Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011"

Transkript

1 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande kommentarer: TrustBuddy tog över 360Holding AB den 30 Juni 2011 genom en reverse merger. Efter övertagandet bytte 360 Holding AB namn till TrustBuddy International AB och äger nu TrustBuddy AB till 100 procent. De tal som redovisas i denna rapport relaterar huvudsakligen till driften av den tidigare verksamheten i 360 Holding AB. Nu är alla kostnader kring övertagandet av 360 Holding AB redovisade och framtida rapporter kommer enbart innehålla rena tal som har med den nya verksamheten att göra. TrustBuddy International skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva hanteringsverksamhet avseende fordringar, förvärva och avyttra bolag inom fordringshantering, förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Fokus ligger på P2P (Peer to Peer) lending där bolaget inte själva står för någon kreditrisk mot låntagaren då bolaget inte lånar ut egna medel utan externa långivares medel. Trustbuddy hette tidigare Basiq Networks (2006) och 360 Holding (2011). Utdrag från rapport: Resultatet för det rörelsedrivande dotterbolaget TrustBuddy AB uppgick 0,1 Mkr för räkenskapsåret Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2011 uppgick 6,6 Mkr, och för fjärde kvartalet 2,9 Mkr. Se närmare beskrivning vidare i rapporten. Fjärde kvartalet i sammandrag, oktober-december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 3,3 Mkr (3,4 Mkr, tidigare 360H) Rörelseresultatet uppgick till -3,1 Mkr (-8,5 Mkr, tidigare 360H) Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,1 Mkr (-8,6 Mkr, tidigare 360H) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,6 Mkr (6,3) Mkr (siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, och tidigare bolag 360H) Hela perioden i sammandrag, januari-december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 6,3 Mkr (10,5 Mkr, tidigare 360H) Rörelseresultatet uppgick till -5,8 Mkr (-14,7 Mkr, tidigare 360H) Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-14,4 Mkr, tidigare 360H) Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 Mkr (7,1 Mkr) (siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år, och tidigare bolag 360H) 1

2 VD:s kommentar Det fjärde kvartalet för TrustBuddy International AB (publ) och helägda dotterbolaget TrustBuddy AB (gemensamt TrustBuddy ) såväl som övriga delar av året, har innefattat en stor mängd aktiviteter på operativ och strategisk nivå. Framförallt har stort fokus legat på strategiska frågor som är viktiga för TrustBuddy långsiktigt. Under sista kvartalet genomfördes dels en nyemission, som visade sig nödvändig för att uppfylla Nasdaq OMX krav på ägarspridning, dels har arbetet med att dela upp den tidigare majoritetsägaren Cisk AS slutförts. Båda aktiviteterna har resulterat i en större spridning av TrustBuddy-aktien, där största ägaren nu innehar c:a 27 % av alla aktier i TrustBuddy. TrustBuddy har också gjort stora operativa ansträngningar för att förbättra och förbereda kärnverksamheten inför kommande år, bland annat med uppgraderingar av det webbaserade system som utgör grunden i TrustBuddys verksamhet. Detta gör att vi under 2012 kommer att kunna få en ännu större effektivitet när det gäller förmedling av lån mellan våra medlemmar och samtidigt få en bättre dynamik och kommunikation med våra medlemmar. Detta tror vi är viktigt när vi ser till utvecklingen på marknaden för peer-to-peer lending (P2P), det vill säga förmedling av lån mellan privatpersoner, vilket är en marknad som ständigt växer (mer om detta nedan). Under 2011 lånades ut totalt 52,5 miljoner SEK via TrustBuddy och vi uppskattar att samma siffra under 2012 kommer att uppgå till mer än 200 miljoner SEK. Resultatet för det rörelsedrivande dotterbolaget TrustBuddy AB i fjärde kvartalet återspeglar den kraftiga utveckling i P2P-långivning som vi sett under året och även kommer öka i framtiden. Jens B. Glasø Verkställande direktör 2

3 Nyckeltal DATA PER AKTIE* 12/31/ /31/ /31/2009 Antal aktier vid periodens utgång Genomsnittligt antal aktier under perioden Genomsnittligt antal aktier efter utspädning Totalt antal aktier efter utspädning Resultat per aktie, kr före utspädning Neg Neg 0,001 Resultat per aktie, kr efter utspädning Neg Neg 0,001 Resultat per aktie, kr Neg Neg 0,031 kr Eget kapital per aktie, kr 0,35 kr 0,50 kr 0,031 kr NYCKELTAL* 12/31/ /31/ /31/2009 Avkastning på eget kapital, % Neg Neg 4,3% Soliditet, % 92% 26%** 78% Medelantalet anställda under perioden DEFINITIONER AV NYCKELTAL Avkastning på eget kapital: Periodens resultat, i procent av genomsnittligt eget kapital. Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutning. Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier vid periodens utgång. Resultat per aktie: Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal akiter. Värdet angivet efter full utspädning justerat för konvertibelräntan. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I KONCERNEN* Ingående kapital Aktieägartillskott Nyemission Kvittningsemission Apportemission Periodens resultat Omvänt förvärv Omräkningsdifferenser Utgående balans *Jämförelsetal tidigare år 360 holding **Soliditet är omräknad utifrån fastställd årsredovisning

4 Verksamheten OMSÄTTNING OCH RESULTAT 1 oktober - 31 december 2011 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,3 (3,4) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -3,1 (-8,5) Mkr. Periodens resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick -3,1 (-8,6) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. 1 januari - 31 december 2011 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,3 (10,5) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -5,8(-14,7) Mkr. Periodens resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till -5,9 (-14,4) Mkr. Resultat per genomsnittlig aktie var negativ både före och efter utspädning. Resultat per aktie vid periodens utgång var negativ. Koncernen som helhet redovisar i fjärde kvartalet ett negativt resultat om -3,1 Mkr och -5,9 Mkr för hela räkenskapsåret Det beror främst på att moderbolaget för helåret har belastats med stora kostnader förknippade med det omvända förvärv som genomfördes under andra kvartalet 2011, varigenom TrustBuddy AB införlivades som ett helägt dotterbolag till TrustBuddy International AB (publ). Posterna består i huvudsak av omstruktureringskostnader, vilka är direkt kopplade till det nämnda förvärvet, samt finansiella kostnader i moderbolaget, vilka är hänförliga till den tidigare verksamhet som bedrevs till och med andra kvartalet 2011 under namnet 360 Holding. Ovan nämnda kostnader är huvudsakligen av engångskaraktär. Utöver ovanstående kostnader har även utgifter uppkommit i samband med etableringen i Danmark och Finland som är två marknader vi redan nu arbetar mycket aktivt med för att nå en stor marknadspenetration på. Resultatet för det rörelsedrivande dotterbolaget TrustBuddy AB uppgick 0,1 Mkr för räkenskapsåret Nettoomsättningen för räkenskapsåret 2011 uppgick 6,6 Mkr, och för fjärde kvartalet 2,9 Mkr. MARKNAD Marknaden för P2P lån har över de senaste åren befunnit sig i en kraftig expansion och utsikterna för framtiden visar på en fortsatt växande marknad. Från mitten av 2000 talet har antalet utestående lån ökat med 548 procent från 118 miljoner USD i utestående lån 2005 till 647 miljoner USD Marknadsutsikterna för utestående P2P lån visar på en uppgång till över 5 miljarder USD under TrustBuddy är marknadsledande inom P2P lån i Norden och har sedan början av 2012 startat verksamhet i Danmark och Finland och förväntar en fortsatt kraftig tillväxt på alla aktiva marknader. Internationellt finns det ett fåtal större aktörer inom P2P långivning som alla spår en fortsatt tillväxt och rapporterar en ökning av utestående lån på procent per månad. Detta vittnar om en industri som inte bara ökat explosionsartat de senaste åren utan även är här för att stanna. TrustBuddy differentierar sig från alla konkurrenter genom att erbjuda kortfristiga lån via en P2P-plattform. Med en unik räntemodell och ett starkt varumärke, med högt förtroende, har TrustBuddy byggt upp en stabil kundbas av lojala kunder. Marknaden för kortfristiga lån har förbisetts av de ledande bankerna och skapat ett utrymme för TrustBuddy att agera. Marknaden för kortfristiga lån utgör en stor andel av den totala kreditmarknaden med en potentiell marknad på över 5 miljarder USD globalt. TrustBuddy har med en kraftig expansion och stabil omsättning blivit den ledande aktören på den Nordiska marknaden och därmed skapat sig en stabil ställning inför framtiden. FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE 1 oktober - 31 december 2011 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -4,6 Mkr (6,3) Mkr. 1 januari - 31 december 2011 Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -9,8 Mkr (7,1 Mkr). 4

5 FINANSIERING Koncernen har ett eget kapital om kr, och en soliditet om 92 %. Bolaget är självfinansierat och saknar räntebärande skulder per bokslutsdatum. TrustBuddy har aktier motsvarande ett aktiekapital om kr. Aktiens kvotvärde är 0,039 kr. Varje aktie berättigar till en röst vid stämma och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation. INVESTERINGAR 1 oktober - 31 december 2011 Investeringsverksamheten under perioden uppgick till -6,5 (7,6) Mkr, och är i allt väsentligt utvecklingsrelaterade. 1 januari - 31 december 2011 Investeringsverksamheten under året uppgick till -6,5 (7,7) Mkr, och är i allt väsentligt utvecklingsrelaterade. ANSTÄLLDA Medelantalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 1 (3). INCITAMENTSPROGRAM Koncernen har vid avlämnandet av denna rapport inga pågående incitamentsprogram. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORT- PERIODENS UTGÅNG Inga väsentliga händelser finns att rapportera. MODERBOLAGET 1 oktober - 31 december 2011 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,1 (0,5) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,9 (-5,4) Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 91,3 (16,9) Mkr vilket innebär en soliditet på 94 (63) procent. 1 januari - 31 december 2011 Moderbolagets nettoomsättning uppgick under perioden till 0,1 (2,2) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16,2 (-5,0) Mkr. TrustBuddy International AB (publ) har till sin huvudsakliga uppgift att tillhandahålla ledningsfunktioner till dotterbolaget, TrustBuddy AB. Vidare finns i moderbolaget funktioner som är direkt relaterade till moderbolaget som ett publikt noterat aktiebolag, bland annat investerarrelationer, kontaktyta mot Nasdaq OMX, Euroclear, Certified Adviser m.fl. REDOVISNINGSPRINCIPER Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen kap 9 samt RR 20 Delårsrapportering. Samma redovisnings- och värderingsprincper har tillämpats som i senaste avlämnade årsredovisningen. I föregående avlämnad delårsrapport angavs att delårsrapporten var upprättad i enlighet med IAS 34 delårsrapportering samt applicerbara delar av årsredovisninglagen och att detta innebar att samtliga av EU antagna IFRS följdes. Denna text var tyvärr felaktig. Koncernredovisningen är inte upprättad i enlighet med IFRS utan årsredovisningslagen och redovisningsrådets rekommendationer. Det var alltså enbart texten under redovisningsprinciper som var felaktig. Samma text som ovan borde ha använts. SEGMENTSRAPPORTERING Bolaget har ingen separat segementredovisning. 5

6 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Uppskattningar och bedömningarna utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder är främst bedömningar om; marknadsförutsättningar, nyttjandeperiod för koncernens immateriella, prövning av nedskrivningsbehov för goodwill, värdering av ej aktiverade uppskjutna skattefordringar, värdering av kundfordringar samt intäktsredovisning av fastprisprojekt. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER TrustBuddy har valt att vända sig mot ett marknadssegment som baserar sig på låg risk och stora volymer och har därmed skapat sin egen nisch. Tillgång till kapital i likhet med tillflöde av nya kunder är osäkerhetsfaktorer. Med framgångsrik marknadsföring på internet samt professionella aktörer som tillhandahåller långivare tycks emellertid denna osäkerhet vara minimerad. TRANSAKTIONSER MED NÄRSTÅENDE Inga transaktioner har skett med närstående under året. TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER Inga tvister eller rättsliga processer har skett under året. UTSIKTER FÖR 2012 Bolaget lämnar ingen prognos för Marknaden för P2P-lån har under de senaste åren befunnit sig i en kraftig expansion och utsikterna för framtiden visar på en fortsatt växande marknad. TrustBuddy är marknadsledande inom P2P-lån i Norden och har sedan årsskiftet 2011/2012 närvaro även i Danmark och Finland, utöver Sverige och Norge, och spår en fortsatt god tillväxt på alla aktiva marknader. TrustBuddys avsikter är att fortsätta den internationella expansionen på ytterligare marknader under 2012, däribland Tyskland. Styrelsen bedömer därför som utsikterna för 2012 som mycket goda. Som nämnts ovan räknar TrustBuddy med att kunna fyrdubbla nivån på utlåningen under kommande år vilket vi tycker är mycket glädjande. GRANSKNINSRAPPORT Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. KORT OM TRUSTBUDDY TrustBuddy är ett nätbaserat företag/community där medlemmar kan träffas för att låna pengar av, eller låna ut pengar till varandra. TrustBuddy har specialiserat sig på att underlätta och förbättra vardagen för dig som låntagare eller långivare. Alla svenska medborgare över 18 år är välkomna att bli medlemmar i TrustBuddy. Hela konceptet är baserat på snabba transaktioner mellan medlemmar på ett tryggt och säkert sätt. Vi vet att många av oss kan hamna i den situationen att man snabbt behöver kronor men att det inte finns på kontot just när man behöver pengarna. TrustBuddy kan på ett enkelt sätt lösa det problemet och dessutom ge andra medlemmar möjligheten att tjäna några kronor extra på sina sparpengar som de inte behöver för stunden. Alla låntagare måste acceptera att en kreditprövning görs för att minska riskerna för långivarna. Långivarna insats säkras genom att utlånat belopp sprids ut på många olika långivare. TrustBuddy samarbetar med en inkassopartner för att säkra inbetalningarna från de enskilda låntagarna. MARKNADSNOTERING Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Aktiens stängningskurs per 30 december var 0,43 kr. CERTFIED ADVISER Mangold Fondkommision AB Mangold Fondkommision AB Engelbrektsplan Stockholm Tel:

7 RAPPORT FRÅN STYRELSE OCH VD Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av koncernens finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm 28 februari 2012 Mr. Eivind Jørundland, Chairman of the Board Mr. Rune Glasø, Boardmember Mr. Linus L. Lönnroth, Boardmember Mr. Trond R. Ramslie, Boardmember Mr. Alf Erik Skuland, Boardmember KOMMANDE EKONOMISK INFORMATION Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 15 maj 2012 och kommer att finnas på tillgänglig på bolagets hemsida. För verksamhetsåret 2011 föreslår styrelsen att utdelning ej lämnas. Bolagstkalender Kvartalsrapport Q Årsstämma Kvartalsrapport Q Kvartalsrapport Q Alla rapporter finns efter publicering på bolagets hemsida: Mr. Jens B. Glasø, Boardmember and CEO Questions regarding this report will be answered by: Jens B. Glasø Phone: +46(0)

8 Koncernresultaträkning* MÅN MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC** JAN-DEC JAN-DEC** Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat *Jämförelsetal tidigare år 360 holding **Kvartalssiffrorna avseende 2010 avviker i jämfört med bokslutskommunike 2010 avlämnad 28 februari Kvartalssiffrorna är omräknade utifrån fastställda siffror enligt årsredovisning

9 Koncernbalansräkning* Belopp i KSEK 12/31/ /31/2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU Kundregister Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Övriga aktier och värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Koncernbalansräkning, forts.* Belopp i KSEK 12/31/ /31/2010 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *Jämförelsetal tidigare år 360 holding 9

10 Kassaflödesanalys för koncernen* MÅN MÅN MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Erlagd ränta Erhållen ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet MÅN Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring långfristiga fordringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter Kassaflöde från investeringsverksamheten Finanseringsverksamheten Aktieägartillskott Kasssaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kursdifferenser i likvida medel Livida medel vid periodens början Livida medel vid periodens slut *Jämförelsetal tidigare år 360 holding 10

11 Moderbolagets resultaträkning * MÅN 3 MÅN 12 MÅN 12 MÅN Belopp i KSEK OKT-DEC OKT-DEC** JAN-DEC JAN-DEC** Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat *Jämförelsetal tidigare år 360 holding **Kvartalssiffrorna avseende 2010 avviker i jämfört med bokslutskommunike 2010 avlämnad 28 februari Kvartalssiffrorna är omräknade utifrån fastställda siffror enligt årsredovisning

12 Moderbolagets balansräkning * Belopp i KSEK 12/31/ /31/2010 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer - 26 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Övriga aktier och värdepapper Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kundfordringar koncern Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER 12/31/ /31/2010 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *Jämförelsetal tidigare år 360 holding 12

13 TrustBuddy International AB Kungsgatan 10, STOCKHOLM Telefon: e-post:

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum.

EFTER PERIODENS UTGÅNG. > I oktober lanserades Crimefest, en festival i tolv dagar för att fira PAYDAY-franchisets treårs jubileum. Starbreeze DELÅRSRAPPORT 1 juli 2014-30 SEPTEMBER 2014 FÖRSTA KVARTALET (JULI - SEPTEMBER 2014) > Nettoomsättningen uppgick till 30,0 MSEK (90,3 MSEK). > Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654

Årsredovisning 13/14. Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Årsredovisning 13/14 Cinnober Financial Technology AB 2013-07-01 2014-12-31 Org nr 556548-9654 Innehållsförteckning Cinnober i korthet 3 VD har ordet 4 Marknad och kunder 6 Vårt erbjudande 8 Våra medarbetare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2

Innehåll. TeliaSonera Årsredovisning 2011 Introduktion 2 Årsredovisning TeliaSonera Årsredovisning Introduktion 2 Innehåll TeliaSonera i korthet 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 Marknader och varumärken 7 Förvaltningsberättelse 10 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer