Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla"

Transkript

1 (68 ) Kommunhuset, Medborgarrummet, kl Se förteckning sid 46 Katrin Karlsson, bygg- och miljöchef Helena Gåije, planarkitekt Ann-Marie Thorell, sekreterare Håkan Ståhlberg (S) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

2 (68) ande Göran Carlsson (S) Sven Lokander (M) Håkan Ståhlberg (S) Anna Ahlin (C) Närvarande tjänstgörande ersättare Närvarande ej tjänstgörande ersättare Jenny Lundström (MP) Urban Blomster (V)

3 (68) 18 Dp 66 Dp 1039 föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt äldre Plan- och bygglagen (87). Förslag till ersättning av detaljplan för Möbeln, fastigheterna Tierp 75:1, del av Tierp 1:1, 2:1 och 7:1 har upprättats med enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden 22 november 2011 till och med 23 december Syftet med planen är att möjliggöra etablering av parkering, skola, kontor, idrott och handel samt utöka byggrätten för befintlig kiosk.

4 (68) 19 Dp 72 Dp 358 beslut med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt S076 att godkänna samrådshandling för samråd enligt Plan- och bygglagen (PBL 2010:900), samt att samråd skall hållas enligt 5 kap 17 Plan- och bygglagen. Syftet med planen är att möjliggöra ny- och tillbyggnad av Örbyhus skola. Delges Plankontoret

5 (68) 20 Dp 62 Dp 357 föreslår kommunstyrelsen besluta att anta detaljplanen enligt äldre Plan- och bygglagen (87). Förslag till ersättning av detaljplan för Uppsalavägen, del av fastigheterna Libbarbo 8:1 m fl har upprättats med enkelt planförfarande och varit föremål för samråd under tiden 23 november 2011 till och med 23 december Syftet med planen är att möjliggöra användning av vägområde som kvartersmark och utöka ändamål från bostäder till bostäder, kontor, vård och skola. Detta för att legalisera befintlig parkering.

6 (68) 21 Dp 60 Dp 729 beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning och komplettera förslag till samrådshandling. Syftet med planen är att utifrån ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt reglera mark och vatten inom området, Edsätra 37:1 och 3:82 m fl, Fagerviken, Tierps kommun. Markanvändningen ska i huvudsak vara mark för bostäder. Delges Plankontoret

7 (68) 22 beslutar att lägga underrättelserna till handlingarna. Lantmäterimyndigheten i Uppsala, har översänt följande underrättelser om lantmäteriförrättningar Omprövning av Lönnö ga:1 Dnr Ks syst Dnr Ks syst Fastighetsreglering berörande Vavd 5:22, 5:55 och 5:56 Dnr Ks syst Fastighetsreglering berörande Degerbo 12:2 och Getingbo 1:2 Dnr Ks syst Fastighetsreglering berörande Yttrö 7:4, Årsta 2:10, 3:3 och 12:1 Dnr Ks syst Anläggningsåtgärd berörande Tierp 2:1 och 64:5 Ansökan återkallad och förrättningen inställd Dnr Ks syst Fastighetsreglering berörande Hållen 8:17, 8:162 och samfälld mark Dnr Ks syst Fastighetsbestämning berörande Märkelsbo 1:1 och Svanby 2:51 samt fastighetsreglering berörande Bäggeby 2:25, Gubbo 1:1 och Märkelsbo 1:1 Dnr Ks syst Avstyckning från Tierp 1:1 samt fastighetsreglering mellan Tierp 1:1 och Tierp 36:4

8 (68) 23 beslutar att lägga informationen till handlingarna. delges: Dnr Ks syst Från Sveriges Praktiserande Byggnadsantikvarier. Angående sakkunnig kontroll av kulturvärden enligt nya PBL. Dnr Ks syst Nya fastighetsbildningsärenden fr o m den 14 december 2011 t o m 16 januari Dnr Ks syst Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 13 januari 2012 beslutat lämna tillstånd till ändring inom byggnadsminnet Söderfors bruk, Söderfors bruk 1:99. Dnr Ks syst Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 19 januari 2012 avslagit överklagande av delegationsbeslut, Upplanda 1:54. Dnr Ks Nacka Tingsrätt har i dom 25 januari 2012 beslutat att kommun skall betala prövningsavgift för vattenverksamhet vid sen sk Storådammen i Tämnarån. Dnr Ks Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 18 januari 2012 beslutat att avslå överklagandet och ändra det överklagade beslut med att ändra tidpunkten för omhändertagande av avfallet, Husbyborg 1:13. Dnr Ks syst Rapport från Livsmedelsverket angående konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott i Östersund vintern 2010/2011. forts.

9 (68) 23 forts. Dnr Ks syst Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 1 februari 2012 beslutat att uppförande av 400 kv-ledning Forsmark-Stackbo genom Uppsala län kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening. Dnr Ks syst Länsstyrelsen i Uppsala län har i yttrande lämnat synpunkter angående samråd enligt 9 kap 15 Plan- och bygglagen för rivningslov, Halls 8:11. Dnr Ks Länsstyrelsen i Uppsala län har i beslut 1 februari 2012 beslutat att avslå överklagandet, Nöttö 5:111.

10 (68) 24 Dnr Edp beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt S090 att enligt 9 kap 17 Plan- och bygglagen (2010:900) meddela sökanden att utskottet samhällsbyggnad är beredd att bevilja bygglov i enlighet med inlämnad förhandsförfrågan för nybyggnad av carport/förråd samt upplag för jord och grus, samt att granskningsavgift enligt gällande bygglovtaxa utgör kronor. har i beslut förlängt handläggningstiden med 10 veckor. Berörda sakägare har enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen beretts tillfälle till yttrande. Yttrande inkom 4 januari 2012 från berörda sakägare och kompletterande yttrande inkom från sökanden 16 januari Bygglovshandläggarens yttrande: Sökanden önskar uppföra en carport/förråd för sin firma samt ordna upplag för jord och grusmassor. I ansökan har han även tagit upp sållning av jord och grus, men detta är planerat i en mycket liten omfattning, endast ett tillfälle per år. Tilltänkt avstyckning är ca m 2, vilket genom fastighetsreglering är planerat att föras till fastigheten Skämsta 2:38. Nuvarande markanvändning är jordbruksmark. Jordarten är morän och lera enligt jordartskarta Vattentillgången är god enligt grundvattenkarta. Placeringen är i anslutning till lokal väg. Lokaliseringen omfattas inte av några förordnanden. Den västra delen av fastigheten utgör riksintresse för naturvården och närmast Tämnarån gäller också strandskyddsbestämmelser enligt Miljöbalken. Tidigare har beviljats förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten. forts.

11 (68) 24 forts. Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, karta, principritningar. Yttrande från sakägare. Kompletterande yttrande från sökanden. Yttranden Sakägare har initialt yttrat sig emot etablering av verksamheten med hänvisning till buller och damm. Sökanden har därefter närmare förklarat vad verksamheten skulle innebära och därefter har inga ytterligare synpunkter kommit in. Sista datum för yttrande är dock Motivering I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 90, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning. Ny bebyggelse medges som komplettering till befintliga byar och bebyggelsegrupper med hänsyn till befintlig verksamhet, kommunal service samt natur- och kulturvärden. I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall användas för det de är mest lämpade. Bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning samt lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till hälsa och säkerhet, jord- berg- och vattenförhållanden, samhällsservice och energiförsörjning. Bebyggelse ska placeras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt naturoch kulturvärden på platsen samt ge en god helhetsverkan. Bebyggelsen längs vägen är blandat främst bostads- och jordbruksbebyggelse. Den föreslagna placeringen av carporten indraget från vägen lämnar möjlighet för att komplettera bebyggelsen med ytterligare bostadshus vid vägen. Den föreslagna placeringen ligger utanför riksintresseområdet och strandskyddsområdet. Lokaliseringen av verksamheten bedöms lämplig i den omfattning som sökanden har uppgett i ärendet. forts.

12 (68) 24 forts. Informationskarta Kartmaterialet bygger på TIERPS KOMMUN 2007 samt på Lantmäteriverket Kontakt GIS-frågor Patric Norlin. Stjärna utmärker den tänkta platsen för carporten. forts.

13 (68) 24 forts. Avgift Avgifter i samband med handläggningen utgör, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa: Förhandsbesked: kronor Förslag till beslut Som förhandsbesked enligt 9 kap 17 PBL (2010:900) förklarar Utskottet samhällsbyggnad att nybyggnad av carport/förråd samt upplag för jord och grus enligt ansökan kan tillåtas. Handläggningsavgift tas ut med kr enligt fullmäktiges taxa. Delges Sökanden

14 (68) 25 Dnr Edp beslutar att ärendet kommuniceras enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen. Sökanden har enligt 17 Förvaltningslagen beretts tillfälle till yttrande. Yttrande har 9 februari 2012 inkommit från sökanden. Sökanden önskar bygga en tillbyggnad och överbyggnad på ca 285 m² för en maskinhall. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i Dp 218, som vann laga kraft Planen föreskriver bensinstation som markanvändningssätt. Fastigheten ligger inom yttre vattenskyddsområde. Fastigheten har beviljats bygglov för ändrad användning, från förråd till garage. Dnr Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar. Bygglovshandläggaren har 9 januari 2012 avgivit avvikande yttrande. Motivering Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 30 ska bygglov ges för en åtgärd inom område med detaljplan, 1.om fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser: a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Förslag till beslut Enligt 9 kap 30 Plan- och bygglagen förklarar utskottet samhällsbyggnad att den sökta åtgärden kan tillåtas.

15 (68) 26 Dnr Edp beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt S080 att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage att bygglovshandläggarens föreskrifter enligt bilaga skall efterkommas att fastställa de ritningar och övriga handlingar som legat till grund för bygglovet (bilagor) att Ulf Jansson godkänns som kontrollansvarig för åtgärden enligt övergångsbestämmelse, samt att avgift enligt gällande bygglovtaxa utgör kronor. Berörda sakägare har enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen beretts tillfälle till yttrande. Inga yttranden har inkommit. Bygglovshandläggarens yttrande: NN har lämnat in ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Fäcklinge 2:14. Inget tidigare förhandsbesked finns för åtgärden. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse men ingår i kulturhistoriskt intressant bebyggelseområde enligt kommunens kulturmiljöprogram Tierp tar tillvara. Det ligger även inom område av riksintresse för kulturmiljövården samt inom yttre vattenskyddsområde. Tomten för den planerade bebyggelsen är för närvarande öde. Jordarten är sand enligt jordartskartan. Vattentillgången är tillräcklig för 10 fastigheter/hektar enl SGU:s grundvattenkarta. Risken för markradon är ev förhöjd. Fastigheten är lokaliserad i anslutning till en lokal väg. forts.

16 (68) 26 forts. Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, situationsplan, fasad-, sektions- och planritningar. Kommunicering med kända sakägare, ingen sakägare har yttrat sig. Yttrande Yttrande från miljö- och hälsoskyddsinspektör Wiltrud Neumann: Enskild avloppsanläggning är möjlig på platsen under förutsättning att säkerhetsavstånden till grannbrunnarna fungerar. Huruvida infiltration är den lämpligaste lösningen får bedömas i samband med tillståndsansökan. Det finns diskussioner med VA-chef Roger Rohdin om möjligheterna att annordna en anslutningpunkt till kommunens VA-verksamhetsområdet Motivering I kommunens gällande översiktsplan, ÖP 90, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning. Ny bebyggelse medges som komplettering till befintliga byar och bebyggelsegrupper med hänsyn till befintlig verksamhet, kommunal service samt natur- och kulturvärden. I 2 och 8 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser för vilken hänsyn som ska tas i samband med ny bebyggelse. Mark- och vattenområden skall användas för det de är mest lämpade. Bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken skall tillämpas vid lokalisering av ny bebyggelse. Bebyggelsen ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning samt lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till hälsa och säkerhet, jord- berg- och vattenförhållanden, samhällsservice och energiförsörjning. Bebyggelse ska placeras och utformas på ett sätt som är lämplig med hänsyn till landskapsbilden samt naturoch kulturvärden på platsen samt ge en god helhetsverkan. Den föreslagna lokaliseringen bedöms lämplig utifrån bebyggelsemönstret på platsen. Den utgör en naturlig komplettering av befintlig bebyggelse. Byggnaden och dess placering bedöms inte påverka riksintresset negativt. forts.

17 (68) 26 forts. Avgifter Avgifter i samband med bygglovet utgör, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa: Bygglovsavgift: kronor Förslag till beslut Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage beviljas. Bygglovsavgift tas ut med kr enligt fullmäktiges taxa. Ulf Jansson godkänns som kontrollansvarig för åtgärden enligt övergångsbestämmelse. Delges Sökanden

18 (68) 27 Dnr Edp beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt A001 att medge mindre avvikelse för tillbyggnad av butik i strid mot gällende detaljplan att bevilja bygglov att bygglovshandläggarens föreskrifter enligt bilaga skall efterkommas att fastställa de ritningar och övriga handlingar som legat till grund för bygglovet (bilagor), samt att avgift enligt gällande bygglovtaxa utgör kronor för bygglov samt kronor för planavvikelse. Berörda sakägare har enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen beretts tillfälle till yttrande. Inga yttranden har inkommit. Sökanden önskar göra en tillbyggnad, 13,4 m², av befintlig affärslokal. Tillbyggnaden ska inrymma en ramp och en nödutgång. Fasad- och takbeklädnad blir lika befintlig byggnad. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i Dp 608, vilken vann laga kraft Planen föreskriver bostäder som markanvändningssätt. Fastigheten omfattas av VA-verksamhetsområde och ett område med pågående planarbete. Det pågående planarbetet beräknas vara färdigt till sommaren I den nya detaljplanen kommer markanvändningen för berörd fastighet att ändras till bland annat handel. Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, situationsplan, fasad- och planritningar. forts.

19 (68) 27 forts. Bygglovshandläggaren har 6 februari 2012 avgivit avvikande yttrande. Motivering. Enligt 9 kap 30 Plan- och Bygglagen (PBL 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplan eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser. Förslag till beslut Enligt 9 kap 30 Plan- och bygglagen förklarar utskottet samhällsbyggnad att den sökta åtgärden kan tillåtas. Delges Sökanden

20 (68) 28 Dnr Edp beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt S003 att avslå ansökan om bygglov för förlängning av takfot punkt S001 att bevilja bygglov för inglasning av befintlig altan, samt att granskningsavgift enligt gällande bygglovtaxa utgör kronor. Hur man överklagar ett beslut se bilaga. Sökanden har enligt 17 Förvaltningslagen beretts tillfälle till yttrande. Yttrande har inkommit den 9 februari 2012 från sökanden. Bygglovshandläggarens yttrande: Sökanden önskar: förlänga takfoten på framsidan av radhus göra en inglasning av befintlig altan. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och omfattas av bestämmelserna i Dp 73, vilken vann laga kraft Planen föreskriver sammanbyggda bostäder som markanvändningssätt. Bostäderna får utföras i två våningar med en högsta byggnadshöjd på 7,6 meter. Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av VA-verksamhet och yttre vattenskydd. Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, fasad- och planritningar samt foton. forts.

21 (68) 28 forts. Motivering Enligt 8 kap 17 Plan- och Bygglagen (PBL 2011:900) ska en ändring av en byggnad utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Radhuslängan i fråga har ett karaktäristiskt utseende med sina utskjutande entrétak. Att förlänga takfoten förvanskar såväl den berörda byggnadens karaktärsdrag som radhuslängans enhetliga intryck. Förlängningen av takfoten anses därför olämplig. Inglasning av befintlig altan anses lämplig beträffande anpassning till befintlig byggnad, utformning, material och färgsättning Bygglov- /anmälningsavgift Avgifter tas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa: Avslag: 0 kronor Bygglovsavgift: kronor Förslag till beslut Delges Sökanden Bygglov för förlängning av takfot beviljas ej. Bygglov för inglasning av befintlig altan beviljas. Avgifter tas ut enligt fullmäktiges taxa.

22 (68) 29 Dnr Edp beslutar med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning punkt S082 att bevilja bygglov för anläggning av korthålsbana att bygglovhandläggarens föreskrifter enligt bilaga skall efterkommas att fastställa de ritningar och övriga handlingar som legat till grund för bygglovet (bilagor), samt att avgift för bygglov enligt gällande bygglovtaxa utgör kronor samt kronor i lokaliseringsavgift. Berörda sakägare har enligt 9 kap 25 Plan- och bygglagen beretts tillfälle till yttrande. Inga yttranden har inkommit i ärendet. Länsstyrelsen har i yttrande 27 december 2011 ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt på förslaget. Bygglovshandläggarens yttrande: NN har ansökt om bygglov för att uppföra en 6-håls övningsbana på fastigheten Örbyhus 1:7 Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och omfattas av följande förordningar: - Kulturmiljöområde - Riksintresse, kulturmiljö Handlingar som ligger till grund för bedömningen Ansökan, situationsplan, detaljritningar Yttranden från Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län Kommunicering med kända sakägare forts.

23 (68) 29 forts. Motivering I kommunens gällande översiktsplan, anges riktlinjer för utvecklingen av kommunens mark- och vattenanvändning. Den nya övningsbanan är en utvidgning av befintlig verksamhet. Den kommer inte heller att utöka golfbanans område, utan är placerad inom det område som redan är golfbana och tar i anspråk ytterligare delar inom detta. Åtgärden bedöms därför som lämplig. Åtgärden bedöms inte påverka kulturmiljövärdet i området eftersom det bara är fråga om en utvidgning av befintlig verksamhet. Länsstyrelsen har under dessa förutsättningar ingen erinran ur kulturmiljösynpunkt på förslaget. Avgift Avgifter i samband med bygglovet och bygganmälan utgör, enligt av kommunfullmäktige antagen taxa: Bygglovsavgift: Lokaliseringsavgift: kronor kronor Förslag till beslut Bygglov för anläggning av korthålsbana beviljas. Avgift tas ut enligt fullmäktiges taxa. Åtgärden kräver ingen kontrollansvarig. Delges Sökanden

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av jävsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2012-08-16 11 (16) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierp, kl 14.00 15.00 ande Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M) Anette Eriksson (S) Stefan Wårdsäter (S) Övriga närvarande Utses att justera

Läs mer

Göran Carlsson. Sven Lokander

Göran Carlsson. Sven Lokander 2012-10-04 312 (341) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 13.00 14.15 Beslutande Se förteckning sid 313 Övriga närvarande Katrin Karlsson, bygg- och miljöchef Per Jonsson, chef Medborgarservice och

Läs mer

Helena Lundberg. Gert Berlin

Helena Lundberg. Gert Berlin Jävsnämnden 2015-03-17 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 14:00 15:30 ande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Lisa Hellström, alkoholhandläggare 1

Läs mer

att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för Jävsnämnden 2012, samt att vid behov utöka sammanträdesplanen. att sammanträdena börjar kl 14.00.

att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för Jävsnämnden 2012, samt att vid behov utöka sammanträdesplanen. att sammanträdena börjar kl 14.00. 2011-11-08 12 (22) Plats och tid Kommunhuset, Medborgarrummet, Tierp, kl 14.00 15.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Stig Lundquist (M)

Läs mer

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare.

Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg, Sekreterare. 2016-02-18 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, B-salen, kl. 09:30 10:50 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, Bygglovshandläggare 1 Roger Kjettselberg, AB Tierpsbyggen 1 Helena Lundberg,

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M)

Jonas Nyberg (S) Anna Ahlin (C) Viktoria Wennberg (S) Jenny Lundström (MP) Jim Blomstedt (M) 2015-04-21 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 08:00 08:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Maria Wikström, chef Bygg- och miljö Helena Lundberg,

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 08:30 11:45. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 38-59. Ann-Marie Thorell. Göran Carlsson. Sven Lokander

Underskrifter Paragrafer 38-59. Ann-Marie Thorell. Göran Carlsson. Sven Lokander 2011-04-07 71 (113) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, Tierp, kl 13.00 16.00 Beslutande Se förteckning sid 72 Övriga närvarande Per Jonsson, chef Medborgarservice Leif Lagman, produktionschef Helena

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Underskrifter Paragrafer 116-134. Ann-Marie Thorell. Göran Carlsson. Rolf Pettersson

Underskrifter Paragrafer 116-134. Ann-Marie Thorell. Göran Carlsson. Rolf Pettersson 2010-10-05 244 (282) Plats och tid Rådrummet, Tierp, kl 13.00 15.30 Beslutande Se förteckning sid 245 Övriga närvarande Merike Kalholm, chef Medborgarservice Kenneth Ottosson, plantekniker Ann-Marie Thorell,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1

Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Anna Henriksson, sekreterare Ove Dahlgren, 1:e miljöinspektör, 1 1(13) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Lennart Larsson(S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 26-36 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Roger Lindén, sekreterare

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping, Kl Urban Blomster (V) kommunhuset, Tierps köping

TIERPS KOMMUN. Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping, Kl Urban Blomster (V) kommunhuset, Tierps köping 2017-05-30 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, Tierps Köping, Kl. 15.30 16.00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Paragrafer 60-67 Utses att justera Justeringens plats Urban Blomster

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottet samhällsbyggnads protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-12-15 311 (335) Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 11.00 Se förteckning sid 312 Katrin Karlsson, processledare Per Jonsson, chef Medborgarservice och tf produktionschef, 158-163, 165-167 Kenneth Ottosson,

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen

Bygg- och miljönämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 8 december 2016 kl 15:00, Dalkarlen KALLELSE 1 (8) kallar till sammanträde Tid: torsdagen den 15 december 2016, kl 15:00 Plats: Dävensö, Kulturhuset pl 6 Ordförande: Lars Brofalk (C) Sekreterare: Olle Nykvist Beredningen sammanträder den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 21 april 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-10-09 1(8) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00 16.20 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Madeleine Nyström (M) Bengt Lidbäck (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan Lannefelt

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) 2016-11-15 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 99-105 Sammanträdesdatum 15 november 2016 Plats och tid Tjänstgörande ledamöter Stadshuset A587, kl:08:30-12:00

Läs mer

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34

1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud fritidshusområde. 2 Takenetorp 1:51 - Ansökan om strandskyddsdispens MBN 13/34 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-06-11 PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 11 juni 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE 1 Stubberud 1:36 - ändring av detaljplan för Stubberud

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Kenneth Axelsson, (m), vice ordförande, 90 ordförande. Arne Holmgren, (s) Johan Merving, (m) Anna Thuresson, (c) Bygg och räddningsnämnden 2013-08-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, ej 90. Kenneth Axelsson,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare

Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-01-21 kl 08.30-10.30 Beslutande Robert Yngve (KD), ordförande Stig-Arne Helmersson, (C) tjänstgörande ersättare Vivianne Gustafsson (S), tjänstgörande

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31

1 Information till nämnden MBN 16/24. 2 Årsbokslut 2015 MBN 15/43. 3 Kontrollplan för livsmedelskontroll 2016 MBN 16/31 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-02-16 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 16 februari 2016, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler Nybyggnad av vårdboende (86 lgh) samt administration Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-12-01 2015-6014 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Kalkstenen 1 Fastighetens adress: Vänskapens väg 4 Sökande: Rikshem Vit AB Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Ören, tisdagen den 18 augusti 2009, kl. 10 00 11 30. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth

Läs mer