RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2011 SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2011 SV 2 SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Genomförande bland mikrokreditgivare Ingångna avtal Finansierade insatser Godkända och avslagna ansökningar Konsekvenser för mikrolåntagare Mängden mikrolån och antalet mottagare Typer av slutmottagare Sociala och sysselsättningsrelaterade effekter av Progress-mikrokrediter Komplementaritet och samordning med andra EU-instrument Slutsatser och framtidsutsikter SV 3 SV

4 1. INLEDNING Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) för sysselsättning och social delaktighet inrättades i mars 2010 genom beslut nr 283/2010/EU (nedan kallat beslutet). Mikrokreditgivare i EU:s medlemsstater kan hos Europeiska investeringsfonden (EIF) ansöka om garantier eller finansierade instrument (skuld-, egetkapital- och riskdelningsinstrument) för att kunna fungera som finansförmedlare inom Progressmikrokrediter 1. De erbjuder mikrolån (lån på mindre än euro) till mikroföretag eller enskilda personer, särskilt till personer som är arbetslösa, riskerar att förlora sina arbeten eller att bli socialt utslagna eller som på annat sätt har svårt att få ett traditionellt lån. Syftet med mikrolånen ska vara att skapa och/eller utveckla mikroföretag. Under perioden satsar EU 103 miljoner euro på Progressmikrokrediter 2, och Europeiska investeringsbanken (EIB) har lovat bidra med ytterligare 100 miljoner euro till finansierade instrument. Totalbeloppet 203 miljoner euro fördelas på följande sätt: 25 miljoner euro till garantier och 178 miljoner till finansierade instrument. Progress-mikrokrediter genomförs av EIF på uppdrag av kommissionen och EIB. År 2011 var det första hela verksamhetsåret för Progress-instrumentet för mikrokrediter. I enlighet med artikel 8 i beslutet omfattar den här rapporten genomförandet bland mikrokreditgivare, exempelvis avtal med EIF, geografisk spridning, finansierade åtgärder samt godtagna och avslagna ansökningar. I rapportens andra del undersöks hur mikrolåntagare påverkas, bland annat typer av mottagare och fördelning per sektor, baserat på de uppgifter som finns tillgängliga på det här stadiet. I de sista avsnitten diskuteras hur Progress-mikrokrediter och andra instrument kompletterar varandra och vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns. Rapporten gäller år 2011, men innehåller färskare uppgifter när sådana finns. 2. GENOMFÖRANDE BLAND MIKROKREDITGIVARE 2.1. Ingångna avtal Typer av finansförmedlare Progress-mikrokrediter är tillgängligt för ett stort antal finansförmedlare på nationell, regional eller lokal nivå, exempelvis banker och andra finansinstitut än banker men även privata och offentliga institut. Sektorn har visat stort intresse för de instrument som erbjuds. I mars 2012 hade EIF undertecknat 18 avtal med 16 mikrokreditgivare enligt följande: Åtta andra finansinstitut än banker: MicroStart (Belgien), Mikrofond och JOBS MFI (Bulgarien), Créasol (Frankrike), Qredits (Nederländerna), Inicjatywa Mikro (Polen), FAER och Patria Credit (Rumänien). 1 2 För närmare upplysningar se 2010 års rapport om genomförandet, KOM(2011) 195. Utöver de 100 miljoner euro som ursprungligen planerats har ytterligare tre miljoner tillkommit från Europaparlamentets förberedande åtgärd (för närmare upplysningar se 2010 års genomföranderapport). SV 4 SV

5 Sju banker: Central Cooperative Bank (Cypern), Pancretan Cooperative Bank (Grekland), Siauliu Bankas (Litauen), FM Bank (Polen), Millennium Bank (Portugal), Banca Transilvania (Rumänien) och Volksbank Slovenia (Slovenien). En offentlig institution: ICREF (Spanien). Tack vare det stora antalet finansförmedlare kan många olika typer av mikroföretagare erbjudas krediter (se även punkt 3.2). Det finns mikrokreditgivare på alla nivåer. Vissa av dem täcker ett helt land, t.ex. FM bank i Polen, medan andra är verksamma på regional eller lokal nivå. Spanska ICREF är till exempel inriktad på Murcia-regionen, medan den portugisiska Millennium Bank har kontor i Lissabon och Porto samt på Azorerna och Madeira. Belgiska microstart är verksam i vissa områden i Bryssel. Geografisk fördelning Även om Progress-mikrokrediter är efterfrågestyrt är målet att uppnå en jämn geografisk fördelning. EIF måste därför utfärda garantier för finansförmedlare i minst 12 medlemsstater och respektera en gräns för antalet garantier per land. I slutet av mars 2012 hade garantier utfärdats i sex länder (Belgien, Grekland, Nederländerna, Polen, Portugal och Rumänien se tabell 1 för ytterligare uppgifter). Avtal om finansierade instrument undertecknades i nio medlemsstater: Bulgarien, Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Litauen, Polen, Rumänien och Slovenien. Enligt förvaltningsbestämmelserna för finansierade instrument inom Progressmikrokrediter får exponeringen för finansförmedlare inom en enda medlemsstat inte överstiga 10 % av investerarnas sammanlagda mål, dvs. för närvarande 17,5 miljoner euro. Rumänien är med sina tre kontrakt som tillsammans uppgår till 16,5 miljoner euro det enda land som ligger nära gränsvärdet. Geografisk fördelning av Progress-instrumentet (mars 2012) SV 5 SV

6 Undertecknade Godkända 2.2. Finansierade insatser Garantier Inom Progress-mikrokrediters garantidel, som endast finansieras av kommissionen, kan EIF ställa garantier för mikrokreditgivarnas innehav eller motgarantier till garantiinstitut, som i sin tur ställer garantier för att täcka mikrokreditgivarnas innehav av mikrolån. En garanti gör det lättare för mikrokreditgivare att hjälpa målgrupper som anses riskfyllda, t.ex. nyetablerade företag som ännu inte har någon företagshistoria, ungdomar eller personer som tillhör en minoritetsgrupp. Det beror på att vissa brister som eventuellt kan uppstå omfattas av garantin och därför ersätts enligt Progress-mikrokrediter 3. De som ansöker om garantier är vanligen mikrofinansinstitut som redan är inriktade på riskfyllda grupper, t.ex. det belgiska microstart som är särskilt inriktat på människor med invandrarbakgrund, eller mikrokreditgivare som vill utvidga sin utlåningsverksamhet till riskfyllda grupper. Med hjälp av Progress-mikrokrediters garanti stöder polska FM Bank nystartade företag som har funnits i mindre än 12 månader. I andra fall används en säkerhet för att förbättra lånevillkoren för mikrolåntagare. Det kan vara lägre ränta eller mindre stränga krav på säkerhet. Rumänska Patria Credit har exempelvis i utbyte mot en garanti uppmanats att sänka sin ränta med 2,9 procentenheter och godta en personlig garanti från sina kunder, i stället för att kräva en fast säkerhet. 3 För en detaljerad beskrivning av garantierna se 2010 års rapport om genomförandet, KOM(2011) 195. SV 6 SV

7 Eftersom efterfrågan på Progress-mikrokreditgarantier inledningsvis var lägre än förväntat förlängdes garantivillkoren från tre till sex år. Det ledde till ökat intresse för garantierna och i mars 2012 hade sex garantitransaktioner inrättats. Finansierade instrument De finansierade instrumenten, som finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och EIB, omfattar fyra typer av produkter: Prioriterade lån 4, Icke-prioriterade lån 5, Riskdelningslån 6, Eget kapital (direkt eller indirekt ägande). Prioriterade lån ger finansförmedlarna likvida medel som i sin tur kan lånas ut vidare som mikrokrediter. Prioriterade lån har helt enligt de ursprungliga förväntningarna hittills varit populärast och 13 mikrokreditgivare har valt den lösningen. Ett skäl till att de prioriterade lånen är så vanliga är att de är relativt enkla produkter som kan utnyttjas snabbare än de mer sofistikerade icke-prioriterade lånen eller riskdelningslån och eget kapital. Icke-prioriterade lån innebär att kapitalkravet minskar, särskilt för små banker som strävar efter att öka sin kapitaltäckning för att uppfylla lagstadgade krav. Dessa instrument gör det lättare att skaffa ytterligare finansiering från andra investerare och skapar därmed en hävstångseffekt. För icke-prioriterade lån måste finansförmedlarna se till att ha ett mikrolåninnehav som är minst dubbelt så stort som det erhållna lånebeloppet. I mars 2012 hade en mikrokreditgivare (Volksbank Slovenien) undertecknat ett avtal om ett icke-prioriterat lån. Riskdelningslån är en kombination av prioriterade lån och riskdelning av innehavet. Vid riskdelningslån måste finansförmedlarna komplettera det erhållna lånet med motsvarande belopp. Det innebär att hävstångseffekten också är minst dubbelt så stor som det ursprungliga beloppet. Bankerna väljer sannolikt riskdelningslån, framför allt när det gäller mindre projekt. 7 Eget kapital kan bestå av direkta investeringar i en mikrokreditgivare eller indirekta investeringar i en fond som investerar i mikrokreditgivare. Eftersom eget kapital hjälper mikrokreditgivare att erhålla mer finansiering måste finansförmedlarna skapa ett mikrolåninnehav som minst motsvarar tre gånger det belopp som erhållits som kapitalinvestering 8. Komplementaritet mellan garantier och finansierade instrument Om låntagaren går i konkurs måste prioriterade lån återbetalas före andra krediter. Lån med lägre prioritet än prioriterade lån vid en konkurs. Prioriterade lån i kombination med riskdelning i mikrokreditinnehavet. Ett första avtal om riskdelningslån undertecknas sannolikt under Ett avtal om indirekt ägande kommer troligen att genomföras med en fond i Förenade kungariket under SV 7 SV

8 Med sitt breda utbud av produkter kan Progress-mikrokrediter hjälpa en rad finansförmedlare i olika delar av Europa. Progress-mikrokrediters två delar kompletterar dessutom varandra. För det första har tillgången till både garantier och finansierade instrument en positiv inverkan när det gäller att nå fler geografiska områden, eftersom de ofta används i flera olika länder (se avsnitt 2.1). För det andra används produkterna på ett kompletterande sätt när en mikrokreditgivare har fått stöd från de båda delarna. Pancretan Cooperative Bank (Grekland) kommer till exempel att i) använda riskskyddet inom garantin för att täcka ett mer riskfyllt innehav av nyetableringar som funnits i mindre än tre år, eller nya låntagare som inte kan erbjuda tillräckliga säkerheter, och ii) stödja sig på finansiering genom ett prioriterat lån för att skapa ett separat innehav som riktar sig till befintliga företag som annars skulle ha svårt att få tillgång till mikrolån i det rådande ekonomiska klimatet. Tabell 1: Översikt över Progress-mikrokrediters verksamhet den 31 mars 2012 Medlemsstat Finansförmedlare Instrument Stöd till finansförmedlare (euro) Belgien microstart Garanti Bulgarien Mikrofond Prioriterat lån Bulgarien JOBS MFI Prioriterat lån Cypern Cooperative Central Prioriterat lån Bank Frankrike Créasol Prioriterat lån Grekland Pancretan Cooperative Bank Garanti Prioriterat lån Litauen Siauliu Bankas Prioriterat lån Nederländerna Qredits Garanti Polen FM Bank Garanti Polen Inicjatywa Mikro Prioriterat lån Portugal Millenium Bank Garanti Rumänien Patria Credit Garanti Prioriterat lån Rumänien FAER Prioriterat lån Rumänien Banca Transilvania Prioriterat lån Slovenien Volksbank Slovenia Icke-prioriterat lån Spanien ICREF Prioriterat lån medlemsstater 16 mikrokreditgivare 18 avtal Finansieringsutrymme Den 31 mars 2012 hade EIF gjort åtaganden till mikrokreditgivare på 73,87 miljoner euro. Inom garantidelen uppgår åtagandena till 4,87 miljoner euro (av totalt 25 miljoner euro som var tillgängliga för säkerheter). Det är betydligt mindre än de 8 miljoner euro som förväntades i slutet av EIF har emellertid bekräftat att efterfrågan på garantier ökar och det bör leda till ytterligare ett antal avtal under 2012 även för SV 8 SV

9 större volymer. Den ökade efterfrågan beror också på att löptiden för garantierna har förlängts från tre till sex år. När det gäller finansierade instrument överstiger de 69 miljoner euro som avsatts för mikrokreditgivare det förväntade beloppet på 44 miljoner euro. Orsaken är en stark efterfrågan från sektorn och EIF:s satsningar på att träffa överenskommelser. Utbetalningar inom ramen för avtalen om prioriterade lån sker i omgångar under månader. De transaktioner som undertecknades 2011 förväntas därför vara helt utbetalda under Den första utbetalningen görs så snart mikrokreditgivaren uppfyller vissa villkor, bland annat gällande operativ beredskap eller förbättrade utlåningsrutiner. Utbetalningarna överstiger vanligen inte 50 % av de totala åtagandena. De efterföljande utbetalningarna görs först när de tidigare överenskomna målen för inrättande av mikrolån har uppfyllts. I mars 2012 hade 19,1 miljoner euro betalats ut: 4 miljoner euro till Cooperative Central Bank (Cypern), 4 miljoner euro till ICREF (Spanien), 4 miljoner euro till Patria Credit (Rumänien), 2,5 miljoner euro till Siauliu Bankas (Litauen), 2 miljoner euro till JOBS MFI (Bulgarien), 1,5 miljoner euro till Mikrofond (Bulgarien), 0,89 miljoner till Inicjatywa Mikro (Polen) och 0,24 miljoner euro till FAER (Rumänien) Godkända och avslagna ansökningar För att få bli finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter måste mikrokreditgivarna svara på inbjudningarna att anmäla intresse för garantier eller lämna in ansökningarna direkt till EIF när det gäller finansierade instrument 9. EIF bedömer förslagen och gör en noggrann undersökning av de sökande mikrokreditgivarna. För garantierna krävs även kommissionens godkännande. Efter att EIF:s styrelse godkänt mikrokreditgivaren förhandlas och undertecknas ett avtal mellan EIF och finansförmedlaren. Hittills har inga ansökningar om finansiering enligt Progress-mikrokrediter formellt avslagits. Efter en första kontakt med EIF valde dock ett antal mikrokreditgivare att avstå från att ansöka. När det gäller garantier berodde detta delvis på att mikrokreditgivarna konstaterade att de finansierade instrumenten trots allt var bättre anpassade till deras behov. När det gäller finansierade instrument innefattar transaktioner som inte längre ingår i den formella kanalen avtal om prioriterade lån med två mikrokreditgivare som inte längre behövde stöd från Progress-mikrokrediter. Direkt eget kapital i ett lånearrangemang mellan två likasinnade organisationer avbröts eftersom det var osäkert om det var förenligt med beslutet. Vissa kontakter i ett tidigt skede ledde inte till några konkreta transaktioner eftersom de belopp som begärdes var alltför höga, mikrokreditgivarens storlek och riskkvalitet var otillräcklig eller deras utlåningspraxis var oviss. Dessutom har ett antal avtal som EIF:s styrelse har godkänt ännu inte undertecknats och deras framtid är fortfarande osäker. Det gäller exempelvis ett indirekt delägarskap i en brittisk fond som godkändes redan i december På grund av finansförmedlarens organisatoriska utveckling förefaller det inte längre finnas något 9 SV 9 SV

10 intresse för att sluta avtalet med EIF. Förhandlingarna om ett avtal med en italiensk givare som godkänts av EIF:s styrelse har lagts på is i väntan på att nytt kapitaltillskott på mellanliggande nivå bekräftas. Slutligen är framtiden för ett avtal om motgaranti med en italiensk garantiinstitution osäker på grund av en nyligen genomförd ändring i landets lagstiftning. Förändringen innebär att garantiinstitutet inte har möjlighet att uppfylla Progress-mikrokrediters krav på komplementaritet. 3. KONSEKVENSER FÖR MIKROLÅNTAGARE 3.1. Mängden mikrolån och antalet mottagare Mål Den totala budgeten på 203 miljoner euro för mikrokrediter till slutmottagare beräknas öka till 500 miljoner euro i mikrokrediter, dvs. omkring mikrolån. Baserat på avtalsvillkoren för de nuvarande 18 avtalen med mikrokreditgivare beräknas de 73,87 miljoner euro som avsattes i mars 2012, dvs. mer än en tredjedel av den totala tillgängliga budgeten, leda till över 170 miljoner euro i mikrolån under de närmaste åren. Ett antal incitament till finansförmedlare bidrar till detta. Om mikrokreditgivaren inte når de överenskomna målen, t.ex. enligt ett prioriterat lån, måste lånet återbetalas i förtid. Detta skapar ett tydligt incitament för att lånen till mikrolåntagare ska vara effektiva och ändamålsenliga. Ett liknande incitament används för garantier: Även om de i princip är gratis måste mikrokreditgivarna betala en avgift om de betalar ut mindre än 90 % av den avtalade volymen mikrolån. Antal genererade mikrolån och mottagare I mars 2012 hade mikrokrediter på totalt 26,8 miljoner euro (17,8 miljoner euro inom garantierna och 9,1 miljoner euro inom finansierade instrument) genererats av mikrokreditgivare i Belgien, Bulgarien, Spanien, Litauen, Nederländerna, Polen och Rumänien 10. Det motsvarar 15,72 % av den mängd som förväntades nås enligt de 18 avtal som undertecknades i mars Uttryckt i siffror hade dessa mikrokreditgivare i mars 2012 betalat ut mikrolån (1 834 enligt garantierna och enligt de finansierade instrumenten). Det motsvarar 17,8 % av det förväntade totalantalet för de 18 avtalen. Enligt EIF:s uppskattningar är dessa siffror i stort sett i linje med det typiska mönstret för uppbyggnad av mikrokreditinnehav under en period på 2 3 år efter det att ett avtal undertecknats. Mönstret är vanligtvis att innehavet inledningsvis byggs upp långsammare för att sedan öka i volym. Efter att ett avtal har undertecknats måste en mikrokreditgivare börja förbereda mikroutlåningen, särskilt när en ny mikroutlåningsprodukt lanseras. En offentlig institution kan till exempel behöva genomföra ett anbudsförfarande för att hitta en bank att samarbeta med innan det första mikrolånet kan betalas ut, något som kan ta flera månader. 10 Siffrorna avser innehav av mikrolån som mikrokreditgivare byggt upp med hjälp av Progressmikrokrediter. SV 10 SV

11 Garantierna är vanligtvis tillgängliga under en tvåårsperiod och prioriterade lån under en period på två till tre år. Det innebär att de mikrokreditgivare som hittills har undertecknat avtal bör nå sina mål beträffande volym och antal mikrolån mellan 2013 och Typer av slutmottagare Mikrokreditgivare som får stöd från Progress-mikrokrediter vänder sig till ett stort antal slutmottagare. Vissa inriktar sig på egenföretagare och/eller mikroföretag i allmänhet, t.ex. Banca Transilvania (Rumänien) som presenterar sig som Entreprenörernas bank, Cooperative Central Bank (Cypern) med sitt instrument för enskilda näringsidkare, eller Pancretan Cooperative Bank (Grekland), som är inriktad på befintliga mikroföretag som har svårt att få tillgång till finansiering. Ett antal mikrokreditgivare vänder sig till företagare i landsbygdsområden, med inriktning på jordbrukssektorn. Detta är särskilt tydligt i länder där bankerna har en tendens att koncentreras till stora städer. FAER och Patria Credit fyller därmed ett viktigt tomrum i Rumänien, på samma sätt som Mikrofond i Bulgarien. Inicjatywa Mikro (Polen) är också inriktat på egenföretagare, särskilt inom jordbruksproduktion. Flera mikrokreditgivare har som mål att ge nystartade företag tillgång till finansiering, vilket i allmänhet anses som relativt riskfyllt. FM Bank (Polen) är inriktad på företag som är yngre än tolv månader. Qredits (Nederländerna) har ett innehav som garanteras av Progress-mikrokrediter och som finansierar nystartade företag. Volksbank Slovenia och Pancretan Cooperative Bank (Grekland) är inriktade på mikroföretag som är yngre än tre år. Pancretan Cooperative Bank satsar även på nya låntagare som har en livskraftig affärsplan men inte kan erbjuda tillräckliga säkerheter. Slutligen är vissa finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter inriktade på vissa särskilt utsatta grupper, t.ex. unga personer och kvinnor (ICREF (Spanien)). JOBS MFI (Bulgarien) erbjuder mikrolån och mikroleasing till arbetslösa eller arbetssökande som vill starta egen verksamhet. MicroStart (Belgien) har framför allt kunder med invandrarbakgrund, medan Siauliu Bankas (Litauen) har satt som mål att finansiera minst 50 % av kvinnliga företagare och mikroföretag som antingen sysselsätter en majoritet av kvinnor eller ägs av endast kvinnor. Millennium Bank (Portugal) har, som en del av sitt innehav, börjat samarbeta med en förening som stöder socialt utslagna människor, t.ex. hemlösa eller före detta narkotikamissbrukare samt romer. Créasol (Frankrike) är inriktad på arbetslösa, ofta med invandrarbakgrund, som vill starta företag eller utveckla sin affärsverksamhet och som har avvisats av en bank i regionen Sociala och sysselsättningsrelaterade effekter av Progress-mikrokrediter EIF rapporterar till kommissionen om de sociala och sysselsättningsrelaterade effekterna av Progress-mikrokrediter, baserat på information från de mikrokreditgivare som systemet stöder. Denna typ av rapportering om sociala effekter är inte vanlig på marknaden och därför krävs vissa ändringar av interna förfaranden och system för att mikrokreditgivare ska kunna rapportera till EIF. Den SV 11 SV

12 sociala rapporteringen sker för närvarande endast en gång om året, dvs. senast den 30 september varje år. Den 30 september 2011 hade endast fem mikrokreditgivare påbörjat utlåning enligt Progress-mikrokrediter, men uppgifter om vissa aspekter finns bara från två mikrokreditgivare. En del av problemen förklaras av att det var första gången som denna typ av rapportering genomfördes. Uppgifter om de sysselsättningsrelaterade och sociala effekterna kan därför inte anses vara representativa. Det är också för tidigt för uppgifter om hållbarheten för företag som har fått stöd. Skapande av sysselsättning och företag De sysselsättningsskapande effekterna av Progress-mikrokrediter kan mätas i antalet arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden som startat ett företag med hjälp av ett mikrolån. Enligt informationen från microstart (Belgien) och Mikrofond (Bulgarien), gällde detta 27,46 % av kunderna. Obekräftade uppgifter tyder dessutom på att några av dem som tidigare hade varit anställda endast hade arbetat deltid. För vissa mikroföretag som redan var verksamma då de erhöll mikrolånet visar uppgifterna att närmare 60 % av de företag som fått stöd är yngre än ett år. De tillhör därför gruppen mikrolåntagare som bedöms som riskabla. Mer än en tredjedel av de företag som får stöd är yngre än sex månader. Tabell 2: Tabell över hur länge företag som stöds av Progress-mikrokrediters finansförmedlare har funnits (uppgifter från september 2011) Upp till 2 år Upp till 1 år Upp till sex månader FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Totalt 73,01 % 58,63 % 34,69 % Uppsökande verksamhet bland missgynnade målgrupper Personer med högre utbildningsnivå är mer benägna att delta i företagsverksamhet än människor med lägre utbildningsnivå 11. Uppgifter från microstart och Mikrofond om kundernas utbildningsbakgrund visar emellertid att mer än tre fjärdedelar av de mikrolåntagare som erhållit finansiering antingen hade avslutat en grundskoleutbildning motsvarande årskurs 7 9 samt gymnasieutbildning (71 %) eller enbart hade grundskoleutbildning motsvarande årskurs 1 6 (5 %). Det visar att dessa finansförmedlare också bistår människor i en svagare ställning på arbetsmarknaden. När det gäller nackdel i fråga om ålder var cirka 5 % av mikrolåntagarna under 25 och 13 % var äldre (över 54). Gruppen mellan 25 och 54 år är emellertid absolut inte homogen. Att mäta representationen bland slutmottagarna i gruppen mellan 25 och 11 Europeiska kommissionen, Flash Eurobarometer 283 Entrepreneurship in the EU and beyond. A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China, maj SV 12 SV

13 30 år kan eventuellt ge en bättre uppfattning om Progress-mikrokrediters möjligheter att hjälpa unga att hitta ett arbete. Närmare 10 % av arbetstagarna i mikroföretag som finansieras var ungdomar under 25 och 12 % var över 55 år. Siffrorna varierar mycket i fråga om kön. Medan Mikrofond, som framför allt är verksam i Bulgariens landsbygdsområden, endast har 28 % kvinnliga kunder (vilket är mindre än landets genomsnitt på 31 % kvinnliga företagare 12 ) är flertalet av Brysselsbaserade microstarts kunder kvinnor (54 %). Den siffran är betydligt högre än landets genomsnitt på 29 % kvinnliga företagare. När det gäller uppsökande verksamhet till andra missgynnade grupper har de två mikrokreditgivare som rapporterade om denna indikator i september 2011 inte finansierat några funktionshindrade företagare. Mikrofond rapporterar dock att 18,8 % av deras kunder tillhör en minoritet som kan tillhöra de romska befolkningsgrupperna i de landsbygdsområden där organisationen är verksam. Många av microstarts kunder har invandrarbakgrund och 93 % av dem är födda utomlands. Modellerna skulle behöva anpassas så att detta framgår i den officiella rapporteringen. Enligt uppgifterna från fyra mikrokreditgivare är omkring 1 % av de anställda i mikroföretag som finansieras funktionshindrade, medan 8 % tillhör en minoritetsgrupp. Eftersom urvalet är så pass begränsat är det för tidigt att dra slutsatser om Progressmikrokrediters sociala och sysselsättningsrelaterade effekter. De målgrupper som mikrokreditgivarna angivit och de första indikationerna när det gäller de faktiska effekterna tyder på att Progress-mikrokrediter bidrar till att skapa sysselsättning och är till nytta för mindre gynnade grupper, i enlighet med det politiska målet att främja ekonomisk integration. Företagens sektorsvisa och geografiska spridning De mikrolåntagare som finansieras genom de fem mikrokreditgivare som rapporterade i september 2011 är verksamma inom flera olika sektorer. Den största sektorn är handeln, som stod för 28,5 % av de finansierade mikroföretagen, följt av jordbrukssektorn som står för 20 %. 12 Europeiska kommissionen, Jämställdhet mellan kvinnor och män 2010, KOM(2009) 694 slutlig. SV 13 SV

14 Fördelning av finansierade mikroföretag per sektor 7% 6% 20% Jordbruk Tillverkning 4% Byggverksamhet 9% 4% 3% 6% Handel Transport & magasinering Hotell- och restaurangverksamhet 6% 7% 28% Information & kommunikation Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Utbildning, vård och omsorg samt sociala tjänster Andra tjänster Övrigt Den höga andelen mikroföretag inom jordbrukssektorn kan bero på att Patria Credit och Mikrofond, som är inriktade på landsbygdsområden i Rumänien och Bulgarien, ingår i urvalet. 4. KOMPLEMENTARITET OCH SAMORDNING MED ANDRA EU-INSTRUMENT En mikrokreditgivare behöver vanligtvis finansiering för att bygga upp sitt innehav av mikrolån och riskdelningsinstrument för att minska risken med innehavet. Det behövs också startfinansiering och icke-finansiellt tekniskt stöd för att bygga upp eller förbättra mikrokreditgivarnas institutionella kapacitet. Under de senaste åren har olika delar av stöd genom mikrokrediter lämnats inom en rad EU-instrument som kompletterar varandra: Progress-mikrokrediter fyller ett stort tomrum inom portföljfinansiering. Garantier för mikrokreditinnehav finns redan via ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP). I dag kompletterar ramprogrammet och Progress-mikrokrediters garantier varandra. Mikrokreditgarantier utfärdas i princip endast inom ramen för detta ramprogram när ett avtal inte är möjligt enligt Progress-mikrokrediter på grund av den geografiska inriktningen (länder utanför EU), storleken på det högsta beloppet eller innehavets rent kommersiella inriktning. För att hjälpa mikrokreditgivare med SV 14 SV

15 ansökningsförfarandet har EIF lagt upp riktlinjer för tilldelning av avtal på sin webbplats. Ett begränsat belopp för startfinansiering för att hjälpa finansförmedlare inom mikrofinansiering att bygga upp kapacitet fördelades av Europaparlamentets förberedande åtgärd för att främja utvecklingen av mikrokreditgivare i EU. Microstart och Qredits fick kompletterande stöd enligt både Progressmikrokrediter och Europaparlamentets förberedande åtgärd. Europaparlamentets förberedande åtgärd var ett pilotprojekt och det finns därför inte mer startfinansiering att tillgå under innevarande räkenskapsperiod. Framgångarna med initiativet ledde dock till att kommissionen införde ett inslag av kapacitetsuppbyggnad i sitt instrument för stöd till mikrofinansiering som föreslås inom programmet för social förändring och social innovation (se även avsnitt 5). Inom ramen för Jasmine-initiativet som ska öka mikrokreditgivarnas kapacitet på olika områden, exempelvis institutionella styrelseformer, informationssystem, redovisningsstandarder och riskhantering, kan de få hjälp att utvärdera och/eller värdera sin organisation och även få rådgivning och utbildning som är särskilt anpassad för att avhjälpa konstaterade brister. Jasmine hjälper mikrokreditgivare att förbereda sig så att de blir berättigade till ytterligare stöd. Flera av Jasmines stödmottagare har klarat urvalsprocessen för Progress-mikrokrediter, bl.a. JOBS MFI (Bulgarien), Mikrofond (Bulgarien), Créasol (Frankrike), Qredits (Nederländerna), Patria Credit (Rumänien) och FAER (Rumänien). Flera finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter (t.ex. Qredits och microstart) har i gengäld senare ansökt om stöd från Jasmine. Det visar hur de två initiativen kompletterar varandra. 13 Progress-mikrokrediter kompletterar också strukturfonderna. Ett antal medlemsstater utnyttjar Europeiska socialfonden för att finansiera affärsutvecklingstjänster, t.ex. vägledning eller utbildning för nyetablerade. Dessa tjänster är kända för att öka andelen nya företag som överlever, även om de är kostsamma för mikrokreditgivarna. Mikrokreditgivare som får stöd genom Progress-mikrokrediter måste därför samarbeta med organisationer som erbjuder dessa tjänster, särskild sådana som finansieras via ESF. Kommissionen har underlättat ömsesidigt lärande på detta område genom att finansiera programmet Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (COPIE). Detta nätverk av ESF:s förvaltningsmyndigheter har utvecklat flera instrument som omfattar åtgärdsplanering, kvalitetssäkring, utbildning i företagande, tillgång till finansiering och integrerat företagsstöd. Verktygen är avsedda att hjälpa beslutsfattarna att förbättra stödstrukturer så att företagandet blir ett lönsamt alternativ för alla samhällsmedlemmar, även inom missgynnade grupper. Verktygen är tillgängliga på internet I det föreslagna efterföljande instrumentet för mikrokreditstöd enligt programmet för social förändring och social innovation (se avsnitt 5) krävs att mikrokreditgivare tillämpar stränga kvalitetsnormer i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden för tillhandahållandet av mikrokrediter. SV 15 SV

16 Vissa medlemsstater och regioner använder delar av sina strukturfondsanslag till att förbättra tillgången till finansiering för mikroföretagare direkt eller genom holdingfonder, bland annat via Jeremie-initiativet. 5. SLUTSATSER OCH FRAMTIDSUTSIKTER Progress-mikrokrediter har varit i full drift i drygt ett år och flera positiva slutsatser kan redan dras. De 18 avtal som undertecknats visar att Progress-mikrokrediter uppfyller behoven hos ett stort antal mikrokreditgivare inom EU. Fram till slutet av 2012 förväntas ytterligare avtal undertecknas med mikrokreditgivare i Österrike, Belgien, Tyskland, Irland, Italien, Sverige och Förenade kungariket. Rapporterna från mikrokreditgivarna visar att det har haft en positiv inverkan på sysselsättning och social integration. Kommissionen kommer att tillsammans med EIF undersöka hur rapporteringen om de sociala konsekvenserna kan förbättras. För nästa budgetperiod har kommissionen föreslagit att stödet till utvecklingen av mikrofinansiering ska fortsätta i hela EU genom programmet för social förändring och social innovation 15. Detta skulle innebära att man bygger vidare på den framgångsrika modellen med finansförmedlare och erbjuder ett lika brett utbud av produkter, sprider bästa praxis samt innovativ finansiell integration genom att stärka underutnyttjade marknadssegment. En av de kritiska synpunkter som framförts om den innevarande budgetperioden är att EU:s stöd till mikrofinansiering sprids bland flera separata program som ändå kompletterar varandra. I det föreslagna programmet för social förändring och social innovation försöker man skapa en enda kontaktpunkt för stöd via mikrofinansiering. Programmet kommer dessutom att göra finansiering tillgänglig för mikrokreditgivarnas kapacitetsuppbyggnad baserat på tidigare erfarenheter från Europaparlamentets förberedande åtgärd, och göra det möjligt att finansiera tekniskt stöd till mikrokreditgivare. Finansiering av mikrokreditsystem, kapacitetsuppbyggnad och stöd till entreprenörskap är fortfarande möjligt i hela EU genom strukturfonderna (Eruf och ESF), som förvaltas gemensamt av kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. 15 KOM(2011) 609 slutlig. SV 16 SV

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 COM(2014) 639 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.4.2011 KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna

EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna IP/08/836 Bryssel den 3 juni 2008 EU sätter larmnumret 112 på kartan inför sommarsemestrarna Europeiska kommissionen intensifierar i dag sina ansträngningar för att främja användningen av det kostnadsfria

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt

Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt Administrativ börda till följd av skyldigheter avseende mervärdesskatt 15.02.2006-15.03.2006 589 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 141 23,9% G - Partihandel

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader

SAMMANFATTNING. Den förväntade livslängden har stadigt ökat men det finns fortfarande skillnader SAMMANFATTNING Befolkningens hälsa har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande råder stor ojämlikhet i hälsostatus såväl inom som mellan länderna. Sedan 1990 har den förväntade livslängden vid födseln

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011

Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU. Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Finanspolitisk och ekonomisk samordning i EU Lars Calmfors Finansutskottet 9/3-2011 Varför samordning på EU-nivå? 1. Externaliteter i förhållande till andra länder - kapitalförluster för långivare - behov

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.4.2014 SWD(2014) 123 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg

Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg MEMO/11/292 Bryssel den 13 maj 2011 Bryssel den 13 maj 2011 Flash Eurobarometer Unga på väg Av Europas unga kan 53 % tänka sig att flytta utomlands för att arbeta Mer än hälften (53 %) av personer i de

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Studiemedel för utbytesstudier

Studiemedel för utbytesstudier Studiemedel för utbytesstudier 1 Ansökan Du måste skicka in en separat ansökan för studier utomlands. Ange utbytesstudier i ansökan Ange högskolepoäng i ansökan (inte credits eller units) Alla ansökningar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer