Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet. ett år efter tilldelning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet. ett år efter tilldelning"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER Datum Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet ett år efter tilldelning

2 Rapportnummer PTS-ER Diarienummer ISSN Författare Sally Ibrahim Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Förord 800 MHz-bandet är en ytterst värdefull, och i vissa avseenden unik, tillgång för den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Frekvensbandet har mycket goda utbredningsegenskaper och mycket goda förutsättningar för tjänster med hög hastighet. PTS tilldelade sex stycken tillstånd i 800 MHz-bandet genom auktion via Internet. Auktionen avslutades efter fem dagars budgivning den 4 mars När 800 MHz-bandet används kan mottagningen av marksänd tv, som ligger i frekvensbandet under 800 MHz-bandet, komma att påverkas. Tillstånden är därför förenade med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning. Det ställs också krav på att tillståndshavarna i bandet ska samarbeta med varandra för att de ska kunna vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella störningar som uppstår. I denna rapport redovisas effekterna av tilldelningen avseende störningar på marksänd tv och vad som har hänt sedan tilldelningen i mars PTS har bland annat genomfört tiotal mätningar. Urban Landmark Avdelningschef Post- och telestyrelsen 3

4 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 1 Bakgrund 6 Belopp för täckning, SEK Tillståndsvillkor för skydd av marksänd tv Förbud att orsaka störningar på tv-mottagning Villkor om att samarbeta och avhjälpa tv-störningar 8 2 Vad har hänt sedan tilldelningen? Kontakt av berörda med PTS Kontakt av berörda med tillståndshavarna Mätningar genomförda av PTS Genomförande Falsterbo Bollnäs Arboga Gislövs Läge Hässleholm Skene Kinna Skärhamn Sandviken Slutsats av mätningarna 22 Iakttagelser 22 Faktorer PTS inte tagit hänsyn till 23 Sammanfattning av mätningarna 23 Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr ) Post- och telestyrelsen 4

5 Sammanfattning PTS har sedan september 2011 kontaktats vid 33 tillfällen av konsumenter och tv-installatörer på grund av upplevd störning på mottagning av marksänd tv. Störningarna har delvis berott på utbyggnaden i 800 MHz-bandet. PTS är såväl tillstånds- som tillsynsmyndighet. Tillståndshavarna ansvarar således inför PTS för att uppfylla sina tillståndsvillkor. Myndigheten har under det senaste året bedrivit tillsyn mot tillståndshavarna. Tillståndshavarna har tagit emot hundratalet anmälningar under januari-mars PTS har genomfört ett tiotal mätningar för att dels skapa sig en bild över orsakerna till anmälningar från allmänheten på tv-mottagningen och dels skaffa sig underlag i det fortsatta tillsynsarbetet av tillståndsvillkoren. Myndigheten har inte kunnat konstatera att tv-störning har förekommit orsakat av 800 MHz- sändarna enligt definitionen i 800 MHz-tillståndsvillkoren. Vissa störningar har berott på brister i den egna anläggningen för tv-mottagning Av de som kontaktat PTS anser flertalet att informationen har generellt varit bristfällig samt att det har varit svårt att få hjälp. Myndigheten kommer fortlöpande genomföra tillsynsarbete kring utbyggnaden av 800 MHz-bandet med avseende på påverkan på marksänd tv. Post- och telestyrelsen 5

6 1 Bakgrund 800 MHz-bandet är en ytterst värdefull, och i vissa avseenden unik, tillgång för den svenska marknaden för elektronisk kommunikation. Frekvensbandet har mycket goda utbredningsegenskaper och mycket goda förutsättningar för tjänster med hög hastighet. PTS ambition har varit att göra 800 MHz-bandet tillgänglig för marknaden snarast möjligt. Det är av största vikt att användningen av bandet sker på ett sätt som skapar största möjliga nytta för konsumenterna. PTS tilldelade därmed tillstånden med följande principer: Villkoren för användningen är så teknik- och tjänsteneutralt som möjligt. Det ger möjlighet för tillståndshavarna att välja med vilken teknik de vill bygga ut och vilka tjänster de vill erbjuda. Enskilda konsumenter får tillgång till trådlösa kommunikationstjänster över ett så stort geografiskt område som möjligt. Därför är tillstånden nationella. I auktionen var det möjligt för nya och befintliga aktörer att delta för att erhålla tillstånd. PTS ville säkerställa att det blir minst tre och upp till sex icke närstående tillståndshavare i 800 MHz-bandet och att ingen aktör får en dominerande andel av frekvensbandet. I auktionen tillämpades ett s.k. spektrumtak (en aktör kunde maximalt köpa 2x10 MHz) för att gynna konkurrensen och en effektiv användning av frekvenserna. Av särskild betydelse vid bedömningen av konsumentnyttan är att 800 MHz-bandet har utbredningsegenskaper som gör det lämpligt för att nå täckning för elektroniska kommunikationstjänster i glesbefolkade områden. I regeringens rapport Bredbandsstrategi för Sverige 1 framgår att en ökad tillgång till bredband ska uppnås genom bl.a. frekvenstilldelning. Ett av tillstånden i 800 MHz-bandet förenas därför med villkor om täckning och utbyggnad. När 800 MHz-bandet används kan mottagningen av marksänd tv, som ligger i frekvensbandet under 800 MHz-bandet, komma att påverkas. Tillstånden är därför förenade med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning. Det ställs också krav på att 1 Näringsdepartementets rapport N2009/8317/ITP. Post- och telestyrelsen 6

7 tillståndshavarna i bandet ska samarbeta med varandra för att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa eventuella störningar som uppstår. Tillstånden innefattas av villkor i enlighet med ovan. Täckningskravet och skydd av mottagning av marksänd tv är villkor som är unika för 800 MHzbandet. Dessa villkor kräver planering och uppföljning i form av tillsyn. PTS tilldelade tillstånden i 800 MHz-bandet genom auktion via Internet som avslutades efter fem dagars budgivning den 5 mars Den sammanlagda summan för alla sålda tillstånd var kronor. Totalt tilldelades sex tillstånd till tre budgivare enligt följande. Budgivare Antal MHz Auktionslikvid, SEK Belopp för täckning, SEK HI3G Access AB 2x Net4Mobility HB 2x TeliaSonera Mobile Networks AB 2x miljoner kronor utgör bud på täckning och dessa pengar ska Net4Mobility använda för att bygga ut så att de fasta bostäder och företag som saknar bredband får det. För ytterligare information om auktionen se PTS webbplats, Tillståndsvillkor för skydd av marksänd tv Utgångspunkten för de tekniska villkoren är de harmoniserade tekniska villkor som följer av kommissionsbeslut 2010/267/EU. Tillståndsvillkoren har utformats efter en avvägning mellan behovet av kompletterande tekniska villkor, för att skydda mottagningen av marksänd tv, och villkorens påverkan på möjligheterna att utnyttja frekvenserna i 800 MHz-bandet på ett effektivt sätt. Enligt LEK har rundradio en prioriterad ställning samtidigt som beviljande av tillstånd förutsätter att den frekvensanvändning som möjliggörs är effektiv. För 800 MHz-bandet innebär stränga tekniska villkor som tillämpas generellt, t.ex. krav på polarisation och effekt som leder till kraftiga begränsningar, att möjligheterna att skapa kommunikationsnät med god Post- och telestyrelsen 7

8 täckning och hög kapacitet försämras. PTS har utformat tillståndsvillkoren så att en lämplig avvägning mellan dessa lagkrav, eftersom de möjliggör lokala anpassningar för förbättrad kompatibilitet, och möter de olika behoven på ett bra sätt. Till följd av det förhöjda skyddet för rundradio kompletteras de tekniska villkoren med villkor om att inte orsaka störning samt ett åtagande om att åtgärda störningar som uppkommer trots förbudet. De tekniska tillståndsvillkoren är satta för att ge en grundläggande kompatibilitet mellan system i 800 MHz-bandet respektive under 790 MHz. För att avgöra om en störning är en tv-störning tillämpas tillståndsvillkorens definition av tv-störning. Utgångspunkten är att åtgärder ska vidtas i de fall där det föreligger en konstaterad tv-störning enligt definitionen i tillståndsvillkoren. PTS har i analogi med programbolagens sändningstillstånd begränsat kravet att åtgärda uppkomna tv-störningar till fast bosatt befolkning Förbud att orsaka störningar på tv-mottagning Mottagning av marksänd tv i frekvensbandet MHz-bandet får inte hindras enligt 3 kap. 8 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Tillstånden i 800 MHz-bandet är därför förenade med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning i frekvensbandet MHz (tv-störningar), se punkt 13 i bilaga A. I tillståndsvillkoren finns en definition av vad som är en tv-störning. För att avgöra om ett hushåll (fast bosatt befolkning 2 ) är utsatt för en tv-störning ska signalnivåer mätas med en referensantenn 10 meter över mark vid det påverkade hushållet Villkor om att samarbeta och avhjälpa tv-störningar Tillstånden för FDD1 FDD6 förenas även med ett villkor som motsvarade tillståndshavarens åtagande, se punkt 14 i bilaga A. Åtagandet innebar ett krav på tillståndshavaren att etablera och vidmakthålla ett samarbete med övriga tillståndshavare i 800 MHz-bandet för att vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa tv-störningar som kan uppstå vid användningen av 800 MHz-bandet. Åtagandet att samarbeta och avhjälpa tv-störningar var en förutsättning för att få delta i auktionen. Åtagandet gjordes i ansökan och med stöd av 3 kap LEK utgjorde ett tillståndsvillkor. 2 Med fast bosatta menas att det i hushållet finns personer folkbokförda på adressen Post- och telestyrelsen 8

9 Kostnader som är förknippade med samarbete, undersökning och åtgärder för att avhjälpa tv-störningar ska bekostas av tillståndshavarna. Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet får sinsemellan komma överens om en rimlig och skälig kostnadsfördelning för samarbete och undersökningar. Alla undersökningar ska vara kostnadsfria för tv-tittaren, oavsett om upphovet till störningen ligger hos en tillståndshavare eller är av annat slag. Den tillståndshavare som har orsakat tv-störningen ska bekosta de åtgärder som vidtas för avhjälpande Etablera och vidmakthålla samarbete Villkoret innebär att tillståndshavarna ska etablera och vidmakthålla ett samarbete med övriga tillståndshavare i 800 MHz-bandet. Samarbetet ska medverka till att uppkomna tv-störningar hanteras snabbt och effektivt. Tillståndshavarna får själva avgöra samarbetsformen, men det är viktigt att åtgärderna borgar för god service. Samarbetsformen måste upprättas så att den möjliggör en snabb hantering, dvs. störkällan ska identifieras omgående och störningen undersökas och avhjälpas snarast därefter Gemensam kontaktpunkt och god tillgänglighet För att tv-störningar ska kunna avhjälpas snabbt är det nödvändigt med en gemensam kontaktpunkt, med god tillgänglighet, dit tv-tittare som får problem med tv-mottagningen kan vända sig. Tv-tittaren ska kunna ringa in en anmälan och få en personlig kontakt via den gemensamma kontaktpunkten. Det ska inte kosta något för tv-tittarna att göra en anmälan. Tillståndshavarna bestämmer själva över samarbetsformen för den gemensamma kontaktpunkten. Exempel på vanligt förekommande former för konsumentkontakter är kundtjänst och kompletterande webbverktyg Identifiera, undersöka och avhjälpa tv-störningar Tillståndsvillkoret innebär också ett krav på att omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakat tv-störningen och snarast därefter undersöka och avhjälpa en från 800 MHz-bandet konstaterad tv-störning. När tv-störningen identifierats ska tillståndshavaren stänga av den störande utrustningen och den ska hållas avstängd tills tv-störningen är avhjälpt. Det finns flera exempel på hur tillståndshavarna kan åtgärda tv-störning. Filter på tv-mottagarna kan vara ett sätt, ett annat kan vara att anpassa och justera basstationerna genom t.ex. omplacering och omriktning av antenner. Post- och telestyrelsen 9

10 För att villkoret ska kunna följas upp effektivt ska tillståndshavarna föra register över anmälningarna. PTS ska på begäran kunna ta del av registret Begränsningar i villkoret Skyldigheten att avhjälpa störningar på tv-mottagare omfattar fast bosatt befolkning. Avgränsningen motsvarar sändningsskyldigheten enligt programföretagens tillstånd att sända television. Det är endast störningar enligt tillståndsvillkorets definition av störning (tvstörning) som omfattas av villkoret. Post- och telestyrelsen 10

11 2 Vad har hänt sedan tilldelningen? Som nämndes ovan tilldelades de sex tillstånd som var tillgängliga i 800 MHzbandet i mars PTS är såväl tillstånds- som tillsynsmyndighet. Tillståndshavarna ansvarar således inför PTS för att uppfylla sina tillståndsvillkor. Så snart auktionen var genomförd startade PTS tillsynsprocessen genom dialogmöte med tillståndshavare och intressenter, begäran om underlag, följt av föreläggande och underrättelse. PTS har även genomfört mätningar hos berörda konsumenter. Nedan beskrivs det som har skett sedan tilldelningen. Datum Mars 2011 Maj 2011 Maj 2011 Juni 2011 Oktober Aktivitet PTS arrangerade första mötet med tillståndshavarna den 23 mars Syftet med mötet var att ha en inledande dialog med tillståndshavarna om hur tillståndsvillkoren kan följas upp, radiotillsyn och informationsspridning. PTS informerade även att myndigheten kommer att begära in upplysningar för kontroll. PTS presenterade även informationsmaterial som kunde ligga till grund för informationsspridning i olika sammanhang, dvs. paketeras på olika sätt och riktas till olika målgrupper med avseende på tv-störningsfrågan. PTS begärde in upplysningar under hand från tillståndshavarna för kontroll av tillståndsvillkoren i maj Tillståndshavarna bereddes tillfälle att senast den 10 juni 2011 skriftligen och muntligen vid ett intressentmöte hos PTS redovisa hur villkoret efterlevdes, diarienummer PTS arrangerade första intressentmötet den 6 maj Syftet med mötet var att underlätta dialog mellan 800 MHztillståndshavare och tv-intressenter avseende påverkan på mottagning av marksänd tv. Deltagare hade därmed tillfälle att utbyta erfarenhet och åsikter kring frågan. På intressentmötet närvarades tillståndshavare för 800 MHz-bandet, tv-intressenter och Telekområdgivarna. PTS arrangerade andra intressentmötet den 10 juni Syftet med mötet var dels att ge tillståndshavarna tillfälle att redovisa sina svar på begäran på upplysningar som PTS krävt dels underlätta dialog mellan 800-tillståndshavare och tv-intressenter. PTS genomförde en mätning i Tjörn som visade att signalnivåer Post- och telestyrelsen 11

12 2011 som uppmättes visade att störningen inte var en tv-störning enligt definition i tillståndsvillkoren, diarenummer November 2011 December 2011 December 2011 Februari mars 2012 PTS beslutade den 8 november 2011 att förelägga tillståndshavarna att lämna upplysningar för kontroll av efterlevnaden av villkoren, diarenummer Svaren på förelägganden ledde till att PTS fann skäl att misstänka vissa brister i efterlevnaden av villkoren. PTS beslutade därför den 14 december 2011 att underrätta TeliaSonera och Hi3G Access om de aktuella missförhållandena, diarienummer Den 16 december 2011 meddelade tillståndshavarna att en överenskommelse hade träffats mellan tillståndshavarna i 800 MHz-bandet. Telekområdgivarna kommer att vara kontaktpunkten vid eventuella störningar som kan uppkomma i samband med utbyggnaden i 800 MHz-bandet. Konsumenten ska alltid vända sig till sin operatör i första hand om det uppstår problem med sitt tv-abonnemang. Om ärendet inte blir avhjälpt kan Telekområdgivarna försöka bidra till en lösning. Under februari och mars 2012 genomförde PTS ett tiotal mätningar i olika delar av Sverige, diarienummer Resultatet av dessa mätningar redovisas kort i avsnitt 2.3. April 2012 PTS begärde upplysningar från tillståndshavarna för kontroll av tillståndsvillkoren i 800 MHz-tillstånden, diarienummer Information från upplysningarna sammanfattas kort i avsnitt 2.2. Maj 2012 PTS har efter mätningar och analys av resultatet inte funnit skäl att förelägga om rättelse i ärenden från december 2011 med diarienummer Tillsynsåtgärderna stannade därför i denna omgång med underrättelserna från december 2011 och ärendena har avskrivits. Post- och telestyrelsen 12

13 2.1 Kontakt av berörda med PTS Vid 33 tillfällen sedan september 2011 har PTS kontaktats av berörda konsumenter och tv-installatörer med avseende på 800 MHz-störningar mot tv-mottagning. Tillstånden i 800 MHz-bandet är förenade med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning i frekvensbandet MHz (tv-störningar). Tillståndshavarna ska vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa tv-störningar som kan uppstå vid användningen av 800 MHzbandet. I figuren nedan illustreras olika kategorier av problem som har redovisats i samband med kontakten med PTS. Majoriteten har saknat information och kontaktuppgifter till tillståndshavarnas gemensamma kontaktpunkt. PTS har därför hänvisat dessa vidare till kontaktpunkten. PTS har också genomfört tiotal mätningar, se avsnitt 2.3. Nedan följer ett diagram som visar antalet kontakter från konsumenter och tvinstallatörer med PTS över tid från september 2011 till och med april Post- och telestyrelsen 13

14 Grafen visar att antalet kontakter med PTS var som högst under oktober 2011 följt av en lägre topp under februari Kontakt av berörda med tillståndshavarna PTS begärde upplysningar från tillståndshavarna för kontroll av tillståndsvillkoren, se diarienummer Uppgifterna gäller under perioden 1 januari 30 mars Av det inrapporterade materialet framgår det att tillståndshavarna har blivit kontaktade hundratalet gånger under avsedd tidsperiod. Figuren nedan visar fördelningen under de aktuella tre månaderna. I figuren nedan presenteras tiden det tar från det att en anmälan inkommer till tillståndshavarna tills ett 800 MHz-filter skickas ut till den berörda. Post- och telestyrelsen 14

15 2.3 Mätningar genomförda av PTS I oktober 2011 genomförde PTS en mätning i Tjörn. Resultatet visade att störningarna inte var tv-störning enligt definitionen i tillståndsvillkoren, för ytterligare information se diarenummer Under februari och mars 2012 genomförde PTS ett tiotal mätningar av tvmottagning i fasta bostäder som har bland annat kontaktat PTS på grund av störningar av marksänd tv. Nedan följer en beskrivning av genomförandet, störningsfallen och resultatet av mätningarna Genomförande Mätningarna genomfördes med en riktantenn som är placerad på en mast. Masten som är monterad på en mätbil är justerbar i den bemärkelsen att den går att höja och sänka inom ett intervall av 10 meter. Mätningarna gjordes genom att förflytta fordonet på en sträcka på 40 våglängder 3 och mäta minst 50 värden under denna sträcka 4. Både signalstyrkan från tv-sändare och från 800 MHz-sändare mättes. För tv-mottagning valdes två frekvenser per sändare, utom i de fall då det rörde sig om slavsändare så valdes en frekvens. Signalerna från tv-sändarna mättes med horisontell polarisation och basstationerna på 800 MHz med vertikal polarisation. Samma mätantenn användes i båda fallen. De utrustningar som har använts under mätningen är följande: Mätbil med höjbar mast till 10 meter över mark. Mätantenn: Rohde & Schwarz Logperiodisk mätantenn, HUF-Z3 (kalibrerad). Kontrollantenn för tv-mottagning: WISI - EE 06. Mätkabel: koaxialkabel RG meter. Spektrumanalysator: ANRITSU MS2721B. Spektrumanalysator: Tektronix RSA6114A. Mätdator: PC. 3 Radiovågor kan beskrivas som en sinusformad våg. En våglängd är hur långt en radiovåg hinner färdas under en svängning, detta avstånd varierar med frekvensen på radiovågen. Ju lägre frekvens desto längre sträcka hinner vågen färdas innan en svängning är genomförd. Vid 400 MHz motsvarar 40 våglängder ca 30 meter, vid 800 MHz motsvarar 40 våglängder ca 15 meter. 4 Estimate of Local Average Power of a Mobile Radio Signal, William C.Y. Lee, IEE Trans. Veh. Tech. Vol VT-34, No. 1, Feb Post- och telestyrelsen 15

16 2.3.2 Falsterbo Tv-mottagarens placering: Villa i Falsterbo. Tv-sändarens placering: Jägersro i Malmö, ca 25 km från tv-mottagarens 800 MHz-sändarens placering: Falsterbo vattentorn ca 560 meter från tvmottagarens Konsumentens beskrivning av problemet Tv-mottagningen i området har varit mindre god under alla år med analog marksänd tv. Den har varierat med väderförhållandena. När marksänd digitaltv infördes blev mottagningen god fram tills en 800 MHz-sändare togs i drift ca 560 meter från den berörda bostaden. Tv-bilden blev helt utstörd. Konsumenten mottog ett bandpassfilter (800 MHz-filter) från tillståndshavare avsett för att dämpa signalstyrkan från sändare på frekvenser MHz. Filtret monterades på antennförstärkarens ingång som var placerad inne i fastigheten. Filtret gjorde att störningarna reducerades men störningen kvarstod tidvis. PTS mätning När PTS var på plats för att genomföra mätningen förekom det inga störningar. Konsumenten visade dock en videoinspelning av tv-bilden som hade tydliga pixelfel och bildfrysningar. Konsumenten använde sig av en tvantenn med integrerad antennförstärkare. Den inbyggda förstärkaren är med största sannolikhet orsak till resterande störningar och därför är det omöjligt att eliminera störningarna med ett filter. För att komma till rätta med problemet rekommenderade PTS konsumenten att byta ut sin antenn till en utan inbyggd förstärkare. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden Bollnäs Tv-mottagarens placering: Flerfamiljshus i Bollnäs. Tv-sändarens placering: Kyrkberget nordost om Bollnäs, ca 16 km från tvmottagarens Post- och telestyrelsen 16

17 800 MHz-sändarens placering: Hedenvägen, ca 250 meter från tvmottagarens Konsumentens beskrivning av problemet I oktober 2011 började kraftiga störningar på centralantennsystemet i flerfamiljshuset uppkomma. Fastighetsägaren anlitade en tv-installatör som gjorde mätningar och misstänkte att det var sändningar i 800 MHz som kunde ligga bakom problemet. Filter monterades på egen bekostnad. Tillståndshavare var till att börja med inte villig att hjälpa till eftersom störningarna uppkom i ett centralantennsystem. Filtret dämpade störningen men den försvann inte helt och därför kontaktades PTS. Teracom kontaktades som skickade tekniker till platsen och på begäran stängde tillståndshavaren av sin sändare och därmed upphörde störningarna. Tillståndshavaren var sedan där och justerade sin 800 MHz-sändare. Denna åtgärd gjorde att störningarna försvann helt. Fastigheten bredvid som ägs av ett annat fastighetsbolag har dock fortfarande störningar fastighetsägaren. PTS mätning Anläggningen verkar vara korrekt installerat. Mätningarna gjordes vid en cykelbana cirka 30 meter från berörda tv-mottagaren. Tv-sändaren fanns i riktning 330 grader från mätplatsen och 800 MHz-sändaren fanns i riktning 350 grader. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden Arboga Tv-mottagarens placering: Tre stycken flerfamiljehus på samma gata i Arboga. Tv-sändarens placering: Lillhärad i Västerås, ca 42 km från tv-mottagarens 800 MHz-sändarens placering: Nygatan, ca 300 meter från tv-mottagarens Konsumentens beskrivning av problemet En tv-installatör uppmärksammade att centralantennsystem i tre stycken flerfamiljshus blivit störda på grund av 800 MHz-sändningar i oktober Post- och telestyrelsen 17

18 Tillståndshavare kontaktades men var inte villig att hjälpa till eftersom det är ett centralantennsystem. Tv-installatören löste problemet genom att montera ett 800 MHz-filter före antennförstärkaren i varje hus. Tv-installatören hade fått hjälp av CANT 5 som monterade filtret och genomförde mätningar på plats. När tv-installatören kontaktade tillståndshavaren och ville ha 800 MHzfilter fick han svaret att de bara skickar filter till enskilda hushåll och inte till flerfamiljshus. Boende i ett av flerfamiljshusen lyckades dock övertala tillståndshavaren att skicka ut ett 800 MHz-filter. PTS mätning Mätningarna gjordes för tv-sändaren och 800 MHz-sändaren vid en vändplats i närheten av flerfamiljhuset. Båda sändarna låg i samma rikting. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden Gislövs Läge Tv-mottagarens placering: Villa i Gislövs Läge. Tv-sändarens placering: Gylle i Trelleborg, ca 5 km från tv-mottagarens 800 MHz-sändarens placering: Gamla vattentornet i Trelleborg, ca 5,5 km från tv-mottagarens Konsumentens beskrivning av problemet Från och med den 27 december 2011 började försämringen av tvmottagningen i hushållet. Tv-bilden har mestadels varit helt svart. De korta stunder det funnits bild har den haft inslag av störningar. Konsumenten sökte hjälp av en tv-installatör som monterade ett 800 MHz-filter som resulterade till att bilden blev bättre. Störningen återkom efter en kort tid. Flittret som har monterats inomhus visade sig vara felaktig. Konsumenten sökte återigen hjälp av en tv-installatör som monterade filtret på maströret utomhus och före förstärkaren. Denna åtgärd löste inte problemet. När konsumenten någon dag innan PTS planerade besök kontrollerade tvmottagningen visade sig att störningen upphört. 5 Centrala Antennföreningen (CANT) Post- och telestyrelsen 18

19 PTS mätning Mätningen gjordes från en vändplats ca 30 meter från den berörda fastigheten. Tv-sändaren fanns i riktning ca 330 grader från mätplatsen och 800-sändaren. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden Hässleholm Tv-mottagarens placering: Villa i Hässleholm. Tv-sändarens placering: Hörbysändare, ca 40 km från tv-mottagarens Mörrumssändaren, ca 60 km från tv-mottagarens 800 MHz-sändarens placering: Bällebacken, ca 750 meter från tvmottagarens Konsumentens beskrivning av problemet När störningen startade kontaktades en tv-installatör. Tv-installatören var inte medveten om sändningarna i 800 MHz-bandet som hade påbörjats i Hässleholm. Han löste problemet genom att ändra riktning på tv-antennen. Tv-antennen var från början riktad rakt söderut mot Hörbysändaren. En 800 MHz-sändare hade placerats i samma riktning i en mast ca 750 meter från fastigheten där den berörda tv-mottagaren finns. Nivån från tv-sändaren från Mörrumssändaren är betydligt lägre men mottagningen blev tillräcklig vid omriktningen av tv-antennen och konsumenten fick tillbaka en störningsfri tvbild. PTS mätning På en öppen plats ca 25 meter från fastigheten mättes signalen från 800 MHzsändaren och tv-sändarna i Hörby och Mörrum. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden. Post- och telestyrelsen 19

20 2.3.7 Skene Tv-mottagarens placering: Villa i Skene. Tv-sändarens placering: Nycklarberget, ca 200 meter från tv-mottagarens Dalsjöfors utanför Borås, ca 35 km från tvmottagarens placering 800 MHz-sändarens placering: Nycklarberget, ca 200 meter från tvmottagarens Konsumentens beskrivning av problemet Tv-antennen är riktad åt samma riktning som 800 MHz-sändaren. En tvinstallatör kontaktades och denne har installerat ett 800 MHz-filter före antennförstärkningen som dämpar 800 MHz-signalen. Filtret har hjälpt men störningar uppkommer fortfarande i större omfattning på kvällstid. PTS mätning Mätningen gjordes på gatan ca 25 meter från fastigheten. Mätningen gjordes både för tv-sändarna samt 800 MHz-sändaren. Tv-signalerna från Nycklarberget gav en högre signalstyrka än signalerna från Boråssändaren. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer vid den berörda bostaden Kinna Tv-mottagarens placering: Villaområde i Kinna. Tv-sändarens placering: Dalsjöfors i Borås, ca 30 km från tv-mottagarens Kinnaström telemast i Kinna (slavsändare), ca 400 meter från tv-mottagarens 800 MHz-sändarens placering: Kinnaström telemast i Kinna, ca 400 meter från tv-mottagarens Post- och telestyrelsen 20

21 Konsumentens beskrivning av problemet Enligt en tv-installatör har flera klagomål avseende störningar på mottagning av marksänd tv rapporterats i hela bostadsområdet. Ingen särskild plats eller fall har preciserats. PTS mätning Signalerna från 800-MHz-sändare, tv-sändaren och slavsändaren uppmättes. Mätplatsen omgärdades av skog. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för båda sändarna. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer i det berörda området Skärhamn Tv-mottagarens placering: Villa i Skärhamn. Tv-sändarens placering: Brudaremossens i Göteborg, ca 45 km från tvmottagarens Herrestad i Uddevallas, ca 45 km från tvmottagarens Kyrkesund (slavsändare), ca 3,5 km från tvmottagarens 800 MHz-sändarens placering: Skärhamns telemast, ca 200 meter från tvmottagarens Konsumentens beskrivning av problemet Konsumentens tv-mottagare var drabbad av störningar i form av pixlig bild som varierade över tiden och som kunde vara väderberoende. Hushållet hade flera tv-mottagare men en var mer drabbad av störningar än de andra. När störningarna uppträdde kontaktades Telekområdgivarna som skickade ett 800 MHz-filter. Filtret som monterades före tv-mottagarens antenningång åtgärdade inte störningsproblematiken. Antennanläggningen bestod av en kombiantenn med förstärkare som satt monterad på maströret under antennen. PTS mätning Mätningarna gjordes för samtliga tv-sändare samt 800 MHz-sändaren på gatan utanför den berörda fastigheten. Nivån från Uddevallasändaren som ligger i Post- och telestyrelsen 21

22 samma riktning som 800 MHz-sändaren var högre än signalen från sändaren i Brudaremossen. Slavsändaren i Kyrkesund hade den högsta fältstyrkan. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer hos den berörda bostaden Sandviken Tv-mottagarens placering: Villaområde i Sandviken. Tv-sändarens placering: Skogmur utanför Gävle, ca 20 km från tvmottagarens 800 MHz-sändarens placering: Vattentornet vid Björnhagsparken, ca 400 meter från tv-mottagarens PTS mätning För att skapa sig en uppfattning av förhållandet även på ett ställe där det inte har klagats valde PTS att utföra en jämförande mätning i Sandviken. Förhållandet i detta fall liknar några av de tidigare mätningarna, dvs. 800 MHzsändaren i samma riktning som tv-sändaren vilken är placerad ganska nära 800 MHz-sändaren. Fältstyrkan på tv-sändaren var relativt stark i hela det uppmätta området till skillnad från tidigare fall då fältstyrkan från tv-sändaren varit relativt låg. Mätningarna visade att kriterierna för tv-mottagningen enligt tillståndsvillkoret i 800 MHz-bandet är uppfyllda för samtliga sändare. Resultatet av mätningen visade att ingen tv-störning enligt tillståndsvillkoret förekommer i området Slutsats av mätningarna Iakttagelser Av mätningarna som PTS genomfört kan noteras att störningarna som uppstått i de flesta fallen har varit på platser där mottagarplatsen ligger i samma riktning som tv-sändaren. 800 MHz-sändaren har befunnit sig ganska nära mottagarplatsen. Mätningarna som PTS genomfört kunde inte visa att signalnivåerna från 800 MHz-sändarna överstiger de nivåer för tv-störning som framgår av tillståndsvillkoren i 800 MHz-bandet. Generellt kan sägas att det inte verkar som om att konsumenterna fått tillräckliga instruktioner om hur de ska koppla in 800 MHz-filtret som Post- och telestyrelsen 22

23 tillståndshavarna distribuerar. I några av fallen har filtren installerats felaktigt. Ofta sker detta när hushållet har en eller flera antennförstärkare i sin anläggning. Generellt verkar antennförstärkare överstyras lättare än tvmottagare. När filter monterats mellan förstärkare och tv-mottagare har filtret vid några tillfällen förstörts. Om tydliga instruktioner hade följt med filtret skulle sannolikt några av ovanstående problemen inte uppkomma eller lösas snabbare. Faktorer PTS inte tagit hänsyn till Under mätningarna har PTS inte verifierat med någon egen tv-mottagare eller tv-antenn för att kunna konstatera hur en referensinstallation beter sig. Några av hushållen har framfört att tv-mottagningen är dålig bara på kvällstid. Detta kan bero på att det under kvällstid är det hög belastning på bredbandssändaren. Ju högre belastning i nätet desto högre uteffekt från basstationen. Det är därmed troligt att basstationen får en större påverkan när belastningen ökar, t.ex. under kvällstid. Sammanfattning av mätningarna PTS har genomfört ett tiotal mätningar för att dels skapa sig en bild över orsakerna till anmälningar från allmänheten på tv-mottagningen och dels skaffa sig underlag i det fortsatta tillsynsarbetet av tillståndsvillkoren. Myndigheten har inte kunnat konstatera att tv-störning har förekommit orsakat av 800 MHzsändarna enligt definitionen i 800 MHz-tillståndsvillkoren. Vissa störningar har berott på brister i den egna anläggningen för tv-mottagning. I några fall förekommer fortfarande störningar på tv-mottagningen trots att åtgärder vidtagits. Av de som har kontaktat PTS anser flertalet att informationen generellt har varit bristfällig samt att det har varit svårt att få hjälp. Post- och telestyrelsen 23

24 1 Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr ) Tekniska villkor 1. Frekvensdelning (Frequency Division Duplex, FDD) ska användas som duplexmetod. Radiosändare som använder frekvensutrymmet MHz, nedan benämnda basstationssändare och repeater, ska sända i nedlänksriktning. Radiosändare som använder frekvensutrymmet MHz, nedan benämnda terminaler, ska sända i upplänksriktning. 2. Följande gäller inom det frekvensblock tillståndshavaren har tillstånd för. Utstrålad effekt från basstationsändare och repeater i nedlänksriktning får, i den riktning den effektiva antennhöjden 1 är lägre än 50 m, inte överstiga 64 dbm/5 MHz e.i.r.p. 2 eller, i den riktning den effektiva antennhöjden är 50 m eller högre, inte överstiga 67 dbm/5 MHz e.i.r.p. För tillståndshavare som har tillstånd för frekvensblock FDD1 och tillståndshavare som har tillstånd för frekvensblock FDD2, se även punkt För tillståndshavare som har tillstånd för frekvensblock FDD1 och för tillståndshavare som har tillstånd för frekvensblock FDD2 gäller, inom det frekvensblock som tillståndshavaren har tillstånd för, följande i kanal 60- områden 3. Utstrålad effekt från basstationsändare och repeater i nedlänksriktning får inte överstiga 56 dbm/5 MHz e.i.r.p. För en antenninstallation där uteslutande vertikal polarisation används får dock utstrålad effekt från basstationsändare och repeater i nedlänksriktning, i den riktning den effektiva antennhöjden är lägre än 50 m, uppgå till 64 dbm/5 MHz e.i.r.p eller, i den riktning den effektiva antennhöjden är 50 m eller högre, uppgå till 67 dbm/5 MHz e.i.r.p. 4. I frekvensbandet MHz får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga 17,4 dbm/1 MHz e.i.r.p. 4 1 Effektiv antennhöjd beräknas som antennhöjd över medelmarknivå, där medelmarknivå anger medelhöjd över havet i en riktning 0 till 3 km från antennen. 2 E.i.r.p. står för Equivalent Isotropically Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt). 3 Kanal 60-områden är de geografiska områden där frekvensutrymmet MHz används eller är planerat för marksänd tv. Vilka områden som är kanal 60-områden anges i bilaga B. 4 Nivåerna för utstrålad effekt gäller per antenn för mellan en till fyra antenner. Det innebär att system med flera antenner, t.ex. MIMO-system kan alstra en aggregerad utstrålad effekt som överskrider begränsningen per antenn.

25 2 5. I frekvensbandet MHz får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga i tabellen angivna värden i ett frekvensutrymme 0 10 MHz utanför de frekvensblock som tillståndshavaren har tillstånd för. Frekvensdifferens till blockgräns ( F ) i MHz 0< ΔF <5 5< ΔF <10 Högsta utstrålade effekt (e.i.r.p.) dbm/5mhz +18 dbm/5mhz F = 0 motsvarar den övre respektive nedre gränsen för det frekvensblock som tilldelats för sändning från basstation eller repeater. 6. I frekvensbandet MHz får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga 11 dbm/1 MHz e.i.r.p i ett frekvensutrymme mer än 10 MHz 4 utanför de frekvensblock som tillståndshavaren har tillstånd för. 7. I frekvensbandet MHz får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga 15 dbm/1 MHz e.i.r.p I frekvensbandet MHz får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga -49,5 dbm/5 MHz e.i.r.p. 9. I frekvensbandet MHz i hela landet, samt MHz i kanal 60-områden, får utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga de i tabellen angivna värdena. Basstationens utstrålade effekt (P) (e.i.r.p.) i eget frekvensblock P 59 dbm/10mhz Högsta utstrålade effekt (e.i.r.p.) i frekvensbandet MHz i hela landet samt MHz i kanal 60-områden 0 dbm/8 MHz 36 P < 59 dbm/10 MHz (P-59) dbm/8 MHz P < 36 dbm/10 MHz -23 dbm/8 MHz

26 3 10. I frekvensbandet MHz får i andra geografiska områden än kanal 60-områden utstrålad effekt från basstationssändare och repeater i nedlänksriktning inte överstiga 22 dbm/8 MHz e.i.r.p. 11. Tillståndshavarens installationer av terminaler utanför tätort 5 får sända med en högre medeleffekt än 23 dbm 6. Användningen förutsätter att inga störningar orsakas på annan radioanvändning och att tillämpliga skyldigheter gentemot andra länder är fullgjorda. 12. Tillståndshavaren får avvika från de tekniska villkoren i punkterna 5, 6 och 8 ovan under förutsättning att andra berörda tillståndshavare godkänner avvikelserna. Förbud att orsaka störningar och åtagande att avhjälpa störningar på tv-mottagare 13. Tillståndshavaren får inte orsaka tv-störning på mottagning av marksänd tv i frekvensbandet MHz för fast bosatt befolkning 7. Med tv-störning avses att: Signalnivån 8 från basstationen inom det aktuella frekvensblocket (dbm/5 MHz) överstiger signalnivån från tv-sändaren inom berörd tv-kanal (dbm/8 MHz) med mer än den signalnivådifferens (db) som ges av tabell 1. Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket (dbm/5 MHz) vid mätning överstiger de nivåer som ges av tabell 2 där respektive tv-kanal används. 5 Med tätort menas områden som har mer än 200 invånare och där det är mindre än 200 meter mellan husen i enlighet med den tätortsdefinition som Statistiska centralbyrån använder. 6 Denna effektgräns anges som e.i.r.p. för terminaler som är konstruerade för att vara fasta eller installerade och som t.r.p. för terminaler som är konstruerade för att vara mobila eller nomadiska. E.i.r.p. och t.r.p. är likvärdiga för rundstrålande antenner. Detta värde har en tolerans på upp till +2 db för att ta hänsyn till drift under extrema miljöförhållanden och till variationer i tillverkningen. 7 Med fast bosatta menas att det i hushållet finns personer folkbokförda på adressen. 8 Signalnivå = Spänning över 50 ohm mätt på referensantennens matningspunkt.

27 4 Signalnivåerna ska mätas 9 med en referensantenn 10 meter över mark vid tillämpliga förhållanden vid det påverkade hushållet. Utgångspunkt för referensantennen är riktantenn med antennförstärkning 12 dbd och förlustfri kabel. Referensantennen ska använda den polarisation som används för tv-utsändningen. Egenskaper för riktningsdiskriminering ska baseras på ITU-R rekommendation BT.419. Mätningen ska ske i den riktning där den önskade tv-signalen är som starkast. Förbudet att orsaka tv-störning gäller endast om den uppmätta fältstyrkan från tv-sändarens signal inom berörd tv-kanal överstiger log10 (f/500) dbuv/m/8 MHz (f är centerfrekvens [MHz] i resp. tv-kanal). FDD1 FDD2 FDD3 FDD4 FDD5 FDD6 Tv-kanal/ frekvensblock MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Tabell 1: Signalnivådifferens (db) per frekvensblock och per tv-kanal FDD1 FDD2 FDD3 FDD4 FDD5 FDD6 Tv-kanal/ frekvensblock MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Mätmetoden kommer att fastställas av PTS i samarbete med berörda intressenter.

28 MHz MHz MHz Tabell 2: Övre gräns för signalnivå (dbm/5 MHz) per frekvensblock och per tv-kanal 14. Tillståndshavaren ska medverka till att: - omedelbart etablera ett samarbete mellan tillståndshavarna i 800 MHzbandet, med syfte att koordinera åtgärder för att avhjälpa störningar (enligt definitionen av tv-störning i punkt 13) vid mottagning av marksänd tv i frekvensbandet MHz för fast bosatt befolkning, - säkerställa att samarbetet mellan tillståndshavarna omedelbart erbjuder en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet, åtminstone via telefon, dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användningen i 800 MHz-bandet kan göra en anmälan, - föra register över inkomna anmälningar, - omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tvstörningarna i frekvensbandet MHz och - snarast därefter, kostnadsfritt ombesörja undersökning och, för det fall störkällan är hänförlig till tillståndshavaren, kostnadsfritt avhjälpa konstaterad tv-störning på lämpligt sätt samt - omedelbart stänga av störande radiosändare till dess att tv-störningen är avhjälpt. Koordinering 15. Tillståndshavaren ska koordinera med och inhämta samtycke från Försvarets radioanstalt vid inplacering av basstationsutrustning, i samband med utbyggnad av kommunikationsnätet, i närheten av Försvarets radioanstalts anläggningar inom Ekerös, Gotlands, Karlskronas, Kungsbackas, Simrishamns, Vellinges och Ystads kommuner.

29 6 16. Tillståndshavaren ska följa tillämpliga bestämmelser i vid varje tidpunkt gällande koordineringsavtal som Sverige har ingått med andra stater. 17. Tillståndshavaren har prioritet på de tilldelade frekvenserna men annans användning av radioutrustning med dynamisk spektrumaccess kan förekomma. Krav på täckning och utbyggnad (gäller endast FDD6) 18. Tillståndshavaren ska täcka alla stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som saknar datakommunikationstjänster med viss bithastighet och som PTS identifierar, dock högst till en kostnad för utbyggnad om svenska kronor (exklusive mervärdesskatt) jämte årlig inflationsjustering Med täckning avses: (i) (ii) en ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad, i enlighet med vad som anges i PTS riktlinjer för kostnadseffektiv och ändamålsenlig utbyggnad, och att en slutanvändare får tillgång till datakommunikationstjänster i minst ett rum i den stadigvarande bostaden eller det fasta verksamhetsstället, så att denne kan ta emot tjänsten med en bithastighet om 1 Mbit/s, eller den högre datahastighet som gäller för funktionellt tillträde till Internet när bostaden eller verksamhetsstället identifieras. Med en bithastighet om 1 Mbit/s i punkt (ii) ovan avses: att bithastigheten under ett dygn vid någon tidpunkt uppgår till lägst 1 Mbit/s, att genomsnittshastigheten under ett dygn uppgår till lägst 750 kbit/s, samt att genomsnittshastigheten under fyra sammanhängande timmar då hastigheten är som lägst uppgår till lägst 500 kbit/s. 20. Täckning ska tillhandahållas inom följande tidsramar: 10 Den del av tillståndshavarens bud i täckning som återstår varje år, efter avdrag för tillståndshavarens årliga kostnader för utbyggnad, ska räknas upp med inflationen. Justeringen ska ske fr.o.m. den 31 januari 2013 och årsmedeltalet för konsumentprisindex (KPI) ska användas som inflationsmått.

30 7 (i) (ii) senast den 31 december 2012 ska tillståndshavaren genom utbyggnad täcka minst tjugofem (25) procent av de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista som PTS skickar till tillståndshavaren senast den 31 december 2011; senast den 31 december 2013 ska tillståndshavaren genom utbyggnad täcka minst sjuttiofem (75) procent av de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista som PTS skickar till tillståndshavaren senast i januari 2013; och (iii) fr.o.m och framåt ska tillståndshavaren senast den 31 december varje år genom utbyggnad täcka alla stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som finns på den lista som PTS skickar till tillståndshavaren senast i januari samma år. Utbyggnaden ska fortgå till dess att kostnaden för utbyggnad uppgår till det i punkt 18 angivna beloppet. 21. Tillståndshavaren får avseende de 250 bostäder och verksamhetsställen som är mest kostsamma att täcka genom utbyggnad, tillgodoräkna sig täckning genom att använda infrastruktur i frekvensbanden 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz eller 3,4 3,8 GHz där tillståndshavaren själv har tillstånd eller använda infrastruktur som baseras på annan teknik än radio, om sådan utbyggnad är klart mindre kostsam än en utbyggnad i 800 MHz-bandet. Avseende de 20 allra dyraste bostäderna och verksamhetsställena får tillståndshavaren även tillgodoräkna sig täckning genom att använda satellitlösningar om sådan utbyggnad är klart mindre kostsam. PTS riktlinjer för ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad Med ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad avser PTS en utbyggnad till befogade och rimliga kostnader som syftar till att under hela tillståndstiden täcka i enlighet med PTS definition av täckning, punkt 19 (ii), endast de stadigvarande bostäder och fasta verksamhetsställen som PTS identifierar. Endast tillkommande kostnader 11 avses. Kostnader för att täcka en stadigvarande bostad eller ett fast verksamhetsställe får bara avräknas en enda gång under utbyggnaden (utom i de fall PTS på nytt identifierar bostaden eller 11 Särkostnader.

31 8 verksamhetsstället på grund av att nivån för funktionellt tillträde till Internet har höjts). En ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad omfattar följande kostnader: Kostnader för infrastruktur på sändarplatsen Kostnader för infrastruktur i radioutrustning och övriga anläggningar som krävs för att tillhandahålla täckning enligt kravet på täckning och utbyggnad. Detta inbegriper bl.a. kostnader för - väg fram till platsen för installationen av radiobasstationen om sådan saknas och krävs, - radiobasstationen, - den byggnad eller det utrymme som radiobasstationen ska inrymmas i, klimatanläggning som krävs för att utrustningen ska fungera som avsett, - de stödsystem som krävs för att helheten ska fungera, t.ex. kraft, mast på vilken radioantenner ska fästas, fundament för byggnad och mast, radioantenner, kablage, radiovågledare, m.m. som krävs för att uppfylla de tekniska specifikationer som gäller för radiotäckningen inom dessa områden, - installation och driftssättning, samt - arbete som är direkt kopplat till byggnation av infrastruktur på sändarplatsen, t.ex. grävning. Kostnader för infrastruktur hos slutanvändaren Kostnader för utrustning hos slutanvändaren som krävs för att tillhandahålla täckning enligt kravet på täckning och utbyggnad. Detta inbegriper bl.a. kostnader för - riktantenn och kablage, - arbete direkt kopplat till installation av infrastruktur hos slutanvändaren, t.ex. för montering, kabeldragningar och installation av slutkundsutrustningen. Kostnader för infrastruktur från sändarplats till nod i befintligt nät Kostnader för infrastruktur mellan infrastruktur på sändarplatsen (se ovan) och nod i tillståndshavarens övriga elektroniska kommunikationsnät, för kontakt och kommunikation mellan dessa delar av det elektroniska kommunikationsnätet, som krävs för att tillhandahålla täckning enligt kravet om täckning och utbyggnad. Detta inbegriper bl.a. kostnader för - lösningar med radiolänkutrustning eller annan utrustning för transmission,

32 9 - extra master med tillhörande anläggningar eller andra investeringar i utrustning och tjänster som är nödvändiga, - installation och driftssättning, och - arbete direkt kopplat till byggnation av infrastruktur från sändarplatsen till nod i befintligt nät. Andra kostnader för infrastruktur i den del av kommunikationsnätet som byggts enbart för att fullgöra kravet på täckning och utbyggnad och som krävs för att tillståndshavaren ska kunna uppfylla detta villkor. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv utbyggnad omfattar inte bl.a. följande kostnader: Löpande kostnader, för bl.a. drift, underhåll och reparationer av infrastruktur eller återinvesteringar. Kostnader för åtgärder som görs efter driftsättningen av nätet för att t.ex. höja funktionaliteten och/eller öka kapaciteten i nätet, så kallade uppgraderingar (utom i det fall PTS på nytt identifierar bostaden eller verksamhetsstället på grund av att nivån för funktionellt tillträde till Internet har höjts). Kostnader för att täcka bostäder eller verksamhetsställen som tidigare haft tillgång till datakommunikationstjänster med en bithastighet om 1 Mbit/s (eller den högre nivå som gäller för funktionellt tillträde till Internet) via tillståndshavaren, men som har förlorat denna. Organisatoriska och administrativa kostnader, såsom exempelvis kostnader för cellplanering och site survey. Gemensamma kostnader Samkostnader.

Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534)

Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534) 1 Bilaga A: tillståndsvillkor m.m. för beslut om tillstånd (dnr 10-10534) Tekniska villkor 1. Frekvensdelning (Frequency Division Duplex, FDD) ska användas som duplexmetod. Radiosändare som använder frekvensutrymmet

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet Bilaga A Förslag till tillståndsvillkor Tekniska villkor 1. Frekvensdelning (Frequency Division Duplex, FDD) ska användas som duplexmetod. Radiosändare som använder frekvensutrymmet 758 788 MHz, nedan

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum 2014-06-09 Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010

800 MHz-tilldelningen hearing nr april 2010 800 MHz-tilldelningen hearing nr 3 19 april 2010 Syfte med hearingen Syftet är att ge intressenter möjlighet att lämna muntliga och skriftliga synpunkter på de förslag som PTS arbetar med för närvarande.

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet

Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-10-05 Yttrande med anledning av PTS förslag till föreskrifter mm för allmän inbjudan angående tillstånd att använda radiosändare i

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-12-11 Post- och telestyrelsen Agenda 09:30 Inledning 09:45 Tillstånden utformning 09:55 Tekniska tillståndsvillkor 10:15 Koordinering 10:25 Kaffepaus

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde. MHz. ( i Hallands och Gotlands län)

Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde. MHz. ( i Hallands och Gotlands län) Bilaga A: Tillståndsvillkor för att använda radiosändare i 10,5 GHzbandet Frekvensområdet i 10,5 GHz-bandet tilldelas i tre tillstånd, se tabell 1. Frekvensområde Frekvensområde Kommentarer Tillstånd 1

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen

Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS Box 5398 102 49 Stockholm Epost: 800-bandet@pts.se Sundbyberg 2010-05-03 Yttrande med anledning av PTS hearing den 19 april 2010 om 800 MHz-tilldelningen PTS genomförde den 19 april 2010 sin tredje

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om ändring av tillståndsvillkor BESLUT 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-07-04 Dnr:11-5602 Spektrumavdelningen Lena Liman Hi3G Access AB, org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

Tillståndsvillkor och möjligheter till koordinering för tillståndshavare i frekvensbandet 3,6 3,8 GHz

Tillståndsvillkor och möjligheter till koordinering för tillståndshavare i frekvensbandet 3,6 3,8 GHz PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2008-05-11 Dnr: 1(19) Tillståndsvillkor och möjligheter till koordinering för tillståndshavare i frekvensbandet 3,6 3,8 GHz Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 1900 1905 MHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 1900 1905 MHz-bandet INBJUDAN DATUM DIARIENUMMER 17 januari 2008 08-418 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 1900 1905 MHz-bandet Januari 2008 POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet.

Föreskrifterna har framarbetats eftersom PTS under 2011 avser att tilldela nationella tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet. Datum Vår referens Sida 2010-10-20 Dnr: 10-8330 1(16) Spektrummarknadsavdelningen Konsekvensutredning för PTS förslag om föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande avseende tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 4 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Hi3G Access AB, 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 22 december 2004 04-1167/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Satpoint AB Box 1253 181 24

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 5 oktober 2004 04-704/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Maritime Communications Partner

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor.

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor. FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 3 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Net4Mobility HB, 969739-0293 Box 1107 164 22 Kista

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt 3 kap. 6 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor FÖRSLAG TILL BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-04-29 Dnr: 15-4975 5 Rättssekretariatet Björn van der Veer 08-678 57 26 bjorn.vanderveer@pts.se Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Box 62 164 94 Kista

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan?

(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet. 1. Inledning. 2. Anmälningsplikt Hur görs en anmälan? Datum Sida 2016-01-22 1(5) Vägledning för anmälan av anmälningspliktig verksamhet För att tillhandahålla kommunikationsnät och elektroniska tjänster i Sverige krävs i vissa fall att verksamheten anmäls

Läs mer

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT

AVTAL FÖR ANVÄNDNING AV REPEATER I 3GIS NÄT 1(8) AVTAL FÖR ANVÄNDNNG AV REPEATER 3GS NÄT 2(8) Mellan Parterna (nedan kallad 3GS): Företagsnamn: 3G nfrastructure Services AB Organisationsnummer: 556607-7730 Postadress: 3G nfrastructure services AB

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet INBJUDAN DATUM DIARIENUMMER 28 juni 2007 Dnr 07-2206 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd i 3,6 3,8 GHz-bandet Information för sökande POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn

Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Mobiltäckning Henrik Tibbling Enheten för spektrumtillsyn Onsdag den 4 februari kl 13-15.00 i Valhall Post- och telestyrelsen Hur jobbar PTS med att förbättra mobilsverige? -Regeringsuppdrag -Tillståndsvillkor

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14)

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14) Datum 2016-07-04 Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14, dnr 15-11708 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775 1780/1870 1875 MHz

Läs mer

I övrigt avslås budgivarnas ansökningar.

I övrigt avslås budgivarnas ansökningar. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2007 07-9177 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Joakim Persson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 55 17 Till sändlista Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade integritetsincidenter Telia Company AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2016-04-29 Dnr: 16-1327 Nätsäkerhetsavdelningen Anna Montelius 08-678 58 12 anna.montelius@pts.se Telia Company AB Årlig tillsyn över incidentrapportering och

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Hearing 1800 MHz-bandet

Hearing 1800 MHz-bandet Hearing 1800 MHz-bandet Spektrummarknadsavdelningen 9 mars 2010 Syfte med denna hearing Informera om läget i arbetet med 1800-bandet Vad har hänt sedan senaste hearingen Återkoppling på inkomna kommentarer

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra?

Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Obefintlig täckning på mobilen, avbrott i det mobila bredbandet. Vad kan jag göra? Om mobilnätets täckning Mobilnätets täckning kan förbättras med en extra antenn Mobilnätets täckning kan ibland förbättras

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB

Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter Hi3G Access AB AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2015-06-16 Dnr: 15-1621 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Årlig tillsyn över incidentrapportering och inträffade incidenter

Läs mer

Tillståndshavaren skall själv planera nätet.

Tillståndshavaren skall själv planera nätet. BESLUT 1 DATUM DIARIENR 14 juni 2006 06-59 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Sverige AB 371 80 Karlskrona

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015

Rapportnummer PTS-ER-2016:11. Datum 2016-03-16. Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Datum 2016-03-16 Mobiltäckning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:11 Diarienummer 16-2526 ISSN 1650-9862 Författare Erik Ferngren Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Tilldelning av 700 MHz-bandet

Tilldelning av 700 MHz-bandet Tilldelning av 700 MHz-bandet Informationsmöte 2015-06-08 Post- och telestyrelsen Agenda 1. PTS om var vi står idag och den förestående tilldelningsprocessen. 2. Möjlighet att lämna synpunkter på och ställa

Läs mer

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst

Informationsskyldighet vid tillhandahållande av Minicall-tjänst BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2012-12-18 Dnr: 12-8689 18 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Malmberg 08-678 56 04 Karin.Malmberg@pts.se Generic Mobile Systems Sweden AB Box 4023 131 04 Nacka Informationsskyldighet

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott

Årlig tillsyn rörande incidentrapportering och inträffade driftstörningar och avbrott BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-08-12 Dnr: 15-2012 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 29 Peder.cristvall@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik 123 86 Farsta Att: Per Hemrin

Läs mer

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight.

Rapport. Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet. Stockholm, september 2010. Netlight Consulting AB www.netlight. Rapport Kostnadsberäkning för bredbandstäckning i 800 MHz-bandet Stockholm, september 2010 Netlight Consulting AB www.netlight.se Södermälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet

Samanställning av inkomna svar, inbjudan att lämna synpunkter avseende lokala tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz bandet PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 20 oktober 2005 Jan Boström HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum/Fast radio och satellit -tillstånd 08 678 5886 jan.bostrom@pts.se Samanställning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

PTS bredbandskartläggning 2015

PTS bredbandskartläggning 2015 Rapportnummer PTS-ER-2016:10 Datum 2016-03-16 PTS bredbandskartläggning 2015 En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige En geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Rapportnummer

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för luftfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter.

Com Hem AB (nedan Com Hem) har tagit del av nämnda remiss (Dnr ) daterad den 21 oktober 2010 och lämnar härmed följande synpunkter. Datum: 2010-11-05 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Inskickat via e-post: 800-bandet@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag på kompletterad konsekvensutredning ifråga om

Läs mer

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad

Underrättelse om misstanke att Tele2 Sverige AB:s prissättning på mobil samtalsterminering inte är kostnadsorienterad UNDERRÄTTELSE 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-07-03 Dnr: 13-7974 4 Konkurrensavdelningen Fredrik Lundberg 08-678 56 33 fredrik.lundberg@pts.se Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164 Att: Gustaf Ehrner

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer