Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Felsökningsguide SAP-KRV,CRV93,123EHN"

Transkript

1 Felsökningsguide SAP-KRV,CRV,EHN

2 SAP-KRV,CRV-EHN Felbeskrivning Möjlig orsak Åtgärd Om aggregatet inte startar vid uppstart. Har du kontrollerat: ) Är det 0V och är jordkabel ansluten? ) Fjärrkontrollen korrekt inställd för avsedd drift? ) Korrekt inkoppling mellan inomhusdel och utomhusdel? ) Med spänningen bruten till aggregatet: kontrollera att alla kontaktdon är ORDENTLIGT och korrekt anslutna på kretskort i inom och utomhusdel. Lysdioderna blinkar rött och orange. Det bildas is på avrinningsplåten i utomhusdelen Fjärrkontroll: Inomhusdelen piper inte när data sänds ifrån fjärrkontrollen. Vibrationsljud ifrån utomhusdelen. Avfrostning pågår. Blockerade dräneringshål i avrinningsplåten. ) Dåliga batterier. ) Signalen från fjärrkontrollen störs. ) Aggregatet är inte jordat. ) Knapp på fjärrkontrollen fastnat i nertryckt läge. ) Vibrationsdämpare. ) Är utomhusdelen monterad direkt på fasadvägg på konsoler. ) Indikerar inomhusdelen någon larmsignal, gör självtest (se bifogat dokument) och kontrollera felet. Efter avfrostning återgår aggregatet till normal drift. Avfrostning kan ta upp till min. Kontrollera att de levererade pluggarna inte monterats på avrinningsplåten, dessa är ej avsedda att användas i värmepumpsdrift. Kontrollera att inget blockerar avrinningshålen. ) Se instruktion(batteribyte), byt batteri och gör reset med ACL-knappen. ) Kontrollera genom att stänga av närliggande utrustning som kan tänkas störa, typ trådlösa telefoner, mobiltelefoner, villalarm och annan sändarutrustning, för att se om problemet försvinner. ) Kontrollera att aggregatet är jordat, detta kan annars leda till kommunikationsproblem. ) Kontrollera att inte någon av knapparna på fjärrkontrollen fastnat i nertryckt läge. ) Är vibrationsdämpare monterade på utomhusdelen och är de anpassade för aggregatets vikt? ) Detta är normalt, men man bör beakta vad som finns på andra sidan väggen då stomljud kan transporteras via konsolerna och upplevas störande även om utomhusedelen är avvibrerad med gummidämpare. Man bör alltid överväga om aggregatet skall monteras på fristående plintar i mark. Generellt bör installation direkt mot sovrumsvägg undvikas.

3 Oljud ifrån utomhusdelen Oljud från inomhusdelen. Dålig värmeeffekt Störning av Radio eller TV bild. Rör ligger mot chassit, när kompressorn är i drift kan detta orsaka oljud. ) Fläkten i inomhusdelen går emot något. ) Pulserande ljud från inomhusdelen. ) Smutsiga luftfilter. ) Luftriktare (flaps) felriktade ) Kontrollera driftdata Se bifogat dokument angående störningar. Försök lokalisera var ljudet kommer ifrån och bocka försiktigt till de rör som ligger mot chassit. ) Ojämnt underlag, inomhusdelen chassi vrids vilket kan orsaka att fläkt hjulet går mot chassit. Kontrollera genom att släppa på de låsanordningarna i underkant som är till för att säkra inomhusdelen i underkant, för att se om ljudet försvinner. Försvinner ljudet måste montageplåten justeras. Kontrollera att det inte ligger något löst föremål i fläktutblåset. ) Luftfilter smutsiga, rengör filter. ) Rengör luftfiltren. ) Se skötselmanual, inställning av luftriktare för respektive driftsätt. ) Kontrollera driftdata med tabell (se bifogade dokument, jämför även med driftdata från igångkörning.

4 0. FELSÖKNING Notera, innan man börjar inspektion/reparation. Efter att man gått igenom den självdiagnosterande funktionen, koppla ur kraftmatningen innan men. börjat inspektion eller reparation. Eftersom Utomhusdelens styrenhet (inverter) innehåller en stor elektrolytisk kondensator finns en potentionell farlig laddning (vid en spänning på 0V) kvar även efter att strömmen brutits, det tar en stund innan spänningen är urladdad. Var noggrann med att inte röra vid någon strömförande punkt innan lysdioden på kretskortet är släckt. När utomhusdelen arbetar normalt tar det cirka 0 sekunder att ladda ur. Men vänta alltid minuter innan arbete påbörjas. < Klock display > Test run (drift) AIR CONDITIONER Självdiagnostik Metod för själdiagnostik Utför enligt beskrivning nedan för att utföra detaljerad självdiagnostik. OBS QUIET knapp UIET ON EI/OFF E ON/OFF knapp : Om driftindikeringslampan blinkar varje halv-sekund så fort som kraften är tillslagen, är det antingen ett externt ROM fel (för OTP data) på innedelens kort, ett inställningsfel eller att ROM inte är installerat. HR. TEMP. HR. TIMER knapp : Även om kraften ej är tillslagen så lagras felet i minnet, utför felsökning enligt följande. MODE FAN SPEED NIGHT SETBACK Utföra självdiagnostik Slå till spänningen till aggregatet, använd fjärrkontrollen och utför följande steg för att utföra själdiagnostik. Steg : Tryck och håll intryckt på Fjärrkontrollen QUIET och HR TIMER knapparna. Tryck sedan med ett spetsigt föremål in ACL (reset) knappen. När detta är utfört kommer det att blinka op- (testdrift) i display där klockan normalt visas. Steg : Tryck nu in HR TIMER knappen en gång för att ändra visning i display från op- till op- (självdiagnostik). (Display fortsätter att blinka). Steg : Tryck in ON/OFF knappen för att starta självdiagnostiken (fjärrkontrollen skall vara riktad mot inomhusdelen). *Självdiagnostiken använder sig av de indikeringsdioderna på inomhusdelen, dioderna kommer antingen att vara tända blinkande eller släckta i kombination för att visa felkod. (Dioderna kommer att blinka eller att vara tända i sekunder, och sedan släckas i sekunder). Självdiagnostiken är klar när summern ljuder korta beep. *Max lagrade fel kan rapporteras, i sekunder vardera, det senaste larmet visas först. Efter utförd självdiagnostik kan resultatet visas igen genom att åter trycka in ON/OFF knappen. *Om inga dioder tänds har inget fel funnits av självdiagnostiken. *VIKTIGT* Efter utförd självdiagnostik, skall ACL knappen tryckas in för återgå till normal drift. Värmepumpen kommer inte att fungera förrän detta är utfört. FLAP HIGH POER TIMER CANCEL SENSOR F CLOCK H H ADR ACL ACL (Reset) knapp

5 Självdiagnostik OPERATION TIMER QUIET Självdiagnostik dioder () OPERATION (DRIFT) diod () TIMER (TIDSINSTÄLLNING) diod () QUIET (TYST DRIFT) diod OPERATION <OBS> Tabellen beskriver felkoder för flera olika modeller, det kan därför hända att någon felbeskrivning inte är aktuell för denna modell. Indikering på inomhusdel Quiet Timer Operation () () ()... OFF Kod Felbeskrivning Förklaring S0 S0 Rumstemperatur sensor avvikelse Sensor värmeväxlare inomhusdel avvikelse Avbrott eller sensor kortsluten. Kontaktfel vid anslutning på kretskort eller vid kontaktdon i kabel (Kortslutning gäller enbart för fuktsensor). Kretskortfel i inom- eller utomhusdel. Fuktgivare avvikelse S0... Blinkar... PÅ (Tänd) S0 S0 S0 S0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E E Kompressor temp. sensor avvikelse Sensor värmeväxlare utomhusdel avvikelse Ute temperatur sensor avvikelse Utomhusdel avvikelse strömförbrukning Kommunikationsfel mellan inom/ utomhusdel. Serie kommunikation. * HIC kort fel * Effekttransistor fel Uyomhudel externt ROM (OTP data) fel Överströmutlösning (Peak current) * Fel i PAM krets * Krets fel Hög hetgastemperatur (skydd aktiverat) Fel på fläktmotor inomhusdel * -vägsventil växlar inte * Jordfel inomhusdel Brist på köldmedium (larm) DC kompressor drivkrets fel Fel på fläktmotor utomhusdel * Kommunikationsfel utomhusdel * Fel på spänningsmatning till utomhusdel * Utomhusdel avfrostar inte Avbrott eller sensor kortsluten. Kontaktfel vid anslutning på kretskort eller vid kontaktdon i kabel Kretskortfel i utomhusdel. Kretskortfel utomhusdel Felkopplad AC spänningsfel Trasig säkring Kraftrelä defekt Kretskortfel i inom eller utomhusdel HIC kort fel / Effekttransistor fel Fläktmotor utomhusdel roterar inte. Plötsligt effektbortfall Serviceventiler stängda Fläktm. utomhusdel blockerad Överlast drift (kontinuerlig) Kompressor fel Kretskort fel utomhusdel Externt ROM data fel Kretskort fel utomhusdel Plötsligt effektbortfall HIC kort fel / Effekttransistor fel Kretskort fel utomhusdel Kretskort fel utomhusdel Fel på spänningsmatning till utomhusdel Fel i elektronisk exp. ventil Blockering av exp. ventil Brist på köldmedium Kontinuerlig överlast drift Fläktmotor utomhusdel roterar inte. Kretskort fel utomhusdel Defekt fläktmotor Kontrollera kontaktanslutning kretskort Kretskortfel inomhusdel Defekt ventil (slidventil kärvar) Kretskort fel utomhusdel Serviceventiler stängda Brist på köldmedium Fas saknas Kretskort fel utomhusdel Defekt fläktmotor Fläktmotor utomhusdel roterar inte Kretskortfel inomhusdel Fel inkopplad Trasig säkring Kraftrelä defekt Fas saknas Kretskort fel utomhusdel Fel i kompressorn E Frysskydd aktiverat (inomhusdel) Fläktstyrning defekt (inne) Köldmediebrist Drift vid låg omgivningstemp.

6 0-. Problem med elektromagnetiska störningar Eftersom en Inverter-typ luftkonditionering arbetar med frekvens och pulskontroll så kan den påverkas av externa elektromagnetiska vågor och även själv störa närliggande radioutrustning. Av den anledningen är detta aggregat utrustat med ett avstörningsfilter så att det vid normalt bruk inte uppstår några problem. Trots detta kan problem med störningar av och från aggregatet i sällsynta tillfällen uppstå beroende på var aggregatet är installerat. Tag nogsamt del av följande punkter Problem med elektromagnetiska störningar Externa störningar såsom högfrekventa signaler är mycket störningsbenägna på signalkablar. Detta kan påverka signalpulser och resultera i fel på aggregatet. Ställen med störningsproblem. Område nära radiostation där starka radiovågor genereras.. Område nära amatörradiosändare.. Områden där högfrekventa symaskiner eller bågsvetsning förekommer. Symptom I förekommande fall kan följande symptom uppträda:. Aggregatet stannar under drift. Indikeringslampor blinkar Åtgärd Förvissa dig att inte signalkablar påverkas av elektriska störniningar. Isolera störkällan eller separera signalkablarna från störkällan.. Använd skärmade kablar.. Separera aggregatet från störningskällan Radio störningar Luftkonditioneringsaggregatet innehåller en mikroprocessor och en dator som genomför och växlar funktioner med hög hastighet. Detta genererar elektriskt brus. Om detta brus kommer utanför aggregatet i dess signalkablar kan störningar till närliggande radioutrustningar såsom radio och TV apparater uppträda. Möjliga störningskällor. En TV eller radio står nära luftkonditioneringsaggregatet eller dess kablar.. Antennkabel för TV eller radio går nära luftkonditioneringsaggregatet eller dess kablar.. Signalen som mottages från TV eller radiostation är svag. Symptoms. TV bilden störs av brus eller så blir bilden förvrängd.. Radio program störs av sprakande ljud. Åtgärd. Använd annat kraftmatningsställe.. Håll radioutrustning och antennkablar meter eller mer från aggregatet och dess kablar.. Byt ut antennen mot en mer högkänslig antenn.. Byt ut antennkabeln mot kabel av koaxial typ.. Installera ett störningsfilter (för radio utrustning).. Installera en antennförstärkare.

7 . DRIFT DATA -. Temperatur tabeller Inomhusdel Utomhusdel SAP-KRVEH SAP-CRVEH Kyl drift Lågtryck vid serviceuttag tjockt rör MPa (kgf/cm G). (.). (.). (0.) C Luft temp. inne.0 C C.0 (.) 0 0 Värmedrift Högtryck vid serviceuttag tjockt rör MPa (kgf/cm G). (.).0 (.). (.).0 (.) 0 C Luft temp. inne. C C Driftström (A) Luft temp. inne. 0 C C C Driftström (A) Luft temp. inne. C 0 C C Utblåstemperatur inomhusdel ( C) Luft temp. inne. 0 C C C Utblåstemperatur inomhusdel ( C) 0 0 Luft temp. inne. C 0 C C OBS Överlast drift aktiveras om utomhustemperaturen skulle bli för varm under värmepumpsdrift. Se kap.. i servicemanual.... Driftpunkt för nominella data. Svart punkt i ovanstående diagram indikerar följande driftfall: Kyla: Inomhustemperatur C T.B. / C V.B. Värme: Inomhustemperatur 0 C T.B. Utomhustemperatur C T.B. / C V.B. Utomhustemperatur C T.B. / C V.B.

8 Inomhusdel Utomhusdel SAP-KRVEH SAP-CRVEH Kyldrift Värmedrift Lågtryck vid serviceuttag tjockt rör MPa (kgf/cm G). (.). (.). (0.).0 (.) Fläkthastighet utomhusdel Låg Hög Lufttemp. inne.0 C C C 0 0 Högtryck vid serviceuttag tjockt rör MPa (kgf/cm G). (.).0 (.). (.).0 (.) 0 C Lufttemp. inne. C C Fläkthastighet utomhusdel Låg Hög Driftström (A) C Lufttemp. inne. 0 C C Driftström (A) Lufttemp. inne. C 0 C C Utblåstemperatur inomhusdel ( C) 0 Fläkthastighet utomhusdel 0 Låg 0 Hög Lufttemp. inne.0 C C C Utblåstemperatur inomhusdel ( C) Lufttemp. inne C 0 C C OBS Överlast drift aktiveras om utomhustemperaturen skulle bli för varm under värmepumpsdrift. Se kap.. i servicemanual.... Driftpunkt för nominella data. Svart punkt i ovanstående diagram indikerar följande driftfall: Kyla : Inomhustemperatur C T.B. / C V.B. Värme : Inomhustemperatur 0 C T.B. Utomhustemperatur C T.B. / C V.B. Utomhustemperatur C T.B. / C V.B.

9 -. Sensor specifikationer Inomhusdel Utomhusdel SAP- KRVEH SAP- KRVEH SAP- CRVEH SAP- CRVEH Resistans ( K Ohm ) * Inomhusdel lufttemperatur sensor 0 Resistans ( K Ohm ) * Inomhusdel värmeväxlare sensor * Kompressor temperatur sensor Temperatur ( C) Temperatur ( C) * Utomhusdel lufttemperatur sensor * Utomhusdel värmeväxlare sensor 0 Resistans ( K Ohm ) Temperatur ( C)

10 Inomhusdel Utomhusdel SAP-KRVEH SAP-CRVEH VARNING BRYT ALLTID SPÄNNINGEN OCH VÄNTA MIN INNAN SERVICEARBETE UTFÖRS PÅ AGGREGATET. RV YLP ANSLUTNING / KONTAKT UTE TEMPERATUR THERMISTOR KOMPRESSOR THERMISTOR VÄRMEVÄXLARE THERMISTOR JÄRNKÄRNA REACTANCE ELEKTRONISK EXP. VENTIL T-RUN/TEST E S IN IN OUT+ OUT± IN± RV IN+ RV L L () OUTDOOR MV () () COIL/COMP V U (PNK) VLP ANSLUTNING / KONTAKT MV -VÄGS VENTIL R V S/U C/ CM KOMPRESSOR / JÄRNKÄRNA ANSLUTNINGS- PLINT FA---XX-0 ORG ORG GRY ANSLUTNINGSPLINT FÖRÅNGARE GRY GRY BRN SPÄNNING ANSLUTNING BRN L N JORD AC IN SI SI IND LAMP ASSY FLAP FLAP MOTOR FLÄKT MOTOR FM PNK BRN () PNK BRN RY0 FLAP P() LAMP P() CONTROLLER FLÄKT P() HALL IC P() KRAFT- RELÄ RUM / VVX P() (ORG) (ORG) TERMISTOR (RUM) TERMISTOR (VVX) KONDENSATOR FLÄKTMOTOR PNK FMC FMC HA JEM-A P() FA---XX- () DCFM Inomhusdel: SAP-KRVEH Utomhusdel : SAP-CRVEH FM FLÄKT MOTOR CONTROLLER Förklaring FÖRKORTNING BETYDER SVART BLÅ BRN BRUN GRÖN /GUL GRY GRÅ ORG ORANGE PNK ROSA RÖD VLT VIOLETT 0 VIT GUL

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande

- DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande DS029:0511 - DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Kyl/ avfukt./ värme modell Innedel Utedel S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 10.1 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 10.1 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com

Utg. 08-01 BRUKSANVISNING. FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300. Väggmonterat splittsystem. www.foma-es.com Utg. 08-01 BRUKSANVISNING FOMA Värmepump modell 4500, 5600 och 6300 Väggmonterat splittsystem www.foma-es.com 1 Bästa kund! Vi gratulerar dig till valet av en FOMA luft/luft värmepump. Värmepumpen kommer

Läs mer

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0

LUFTVÄRMEPUMP. Allmänna monterings- och bruksanvisningar. Vers. 5.0 LUFTVÄRMEPUMP Allmänna monterings- och bruksanvisningar Vers. 5.0 INLEDNING Bästa Ultimate Luftvärmepumpkund LÄS monteringsanvisningen omsorgsfullt ALLTID FÖRE MONTERINGEN och be också din montör bekanta

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N

IVT Nordic Inverter 12 KHR-N SV IVT Nordic Inverter 12 KHR-N Användarhandledning Art. nr: 6720641475 Utgåva: 2009/08 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett säkert

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL

INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL INSTALLATIONS & DRIFTMANUAL High power serien ( 3 -fas ) VÄRMEPUMPEN SOM SPAR REJÄLT Luft / Vatten värmepump Innehåll Beskrivning av enheten 5 Paket........................ 5 Definitioner.......................

Läs mer

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump

Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Bruksanvisning Mono-block luft-vattenvärmepump Modellnr Mono-blockenhet WH-MDF06D3E5 WH-MDF09D3E5 SVENSKA Innan du använder enheten, läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPSAGGREGAT FÖR INSTALLATION UTOMHUS WBAN ELFO Energy STORLEKAR 41-61-81 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING- ALLMÄN INFORMATION ALLMÄNNA

Läs mer

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning

Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning Luftvärmepump Bosch EHP6.0AA SE Användarhandledning 6 70 60 0 009/0 Byggnadsföreskrifter Enheten får endast installeras och underhållas av en behörig person enligt gällande IEE-regleringar, byggnadsföreskrifter,

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst

R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP. Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst R 410 DC INVERTER LUFT VATTEN VÄRMEPUMP Installations och underhållsmanual PUMPNR:.. Copyright Grävinnans maskintjänst PÅ/AV Med denna knapp slår du på eller stänger av värmepumpen. Tryck igång enheten

Läs mer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USB- och AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare KONTROLLER OCH FUNKTION 1. KNAPP FÖR ATT LOSSA

Läs mer

ÄGARENS BRUKSANVISNING

ÄGARENS BRUKSANVISNING ÄGARENS BRUKSANVISNING AVN7P In-Car Audio Visual Navigation Tack för ditt val av denna mottagare. Läs noga igenom bruksanvisningen och lär dig korrekt användning. Förvara sedan bruksanvisningen på en säker

Läs mer