RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV 2 SV

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter i huvuddrag Garantier inom Progress-mikrokrediter Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Huvudegenskaper Vem får stöd? Finansierade instrument Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Huvudegenskaper Vem får stöd? Övervakning och rapportering Kommunikation Komplementaritet och samordning med andra instrument Utsikter och slutsatser SV 3 SV

5 1. INLEDNING Mikroföretag 1 är hörnstenen i Europeiska unionens ekonomi och står för mer än 95 % av de två miljoner företag som grundas varje år. En tredjedel av mikroföretagen och småföretagen grundas av arbetslösa. En förutsättning för grundande av företag är tillgång till finansiering. Den ekonomiska krisen har allvarligt minskat bankernas utlåning, vilket förvärrar de strukturella problemen för mindre gynnade grupper när de försöker få tillgång till banktjänster. Mikrofinans 2, särskilt mikrokredit, dvs. lån på mindre än euro, är en lösning. Före krisen var den potentiella efterfrågan på mikrokrediter i EU på kort sikt uppskattningsvis mer än nya lån på omkring miljoner euro 3. De flesta mikrokrediterna i EU tillhandahålls av icke-vinstdrivande mikrofinansorgan (icke-statliga organisationer, stiftelser, myndigheter samt medlemsstaternas politiska banker och övriga finansiella institutioner), men de har för närvarande inte kapacitet eller resurser att tillgodose denna höga efterfrågan. Europaparlamentet är medvetet om problemet och har bett kommissionen att intensifiera sina satsningar på utveckling av mikrokredit i EU för att stödja tillväxt och sysselsättning 4. Som svar på krisen 5 antog kommissionen den 2 juli 2009 två lagförslag, ett om inrättande av ett europeiskt mikrokreditinstrument inom Progress och ett om användning av medel från programmet Progress för att finansiera det. Parlamentet och rådet enades om förslagen i början av 2010 och antog Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet 6 (nedan kallat beslutet), som trädde i kraft den 8 april Medlen från EU-budgeten uppgår till totalt 100 miljoner euro för tiden 1 januari december , varav 60 miljoner euro från programmet Progress 8 och 40 miljoner euro från budgetmarginalerna. Som en del av överenskommelsen enades man om att budgetmyndigheten skulle ha möjlighet att besluta om att återföra upp till 20 miljoner euro till Progress genom utkastet till årsbudget för åren I denna första rapport sammanfattas genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter). I enlighet med artikel 8 i beslutet bygger den på I bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, , s. 36) definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Mikrofinans är ett vidare begrepp som inbegriper mikrokredit men också andra finanstjänster som sparkonton, mikroförsäkring och gireringar. Se meddelandet Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, KOM(2007) 708 slutlig/2, Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, 2008/2122(INI). Se meddelandet Ett gemensamt åtagande för sysselsättning, KOM(2009) 257, EUT L 87, , s. 1. Artikel 3.1 i beslutet. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress, EUT L 315, , s. 1. SV 4 SV

6 rapporter från Europeiska investeringsfonden (EIF). Eftersom Progress-mikrokrediter inrättades helt nyligen inriktas denna rapport på instrumentets huvudegenskaper, produkternas utformning och de första stegen i genomförandet. I de tre sista avsnitten redovisas hur kommissionens och Europeiska investeringsfondens kommunicerat om detta, hur Progressmikrokrediters fungerar som komplement till andra EU-instrument och vilka utsikter till vidare utveckling som finns. 2. DET EUROPEISKA INSTRUMENTET PROGRESS FÖR MIKROKREDITER I HUVUDDRAG Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har två mål. För det första gör det mikrofinans enklare tillgängligt för dem som vill starta eller utveckla mikroföretag, även dem som vill bli egenföretagare, eftersom det gör att mikrokreditgivare i EU kan öka sin utlåning till dem. För det andra förbättrar det tillgången till mikrofinans genom att minska mikrofinansinstitutens risker. Det gör det möjligt att nå grupper som normalt inte hade kunnat få krediter, t.ex. för att de inte kunde ställa en tillräcklig säkerhet eller för att räntorna skulle behöva sättas mycket höga för att återspegla den faktiska risken. Progress-mikrokrediter är avsett för många olika slutmottagare: Personer som har förlorat eller riskerar att förlora jobbet eller som har svårt att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden, personer som riskerar att drabbas av social utestängning och utsatta grupper som är missgynnade när det gäller tillgång till den konventionella kreditmarknaden. Mikroföretag, särskilt inom den sociala ekonomin, som anställer personer i ovannämnda kategorier 9. För att nå alla dessa slutmottagare bör många olika slags finansieringsinstrument göras tillgängliga för mikrokreditgivare. I beslutet 10 stadgas därför om fyra slags finansieringsinstrument: garantier, riskspridningsinstrument, egetkapitalinstrument och skuldinstrument. De är tillgängliga för offentliga och privata inrättningar på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna som tillhandahåller en slutprodukt, nämligen mikrokrediter, till personer och mikroföretag i medlemsstaterna. För att utveckla dessa instrument har två separata instrument inrättats: Ett garantiinstrument. En strukturerad investeringsfond i form av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) enligt luxemburgsk rätt, som erbjuder finansierade instrument (skuld, eget kapital och riskspridning). Enligt kommissionens uppskattningar kommer EU:s bidrag på 100 miljoner euro att genom hävstångsverkan uppbåda mikrolån på mer än 500 miljoner euro under åtta år genom följande: Ytterligare medel från andra investerare. Det förutsätts att EU:s investeringar attraherar finansiering från andra parter. Europeiska investeringsbanken (EIB) har redan åtagit sig att 9 10 Artikel 2 i beslutet. Artikel 4 i beslutet. SV 5 SV

7 matcha EU:s bidrag och ställa 100 miljoner euro till förfogande för delen för finansierade instrument. Ytterligare 47 miljoner euro förväntas från andra investerare. Medlens cirkulation. Medlen kan användas mer än en gång under löptiden för Progressmikrokrediter. Enligt beslutet ska den sista återinvesteringen ske Produkternas hävstångsverkan. Det uppskattas att varje euro som anslås i garantier kan uppbåda minst sex euro i mikrokrediter, medan de finansierade instrumenten förväntas ha en hävstångsverkan på mellan ett och tre. I avsnitten 3 och 4 beskrivs garantidelens respektive de finansierade instrumentens inrättande, huvudegenskaper och stödmottagare. 3. GARANTIER INOM PROGRESS-MIKROKREDITER 3.1. Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Garantidelen startades den 1 juli 2010 enligt ett förvaltningsavtal mellan kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Av Progress-mikrokrediters totalbudget på 100 miljoner euro kommer 25 miljoner euro att anslås till garantidelen Huvudegenskaper Garantidelen har i allt väsentligt utformats med garantiinstrumentet för små och medelstora företag 11 i programmet för konkurrenskraft och innovation 12 i åtanke. I nedanstående diagram visas hur garantiinstrumentet fungerar. Finansförmedlare kan ansöka om garantier genom att svara på de öppna inbjudningar att anmäla intresse som offentliggörs på EIF:s webbplats 13. EIF bedömer ansökningarna, och när de har godkänts av EIF:s styrelse och kommissionen är det EIF som förhandlar om avtalet och ingår dem med finansförmedlarna. EIF ställer direkta garantier till mikrokreditgivare för att täcka deras innehav av mikrolån, och motgarantier till garantiinstitut som i sin tur ställer garantier för att täcka mikrofinansinstitutens innehav av mikrolån. I bägge fallen är största möjliga garantisats 75 % av de aktuella innehaven av mikrokrediter eller garantier, och finansförmedlaren har kvar ansvaret för minst 20 %. EIF:s garanti täcker de första förlusterna, men ett tak fastställs också för varje garanterat innehav på grundval av innehavets sammanlagda förväntade förluster. Största exponering för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har satts till 20 % av varje garanterat innehav. Garantierna löper i upp till tre år. I princip ställs de kostnadsfritt, men finansförmedlarna måste betala en straffavgift om de inte når upp till 90 % av innehavets avtalade volym, dvs. om de fördelar mindre än 90 % av det avtalade beloppet på mikrolån. Detta ger dem erforderliga incitament att nå ut till slutmottagare och komma upp i den avtalade omfattningen Även känt som small and medium-sized enterprises guarantee, SMEG. Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ), EUT L 310, , s SV 6 SV

8 på innehavet. Garantier EU-budgeten garanti EIF motgaranti Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Garantiinstitution garanti mikrolån mikrolån Slutmottagare Additionalitet Enligt avtalet med EIF får medel från Progress-mikrokrediter inte ersätta motsvarande garantier från finansförmedlare enligt befintliga finansinstrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. De kriterier som gäller är inverkan på den geografiska räckvidden eller på den totala finansiering som lämnas till slutmottagarna eller till varje typ av slutmottagare, särskilt utsatta grupper. Geografisk jämvikt EIF ska sträva efter att främja en balanserad geografisk fördelning inom Progressmikrokrediter. Enligt avtalet ska EIF ställa garantier till finansförmedlare i minst 12 medlemsstater till slutet av 2016 och följa en koncentrationsgräns för antalet garantier per land Vem får stöd? Endast ansökningar från institutioner som betjänar de slutmottagare som anges i beslutet får stöd. De måste tillhandahålla garantier för innehav av mikrolån, eller 14 Så länge som de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden inte överskrider 25 miljoner euro, är koncentrationsgränsen 4 miljoner euro per medlemsstat. Över 25 miljoner euro är gränsen det lägre beloppet av 6 miljoner euro eller 16 % av de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden. SV 7 SV

9 mikrokrediter enligt definitionen i beslutet. I bägge fallen ska syftet vara att inrätta eller utveckla mikroföretag. De mikrolån som ges till slutmottagarna ska användas för att finansiera investeringar och arbetskapital, inbegripet förvärv av licenser, och andra startkostnader i mikroföretag. Inbjudan att visa intresse väckte stort gensvar bland finansförmedlarna, även om några av dem aldrig ansökte. De flesta var mycket små mikrokreditgivare med lokal verksamhet, som inte uppfyllde kraven på finansieringsvolym (minst 100 mikrolån per år i innehavet för Progress-mikrokrediter). Detta volymkrav minskar finansförmedlarens risk genom diversifiering av innehavet, och garanterar att ett större antal stödmottagare nås, men det utesluter inte små mikrokreditgivare. I Förenade kungariket, för att nämna ett exempel, har åtta små mikrokreditgivare gått samman i en gemensam fond för att kunna utnyttja instrumentet (finansierade instrument i det här fallet). I slutet av 2010 hade två verksamheter anslutit sig till garantidelen inom Progressmikrokrediter: den belgiska mikrokreditgivaren Microstart 15 och den nederländska stiftelsen Qredits 16. Microstart Microstart är ett nytt belgiskt icke-vinstdrivande mikrofinansinstitut som grundats av banken BNP Paribas Fortis i samarbete med ADIE 17, en fransk mikrokreditgivare som är en av de största i Europa. Progress-mikrokrediter ställer garantier till Microstart på upp till euro för ett mikrolåninnehav på 2,7 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 5,5 %. Microstart ger mikrolån till mikroföretagare som inte har tillgång till konventionell bankutlåning, särskilt arbetslösa, socialbidragstagare och migranter, och stödjer dem när de startar och utvecklar sina företag. Microstart kommer att koncentrera sin inledande verksamhet på flera missgynnade områden i Bryssel, t.ex. Saint-Gilles/Sint-Gillis 18, Saint- Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node och Schaerbeek/Schaarbeek, där arbetslösheten är % Det finns planer på att utöka verksamheten till Vallonien och Flandern mot slutet av Garantin från Progress-mikrokrediter beredde vägen för BNP Paribas Fortis att delta i starten av denna nya mikrolångivare. Det innebär att instrumentet hade en direkt inverkan på den totala finansiering som var tillgänglig för målgruppen. Till skillnad från befintliga mikrokreditinstitut i Belgien, som främst inriktar sig på det övre marknadssegmentet 19, har Microstart som mål att inrikta sig på det lägre segmentet med typiska lån på euro. Således kommer Microstart att utöka mikrofinansernas täckning i Belgien, som hittills inriktats på större projekt Avtalet undertecknades den 15 december Avtalet undertecknades den 16 december Association pour le droit à l initiative économique. Filialen i Saint-Gilles/Sint-Gillis betjänar även angränsande delar av Anderlecht och Bryssel. Den största belgiska långivaren på det här området är Fonds de Participation/Participatiefonds, som ger mikrolån på i medeltal euro (2007). SV 8 SV

10 Qredits Qredits är en privat, icke-vinstdrivande stiftelse som inledde sin verksamhet Den har grundats av både offentliga och privata organ såsom Nederländernas social- och sysselsättningsministerium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), arbets- och bostadsfonden (Fonds Werken aan Wonen) samt bankerna ABN AMRO, Fortis Bank Nederland, ING Nederland och Rabobank Nederland. Stiftelsen får en garanti på euro från Progress-mikrokrediter för ett mikrolåninnehav på 20,4 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 8,5 %. Qredits tillhandahåller inte bara finansiering utan även mentorskap för etablerade företagare och nya företag med en rimlig affärsplan som saknar tillgång till kommersiell finansiering. Man ger också mikrolån till företagsgrundare och låntagare i utsatta grupper som arbetslösa, socialbidragstagare, ungdomar, äldre, personer med låg kreditvärdighet 20 och ensamstående. Innan Qredits fick sin garanti från Progress-mikrokrediter uppgick mikrolån till nya företag till bara 34 % av dess lånevolym, eftersom sådana lån har förhållandevis hög risk. Tack vare garantin kan Qredits utöka sin utlåning till nya företag (definieras som företagare vars företagshistoria är högst tre år), även inom utsatta grupper som utgör en större risk. Garantin gör det också möjligt för Qredits att lätta på sina krav på säkerhet för vissa mikrolåntagare som annars inte skulle ha tillgång till finansiering i Nederländerna. Framtida verksamhet När det gäller framtida verksamhet fortsätter EIF att ta emot ansökningar som torde utmynna i mer verksamhet under FINANSIERADE INSTRUMENT 4.1. Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Förhandlingar mellan kommissionen, EIB och EIF om grundandet av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) slutfördes i slutet av oktober Den luxemburgska tillsynsmyndigheten 21 gav sitt slutliga godkännande av fonden den 22 november 2010, då delen med finansierade instrument inledde sin verksamhet. Av den totalbudget på 100 miljoner euro som satts av till Progress-mikrokrediter fram till 2013, anslås 75 miljoner euro till finansierade instrument. EIB bidrar med 100 miljoner euro, medan andra investerare förväntas ansluta senare med sammanlagda investeringar på upp till 50 miljoner euro. Sedan beslutet antogs har kommissionen skjutit till ytterligare 3 miljoner euro Qredits beaktar uppgifter från kreditupplysning när man bedömer sökandenas överskuldsättning. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Beloppet på 3 miljoner euro kommer från Europaparlamentets förberedande åtgärd. Se avsnitt 7. SV 9 SV

11 4.2. Huvudegenskaper För att nå ett brett urval av slutmottagare erbjuder FCP-fonden en rad olika produkter. Finansförmedlare kan ansöka om fyra slags instrument: prioriterade lån 23, icke-prioriterade lån (lån som prioriterade lån har företräde framför), riskdelningslån (prioriterade lån i kombination med riskdelning i mikrokreditinnehavet), eget kapital (direkt och indirekt ägande genom köp av vanliga aktier eller preferensaktier). För de finansierade instrumenten ansöker intresserade finansförmedlare direkt till EIF. EIF gör sedan ett preliminärt urval av ansökningarna och granskar dem. När ansökan godkänts av EIF:s styrelse förhandlas ett avtal fram och undertecknas av EIF och finansförmedlaren. I nedanstående diagram visas hur Progress-mikrokrediters del för finansierade instrument fungerar. FCP-fonden grundandes som en paraplyfond, EU:s mikrofinansplattform. För närvarande är dess enda delfond den europeiska Progress-mikrofinansfonden, där kommissionen och EIB är de grundande investerarna och EIF är förvaltare. Kommissionen står för de icke-prioriterade lånen, som de prioriterade lånen har företräde framför, vilket innebär att kommissionen får bära de första nettoförluster som påverkar delfondens tillgångar, medan EIB skyddas i egenskap av prioriterad fordringsägare mot förluster som de ickeprioriterade lånen drabbas av. Additionalitet Enligt avtalet där EIF utses till förvaltare ska operativa avtal med finansförmedlare innebära att tillgången på och tillgängligheten till mikrokreditinstrument för slutmottagare ökar, och att detta inte får ersätta motsvarande avtal som ingåtts med finansförmedlare enligt befintliga instrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. Geografisk jämvikt För att bevara den geografiska jämvikten i EU får finansförmedlarnas exponering i en enskild medlemsstat inte överskrida 10 % av det sammanlagda målet av åtaganden från investerare. 23 Om låntagaren går i konkurs ska prioriterade lån återbetalas innan andra fordringsägare får betalt. SV 10 SV

12 Finansierade instrument Europeiska kommissionen Investering Europeiska investeringsbanken Andra investerare Paraplyfond: EU:s mikrofinansplattform Delfond: Progress-mikrokrediter Förvaltning Europiska investeringsfonden Direkta investeringar (lån, aktier, riskdelning) Mikrofinansfond Indirekta investeringar Mikrolån Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Mikrolån Slutmottagare 4.3. Vem får stöd? I likhet med garantierna kan endast mikrokreditgivare vars verksamhet överensstämmer med målen för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 24 komma i fråga för stöd. Eftersom delen med finansierade instrument inte inledde sin verksamhet förrän mot slutet av året, har i skrivande stund endast ett avtal tecknats med det bulgariska mikrofinansinstitutet Mikrofond 25. Mikrofond är inte formellt en bank, och man inledde verksamheten 1999 med stöd av Soros Economic Development Foundation (SEDF) och medel från United Bulgarian Bank och Raiffeisenbank. Sedan 2003 är dess associationsform ett privat bolag med begränsat ansvar, och man har attraherat flera banker som långivare 26 och SEDF som investerare. Med sina förhållandevis små lån, normalt omkring euro, är Mikrofonds målgrupp främst mikroföretagare och mikroföretag som inte har tillgång till andra finansieringskällor 27. Andra mikrokreditföretag inriktar sig på Sofia med omnejd, medan Mikrofond har filialer i hela Artikel 2 i beslutet. Avtalet undertecknades den 18 februari Deutsche Bank, Dexia Microcredit Fund, Oikocredit, Coop-Est och Alphabank. Den största mikrofinanslångivaren i Bulgarien är ProCredit Bank med 78,59 % av mikrolånemarknaden. Banken inriktar sig mer på små och medelstora företag än mikroföretag och mikroföretagare. SV 11 SV

13 Bulgarien. Det gör att man kan betjäna landsbygden där det inte finns särskilt många banker, och på så sätt täcka en lucka i kredittillgången. Dess kundkrets inbegriper ett avsevärt antal bulgariska romer. Det prioriterade lånet på 3 miljoner euro från delen för finansierade instrument inom Progress-mikrokrediter gör det möjligt för Mikrofond att öka sin mikroutlåning, särskilt på landsbygden, och koncentrera sig på romer som ju löper särskilt stor risk att drabbas av social uteslutning, fattigdom och arbetslöshet. Framtida verksamhet Flera andra transaktioner befinner sig på ett långt framskridet stadium. Den 13 december 2010 godkände EIF:s styrelse ett indirekt delägarskap i en brittisk fond. Styrelsen godkände en annan ansökan från ett rumänskt mikrofinansinstitut om ett prioriterat lån i januari Inga ansökningar har hittills avslagits. Ytterligare fyra mikrokreditgivare har bekräftat sitt intresse för de finansierade instrumenten, och EIF räknar med att höra av åtta potentiella finansförmedlare till under Prognoserna för verksamhet inom FCP-fonden tyder på att de finansierade instrumenten kommer att tas i anspråk på ett geografiskt balanserat sätt: enligt nuvarande prognoser förväntas 48 % av transaktionerna äga rum med finansförmedlare i Västeuropa och 52 % med finansförmedlare i Central- och Östeuropa. 5. ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING För att nå målet för Progress-mikrokrediter, nämligen att öka tillgången på och underlätta tillgängligheten till mikrofinans för människor som inte kan använda konventionella banktjänster, är det mycket viktigt för kommissionen att analysera vad medlen används till och instrumentets sociala och ekonomiska konsekvenser, särskilt när det gäller främjande av företagande hos mindre gynnade grupper. EIF är därför skyldigt att två gånger om året rapportera om antalet mikrokreditansökningar som inkommit och avvisats av förmedlarna, antalet ingångna avtal med slutmottagare, finansieringens fördelning geografiskt och efter bransch samt mottagarnas antal och kategori. EIF ålägger i sin tur finansförmedlarna att med jämna mellanrum rapportera om detta. Varje år ska EIF lämna en rapport om Progress-mikrokrediters sociala effekter. Finansförmedlarna ska därför samla in information om slutmottagarnas sociala profil, bl.a. deras anställningsstatus vid tidpunkten för ansökan, deras utbildning, kön och ålder samt huruvida de tillhör en viss grupp (t.ex. personer med funktionsnedsättning eller minoriteter). Information om antal anställda samlas in vid mikrolånets start- och slutdatum för att mäta instrumentets inverkan på sysselsättningen och övervaka långsiktigheten i de mikroföretag som får stöd. 6. KOMMUNIKATION Inrättandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har väckt stort intresse bland både finansförmedlare och enskilda som vill grunda eller utveckla ett företag. Kommissionen och EIF lämnar gemensamt tydlig information om hur instrumentet fungerar. EIF kommunicerar via sin webbplats och i direkta kontakter med finansförmedlarna. SV 12 SV

14 Kommissionen riktar sin kommunikation mot beslutsfattare, organ som förvaltar Europeiska socialfonden (ESF) och allmänheten. Den brett upplagda partskonferensen på temat Mikrofinans i Europa i Bryssel den 9 10 november gav fastare form åt det samarbetet och den samordningen som de avdelningar vid kommissionen som svarar för mikrofinans vill satsa på, för att stärka komplementariteten mellan de olika instrumenten. Alla kommissionens berörda avdelningar och EIB-koncernen bidrog till evenemanget, där Progress-mikrokrediter lanserades. 7. KOMPLEMENTARITET OCH SAMORDNING MED ANDRA INSTRUMENT Tack vare det nya europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har EU:s finansiering och garantier till stöd för mikrofinans i EU kunnat samlas och förenklas. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation , som också förvaltas av EIF, är ett väletablerat garantiinstrument. Enligt programmets del för mikrokreditgarantier ställer EIF lånegarantier till mikrokreditorganisationer (finansförmedlare) som ger lån på upp till euro till mikroföretag. Sedan september 2010 är Progress-mikrokrediter första långivare för mikrokredit. Det innebär att mikrokrediter får ges inom programmet bara när det inte är tillåtet i Progress-mikrokrediter, t.ex. om inga medel finns tillgängliga, om finansförmedlaren verkar i ett land utanför EU och därför inte omfattas av Progressmikrokrediter, om beloppet överskrider koncentrationsgränsen för den aktuella medlemsstaten eller om finansförmedlarens låninnehav är främst kommersiellt inriktat. Verksamheten inom Jeremie 29 kompletterar också Progress-mikrokrediter. Jeremie ska, inom ramen för strukturfonderna och delad förvaltning med medlemsstaterna, förbättra tillgången till expansionskapital för små och medelstora företag, investeringar i innovation samt finansiering av nystartade företag, inklusive mikroföretag. Att ge stöd till kapacitetsuppbyggnad för andra mikrokreditgivare än banker är inte ett mål för Progress-mikrokrediter men däremot för Jasmine 30, som kommissionen och EIB-koncernen startade som ett treårigt pilotprojekt ( ) för tekniskt stöd och finansiering till andra mikrokreditgivare än banker etablerade i EU. Kommissionen underbygger Jasmines del för tekniskt stöd med medel (7 miljoner euro) som Europaparlamentet ställt till kommissionens förfogande enligt en förberedande åtgärd. Medlen stöder mikrofinansinstitutens utveckling i EU, och kommissionen använder dem för att tillhandahålla groddkapital till andra mikrokreditgivare än banker. Förutom de två första garantierna från Progress-mikrokrediters garantidel kan Microstart och Qredits även få en kapitalinvestering på euro och ett lån på euro var för kapacitetsuppbyggnad enligt åtgärden. Åtgärdens icke ianspråktagna medel (3 miljoner euro) anslogs av effektivitetsskäl till de finansierade instrumenten i Progress-mikrokrediter. Progress-mikrokrediter kompletterar också Europeiska socialfonden, där stöd till företagsamhet är ett prioriterat mål för programperioden Det är allmänt erkänt att nya företag når bättre resultat genom heltäckande nyföretagar- och företagsstöd av hög Konferensens webbsida med länkar till presentationer: Jeremie = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises: Jasmine = Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe: SV 13 SV

15 kvalitet, anpassat till mindre gynnade gruppers behov. Detta prioriteras i 17 medlemsstaters operativa program. Kommissionen kommer att fortsätta att använda tekniskt stöd från Europeiska socialfonden för att hjälpa medlemsstaternas nationella och regionala myndigheter att förbättra sitt stöd till människor som vill stärka sina företag eller starta ett nytt. Hjälpen kommer bl.a. att omfatta utbyte av bra lösningar för att bättre nå målgrupperna och förbättra multisektor- /multinivåstyrning. Slutligen kan enskilda som tar mikrolån beviljas nedsatt ränta enligt en möjlighet som ges av ESF-förordningen 31. Europeiska socialfondens förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna får utforma särskilda åtgärder för mikroföretagare som täcker hela eller delar av räntan på lån, något som skulle kunna minska mikroföretagarnas finansiella börda och därigenom komplettera Progress-mikrokrediter. Hittills har dock ingen medlemsstat sagt sig planera att utnyttja denna möjlighet inom Progress-mikrokrediter. 8. UTSIKTER OCH SLUTSATSER De ingångna avtalen och prognoserna om transaktioner ger vid handen att de olika instrument som erbjuds är attraktiva för många slags finansförmedlare. Omkring en tredjedel av de transaktioner som förbereds förväntas äga rum med banker, och två tredjedelar med andra finansinstitut. Av de finansierade instrumenten torde 53 % av avtalen, räknat i volym, tecknas med små banker och 47 % med andra mikrokreditgivare än banker. Det innebär att de första transaktionerna blir välbalanserade sett till typ av finansförmedlare, vilket också kommer att underlätta för det breda urval av mikrolåntagare som Progress-mikrokrediter har som målgrupp. Hittills tyder prognoserna på större intresse för de finansierade instrumenten än garantierna, vilket innebär att fördelningen av EU-medlen mellan de två delarna i Progress-mikrokrediter (75 % kontra 25 %) varit lämplig. Av de produkter som erbjuds genom FCP-fonden har prioriterade lån precis som förväntat varit mest efterfrågade (63 %). Alla tillgängliga finansinstrument, dvs. prioriterade lån, icke-prioriterade lån, riskdelningslån samt direkt och indirekt ägande, ingår dock i prognosen, något som visar att det breda produktutbudet svarar mot en faktisk efterfrågan hos finansförmedlarna i målgruppen och bidrar till att nå fler i hela EU. Kommissionen och EIF räknar också med att medlen tas i anspråk i god omfattning. Under perioden kommer 25 miljoner euro att varje år ställas till mikrokreditinstrumentets förfogande. För 2010 anslogs 10 miljoner euro för garantier och 18 miljoner euro 32 för finansierade instrument 33. Ytterligare 24 miljoner euro från EIB gör att det totala belopp som finns Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999, EUT L 210, , s miljoner euro inom Europaparlamentets förberedande åtgärd. För garantierna betalades 6 miljoner euro till kontot för Progress-mikrokrediter hos EIF. För de finansierade instrumenten togs 15 miljoner euro i anspråk, medan 3 miljoner euro överfördes. SV 14 SV

16 tillgängligt för FCP-fonden är 42 miljoner euro. För 2011 har kommissionen anslagit nära 5 miljoner euro för garantier 34 och 20 miljoner euro för finansierade instrument. För garantierna torde ytterligare 8 miljoner euro tas i anspråk under 2011, medan prognoserna för de finansierade instrumenten ger vid handen att 44 miljoner euro kommer att tas i anspråk fram till årsslutet. I nästa årsrapport, som ska läggas fram i juni 2012 på grundval av EIF:s genomföranderapporter för 2011, är tanken att mer utförligt redovisa tillgången till finansiering efter enskilda branscher och typ av mottagare, den geografiska fördelningen och fördelningen efter sektor. Rapporten ska också ge en första fingervisning om Progress-mikrokrediters effekter och långsiktiga uthållighet. 34 Åtagandet för garantier är totalt euro. Till kompletterande åtgärder har euro anslagits. SV 15 SV

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 COM(2014) 639 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN

EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN EUROPEISKT AVTAL OM EN FRIVILLIG UPPFÖRANDEKOD FÖR INFORMATION VID BOSTADSLÅN Detta avtal har förhandlats fram mellan och antagits av europeiska konsumentorganisationer och europeiska föreningar av kreditinstitutioner

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 18.3.2015 2014/2210(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Familjeföretag i Europa (2014/2210(INI)) Utskottet för industrifrågor,

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.7.2015 COM(2015) 373 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om garantier som täcks av den allmänna budgeten Läget per den 31 december 2014

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

EU:s regler om statligt stöd

EU:s regler om statligt stöd EU:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna för statligt stöd till företag 1 definieras i artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.* Fastän statliga

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2015 COM(2015) 314 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om implicita förpliktelser som kan påverka de offentliga budgetarna SV SV RAPPORT

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern; SFS 2009:41 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 januari

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL

BOLAGSRÄTT RÄTTSLIG GRUND MÅL BOLAGSRÄTT Även om det inte finns någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt, har det genom EU-lagstiftningen införts minimistandarder som gäller för alla bolag i EU. Två viktiga lagstiftningsinstrument

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.7.2012 SWD(2012) 197 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

EG:s regler om statligt stöd

EG:s regler om statligt stöd EG:s regler om statligt stöd 1 Definition av statligt stöd Principerna 1 för statligt stöd till företag definieras i artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget. Fastän statliga stöd i princip är förbjudna kan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2003:4 Utkom från trycket den 21 januari 2003 Omtryck utfärdad

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag; SFS 2012:872 Utkom från trycket den 18 december 2012 utfärdad den 6 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.12.2008 KOM(2008) 876 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD)

Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) Vanliga frågor om regler för statligt stöd tillämpliga på projekt för lokalt ledd utveckling (CLLD) 1. Har något förändrats beträffande regler för statligt stöd tillämpliga på fiskerisektorn för perioden

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 345/6 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN AVTAL av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI))

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) P6_TA(2009)0062 Social ekonomi Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin (2008/2250(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av artiklarna 3,

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer