2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)"

Transkript

1 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.)

2 Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande rapport för perioden oktober-december 2013 Sammanfattning januari december 2013 Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober-december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 19,7 (14,7) Mkr, ökning med 34% Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -2,3 (0,8) Mkr Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -3,0 (0,2) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-6,1) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 96,4 (-4,9) Mkr (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Hela perioden i sammandrag, januari-december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 80,9 (38,4) Mkr, ökning med 110,7% Rörelseresultatet före avskrivningar; EBITDA, uppgick till -2,5 (5,6) Mkr Rörelseresultatet, EBIT uppgick till -5,2 (3,9) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-2,2) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 93,2 (8,7) Mkr (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) Omräkning av tidigare perioder I denna rapport har jämförelsetal räknats om. Se sid 6 avsnittet Justering av räkenskaperna för tidigare perioder samt sid 14 Omräkningsbryggor. TrustBuddy AB Sammanfattning för det rörelsedrivande dotterbolaget Nettoomsättning MSEK Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm samt med supportfunktioner för respektive marknad och land. Nedan redovisade siffror avser TrustBuddy AB inklusive filialer. Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober - december 2013 Nettoomsättningen: 19,7 (14,7) Mkr, ökning med 36,1% Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: -5,7 (2,2) Mkr Hela perioden i sammandrag, januari december 2013 Nettoomsättningen: 80,9 (38,4) Mkr, ökning med 111,7% Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till: 2,7 (8,6) Mkr Volym och antal Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober - december 2013 Totalt antal lån Q4: st (+84,7% jämfört med mots. period fg. år) Totalt utlånat belopp Q4: 132,9 Mkr (+41,4% jämfört med mots. period fg. år) Hela perioden i sammandrag, januari december 2013 Totalt antal lån: st (+146% jämfört med mots. period fg. år) Totalt utlånat belopp: 527,8 Mkr (+103% jämfört med mots. period fg. år) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Antal förmedlade lån Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Utlånat belopp MSEK Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

3 VD har ordet TrustBuddy har målmedvetet förstärkt sin position under 2013 och är idag en ledande global P2P-aktör. Vi har under hösten fått mycket uppmärksamhet från flera stora internationella intressenter med intresse för TrustBuddy och vår affärsmodell. Detta är i linje med vad vi ser på marknaden generellt Ett mycket stort och ökande intresse för aktörerna inom Peer to Peer utlåning. Det stora internationella intresset som vi nu upplever, tyder på att 2014 blir en milstolpe och en brytpunkt både för TrustBuddy och för övriga internationella P2P-aktörer. Det fjärde och avslutande kvartalet var spännande på flera områden, men också utmanande. Efterfrågan på lånekapital var mycket hög under perioden och är fortsatt hög in på det nya året. En av bolagets utmaningar under perioden var otillräcklig tillgång till kapital för utlåning. Bristen på kapital gav negativ inverkan på resultatet under perioden men har samtidigt varit ett positivt tillfälle och ett incitament att expandera vår organisation och effektivisera respektive team. Vi har förutsett denna utveckling och har under en längre tid aktivt arbetat för att hitta lämpliga institutionella investerare. Arbetet med att finna denna ägartyp samt den otillräckliga tillgången till utlåningskapital fick sin lösning strax innan jul då samtliga brickor föll på plats Genom en transaktion i flera led, säkrade vi bolaget 180 Mkr fördelat mellan eget kapital och lånekapital. Vi fick samtidigt in de institutionella ägare som vi hade hoppats på. Det tillförda kapitalet bidrar till att TrustBuddy stärker sin förmåga, kompetens och sina processer. Vi kan framöver agera effektivt och svara på den kraftigt ökande efterfrågan från våra kunder och öka våra utlåningsvolymer avsevärt. Organisatoriskt och finansiellt står vi nu bättre rustade än någonsin att hantera de stora volymer som blir en följd av det tillförda kapitalet under slutet av december. Resultatmässigt uppnåddes således inte våra mål för Q4 och för året som helhet var året då styrelsen tog det strategiska beslutet att förflytta bolaget från att vara ett skandinaviskt företag till att bli ett PAN-europeiskt bolag. Baserat på detta beslut valde ledningen att fokusera på tillväxt före vinst och det är mot denna bakgrund som det redovisade resultatet bör ses. Genom vår satsning att befästa en position som världens största P2P-aktör och inräknat vår ansökan om en licens som Kreditmarknadsbolag, har TrustBuddy framgångsrikt förstärkt sitt erbjudande finansiellt och kan ge ökad trygghet i produkterbjudandet till våra långivare. Sammantaget resulterar detta i ett TrustBuddy som idag inte bara är en europeisk aktör, utan är ett globalt bolag med verksamheter i elva länder. Verksamheten omfattade vid årsskiftet Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien, samt Estland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA för långivarna. Som VD för företaget ser jag med glädje fram emot ett nytt spännande år tillsammans med mina medarbetare, kunder och aktieägare. Med TrustBuddy s välsmorda maskineri och tydliga målbild kommer vi tillsammans att nå nya höjder under Jens Glasø VD, TrustBuddy International AB (publ) Telephone: Internet: TrustBuddy är en mötesplats TrustBuddy är en nätbaserad mötesplats där registrerade medlemmar enkelt kan låna pengar till och från varandra. TrustBuddy ger enskilda långivare möjlighet att låna ut pengar Snabbt, Enkelt och Säkert. Långivarens ränta är långt högre än hos traditionella sparformer. TrustBuddy erbjuder låntagare trygga villkor samt en tydlig bild av samtliga kostnader. Väl mött på 3

4 NYCKELTAL Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning -0,02 kr -0,01 kr -0,05 kr -0,05 kr Resultat per aktie, kr efter utspädning -0,02 kr -0,01 kr -0,05 kr -0,05 kr Eget kapital per aktie, kr 0,18 kr 0,03 kr 0,35 kr 0,46 kr Nyckeltal Avkastning på eget kapital, % Neg 17% Neg Neg Soliditet, % 33% 34% 57% 26% Medelantalet anställda under perioden Förändring av eget kapital i koncernen Ingående kapital Justering av ingående kapital Justerat ingående kapital Aktieägartillskott (ovillkorat) Nyemission Emissionskostnader Kvittningsemission Utdelning Teckningsoptioner Justerat resultat pga. ny taxering Omvänt förvärv Periodens resultat Omräkningsdifferenser Utgående balans Definitioner av nyckeltal EBITDA EBIT Resultat per aktie före utspädning Resultat per aktie efter utspädning Resultat per aktie Eget kapital per aktie Avkastning på eget kapital Soliditet Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar Rörelseresultat före räntor och skatt Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. 4

5 Verksamheten OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 oktober 31 december 2013 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 19,7 (14,7) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick -2,3 (0,8) Mkr. Avskrivningar härrör främst till goodwill. Rörelseresultatet uppgick till -3,0 (0,2) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,2 (-6,1) Mkr Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Under fjärde kvartalet klassificerade bolaget om en del av de övriga externa kostnaderna till direkta kostnader. Justeringen avser kostnader som är direkt hänförliga till intäkterna. Omklassificeringen uppgår till 4,9 Mkr för helåret. Nettoomsättningen för det rörelsedrivande dotterbolaget TrustBuddy AB för perioden oktober december uppgick till 19,7 (14,7) Mkr. Resultat före avskrivningar, EBITDA för perioden oktober december uppgick till -5,7 (2,2) Mkr. 1 januari 31 december 2013 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 80,9 (38,4) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick -2,5 (5,6) Mkr. Avskrivningar härrör främst till goodwill. Rörelseresultatet uppgick till -5,2 (3,9) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 (-2,2) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Under 2013 har etablering på nya marknader fortsatt. I samband med de nya introduktionerna har kostnaderna ökat då styrelse och ledning beslutat om en mer försiktig introduktion på respektive marknad för att kunna säkerställa kontroll. Bolaget har även under perioden haft fortsatt tillkommande kostnader i samband med sin ansökan om att bli certifierat kreditmarknadsbolag. Under 2013 utförde man ett omfattande analysarbete av koncernens redovisningsprinciper och processer. Detta för att kvalitetssäkra flödet i samband med ökade transaktioner och ansökan om att bli kreditmarknadsbolag. Under utredningen har det uppdagats felaktigheter i förhållande till ett antal redovisningsprinciper varpå 2012 års resultat nu har justerats. Justeringarna avser främst avdrag för ingående moms där det klargjorts att koncernen kan göra större avdrag än tidigare redovisats. Resultatjustering hänförlig till 2012 har redovisats mot eget kapital, och har därmed ingen resultatpåverkan. Justering 2013 har redovisats mot resultatet och har påverkat resultatet positivt med 0,4 Mkr För perioden januari december uppgick nettoomsättningen för det rörelsedrivande bolaget TrustBuddy AB till 80,9 (38,4) Mkr, resultat före avskrivningar, EBITDA, 2,7 (8,6) Mkr. SKATT Koncernens skattekostnad för perioden oktober december uppgick till -0,1 (-3,6) Mkr. Koncernens skattekostnad för perioden januari december uppgick till -0,1 (-3,6) Mkr. Skattemässigt resultat som hänför sig till svenska marknaden uppgår till 22 %. MARKNADSÖVERSIKT Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under fjärde kvartalet fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. Bolaget ser inga tecken som tyder på att den nordiska och europeiska marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt-och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga direkta konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, P2P plattform, inom segmentet för kortfristig finansiering. Detta indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets expansion och marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys aktiva geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. (se vidare - Väsentliga händelser under perioden) FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 1 oktober 31 december 2013 Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 96,4 (-4,9) Mkr. 1 januari 31 december 2013 Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 93,2 (8,7) Mkr. FINANSIERING Koncernen har ett eget kapital om 57,6 (8,5) Mkr, och en soliditet om 33 (34) %. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder vid avlämnandet av denna rapport. TrustBuddy har aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,039 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har likarätt till utdelning och överskott vid likvidation. INVESTERINGAR 1 oktober 31 december 2013 Investeringarna under perioden uppgick till -0,2 (-4,6) Mkr och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. 1 januari 31 december 2013 Investeringarna under perioden uppgick till -1,7 (-6,1) Mkr och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. ANSTÄLLDA Vid utgången av 2013 uppgick antal anställda till 34 (6). 5

6 INCITAMENTSPROGRAM Det finns två aktuella incitamentsprogram. Det första är riktat till nyckelmedarbetare. Prissättning sker enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj 2014 till och med den 1 juli 2014 och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. Det andra programmet beslutades på bolagsstämman Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara JAC Invest AS, Cryptononymous AS, Fibi AS, Rugl AS, Bøen Spar AS, Lise og Arnfinn Hejes Fond, TTT AS, Bert AS, Ovata Invest AS, Firm Factory AB och TrustBuddy AB, varför överteckning inte kan ske. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,20 kronor och teckning av aktier, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, kan ske från och med den 30 oktober 2015 till och med den 31 december Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren. HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN TrustBuddy: Beslut om tilldelning av tecknade aktier TrustBuddy: Kommuniké från extra bolagsstämma CORRECTION: TrustBuddy implementerar VISA / MAS- TERCARD / MAESTRO / SOLO på befintlig P2P-plattform TrustBuddy: Ökande marginaler på nettoomsättningen i bolagets utlåningsverksamhet TrustBuddy bygger infrastruktur för nya produkter och banklicens Kvartalsrapport tredje kvartalet TrustBuddy: Norska investeraren, Arne Fredly, investerar 26 Mkr i Trustbuddys P2P utlåningsplatform Trustbuddy på väg att möta förväntade 400 miljoner kronor i P2P-lånekapital Trustbuddys tio största aktieägare garanterar investering om 18,5 miljoner Euro med egna aktier Trustbuddy erhåller 6,2 miljoner Euro i en riktad nyemission villkorad av beslut av bolagsstämma och 12,3 miljoner Euro i P2P-lånekapital Kallelse till extra bolagsstämma i Trustbuddy International AB (publ) Ytterligare information finns på: HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG TrustBuddy: Framtida tillväxt säkrad genom större investering i nyutvecklad P2P IT-plattform med dubblerad kapacitet TrustBuddy har så här långt under 2014 ökat utlåningsvolymen med 25 % MODERBOLAGET 1 oktober 31 december 2013 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,2 (0,4) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,1 (-0,3) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 140,7 (92,1) Mkr vilket innebär en soliditet på 95,3 (97,5) %. 1 januari 31 december 2013 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,6 (0,8) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4,6 (-1,9) Mkr. Periodens skattekostnad har justerats med 0,5 Mkr hänförligt till taxeringsår TrustBuddy International AB (publ) har till sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla ledningsfunktioner till dotterbolaget, TrustBuddy AB. Vidare finns i moderbolaget funktioner som är direktrelaterade till moderbolaget som ett publikt listat aktiebolag, bland annat investerarrelationer, kontaktyta mot Nasdaq OMX, Euroclear, Certified Adviser m.fl. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen kap 9 samt RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och värderingsprinciper har tillämpats som i den senaste avlämnade årsredovisningen med undantag för de justeringar som beskrivs nedan. JUSTERING AV RÄKENSKAPERNA FÖR TIDIGARE PERIODER Den 30 juni 2011 förvärvade 360 Holding AB (numera TrustBuddy International AB) samtliga aktier i TrustBuddy AB. Förvärvet var ett s.k.omvänt förvärv, vilket innebär att koncernredovisningen således skulle ha upprättats utifrån att det legala moderbolaget (360 Holding AB) var det bolag som blev förvärvat. Ett omvänt förvärv innebär att även om det legala moderbolaget är den formelle förvärvaren så ska koncernen bokföringsmässigt istället redovisas som om det legala dotterbolaget är förvärvaren i transaktionen. Det innebär att det är detta bolag som skulle ha omvärderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten och inte det legala dotterbolaget (Trust- Buddy AB). I tidigare angivna rapporter t.o.m. första kvartalsrapporten 2013 har istället TrustBuddy AB omvärderats, vilket innebär att goodwill och avskrivningar på goodwill har redovisats till högre belopp än om man skulle tillämpat de nya principer som tillämpas fr.o.m. denna rapport. Jämförelsetalen i denna rapport avseende tidigare perioder är presenterade enligt de nya principerna. Av omräkningsbryggorna på sid 14 redovisas de beloppsmässiga effekterna av justeringen av tidigare perioders räkenskaper. Sammanfattningsvis har anskaffningsvärdet minskat från 89,2 Mkr till 4,3 Mkr och med avskrivningar per månad från 0,7Mkr till 0,04 Mkr. Justeringen har bokats mot eget kapital och har ingen påverkan på koncernens likviditet. SEGMENTSRAPPORTERING Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verksställande beslutsfattaren. Per idag sker ingen separat rapporteringen från de olika länderna vilket kan komma att övervägas under kommande rapporteringar. 6

7 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar samt värdering av kundfordringar. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER TrustBuddy bedömer att inga väsentliga risker utöver det som nämns i årsredovisning 2012 har tillkommit. TrustBuddy har valt att vända sig mot ett marknadssegment som baserar sig på låg risk och stora volymer och har därmed skapat sin egen nisch. Tillgång till kapital i likhet med tillflöde av nya kunder är osäkerhetsfaktorer. Med framgångsrik marknadsföring på internet samt professionella aktörer som tillhandahåller långivare tycks emellertid denna osäkerhet vara minimerad. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har skett med närstående under fjärde kvartalet. TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER Inga tvister eller rättsliga processer har förekommit under fjärde kvartalet. GRANSKNINGSRAPPORT Denna rapport har översiktligt granskats av företagets revisorer. Se sid 15 och 16. KORT OM TRUSTBUDDY TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland samt Slovenien och sedan första kvartalet 2013, Spanien, Polen och Estland. Under det tredje kvartalet 2013 har även Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA etablerats, initialt endast för inlåning. Bolagets totala antal aktiva marknader uppgår till 11 länder vilket tar TrustBuddy till en ledande position i Europa. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddy s egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. nr , som är listat på NASDAQ OMX First North. UTSIKTER FÖR 2014 TrustBuddy är marknadsledare inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Europa. Tidigt under 2013 lanserades bolaget i Spanien, Polen och Estland och under det tredje kvartalet även i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och USA där verksamhet initialt etablerats för inlåning. TrustBuddy s sparprodukt finns nu i totalt 11 olika länder. Under 2013 har TrustBuddy ytterligare stärkt den ledande positionen och fortsätter att med stor framgång ta andelar på samtliga aktiva marknader. Bolagets bedömning är att marknaden för P2P långivning fortsätter med stark tillväxt under Det förväntas att den amerikanska aktören LendingClub, genomför en börsintroduktion under andra kvartalet Introduktionen kommer att bidra till att skapa ökat globalt intresse och fokus på P2P-branschen, både från låntagare och från nya långivare som vill ha ett mer attraktivt alternativ till vanlig bankränta. Vi förväntar oss ett ökat fokus från större globala investerare som vill ta ägarandelar inom P2P-industrin under Vår bedömning är att det ökade intresset gynnar branschen som helhet då detta ger likviditet och förutsättningar för fortsatt tillväxt för TrustBuddy och andra större globala P2P-aktörer. TrustBuddy avser att fortsätta expansionen till nya marknader även under Under de två första kvartalen 2014 ligger bolagets fokus på att stärka produktutbudet, drift och lönsamhet både för våra kunder och för TrustBuddy som bolag. Den tydliga trenden med ökande volymer som vi sett under det föregående året fortsätter och kommer under 2014 att resultera i en betydande ökning av utlåningsvolymen. 7

8 MARKNADSNOTERING Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Aktiens betalkurs per 30 december var 2,60 kr. CERTFIED ADVISER Mangold Fondkommision AB. Mangold Fondkommision AB Engelbrektsplan Stockholm Tel: RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm 27 februari 2014 Eivind Jørundland, Styrelseordförande Rune Glasø, Styrelseledamot Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Jens B. Glasø, VD Questions regarding this report will be answered by: Jens B. Glasø, VD TrustBuddy International AB (publ) Phone:+46(0) / KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 27 mars 2014 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. För verksamhetsåret 2013 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q4 Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: 8

9 Koncernresultaträkning MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat

10 Koncernbalansräkning Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 15 - Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran 292 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit - 43 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

11 Kassaflödesanalys för koncernen MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT - DEC OKT - DEC JAN-DEC JAN - DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Ökning/minskning kortfristiga kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finanseringsverksamheten Personaloptioner Förändring långfristiga fordringar Utdelning Nyemission Kasssaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel - - Livida medel vid periodens början Livida medel vid periodens slut

12 Moderbolagets resultaträkning MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat

13 Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Aktuella skattefordringar - 8 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i KSEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Balanserad resultat Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Skuld koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga 13

14 Omräkningsbryggor I nedanstående omräkningsbryggor redovisas vilka effekter som justeringen beskriven på sid 6 under rubriken Justering av räkenskaperna för tidigare perioder får på räkenskaperna för tidigare perioder. Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Värden presenterade Justering Justerade värden Utdrag koncernresultaträkning för helåret 2012 för helåret 2012 Av- och nedskrivningar av mater. och immater. Anl. Tillg Årets resultat Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Värden presenterade Justering Justerade värden Utdrag koncernresultaträkning för okt - dec 2012 för okt - dec 2012 Av- och nedskrivningar av mater. och immater. Anl. Tillg Periodens resultat Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital Värden presenterade Justering Justerade värden Koncernbalansräkning per per Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Sa tillgångar Skulder och eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Sa eget kapital Lång- och kortfristiga skulder Sa skulder och eget kapital

15 GRANSKNINGSRAPPORT Denna bokslutskommuniké har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 27 februari 2014 Eivind Jørundland Styrelsens ordförande Linus L. Lönnroth Styrelseledamot Rune Glasø Styrelseledamot Trond R. Ramslie Styrelseledamot Alf Erik Skuland Styrelseledamot Jens B. Glasø Verkställande direktör 15

16 Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i enlighet med 9 kap. Årsredovisningslagen Trustbuddy International AB Org nr Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den bokslutskommuniké för Trustbuddy International AB per den 31 december 2013 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågning-ar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-siktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Göteborg den 27 februari 2014 KPMG AB Roger Mattsson Auktoriserad revisor 16

17 TrustBuddy International AB Wallingatan 12, STOCKHOLM Telefon: e-post:

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

Avanza Delårsrapport januari september 2014

Avanza Delårsrapport januari september 2014 Avanza Delårsrapport januari september Nettoinflödet uppgick till 14 100 (8 410) MSEK, motsvarande 13 (10) procent av totalt sparkapital vid årets början Antal kunder ökade med 12 (8) procent till 355

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011

D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO. Delårsrapport januari-juni 2011 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A P E R I O 1 STOCKHOLM GÖTEBORG UPPSALA ÖREBRO Delårsrapport januari-juni 2011 2 D E L Å R S R A P P O RT J A N U A R I - J U N I 2 0 1 1 C A

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer