Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?"

Transkript

1 Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén Fiskars Consumer Oy AB Stefan Ytterborn Ytterborn Fuentes Corporate Design Christian Klingspor Electrolux Lennart N. Nilsson Adtranz Sweden Helge Tiainen MultiQ Lisbeth Svengren Stockholms universitet Att satsa på design för att vinna konkurrensfördelar Skapa en integrerad designprocess i din verksamhet Att kombinera teknik och design för att skapa en vinnande produkt I NTERAKTIV FÖRDJUPNINGSDEL: Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? under ledning av Carl Eric Linn Meta Management AB K EYNOTE SPEAKER: Anders Knutsen, Bang & Olufsen I samarbete med: Bergslagens Industridesignforum I samarbete med: SVENSK INDUSTRI DESIGN Arrangeras av: Institute for International Research AB - Världens ledande konferensarrangör -

2 Industridesign som Måndagen den 22 november 08:30 Registrering med morgonkaffe och smörgås 09:00 Ordföranden, Magnus Briggert, Publicistgruppen, Ekonomijournalist, inleder konferensen 09:20 Hur skapar du marknadsvärde genom dina produkters design? Konsten att skapa värde - kostnadseffektivitet Att kommunicera märkesproduktens värde och funktion Ska kommersiell form följa funktion eller metaprodukt? Hur skapar du ett relevant marknadsvärde på dina produkter? Carl Eric Linn Konsult Meta Management AB 10:20 Kaffe och förfriskningar 10:40 Hur kan du vinna marknadsandelar med design? Att satsa på design för att vinna konkurrensfördelar Design som framtidens konkurrensmedel Hur kan design optimera kundernas krav och önskemål? Eero Miettinen Senior Design Manager Nokia Mobile Phones 11:30 Bensträckare 11:40 Design som investering - är produktutveckling investering? Skapa en integrerad designprocess i din verksamhet Att driva produktutveckling effektivt i ditt företag? Innovation - den planerade slumpen Olavi Lindén Produktutvecklingschef Fiskars Consumer Oy AB 12:30 Lunch 13:30 När är design lönsamt i ditt företag? Vikten av en förståelse om när design kan vara lönsamt När kan design vara lönsamt i tid, pengar och konkurrens? Praktiska exempel på när design kan vara lönsamt 14:20 Paus Lisbeth Svengren Ekonomie Doktor Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet 14:30 Design - ett globalt språk Design kontra styling - smink eller kultur? Kan man vara smart och klok samtidigt? Inte ens världens bästa ordbok kan göra dig till författare Anders Knutsen CEO Bang & Olufsen 15:30 Kaffe och kaka 15:50 Att utveckla ditt företags designkoncept Att ha ändamålsenlig design i ditt företag Hur kan god design utvecklas i ditt företag? Så kan design vara estetisk, ergonomisk och funktionell Lennart N. Nilsson Industrial Designer Manager Adtranz Sweden 16:50 Ordföranden sammanfattar och avslutar den första konferensdagen 19:00 Middag med kvällssession på Kungliga Myntkabinettet Avnjut mat och dryck i historisk miljö under en intressant föreläsning om Industridesign. Kvällens talare hemlighålls fram till konferensen Nya affärskontakter! Boka din utställningsplats i

3 strategiskt vapen Tisdagen den 23 november 08:30 Morgonkaffe med smörgås 09:00 Ordföranden inleder den andra konferensdagen 09:10 Vilka trender inom industridesign och marknadsföring påverkar ditt företag? Att dra nytta av framtidens trender och värderingar inom industridesign? Går trender och långsiktighet hand i hand? Praktiska exempel på hur beteendeförändring och värderingsförnyelse kan påverka ditt företag Stefan Ytterborn VD Ytterborn Fuentes Corporate Design 10:00 Bensträckare 10:10 Konsten att kombinera teknik och design i ditt företag Att kombinera teknik och design för att skapa en vinnande produkt Hur kan du kombinera teknik och design fördelaktigt? Exempel på hur du effektivt kan kombinera teknik och design Helge Tiainen VD MultiQ 11:00 Förmiddagskaffe 11:20 Vikten av en väl förankrad designstrategi i ditt företag Hur kan du förankra design i ditt företag? Att ha en klar och tydlig bild av företagets design i hela organisationen Så kan ett väl förankrat designkoncept utveckla företagets vision och mål Christian Klingspor Senior Vice President Design Electrolux 12:20 Ordföranden avslutar och summerar konferensen 13:30-17:00 F ÖRDJUPNINGSDEL Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? under ledning av Carl Eric Linn, Meta Management AB Med utgångspunkt från konferensens teoretiska del om att skapa ett relevant marknadsvärde på dina produkters design, återknyter Carl Eric till ämnet för att ge en mera fördjupad kunskap. Du får möjlighet att under en eftermiddag arbeta interaktivt med produkt- och värdeutveckling. Designens roll kommer att behandlas i ett större perspektiv, nämligen design som ett konkurrensmedel bland flera. Design kan vara kostnadseffektivt, värdeskapande och övertygande. Deltagarna kommer att få arbeta utifrån en uppsättning konkreta modeller, som visar olika sätt att skapa värde i varor och tjänster. Genom verklighetsnära och praktisk förankring, kommer modellerna att fungera som effektiva verktyg och kan direkt appliceras på ditt dagliga arbete. Viktiga frågor som tas upp under workshopen är bl a: - På vilka olika sätt kan god design öka produktens värde? - Hur kan du arbeta med produktens värdeutveckling? - Designens och Designerns roll i organisationen - Sambandet mellan design- och varumärkesstrategi - Att fatta strategiska och operativa beslut om design i förhållande till andra konkurrensmedel Carl Eric Linn har bred erfarenhet från att värdeutveckla produkter som designer, produktutvecklare och marknadsförare. Han har bl a vunnit utmärkelser i Utmärkt Svensk Form, Guldägg och Årets Marknadsföringsbok. Han är publicerad på sex språk och varit aktiv som föreläsare och konsult i elva länder. Vi bryter för kaffe med kaka under eftermiddagen 12:30 Lunch Vi reserverar oss för eventuella programändringar ag! Ring Fredrik Sturesson på tel:

4 Produktutveckling Dagens allt mer tekniskt likartade produkter kräver en särskiljande identitet. Industriell design kan vara nyckeln till ett flertal förbättringar, som funktion, ergonomi, form, färg, kvalitet, miljö och minskade produktionskostnader. Olika människor uppfattar och tolkar produkter annorlunda. Att forma ett koncept och strategiskt planera din verksamhet är centrala begrepp. En kontinuerlig utveckling av ditt företags produkter kan ge stora vinster. En produkt kan definieras som en lösning till ett problem som kunden är beredd att betala för. Att ge produkten en design ska vara lönsamt både för organisationen och dess kund. Marknadsvärde Att kommunicera designens betydelse kan vara avgörande i många situationer. Att kunna bemöta kundernas krav och önskemål är avgörande för produktens överlevnad. Det krävs något mer än att ha en mer eller mindre bra produkt. Hur kan du förmedla produktens alla egenskaper som ger dess relevanta marknadsvärde? Produkter som inte lyckas kommunicera sina egenskaper och fördelar upplevs som dyra och mindre viktiga. Oavsett vilken produkt du vill kommunicera är dess målgrupp viktig att klargöra. Att försöka övertyga alla övertygar du ingen! Långsiktighet En väl genomtänkt designlösning kan ge långsiktiga resultat. En grundlig analys om företagets syfte och mål med produkten är nyckeln till lyckade resultat. Att integrera designprocessen i företagets affärsidé och visioner kan innebära stora fördelar. Produktens identitet kan generera långsiktiga relationer mellan företag och kunder. Ett mönster av lyckade kontakter bygger systematiskt upp ett ömsesidigt förtroende. Människa - Teknik Varje gång vi möts av en ny produkt jämför vi den med erfarenheter och föreställningar. Människan är full av intryck som präglar tolkning och uppfattning av produkten. Omedvetet attraheras vi av känslomässiga investeringar. Att kombinera tekniska och mänskliga faktorer är lättare sagt än gjort! Bergslagens Industridesignforum är en inspirerande och spännande mötesplats för tillverkande företag, industridesigners och angränsande kompetensområden. Vi arrangerar bl. a. kvalificerade workshops där inspiration hämtas från Design för Maskinen Sveriges första permanenta basutställning av industridesign, Tel: Hotel Birger Jarl har genomgått en designmässig förvandling. Unik i sin bransch är numera svensk form och design en medveten strategi. Passa på att bekanta dig med en underhållande, spännande och estetisk miljö till ett förmånligt pris för dig som deltar på konferensen. Besök oss på vår hemsida:

5 Du Du som som är är VD, VD, Utvecklingschef, Utvecklingschef, Produktchef, Produktchef, Marknadschef, Marknadschef, Designchef, Designchef, eller eller på på annat annat sätt sätt arbetar arbetar med med strategiska strategiska frågor, frågor, här här är är konferensen konferensen för för dig: dig: Industridesign som strategiskt vapen - Produktutveckling och ökad kundnytta & NOVEMBER NOVEMBER HASSELBACKEN HASSELBACKEN STOCKHOLM STOCKHOLM Att Att integrera integrera designprocessen designprocessen i i din din produktutveckling produktutveckling kan kan ge ge stora stora vinster. vinster. Nya Nya krav krav från från omvärlden omvärlden ställer ställer höga höga krav krav på på din din designstrategi. designstrategi. Hur Hur kan kan du du särskilja särskilja dina dina produkter produkter från från konkurrenternas konkurrenternasnär när den den tekniska tekniska funktionen funktionen är är relativt relativt likartadartad? Människor Människor uppfattar uppfattar och och tolkar tolkar produkter produkterolika. olika. Att Att attrahera attrahera kunder kunder med med en en lik- designad designad produkt produktär är idag idag allt allt viktigare. viktigare. Designen Designen skapar skapar en en identitet identitetoch och långsiktighetsiktighet. Att Att kommunicera kommuniceraproduktens relevanta relevanta marknadsvärde marknadsvärdeär är lättare lättare sagt sagt än än lång- gjort. gjort. När När är är design design lönsamt lönsamti i ditt ditt företag? företag? Hur Hur lyckas lyckas du du kombinera kombinera teknik teknik och och design? design? Hur Hur utvecklar utvecklar du du ett ett kvalitativt kvalitativt designkoncept designkoncepti i företaget? företaget? Vilka Vilka trender inom trender inom industridesign industridesign kan kan du du ta ta lärdom lärdom av? av? Ta Ta del del av av framstående framstående exempel exempel på på hur hur du du effektivt effektivt kan kan arbeta arbeta med med industridesign industridesignoch lyssna och lyssna bl bl a a till: till: Anders Anders Knutsen, Knutsen, Bang Bang && Olufsen, Olufsen, som som talar talar om om design design ur ur ett ett globalt globalt perspektiv. perspektiv. Eero Eero Miettinen, Miettinen, Nokia Nokia Mobile Mobile Phones, Phones, som som ger ger dig dig kunskap kunskap om om design design som som framtidens framtidens konkurrensmedel. konkurrensmedel. Lennart Lennart N. N. Nilsson, Nilsson, Adtranz Adtranz Sweden, Sweden, som som delar delar sina sina erfarenheter erfarenheter från från att att utveckla utveckla företagets företagets designkoncept designkoncept Christian Christian Klingspor, Klingspor, Electrolux, Electrolux, som som ger ger dig dig insikt insikt i i värdet värdet av av att att ha ha en en väl väl förankrad förankrad designstrategi designstrategi i i ditt ditt företag företag Ta Ta dessutom dessutom aktiv aktiv del del i i konferensens konferensens fördjupningsdel fördjupningsdel som som lär lär dig dig arbeta arbeta med med god god design design och och hur hur det det påverkar påverkar värdet värdet av av en en produkt. produkt. Med Med utgångspunkt utgångspunkt från från konferensensens teoretiska teoretiska del del håller håller Carl Carl Eric Eric Linn, Linn, Meta Meta Management Management AB, AB, en en interaktiv interaktiv konferen- fördjupning fördjupning om om hur hur du du kan kan optimera optimera produktens produktens värdeutveckling. värdeutveckling. Bestäm Bestäm dig dig idag! idag! Fyll Fyll i i anmälningsblanketten anmälningsblanketten och och skicka skicka den den till till oss. oss. Du Du kan kan ringa ringa in in din din anmälan anmälan på på tfn: tfn: , 22, alternativt alternativt faxa faxa på på nr nr Föredrar Föredrar Du Du e-post e-post är är adressen adressen Jag Jag hälsar hälsar dig dig varmt varmt välkommen välkommen till till två två lärorika lärorika konferensdagar! konferensdagar! Med Med vänlig vänlig hälsning hälsning Institute Institute for for International International Research Research AB AB Johanna Johanna Estius Estius Projektledare Projektledare PS! Utnyttja vår förmånliga rabatt! Gå 4 - betala bara för 3!

6 ANMÄLAN TILL INDUSTRIDESIGN Tid & plats 22 & 23 november 1999 Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Stockholm, Tel: Konferensavgift Avgiften för konferensen är kr och kr för fördjupningsdelen exkl moms. Anmäl dig till både konferens och fördjupningsdel och du erhåller kr i rabatt. Vill du gå på middag och kvällssession tillkommer 550 kr exkl moms per person. MÄNGDRABATT: GÅ 4 BETALA FÖR 3! PRISET INKLUDERAR DOKUMENTATION, LUNCH OCH KAFFE! En investering utan risker! Om du har betalat in avgiften men får förhinder och ej kan deltaga överlåt gärna din plats till en kollega. IIR kan också erbjuda dig pengarna tillbaka, förutsatt att du meddelar oss skriftligen senast 2 veckor före konferensdatum. Vid avbokning mindre än 2 veckor före konferensen erhåller du ett värdebrev som inom ett år kan användas på en valfri IIR konferens till motsvarande värde. Hotell till förmånliga priser Som deltagare på konferensen har du möjlighet att boka hotellrum i Stockholm till förmånligt pris genom att uppge IIRs kundnummer. Radisson SAS Strand Hotel, tel Kundnr IIR Radisson SAS Royal Viking Hotel, tel Kundnr WHP Scandic Hotel Anglais, tel Kundnr S2333. Scandic Hotel Slussen tel Kundnr S2333. First Hotel Amaranten, tel Kundnr IIR. Hotel Birger Jarl, tel Kundnr IIR. IIRs Kvalitetsgaranti Institute for International Research AB eftersträvar att ge dig som deltagare högsta möjliga kvalitet på våra konferenser. Skulle det vara så att du inte är helt nöjd med det du får ut av konferensen så garanterar vi dig en plats på valfri kommande konferens till motsvarande B Vid anmälan - var vänlig skicka in denna sida i sin helhet ANMÄL DIG IDAG Fax: www Institute for International Research AB Box Stockholm Porto betalt 1. Konferenskod: I 2293 Jag/vi som anmäler oss: Företag / Organisation Adress Postnr Ort Telefon vxl Bransch Antal anställda Jag kan ej deltaga, men önskar framtida information. Adressändring: Kryssa i och faxa sidan på eller ring

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för

Driv IT-utvecklingen i din kommun! IT-CHEF I KOMMUN. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 mars 2015 MODERATOR Inge Hansson Karlstads kommun DU FÅR MÖTA Datainspektionen Magnus Bergström IT-säkerhetsspecialist Projectplace Maria Nordborg Director

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING

KUNDNÄRA PRODUKTUTVECKLING KUNDNÄRA inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 april 2014 VÅRA TALARE Daniel Åhlström Technical Center Director Fredrik Christiansen Project Department Manager Ricoh Per Nordbrandt Product Development

Läs mer

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder

BOSTADSFORUM 2015. 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm. En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder BOSTADSFORUM 2015 7-8 maj - Marriott Hotell - Stockholm En ny mötesplats och en kraftsamling för att utveckla fler och bättre bostäder 35 talare 3 temaområden konjunktur - marknad - politik - framtidens

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv

Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv LIU-IEI-FIL-G--10/00570--SE Customer Relationship Management En studie om CRM-system ur ett traditionellt samt molnbaserat perspektiv Customer Relationship Management A study on the CRM system from a traditional

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer