Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder"

Transkript

1 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108

2

3 Halvtidsutvärdering av regionala riskkapitalfonder Implementering och lärdomar Rapport 0108

4 Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillväxtverket.se/publikationer. Där finns även material som gavs ut av Nutek Tillväxtverket Upplaga: 100 ex, därefter tryck vid behov Stockholm, september 2011 Produktion: Ordförrådet AB ISBN Rapport 0108 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Ingela Wahlgren Telefon, växel

5 Förord Programperioden med EU:s strukturfonder har kommissionen anvisat ongoing evaluation/följeforskning som utvärderingsmetod. Följeforskning bedrivs på flera nivåer av genomförandeorganisationen, i utvärderingen av de åtta programmen och av stora strategiska projekt. Följeforskningen syftar till fortlöpande förbättringar och kvalitetssäkring. Ambitionen är att denna programperiod verkligen se till att det levereras i enlighet med målen för insatsområdena regionala innovationsmiljöer, entreprenörskap och näringslivsutveckling, tillgänglighet och regional attraktivitet. För att säkra kvalité n i utvärderingsarbetet har en gemensam kurs i Lärande utvärdering tagits fram med Socialfonden. Den verkligt stora utmaningen för följeforskningen är att se till att erfarenheter och kunskaper återförs till regionala utvecklingsaktörer och projektinitierare samt till strukturfondspartnerskapen, som prioriterar bland projektansökningarna. En annan utmaning är att se till att kraven på insatser som främjar integration och mångfald, jämställdhet och miljömässigt uthållig utveckling karaktäriserar projekten. Kommissionen vill i pågående programperiod uppmuntra medlemsländerna att använda instrument som går ifrån bidrag till företag och i stället använder återbetalningsbara finansiella instrument såsom ägarkapital, kreditgarantier och mikrolån. Syftet är att erbjuda marknadskompletterande finansiella instrument inom ramen för strukturfondsprogrammen. Utöver en holdingfondslösning öppnar förordningarna för lösningar där man inom ramen för programmen genomför utlysningar direkt till finansieringsaktörer. Detta är en halvtidsrapport för följeforskningen av de tolv riskkapitalprojekten. För innehållet svarar Ramböll Management AB. Göran Brulin Ansvarig för följeforskningen i de Regionala strukturfondsprogrammen, Tillväxtverket

6 Sammanfattning Detta är halvtidsutvärderingen av satsningen på de tolv rikstäckande regionala riskkapitalfonder, som drivs i form av ERUF-finansierade projekt med regional medinvestering. Bakgrunden till satsningen är ett intresse från EU-kommissionen såväl som från nationella och regionala aktörer att arbeta med revolverande finansieringsinstrument i form av ägarkapital, i syfte att möta en identifierad brist på kapital för att finansiera små och medelstora företag (SMF) med tillväxtambitioner. Riskkapitalfonderna startades år 2009 och deras syfte är att öka tillgången till ägarkapital för små och medelstora företag i Sverige. Riskkapitalfonderna drivs som projekt och kallas därför fondprojekt. Projektperioden löper mellan till Projektägaren ska senast slutredovisa ERUF-medlens användning i projektet. De ERUF-medel som inte investerats i portföljbolag minst en gång senast måste betalas tillbaka till EU-kommissionen. Tillgängliga medel som inte är återbetalningsskyldiga stannar efter slutredovisning i regionen. Under projektperioden kan medel omfördelas från fondprojekten till andra strukturfondsprojekt. Satsningen har följeforskning löpande utvärdering knuten till sig, vilket innebär att uppföljning och utvärdering av satsningens framskridande kommer att ske löpande och bidra till lärande kring satsningens genomförande och resultat. Ramböll Management har fått uppdraget att mellan hösten 2009 och våren 2015 genomföra följeforskningen av de tolv fondprojekten. Följeforskningen sammanfattas i en rapport per år och föreliggande rapport är följeforskningsrapporten för 2011, tillika halvtidsutvärderingen av satsningen. 1 Halvtidsutvärderingen genomfördes och rapporten författades av Sofia Avdeitchikova, ekonomie doktor (extern projektledare, CIRCLE, Lunds Universitet), Ulrika Ekström (intern projektledare, Ramböll Management) och Martin Fröberg och Marcus Holmström (båda på Ramböll Management). Halvtidsutvärderingsrapporten har under arbetets gång stämts av med Tillväxtverket och riskkapitalfondernas VD:ar, som också har fått ta del av en skriftlig version av rapporten och lämna sina kommentarer på denna. Halvtidsutvärderingen syftar till att ge Tillväxtverket, riskkapitalfonderna och andra berörda aktörer tidiga indikationer på hur sats- 1 Följeforskningens första rapport kom 2010, Start av regionala riskkapitalfonder, Tillväxtverket Rapport 0072

7 ningen ligger till i relation till uppsatta mål samt belysa svårigheter i genomförandeprocessen. Halvtidsutvärderingen handlar om hur de inblandade aktörerna (projektägarna, finansierade företag, regionala och privata medfinansiärer) arbetar inom ramen för fondprojekten och deras upplevda värde av satsningen med avseende på exempelvis investeringsaktivitet, utveckling i företagen och satsningens förmåga att öka tillgången på kapital i regionerna. Halvtidsutvärderingen belyser även samarbetet i regionerna samt identifierar utmaningar och framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet med fonderna, detta för att kunna tillföra kunskap om satsningens långsiktiga effekter på kapitalförsörjning i regionen. Halvtidsutvärderingen har därför utformats för att besvara följande övergripande frågor: Hur ligger riskkapitalfonderna till i relation till de uppsatta målen med avseende på investeringstakt? Hur ser riskkapitalfondernas portföljer ut med avseende på satsningens uppdrag, företagens storlek, utvecklingsskede, branschspridning etc.? Vad får företagen ut av investerarnas engagemang? Kan en positiv utveckling i företagen observeras? Finns det tecken på att riskkapitalfonderna bidrar till att förbättra kapitalförsörjningssituationen för företagen, d.v.s. skapar satsningen additionalitet? Hur fungerar samarbetet med de regionala medfinansiärerna? När den första uppföljningen av satsningen på regionala riskkapitalfonder genomfördes i mitten av 2010 inom ramen för detta följeforskningsuppdrag var de flesta riskkapitalfonder fortfarande i en uppstartsfas. Flera av riskkapitalfonderna var sena i starten, vilket bl.a. berodde på förseningar i utbetalningar av den regionala medfinansieringen, att rutiner för bedömning och genomförande av investeringar behövde utvecklas och att rekryteringsprocesser drog ut på tiden. Det ekonomiska läget i Sverige och i världen var relativt osäkert vilket gjorde att många företag var försiktiga med att satsa på expansion och det verkade finnas relativt lite kapital på marknaden som var tillgängligt för nyinvesteringar. Generellt ansåg flera riskkapitalfonder att det skulle bli en utmaning att säkerställa tillräckligt flöde av goda objekt och lämpliga investeringspartners, särskilt i storföretagsdominerade regioner och bruksmiljöer som historiskt inte hade en kultur av riskkapitalfinansiering. Också regelverket kring riskkapitalfondernas verksamhet upplevdes skapa otydligheter som tog mycket tid i anspråk och ledde till frustration och onödigt långa investeringsprocesser. Under det senaste året tycks riskkapitalfonderna har kommit igång med sin verksamhet på ett bra sätt och de flesta riskkapitalfonder ligger i linje med eller nära den planerade investeringstakten. Riskkapitalfondernas portföljsammansättningar är överlag goda, på så sätt att investeringarna i stor utsträckning gått till små företag i tidiga skeden.

8 Detta ligger i linje med satsningens övergripande mål om att investeringarna ska adressera ett gap inom kapitalförsörjningen av små och medelstora företag och verka marknadskompletterande, d.v.s. inte konkurrera med den privata marknaden. I halvtidsutvärderingen görs dels en bedömning av huruvida riskkapitalfondernas investeringstakt i slutet av 2011 kommer vara i nivå med den ackumulerade investeringsplanen t.o.m. december 2011 (kort sikt), och dels en bedömning av huruvida riskkapitalfonderna kan förväntas hinna investera ut hela den kapitalbas som utgörs av EU-medel under hela projektperioden (lång sikt). På kort sikt bedömer Ramböll att det finns en risk att investeringstakten hos framförallt Almi Invest Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige Värmland, Partnerinvest i Norr, Mittkapital Jämtland/Västernorrland och SEF II-III i slutet av 2011 kan komma att ligga under den planerade. Denna bedömning baseras på hur mycket EU-medel riskkapitalfonderna har betalat ut t.o.m. Q och storleken på eventuella ytterligare investeringsbeslut. Även inflöde av investeringsobjekt samt kvalitativa aspekter såsom upplevt investeringsklimat i regionen, upplevd tillgång till privat kapital och intensitet i fondernas arbete med marknadsföring och nätverksbyggande vägs in i bedömningen. På basis av hur mycket EU-medel riskkapitalfonderna i genomsnitt utbetalt per månad sedan satsningens start 2009 bedömer Ramböll att det på lång sikt kan finnas en risk att Almi Invest Östra Mellansverige, Almi Invest Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige Värmland och Almi Invest Norra Mellansverige inte hinner investera ut hela den kapitalbas som utgörs av EU-medel innan projektperiodens slut. Men, då hänsyn tas till huruvida nämnda riskkapitalfonder har tecknat avtal om att betala ut ytterligare beslutade EU-medel elimineras dock denna risk eller åtminstone minskar avsevärt. På basis av riskkapitalfondernas totala investeringsbeslut beräknas samtliga kunna förbruka hela den kapitalbas som utgörs av EU-medel innan projektperiodens slut. Huruvida riskkapitalfonderna blir återbetalningsskyldiga till Europeiska kommissionen avgörs dock inte utifrån deras investeringsbeslut, utan utifrån deras faktiska utbetalningar till portföljbolag. Men, givet att riskkapitalfonderna också betalar ut de medel för vilka beslut har fattats antyder resultaten att samtliga riskkapitalfonder bör kunna investera ut sina EU-medel under projekt perioden. Flera riskkapitalfonder upplever att intresset från företagens sida har varit över förväntan. Tack vare etablerade lokala nätverk som de flesta av riskkapitalfonderna haft sedan tidigare i sina regioner har marknadsföring kunnat genomföras med relativt små medel och riskkapitalfonderna har upplevt en positiv attityd och förtroende både från företagen och från privata medinvesterares sida. Flera av riskkapitalfondernas VD:ar uttrycker att de har blivit positivt överraskade över den relativt höga kvaliteten på investeringsobjekten och den goda branschspridningen, även utanför storstadsregionerna.

9 De företag som erhållit finansiering inom ramen för satsningen är generellt mycket nöjda med sin relation till både riskkapitalfonden och de privata medinvesterarna. Företagen har i första hand använt kapitalet till marknadsutveckling, produktutveckling och till att anskaffa kompetens och en majoritet av företagen som har fått finansiering genom riskkapitalfonderna upplever ett stort värde av investeringen. Företagen upplever i stor utsträckning att investeringen har bidragit till en snabbare expansion, ökade möjligheter att få annan extern finansiering, högre ambitioner, ökad produktionskapacitet och professionalisering av styrelsearbetet. Många av företagen tror också att investeringen på längre sikt kommer leda till ökad kompetens och bättre lönsamhet. En tredjedel av företagen som deltog i uppföljningen har erhållit ytterligare ägarkapital från nya externa ägare efter det att kapitalet från investeringsfonden utbetalts, vilket tyder på att bolagen har blivit mer attraktiva för investerare. Det finns således tecken på att satsningen bidrar positivt till företagens tillväxt och till att öka kunskapen om riskkapital, vilket bidrar till satsningens måluppfyllelse. De privata medinvesterarna upplever ett flertal värden och fördelar med att investera tillsammans med en offentlig riskkapitalfond. Exempelvis tillför riskkapitalfonden rutiner för investeringar, kompetens och professionalitet till portföljbolagen och en delad risk för det privata kapitalet. De privata medinvesterarna uppger också att samarbetet har ökat deras kunskap om och kompetens för genomförande av investeringar och att de fått bredare nätverk. Detta får anses som ett gott betyg för satsningen och ligger i linje med dess övergripande mål om att bidra till utvecklingen hos privata saminvesteringspartners. Samarbetet mellan riskkapitalfonderna och regionala medfinansiärer skiljer sig åt mellan regionerna och även inom delar av regionerna. Graden av kontakt och samarbete skiljer sig också mellan regionala medfinansiärer. Strukturella förutsättningar såsom regionens näringslivsstruktur, marknadens mognad och erfarenheter av ägarkapitalfinansiering liksom faktorer såsom förankringsarbetet då riskkapitalfonden etablerades, gemensamma målbilder, personliga förmågor m.fl. faktorer påverkar samarbetet mellan riskkapitalfonden och medfinansiärerna. Detta i sin tur påverkar möjligheten att etablera en långsiktigt hållbar riskkapitalarena. Den övergripande frågan om huruvida kapitalförsörjningssituationen för företagen och för kapitalmarknaden har förbättrats som ett resultat av satsningen är svår att besvara, men det finns indikationer på att satsningen har bidragit till att adressera ett kapitalgap i finansierade företag och lockat fram privat kapital. En dryg femtedel av de företag som deltagit i Rambölls undersökning valde att gå vidare med investeringen från riskkapitalfonden då ingen annan investeringskälla ansågs vara möjlig. Ytterligare en fjärdel av företagen menade att andra investeringskällor visserligen var tillgängliga men att dessa inte erbjöd likvärdiga villkor. Dessa siffror sammantagna ger en viss indi-

10 kation på att satsningen fyllt ett marknadsbehov. Vad gäller de privata medinvesterarna uppgav nära hälften av dem som deltagit i undersökningen att de utan medinvesteringen från riskkapitalfonden troligen inte skulle genomfört investeringen överhuvudtaget. Ytterligare nära tio procent uppgav att de troligen skulle ha genomfört en investering, men till ett mindre belopp. Detta tyder på att satsningen har lett till en ökad investeringsvolym hos det privata kapitalet. Det finns således i nuläget inga belägg för att satsningen har trängt undan det privata kapitalet.

11 Abstract This is a mid-term evaluation of the initiative comprising twelve nationwide regional venture capital funds, which are operated in the form of ERDF-funded projects with regional co-financing. The background to the initiative is the interest expressed by the European Commission and national and regional players in working with revolving financial instruments in the form of equity capital, in order to address the identified lack of capital for financing small and medium-sized enterprises (SMEs) with growth ambitions. The aim of the venture capital funds, which were founded in 2009, is to increase access to equity capital for small and medium-sized enterprises in Sweden. Because the venture capital funds are run as projects, they are referred to as fund projects. The project period is from 01/01/2009 to 31/12/2014. The project owner must submit a final report on the use of ERDF funds in the project by 31/03/2015. ERDF funds that have not been invested in portfolio companies at least once prior to 31/12/2014 must be paid back to the EU Commission. Available funds that are not liable for repayment are retained after the final accounting for the region. During the project period, funds can be reallocated from fund projects to other structural fund projects. The initiative is subject to ongoing evaluation, which means that its progress will be regularly monitored and evaluated. This will contribute to learning about the initiative s implementation and results. Ramböll Management has been commissioned to conduct the ongoing evaluation of the twelve fund projects between autumn 2009 and spring The ongoing evaluation is summarised in a yearly report, and this present report constitutes the ongoing evaluation for 2011 and the mid-term evaluation of the, initiative. 1 The mid-term evaluation was conducted and the report written by Sofia Avdeitchikova PhD (external project manager, CIRCLE, Lund University), Ulrika Ekström (internal project manager, Ramböll Management) and Martin Fröberg and Marcus Holmström (both at Ramböll Management). The Swedish Agency for Economic and Regional Growth Report and the CEOs of the venture capital funds were consulted during the midterm evaluation process. The CEOs also received a written version of the report on which they were able to submit comments. 1 The first ongoing evaluation report, Start av regionala riskkapitalfonder (Start of regional venture capital funds), was issued in 2010 (Swedish Agency for Economic and Regional Growth Report 0072).

12 The purpose of the mid-term evaluation is to provide the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, the venture capital funds and other stakeholders with early indications of how the initiative stands in relation to defined goals and to highlight any difficulties in the implementation process. The mid-term evaluation is about how the involved players (project owners, funded companies, regional and private co-financiers) are working within the framework of the fund projects and their perception of the value of the initiative in areas such as investment activity, development of companies and the initiative s capacity to increase access to capital in the regions. The midterm evaluation also highlights cooperation in the regions and identifies challenges and success factors in the continuing work with the funds, in order to provide knowledge about the initiative s long-term effects on capitalisation in the region. Consequently, the mid-term evaluation has been designed to answer the following overarching questions: Where do the venture capital funds stand in relation to the defined rate of investment goals? What is the status of the venture capital funds portfolios with regard to the initiative s mission, the size of the companies, the stage of development, industry diversification etc.? What do the companies get out of the investors involvement? Can a positive development in the companies be observed? Are there signs that the venture capital funds are helping to improve the capital position of companies; in other words, is the initiative creating additionality? How is the cooperation with the regional co-financiers working? When the first evaluation of the regional venture capital fund initiative was made halfway through 2010 as part of this ongoing evaluation assignment, most of the venture capital funds were still in a startup phase. Several venture capital funds had a slow start, which was largely due to delays in disbursement of the regional co-financing, the need to develop procedures for the assessment and implementation of investments and long-drawn-out recruitment processes. The economic situation in Sweden and the world was relatively uncertain which meant that many companies were cautious about investing in expansion and there appeared to be relatively little capital in the market available for new investments. Generally speaking, many venture capital funds saw it would be a challenge to ensure a sufficient flow of good potential deals and suitable investment partners, particularly in regions dominated by large companies and industrial environments which have not historically had a culture of venture capital financing. In addition, regulations governing the activities of the ERUF-financed venture capital funds were perceived as creating ambiguities, which took up a great deal of time and led to frustration and unnecessarily long investment processes.

13 The venture capital funds appear to have made a good start to their activities during the last year, and most of them are in line with or close to the planned investment rate. The composition of the venture capital funds portfolio is generally good, which means the investments have largely focused on small enterprises in early development stages. This is in line with the overall objective of the initiative, which is to address the gap in the supply of capital to small and mediumsized enterprises and to do so in a market-complementary way, i.e., not competing with the private market. The mid-term evaluation includes an assessment of whether the venture capital funds rate of investment by the end of 2011 will be in line with the accumulated investment plan which runs until the end of December 2011 (short-term) and also an assessment of whether it is likely that the venture capital funds will manage to invest the entire capital base made up of EU funds during the full project period (long-term). In the short term, it is Ramböll s view that there is a risk that the rate of investment, particularly for Almi Invest Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige Värmland, Partnerinvest i Norr, Mittkapital Jämtland/Västernorrland and SEF II-III, may be below the projected rate of investment at the end of This assessment is based on the EU funds paid out by the venture capital funds up until the end of Q and the size of any additional investment decisions. Other factors considered in the assessment include the dealflow, and qualitative aspects such as the investment climate in a particular region, perceived access to private capital and the intensity of the funds marketing and networking efforts. On the basis of the venture capital funds average monthly EU funds disbursement since the initiative started in 2009, it is Ramböll s assessment that there may be a long-term risk that Almi Invest Östra Mellansverige, Almi Invest Småland & Öarna, Almi Invest Västsverige Värmland and Almi Invest Norra Mellansverige will not manage to invest the entire capital base made up of EU funds before the end of the project period. However, if the assessment takes into account whether the above-named venture capital funds have entered into legal agreement to pay out additional EU funds, this risk is eliminated or at least significantly reduced. On the basis of the venture capital funds total investment decisions, the funds are all expected to be able to use the entire capital base made up of EU funds before the end of the project period. However, the decision as to whether the venture capital funds will be liable for repayments to the European Commission is not based on their investment decisions, but on their actual disbursement of funds to portfolio companies. However, given that the venture capital funds also pay out the funds for which decisions have been made, the results indicate that they should all be able to invest their EU funds during the project period. Several venture capital funds report that interest from the companies has exceeded expectations. Because the majority of the venture capital

14 funds have existing and established local networks in their regions, only a relatively low level of resources has needed to be channelled on marketing, and the funds have experienced a positive attitude and confidence from companies and private co-investors alike. A number of the venture capital funds CEOs say they have been pleasantly surprised at the relatively high quality of the investment objects and the good industry diversification, even outside the large urban areas. The companies which have received funding under the initiative are generally highly satisfied with their relationship with both the venture capital fund and the private co-investors. The companies have used the capital primarily for market development, product development and skills acquisition, and the majority of companies that have received funding from the venture capital funds are experiencing a high investment value. Companies are tending to find that the investment has contributed to faster expansion, more opportunities to obtain other external financing, a higher ambition level, increased production capacity and professionalisation of board work. Many of the companies also believe that the investment will ultimately lead to increased expertise and better profitability. One-third of the companies that participated in the evaluation process have received additional equity capital from new external shareholders after the initial investment has been made, suggesting that the companies have become more attractive to investors. Consequently, there is evidence that the initiative is making a positive contribution to the companies growth and to increasing knowledge about venture capital, thereby contributing to the achievement of the initiative s objectives. The private co-investors are experiencing a number of values and benefits in investing with a public venture capital fund. For example, the portfolio companies benefit from their venture capital fund s investment procedures, expertise and professionalism, and the risk associated with private capital is shared. In addition, the private coinvestors report that the cooperation has increased their knowledge and skills in the area of implementation of investments and that they have developed wider networks. This must be seen as a good testimonial for the initiative and is in line with its overall objective, namely to contribute to the development of private co-investment partners. Cooperation between the venture capital funds and regional co-financiers differs from region to region and even within regions. The degree of contact and cooperation also differs among regional co-financiers. Structural conditions such as the region s industry structure, market maturity and equity financing experience, and other factors such as support-building efforts when the venture capital fund was established, common goals and personal abilities affect cooperation between a private equity fund and its co-financiers. This in turn affects the possibilities for establishing a sustainable venture capital arena.

15 The overall question of whether the capital supply situation for businesses and the capital market has improved as a result of the initiative is difficult to answer, although there are indications that the initiative has helped to address the equity gap identified in the companies that have received funding and has also attracted private capital. Just over one-fifth of the companies that participated in the Ramböll evaluation decided to go ahead with the venture capital fund investment as no other source of investment was considered possible. A further quarter of the companies said that other investment sources were available but that they did not offer equivalent conditions. These figures together provide a certain indication that the initiative has filled a market need. Almost half of the private co-investors who participated in the evaluation said they would probably not have made the investment at all without the venture capital fund s co-investment. Almost ten percent said they probably would have made an investment, but the amount would have been lower. This indicates that the initiative has resulted in an increased volume of private capital investment. Consequently, there is at present no evidence that the investment has crowded out the private capital.

16

17 Innehåll 1 Inledning Bakgrund om offentligt finansierade riskkapitalfonder Följeforskning Årets utvärdering Datakällor Begreppsdiskussion Slutsatser från följeforskningens första år Disposition för rapporten 32 2 Internationella och svenska erfarenheter Internationella erfarenheter De svenska pilotprojekten 41 3 Riskkapitalfondernas verksamhet det senaste året 46 4 Riskkapitalfondernas investeringar Riskkapitalfondernas investeringsaktivitet Riskkapitalfondernas investeringsaktivitet och portföljsammansättningar Förväntad investeringsaktivitet Utveckling och additionalitet i företagen Beskrivning av företagen Måluppfyllelse Additionalitet i företagen Sammanfattning och diskussion 92

18 6 Privata medinvesterare Beskrivning av privata medinvesterare De privata medinvesterarna och satsningens måluppfyllelse Additionalitet bidrar satsningen till att öka tillgången till kapital och investeringsviljan/aktiviteten? Sammanfattning och diskussion Det regionala samarbetet Former och grader av samverkan Faktorer som påverkar graden av samverkan Sammanfattning och rekommendationer Diskussion och slutsatser Resultat och rekommendationer Följeforskningsarbetet Referenser 121 Bilagor

19 1 Inledning År 2009 startade tolv regionala offentliga riskkapitalfonder i Sverige. Riskkapitalfonderna drivs som projekt inom ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och finansieras av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och ett flertal regionala finansiärer. Flera aktörer har fått uppdraget att vara projektägare och driva ett eller flera av dessa projekt: Innovationsbron, Almi Invest, Saminvest, Norrlandsfonden och Sjätte AP-fonden. De regionala satsningarna benämns därför fondprojekt och har övergripande syfte att erbjuda marknadskompletterande instrument inom ramen för strukturfondsprogrammen samt att pröva olika former för hur offentliga satsningar kan bidra till att öka tillgången på ägarkapital för små och medelstora företag (SMF) i Sverige. Ramböll har fått uppdraget att mellan hösten 2009 och våren 2015 genomföra en löpande, lärande uppföljning och utvärdering (följeforskning) av de tolv fondprojekten. Följeforskningen sammanfattas i en rapport per år och föreliggande rapport är följeforskningsrapporten för Årets rapport är också den halvtidsutvärdering av satsningen som Tillväxtverkets riktlinjer föreskriver. Halvtidsutvärderingen är en integrerad del av följeforskningen och är i praktiken en analys av fondprojektens två första verksamhetsår. Halvtidsutvärderingen syftar till att ge Tillväxtverket, riskkapitalfonderna och andra berörda aktörer tidiga indikationer på hur satsningen ligger till i relation till uppsatta mål samt belysa svårigheter i genomförandeprocessen. Halvtidsutvärderingen handlar om hur de inblandade aktörerna (projektägarna, portföljbolag som erhållit finansiering och de privata medfinansiärerna) arbetar inom ramen för fondprojekten och deras upplevda värde av satsningen med avseende på exempelvis investeringsaktivitet, utveckling i företagen och satsningens förmåga att öka tillgången på kapital i regionerna. Halvtidsutvärderingen kommer även att belysa samarbetet i regionerna samt identifiera utmaningar och framgångsfaktorer i det fortsatta arbetet med fonderna. Detta för att kunna tillföra kunskap om satsningens långsiktiga effekter på kapitalförsörjning i regionen. 1 Följeforskningens första rapport kom 2010, Start av regionala riskkapitalfonder, Tillväxtverket Rapport

20 1.1 Bakgrund om offentligt finansierade riskkapitalfonder Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska arbeta för att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU genom att utjämna regionala skillnader. Genom fonden har en rad former av stöd distribuerats under åren; olika typer av finansieringsinstrument, direkta finansieringsstöd till företag, stöd till infrastruktursatsningar med mera. Under programperioden växte andelen strukturfondsmedel som användes till riskkapitalfonder i Europa från att ha varit i det närmaste obefintlig. Bakgrunden var bedömningen att det rådde brist på riskkapital för små och medelstora företag med tillväxtambitioner. Inför programperioden ökade satsningarna på ERUF-finansierade riskkapitalfonder. Kommissionen uppmanade också medlemsländerna att omorientera de företagsinriktade finansieringsinsatserna från traditionella bidrag till andra finansieringsformer, som riskkapital. Några av argumenten för denna omorientering var brist på riskkapital, att upplägg med revolverande riskkapitalfonder både kan ge mindre konkurrenssnedvridning och öppna för ett återflöde av kapital (riskkapitalfonderna kan ge avkastning som i sin tur kan återinvesteras). Dessutom fanns positiva erfarenheter av ERUF-finansierade riskkapitalfonder. I den nuvarande programperioden satsas mer medel än någonsin på riskkapital för SMF. I Sverige startade de första ERUF-finansierade riskkapitalfonderna 2005, då beslut från regering och riksdag möjliggjorde den typen av satsningar. Initiativet togs bl.a. efter att den Europeiska kommissionen i en rapport från 2002 pekat ut Sverige som ett av fyra länder som fortfarande endast tillämpade direkta bidrag i sina olika strukturfondsprogram. Tre piloter med regionala partnerskapsfonder startades inom dåvarande Mål 2 i Västsverige, Gotland och Mellersta norrland, 2 där regionala Almi-bolag startade dotterbolag som förvaltade partnerskapsfonder. Upplägget för piloterna byggde på att vara en passiv partner till en aktiv privat medinvesterare och var baserat på en modell för offentliga riskkapitalfonder som utvecklades i Skottland. Piloterna avslutades i juni 2008, med undantag för följdinvesteringar i befintliga portföljbolag. 3 Under 2006 gjorde Europeiska investeringsfonden (EIF) en analys av behov av och möjligheter att stärka SMF:s kapitaltillgång med strukturfondsmedel i Sverige inom det s.k. JEREMIE-initiativet (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). 4 Initiativet syftar till att stimulera utveckling av SMF genom att förbättra tillgången till mikrokrediter, riskkapital och lånegarantier. Grunden för finansieringen kommer från ERUF med krav på både nationell offent- 2 Almi Företagspartner Örebro AB startade det helägda dotterbolaget Vestra Partnerinvest, Almi Företagspartner Mitt AB det helägda dotterbolaget Saminvest och Almi Företagspartner Gotland AB startade Region Invest AB. 3 Se kapitel 2.2 för en sammanfattning av resultaten från pilotsatsningen JEREMIE är ett gemensamt initiativ från Europeiska kommissionen och Europeiska Investeringsfonden som presenterades i oktober

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen?

Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Läget i följeforskningen, översyn av utvärderingsplanen? Göran Brulin, ansvarig för lärande utvärdering och följeforskning i de regionala strukturfondsprogrammen 1 Sammanfattning av arbetet hittills: Följeforskning

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING

STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING STRUKTURPÅVERKAN GENOM STRUKTURFONDERNA? EN DISKUSSION OM UTVÄRDERING AV EU:S STRUKTURFONDER I SVERIGE OCH ERFARENHETER AV TEORIBASERAD UTVÄRDERING GÖRAN BRULIN, TILLVÄXTVERKET INGRID RYDELL & MARCUS HOLMSTRÖM,

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Staten och riskkapitalet. Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt. Rapport 2010:01

Staten och riskkapitalet. Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt. Rapport 2010:01 Rapport 2010:01 Staten och riskkapitalet Delrapport 1: Metodbeskrivning och kunskapsöversikt För första gången i Sverige används strukturfondsmedel till riskkapitalinsatser. Syftet är att öka det regionala

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i

Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång 2015:1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Utlysning av finansieringsinstrumenten i ansökningsomgång :1 i Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Stockholm Ansökningsomgången är öppen: 23 mars Sista dag

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020

Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014 2020 Rapport 0183 Förhandsbedömning för stöd till finansieringsinstrument inom den Europeiska

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter

R 2006:16. Riskkapitalbolagens. aktiviteter R 2006:16 Riskkapitalbolagens aktiviteter T2 A N D R A K V A R T A L E 2006 Riskkapitalbolagens aktiviteter Andra kvartalet 2006 R 2006:16 117 86 Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 32 Telefon: 08-681

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1

Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 R 2007:27 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden 2007KVARTAL 1 KVARTAL 2 KVARTAL 3 KVARTAL 4 Riskkapitalbolagens aktiviteter och finansiering i tidiga skeden Andra kvartalet R

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet

Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Skandia och private equity - varför, hur och vad är resultatet Jonas Nyquist April 2014 Varför investera i private equity? Private equity har i ett 25-årsperspektiv levererat runt 5%-enheter högre årlig

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015

Hög tillväxt, låg Riksbank. Andreas Wallström Oktober 2015 Hög tillväxt, låg Riksbank Andreas Wallström Oktober 2015 Global översikt BNP-tillväxt 2014 2015E 2016E 2017E Världen 3,4 3,1 3,5 3,3 USA 2,4 2,5 2,8 2,5 Euroområdet 0,9 1,3 1,6 1,5 UK 3,0 2,6 2,4 2,2

Läs mer