RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV 2 SV

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter i huvuddrag Garantier inom Progress-mikrokrediter Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Huvudegenskaper Vem får stöd? Finansierade instrument Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Huvudegenskaper Vem får stöd? Övervakning och rapportering Kommunikation Komplementaritet och samordning med andra instrument Utsikter och slutsatser SV 3 SV

5 1. INLEDNING Mikroföretag 1 är hörnstenen i Europeiska unionens ekonomi och står för mer än 95 % av de två miljoner företag som grundas varje år. En tredjedel av mikroföretagen och småföretagen grundas av arbetslösa. En förutsättning för grundande av företag är tillgång till finansiering. Den ekonomiska krisen har allvarligt minskat bankernas utlåning, vilket förvärrar de strukturella problemen för mindre gynnade grupper när de försöker få tillgång till banktjänster. Mikrofinans 2, särskilt mikrokredit, dvs. lån på mindre än euro, är en lösning. Före krisen var den potentiella efterfrågan på mikrokrediter i EU på kort sikt uppskattningsvis mer än nya lån på omkring miljoner euro 3. De flesta mikrokrediterna i EU tillhandahålls av icke-vinstdrivande mikrofinansorgan (icke-statliga organisationer, stiftelser, myndigheter samt medlemsstaternas politiska banker och övriga finansiella institutioner), men de har för närvarande inte kapacitet eller resurser att tillgodose denna höga efterfrågan. Europaparlamentet är medvetet om problemet och har bett kommissionen att intensifiera sina satsningar på utveckling av mikrokredit i EU för att stödja tillväxt och sysselsättning 4. Som svar på krisen 5 antog kommissionen den 2 juli 2009 två lagförslag, ett om inrättande av ett europeiskt mikrokreditinstrument inom Progress och ett om användning av medel från programmet Progress för att finansiera det. Parlamentet och rådet enades om förslagen i början av 2010 och antog Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet 6 (nedan kallat beslutet), som trädde i kraft den 8 april Medlen från EU-budgeten uppgår till totalt 100 miljoner euro för tiden 1 januari december , varav 60 miljoner euro från programmet Progress 8 och 40 miljoner euro från budgetmarginalerna. Som en del av överenskommelsen enades man om att budgetmyndigheten skulle ha möjlighet att besluta om att återföra upp till 20 miljoner euro till Progress genom utkastet till årsbudget för åren I denna första rapport sammanfattas genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter). I enlighet med artikel 8 i beslutet bygger den på I bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, , s. 36) definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Mikrofinans är ett vidare begrepp som inbegriper mikrokredit men också andra finanstjänster som sparkonton, mikroförsäkring och gireringar. Se meddelandet Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, KOM(2007) 708 slutlig/2, Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, 2008/2122(INI). Se meddelandet Ett gemensamt åtagande för sysselsättning, KOM(2009) 257, EUT L 87, , s. 1. Artikel 3.1 i beslutet. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress, EUT L 315, , s. 1. SV 4 SV

6 rapporter från Europeiska investeringsfonden (EIF). Eftersom Progress-mikrokrediter inrättades helt nyligen inriktas denna rapport på instrumentets huvudegenskaper, produkternas utformning och de första stegen i genomförandet. I de tre sista avsnitten redovisas hur kommissionens och Europeiska investeringsfondens kommunicerat om detta, hur Progressmikrokrediters fungerar som komplement till andra EU-instrument och vilka utsikter till vidare utveckling som finns. 2. DET EUROPEISKA INSTRUMENTET PROGRESS FÖR MIKROKREDITER I HUVUDDRAG Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har två mål. För det första gör det mikrofinans enklare tillgängligt för dem som vill starta eller utveckla mikroföretag, även dem som vill bli egenföretagare, eftersom det gör att mikrokreditgivare i EU kan öka sin utlåning till dem. För det andra förbättrar det tillgången till mikrofinans genom att minska mikrofinansinstitutens risker. Det gör det möjligt att nå grupper som normalt inte hade kunnat få krediter, t.ex. för att de inte kunde ställa en tillräcklig säkerhet eller för att räntorna skulle behöva sättas mycket höga för att återspegla den faktiska risken. Progress-mikrokrediter är avsett för många olika slutmottagare: Personer som har förlorat eller riskerar att förlora jobbet eller som har svårt att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden, personer som riskerar att drabbas av social utestängning och utsatta grupper som är missgynnade när det gäller tillgång till den konventionella kreditmarknaden. Mikroföretag, särskilt inom den sociala ekonomin, som anställer personer i ovannämnda kategorier 9. För att nå alla dessa slutmottagare bör många olika slags finansieringsinstrument göras tillgängliga för mikrokreditgivare. I beslutet 10 stadgas därför om fyra slags finansieringsinstrument: garantier, riskspridningsinstrument, egetkapitalinstrument och skuldinstrument. De är tillgängliga för offentliga och privata inrättningar på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna som tillhandahåller en slutprodukt, nämligen mikrokrediter, till personer och mikroföretag i medlemsstaterna. För att utveckla dessa instrument har två separata instrument inrättats: Ett garantiinstrument. En strukturerad investeringsfond i form av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) enligt luxemburgsk rätt, som erbjuder finansierade instrument (skuld, eget kapital och riskspridning). Enligt kommissionens uppskattningar kommer EU:s bidrag på 100 miljoner euro att genom hävstångsverkan uppbåda mikrolån på mer än 500 miljoner euro under åtta år genom följande: Ytterligare medel från andra investerare. Det förutsätts att EU:s investeringar attraherar finansiering från andra parter. Europeiska investeringsbanken (EIB) har redan åtagit sig att 9 10 Artikel 2 i beslutet. Artikel 4 i beslutet. SV 5 SV

7 matcha EU:s bidrag och ställa 100 miljoner euro till förfogande för delen för finansierade instrument. Ytterligare 47 miljoner euro förväntas från andra investerare. Medlens cirkulation. Medlen kan användas mer än en gång under löptiden för Progressmikrokrediter. Enligt beslutet ska den sista återinvesteringen ske Produkternas hävstångsverkan. Det uppskattas att varje euro som anslås i garantier kan uppbåda minst sex euro i mikrokrediter, medan de finansierade instrumenten förväntas ha en hävstångsverkan på mellan ett och tre. I avsnitten 3 och 4 beskrivs garantidelens respektive de finansierade instrumentens inrättande, huvudegenskaper och stödmottagare. 3. GARANTIER INOM PROGRESS-MIKROKREDITER 3.1. Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Garantidelen startades den 1 juli 2010 enligt ett förvaltningsavtal mellan kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Av Progress-mikrokrediters totalbudget på 100 miljoner euro kommer 25 miljoner euro att anslås till garantidelen Huvudegenskaper Garantidelen har i allt väsentligt utformats med garantiinstrumentet för små och medelstora företag 11 i programmet för konkurrenskraft och innovation 12 i åtanke. I nedanstående diagram visas hur garantiinstrumentet fungerar. Finansförmedlare kan ansöka om garantier genom att svara på de öppna inbjudningar att anmäla intresse som offentliggörs på EIF:s webbplats 13. EIF bedömer ansökningarna, och när de har godkänts av EIF:s styrelse och kommissionen är det EIF som förhandlar om avtalet och ingår dem med finansförmedlarna. EIF ställer direkta garantier till mikrokreditgivare för att täcka deras innehav av mikrolån, och motgarantier till garantiinstitut som i sin tur ställer garantier för att täcka mikrofinansinstitutens innehav av mikrolån. I bägge fallen är största möjliga garantisats 75 % av de aktuella innehaven av mikrokrediter eller garantier, och finansförmedlaren har kvar ansvaret för minst 20 %. EIF:s garanti täcker de första förlusterna, men ett tak fastställs också för varje garanterat innehav på grundval av innehavets sammanlagda förväntade förluster. Största exponering för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har satts till 20 % av varje garanterat innehav. Garantierna löper i upp till tre år. I princip ställs de kostnadsfritt, men finansförmedlarna måste betala en straffavgift om de inte når upp till 90 % av innehavets avtalade volym, dvs. om de fördelar mindre än 90 % av det avtalade beloppet på mikrolån. Detta ger dem erforderliga incitament att nå ut till slutmottagare och komma upp i den avtalade omfattningen Även känt som small and medium-sized enterprises guarantee, SMEG. Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ), EUT L 310, , s SV 6 SV

8 på innehavet. Garantier EU-budgeten garanti EIF motgaranti Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Garantiinstitution garanti mikrolån mikrolån Slutmottagare Additionalitet Enligt avtalet med EIF får medel från Progress-mikrokrediter inte ersätta motsvarande garantier från finansförmedlare enligt befintliga finansinstrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. De kriterier som gäller är inverkan på den geografiska räckvidden eller på den totala finansiering som lämnas till slutmottagarna eller till varje typ av slutmottagare, särskilt utsatta grupper. Geografisk jämvikt EIF ska sträva efter att främja en balanserad geografisk fördelning inom Progressmikrokrediter. Enligt avtalet ska EIF ställa garantier till finansförmedlare i minst 12 medlemsstater till slutet av 2016 och följa en koncentrationsgräns för antalet garantier per land Vem får stöd? Endast ansökningar från institutioner som betjänar de slutmottagare som anges i beslutet får stöd. De måste tillhandahålla garantier för innehav av mikrolån, eller 14 Så länge som de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden inte överskrider 25 miljoner euro, är koncentrationsgränsen 4 miljoner euro per medlemsstat. Över 25 miljoner euro är gränsen det lägre beloppet av 6 miljoner euro eller 16 % av de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden. SV 7 SV

9 mikrokrediter enligt definitionen i beslutet. I bägge fallen ska syftet vara att inrätta eller utveckla mikroföretag. De mikrolån som ges till slutmottagarna ska användas för att finansiera investeringar och arbetskapital, inbegripet förvärv av licenser, och andra startkostnader i mikroföretag. Inbjudan att visa intresse väckte stort gensvar bland finansförmedlarna, även om några av dem aldrig ansökte. De flesta var mycket små mikrokreditgivare med lokal verksamhet, som inte uppfyllde kraven på finansieringsvolym (minst 100 mikrolån per år i innehavet för Progress-mikrokrediter). Detta volymkrav minskar finansförmedlarens risk genom diversifiering av innehavet, och garanterar att ett större antal stödmottagare nås, men det utesluter inte små mikrokreditgivare. I Förenade kungariket, för att nämna ett exempel, har åtta små mikrokreditgivare gått samman i en gemensam fond för att kunna utnyttja instrumentet (finansierade instrument i det här fallet). I slutet av 2010 hade två verksamheter anslutit sig till garantidelen inom Progressmikrokrediter: den belgiska mikrokreditgivaren Microstart 15 och den nederländska stiftelsen Qredits 16. Microstart Microstart är ett nytt belgiskt icke-vinstdrivande mikrofinansinstitut som grundats av banken BNP Paribas Fortis i samarbete med ADIE 17, en fransk mikrokreditgivare som är en av de största i Europa. Progress-mikrokrediter ställer garantier till Microstart på upp till euro för ett mikrolåninnehav på 2,7 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 5,5 %. Microstart ger mikrolån till mikroföretagare som inte har tillgång till konventionell bankutlåning, särskilt arbetslösa, socialbidragstagare och migranter, och stödjer dem när de startar och utvecklar sina företag. Microstart kommer att koncentrera sin inledande verksamhet på flera missgynnade områden i Bryssel, t.ex. Saint-Gilles/Sint-Gillis 18, Saint- Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node och Schaerbeek/Schaarbeek, där arbetslösheten är % Det finns planer på att utöka verksamheten till Vallonien och Flandern mot slutet av Garantin från Progress-mikrokrediter beredde vägen för BNP Paribas Fortis att delta i starten av denna nya mikrolångivare. Det innebär att instrumentet hade en direkt inverkan på den totala finansiering som var tillgänglig för målgruppen. Till skillnad från befintliga mikrokreditinstitut i Belgien, som främst inriktar sig på det övre marknadssegmentet 19, har Microstart som mål att inrikta sig på det lägre segmentet med typiska lån på euro. Således kommer Microstart att utöka mikrofinansernas täckning i Belgien, som hittills inriktats på större projekt Avtalet undertecknades den 15 december Avtalet undertecknades den 16 december Association pour le droit à l initiative économique. Filialen i Saint-Gilles/Sint-Gillis betjänar även angränsande delar av Anderlecht och Bryssel. Den största belgiska långivaren på det här området är Fonds de Participation/Participatiefonds, som ger mikrolån på i medeltal euro (2007). SV 8 SV

10 Qredits Qredits är en privat, icke-vinstdrivande stiftelse som inledde sin verksamhet Den har grundats av både offentliga och privata organ såsom Nederländernas social- och sysselsättningsministerium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), arbets- och bostadsfonden (Fonds Werken aan Wonen) samt bankerna ABN AMRO, Fortis Bank Nederland, ING Nederland och Rabobank Nederland. Stiftelsen får en garanti på euro från Progress-mikrokrediter för ett mikrolåninnehav på 20,4 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 8,5 %. Qredits tillhandahåller inte bara finansiering utan även mentorskap för etablerade företagare och nya företag med en rimlig affärsplan som saknar tillgång till kommersiell finansiering. Man ger också mikrolån till företagsgrundare och låntagare i utsatta grupper som arbetslösa, socialbidragstagare, ungdomar, äldre, personer med låg kreditvärdighet 20 och ensamstående. Innan Qredits fick sin garanti från Progress-mikrokrediter uppgick mikrolån till nya företag till bara 34 % av dess lånevolym, eftersom sådana lån har förhållandevis hög risk. Tack vare garantin kan Qredits utöka sin utlåning till nya företag (definieras som företagare vars företagshistoria är högst tre år), även inom utsatta grupper som utgör en större risk. Garantin gör det också möjligt för Qredits att lätta på sina krav på säkerhet för vissa mikrolåntagare som annars inte skulle ha tillgång till finansiering i Nederländerna. Framtida verksamhet När det gäller framtida verksamhet fortsätter EIF att ta emot ansökningar som torde utmynna i mer verksamhet under FINANSIERADE INSTRUMENT 4.1. Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Förhandlingar mellan kommissionen, EIB och EIF om grundandet av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) slutfördes i slutet av oktober Den luxemburgska tillsynsmyndigheten 21 gav sitt slutliga godkännande av fonden den 22 november 2010, då delen med finansierade instrument inledde sin verksamhet. Av den totalbudget på 100 miljoner euro som satts av till Progress-mikrokrediter fram till 2013, anslås 75 miljoner euro till finansierade instrument. EIB bidrar med 100 miljoner euro, medan andra investerare förväntas ansluta senare med sammanlagda investeringar på upp till 50 miljoner euro. Sedan beslutet antogs har kommissionen skjutit till ytterligare 3 miljoner euro Qredits beaktar uppgifter från kreditupplysning när man bedömer sökandenas överskuldsättning. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Beloppet på 3 miljoner euro kommer från Europaparlamentets förberedande åtgärd. Se avsnitt 7. SV 9 SV

11 4.2. Huvudegenskaper För att nå ett brett urval av slutmottagare erbjuder FCP-fonden en rad olika produkter. Finansförmedlare kan ansöka om fyra slags instrument: prioriterade lån 23, icke-prioriterade lån (lån som prioriterade lån har företräde framför), riskdelningslån (prioriterade lån i kombination med riskdelning i mikrokreditinnehavet), eget kapital (direkt och indirekt ägande genom köp av vanliga aktier eller preferensaktier). För de finansierade instrumenten ansöker intresserade finansförmedlare direkt till EIF. EIF gör sedan ett preliminärt urval av ansökningarna och granskar dem. När ansökan godkänts av EIF:s styrelse förhandlas ett avtal fram och undertecknas av EIF och finansförmedlaren. I nedanstående diagram visas hur Progress-mikrokrediters del för finansierade instrument fungerar. FCP-fonden grundandes som en paraplyfond, EU:s mikrofinansplattform. För närvarande är dess enda delfond den europeiska Progress-mikrofinansfonden, där kommissionen och EIB är de grundande investerarna och EIF är förvaltare. Kommissionen står för de icke-prioriterade lånen, som de prioriterade lånen har företräde framför, vilket innebär att kommissionen får bära de första nettoförluster som påverkar delfondens tillgångar, medan EIB skyddas i egenskap av prioriterad fordringsägare mot förluster som de ickeprioriterade lånen drabbas av. Additionalitet Enligt avtalet där EIF utses till förvaltare ska operativa avtal med finansförmedlare innebära att tillgången på och tillgängligheten till mikrokreditinstrument för slutmottagare ökar, och att detta inte får ersätta motsvarande avtal som ingåtts med finansförmedlare enligt befintliga instrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. Geografisk jämvikt För att bevara den geografiska jämvikten i EU får finansförmedlarnas exponering i en enskild medlemsstat inte överskrida 10 % av det sammanlagda målet av åtaganden från investerare. 23 Om låntagaren går i konkurs ska prioriterade lån återbetalas innan andra fordringsägare får betalt. SV 10 SV

12 Finansierade instrument Europeiska kommissionen Investering Europeiska investeringsbanken Andra investerare Paraplyfond: EU:s mikrofinansplattform Delfond: Progress-mikrokrediter Förvaltning Europiska investeringsfonden Direkta investeringar (lån, aktier, riskdelning) Mikrofinansfond Indirekta investeringar Mikrolån Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Mikrolån Slutmottagare 4.3. Vem får stöd? I likhet med garantierna kan endast mikrokreditgivare vars verksamhet överensstämmer med målen för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 24 komma i fråga för stöd. Eftersom delen med finansierade instrument inte inledde sin verksamhet förrän mot slutet av året, har i skrivande stund endast ett avtal tecknats med det bulgariska mikrofinansinstitutet Mikrofond 25. Mikrofond är inte formellt en bank, och man inledde verksamheten 1999 med stöd av Soros Economic Development Foundation (SEDF) och medel från United Bulgarian Bank och Raiffeisenbank. Sedan 2003 är dess associationsform ett privat bolag med begränsat ansvar, och man har attraherat flera banker som långivare 26 och SEDF som investerare. Med sina förhållandevis små lån, normalt omkring euro, är Mikrofonds målgrupp främst mikroföretagare och mikroföretag som inte har tillgång till andra finansieringskällor 27. Andra mikrokreditföretag inriktar sig på Sofia med omnejd, medan Mikrofond har filialer i hela Artikel 2 i beslutet. Avtalet undertecknades den 18 februari Deutsche Bank, Dexia Microcredit Fund, Oikocredit, Coop-Est och Alphabank. Den största mikrofinanslångivaren i Bulgarien är ProCredit Bank med 78,59 % av mikrolånemarknaden. Banken inriktar sig mer på små och medelstora företag än mikroföretag och mikroföretagare. SV 11 SV

13 Bulgarien. Det gör att man kan betjäna landsbygden där det inte finns särskilt många banker, och på så sätt täcka en lucka i kredittillgången. Dess kundkrets inbegriper ett avsevärt antal bulgariska romer. Det prioriterade lånet på 3 miljoner euro från delen för finansierade instrument inom Progress-mikrokrediter gör det möjligt för Mikrofond att öka sin mikroutlåning, särskilt på landsbygden, och koncentrera sig på romer som ju löper särskilt stor risk att drabbas av social uteslutning, fattigdom och arbetslöshet. Framtida verksamhet Flera andra transaktioner befinner sig på ett långt framskridet stadium. Den 13 december 2010 godkände EIF:s styrelse ett indirekt delägarskap i en brittisk fond. Styrelsen godkände en annan ansökan från ett rumänskt mikrofinansinstitut om ett prioriterat lån i januari Inga ansökningar har hittills avslagits. Ytterligare fyra mikrokreditgivare har bekräftat sitt intresse för de finansierade instrumenten, och EIF räknar med att höra av åtta potentiella finansförmedlare till under Prognoserna för verksamhet inom FCP-fonden tyder på att de finansierade instrumenten kommer att tas i anspråk på ett geografiskt balanserat sätt: enligt nuvarande prognoser förväntas 48 % av transaktionerna äga rum med finansförmedlare i Västeuropa och 52 % med finansförmedlare i Central- och Östeuropa. 5. ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING För att nå målet för Progress-mikrokrediter, nämligen att öka tillgången på och underlätta tillgängligheten till mikrofinans för människor som inte kan använda konventionella banktjänster, är det mycket viktigt för kommissionen att analysera vad medlen används till och instrumentets sociala och ekonomiska konsekvenser, särskilt när det gäller främjande av företagande hos mindre gynnade grupper. EIF är därför skyldigt att två gånger om året rapportera om antalet mikrokreditansökningar som inkommit och avvisats av förmedlarna, antalet ingångna avtal med slutmottagare, finansieringens fördelning geografiskt och efter bransch samt mottagarnas antal och kategori. EIF ålägger i sin tur finansförmedlarna att med jämna mellanrum rapportera om detta. Varje år ska EIF lämna en rapport om Progress-mikrokrediters sociala effekter. Finansförmedlarna ska därför samla in information om slutmottagarnas sociala profil, bl.a. deras anställningsstatus vid tidpunkten för ansökan, deras utbildning, kön och ålder samt huruvida de tillhör en viss grupp (t.ex. personer med funktionsnedsättning eller minoriteter). Information om antal anställda samlas in vid mikrolånets start- och slutdatum för att mäta instrumentets inverkan på sysselsättningen och övervaka långsiktigheten i de mikroföretag som får stöd. 6. KOMMUNIKATION Inrättandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har väckt stort intresse bland både finansförmedlare och enskilda som vill grunda eller utveckla ett företag. Kommissionen och EIF lämnar gemensamt tydlig information om hur instrumentet fungerar. EIF kommunicerar via sin webbplats och i direkta kontakter med finansförmedlarna. SV 12 SV

14 Kommissionen riktar sin kommunikation mot beslutsfattare, organ som förvaltar Europeiska socialfonden (ESF) och allmänheten. Den brett upplagda partskonferensen på temat Mikrofinans i Europa i Bryssel den 9 10 november gav fastare form åt det samarbetet och den samordningen som de avdelningar vid kommissionen som svarar för mikrofinans vill satsa på, för att stärka komplementariteten mellan de olika instrumenten. Alla kommissionens berörda avdelningar och EIB-koncernen bidrog till evenemanget, där Progress-mikrokrediter lanserades. 7. KOMPLEMENTARITET OCH SAMORDNING MED ANDRA INSTRUMENT Tack vare det nya europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har EU:s finansiering och garantier till stöd för mikrofinans i EU kunnat samlas och förenklas. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation , som också förvaltas av EIF, är ett väletablerat garantiinstrument. Enligt programmets del för mikrokreditgarantier ställer EIF lånegarantier till mikrokreditorganisationer (finansförmedlare) som ger lån på upp till euro till mikroföretag. Sedan september 2010 är Progress-mikrokrediter första långivare för mikrokredit. Det innebär att mikrokrediter får ges inom programmet bara när det inte är tillåtet i Progress-mikrokrediter, t.ex. om inga medel finns tillgängliga, om finansförmedlaren verkar i ett land utanför EU och därför inte omfattas av Progressmikrokrediter, om beloppet överskrider koncentrationsgränsen för den aktuella medlemsstaten eller om finansförmedlarens låninnehav är främst kommersiellt inriktat. Verksamheten inom Jeremie 29 kompletterar också Progress-mikrokrediter. Jeremie ska, inom ramen för strukturfonderna och delad förvaltning med medlemsstaterna, förbättra tillgången till expansionskapital för små och medelstora företag, investeringar i innovation samt finansiering av nystartade företag, inklusive mikroföretag. Att ge stöd till kapacitetsuppbyggnad för andra mikrokreditgivare än banker är inte ett mål för Progress-mikrokrediter men däremot för Jasmine 30, som kommissionen och EIB-koncernen startade som ett treårigt pilotprojekt ( ) för tekniskt stöd och finansiering till andra mikrokreditgivare än banker etablerade i EU. Kommissionen underbygger Jasmines del för tekniskt stöd med medel (7 miljoner euro) som Europaparlamentet ställt till kommissionens förfogande enligt en förberedande åtgärd. Medlen stöder mikrofinansinstitutens utveckling i EU, och kommissionen använder dem för att tillhandahålla groddkapital till andra mikrokreditgivare än banker. Förutom de två första garantierna från Progress-mikrokrediters garantidel kan Microstart och Qredits även få en kapitalinvestering på euro och ett lån på euro var för kapacitetsuppbyggnad enligt åtgärden. Åtgärdens icke ianspråktagna medel (3 miljoner euro) anslogs av effektivitetsskäl till de finansierade instrumenten i Progress-mikrokrediter. Progress-mikrokrediter kompletterar också Europeiska socialfonden, där stöd till företagsamhet är ett prioriterat mål för programperioden Det är allmänt erkänt att nya företag når bättre resultat genom heltäckande nyföretagar- och företagsstöd av hög Konferensens webbsida med länkar till presentationer: Jeremie = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises: Jasmine = Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe: SV 13 SV

15 kvalitet, anpassat till mindre gynnade gruppers behov. Detta prioriteras i 17 medlemsstaters operativa program. Kommissionen kommer att fortsätta att använda tekniskt stöd från Europeiska socialfonden för att hjälpa medlemsstaternas nationella och regionala myndigheter att förbättra sitt stöd till människor som vill stärka sina företag eller starta ett nytt. Hjälpen kommer bl.a. att omfatta utbyte av bra lösningar för att bättre nå målgrupperna och förbättra multisektor- /multinivåstyrning. Slutligen kan enskilda som tar mikrolån beviljas nedsatt ränta enligt en möjlighet som ges av ESF-förordningen 31. Europeiska socialfondens förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna får utforma särskilda åtgärder för mikroföretagare som täcker hela eller delar av räntan på lån, något som skulle kunna minska mikroföretagarnas finansiella börda och därigenom komplettera Progress-mikrokrediter. Hittills har dock ingen medlemsstat sagt sig planera att utnyttja denna möjlighet inom Progress-mikrokrediter. 8. UTSIKTER OCH SLUTSATSER De ingångna avtalen och prognoserna om transaktioner ger vid handen att de olika instrument som erbjuds är attraktiva för många slags finansförmedlare. Omkring en tredjedel av de transaktioner som förbereds förväntas äga rum med banker, och två tredjedelar med andra finansinstitut. Av de finansierade instrumenten torde 53 % av avtalen, räknat i volym, tecknas med små banker och 47 % med andra mikrokreditgivare än banker. Det innebär att de första transaktionerna blir välbalanserade sett till typ av finansförmedlare, vilket också kommer att underlätta för det breda urval av mikrolåntagare som Progress-mikrokrediter har som målgrupp. Hittills tyder prognoserna på större intresse för de finansierade instrumenten än garantierna, vilket innebär att fördelningen av EU-medlen mellan de två delarna i Progress-mikrokrediter (75 % kontra 25 %) varit lämplig. Av de produkter som erbjuds genom FCP-fonden har prioriterade lån precis som förväntat varit mest efterfrågade (63 %). Alla tillgängliga finansinstrument, dvs. prioriterade lån, icke-prioriterade lån, riskdelningslån samt direkt och indirekt ägande, ingår dock i prognosen, något som visar att det breda produktutbudet svarar mot en faktisk efterfrågan hos finansförmedlarna i målgruppen och bidrar till att nå fler i hela EU. Kommissionen och EIF räknar också med att medlen tas i anspråk i god omfattning. Under perioden kommer 25 miljoner euro att varje år ställas till mikrokreditinstrumentets förfogande. För 2010 anslogs 10 miljoner euro för garantier och 18 miljoner euro 32 för finansierade instrument 33. Ytterligare 24 miljoner euro från EIB gör att det totala belopp som finns Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999, EUT L 210, , s miljoner euro inom Europaparlamentets förberedande åtgärd. För garantierna betalades 6 miljoner euro till kontot för Progress-mikrokrediter hos EIF. För de finansierade instrumenten togs 15 miljoner euro i anspråk, medan 3 miljoner euro överfördes. SV 14 SV

16 tillgängligt för FCP-fonden är 42 miljoner euro. För 2011 har kommissionen anslagit nära 5 miljoner euro för garantier 34 och 20 miljoner euro för finansierade instrument. För garantierna torde ytterligare 8 miljoner euro tas i anspråk under 2011, medan prognoserna för de finansierade instrumenten ger vid handen att 44 miljoner euro kommer att tas i anspråk fram till årsslutet. I nästa årsrapport, som ska läggas fram i juni 2012 på grundval av EIF:s genomföranderapporter för 2011, är tanken att mer utförligt redovisa tillgången till finansiering efter enskilda branscher och typ av mottagare, den geografiska fördelningen och fördelningen efter sektor. Rapporten ska också ge en första fingervisning om Progress-mikrokrediters effekter och långsiktiga uthållighet. 34 Åtagandet för garantier är totalt euro. Till kompletterande åtgärder har euro anslagits. SV 15 SV

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN Europeiska investeringsbanken (EIB) främjar Europeiska unionens målsättningar genom att erbjuda långsiktig projektfinansiering, garantier och rådgivning. EIB stöder projekt

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska havs- och fiskerifonden , som samfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden , som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.6.2016 COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.10.2014 COM(2014) 639 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige P7_TA-PROV(2012)0488 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/005 SE/Saab från Sverige Europaparlamentets resolution av den 12 december 2012 om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 27.2.2013 2012/2321(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kooperativs bidrag till att övervinna krisen (2012/2321(INI)) Utskottet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 15.7.2014 2014/2055(BUD) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

BILAGA ANTAGNA TEXTER

BILAGA ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 BILAGA till ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 22 oktober 2009 Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2042(INI) från budgetkontrollutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV. Europaparlamentet 2015/2042(INI) från budgetkontrollutskottet Europaparlamentet 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 2015/2042(INI) 20.10.2015 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över genomförande av det europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt

KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur. Inbjudan att lämna förslag. EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt KREATIVA EUROPA (2014 2020) Delprogrammet Kultur Inbjudan att lämna förslag EACEA 29/2015: Stöd till europeiska samarbetsprojekt Genomförande av Kreativa Europa delprogrammet Kultur: Stöd till europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation

Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation Riktlinjer om MAR Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation 20/10/2016 ESMA/2016/1478 SV Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 3 2 Definitioner... 3 3 Syfte... 3 4 Efterlevnads- och rapporteringsskyldigheter...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM120. Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 Kulturdepartementet 2016-08-23 Dokumentbeteckning KOM (2016) 442 Förslag till rådets beslut om inrättande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet

Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 05.08.2009 K(2009)6228 slutlig Angående : Statligt stöd N 436/2009 Sverige Förlängning av det svenska kapitaltillskottsprogrammet Herr Minister, FÖRFARANDE (1) Genom

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.2.2009 KOM(2009) 72 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som Europeiska gemenskapen ska inta i AVS EG-ministerrådet beträffande

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 COM(2015) 181 final 2015/0094 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag.

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 november 2016 (OR. en) 14010/16 ECOFIN 1003 EDUC 352 CODEC 1582 SOC 668 POLGEN 132 EMPL 457 COMPET 561 EF 331 RECH 305 AGRI 589 ENER 371 TELECOM 216 TRANS 410 UEM

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete.

Företrädare för Europeiska kommissionen ska delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. ARBETSORDNING FÖR ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING 2014 2020 1. UPPRÄTTANDE, SAMMANSÄTTNING OCH SEKRETARIAT 1.1 Upprättande Övervakningskommittén är inrättad enligt Europarlamentets och

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM66. Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om ett instrument för nödhjälp inom EU Justitiedepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 115 Förslag till rådets förordning om tillhandahållande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män PRELIMINÄR VERSION 2004/0167(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2017 COM(2017) 826 final 2017/0336 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.7.2013 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (0073/2013) Ärende: Motiverat yttrande från den luxemburgska deputeradekammaren över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Österrikes nationella reformprogram 2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 269 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Österrikes nationella reformprogram 2015 med avgivande av rådets yttrande om Österrikes stabilitetsprogram

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningsperiod SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2.9.2009 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (06/2009) Angående: BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2010 Sammanfattande analys av det preliminära

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:116

Regeringens proposition 2008/09:116 Regeringens proposition 2008/09:116 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 februari 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer