Grundläggande finansiell riskhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande finansiell riskhantering"

Transkript

1 OBS! De 20 första som anmäler sig får Lars Söderlinds nya reviderade upplaga av boken Att mäta ränterisker! IIR hälsar dig välkommen till konferensen Grundläggande finansiell riskhantering - en introduktion om hantering av risk för finansiella instrument 28 & 29 JANUARI 2002 SALÉN KONFERENS OCH MATSALAR STOCKHOLM ORDFÖRANDE Professor Johan Lybeck Finanskonsult AB LYSSNA TILL Lars Söderlind Patrik Bernhard Mia Stenberg Algorithmica AB Liselotte Jansson IBM Consulting Petter Sjöberg Handelsbanken Trading Anders Bygren & Magnus Linder Börsinstitutet Lär dig mer om finansiella risker, hur de uppkommer och vilka riskmått som finns att tillgå Ta del av olika typer av marknadsrisker och hur du kan hantera dessa Lär dig förstå, hantera och kontrollera kreditrisk Så hanterar du riskpolicy i finansiell verksamhet Få inblick i och ökad förståelse för riskmätningsmodellen Value at Risk Grundläggande begrepp för förståelse av stresstest och scenarioanalys Så kan du göra för att undvika vanliga fällor och fel i riskhanteringen! WORKSHOP Fördjupning om och praktisk användning av Value at Risk - för att mäta, kontrollera och hantera risker Elizabeth Kihlbom, Lars Söderlind & Charlotte Elsnitz, MISSA INTE DETTA! Professor Johan Lybeck presenterar också en översikt av de nya kapitaltäckningsreglerna från Baselkommittén Arrangeras av: Institute for International Research AB - Världens ledande konferensarrangör -

2 Måndagen den 28 januari :30 Registrering, kaffe och smörgås 09:50 Ordföranden Professor Johan Lybeck, Finanskonsult AB, inleder konferensens första dag 10:00 Översikt av finansiella risker - Vad är finansiella risker och hur uppstår dessa? - Olika typer av risker - Marknadsrisk - Kreditrisk - Operationell risk - Vilka problem finns i riskmätningen? Petter Sjöberg, Risk Manager Handelsbanken Trading 10:50 Förmiddagskaffe 11:00 Hur prissätts finansiella instrument? - Finansiella instrumentkonstruktioner: - Avista inklusive bl.a. räntebaserade instrument - Termin - Option - Notering och prissättning av avistainstrument - Terminsprissättning: - Cash & Carry arbitrage - Fem faktorer som påverkar optionsprissättningen - Mått på marknadsrisken: - Duration och volatilitet - Prissättning av kredit- och likviditetsriskpremien 12:00 Lunch Anders Bygren Financial Trainer Börsinstitutet Magnus Linder Financial Trainer Börsinstitutet 13:00 Hantering av risker och riskpolicy i finansiell verksamhet - Varför är det viktigt att ha en riskpolicy? - Vad bör en riskpolicy innehålla? - Organisation och roller vem ansvarar för vad? Liselotte Jansson, Nordic Principal IBM Business Innovation Services, Global Financial Markets 13:50 Bensträckare 14:00 En introduktion till Value at Risk och andra ränteriskmått - Definition av VaR - Byggstenar i VaR - Gap-analys - Durationsanalys - Vad mäter VaR? - Vad kan VaR användas till? - Översikt av olika metoder/modeller för att beräkna VaR - Möjligheter, risker och begränsningar med VaR - Vad säger Bank of International Settlements regelverk om VaR? Lars Söderlind, Director Lars Söderlind arbetar inom med inriktning mot strategisk riskhantering i finansiella institutioner. Innan han påbörjade sin anställning på för fem år sedan var han i nära 12 år verksam på SEB med olika aspekter på bankens ränteriskhantering. Lars är en ofta anlitad och uppskattad talare på seminarier och konferenser. Lars har även författat böcker och artiklar om ränteriskhantering och angränsande ämnen, bl.a. boken Att mäta ränterisker. 15:20 Eftermiddagskaffe 15:40 Stresstester och scenarioanalys - Grundläggande begrepp för förståelse av stresstest och scenarioanalys - Definition av worst case -scenarier - När används stresstester? - Stresstest som komplement till VaR Lars Söderlind, Director 16:30 Bensträckare 16:40 Förändringar som förslaget till nya kapitaltäckningsregler från Basel och EU kan medföra på sikt - Vad är kapitaltäckning? - Översiktlig genomgång av de nya kapitaltäckningsreglerna - Vilka är de egentliga skillnaderna mot de gamla reglerna? - Hur förändras riskhanteringen i och med de nya reglerna? - Hur påverkas lagstiftningen inom EU och i Sverige av de nya Baselreglerna? Johan Lybeck, Professor och VD Finanskonsult AB 17:30 Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensens första dag Tisdagen den 29 januari :30 Kaffe och smörgås 08:50 Ordföranden Professor Johan Lybeck, Finanskonsult AB, inleder konferensens andra dag 09:00 Lär dig förstå och hantera kreditrisk - Vad omfattas av begreppet kreditrisk? - Hur bedöms kreditrisk? - Hur hanteras kreditrisken? - Varför bör hanteringen av marknads- och kreditrisker integreras? Mia Stenberg, Partner Algorithmica AB Bokning: Växel: Fax: @

3 Mia Stenberg har många års erfarenhet från hantering av derivathandel, kreditrisk, motpartsrisk, säkerställande och kapitaltäckningsfrågor. 10:00 Förmiddagskaffe 10:20 Fällor och fel i riskhanteringen - Vilka konsekvenser kan missar i riskhanteringen få för företaget? - Vilka är de vanligaste fallgroparna i riskhanteringen? - Hur kan du undvika dessa fallgropar och hur kan företaget bedriva en effektiv riskhantering? Patrik Bernhard, Partner 11:50 Ordföranden avslutar och sammanfattar konferensen 12:00 Lunch är ett av världens ledande konsultföretag inom affärsverksamhetsutveckling- och IT. I Sverige är vi ca 200 medarbetare och globalt ca som är verksamma i 120 länder. har biträtt banker, fondkommissionärer, kapitalförvaltare och försäkringsbolag sedan mitten av 80-talet. Bland våra uppdragsgivare finns även finansavdelningar och fastighetsbolag. Vi arbetar med förändringsprocesser och har gedigen erfarenhet från olika delar av den finansiella sektorn. Våra uppdrag inrymmer en mångfald av frågeställningar, bland annat inom följande områden: Verksamhets- och processutveckling Riskhantering IT-system Regelverksfrågor Cash Management Workshop: 13:00-16:00 Fördjupning om och praktisk användning av VaR Value at Risk för att mäta, kontrollera och hantera risker - Definition av VaR - Matematisk och statistisk bakgrund till VaR - Praktisk användning av VaR - Hur beräknas VaR? - Olika VaR-modeller - Varians-/Kovariansmetoden - Historisk simulering - Monte Carlo-simulering - Beräkning av VaR för optioner - Algorithmicas systemstöd ARMS - Algorithmica Risk Management System för beräkning av VaR - Hur ska VaR tolkas på ett riktigt sätt? - Möjligheter, risker och begränsningar med VaR - Backtesting VaR vs faktiska värdeförändringar - Implementering av VaR - Bank of International Settlements regelverk om VaR Elizabeth Kihlbom Director Elizabeth Kihlbom ansvarar för treasury-frågor inom KPMG Consulting. Hon har tidigare varit Risk Manager för Volvos Treasuryenheter och dessutom arbetat med ränte- och valutahandel samt finansieringsfrågor på internbanker och i SEB. Charlotte Elsnitz Senior Manager Charlotte arbetar sedan fyra år på som ansvarig för de regelverksrelaterade tjänster som KPMG erbjuder. Innan Charlotte påbörjade sin anställning hos KPMG arbetade hon under tre år på Finansinspektionen. Lars Söderlind Director Vi har stort nätverk inom KPMGs globala organisation vilket ger våra kunder tillgång till vår samlade internationella kompetens och vi samarbetar med olika partners i våra uppdrag. Vi reserverar oss för eventuella programändringar Institute for International Research AB Box Stockholm www

4 Vem bör närvara? Konferensen riktar sig till dig som i dag arbetar på eller har anknytning till de finansiella marknaderna i både finansiella och icke-finansiella företag. Konferensen är en introduktion till finansiell riskhantering. Ditt deltagande kommer att ge dig en bred förståelse för och kompetens inom detta ämne. Konferensen berör både dig som arbetar direkt med finansiella risker, t ex middle-office eller treasuryfunktionen, samt dig som arbetar på en supportfunktion i anslutning till de finansiella marknaderna, t ex back-office eller ekonomifunktionen. Konferensen riktar sig också till dig som inte primärt arbetar i de finansiella marknaderna men kan ha nytta av ökad kunskap om finansiell riskhantering. Varför ska du gå på denna konferens? Allt fler finansiella och icke-finansiella företag har insett vikten av att ha en genomtänkt riskpolicy. Det är av avgörande betydelse att det finns medarbetare som kan hantera och kontrollera de finansiella risker som företaget ställs inför. Konferensen ger dig ett svar på varför en effektiv riskhantering behövs och vilka riskmått och modeller som finns att tillgå. Målet är att du efter konferensen ska veta vilka de finansiella riskerna är samt hur de ska hanteras. Du kommer att få lyssna till några av Sveriges främsta experter som inte bara beskriver och förklarar, utan också svarar på dina frågor och funderingar kring finansiell riskhantering. Nöjda representanter från följande företag deltog på vår förra konferens om finansiell riskhantering: Folksam Kapitalförvaltning Handelsbanken Liv Investor AB Entra Capital Solution AB Sirius International Insurance Corporation AB Första AP-fonden Ernst & Young AB Andersen Consulting Apoteket AB Pensionsstiftelse AB Elektrolux Neonet Securities Handelsbanken Investment Banking SEB Ikano Banken AB Vpd Financial Software Consulting NCC AB Tieto Enator Finanskonsult AB Skandiabanken Vattenfall Treasury AB Boka din utställningsplats idag! Ring Camilla Waxin på tfn:

5 IIR hälsar dig välkommen till konferensen IIR hälsar dig välkommen till konferensen Grundläggande finansiell riskhantering -- en en introduktion om om hantering hantering av av risk risk för för finansiella finansiella instrument instrument & januari januari Salén Salén konferens konferens och och matsalar matsalar Stockholm Stockholm Hantering av risk för finansiella instrument är ett mycket svårt och komplext område. Det finns många olika typer Hantering av risk för finansiella instrument är ett mycket svårt och komplext område. Det finns många olika typer av finansiella risker, och det finns en mängd olika sätt att hantera dessa risker. Effektiv finansiell riskhantering handlar om att skapa rätt förutsättningar för en god översikt och kontinuerlig kontroll av de finansiella riskerna. Detta av finansiella risker, och det finns en mängd olika sätt att hantera dessa risker. Effektiv finansiell riskhantering handlar om att skapa rätt förutsättningar för en god översikt och kontinuerlig kontroll av de finansiella riskerna. Detta kan göras med olika metoder och modeller, och här kommer främst exponeringen för marknadsrisker att behandlas. kan göras med olika metoder och modeller, och här kommer främst exponeringen för marknadsrisker att behandlas. På denna konferens kan du på ett snabbt och enkelt sätt få en god förståelse för marknadsrisker, ränterisker, kreditrisker På denna konferens kan du på ett snabbt och enkelt sätt få en god förståelse för marknadsrisker, ränterisker, kreditrisker och och dess dess underliggande underliggande riskhantering. riskhantering. Konferensens syfte är att ge dig grundläggande kunskap och vägledning inom området finansiell riskhantering. Du Konferensens syfte är att ge dig grundläggande kunskap och vägledning inom området finansiell riskhantering. Du kommer att få en inblick i vad de olika finansiella riskerna omfattar samt hur företag kan mäta, kontrollera och kommer att få en inblick i vad de olika finansiella riskerna omfattar samt hur företag kan mäta, kontrollera och hantera dessa. Under ledning av Professor Johan Lybeck, Finanskonsult AB, kommer du att få lyssna till och lära av hantera dessa. Under ledning av Professor Johan Lybeck, Finanskonsult AB, kommer du att få lyssna till och lära av några några av av Sveriges Sveriges främsta främsta experter experter inom inom detta detta område. område. Bland annat: Bland annat: Lars Söderlind, Director, som ger dig en introduktion av riskmätningsmodellen Value at Lars Söderlind, Director, som ger dig en introduktion av riskmätningsmodellen Value at Risk samt går igenom grundläggande begrepp för förståelse av stresstest och scenarioanalys Risk samt går igenom grundläggande begrepp för förståelse av stresstest och scenarioanalys Liselotte Jansson, Nordic Principal IBM Business Innovation Services, som berättar om varför det är så viktigt att ha en väl utarbetad riskpolicy samt vad den bör innehålla Liselotte Jansson, Nordic Principal IBM Business Innovation Services, som berättar om varför det är så viktigt att ha en väl utarbetad riskpolicy samt vad den bör innehålla Mia Stenberg, Partner Algorithmica AB, som talar om hur kreditrisker ska hanteras och kontrolleras Mia Stenberg, Partner Algorithmica AB, som talar om hur kreditrisker ska hanteras och kontrolleras Anders Bygren & Magnus Linder, Börsinstitutet, som lär dig mer om hur finansiella instrument prissätts Anders Bygren & Magnus Linder, Börsinstitutet, som lär dig mer om hur finansiella instrument prissätts Patrik Bernhard, Partner, som utifrån sin erfarenhet delger dig hur du ska undvika fällor Patrik Bernhard, Partner, som utifrån sin erfarenhet delger dig hur du ska undvika fällor och fel i din riskhantering och fel i din riskhantering Kom även ihåg konferensens workshop! Den leds av erfarna konsulter från, och där har du Kom även ihåg konferensens workshop! Den leds av erfarna konsulter från, och där har du under en halvdag en utmärkt möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den svåra riskmätningsmodellen Value under en halvdag en utmärkt möjlighet att skaffa dig en fördjupad kunskap om den svåra riskmätningsmodellen Value at at Risk! Risk! Detta är ett utmärkt tillfälle att tillgodogöra dig viktig kunskap! Detta är ett utmärkt tillfälle att tillgodogöra dig viktig kunskap! Försäkra dig om en plats redan i dag! Fyll i anmälan på baksidan av programmet och skicka in det till oss. Du kan Försäkra dig om en plats redan i dag! Fyll i anmälan på baksidan av programmet och skicka in det till oss. Du kan faxa in din anmälan på eller skicka e-post till Du är välkommen att ringa mig på faxa in din anmälan på eller skicka e-post till Du är välkommen att ringa mig på om du vill anmäla dig eller få mer information om konferensen om du vill anmäla dig eller få mer information om konferensen. Varmt välkommen! Varmt välkommen! Med vänlig hälsning Med vänlig hälsning Institute for International Research AB Institute for International Research AB Per Nordgren Per Nordgren Projektledare Projektledare PS. Anmäl dig i tid! De 20 först anmälda får Lars Söderlinds senaste upplaga av boken Att mäta ränterisker.

6 ANMÄLAN TILL GRUNDLÄGGANDE FINANSIELL RISKHANTERING Tid & plats 28 & 29 januari 2002 Salén Konferens & Matsalar, Norrlandsgatan 15, Stockholm Tfn Konferensavgift Avgiften för konferensen är kr och kr för workshopen exkl moms. Anmäl dig till både konferens och workshop och du erhåller kr i rabatt. MÄNGDRABATT: GÅ 4 BETALA FÖR 3! PRISET INKLUDERAR DOKUMENTATION, LUNCH OCH KAFFE! En investering utan risker! Om du har betalat in avgiften men får förhinder och ej kan deltaga överlåt gärna din plats till en kollega. IIR kan också erbjuda dig pengarna tillbaka, förutsatt att du meddelar oss skriftligen senast 2 veckor före konferensdatum. Vid avbokning mindre än 2 veckor före konferensen erhåller du ett värdebrev som inom ett år kan användas på en valfri IIR konferens till motsvarande värde. B Vid anmälan - var vänlig skicka in denna sida i sin helhet Porto betalt Hotell till förmånliga priser Som deltagare på konferensen har du möjlighet att boka hotellrum i Stockholm till förmånligt pris genom att uppge IIRs kundnummer. Mornington Hotel Stockholm, tel Kundnr IIR. Radisson SAS Strand Hotel, tel Kundnr WHP Radisson SAS Royal Viking Hotel, tel Kundnr WHP Scandic Hotel Anglais, tel Kundnr S2333. Scandic Hotel Slussen tel Kundnr S2333. IIRs Kvalitetsgaranti Institute for International Research AB eftersträvar att ge dig som deltagare högsta möjliga kvalitet på våra konferenser. Skulle det vara så att du inte är helt nöjd med det du får ut av konferensen så garanterar vi dig en plats på valfri kommande konferens till motsvarande ANMÄL DIG IDAG Fax: www Institute for International Research AB Box Stockholm Adressändring: Tfn: Fax: IIR Holding Konferenskod: C 2983 Jag/vi som anmäler oss: Företag / Organisation Adress Postnr Ort Telefon vxl Bransch Antal anställda Jag kan ej deltaga, men önskar framtida information. Adressändring: Kryssa i och faxa sidan på eller ring

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Stärk kundlojaliteten och öka lönsamheten genom fördjupad På begäran anordnar IIR en konferens som ger dig djupare kunskap om CRM Customer Relationship Management 16 17 MAJ 2001, INGENJÖRSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer:

Balansera kapital, kostnad och service! EFFEKTIV LAGERSTYRNING. Nya strategier för styrning av lagernivåer: inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 oktober 2014 EXPERT PRAKTIKFALL Axfood Närlivs Henrik Schylander Logistikchef Elektroskandia Sverige Christer Wördner Inköpschef Nederman Fredrik Arborelius

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

14-15 maj 2013 Stockholm

14-15 maj 2013 Stockholm Internpriser och prissättning i konkurrens 14-15 maj 2013 Stockholm Sätt rätt pris på tjänster i offentlig sektor Konkurrensrättsliga regler att beakta vid kommunal prissättning Praktiska strategier för

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET

Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET Affärssystem, Elektronisk Fakturahantering och Dokument i MOLNET En heldag kring Strategi, Säkerhet, Legala krav och Affärsnytta UR INNEHÅLLET Därför kan molnbaserade verksamhetssystem vara ett fullgott

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Forum för nämnd sekreterare 2011

Forum för nämnd sekreterare 2011 FORUM FÖR NÄMNDSEKRETERARE ÄNTLIGEN TILLBAKA! Forum för nämnd sekreterare 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 maj 2011 TALARE Expert Göteborgs universitet Jan Turvall Södertälje kommun Ola

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012

Nyhetsbrev från. Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 9 Februari och Mars 2012 Kostnadsfria seminarier Nytt! Så gör Du Din marknadsundersökning på Stadsbiblioteket Kurser Stockholm Business Region:

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012

Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 Planera för översvämningar Inbjudan till konferens i Göteborg den 27-28 augusti 2012 KEYNOTE SPEAKER Odense kommun Charlotte Moosdorf Kontorschef Natur, miljø og trafik TALARE SMHI Jonas German Hydrolog

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer