Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 MHzbandet sammanställning för år 2012 och 2013"

Transkript

1 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Datum Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 bandet sammanställning för år 2012 och 2013

2 UTKAST Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800--bandet sammanställningför år 2012 och 2013 Rapportnummer PTS-ER-2014:23 Diarienummer ISSN Författare Helena Westergren Post- och telestyrelsen Box Stockholm Post- och telestyrelsen 2

3 Innehåll Sammanfattning 5 1 Bakgrund 1.1 Auktionen i 800 -bandet Speciella tillståndsvillkor i bandet Tillståndsvillkor avseende marksänd tv PTS åtgärder efter tillståndsgivningen 8 2 Hantering av konsumentklagomål Telekområdgivarnas uppdrag Telekområdgivarnas rutiner vid tv-störningar Statistik över tv-störningsanmälningar 12 Figur 1. Totalt antal tv-störningsanmälningar 13 Figur 2. Antal störningsanmälningar juni-dec Antal utskickade filter 14 Figur 3. Antal filter från operatörerna juni-dec PTS slutsatser 16 Bilaga 1 19 Bilaga 2 23 Post- och telestyrelsen 3

4 Post- och telestyrelsen 4

5 Sammanfattning Denna rapport behandlar hur påverkan på marksänd tv från 800 utbyggnaden åtgärdats. Rapporten omfattar åren I maj 2012 tog Post- och telestyrelsen (PTS) fram en motsvarande rapport och redogjorde där för ett antal mätningar som myndigheten genomförde för att undersöka störfallen. PTS har inför denna rapport begärt information från tillståndshavarna Hi3G, Net4Mobility och TeliaSonera Mobile om hanteringen av anmälda tv-störningar under 2012 och Telekområdgivarna agerar som gemensam part för de tre mobiloperatörer som tilldelats frekvenser i 800 -bandet och har rollen som samordnare av konsumentklagomål på tv-störningar. På uppdrag av operatörerna har de lämnat uppgifter för de två senaste åren till PTS. Före 800 -beslutet befarades att det skulle kunna uppstå en omfattande störningsproblematik gentemot tv-mottagare. Statistiken visar att det under 2012 kom in ca etthundrafemtio anmälningar om relevanta tv-störningar, dvs. anmälningar från bofasta personer i områden där det finns 800 -sändare. Under 2013 hade antalet ökat till drygt fyrahundra sådana anmälningar till Telekområdgivarna, vilket kan bero på ökade störningsmängder p.g.a. utbyggnaden av 800 -näten. Ökningen kan även ha andra tekniska orsaker och även ökad kännedom hos allmänheten om att Telekområdgivarna tar emot anmälningar kan ha viss inverkan. Ett sätt att avhjälpa en tv-störning som uppstått i samband med utbyggnaden i 800 -bandet är att ansluta ett frekvensfilter till tv-mottagaren. Ett sådant frekvensfilter dämpar signalerna från 800 -bandet utan att påverka tvsignalen. Under andra halvåret 2013 har mobiloperatörerna skickat ut i genomsnitt ca sextio filter per månad. Av dessa har den som anmält störningen återkommit i ett fåtal fall när filtren inte har hjälpt, men hur många filter som verkligen använts eller gett avsedd verkan är okänt. I de fall PTS har bedrivit tillsyn genom mätning av tv-störningar har 800 -signalen inte vid något tillfälle visat sig uppnå tillståndsvillkorens definition på störning. Ofta har det istället varit brister i tv-installationen som har orsakat problemet. PTS konstaterar att mobiloperatörerna uppfyller 800 -tillståndets samordningskrav genom att Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar om tv-störningar och att rutinerna för filterutskick från mobiloperatörerna har fungerat väl. Post- och telestyrelsen 5

6 Tre år efter genomförd tilldelning och en relativt omfattande utbyggnad av mobila tjänster i 800 -bandet kan PTS konstatera att de uppsatta tillståndsvillkoren har varit adekvata och väl balanserade. Påverkan på mottagning av marksänd tv har varit begränsad. De uppsatta tillståndsvillkoren fyller sin funktion och skyddar mottagning av marksänd tv. I de fall påverkan har påvisats har en lösning kunnat erbjudas. Post- och telestyrelsen 6

7 1 Bakgrund 1.1 Auktionen i 800 -bandet våren 2011 PTS tilldelade tillstånden i 800 -bandet genom auktion i mars Totalt tilldelades sex tillstånd till HI3G Access AB, Net4Mobility HB och TeliaSonera Mobile AB bandet avses användas för att möta efterfrågan på bredband. Tilldelningen ger möjlighet till en kostnadseffektiv utbyggnad med nya tekniska lösningar. Den sammanlagda auktionslikviden för de sex tillstånden var kronor, där 300 miljoner kronor utgjorde bud på täckning från Net4Mobility, som ska användas för utbyggnad till fast bosatt befolkning och företag som saknar tillgång till bredband. 1.2 Speciella tillståndsvillkor i bandet Tillstånden ställer specifika krav på täckning och dessutom ställs krav på att mottagning av marksänd tv inte påverkas. Bredbandsutbyggnaden i 800 -bandet kan påverka mottagningen av marksänd tv. Det beror på att tv-sändningarna ligger i det angränsande frekvensbandet under 800 och att tv-mottagarna inte är anpassade till omläggningen av bandet Tillståndsvillkor avseende marksänd tv Förbud att orsaka störningar på tv-mottagning Som skydd för marksänd tv-mottagning innefattar 800-beslutet tekniska villkor om att inte orsaka tv-störningar, vilket också innefattar krav på att åtgärda de tv-störningar som ändå uppstår. För att avgöra om störningen är en tv-störning som kräver åtgärd tillämpas tillståndsvillkorens definition, se bilaga 1. För att avgöra om ett fast boende är utsatt för en tv-störning enligt definitionen, ska signalnivåer mätas med en referensantenn 10 meter över mark vid det påverkade hushållet. Post- och telestyrelsen 7

8 Begränsningar i villkoret Skyldigheten för tillståndshavarna att avhjälpa störningar på tv-mottagning omfattar endast fast bosatt befolkning. Det är samma avgränsning som gäller sändningsskyldigheten för programföretagen. Villkor om samarbete kring tv-störningar Villkoret anger vilka åtgärder som ska vidtas i de fall där tv-störning konstateras enligt definitionen. Det innebär också ett krav på samverkan mellan samtliga tillståndshavare i 800 -bandet om att avhjälpa tvstörningar. Samarbetet mellan tillståndshavarna i bandet ska innefatta en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet dit tv-tittarna kan anmäla tvstörningar direkt per telefon. Åtagandet att samarbeta med övriga tillståndshavare och att avhjälpa tvstörningar var kravställt i ansökan inför tillståndgivningen och var en förutsättning för att få delta i auktionen. Villkor att avhjälpa tv-störningar När störning konstaterats enligt definitionen i tillståndsvillkoren ska tillståndshavaren stänga av den störande utrustningen och hålla den avstängd till störningen är avhjälpt (se bil. 1). Tillståndshavarna kan åtgärda problemet på olika sätt, t.ex. med frekvensfilter eller att anpassa och justera basstationerna t.ex. genom omplacering och omriktning av antenner. Den tillståndshavare som har orsakat en tv-störning enligt 800-beslutets definition ska bekosta de åtgärder som behövs för att störningen skall upphöra. För att villkoret ska kunna följas upp ska tillståndshavarna föra register över anmälningarna, vilket PTS på begäran ska kunna ta del av. 1.3 PTS åtgärder efter tillståndsgivningen Möten och tillsynsåtgärder Efter 800-auktionen höll PTS ett antal möten med tillståndshavarna och med tv-intressenter om hur störningsproblem avseende marksänd tv kunde hanteras. Informationsmaterial togs fram i samband med dessa möten. PTS följde även upp frågor kring tv-störningar skriftligen med tillståndshavarna 1. I december 2011 meddelade mobiloperatörerna att en överenskommelse hade träffats mellan dem och Telekområdgivarna och våren 2012 begärde PTS vidare upplysningar från tillståndshavarna. 1 PTS dnr , , , , Post- och telestyrelsen 8

9 1.3.2 PTS mätningar PTS genomförde 2011 en mätning på Tjörn i Västra Götalands län där det inledningvis visade sig att anmäld tv-störning inte uppfyllde definitionen 2. Totalt genomförde PTS därefter ett tiotal mätningar 3 under 2012 som underlag för vidare bedömning av problemen. PTS mätningar gjordes för att dels skapa en bild över orsakerna till störningsanmälningar från allmänheten, dels för att inhämta underlag till det fortsatta tillsynsarbetet av tillståndsvillkoren. En sammanställning av dessa mätningar framgår av PTS rapport från maj Myndigheten har sedan dess haft ett flertal mätuppdrag som gällt tv-störningar, men har inte hittills kunnat konstatera någon störning enligt definitionen i 800 -tillstånden. Flertalet störningar berodde på brister i den egna utrustningen för tvmottagning, t.ex. att hushållet hade en eller flera antennförstärkare i sin anläggning. Några av hushållen framförde att tv-mottagningen var dålig endast under kvällstid vilket kunde bero på hög belastning på bredbandssändaren. En högre belastning i nätet medför högre uteffekt från basstationen. Det kan konstateras att under utbyggnaden av fler basstationer i 4G-nätet kommer den sammantagna utsända effekten att öka, vilket kan leda till flera tv-störningar. Samtidigt kan det också förväntas ske en framtida produktutveckling i positiv riktning, t.ex. av tv-mottagare med bättre störtålighet mot 800-bandet. Det medför att det är svårt att bedöma den fortsatta utvecklingen kring tvstörningar PTS erfarenheter av tv-störningar Problem med tv-mottagning kan bero på många olika orsaker. Ett vanligt skäl är att tv-mottagaren inte underhållits eller uppgraderats i takt med förändringar i den omgivande radiomiljön. Ofta kan problem med tv-mottagning sökas bland; Antenntyp och åldersslitage på utrustningen (t.ex. i kablage och kontakter) Placering/höjd på antennen Ev. antennförstärkare som hushållet installerat Omgivning - fysisk och radiomässig miljö 2 Dnr Dnr Påverkan på marksänd tv från utbyggnad i 800 -bandet ett år efter tilldelning, PTS-ER Post- och telestyrelsen 9

10 Frekvensfilter kan i många fall lösa brister i utrustningen på mottagarsidan. Eftersom en stor andel av anmälningarna som kommit till PTS spektrumtillsyn har visat sig bero på fel i kundens egen mottagarutrustning kan det behöva klargöras att den klagande först behöver se över sin egen utrustning. För en sådan undersökning kan kunden i många fall behöva anlita en servicefirma. PTS spektrumtillsyn har under 2012 och 2013 fått in 21 ärenden avseende misstänkta 800-störningar på tv-mottagning. Av dessa har 9 störningsärenden varit kopplade till 800 -bandet som har kunnat lösas genom åtgärder i kundens mottagningsutrustning. 12 ärenden har haft andra orsaker än 800 -bandet (t.ex. störningar från elektriska utrustningar eller att störningen har upphört). Teracom, Telekområdgivarna och PTS tillhandahåller information till allmänheten om hur tv-mottagningen kan förbättras. Ytterligare information finns att söka på Internet Post- och telestyrelsen 10

11 2 Hantering av konsumentklagomål 2.1 Telekområdgivarnas uppdrag Telekområdgivarna har uppdraget att ge opartisk, kostnadsfri hjälp till konsumenter om tv-, telefoni- och bredbandsabonnemang 8. Däri ingår att ge information till konsumenter om vanliga problem, abonnemangsvillkor och avtalsfrågor samt att göra statistiska uppföljningar. Telekområdgivarna ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av operatörer inom tv, telefoni och bredband. De operatörer i branschen som har avtal med konsumenter erbjuds att delta. Telekområdgivarnas styrelse består av representanter från operatörer avseende tv, telefoni och bredband, samt PTS och Konsumentverket. 2.2 Telekområdgivarnas rutiner vid tv-störningar Telekområdgivarna har fått i uppdrag av operatörerna i 800 -bandet att vara en gemensam kontaktpunkt i konsumentfrågor gentemot allmänheten. I uppdraget ligger även att ta emot anmälningar om tv-störningar som kan komma från 800 -bandet och att göra bedömningar om vilka mobiloperatörer i bandet som kan orsaka störningen. För att kunna bedöma om anmälan gäller en 800-störning ställs frågor som Telekområdgivarna har tagit fram i samarbete med tillståndshavarna. Det gäller kontaktuppgifter, om konsumenten är kund hos tv-operatören Boxer, när störningen började och om störningen gäller ett fast boende. Dessutom ställs frågor om störningen är konstant eller tillfällig, vilka kanaler som är drabbade av störningar samt om det finns kanaler som inte är störda. Efter kontakt med mobiloperatören ges svar på om störningen kan bero på en sändare i 800 -bandet i området. Om det konstaterats att störfallet omfattas av tillståndsvillkoren skickar mobiloperatören ett frekvensfilter till den som anmält störningen. Telekområdgivarna kan även informera operatörerna om anmälningar från fritidsboende, varvid mobiloperatören också kan välja att skicka ut ett filter. Mobiloperatören återrapporterar till Telekområdgivarna om de skickar ut filter. Tillsammans med filtret skickas en installationsanvisning samt ett följebrev 8 se Post- och telestyrelsen 11

12 med Telekområdgivarna som avsändare där kunden ombeds att meddela om filtret har avhjälpt störningen. Om ingen mobiloperatör skickar något filter meddelar Telekområdgivarna konsumenten detta och hänvisar till tv-operatören. Om kunden återkommit och meddelat att filtret inte har hjälpt mot tvstörningen kan Telekområdgivarna hänvisa till PTS spektrumtillsyn för mer information och om eventuell fortsatt utredning. PTS bedömer att samarbetet och att överenskomna rutiner mellan mobiloperatörerna och Telekområdgivarna fungerar bra. Synpunkter från Boxer, samt Centrala Antennföreningen (CANT) och Elektronikförbundet återfinns i bilaga 2. Telekområdgivarna och PTS har även haft möten där PTS informerat generellt om radiostörningar och störningar på tv-mottagning. Den skriftliga informationen som Telekområdgivarna lämnar till tv-tittarna har också diskuterats. Samarbetet har fungerat väl med återkommande telefon och mailkontakter mellan PTS och Telekområdgivarna. 2.3 Statistik över tv-störningsanmälningar I Telekområdgivarnas uppdrag ingår även att föra statistik över inkomna anmälningar. Telekområdgivarna har i olika omfattning under perioden sammanställt antalet anmälningar från konsumenter om tv-störningar. Statistiken innefattar i vissa fall även grannar som berörts av störningen. Sammanställningarna ger information om hur många anmälningar om tvstörningar som kommit in, samt hur många som är relevanta och gäller bofasta i områden med 800 -täckning, dvs. i underlaget finns även anmälningar som inte omfattas av tillståndsvillkoren. Underlaget tar upp antalet frekvensfilter som skickats ut av mobiloperatörerna, samt tid för åtgärden. Telekområdgivarna har under den senaste delen av 2013 även noterat de fall där kunden återkommit för att filtret inte har hjälpt. Statistiken innefattar däremot inte att det, med största sannolikhet, finns många som själva låter installera filter som löser problemet. Frågeställningarna har utökats under senare tid och ger detaljerad information om hur anmälningarna gått vidare till mobiloperatörerna, inklusive antal svarsdagar och hur många filter som skickats ut. Rutinerna som gällt för filterutskick har fungerat väl enligt det underlag PTS har fått. Sedan andra Post- och telestyrelsen 12

13 halvåret 2013 finns antalet anmälningar månadsvis, inklusive anmälda adresser och postnummer. Ur underlaget kan utläsas att det totala antalet tv-störningsanmälningar har ökat under respektive år 2012 och 2013 enligt nedanstående diagram. Här anges också hur många som anmält störning, samt om det berör fler kunder då anmälan ibland innefattar även grannar, samt hur stor del av anmälningarna som gäller bofast befolkning i område där det finns 800 sändare Anmälningar Bofast i 800 -område Ej bofast/ej 800 Figur 1. Totalt antal tv-störningsanmälningar Antal kunder Av diagrammet framgår att antalet anmälningar om tv-störning har ökat under det senaste året. Under 2012 kom det in totalt drygt tvåhundra anmälningar, varav ca hundrafemtio anmälningar från bofasta personer i områden med sändning i 800 -bandet. Motsvarande siffror för 2013 visar ca sexhundra störningsanmälningar varav drygt fyrahundra från bofasta i 800-område. En uppgång i antalet tv-störningsfall är väntad i samband med utbyggnaden av 800 -näten. Det finns dock många andra typer av störningar som kan påverka tv-mottagningen. Även en ökad kännedom hos allmänheten om Telekområdgivarnas roll kan inverka på mängden anmälda tv-störningar. Post- och telestyrelsen 13

14 Underlaget anger de totala antalen för respektive år 2012 och Från och med juni 2013 finns informationen också angiven månadsvis enligt diagrammet nedan Anmälningar Bofasta i 800 -område Ej bofast/ej Figur 2. Antal störningsanmälningar juni-dec Antal utskickade filter Under perioden juni-december 2013 har mobiloperatörerna skickat ut drygt fyrahundra filter. I genomsnitt skickades ca sextio filter per månad enligt nedanstående diagram. Post- och telestyrelsen 14

15 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Sum jun-dec Antal filter Figur 3. Antal filter från mobiloperatörerna juni-dec 2013 Resultatet visar att kunderna i en del fall har fått filter från flera operatörer. Eftersom filtren är lika ifråga om frekvensbegränsning bör oftast endast ett filter användas. Anmälarna har återkommit i ett fåtal fall där filtren inte har hjälpt. Hur många filter som verkligen använts eller hjälpt mot störningen är okänt då informationen berott på konsumentens vilja att återrapportera. Post- och telestyrelsen 15

16 3 PTS slutsatser Bredbandsutbyggnaden i 800 -bandet kan påverka mottagningen av marksänd tv eftersom tv-frekvenserna ligger i det angränsande frekvensbandet. För att skydda tv-mottagning innefattar 800 -tillstånden villkor om att mobiloperatörerna ska åtgärda de tv-störningar som uppstår på grund av nätutbyggnaden. I arbetet före tilldelningen av 800 -bandet sågs risker för en omfattande störningsproblematik, men det har visats sig att störningarna hittills inte har förekommit i någon större omfattning. Det är viktigt att påpeka att problem med tv-mottagning kan ha många orsaker. Störningarna kan bl.a. bero på typ av tv-antenn och dess placering, eller eventuell antennförstärkare som även förstärker störande signaler. Det är också vanligt att tv-utrustning inte underhålls eller anpassas till förändrade radiomiljöer. En stor andel av de anmälningar som kommit till PTS har visat sig bero på fel i kundens egen mottagarutrustning. Telekområdgivarnas statistik visar att ca etthundrafemtio störningsanmälningar rapporterats under 2012 hos bofasta i områden med utbyggnad i 800 bandet. Motsvarande siffra ökade under 2013 till drygt fyrahundra sådana anmälningar. I tillstånden för 800 finns krav på samtliga tillståndshavare i bandet att samverka om att avhjälpa tv-störningar. Samarbetet ska innefatta en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet. Mobiloperatörerna uppfyller 800 tillståndens krav på samordning i och med Telekområdgivarna som samordnare av störningsanmälningar och filterutskick, vilket har fungerat väl under 2012 och Då störningsanmälan i vissa fall går vidare till PTS spektrumtillsyn för utredning har även rutinerna gentemot PTS fungerat väl. I 800 -tillstånden ges en definition av tv-störning utifrån exakta och mätbara skillnader i signalnivåer mellan bredbandsnäten och tv-sändningen. I de fall det uppstår en störning enligt definitionen ska mobiloperatören åtgärda problemet, vilket kan ske på olika sätt. Frekvensfilter på tv-mottagaren är en möjlighet, ett annat sätt kan vara att mobiloperatören anpassar basstationerna. Det kan konstateras att vid de tv-störningsärenden som lett till fortsatt utredning av PTS spektrumtillsyn har 800 -beslutets definition av tvstörning inte överskridits i något fall. Under den fortsatta Post- och telestyrelsen 16

17 utbyggnaden kan dock antalet tv-störningar komma att öka. Samtidigt kan utvecklingen av tv-mottagare förväntas medföra bättre störtålighet mot 800 -bandet varför framtida omfattning av störningar är svår att förutse. PTS har ingen anledning att tro att det kommer bli någon större omfattning av tvstörningar från 800 -bandet. Tre år efter tilldelningen och efter en relativt omfattande utbyggnad av mobila tjänster i 800 -bandet kan det konstateras att påverkan på mottagning av marksänd tv har varit begränsad. Tillståndsvillkoren är adekvata och har fyllt funktionen att skydda mottagning av marksänd tv. I de fall det påvisats en påverkan på tv-mottagning har de erbjudit en lösning. PTS kommer även fortsättningsvis följa upp utvecklingen av tv-störningar från basstationer i 800 -bandet. Post- och telestyrelsen 17

18 Post- och telestyrelsen 18

19 Bilaga 1 Nedan återges villkoren som avser tv-störningar i 800 -beslutet (dnr ) enligt pkt 13 och 14 i Bilaga A; Förbud att orsaka störningar och åtagande att avhjälpa störningar på tv-mottagare 13. Tillståndshavaren får inte orsaka tv-störning på mottagning av marksänd tv i frekvensbandet för fast bosatt befolkning 9. Med tv-störning avses att: Signalnivån 10 från basstationen inom det aktuella frekvensblocket (dbm/5 ) överstiger signalnivån från tv-sändaren inom berörd tvkanal (dbm/8 ) med mer än den signalnivådifferens (db) som ges av tabell 1. Signalnivån från basstationen inom det aktuella frekvensblocket (dbm/5 ) vid mätning överstiger de nivåer som ges av tabell 2 där respektive tv-kanal används. Signalnivåerna ska mätas 11 med en referensantenn 10 meter över mark vid tillämpliga förhållanden vid det påverkade hushållet. Utgångspunkt för referensantennen är riktantenn med antennförstärkning 12 dbd och förlustfri kabel. Referensantennen ska använda den polarisation som används för tv-utsändningen. Egenskaper för riktningsdiskriminering ska baseras på ITU-R rekommendation BT.419. Mätningen ska ske i den riktning där den önskade tv-signalen är som starkast. Förbudet att orsaka tv-störning gäller endast om den uppmätta fältstyrkan från tv-sändarens signal inom berörd tv-kanal överstiger log10 (f/500) dbuv/m/8 (f är centerfrekvens [] i resp. tv-kanal). 9 Med fast bosatta menas att det i hushållet finns personer folkbokförda på adressen. 8 Signalnivå = Spänning över 50 ohm mätt på referensantennens matningspunkt. 11 Mätmetoden kommer att fastställas av PTS i samarbete med berörda intressenter. Post- och telestyrelsen 19

20 Tv-kanal/ frekvensblock FDD1 FDD2 FDD3 FDD4 FDD5 FDD Tabell 1: Signalnivådifferens (db) per frekvensblock och per tv-kanal Tv-kanal/ frekvensblock FDD1 FDD2 FDD3 FDD4 FDD5 FDD Tabell 2: Övre gräns för signalnivå (dbm/5 ) per frekvensblock och per tv-kanal Tillståndshavaren ska medverka till att: - omedelbart etablera ett samarbete mellan tillståndshavarna i 800 -bandet, med syfte att koordinera åtgärder för att avhjälpa störningar (enligt definitionen av tv-störning i punkt 13) vid mottagning av marksänd tv i frekvensbandet för fast bosatt befolkning, Post- och telestyrelsen 20

21 - säkerställa att samarbetet mellan tillståndshavarna omedelbart erbjuder en gemensam kontaktpunkt med god tillgänglighet, åtminstone via telefon, dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användningen i 800 -bandet kan göra en anmälan, - föra register över inkomna anmälningar, - omgående identifiera vilken tillståndshavare som orsakar tvstörningarna i frekvensbandet och - snarast därefter, kostnadsfritt ombesörja undersökning och, för det fall störkällan är hänförlig till tillståndshavaren, kostnadsfritt avhjälpa konstaterad tv-störning på lämpligt sätt samt - omedelbart stänga av störande radiosändare till dess att tvstörningen är avhjälpt. Post- och telestyrelsen 21

22 Post- och telestyrelsen 22

23 Bilaga 2 Utvärdering från Boxer december 2013 till Telekområdgivarna: Hur tycker ni att det fungerat med upplägget med en oberoende part som gemensam kontaktpunkt? - Det har fungerat bra, eftersom det lätt blir en intressekonflikt mellan oss och mobiloperatörerna. Med en oberoende part slipper man långa diskussioner, men det är viktigt att det finns tydliga rutiner för den oberoende parten så att man undviker allt för mycket tolkningsfrågor. Hur har eran relation med Telekområdgivarna varit? - Mycket bra, vi har haft en öppen kommunikation och avstämningar när det har behövts. Dock har vi inte behövt ha så många avstämningar den senaste tiden då antal ärenden varit väldigt få. Det är också en speciell grupp på vår kundservice som haft mest direkt kontakt med Telekområdgivarna när det gällt dessa ärenden, men vad jag vet har det inte varit några problem i den kontakten. Hur upplever ni att återkopplingen fungerat? - Bra Upplever ni att ni kunna kontakta Telekområdgivarna med de frågor ni velat ställa och de synpunkter ni velat framföra? - Ja Känner ni att ni fått återkoppling på era frågor och synpunkter samt gehör för dessa? - Ja Vad har generellt sätt fungerat bra? - Det har skött sig självt väldigt mycket, vi på huvudkontoret har inte behövt lägga oss i enstaka ärenden särskilt ofta. I de fall anmälningarna har varit legitima 12 har mobiloperatörerna avhjälpt felet med filter och 12 Här i betydelsen gällt störningsanmälningar från bofasta i område med 800 -sändning. Post- och telestyrelsen 23

24 vi har inte behövt hjälpa kunderna själva i särskilt många fall. Kontakten mellan vår kundservice och Telekområdgivarna har också fungerat bra. Vad skulle kunna göras för att förbättra? - Inget som jag kan komma på nu, då vi inte upplever att detta har varit så stort problem för våra kunder. Skulle problemen öka tror jag det skulle behövas tätare avstämningsmöten med Telekområdgivarna för att titta på anmälningar generellt och kanske även specifika fall som varit svåra att lösa. Anser ni att de tekniska problem som uppstått varit färre än ni väntade er, på förväntad nivå eller fler än ni väntade er innan utsändningen i 800-bandet började? - Färre än vi väntat oss Något annat som ni vill framföra? - Nej Utvärdering från CANT och Elektronikförbundet december 2013 till Telekområdgivarna. Hur tycker ni att det fungerat med upplägget med en oberoende part som gemensam kontaktpunkt? - En gemensam kontaktpunkt är bra eftersom det är mycket svårt för en drabbad konsument att veta vilken operatör som kan tänkas störa. Servicetekniker kan i och för sig lista ut vilken operatör det gäller genom att avläsa frekvens, men även för dem är det nog enklare att ha en kontaktpunkt. Hur har eran relation med Telekområdgivarna varit? - Kontakten mellan Telekområdgivarna och CANT tycker vi är och har varit bra. Det innebar en väsentlig förbättring när Telekområdgivarna kopplades in i förhållande till tiden innan. Hur upplever ni att återkopplingen fungerat? Post- och telestyrelsen 24

25 - Inom ramen för Telekområdgivarnas mandat (såsom vi uppfattar det) tycker vi att återkopplingen varit god. Givetvis hade det varit en fördel med mer detaljerad information t ex geografiska uppgifter om dels var problemen uppstått och dels var basstationerna är placerade för att se vilka kombinationer av TV- respektive 4G-frekvenser som i praktiken varit mest problematiska. Upplever ni att ni kunna kontakta Telekområdgivarna med de frågor ni velat ställa och de synpunkter ni velat framföra? - Ja. Känner ni att ni fått återkoppling på era frågor och synpunkter samt gehör för dessa? - Som ovan inom Telekområdgivarnas uppfattade mandat: Ja För antennserviceföretagen hade det varit en stor fördel att löpande få kunskap om var nya basstationer just tagits i drift. Detta för att snabbt konstatera att en kundanmäld störning skulle kunna respektive inte kan ha med 4G att göra. Vad har generellt sätt fungerat bra? - Själva kontakten mellan Telekområdgivarna och CANT fungerar bra. Vad skulle kunna göras för att förbättra? - Många av de störningar som uppstått har antennserviceföretagen löst direkt på plats. Dessa fall har aldrig kommit till Telekområdgivarnas kännedom, trots att antennserviceföretagen rekommenderats att anmäla dem. Det hade varit bra om ett system hade skapats som stimulerat till sådana anmälningar. Anser ni att de tekniska problem som uppstått varit färre än ni väntade er, på förväntad nivå eller fler än ni väntade er innan utsändningen i 800-bandet började? - Alla inblandade hade inledningsvis mycket svårt att bedöma omfattningen av eventuella störningar. Risken för väsentliga problem var påtaglig. Eftersom mörkertalet för upplevda och relevanta störningar förmodligen är stort är det även nu svårt att uttala sig med exakthet, men i stort verkar nog problemen motsvara farhågorna. Post- och telestyrelsen 25

26 Post- och telestyrelsen 26

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz

Datum 2015-03-03. Rapportnummer. Förstudie 1800 MHz. Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Rapportnummer Datum 2015-03-03 Förstudie 1800 MHz Delband 1775-1780/1870-1875 MHz Delband 1870-1875 MHz Rapportnummer Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Vad vill våra kunder?

Vad vill våra kunder? 2006:4 Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten i telefon- och besökskundtjänst ISSN 1652-9863 Statistikrapport administrationsstatistik Vad vill våra kunder? En mätning av spontana kundmöten

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR MÖJLIGHETER ANVÄNDBAR ALLA LEVERANTÖR PROGRAMBOLAG DISTRIBUTÖR RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer