Fjärde kvartalet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fjärde kvartalet 2012"

Transkript

1 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.)

2 Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-december 2012 TrustBuddy International AB Sammanfattning januari december 2012 FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG, OKTOBER - DECEMBER 2012 Nettoomsättningen uppgick till 14,7 (3,3) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 1,0 (1,8) Mkr Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -1,7 (-3,1) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,9 (-3,1) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9 (-4,6) Mkr (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI DECEMBER 2012 Nettoomsättningen uppgick till 38,4 (6,3) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 5,7 (-0,4) Mkr Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -4,3 (-5,8) Mkr Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 8,7 (-9,8) Mkr (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) TrustBuddy AB Sammanfattning januari december 2012 Den operativa verksamheten i TrustBuddy International AB bedrivs genom dotterbolaget TrustBuddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Nedan redovisade siffror, avser enbart den rörelsedrivande operativa verksamheten i TrustBuddy AB. FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG, OKTOBER DECEMBER 2012 Nettoomsättningen uppgick till: 14,7 (2,9) Mkr Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 2,2 (1,6) Mkr HELA PERIODEN I SAMMANDRAG, JANUARI DECEMBER 2012 Nettoomsättningen uppgick till: 38,4 (6,6) Mkr Resultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 8,6 (0,8) Mkr VOLYM OCH ANTAL Totalt antal lån i fjärde kvartalet: st (+36,1% jämfört föregående kvartal) Totalt utlånat belopp i fjärde kvartalet: 94,0 Mkr (+26,6% jämfört föregående kvartal) Totalt antal lån i hela perioden, januari - december: st Totalt utlånat belopp hela perioden, januari - december: 260,5 Mkr (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående period) 2

3 TrustBuddy är en mötesplats TrustBuddy är en nätbaserad mötesplats där registrerade medlemmar enkelt kan låna pengar till och från varandra. TrustBuddy ger enskilda långivare möjlighet att låna ut pengar Snabbt, Enkelt och Säkert. Långivarens ränta är långt högre än hos traditionella sparformer. TrustBuddy erbjuder låntagare trygga villkor samt en tydlig bild av samtliga kostnader. Väl mött på VD har ordet Som väntat blev 2012 ett år med stark tillväxt och framgång för TrustBuddy. Företaget har under året justerat sina prognoser uppåt vid flera tillfällen, men trots detta levererar TrustBuddy vid årets slut siffror som överträffar de optimistiska uppskattningarna. Efter återföring av uppskjuten skattefordran samt ökade investeringskostnader till följd av en större tillväxt än förutsett på de nya marknaderna, avviker dock EBITDA negativt utifrån tidigare prognoser. De goda resultaten har stärkt TrustBuddy s position som en av Europas ledande P2P bank. Vi har lanserat flera nya marknader och förberett lanseringen av ytterligare nya marknader och produkter. Vi har samtidigt stärkt vårt kapital organiskt genom goda vinster samt genom tillförsel av investeringskapital från nya investerare strax efter nyår Vi ser en god tillväxt på samtliga aktiva marknader. På varje ny marknad har vi sett en explosiv tillväxt redan under uppstartsperioden. För TrustBuddy Danmark var kundtillväxten betydligt snabbare än i Sverige, Norge och Finland. Danska kunders återbetalning är lika god som i övriga länder, och vi ser även att antalet återkommande kunder ökar. TrustBuddy passerade 90,000 kunder under Q4 2012, och den skandinaviska marknaden förväntas överstiga 100,000 kunder under Q Lanseringen av TrustBuddy i Spanien har varit en odelad framgång, och vi anställer kontinuerligt personal för att möta den ökande efterfrågan och tillväxten. Även för TrustBuddy s långivare har 2012 varit ett bra år. Vår nya möjlighet som ger långivarna tillfälle att välja land för inlånat kapital har varit en framgång och har ökat både kundnöjdhet och fokus på produkten. Under fjärde kvartalet var tillväxten i sparformen hela 26,6 % jämfört med föregående kvartalet. Resultatet är inte förvånande med en genomsnittlig ränta på cirka 16,1% Detta gör TrustBuddy s produkt till en av de bästa och säkraste investeringarna för sparande. Varken bankräntor eller aktieindex slår detta. Våra aktieägare kan också glädja sig över sina placeringar i TrustBuddy. TBDY inledde året med kursen SEK 0,43, och ökade ca 135 % under Trots detta är de underliggande siffrorna så bra, att nya investerare strax efter nyår 2012 erbjudit närmare 30 miljoner kronor för att säkra en andel motsvarande knappt 10 % av bolaget - till ett pris nästan 15 % över marknadspriset. Vi på TrustBuddy är mycket stolta över 2012 som var det bästa året i vår historia, samtidigt som vi är övertygade om att det kommer att blekna i förhållande till vad vi kommer att prestera under I år kommer TrustBuddy att öppna nya marknader, fortsätta leverera stark tillväxt med låga kreditförluster och därtill hög avkastning. Vi tackar våra aktieägare för det förtroende de visat oss under 2012, och ser fram emot en lönsam och spännande framtid tillsammans. En riktigt bra fortsättning på 2013 till alla våra aktieägare. Jens Glasø VD, TrustBuddy International AB (publ) Kontakt: 3 Telefon: E-post: Internet: trustbuddy.com trustbuddyinternational.com

4 NYCKELTAL Data per aktie 12/31/ /31/ /31/2010 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning Neg Neg Neg Resultat per aktie, kr efter utspädning Neg Neg Neg Eget kapital per aktie, kr 0,30 kr 0,35 kr 0,50 kr Nyckeltal 12/31/ /31/ /31/2010 Avkastning på eget kapital, % Neg Neg Neg Soliditet, % 83% 92% 26% Medelantalet anställda under perioden Förändring av eget kapital i koncernen 12/31/ /31/ /31/2010 Ingående kapital Aktieägartillskott Kvittningsemission Periodens resultat Omvänt förvärv Omräkningsdifferenser Personaloptioner Utgående balans DEFINITIONER Soliditet Avkastning på eget kapital Eget kapital per aktie Resultat per aktie Resultat per aktie före utspädning: Resultat per aktie efter utspädning: EBITDA EBIT Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal akiter. Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal akiter efter utspädning. Rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar Vinst (intäkter minus kostnader), före räntor och skatt 4

5 Verksamheten OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 oktober 31 december 2012 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,7 (3,3) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,0 (1,8) Mkr. Avskrivningar härrör främst till goodwill. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 (-3,1) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,9 (-3,1) Mkr Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. 1 januari 31 december 2012 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 38,4 (6,3) Mkr Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 5,7 (-0,4) Mkr. Avskrivningar härrör främst till goodwill. Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (-5,8) Mkr. Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Resultat efter skatt uppgick till -10,4 (-5,9) Mkr för hela räkenskapsåret Detta beror främst på höga goodwillavskrivningar samt återförande av uppskjuten skatt samt kostnader i samband med ansökan om att bli kreditmarknadsbolag (se Händelser under perioden, ). Det har även tillkommit transaktionskostnader under Q4 som redovisas under resultat från finansiella investeringar. Bolaget har i samband med introduktionen på nya marknader även haft ökade kostnader i lanseringsarbetet då styrelse och ledning beslutat om en mer försiktig introduktion på respektive marknad för att kunna säkerställa kontroll. Resultat för det rörelsedrivande dotterbolaget för perioden 1 oktober 31 december uppgick till -3,3 (1,3) Mkr, för perioden 1 januari 31 december uppgick resultatet till 2,5 (0,1) Mkr. Nettoomsättningen för perioden 1 oktober 31 december uppgick till 14,7 (2,9) Mkr, för perioden 1 januari 31 december uppgick nettoomsättningen till 38,4 (6,6) Mkr. Marknaden för kortfristig finansiering har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en mognare marknad med ett flertal seriösa aktörer. Tillväxten inom segmentet har under Q4 fortsatt att peka uppåt och TrustBuddy ökar sin marknadsandel. TrustBuddy ser inga tecken som tyder på att den nordiska och europeiska marknaden är mättad, utan lämnar gott om utrymme för fortsatt tillväxt inom befintligt erbjudande och genom nya produkt- och tjänsteerbjudanden. Idag finns det inga direkta konkurrenter som agerar utifrån en motsvarande IT-baserad, Peer-to-Peer, P2P plattform, inom segmentet för kortfristig finansiering. Detta indikerar att det under överskådlig framtid inte finns några allvarliga hot som kan störa Bolagets expansion och marknadsposition. Marknaden signalerar tydligt om en fortsatt stark tillväxt och efterfrågan på samtliga av TrustBuddys aktiva geografiska marknader, Sverige, Norge, Danmark och Finland samt sedan efter årsskiftet Spanien. FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 1 oktober 31 december 2012 Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9 (-4,6) Mkr. 1 januari 31 december 2012 Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till 8,7 (-9,8) Mkr. FINANSIERING Koncernen har ett eget kapital om kr, och en soliditet om 83 %. Bolaget är självfinanserat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy har aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,039 kr. Varje aktie berättigar till en röst vis stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. INVESTERINGAR 1 oktober 31 december 2012 Investeringarna under perioden uppgick till 4,6 (-6,5) Mkr och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. 1 januari 31 december 2012 Investeringarna under perioden uppgick till 6,2 (-6,5) Mkr och allt är i väsentligt utvecklingsrelaterat. Marknadsöversikt ANSTÄLLDA 5 Antal anställda vid periodens utgång uppgick till 16 (1). Medelantal anställda i koncern för helåret var 6 (1). INCITAMENTS PROGRAM Det finns ett inticitamentsprogram riktat till nyckelmedarbetare. Innehavare av teckningsoptioner skall äga rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den genomsnittliga kursen för Bolagets aktier mellan den 29 maj 2012 och 26 juni Anmälan om teckning av aktier kan ske under perioden från och med den 1 maj 2013 till och med den 1 juli 2014 och från och med den 1 maj 2015 till och med den 1 juli Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt stycken och representeras inledningsvis av ett (1) teckningsoptionsbevis, eller multiplar därav, ställt till innehavaren.

6 Väsentliga händelser under rapportperioden TrustBuddy ansöker om tillstånd om att bli kreditmarknadsbolag TrustBuddy - Öppnar upp för nya Europeiska lanseringar inklusive Tyskland TrustBuddy guidningsuppdatering: TrustBuddy s intäkter överträffar förväntningarna igen Väsentliga HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG : TrustBuddy lanserar i Spanien, tredubblar sitt marknadssegment och sin målgrupp. Ett av de viktigaste länderna för TrustBuddys fortsatt expansion har varit Spanien och TrustBuddy har nu officiellt lanserat sin verksamhet på den spanska marknaden : TrustBuddy marknadsuppdatering: Detaljer kring TrustBuddys P2P-plattform i Spanien. Efter att ha skjutit upp lanseringen i Tyskland under 2012 har TrustBuddy fokuserat på alternativa marknader som kan främja snabb tillväxt : Externa investerare förvärvar andel i TBDY för c:a 30 miljoner; Styrelsen beslutar om riktad nyemission. TrustBuddy International AB (publ) ( ) ( TrustBuddy eller Bolaget ) har erhållit ett erbjudande från externa investerare om att förvärva c:a 10 % av aktierna i Bolaget. Ytterligare information finns på: MODERBOLAGET 1 oktober 31 december Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,4 (0,1) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,3 (0,9) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 92,1 (91,3) Mkr vilket innebär en soliditet på 98 (94) procent. 1 januari 31 december Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,8 (0,1) Mkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,9 (-16,2) Mkr. TrustBuddy International AB (publ) har till sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla ledningsfunktioner till dotterbolagen. Vidare finns i moderbolaget funktioner som är direkt relaterade till moderbolaget som ett publikt noterat aktiebolag, bland annat investerarrelationer, kontaktyta mot Nasdaq OMX, Euroclear, Certified Adviser m.fl. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen kap 9 samt RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsoch värderingsprincper har tillämpats som i senaste avlämnade årsredovisningen. SEGMENTSRAPPORTERING Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas till den högste verksställande beslutsfattaren. Per idag sker ingen separat rapporteringen från de olika länderna vilket kan komma att övervägas under kommande räkenskapsår. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisad värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella anläggningstillgångar, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar samt värdering av kundfordringar. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER TrustBuddy har valt att vända sig mot ett marknadssegment som baserar sig på låg risk och stora volymer och har därmed skapat sin egen nisch. Tillgång till kapital i likhet med tillflöde av nya kunder är osäkerhetsfaktorer. Med framgångsrik marknadsföring på internet samt professionella aktörer som tillhandahåller långivare tycks emellertid denna osäkerhet vara minimerad. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har skett med närstående under fjärde kvartalet. TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER Inga tvister eller rättsliga processer har förekommit under fjärde kvartalet. UTSIKTER FÖR 2013 TrustBuddy är marknadsledande inom P2P, Peer-to-Peer, långivning i Norden. Under det fjärde kvartalet har TrustBuddy fortsatt arbetet med att ta andelar på samtliga aktiva marknader. Arbetet med att expandera de senaste marknaderna i Finland, Danmark och nu även Spanien, har fortgått med stor framgång och utsikterna för den kommande perioden är positiv. Under andra kvartalet 2012, lanserade TrustBuddy möjligheten för sparare att allokera sina resurser till olika länder. Detta togs emot 6

7 på ett positivt sätt och har resulterat i ett ännu större intresse för TrustBuddys sparprodukt. Under det fjärde kvartalet var ökningen av inlånat kapital hela 26,6 procent jämfört föregående kvartal. TrustBuddy ś bedömning är att trenden för den nordiska marknaden för P2P långivning fortsätter att växa under TrustBuddy differentierar sig från samtliga konkurrenter på de aktiva marknaderna samt internationellt genom att erbjuda kortfristiga lån via en P2P IT-plattform. TrustBuddy s koncept har visat sig framgångsrikt och har skapat ett starkt och förtroendeingivande varumärke samt en stor kundbas av lojala kunder. Under 2013 kommer TrustBuddy att öka sin marknadsandel och stärka positionen som ledande aktör för kortfristig finansiering på de aktiva marknaderna och förbli den ledande P2P aktören i Norden som tillhandahåller en kortfristig finansieringsprodukt. Fokus under inledande delen av 2013, kommer fortsatt att ligga på att ytterligare effektivisera tjänsten för att öka bolagets försprång inom segmentetet. På den nyetablerade spanska marknaden, avser TrustBuddy använda samma försiktiga lanseringsstrategi som tidigare använts på de framgångsrika marknaderna Danmark och Finland. TrustBuddy kommer inledningsvis vara restriktiv och granska de lokala resultaten noggrant innan ett mer normalt marknadsföringstempo sker. GRANSKNINgSRAPPORT Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer MARKNADSNOTERING Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Aktiens betalkurs per 28 december var 1,01 kr. CERTFIED ADVISER Mangold Fondkommision AB. Mangold Fondkommision AB Engelbrektsplan Stockholm Tel: RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm 28 februari 2013 Eivind Jørundland, Styrelseordförande Rune Glasø, Styrelseledamot kort om TrustBuddy TrustBuddy är en kreditförmedlare på marknaden för kortfristig finansiering. Bolaget erbjuder privatpersoner att låna och låna ut pengar mellan varandra, så kallad Peer-to-Peer lending eller P2P. TrustBuddy är Nordens första och största P2P-aktör och bedriver verksamhet på marknaderna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Spanien. Verksamheten sker uteslutande via TrustBuddy s egenutvecklade webbplats, där alla kunder blir medlemmar genom att registrera ett konto och ange om de vill låna, eller låna ut pengar. Låneavtalen som upprättas är mellan privatpersonerna medan all administration kring lånen sköts av TrustBuddy. En medlem hos TrustBuddy erbjuds ett säkert och enkelt sätt att låna eller låna ut pengar till tydligt angivna kostnader och intäkter. De medlemmar som registrerar sig måste, som säkerhetsåtgärd för samtliga parter, verifiera sin identitet genom BankID innan kontot kan aktiveras. I samband med registreringen, och löpande i jämna tidsintervall, utförs kontroll av medlemmen för att verifiera och säkerställa kreditvärdigheten. Säkerhetsåtgärderna krävs för att få en så säker tjänst som möjligt för både långivare och låntagare. Ett sparande hos TrustBuddy är lika enkelt som ett banksparande och en ansökan om lån är både säkert och smidigt. Den operativa verksamheten bedrivs genom dotterbolaget Trust- Buddy AB org. nr från kontor i Stockholm. Moderbolag i koncernen är TrustBuddy International (publ) org. nr , som är noterat på NASDAQ OMX First North. Linus L. Lönnroth, Styrelseledamot Trond R. Ramslie, Styrelseledamot Alf Erik Skuland, Styrelseledamot Jens B. Glasø, Styrelseledamot och VD Frågor angående denna rapport ställs till: Jens B. Glasø, VD TrustBuddy International AB (publ) Telefon:+46(0) / KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 3 april 2013 och kommer att finnas på tillgänglig på bolagets hemsida. För verksamhetsåret 2012 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q2 Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida:

8 Koncernresultaträkning MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT - DEC OKT - DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Periodens resultat

9 Koncernbalansräkning Belopp i KSEK 12/31/ /31/2011 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar 42 - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Belopp i KSEK 12/31/ /31/2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 43 Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *4 302 KSEK avser klientmedel 9

10 Kassaflödesanalys för koncernen MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN - DEC JAN - DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erlagd ränta Erhållen ränta Betald inkomstskatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Ökning/minskning kortfristiga kundfordringar Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Balanserade utgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finanseringsverksamheten Aktieägartillskott Nyemission Personaloptioner Kasssaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel Livida medel vid periodens början Livida medel vid periodens slut

11 Moderbolagets resultaträkning MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat

12 Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK 12/31/ /31/2011 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar koncernföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Moderbolagets balansräkning, fortsättning Belopp i KSEK 12/31/ /31/2011 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad resultat Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

13 TrustBuddy International AB Wallingatan 14, STOCKHOLM Telefon: e-post:

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer