RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2011 SV SV

2 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2011 SV 2 SV

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Genomförande bland mikrokreditgivare Ingångna avtal Finansierade insatser Godkända och avslagna ansökningar Konsekvenser för mikrolåntagare Mängden mikrolån och antalet mottagare Typer av slutmottagare Sociala och sysselsättningsrelaterade effekter av Progress-mikrokrediter Komplementaritet och samordning med andra EU-instrument Slutsatser och framtidsutsikter SV 3 SV

4 1. INLEDNING Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter) för sysselsättning och social delaktighet inrättades i mars 2010 genom beslut nr 283/2010/EU (nedan kallat beslutet). Mikrokreditgivare i EU:s medlemsstater kan hos Europeiska investeringsfonden (EIF) ansöka om garantier eller finansierade instrument (skuld-, egetkapital- och riskdelningsinstrument) för att kunna fungera som finansförmedlare inom Progressmikrokrediter 1. De erbjuder mikrolån (lån på mindre än euro) till mikroföretag eller enskilda personer, särskilt till personer som är arbetslösa, riskerar att förlora sina arbeten eller att bli socialt utslagna eller som på annat sätt har svårt att få ett traditionellt lån. Syftet med mikrolånen ska vara att skapa och/eller utveckla mikroföretag. Under perioden satsar EU 103 miljoner euro på Progressmikrokrediter 2, och Europeiska investeringsbanken (EIB) har lovat bidra med ytterligare 100 miljoner euro till finansierade instrument. Totalbeloppet 203 miljoner euro fördelas på följande sätt: 25 miljoner euro till garantier och 178 miljoner till finansierade instrument. Progress-mikrokrediter genomförs av EIF på uppdrag av kommissionen och EIB. År 2011 var det första hela verksamhetsåret för Progress-instrumentet för mikrokrediter. I enlighet med artikel 8 i beslutet omfattar den här rapporten genomförandet bland mikrokreditgivare, exempelvis avtal med EIF, geografisk spridning, finansierade åtgärder samt godtagna och avslagna ansökningar. I rapportens andra del undersöks hur mikrolåntagare påverkas, bland annat typer av mottagare och fördelning per sektor, baserat på de uppgifter som finns tillgängliga på det här stadiet. I de sista avsnitten diskuteras hur Progress-mikrokrediter och andra instrument kompletterar varandra och vilka framtida utvecklingsmöjligheter som finns. Rapporten gäller år 2011, men innehåller färskare uppgifter när sådana finns. 2. GENOMFÖRANDE BLAND MIKROKREDITGIVARE 2.1. Ingångna avtal Typer av finansförmedlare Progress-mikrokrediter är tillgängligt för ett stort antal finansförmedlare på nationell, regional eller lokal nivå, exempelvis banker och andra finansinstitut än banker men även privata och offentliga institut. Sektorn har visat stort intresse för de instrument som erbjuds. I mars 2012 hade EIF undertecknat 18 avtal med 16 mikrokreditgivare enligt följande: Åtta andra finansinstitut än banker: MicroStart (Belgien), Mikrofond och JOBS MFI (Bulgarien), Créasol (Frankrike), Qredits (Nederländerna), Inicjatywa Mikro (Polen), FAER och Patria Credit (Rumänien). 1 2 För närmare upplysningar se 2010 års rapport om genomförandet, KOM(2011) 195. Utöver de 100 miljoner euro som ursprungligen planerats har ytterligare tre miljoner tillkommit från Europaparlamentets förberedande åtgärd (för närmare upplysningar se 2010 års genomföranderapport). SV 4 SV

5 Sju banker: Central Cooperative Bank (Cypern), Pancretan Cooperative Bank (Grekland), Siauliu Bankas (Litauen), FM Bank (Polen), Millennium Bank (Portugal), Banca Transilvania (Rumänien) och Volksbank Slovenia (Slovenien). En offentlig institution: ICREF (Spanien). Tack vare det stora antalet finansförmedlare kan många olika typer av mikroföretagare erbjudas krediter (se även punkt 3.2). Det finns mikrokreditgivare på alla nivåer. Vissa av dem täcker ett helt land, t.ex. FM bank i Polen, medan andra är verksamma på regional eller lokal nivå. Spanska ICREF är till exempel inriktad på Murcia-regionen, medan den portugisiska Millennium Bank har kontor i Lissabon och Porto samt på Azorerna och Madeira. Belgiska microstart är verksam i vissa områden i Bryssel. Geografisk fördelning Även om Progress-mikrokrediter är efterfrågestyrt är målet att uppnå en jämn geografisk fördelning. EIF måste därför utfärda garantier för finansförmedlare i minst 12 medlemsstater och respektera en gräns för antalet garantier per land. I slutet av mars 2012 hade garantier utfärdats i sex länder (Belgien, Grekland, Nederländerna, Polen, Portugal och Rumänien se tabell 1 för ytterligare uppgifter). Avtal om finansierade instrument undertecknades i nio medlemsstater: Bulgarien, Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Litauen, Polen, Rumänien och Slovenien. Enligt förvaltningsbestämmelserna för finansierade instrument inom Progressmikrokrediter får exponeringen för finansförmedlare inom en enda medlemsstat inte överstiga 10 % av investerarnas sammanlagda mål, dvs. för närvarande 17,5 miljoner euro. Rumänien är med sina tre kontrakt som tillsammans uppgår till 16,5 miljoner euro det enda land som ligger nära gränsvärdet. Geografisk fördelning av Progress-instrumentet (mars 2012) SV 5 SV

6 Undertecknade Godkända 2.2. Finansierade insatser Garantier Inom Progress-mikrokrediters garantidel, som endast finansieras av kommissionen, kan EIF ställa garantier för mikrokreditgivarnas innehav eller motgarantier till garantiinstitut, som i sin tur ställer garantier för att täcka mikrokreditgivarnas innehav av mikrolån. En garanti gör det lättare för mikrokreditgivare att hjälpa målgrupper som anses riskfyllda, t.ex. nyetablerade företag som ännu inte har någon företagshistoria, ungdomar eller personer som tillhör en minoritetsgrupp. Det beror på att vissa brister som eventuellt kan uppstå omfattas av garantin och därför ersätts enligt Progress-mikrokrediter 3. De som ansöker om garantier är vanligen mikrofinansinstitut som redan är inriktade på riskfyllda grupper, t.ex. det belgiska microstart som är särskilt inriktat på människor med invandrarbakgrund, eller mikrokreditgivare som vill utvidga sin utlåningsverksamhet till riskfyllda grupper. Med hjälp av Progress-mikrokrediters garanti stöder polska FM Bank nystartade företag som har funnits i mindre än 12 månader. I andra fall används en säkerhet för att förbättra lånevillkoren för mikrolåntagare. Det kan vara lägre ränta eller mindre stränga krav på säkerhet. Rumänska Patria Credit har exempelvis i utbyte mot en garanti uppmanats att sänka sin ränta med 2,9 procentenheter och godta en personlig garanti från sina kunder, i stället för att kräva en fast säkerhet. 3 För en detaljerad beskrivning av garantierna se 2010 års rapport om genomförandet, KOM(2011) 195. SV 6 SV

7 Eftersom efterfrågan på Progress-mikrokreditgarantier inledningsvis var lägre än förväntat förlängdes garantivillkoren från tre till sex år. Det ledde till ökat intresse för garantierna och i mars 2012 hade sex garantitransaktioner inrättats. Finansierade instrument De finansierade instrumenten, som finansieras gemensamt av Europeiska kommissionen och EIB, omfattar fyra typer av produkter: Prioriterade lån 4, Icke-prioriterade lån 5, Riskdelningslån 6, Eget kapital (direkt eller indirekt ägande). Prioriterade lån ger finansförmedlarna likvida medel som i sin tur kan lånas ut vidare som mikrokrediter. Prioriterade lån har helt enligt de ursprungliga förväntningarna hittills varit populärast och 13 mikrokreditgivare har valt den lösningen. Ett skäl till att de prioriterade lånen är så vanliga är att de är relativt enkla produkter som kan utnyttjas snabbare än de mer sofistikerade icke-prioriterade lånen eller riskdelningslån och eget kapital. Icke-prioriterade lån innebär att kapitalkravet minskar, särskilt för små banker som strävar efter att öka sin kapitaltäckning för att uppfylla lagstadgade krav. Dessa instrument gör det lättare att skaffa ytterligare finansiering från andra investerare och skapar därmed en hävstångseffekt. För icke-prioriterade lån måste finansförmedlarna se till att ha ett mikrolåninnehav som är minst dubbelt så stort som det erhållna lånebeloppet. I mars 2012 hade en mikrokreditgivare (Volksbank Slovenien) undertecknat ett avtal om ett icke-prioriterat lån. Riskdelningslån är en kombination av prioriterade lån och riskdelning av innehavet. Vid riskdelningslån måste finansförmedlarna komplettera det erhållna lånet med motsvarande belopp. Det innebär att hävstångseffekten också är minst dubbelt så stor som det ursprungliga beloppet. Bankerna väljer sannolikt riskdelningslån, framför allt när det gäller mindre projekt. 7 Eget kapital kan bestå av direkta investeringar i en mikrokreditgivare eller indirekta investeringar i en fond som investerar i mikrokreditgivare. Eftersom eget kapital hjälper mikrokreditgivare att erhålla mer finansiering måste finansförmedlarna skapa ett mikrolåninnehav som minst motsvarar tre gånger det belopp som erhållits som kapitalinvestering 8. Komplementaritet mellan garantier och finansierade instrument Om låntagaren går i konkurs måste prioriterade lån återbetalas före andra krediter. Lån med lägre prioritet än prioriterade lån vid en konkurs. Prioriterade lån i kombination med riskdelning i mikrokreditinnehavet. Ett första avtal om riskdelningslån undertecknas sannolikt under Ett avtal om indirekt ägande kommer troligen att genomföras med en fond i Förenade kungariket under SV 7 SV

8 Med sitt breda utbud av produkter kan Progress-mikrokrediter hjälpa en rad finansförmedlare i olika delar av Europa. Progress-mikrokrediters två delar kompletterar dessutom varandra. För det första har tillgången till både garantier och finansierade instrument en positiv inverkan när det gäller att nå fler geografiska områden, eftersom de ofta används i flera olika länder (se avsnitt 2.1). För det andra används produkterna på ett kompletterande sätt när en mikrokreditgivare har fått stöd från de båda delarna. Pancretan Cooperative Bank (Grekland) kommer till exempel att i) använda riskskyddet inom garantin för att täcka ett mer riskfyllt innehav av nyetableringar som funnits i mindre än tre år, eller nya låntagare som inte kan erbjuda tillräckliga säkerheter, och ii) stödja sig på finansiering genom ett prioriterat lån för att skapa ett separat innehav som riktar sig till befintliga företag som annars skulle ha svårt att få tillgång till mikrolån i det rådande ekonomiska klimatet. Tabell 1: Översikt över Progress-mikrokrediters verksamhet den 31 mars 2012 Medlemsstat Finansförmedlare Instrument Stöd till finansförmedlare (euro) Belgien microstart Garanti Bulgarien Mikrofond Prioriterat lån Bulgarien JOBS MFI Prioriterat lån Cypern Cooperative Central Prioriterat lån Bank Frankrike Créasol Prioriterat lån Grekland Pancretan Cooperative Bank Garanti Prioriterat lån Litauen Siauliu Bankas Prioriterat lån Nederländerna Qredits Garanti Polen FM Bank Garanti Polen Inicjatywa Mikro Prioriterat lån Portugal Millenium Bank Garanti Rumänien Patria Credit Garanti Prioriterat lån Rumänien FAER Prioriterat lån Rumänien Banca Transilvania Prioriterat lån Slovenien Volksbank Slovenia Icke-prioriterat lån Spanien ICREF Prioriterat lån medlemsstater 16 mikrokreditgivare 18 avtal Finansieringsutrymme Den 31 mars 2012 hade EIF gjort åtaganden till mikrokreditgivare på 73,87 miljoner euro. Inom garantidelen uppgår åtagandena till 4,87 miljoner euro (av totalt 25 miljoner euro som var tillgängliga för säkerheter). Det är betydligt mindre än de 8 miljoner euro som förväntades i slutet av EIF har emellertid bekräftat att efterfrågan på garantier ökar och det bör leda till ytterligare ett antal avtal under 2012 även för SV 8 SV

9 större volymer. Den ökade efterfrågan beror också på att löptiden för garantierna har förlängts från tre till sex år. När det gäller finansierade instrument överstiger de 69 miljoner euro som avsatts för mikrokreditgivare det förväntade beloppet på 44 miljoner euro. Orsaken är en stark efterfrågan från sektorn och EIF:s satsningar på att träffa överenskommelser. Utbetalningar inom ramen för avtalen om prioriterade lån sker i omgångar under månader. De transaktioner som undertecknades 2011 förväntas därför vara helt utbetalda under Den första utbetalningen görs så snart mikrokreditgivaren uppfyller vissa villkor, bland annat gällande operativ beredskap eller förbättrade utlåningsrutiner. Utbetalningarna överstiger vanligen inte 50 % av de totala åtagandena. De efterföljande utbetalningarna görs först när de tidigare överenskomna målen för inrättande av mikrolån har uppfyllts. I mars 2012 hade 19,1 miljoner euro betalats ut: 4 miljoner euro till Cooperative Central Bank (Cypern), 4 miljoner euro till ICREF (Spanien), 4 miljoner euro till Patria Credit (Rumänien), 2,5 miljoner euro till Siauliu Bankas (Litauen), 2 miljoner euro till JOBS MFI (Bulgarien), 1,5 miljoner euro till Mikrofond (Bulgarien), 0,89 miljoner till Inicjatywa Mikro (Polen) och 0,24 miljoner euro till FAER (Rumänien) Godkända och avslagna ansökningar För att få bli finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter måste mikrokreditgivarna svara på inbjudningarna att anmäla intresse för garantier eller lämna in ansökningarna direkt till EIF när det gäller finansierade instrument 9. EIF bedömer förslagen och gör en noggrann undersökning av de sökande mikrokreditgivarna. För garantierna krävs även kommissionens godkännande. Efter att EIF:s styrelse godkänt mikrokreditgivaren förhandlas och undertecknas ett avtal mellan EIF och finansförmedlaren. Hittills har inga ansökningar om finansiering enligt Progress-mikrokrediter formellt avslagits. Efter en första kontakt med EIF valde dock ett antal mikrokreditgivare att avstå från att ansöka. När det gäller garantier berodde detta delvis på att mikrokreditgivarna konstaterade att de finansierade instrumenten trots allt var bättre anpassade till deras behov. När det gäller finansierade instrument innefattar transaktioner som inte längre ingår i den formella kanalen avtal om prioriterade lån med två mikrokreditgivare som inte längre behövde stöd från Progress-mikrokrediter. Direkt eget kapital i ett lånearrangemang mellan två likasinnade organisationer avbröts eftersom det var osäkert om det var förenligt med beslutet. Vissa kontakter i ett tidigt skede ledde inte till några konkreta transaktioner eftersom de belopp som begärdes var alltför höga, mikrokreditgivarens storlek och riskkvalitet var otillräcklig eller deras utlåningspraxis var oviss. Dessutom har ett antal avtal som EIF:s styrelse har godkänt ännu inte undertecknats och deras framtid är fortfarande osäker. Det gäller exempelvis ett indirekt delägarskap i en brittisk fond som godkändes redan i december På grund av finansförmedlarens organisatoriska utveckling förefaller det inte längre finnas något 9 SV 9 SV

10 intresse för att sluta avtalet med EIF. Förhandlingarna om ett avtal med en italiensk givare som godkänts av EIF:s styrelse har lagts på is i väntan på att nytt kapitaltillskott på mellanliggande nivå bekräftas. Slutligen är framtiden för ett avtal om motgaranti med en italiensk garantiinstitution osäker på grund av en nyligen genomförd ändring i landets lagstiftning. Förändringen innebär att garantiinstitutet inte har möjlighet att uppfylla Progress-mikrokrediters krav på komplementaritet. 3. KONSEKVENSER FÖR MIKROLÅNTAGARE 3.1. Mängden mikrolån och antalet mottagare Mål Den totala budgeten på 203 miljoner euro för mikrokrediter till slutmottagare beräknas öka till 500 miljoner euro i mikrokrediter, dvs. omkring mikrolån. Baserat på avtalsvillkoren för de nuvarande 18 avtalen med mikrokreditgivare beräknas de 73,87 miljoner euro som avsattes i mars 2012, dvs. mer än en tredjedel av den totala tillgängliga budgeten, leda till över 170 miljoner euro i mikrolån under de närmaste åren. Ett antal incitament till finansförmedlare bidrar till detta. Om mikrokreditgivaren inte når de överenskomna målen, t.ex. enligt ett prioriterat lån, måste lånet återbetalas i förtid. Detta skapar ett tydligt incitament för att lånen till mikrolåntagare ska vara effektiva och ändamålsenliga. Ett liknande incitament används för garantier: Även om de i princip är gratis måste mikrokreditgivarna betala en avgift om de betalar ut mindre än 90 % av den avtalade volymen mikrolån. Antal genererade mikrolån och mottagare I mars 2012 hade mikrokrediter på totalt 26,8 miljoner euro (17,8 miljoner euro inom garantierna och 9,1 miljoner euro inom finansierade instrument) genererats av mikrokreditgivare i Belgien, Bulgarien, Spanien, Litauen, Nederländerna, Polen och Rumänien 10. Det motsvarar 15,72 % av den mängd som förväntades nås enligt de 18 avtal som undertecknades i mars Uttryckt i siffror hade dessa mikrokreditgivare i mars 2012 betalat ut mikrolån (1 834 enligt garantierna och enligt de finansierade instrumenten). Det motsvarar 17,8 % av det förväntade totalantalet för de 18 avtalen. Enligt EIF:s uppskattningar är dessa siffror i stort sett i linje med det typiska mönstret för uppbyggnad av mikrokreditinnehav under en period på 2 3 år efter det att ett avtal undertecknats. Mönstret är vanligtvis att innehavet inledningsvis byggs upp långsammare för att sedan öka i volym. Efter att ett avtal har undertecknats måste en mikrokreditgivare börja förbereda mikroutlåningen, särskilt när en ny mikroutlåningsprodukt lanseras. En offentlig institution kan till exempel behöva genomföra ett anbudsförfarande för att hitta en bank att samarbeta med innan det första mikrolånet kan betalas ut, något som kan ta flera månader. 10 Siffrorna avser innehav av mikrolån som mikrokreditgivare byggt upp med hjälp av Progressmikrokrediter. SV 10 SV

11 Garantierna är vanligtvis tillgängliga under en tvåårsperiod och prioriterade lån under en period på två till tre år. Det innebär att de mikrokreditgivare som hittills har undertecknat avtal bör nå sina mål beträffande volym och antal mikrolån mellan 2013 och Typer av slutmottagare Mikrokreditgivare som får stöd från Progress-mikrokrediter vänder sig till ett stort antal slutmottagare. Vissa inriktar sig på egenföretagare och/eller mikroföretag i allmänhet, t.ex. Banca Transilvania (Rumänien) som presenterar sig som Entreprenörernas bank, Cooperative Central Bank (Cypern) med sitt instrument för enskilda näringsidkare, eller Pancretan Cooperative Bank (Grekland), som är inriktad på befintliga mikroföretag som har svårt att få tillgång till finansiering. Ett antal mikrokreditgivare vänder sig till företagare i landsbygdsområden, med inriktning på jordbrukssektorn. Detta är särskilt tydligt i länder där bankerna har en tendens att koncentreras till stora städer. FAER och Patria Credit fyller därmed ett viktigt tomrum i Rumänien, på samma sätt som Mikrofond i Bulgarien. Inicjatywa Mikro (Polen) är också inriktat på egenföretagare, särskilt inom jordbruksproduktion. Flera mikrokreditgivare har som mål att ge nystartade företag tillgång till finansiering, vilket i allmänhet anses som relativt riskfyllt. FM Bank (Polen) är inriktad på företag som är yngre än tolv månader. Qredits (Nederländerna) har ett innehav som garanteras av Progress-mikrokrediter och som finansierar nystartade företag. Volksbank Slovenia och Pancretan Cooperative Bank (Grekland) är inriktade på mikroföretag som är yngre än tre år. Pancretan Cooperative Bank satsar även på nya låntagare som har en livskraftig affärsplan men inte kan erbjuda tillräckliga säkerheter. Slutligen är vissa finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter inriktade på vissa särskilt utsatta grupper, t.ex. unga personer och kvinnor (ICREF (Spanien)). JOBS MFI (Bulgarien) erbjuder mikrolån och mikroleasing till arbetslösa eller arbetssökande som vill starta egen verksamhet. MicroStart (Belgien) har framför allt kunder med invandrarbakgrund, medan Siauliu Bankas (Litauen) har satt som mål att finansiera minst 50 % av kvinnliga företagare och mikroföretag som antingen sysselsätter en majoritet av kvinnor eller ägs av endast kvinnor. Millennium Bank (Portugal) har, som en del av sitt innehav, börjat samarbeta med en förening som stöder socialt utslagna människor, t.ex. hemlösa eller före detta narkotikamissbrukare samt romer. Créasol (Frankrike) är inriktad på arbetslösa, ofta med invandrarbakgrund, som vill starta företag eller utveckla sin affärsverksamhet och som har avvisats av en bank i regionen Sociala och sysselsättningsrelaterade effekter av Progress-mikrokrediter EIF rapporterar till kommissionen om de sociala och sysselsättningsrelaterade effekterna av Progress-mikrokrediter, baserat på information från de mikrokreditgivare som systemet stöder. Denna typ av rapportering om sociala effekter är inte vanlig på marknaden och därför krävs vissa ändringar av interna förfaranden och system för att mikrokreditgivare ska kunna rapportera till EIF. Den SV 11 SV

12 sociala rapporteringen sker för närvarande endast en gång om året, dvs. senast den 30 september varje år. Den 30 september 2011 hade endast fem mikrokreditgivare påbörjat utlåning enligt Progress-mikrokrediter, men uppgifter om vissa aspekter finns bara från två mikrokreditgivare. En del av problemen förklaras av att det var första gången som denna typ av rapportering genomfördes. Uppgifter om de sysselsättningsrelaterade och sociala effekterna kan därför inte anses vara representativa. Det är också för tidigt för uppgifter om hållbarheten för företag som har fått stöd. Skapande av sysselsättning och företag De sysselsättningsskapande effekterna av Progress-mikrokrediter kan mätas i antalet arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden som startat ett företag med hjälp av ett mikrolån. Enligt informationen från microstart (Belgien) och Mikrofond (Bulgarien), gällde detta 27,46 % av kunderna. Obekräftade uppgifter tyder dessutom på att några av dem som tidigare hade varit anställda endast hade arbetat deltid. För vissa mikroföretag som redan var verksamma då de erhöll mikrolånet visar uppgifterna att närmare 60 % av de företag som fått stöd är yngre än ett år. De tillhör därför gruppen mikrolåntagare som bedöms som riskabla. Mer än en tredjedel av de företag som får stöd är yngre än sex månader. Tabell 2: Tabell över hur länge företag som stöds av Progress-mikrokrediters finansförmedlare har funnits (uppgifter från september 2011) Upp till 2 år Upp till 1 år Upp till sex månader FM Bank 100 % 94,39 % 58,88 % Mikrofond 40,93 % 30,38 % 13,50 % microstart 90,74 % 85,19 % 79,63 % Patria Credit 90,21 % 79,02 % 73,43 % Qredits 75,42 % 55,87 % 24,39 % Totalt 73,01 % 58,63 % 34,69 % Uppsökande verksamhet bland missgynnade målgrupper Personer med högre utbildningsnivå är mer benägna att delta i företagsverksamhet än människor med lägre utbildningsnivå 11. Uppgifter från microstart och Mikrofond om kundernas utbildningsbakgrund visar emellertid att mer än tre fjärdedelar av de mikrolåntagare som erhållit finansiering antingen hade avslutat en grundskoleutbildning motsvarande årskurs 7 9 samt gymnasieutbildning (71 %) eller enbart hade grundskoleutbildning motsvarande årskurs 1 6 (5 %). Det visar att dessa finansförmedlare också bistår människor i en svagare ställning på arbetsmarknaden. När det gäller nackdel i fråga om ålder var cirka 5 % av mikrolåntagarna under 25 och 13 % var äldre (över 54). Gruppen mellan 25 och 54 år är emellertid absolut inte homogen. Att mäta representationen bland slutmottagarna i gruppen mellan 25 och 11 Europeiska kommissionen, Flash Eurobarometer 283 Entrepreneurship in the EU and beyond. A survey in the EU, EFTA countries, Croatia, Turkey, the US, Japan, South Korea and China, maj SV 12 SV

13 30 år kan eventuellt ge en bättre uppfattning om Progress-mikrokrediters möjligheter att hjälpa unga att hitta ett arbete. Närmare 10 % av arbetstagarna i mikroföretag som finansieras var ungdomar under 25 och 12 % var över 55 år. Siffrorna varierar mycket i fråga om kön. Medan Mikrofond, som framför allt är verksam i Bulgariens landsbygdsområden, endast har 28 % kvinnliga kunder (vilket är mindre än landets genomsnitt på 31 % kvinnliga företagare 12 ) är flertalet av Brysselsbaserade microstarts kunder kvinnor (54 %). Den siffran är betydligt högre än landets genomsnitt på 29 % kvinnliga företagare. När det gäller uppsökande verksamhet till andra missgynnade grupper har de två mikrokreditgivare som rapporterade om denna indikator i september 2011 inte finansierat några funktionshindrade företagare. Mikrofond rapporterar dock att 18,8 % av deras kunder tillhör en minoritet som kan tillhöra de romska befolkningsgrupperna i de landsbygdsområden där organisationen är verksam. Många av microstarts kunder har invandrarbakgrund och 93 % av dem är födda utomlands. Modellerna skulle behöva anpassas så att detta framgår i den officiella rapporteringen. Enligt uppgifterna från fyra mikrokreditgivare är omkring 1 % av de anställda i mikroföretag som finansieras funktionshindrade, medan 8 % tillhör en minoritetsgrupp. Eftersom urvalet är så pass begränsat är det för tidigt att dra slutsatser om Progressmikrokrediters sociala och sysselsättningsrelaterade effekter. De målgrupper som mikrokreditgivarna angivit och de första indikationerna när det gäller de faktiska effekterna tyder på att Progress-mikrokrediter bidrar till att skapa sysselsättning och är till nytta för mindre gynnade grupper, i enlighet med det politiska målet att främja ekonomisk integration. Företagens sektorsvisa och geografiska spridning De mikrolåntagare som finansieras genom de fem mikrokreditgivare som rapporterade i september 2011 är verksamma inom flera olika sektorer. Den största sektorn är handeln, som stod för 28,5 % av de finansierade mikroföretagen, följt av jordbrukssektorn som står för 20 %. 12 Europeiska kommissionen, Jämställdhet mellan kvinnor och män 2010, KOM(2009) 694 slutlig. SV 13 SV

14 Fördelning av finansierade mikroföretag per sektor 7% 6% 20% Jordbruk Tillverkning 4% Byggverksamhet 9% 4% 3% 6% Handel Transport & magasinering Hotell- och restaurangverksamhet 6% 7% 28% Information & kommunikation Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Utbildning, vård och omsorg samt sociala tjänster Andra tjänster Övrigt Den höga andelen mikroföretag inom jordbrukssektorn kan bero på att Patria Credit och Mikrofond, som är inriktade på landsbygdsområden i Rumänien och Bulgarien, ingår i urvalet. 4. KOMPLEMENTARITET OCH SAMORDNING MED ANDRA EU-INSTRUMENT En mikrokreditgivare behöver vanligtvis finansiering för att bygga upp sitt innehav av mikrolån och riskdelningsinstrument för att minska risken med innehavet. Det behövs också startfinansiering och icke-finansiellt tekniskt stöd för att bygga upp eller förbättra mikrokreditgivarnas institutionella kapacitet. Under de senaste åren har olika delar av stöd genom mikrokrediter lämnats inom en rad EU-instrument som kompletterar varandra: Progress-mikrokrediter fyller ett stort tomrum inom portföljfinansiering. Garantier för mikrokreditinnehav finns redan via ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP). I dag kompletterar ramprogrammet och Progress-mikrokrediters garantier varandra. Mikrokreditgarantier utfärdas i princip endast inom ramen för detta ramprogram när ett avtal inte är möjligt enligt Progress-mikrokrediter på grund av den geografiska inriktningen (länder utanför EU), storleken på det högsta beloppet eller innehavets rent kommersiella inriktning. För att hjälpa mikrokreditgivare med SV 14 SV

15 ansökningsförfarandet har EIF lagt upp riktlinjer för tilldelning av avtal på sin webbplats. Ett begränsat belopp för startfinansiering för att hjälpa finansförmedlare inom mikrofinansiering att bygga upp kapacitet fördelades av Europaparlamentets förberedande åtgärd för att främja utvecklingen av mikrokreditgivare i EU. Microstart och Qredits fick kompletterande stöd enligt både Progressmikrokrediter och Europaparlamentets förberedande åtgärd. Europaparlamentets förberedande åtgärd var ett pilotprojekt och det finns därför inte mer startfinansiering att tillgå under innevarande räkenskapsperiod. Framgångarna med initiativet ledde dock till att kommissionen införde ett inslag av kapacitetsuppbyggnad i sitt instrument för stöd till mikrofinansiering som föreslås inom programmet för social förändring och social innovation (se även avsnitt 5). Inom ramen för Jasmine-initiativet som ska öka mikrokreditgivarnas kapacitet på olika områden, exempelvis institutionella styrelseformer, informationssystem, redovisningsstandarder och riskhantering, kan de få hjälp att utvärdera och/eller värdera sin organisation och även få rådgivning och utbildning som är särskilt anpassad för att avhjälpa konstaterade brister. Jasmine hjälper mikrokreditgivare att förbereda sig så att de blir berättigade till ytterligare stöd. Flera av Jasmines stödmottagare har klarat urvalsprocessen för Progress-mikrokrediter, bl.a. JOBS MFI (Bulgarien), Mikrofond (Bulgarien), Créasol (Frankrike), Qredits (Nederländerna), Patria Credit (Rumänien) och FAER (Rumänien). Flera finansförmedlare inom Progress-mikrokrediter (t.ex. Qredits och microstart) har i gengäld senare ansökt om stöd från Jasmine. Det visar hur de två initiativen kompletterar varandra. 13 Progress-mikrokrediter kompletterar också strukturfonderna. Ett antal medlemsstater utnyttjar Europeiska socialfonden för att finansiera affärsutvecklingstjänster, t.ex. vägledning eller utbildning för nyetablerade. Dessa tjänster är kända för att öka andelen nya företag som överlever, även om de är kostsamma för mikrokreditgivarna. Mikrokreditgivare som får stöd genom Progress-mikrokrediter måste därför samarbeta med organisationer som erbjuder dessa tjänster, särskild sådana som finansieras via ESF. Kommissionen har underlättat ömsesidigt lärande på detta område genom att finansiera programmet Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (COPIE). Detta nätverk av ESF:s förvaltningsmyndigheter har utvecklat flera instrument som omfattar åtgärdsplanering, kvalitetssäkring, utbildning i företagande, tillgång till finansiering och integrerat företagsstöd. Verktygen är avsedda att hjälpa beslutsfattarna att förbättra stödstrukturer så att företagandet blir ett lönsamt alternativ för alla samhällsmedlemmar, även inom missgynnade grupper. Verktygen är tillgängliga på internet I det föreslagna efterföljande instrumentet för mikrokreditstöd enligt programmet för social förändring och social innovation (se avsnitt 5) krävs att mikrokreditgivare tillämpar stränga kvalitetsnormer i enlighet med principerna i den europeiska uppförandekoden för tillhandahållandet av mikrokrediter. SV 15 SV

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

A2002:003. Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag

A2002:003. Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag A2002:003 Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag Hur andra länder stödjer kapitalförsörjningen för små och medelstora företag 1 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv

SBA Faktablad 2014 SVERIGE. Faktablad för Sverige i korthet. Om SBA Faktabladet 1. GD Näringsliv SV GD Näringsliv SBA Faktablad 2014 SVERIGE Faktablad för Sverige i korthet Den svenska företagssektorn omfattar, liksom i andra EU-länder, ett betydande antal små och medelstora företag som tillsammans

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.3.2013 COM(2013) 139 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Första rapporten om tillämpningen

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter SV Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Version 2.0 Version 2.0 juni 2013 Fotokälla : istockphoto Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN 978-92-79-25966-1

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer