Utökad lärarhandledning: sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5"

Transkript

1 NYHET! Utökad lärarhandledning: sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S störst chans att uppleva The Big 5

2 2 En säker väg till kunskapsmålen Med SO-serien får du ett material som fokuserat tar eleverna till kunskapsmålen i SO. Alla kunskapsområden finns med, och de unika övningarna gör att eleverna jobbar med förmågorna på rätt sätt. Göran Svanelid, som är upphovsman till The Big 5 har skrivit tre av lärarhandledningarna. Får beröm för engagerande innehåll Att innehållet i SO S stämmer överens med centralt innehåll och kunskapskrav är förstås grunden. Men lika viktigt är att kunskapsstoffet är lätt att ta in. Därför tog vi reda på allt om modern läsforskning när vi skapade SO-serien. Det har resulterat i ett läromedel med levande texter som talar till dagens unga. Något som många lärare också vittnar om. SVERIGE FÖRR Sverige för cirka 150 år sedan var ett fattigt land och en stor del av svenskarna bodde på landsbygden och arbetade inom jordbruket. Barnadödlighet var hög, medellivslängden låg och befolkningen bestod av många unga. OCH NU Idag har många flyttat in till städer och få arbetar i lantbruket. Barnadödligheten är låg, vi är friskare, blir äldre och unga får allt fler rättigheter. Många söker sig hit från andra länder, så vi har blivit ett mångkulturellt land. Vårt demokratiska samhälle strävar efter jämlikhet och jämställdhet. NYHET! Nu finns bedömningsmodell och lösningsförslag Efter att många bett oss om hjälp med bedömningen har vi tagit fram en modell för hur du kan jobba med formativ bedömning i klassrummet. Modellen hittar du i extramaterialet till respektive lärarhandledning. Där har vi också lagt in lösningsförslag till i princip alla övningar. Läs mer på sidan 6 7. Samha lle_a r_7.indd Samha lle_a r_7.indd Tre skäl att välja SO S Erkänt lättlästa och engagerande texter Jobbar konsekvent med förmågorna, The Big 5 Stöd för formativ bedömning Testa SO-serien på vår webb Vill du se mer av serien så gå in på Där finns massor av tips och inspiration för din SOundervisning, och där kan du även ställa frågor till din Ämnesrådgivare. The Big Five är också en jägarterm för fem stora viltdjur i Afrika: leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. Idag mest som checklista på djur man vill se på en safari.

3 3 Så här jobbar du konsekvent med förmågorna! Det finns fem förmågor The Big 5 som går som en röd tråd genom Lgr 11. Göran Svanelid menar att fokus på dem gör att eleverna lättare når målen. Göran Svanelid har skrivit SO-seriens lärarhandledningar i geografi, historia och samhällskunskap, Ingrid Berlin den i religionskunskap. Här visar vi hur de fem förmågorna kommer fram i övningarna. Struktur och igenkänning I lärarhandledningarna använder vi främst sex typer av övningar. Alla tar sin utgångspunkt i Lgr 11 och de fem viktiga förmågorna, men också i aktuell forskning kring språk och tänkande. Övningstyperna återkommer i alla de fyra SO-ämnena vilket gör det lätt för eleverna att känna igen sig. Viktigt inte minst för dem som behöver mer stöd i att utveckla förmågorna. De sex typövningarna 1. Utveckla analysförmågan 2. Utveckla kommunikativa förmågor 3. Utveckla begreppsförmåga 4. Utveckla informationshantering 5. Utveckla läsförståelse 6. Den stora frågan 14:4 Viktigt, därför att Vad orsakade vad och vilka följder fick det? I denna övning får du arbeta mer med orsaker, händelser och följder till första världskriget. Använd läroboken när du arbetar med uppgiften. Uppgift Här nedan finns ett antal orsaker, händelser och följder till första världskriget inskrivna. Välj ut en eller flera under varje rubrik och gör en kort beskrivning där du förklarar varför just detta var en betydelsefull orsak, händelse eller följd till första världskriget. Orsaker Maktkamp och kolonialism i Europa Viktigt orsak, därför att SOS Historia 8 De fyra första har tydlig koppling till The Big 5, medan läsförståelsen är en förutsättning för att lyckas med de andra förmågorna, inte minst begreppsförståelse. Det finns övningar som direkt tränar den metakognitiva förmågan, men eleverna får på olika sätt värdera, reflektera och ompröva sina lösningar i nästan alla övningar. Den stora frågan täcker de viktigaste delarna av respektive kapitel. Använd den gärna när du introducerar arbetsområdet. Unikt sätt att göra övningar på Ofta får eleverna göra övningarna tillsammans med kompisar och då både ta och ge feedback. På så sätt jobbar de formativt med kunskaperna samtidigt som de utvecklar förmågorna. Det här nyskapande sättet att göra övningar på hittar du inte någon annanstans. Europeisk nationalism Militärupprustning Europeiska allianser Skotten i Sarajevo Händelser Första vecka i augusti 1914 Kriget på västfronten Viktigt händelse, därför att S OS Historia lärarhandledning Författarna och Liber AB Får kopieras 14:4 GÖRAN SVANELID är universitetslektor, lärarutbildare, läromedelsförfattare och föreläsare. Han medverkade i den grupp som skrev kursplanen i samhällskunskap och var med om att ta fram de nationella proven i alla fyra SO-ämnen. Han är också upphovsman till The Big 5, de fem viktiga förmågorna i Lgr 11. Numera ingår tankarna om de fem förmågorna i Skolinspektionens observationsmall. Lärarnas undervisning bedöms alltså efter dessa förmågor. ANALYSFÖRMÅGA Förmåga att beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra likheter och skillnader, jämföra för- och nackdelar. I det här fallet handlar det om att analysera viktiga orsaker, händelser och följder till första världskriget.

4 S OS Samhälle lärarhandledning Författarna och Liber AB 4 So 7 9 SOS Samhälle 9 12:9 Dags att debattera och resonera. I ämnet samhällskunskap får du chans att diskutera många olika samhällsfrågor. Denna övning handlar om SKATTER, som vissa människor tycker borde höjas och andra att de ska sänkas, och du ska göra på följande sätt: 1. Börja med att ta fram för- och nackdelar med skatter. Det du kommer på själv för du in i stödmallen nedan. Tänk att skatter kan kopplas till enskilda individer, olika samhällsgrupper samt till hela samhällets sätt att fungera. 2. I nästa steg ska du delta i en diskussion i klassen på samma tema: För och mot skatter. 3. Efter debatten fyller du på stödmallen med de nya argument för och mot skatter som kom upp under debatten. 4. Slutligen skriver du en resonerande text på temat Skatternas för- och nackdelar. 5. När du har skrivit färdigt din resonerande text byter du text med en klasskamrat och ger respons genom två stjärnor och en önskan. 6. När du gjort dina ändringar eter din klasskamrats respons så lämnar du in texten till din lärare som kommer att ge dig sin respons genom två stjärnor och en önskan. Stödmall Argument FÖR högre /höga skatter Argument MOT högre/höga skatter KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA Innebär att samtala, diskutera, motivera, presentera, uttrycka egna åsikter och ståndpunkter, framföra och bemöta argument, redogöra, formulera, resonera och redovisa. I övningen om skatter finns sex steg, där eleven hela tiden får argumentera, värdera och ompröva. Alltså en samtidig träning av den metakognitiva förmågan. Får kopieras 12:9 11. Reklam! SOS Samhälle 8 11:1 Den stora frågan Varför finns det reklam och varför går vi på den? Vad betyder begreppen? Reklaminkomsterna är viktiga för de flesta av våra tidningar, radio- och TV-kanaler. I denna övning får du chans att utveckla din förmåga att använda några viktiga begrepp som du kommer att möta i undervisningen i framtiden, och inte bara i samhällskunskap. Kapitlets viktigaste begrepp Visa genom exempel, eller sätt in begreppet i en eller ett par meningar, så att det framgår att du har förstått vad begreppet betyder. Reklam Information Propaganda Marknadsföring Målgrupp Marknadsundersökning Direktreklam Sponsring Produktplacering Arbeta vidare 1. Försök att besvara Den stora frågan ovan med hjälp av begreppen till vänster i listan. 2. Jämför, samtala med gruppen om betydelsen av begreppen och skapa gruppens bästa gemensamma svar på hälften av begreppen. Välj helst de begrepp som ni ansåg vara svårast att förstå. 3. Redovisa dessa fem exempel för de övriga grupperna i klassen. 4. Gör förbättringarna av er begreppsförståelse efter att har lärt av de andras redovisningar. BEGREPPSFÖRSTÅELSE Den begreppsliga förmågan handlar om att förstå innebörden av begreppen, relatera begreppen till varandra och använda dem i olika/nya sammanhang. Här får eleven först utveckla förmågan att använda olika begrepp kring reklam och sedan även besvara Den stora frågan i flera steg för att värdera, ompröva och förbättra sitt svar. S OS Samhälle lärarhandledning Författarna och Liber AB Får kopieras 11:1

5 5 SOS Samhälle 8 10:8 Internet nyttigt eller farligt? Denna övning ger dig ett verktyg att se fördelar och nackdelar med Internet. Du får också chans att ta ställning i ett par viktiga frågor om Internet. Uppgifter 1. Sortera in följande påståenden om Internet under rubrikerna i schemat nedan. Internet är: a) en bra informationskälla b) har dålig teknisk spridning c) sprider falska uppgifter d) grund för ny typ av brottslighet (t.ex. bombtillverkningstips, drogimport) e) ett diskussionsforum där viktiga frågor debatteras f) ger demokratin bättre förutsättningar g) allmänt använt i Sverige h) bra för upprättande av nya kontakter i) bra för internationellt samarbete j) källa till hat (rasistiska sidor) k) känsligt för tekniska störningar l) dåligt skyddat mot hackers m) farligt för barn (visar våld och pornografi) n) roligt Styrkor Möjligheter Svagheter Hot 2. Vilken är Internets största styrka som du ser det? Motivera ditt svar. 3. Kommer Internetanvändningen att bidra till något positivt i framtiden, tror du? Motivera ditt svar. 4. Vilka hot mot samhället anser du att Internet står för? Välj ett och skriv ned några åtgärdsförslag. INFORMATIONSHANTERING Gäller att söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Dessutom att skilja mellan fakta och värderingar, samt avgöra källors användbarhet och trovärdighet. Här är ämnet internet, och övningen sträcker sig från att sortera information till att skilja mellan fakta och värderingar. F rfat tarna och Liber AB F r kopieras 10:8 SOS Geografi 9 15:10 Prioritera! Vad är viktigast? Anta att du har kommit tillbaka till FN efter en resa där du besökt flera fattiga länder. Under din resa har du identifierat en mängd utvecklingsområden, men allt kan inte lösas på en gång. Uppgift I denna övning ska du välja ut de tre viktigaste (Topp 3) och de tre minst viktiga (Botten 3) utvecklingsområdena. Glöm inte att du ska motivera dina prioriteringar! Utvecklingsområde Topp 3 & Botten 3 Min motivering Bygga fler brunnar Bygga bättre vägar Bygga fler skolor Bättre sjukvård Bekämpa hiv/aids Industrialisering Effektivare jordbruk Förstatliga gruvor Bekämpa befolkningsökningen Wild card Arbeta vidare 1. Samtala om och jämför dina prioriteringar med gruppens. 2. Skapa gruppens gemensamma kompromissförslag på Topp och Botten Redovisa för övriga i klassen. 4. Revidera er egen prioritering och motiveringar efter vad de andra lärt er. 5. Skriv en resonerande text utifrån frågan: Vad bör FN satsa på och varför just detta? S OS Geografi lärarhandledning Författarna och Liber AB Får kopieras 15:10 METAKOGNITIV FÖRMÅGA Handlar om att tolka, värdera, ha omdömen om, reflektera, avgöra rimligheten, välja mellan olika strategier, pröva och ompröva samt lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. I det här fallet gäller det att, efter en resa till fattiga länder, bland annat prioritera viktiga utvecklingsområden, resonera och ompröva.

6 6 Så här får du in formativ bedömning i vardagen Efter att många lärare hört av sig med önskemål om konkret hjälp till bedömningen, tog vi tillsammans med Göran Svanelid fram en modell för att jobba formativt, tillsammans med eleven. Vi har även tagit fram lösningsförslag till nästan varenda övningsuppgift i lärarhandledningen. Med de här verktygen får du en utmärkt grund att stå på i feedback, diskussioner och inte minst i din bedömning om hur eleven klarar kunskapskraven. Ingår när du köper lärarhandledningen Vi utökar lärarhandledningen: sidor extra per ämne med bedömningsmodell och lösningsförslag. Utkommer ht Har du en gång köpt lärarhandledningen laddar du ned materialet utan kostnad. Du hittar det på online.liber.se. Både breddoch djupkunskaper För att du och dina elever ska kunna se var de befinner sig kunskapsmässigt behöver ni veta både hur mycket kunskaper de har, och hur de kan använda dem. Vi skiljer därför mellan kvantitativa och kvalitativa kunskaper breddkunskaper respektive djupkunskaper: Breddkunskaper innefattar exempelvis faktakunskaper, begreppsförståelse och att kunna ge exempel. Djupkunskaper innefattar analys, bedömning, jämförelse, perspektivseende. I modellen har vi valt att inte vikta de olika bedömningsaspekterna då de hänger ihop de kompletterar varandra på alla nivåer. För att kunna resonera i termer av orsaker och konsekvenser krävs det fakta- och begreppsliga kunskaper. Men för att utveckla faktakunskaper och begreppsförståelse krävs också kunskaper om de sammanhang i vilka begrepp används och fakta är relevanta.

7 7 Bedömningsmodell och lösningsförslag Vår bedömningsmodell två aspekter, två nivåer Här ser du hur man kan tänka kring bredd- respektive djupkunskaper på E och A-nivå. Bredd besvarar frågor som var, vad, vilka och vem. Djup handlar om att föra välutvecklade resonemang (som det står i kunskapskraven) och ge svar på frågan varför. Exempel på lösningsförslag till övningar om U-länder, Ur Geografi 9

8 Testa SO-serien på liber.se Gå gärna in på ditt Ämnestorg Där finns allt kring SO samlat: läromedel, ämnesrådgivare, lektionstips, fortbildning och inspiration, och där kan du testa de olika delarna. Välkommen! SO 6 9 R RELIGION GEOGRAFI SAMHÄLLE HISTORIA Varje grundbok ger en noga utvald baskurs så att alla ska kunna nå sina mål. För dem som behöver större utmaningar finns SO S Maxi med mer och djupare stoff. ÄMNESBOK MAXI NYHET! utkommer ht 2015 Onlineböckerna är en digital version av den tryckta boken. De har en syntetisk talfunktion, vilket underlättar för elever med läs- och skrivproblematik. Med den nya bedömningsmodellen kan du och eleven se hur det går i förhållande till kunskapskraven. LÄRAR- HANDLEDNING NYHET! sidor extra per ämne med bedömningsmodell och lösningsförslag. Utkommer ht Med kapitel som repeterar åk 4 och 5. Det ger eleverna bästa utgångsläget inför nationella proven, som täcker hela mellanstadiet. ÅRSKURS 6 ÅRSKURS 7 ÅRSKURS 8 Onlineböckerna för årskursböckerna 7 9 i samtliga ämnen utkommer ht ÅRSKURS 9 TIPS till dig som undervisar i SO 4 6 Även i lägre årskurser är det The Big 5 -förmågorna som gäller, om än på en enklare nivå. Du tränar och kartlägger eleverna med hjälp av Tummen upp! Läs mer på Tel Fax /02 KUNSKAPEN BOR I DET NYFIKNA KLASSRUMMET

Analysförmåga. Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens)

Analysförmåga. Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens) Analysförmåga Jag tror att det blir så för att (orsak) För att det ska bli så måste (orsak) Det kan leda till att (konsekvens) Vad som kan hända då är att (konsekvens) I stället kan man (föreslå lösning)

Läs mer

SO S Religion Ämnesboken Provlektion. Religion åk 9

SO S Religion Ämnesboken Provlektion. Religion åk 9 Religion åk 9 SO S Religion Ämnesboken Provlektion SOS Religion Lärarhandledning 978-91-47-10808-4 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Filosofi och vetenskap Syfte Den här lektionen får eleverna framför

Läs mer

Informellt och formellt lärande: Om motivation och förståelse

Informellt och formellt lärande: Om motivation och förståelse Informellt och formellt lärande: Om motivation och förståelse Hur lär människan? Informellt och formellt lärande (det mesta vi lär oss, lär vi utanför skolan) Visa och berätta de grundläggande formerna

Läs mer

Träff BFL-piloter 15/11

Träff BFL-piloter 15/11 Träff BFL-piloter 15/11 Kollegiesamtal Dokumentationsmall Personlig handlingsplan Big 5 Att involvera eleverna Välkomna! Handlingsplan Beskriv vad du ska införa i din undervisning och vilken förändring

Läs mer

Tummen upp! Religion ÅK 6

Tummen upp! Religion ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Anna Lindstam KARTLÄGGNING LGR 11 BIOLOGI RELIGIONSKUNSKAP Tummen upp! Religion ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014

Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? September 16, 2014 Vi jobbar så här: Varför läser vi om ekologisk hållbarhet och enkla fältstudier Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. 1 Varför

Läs mer

Tummen upp! Historia ÅK 6

Tummen upp! Historia ÅK 6 TUMMEN UPP! Ç SO ÅK 6 Magnus Koraen KARTLÄGGNING LGR 11 HISTORIA Tummen upp! Historia ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion:

Läs mer

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17

NO 7 9. Ladda ner vårt förslag på planering! SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! NYHET! Utkommer HT17 NO 7 9 Ladda ner vårt förslag på planering! NYHET! Utkommer HT17 SVERIGES POPULÄRASTE NO-SERIE! Tre anledningar till att Spektrum är så populär Gör naturvetenskapen engagerande Gör kunskapsstoffet lätt

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus

Planeringsstöd. Kunskapskrav i fokus Planeringsstöd Kunskapskrav i fokus Svenska Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar. Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap)

LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) LPP SO (Historia, religion, geografi och samhällskunskap) Lokal pedagogisk planering år 2 Förmågor: Analysförmåga kunna beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara samband, se olika

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslag för låg och mellanstadiet Tidningsveckan 2015 Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör! Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar,

Läs mer

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook.

Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö. Vilka ämnen ingår. Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? LPP miljö.notebook. Vi jobbar så här: Varför läser vi om miljö Vilka ämnen ingår Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Hur skall vi visa att vi når målen? Vi jobbar enligt den här planen. jan 30 14:41 1 Varför läser

Läs mer

Syfte och mål med kursen

Syfte och mål med kursen Arbetsområde: Världskrigens tid åk 9 Under vecka 34-40 kommer vi att arbeta med Världskrigens tid. Genom att ha kunskap om vår historia skapar vi förståelse om det samhälle vi lever i idag. Första och

Läs mer

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..?

LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? LPP Lärares Pedagogiska Planering Det bästa som hänt, eller..? Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com The big 5 (Som ska utvecklas och bedömas) Analysförmåga Kommunikativförmåga Förmåga

Läs mer

Nya samlade läroplaner

Nya samlade läroplaner Nya samlade läroplaner Nya reformer Den nya skollagen En förändrad läroplan för förskolan Nya läroplaner för den obligatoriska skolan En ny gymnasieskola En ny betygsskala 350 lärare, didaktiker och experter

Läs mer

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7

Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7 Sveriges styrelseskick - demokrati, makt och politik Åk 7! " # $ % & ' ( ' ) '!*!*! + '! + ( " ) + " %!,! -' *! ' ! '! *!)!!!. / )+' 01 $ 2 Syfte Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6

BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! SO Historia inför betygssättningen i årskurs 6 Kursplanerna i Lgr 11 är uppbyggda efter rubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Syftestexten avslutas med vilka

Läs mer

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Inkludering Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Arbetet med inkludering har inte en tydlig början och ett tydligt slut. Det handlar om processer där attityder måste bearbetas och demokratiska

Läs mer

samhällskunskap Syfte

samhällskunskap Syfte Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både

Läs mer

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Samhällskunskap Målet med undervisningen är ett eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar, analysera och kritiskt

Läs mer

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Samhällskunskap. Kurskod: GRNSAM2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut?

Upptäck Samhälle. Provlektion: Hur genomför man ett demokratiskt beslut? Upptäck Samhälle Upptäck Samhälle är ett grundläromedel i samhällskunskap för årskurs 4-6 som utgår från de fem samhällsstrukturerna i Lgr 11. Författare är Göran Svanelid. Provlektion: Hur genomför man

Läs mer

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia)

Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Arbetsområde: Revolution åk 8 (svenska och historia) Läroplanens mål: Historia Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

Tummen upp! Matte ÅK 6

Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! Matte ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: RESONERA OCH KOMMUNICERA Provlektion Följande provlektion är

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplanen, Gålö Bilaga 12:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan

ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB. Första upplagan LÄRARHANDLEDNING LEDARSKAP OCH ORGANISATION ISBN 978-97-47-11646-1 2015 Nils Nilsson, Jan-Olof Andersson och Liber AB REDAKTION Anders Wigzell FORMGIVNING Eva Jerkeman PRODUKTION Adam Dahl ILLUSTRATIONER

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9

De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9 Diktatorn De mänskliga rättigheterna, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen - Samhällskunskap, Årskurs 7-9 Syfte Eleverna funderar på och formulerar i bild och text vilka mänskliga

Läs mer

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6

Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Tummen upp! Bild kartläggning åk 6 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Provlektion: Utanförskap Följande provlektion är ett utdrag

Läs mer

Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Upphovsrätten, En film om Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T42616 Ämnen: Samhällskunskap, Bild Målgrupp: Grundskola 4-6, Grundskola 7-9, Gymnasium Speltid: 12 min Produktionsår:

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5

Tummen upp! Matte Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11064-3 4711064_t_upp_ma_5_omsl.indd Alla sidor 2014-01-27 12.29 TUMMEN UPP! Ç I TUMMEN UPP! MATTE KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut.

Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Evolution åk9 ht 13 Evolution i åk9 ht13 Vi skall under ett antal veckor jobba med evolutionsundervisning. Arbetet kommer att se lite olika ut. Du kommer att få lyssna till din lärare som föreläser om

Läs mer

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen

Guide för bedömning. Lgr11 den samlade läroplanen Guide för bedömning Lgr11 den samlade läroplanen Innehåll Kursplanens olika delar Hjälp att förstå kunskapskraven Risk vid planering Hur ska jag tänka för att göra korrekta bedömningar Har jag rätt fokus

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Jojo, som är tillsammans med Ivar. Ivar gillar att ta bilder av Jojo, när hon är lättklädd eller naken. Han lovar Jojo, att

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel

Förstå språket NO/SO. ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion. Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO ett material för nyanlända åk 7-9 och språkintroduktion Innehåller provkapitel Förstå språket NO/SO för dig som undervisar nyanlända I Förstå språket NO/SO får eleverna lära sig svenska

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen:

Dessutom skall i samband med det skriftliga provet följande uppgift lämnas in skriftligen: prövning samhällskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisningar Kurs: Samhällskunskap Kurskod: GRNSAM2 Verksamhetspoäng: 150 Prövningen består av ett skriftligt prov och

Läs mer

Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi

Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi Droger- ett arbetsområde i samhällskunskap och biologi Berätta om drogens historia, innehåll, tillverkning. Hur påverkas och skadas kroppen av drogen? Hur kan man se att någon är påverkad Vad finns det

Läs mer

SO-S Religion Lärarhandledning

SO-S Religion Lärarhandledning SO-S Religion Lärarhandledning SO-serien är ett komplett och flexibelt material för åk 7-9. Serien är uppdaterad för Lgr 11. Till ämnesboken finns en lärarhandledning full av tips och övningar. PROVLEKTION:

Läs mer

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22.

Boken om SO 1 3. PROVLEKTION: Världsmiljödagen. Boken om SO 1-3 Grundbok, sidorna 42 43. Boken om SO 1 3 Arbetsbok 1, sidan 22. Boken om SO 1 3 Elevens första grundbok i historia, samhällskunskap, geografi och religion PROVLEKTION: Världsmiljödagen Följande provlektion är ett utdrag ur Boken om SO 1 3 och tillhörande Boken om SO

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag

Upptäck Religion. PROVLEKTION: Alla vänners dag Upptäck Religion Upptäck Religion är en modern religionsbok ur många aspekter. Den ger alla världsreligioner lika stort utrymme, ställer de etiska frågor som tio-tolvåringar funderar över, och svarar väldigt

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Individer och gemenskaper

Individer och gemenskaper Samhällskunskap åk 4-6 - Centralt innehåll Familjen och olika samlevnadsformer Sexualitet, könsroller och jämställdhet Social skyddsnätt Samerna och övriga minoriteter i Sverige Individer och gemenskaper

Läs mer

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi

Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Pedagogisk planering i geografi. Ur Lgr 11 Kursplan i geografi Förutsättningarna för ett liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar at förvalta jorden så at

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

LPP Vad hände då? Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. Hur skall vi visa att vi når målen?

LPP Vad hände då? Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut. Hur skall vi visa att vi når målen? LPP Vad hände då? Varför läser vi Vad skall vi gå igenom? Vilka är våra mål? Så här ser planen ut Hur skall vi visa att vi når målen? Arbetsblad på Onedrive jan 30 14:41 1 Varför läser vi om vad som hände

Läs mer

Vad ska bort? glass sommar stövlar värme

Vad ska bort? glass sommar stövlar värme Vad ska bort? glass sommar stövlar värme The Big 5 Ett verktyg att synliggöra och arbeta med förmågor utifrån grundskolans läroplan. Syfte Att presentera The Big 5 och det ramverk, i form av 5 stödstrukturer,

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21

Bedömning för lärande. Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Bedömning för lärande Träff för pedagoger i förskoleklass Sundsvalls kommun 2013-11-21 Syfte Utveckla förståelsen om vad bedömning för lärande innebär för förskoleklassens verksamhet. Dagordning 13.00

Läs mer

Tummen upp! Teknik åk 3

Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! Teknik åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Genomföra mycket enkla teknikutvecklingsoch konstruktionsarbeten

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11

Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Ett undervisningsmaterial bestående av film och lärarhandledning samt måldokument ur nya läroplanen Lgr 11 Beskrivning och måldokument Ämne: Samhällskunskap Målgrupp: Högstadiet och Gymnasiet Lektionstyp:

Läs mer

Lokal pedagogisk plan

Lokal pedagogisk plan Syfte med arbetsområdet: Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Planering Samhällskunskap. Information och kommunikation HT:2015. ÅK 7 Namn:

Planering Samhällskunskap. Information och kommunikation HT:2015. ÅK 7 Namn: Planering Samhällskunskap Information och kommunikation HT:2015 ÅK 7 Namn: Preliminär planering i samhällskunskap HT 2015 1 Veckomål vecka 34 Man ska under veckan börjat läsa sidan 48-57 Svarat på frågor

Läs mer

Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa?

Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa? Hen kan inte redogöra för! Kan vi pysa? Malin Sunesson Specialpedagog fördjupning NPF malin.sunesson@orebro.se Centralt skolstöd, Lotsen orebro.se Koncentration, hålla en röd tråd Ordförståelse, grammatisk

Läs mer

Pedagogisk planering kemi åk 4

Pedagogisk planering kemi åk 4 Pedagogisk planering kemi åk 4 Generella förmågorna Analysförmåga beskriva orsaker och konsekvenser, förslå lösningar, förklara och påvisa samband, se utifrån och växla mellan olika perspektiv, jämföra;

Läs mer

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9)

BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN BETYG ÅRSKURS 6 ( - 9) Diskussionsmaterial Vad är detta? I materialet ges förslag på hur man kan arbeta med fortbildning i lärargrupper runt betyg i årskurs

Läs mer

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Procedurförmåga/IHF. Metakognitiv förmåga

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Procedurförmåga/IHF. Metakognitiv förmåga The Big 5 Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppsförmåga Procedurförmåga/IHF Metakognitiv förmåga Vad är poängen med Big 5? Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan olika pedagoger (fritids & skola)

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Sverige Ett invandrarland Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: 43916 Ämnen: Samhällskunskap, historia Målgrupp: Grundskola 7-9 Speltid: 15 min Produktionsår: 2016 INNEHÅLL: Skolans

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

40 års erfarenhet. Lärare. Universitetslektor

40 års erfarenhet. Lärare. Universitetslektor 40 års erfarenhet Lärare Universitetslektor Författare Föreläsare Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språket (+ begreppen) är tänkandets redskap Sammanfattning av

Läs mer

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5

Tummen upp! Svenska Kartläggning åk 5 Tryck.nr 47-11030-8-01 9789147110308c1c.indd 1 2014-05-16 11.26 TUMMEN UPP! Ç C I TUMMEN UPP! SVENSKA KARTLÄGGNING ÅK 5 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven i åk 6. Kunskapskraven

Läs mer

Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9

Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Betydelsefulla entreprenörer Lektionsmaterial för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Företagsamhetenen.se Betydelsefulla entreprenörer Ekonomisk utveckling handlar i grunden främst om människor som utbildar

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Kursplanen i ämnet religionskunskap

Kursplanen i ämnet religionskunskap DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet religionskunskap Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Förmågan att hantera information. Metakognitiv förmåga

The Big 5. Analysförmåga. Kommunikativ förmåga. Begreppsförmåga. Förmågan att hantera information. Metakognitiv förmåga The Big 5 Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppsförmåga Förmågan att hantera information Metakognitiv förmåga Mitt credo: En kompensatorisk undervisning och skola med hjälp av höga förväntingar och

Läs mer

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4

Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Röda temat Min värld, mitt liv! Centralt innehåll åk 4 Geografi Samhällskunskap Fysik De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Läs mer

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i

Vad kan jag göra för att visa det? 1A Eleven uppfattar innebörden i Mål att sträva mot i samhällskunskap sträva M 1 A. fattar och praktiserar demokratins värdegrund, utvecklar kunskaper skyldigheter i ett samhälle, 1A känna till de principer s samhället vilar på och kunna

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi

UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi UPPTÄCK NORDEN DANMARK Politik & Ekonomi OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera kring

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter 2015-12-10 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska du

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9

Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Lokal pedagogisk planering för arbetsområdet genetik i årskurs 9 Syfte: Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen och samhället.

Läs mer

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9

Först ut är Spegla språket åk 7. Uppgifter i spegla språket. Tips! Nytt läromedel för högstadiet. Svenska och svenska som andraspråk åk 7 9 Uppgifter i spegla språket Diskutera Frågor som eleverna diskuterar i par eller grupp. Reflektera Frågor som eleverna funderar över på egen hand. Skriv Uppgifter där eleverna skriver en kort text. Undersök

Läs mer

Kopplingar till kursplaner för grundskolan

Kopplingar till kursplaner för grundskolan Kopplingar till kursplaner, Riddersholm Bilaga 9:1 Kopplingar till kursplaner för grundskolan Här är en sammanställning av de kopplingar som finns mellan kursplaner och aktiviteter i materialet Utbildningsplats

Läs mer

KVÄLLENS PUNKTER Presentation av ansvarslärare Information om Kungsklippeskolans hemsida Trygghet och trivsel

KVÄLLENS PUNKTER Presentation av ansvarslärare Information om Kungsklippeskolans hemsida  Trygghet och trivsel KVÄLLENS PUNKTER Presentation av ansvarslärare Information om Kungsklippeskolans hemsida www.kungsklippeskolan.huddinge.se Trygghet och trivsel Klotterplanket Läroplan (Lgr 11) De fem förmågorna Läsande

Läs mer

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder

Uppdrag Fattigdom. Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Ett tema kring u-länder Uppdrag Fattigdom Vi kommer arbeta kring temat fattiga rika där vi studerar u länder och försöker förklara varför dessa länder kallas så. I en värld som blir alltmer

Läs mer

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag

tidningsveckan 2011 Samlade kopieringsunderlag Samlade kopieringsunderlag tidningsveckan 2011 Här finner du de samlade kopieringsunderlagen till Lärarmaterial Tidningsveckan 2011 Tema nyheter. Alla kopieringsunderlag är fria att kopiera och sprida

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer