2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)"

Transkript

1 Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2 Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden juli-september TrustBuddy International AB Tredje kvartalet i sammandrag, juli-september» Nettoomsättningen uppgick till 30,3 (21,2) MSEK ökning med 43 %» Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,0 (-1,9) MSEK» Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 (-2,6) MSEK» Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,3 (-1,8) MSEK» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,9 (-3,3) MSEK (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Hela perioden i sammandrag, januari-september» Nettoomsättningen uppgick till 86,7 (61,2) MSEK ökning med 42 %» Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -8,0 (-0,2) MSEK» Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,2 (-2,2) MSEK» Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-2,2) MSEK» Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -107,5 (-3,2) MSEK (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) TrustBuddy AB Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer. Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september» Nettoomsättningen: 30,3 (21,2) MSEK (ökning med 43 %)» Resultat före avskrivningar, EBITDA: -3,1 (-1,0) MSEK Hela perioden i sammandrag, januari september» Nettoomsättningen: 86,7 (61,2) MSEK (ökning med 42 %)» Resultat före avskrivningar, EBITDA: -3,3 (7,1) MSEK Volym och antal Tredje kvartalet i sammandrag, juli - september» Totalt antal lån Q3: st (+36,5% jämfört med mots. period fg. år)» Totalt utlånat belopp Q3: 196 Mkr (+47,2% jämfört med mots. period fg. år) Hela perioden i sammandrag, januari - september» Totalt antal lån: st (+53,1% jämfört med mots. period fg. år)» Totalt utlånat belopp: 589 Mkr (+54,4% jämfört med mots. period fg. år) Nettoomsättning MSEK 21,6 21,2 28,3 30,3 Antal förmedlade lån tusental 66,7 57,6 Utlånat belopp MSEK ,3 42, ,5 10,3 15,2 20, Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

3 VD har ordet Jag kan med glädje se tillbaka på ytterligare ett framgångsrikt kvartal. TrustBuddy rapporterar god tillväxt med en omsättning som ökat med 43 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år och jag kan samtidigt konstatera att utlånat kapital ökat med hela 47 procent till 196 MSEK jämfört med samma period föregående år. Ökningen är mycket glädjande då den sker samtidigt som vi implementerat en ny marknadsledande plattform vilket planenligt påkallat extra försiktighet genom en mindre aktiv marknadsföring under perioden. Som nämnts i tidigare kvartalsrapporter, har vi under året arbetat hårt och målmedvetet med vår nya egenutvecklade och fullt skalbara plattform. Under det tredje kvartalet har vi genom plattformen bl.a. introducerat en än mer sofistikerad scoringprocess som nu förtjänstfullt bidrar till förbättrad och riskjusterad avkastning för våra långivare. Den nya scoringprocessen är ett värdefullt tillskott då vi nu ser en ökande andel institutionella långivare och kapital på plattformen. Jag är stolt över att under perioden ha fått tillfälle att offentliggöra ett ramavtal med en stor institutionell investerare som tillför plattformen eftertraktat kapital. Med detta tillskott stärks vår förmåga att även framgent skapa en accelererande tillväxt inom P2P segmentet. Den framgångsrika implementeringen av vår nya plattform har inspirerat oss att fortsätta vår expansion och det gläder mig att få meddela att bolaget i dagarna förvärvat två företag. Med det villkorade avtalet om förvärv av Geldvoorelkaar i Holland och Prestiamoci i Italien, vilket meddelades i november, hoppas vi inte bara få tillgång till två nya marknader utan även expertis inom två nya segment, P2P lån för SME företag samt konsumentlån med lång löptid. Det breddade produkterbjudandet gör oss till världens mest diversifierade P2P aktör. Den framgångsrika implementeringen har möjliggjorts av våra mycket kompetenta och hängivna medarbetare som inom kort överstiger 70 personer. De nyckelpersoner som kontrakterades under andra kvartalet är nu etablerade och bidrar fullt ut. De har på ett aktivt och positivt sätt höjt bolagets kunskaps- och erfarenhetsnivå. Bland nyckelpersonerna har vi bl.a. en ny CTO samt nya landschefer i Danmark, Spanien och Holland. För att proaktivt möta tillväxten i antal låntagare och bolagets geografiska expansion, har supportavdelning fått ytterligare personellt tillskott. Genom detta, och via introduktionen av nya kommunikationskanaler, kan vi fullfölja vårt uppdrag att alltid tillfredsställa våra kunders behov av support, service och assistans. Till följd av Finansinspektionens avslag på vår licensansökan i juli månad, har en fusionsplan inletts. Fusionen är ett led i att förenkla bolagets struktur och därigenom förbättra transparensen. Dessa planer har fortskridit under hösten och har alldeles nyligen godkänts av bolagets aktieägare vid den extra bolagsstämma som avhölls den 17 november. Verksamheten i Danmark fortsätter efter positiv dialog med danska finansinspektionen. Slutligen vill jag passa på att hälsa den nya styrelsen, invald vid den extra bolagsstämman, välkommen och ser fram emot att arbeta tillsammans mot våra gemensamma mål. Samtidigt vill jag även tacka de styrelsemedlemmar som nu lämnar oss efter en fantastisk tid tillsammans. Jens Glasø VD, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet: TrustBuddy är en mötesplats TrustBuddy är en nätbaserad mötesplats där registrerade medlemmar enkelt kan låna pengar till och från varandra. TrustBuddy ger enskilda långivare möjlighet att låna ut pengar Snabbt, Enkelt och Säkert. Långivarens ränta är långt högre än hos traditionella sparformer. TrustBuddy erbjuder låntagare trygga villkor samt en tydlig bild av samtliga kostnader. Väl mött på

4 NYCKELTAL Data per aktie * Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning -0,02 kr -0,03 kr -0,01 kr -0,02 kr Resultat per aktie, kr efter utspädning -0,02 kr -0,03 kr -0,01 kr -0,02 kr Eget kapital per aktie, kr 0,15 kr 0,15 kr 0,04 kr 0,18 kr Nyckeltal * Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Neg Soliditet, % 66% 66% 52% 33% Medelantalet anställda under perioden Förändring av eget kapital i koncernen * Ingående kapital Justering av ingående kapital Ingående kapital Nyemission Emissionskostnader Utdelning Teckningsoptioner Justerat resultat tidigare år Periodens resultat Omräkningsdifferenser Utgående balans * Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning Definitioner av nyckeltal EBITDA EBIT Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning Eget kapital per aktie Avkastning på eget kapital Soliditet Rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Vinst (intäkter minus kostnader), före räntor och skatt. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning.

5 Utveckling av resultat och ställning för perioden OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 juli 30 september Koncernens nettoomsättning uppgick till 30,3 (21,2) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,0 (-1,9) MSEK Avskrivningar härrör främst aktivering på utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 (-2,6) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,3 (-1,8) MSEK Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. 1 januari 30 september Koncernens nettoomsättning uppgick till 86,7 (61,2) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -8,0 (-0,2) MSEK Avskrivningar härrör främst aktivering på utvecklingsarbeten. Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,2 (-2,2) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,1 (-2,2) MSEK Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Tillgången till institutionellt kapital under kvartal 4 har visat sin positiva effekt under kvartal 3, intäkterna har ökat med 42 % i jämförelse motsvarande period föregående år. Etableringsarbetet på våra nya europeiska marknader under har även fortsatt under tredje kvartalet. Denna expansion har lett till ökade kostnader då styrelsen och ledning beslutat om en mer försiktig introduktion på respektive marknad för att säkerställa kontroll. TrustBuddy har förberett sig för en försiktig lansering i England under det kommande året genom förvärvet av det brittiska bolaget från vilket den verksamheten är tänkt att bedrivas. Nettoomsättningen för det rörelsedrivande dotterbolaget TrustBuddy AB för perioden juli - september uppgick till 30,3 (21,2) MSEK. Resultat före avskrivningar, EBITDA för perioden juli - september uppgick till -3,1 (-1,0) MSEK. För perioden januari - september uppgick nettoomsättningen till 86,7 (61,2) MSEK. Resultat före avskrivningar, EBITDA för perioden januari - september uppgick till -3,3 (7,1) MSEK. SKATT 1 juli 30 september Koncernens skattekostnad för perioden juli-september uppgick till -0,0 (0,7) MSEK. 1 januari 30 september Koncernens skattekostnad för perioden januari-september uppgick till -0,1 (0,0) MSEK. MARKNADSÖVERSIKT Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under andra kvartalet fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. Tillväxttakten globalt fortsätter att accelerera och andelen låntagare som finner P2P-marknaden att vara ett attraktivt alternativ för kortfristig finansiering ökar. Bolaget ser inga tecken som tyder på att marknaden är mättad utan lämnar gott om utrymme på bolagets samtliga aktiva marknader för fortsatt tillväxt. Detta gäller både inom det befintliga erbjudandet och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 1 juli 30 september Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -14,9 (-3,3) MSEK 1 januari 30 september Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -107,5 (-3,2) MSEK FINANSIERING Koncernen har ett eget kapital om 49,1 (11,2) MSEK, och en soliditet om 66 (52)%. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder vid avlämnandet av denna rapport. TrustBuddy har aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,039 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har likarätt till utdelning och överskott vid likvidation. INVESTERINGAR 1 juli 30 september Investeringarna under perioden uppgick till -3,4 (-0,4) MSEK och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. 1 januari 30 september Investeringarna under perioden uppgick till -12,3 (-1,5) MSEK och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. Under perioden har fokus och resurser riktats till utveckling av bolagets nya IT-plattform som lanserades under juni månad. Plattformen som placerar TrustBuddy före konkurrenterna inom segmentet har en hög grad av automatik avseende betalningar och kreditkontroller för ökad snabbhet i ärendehantering och för skalbarhet. ANSTÄLLDA Under tredje kvartalet har antal anställda i genomsnitt varit 55 (32). INCITAMENTSPROGRAM Det finns två aktuella incitamentsprogram. Det första är riktat till nyckelmedarbetare. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj till och med den 1 juli och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgick ursprungligen till stycken och efter första inlösenperioden, finns stycken i utestående optioner vilka inledningsvis representeras av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Det andra programmet beslutades på bolagsstämman Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara JAC Invest AS, Cryptononymous AS, Fibi AS, Rugl AS, Bøen Spar AS, Lise og Arnfinn Hejes Fond, TTT AS, Bert AS, Ovata Invest AS, Firm Fac-

6 tory AB och TrustBuddy AB, varför överteckning inte kan ske. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor och teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske från och med den 30 oktober 2015 till och med den 31 december Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORPERIODEN Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art TrustBuddy meddelar strukturförändringar i ledning och styrelse Fortsätter verksamheten i Danmark efter positiv dialog med danska finansinspektionen Fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet trots föregående marknadsuppdatering Delårsrapport för andra kvartalet TrustBuddy förvärvar brittiskt företag, öppnar för P2P utlåningsverksamhet i Storbritannien i slutet av TrustBuddy insiders köper aktier TrustBuddy förbereder förstärkning av sin styrelse Q2 prognos: Intäkterna för andra kvartalet förväntas vara i linje med första kvartalet Säkerställer 40 miljoner USD (270 MSEK) från institutionell investerare till bolagets kapitalbas för utlåning Licensansökan får avslag - operativ verksamhet utan påverkan VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Fullständig information finns på Bolagets hemsida under Pressreleases. Nedan avser händelser av väsentlig art TrustBuddy: xtra bolagsstämma i TrustBuddy International AB publ TrustBuddy: Resultat från emissionsteckningen TrustBuddy: Nyemission och finansieringsavtal TrustBuddy: Intar position som världens mest diversifierade P2P aktör TrustBuddy: Föreslagen nyemission TrustBuddy ingår avtal om förvärv av italienskt P2P företag, Prestiamoci TrustBuddy ingår avtal om förvärv av nederländskt P2P företag, eldvoorelkaar TrustBuddy ingår avtal om förvärv av italienska och nederländska P2P företag xtra bolagsstämma i TrustBuddy International AB publ TrustBuddy: 110 MS K till låneplattformen från ny stor institutionell investerare TrustBuddy föreslår bolagsfusion i arbetet att anpassa sig till nya regleringskrav MODERBOLAGET 1 juli 0 september 201 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,1 (0,2) MS K. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,0) MS K. Det egna kapitalet uppgick till 1, ( 2, ) MS K vilket innebär en soliditet på ( ) procent. 1 januari 0 september 201 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 1, (0,4) MS K. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4, (-4,0) MS K. TrustBuddy International AB (publ) har till sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla ledningsfunktioner till dotterbolaget, TrustBuddy AB. idare finns i moderbolaget funktioner som är direktrelaterade till moderbolaget som ett publikt listat aktiebolag, bland annat investerarrelationer, kontaktyta mot Nasda, uroclear, ertified Adviser m.fl.

7 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen kap 9 samt RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisnings och värderingsprincper har tillämpats som i senaste avlämnade årsredovisningen. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar samt värdering av kundfordringar. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER En risk eller osäkerhetsfaktorn som är relevant att ta upp i detta sammanhang är risken för ändrade regelverk på en eller flera av de marknader som TrustBuddy är verksamma inom. Marknaden för peer-to-peer lån och andra alternativa konsumentkrediter är fortfarande ung och kraftigt växande och har hittills på många områden varit oreglerad eller reglerad i begränsad omfattning. I takt med marknadens tillväxt är det naturligt att myndigheter implementerar nya verksamhetsanpassade regelverk på sina respektive marknader. TrustBuddy välkomnar denna utveckling då den är ett tecken på att marknaden mognar, vilket brukar få till följd att mindre nogräknade aktörer faller ifrån och lämnar marknaden. I Sverige har en förändring i myndigheternas regelverk för det segment inom vilket TrustBuddy verkar presenterats under det innevarande året och kommer att vara gällande från och med TrustBuddy är väl förberett inför dessa förväntade förändringar och bedömer att dessa inte kommer påverka bolaget negativt. I övriga länder där TrustBuddy är verksamma uppfyller man alla nationella regelverk inom vårt segment, men nya regelverk kan tillkomma som kan komma att påverka det sätt som TrustBuddy arbetar på idag. TrustBuddy har som överordnat mål att, som en långsiktig peer-topeer-aktör, diversifiera sin verksamhet inom flera lånesegment för att minimera risken för att regelverksförändringar ska få stor påverkan på TrustBuddys aggregerade omsättning och samtidigt samarbeta med myndigheter för att bidra till en balanserad och professionell utveckling av peer-to-peer marknaden. Utöver regelverksförändringar är tillgång till kapital i likhet med tillflöde av nya kunder osäkerhetsfaktorer. Med framgångsrik marknadsföring samt professionella aktörer som tillhandahåller långivare tycks emellertid denna osäkerhet vara minimerad. Med undantag för ovan, bedömer TrustBuddy att inga väsentliga risker utöver det som nämns i årsredovisning har tillkommit. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga väsentliga förändringar har skett för koncernen eller moderbolaget i relationer eller transaktioner med närstående jämförts med det som beskrivits i årsredovisningen. TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER Inga tvister eller rättsliga processer har förekommit under andra tredje. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION TrustBuddy är marknadsledare inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Europa. Tidigt under lanserades bolaget i Spanien, Polen och Estland och under det tredje kvartalet även i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA där verksamhet initialt etablerats för inlåning. TrustBuddy s sparprodukt finns nu i totalt 11 länder. Bolagets bedömning är att marknaden för P2P långivning fortsätter med stark tillväxt under. Det förväntas att den amerikanska aktören LendingClub, genomför en börsintroduktion under. Introduktionen kommer att bidra till att skapa ökat globalt intresse och fokus på P2Pbranschen, både från låntagare och från nya långivare som vill ha ett mer attraktivt alternativ till vanlig bankränta. Vi förväntar oss ett ökat fokus från större globala investerare som vill ta ägarandelar inom P2P-industrin under. Vår bedömning är att det ökade intresset gynnar branschen som helhet då detta ger likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt för TrustBuddy och andra större globala P2P-aktörer. TrustBuddy avser att fortsätta expansionen till nya marknader även under. Under det resterande kvartalet ligger bolagets fokus på att stärka produktutbudet, drift och lönsamhet både för våra kunder och för TrustBuddy som bolag. Den tydliga trenden med ökande volymer som vi sett under året fortsätter och kommer under att resultera i en betydande ökning av utlåningsvolymen. GRANSKNINGSRAPPORT Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. KORT OM TRUSTBUDDY TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. Bolagets totala antal aktiva marknader uppgår till11 länder vilket tar TrustBuddy till en ledande position i Europa. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddy s egenutvecklade webbplats där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. Nr , som är listat på NASDAQ First North. MARKNADSNOTERING Bolagets aktie är noterad på NASDAQ First North. Aktiens betalkurs per 30 september: 1,41 kr

8 CERTFIED ADVISER Erik Penser Bankaktiebolag Biblioteksgatan 9, Box Stockholm Tel RAPPORT FRÅN VD Questions regarding this report will be answered by: Jens B. Glasø, VD TrustBuddy International AB (publ) Phone:+46(0) / KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION Bokslutskommuniké Q4 : 19 februari 2015 Årsredovisning : 27 mars 2015 Årsstämma: 15 april 2015 Delårsrapport Q1: 20 maj 2015 Delårsrapport Q2: 19 augusti 2015 Delårsrapport Q3: 19 november 2015 Bokslutskommuniké Q4 2015: 18 februari 2016 Årsredovisning 2015: 6 april 2016 Årsstämma: 27 april 2016 Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:

9 Koncernresultaträkning 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN* Belopp i KSEK JULI - SEPT JULI - SEPT JAN - SEPT JAN-SEPT JAN-DEC Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat * Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning

10 Koncernbalansräkning Belopp i KSEK * TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i KSEK * EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning

11 Kassaflödesanalys för koncernen 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN* Belopp i KSEK JUL-SEPT JUL-SEPT JAN-SEPT JAN - SEPT JAN-DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finanseringsverksamheten Teckningsoptioner Förändring långfristiga fordringar Utdelning Nyemission Kasssaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Livida medel vid periodens början Livida medel vid periodens slut * Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning

12 Moderbolagets resultaträkning 3 MÅN 3 MÅN 9 MÅN 9 MÅN 12 MÅN* Belopp i KSEK JUL-SEP JUL-SEPT JAN-SEPT JAN-SEPT JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat * Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014

MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North. Juni 2014 MAVSHACK AB (PUBL) Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Juni 2014 Viktig information om NASDAQ OMX First North NASDAQ OMX First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer

SJ storsatsar för ännu fler resenärer DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2009 SJ storsatsar för ännu fler resenärer Delårsperioden januari juni 2009 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 4 334 (4 401). Resultat efter finansiella poster

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer