RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2011) 195 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV SV

3 RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 2010 SV 2 SV

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter i huvuddrag Garantier inom Progress-mikrokrediter Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Huvudegenskaper Vem får stöd? Finansierade instrument Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Huvudegenskaper Vem får stöd? Övervakning och rapportering Kommunikation Komplementaritet och samordning med andra instrument Utsikter och slutsatser SV 3 SV

5 1. INLEDNING Mikroföretag 1 är hörnstenen i Europeiska unionens ekonomi och står för mer än 95 % av de två miljoner företag som grundas varje år. En tredjedel av mikroföretagen och småföretagen grundas av arbetslösa. En förutsättning för grundande av företag är tillgång till finansiering. Den ekonomiska krisen har allvarligt minskat bankernas utlåning, vilket förvärrar de strukturella problemen för mindre gynnade grupper när de försöker få tillgång till banktjänster. Mikrofinans 2, särskilt mikrokredit, dvs. lån på mindre än euro, är en lösning. Före krisen var den potentiella efterfrågan på mikrokrediter i EU på kort sikt uppskattningsvis mer än nya lån på omkring miljoner euro 3. De flesta mikrokrediterna i EU tillhandahålls av icke-vinstdrivande mikrofinansorgan (icke-statliga organisationer, stiftelser, myndigheter samt medlemsstaternas politiska banker och övriga finansiella institutioner), men de har för närvarande inte kapacitet eller resurser att tillgodose denna höga efterfrågan. Europaparlamentet är medvetet om problemet och har bett kommissionen att intensifiera sina satsningar på utveckling av mikrokredit i EU för att stödja tillväxt och sysselsättning 4. Som svar på krisen 5 antog kommissionen den 2 juli 2009 två lagförslag, ett om inrättande av ett europeiskt mikrokreditinstrument inom Progress och ett om användning av medel från programmet Progress för att finansiera det. Parlamentet och rådet enades om förslagen i början av 2010 och antog Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet 6 (nedan kallat beslutet), som trädde i kraft den 8 april Medlen från EU-budgeten uppgår till totalt 100 miljoner euro för tiden 1 januari december , varav 60 miljoner euro från programmet Progress 8 och 40 miljoner euro från budgetmarginalerna. Som en del av överenskommelsen enades man om att budgetmyndigheten skulle ha möjlighet att besluta om att återföra upp till 20 miljoner euro till Progress genom utkastet till årsbudget för åren I denna första rapport sammanfattas genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (Progress-mikrokrediter). I enlighet med artikel 8 i beslutet bygger den på I bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, , s. 36) definieras mikroföretag som företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Mikrofinans är ett vidare begrepp som inbegriper mikrokredit men också andra finanstjänster som sparkonton, mikroförsäkring och gireringar. Se meddelandet Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, KOM(2007) 708 slutlig/2, Europaparlamentets resolution av den 24 mars 2009 med rekommendationer till kommissionen om ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning, 2008/2122(INI). Se meddelandet Ett gemensamt åtagande för sysselsättning, KOM(2009) 257, EUT L 87, , s. 1. Artikel 3.1 i beslutet. Europaparlamentets och rådets beslut nr 1672/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av ett gemenskapsprogram för sysselsättning och social solidaritet Progress, EUT L 315, , s. 1. SV 4 SV

6 rapporter från Europeiska investeringsfonden (EIF). Eftersom Progress-mikrokrediter inrättades helt nyligen inriktas denna rapport på instrumentets huvudegenskaper, produkternas utformning och de första stegen i genomförandet. I de tre sista avsnitten redovisas hur kommissionens och Europeiska investeringsfondens kommunicerat om detta, hur Progressmikrokrediters fungerar som komplement till andra EU-instrument och vilka utsikter till vidare utveckling som finns. 2. DET EUROPEISKA INSTRUMENTET PROGRESS FÖR MIKROKREDITER I HUVUDDRAG Det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har två mål. För det första gör det mikrofinans enklare tillgängligt för dem som vill starta eller utveckla mikroföretag, även dem som vill bli egenföretagare, eftersom det gör att mikrokreditgivare i EU kan öka sin utlåning till dem. För det andra förbättrar det tillgången till mikrofinans genom att minska mikrofinansinstitutens risker. Det gör det möjligt att nå grupper som normalt inte hade kunnat få krediter, t.ex. för att de inte kunde ställa en tillräcklig säkerhet eller för att räntorna skulle behöva sättas mycket höga för att återspegla den faktiska risken. Progress-mikrokrediter är avsett för många olika slutmottagare: Personer som har förlorat eller riskerar att förlora jobbet eller som har svårt att ta sig in på eller tillbaka till arbetsmarknaden, personer som riskerar att drabbas av social utestängning och utsatta grupper som är missgynnade när det gäller tillgång till den konventionella kreditmarknaden. Mikroföretag, särskilt inom den sociala ekonomin, som anställer personer i ovannämnda kategorier 9. För att nå alla dessa slutmottagare bör många olika slags finansieringsinstrument göras tillgängliga för mikrokreditgivare. I beslutet 10 stadgas därför om fyra slags finansieringsinstrument: garantier, riskspridningsinstrument, egetkapitalinstrument och skuldinstrument. De är tillgängliga för offentliga och privata inrättningar på nationell, regional och lokal nivå i medlemsstaterna som tillhandahåller en slutprodukt, nämligen mikrokrediter, till personer och mikroföretag i medlemsstaterna. För att utveckla dessa instrument har två separata instrument inrättats: Ett garantiinstrument. En strukturerad investeringsfond i form av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) enligt luxemburgsk rätt, som erbjuder finansierade instrument (skuld, eget kapital och riskspridning). Enligt kommissionens uppskattningar kommer EU:s bidrag på 100 miljoner euro att genom hävstångsverkan uppbåda mikrolån på mer än 500 miljoner euro under åtta år genom följande: Ytterligare medel från andra investerare. Det förutsätts att EU:s investeringar attraherar finansiering från andra parter. Europeiska investeringsbanken (EIB) har redan åtagit sig att 9 10 Artikel 2 i beslutet. Artikel 4 i beslutet. SV 5 SV

7 matcha EU:s bidrag och ställa 100 miljoner euro till förfogande för delen för finansierade instrument. Ytterligare 47 miljoner euro förväntas från andra investerare. Medlens cirkulation. Medlen kan användas mer än en gång under löptiden för Progressmikrokrediter. Enligt beslutet ska den sista återinvesteringen ske Produkternas hävstångsverkan. Det uppskattas att varje euro som anslås i garantier kan uppbåda minst sex euro i mikrokrediter, medan de finansierade instrumenten förväntas ha en hävstångsverkan på mellan ett och tre. I avsnitten 3 och 4 beskrivs garantidelens respektive de finansierade instrumentens inrättande, huvudegenskaper och stödmottagare. 3. GARANTIER INOM PROGRESS-MIKROKREDITER 3.1. Start av garantidelen inom Progress-mikrokrediter Garantidelen startades den 1 juli 2010 enligt ett förvaltningsavtal mellan kommissionen och Europeiska investeringsfonden. Av Progress-mikrokrediters totalbudget på 100 miljoner euro kommer 25 miljoner euro att anslås till garantidelen Huvudegenskaper Garantidelen har i allt väsentligt utformats med garantiinstrumentet för små och medelstora företag 11 i programmet för konkurrenskraft och innovation 12 i åtanke. I nedanstående diagram visas hur garantiinstrumentet fungerar. Finansförmedlare kan ansöka om garantier genom att svara på de öppna inbjudningar att anmäla intresse som offentliggörs på EIF:s webbplats 13. EIF bedömer ansökningarna, och när de har godkänts av EIF:s styrelse och kommissionen är det EIF som förhandlar om avtalet och ingår dem med finansförmedlarna. EIF ställer direkta garantier till mikrokreditgivare för att täcka deras innehav av mikrolån, och motgarantier till garantiinstitut som i sin tur ställer garantier för att täcka mikrofinansinstitutens innehav av mikrolån. I bägge fallen är största möjliga garantisats 75 % av de aktuella innehaven av mikrokrediter eller garantier, och finansförmedlaren har kvar ansvaret för minst 20 %. EIF:s garanti täcker de första förlusterna, men ett tak fastställs också för varje garanterat innehav på grundval av innehavets sammanlagda förväntade förluster. Största exponering för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har satts till 20 % av varje garanterat innehav. Garantierna löper i upp till tre år. I princip ställs de kostnadsfritt, men finansförmedlarna måste betala en straffavgift om de inte når upp till 90 % av innehavets avtalade volym, dvs. om de fördelar mindre än 90 % av det avtalade beloppet på mikrolån. Detta ger dem erforderliga incitament att nå ut till slutmottagare och komma upp i den avtalade omfattningen Även känt som small and medium-sized enterprises guarantee, SMEG. Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation ( ), EUT L 310, , s SV 6 SV

8 på innehavet. Garantier EU-budgeten garanti EIF motgaranti Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Garantiinstitution garanti mikrolån mikrolån Slutmottagare Additionalitet Enligt avtalet med EIF får medel från Progress-mikrokrediter inte ersätta motsvarande garantier från finansförmedlare enligt befintliga finansinstrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. De kriterier som gäller är inverkan på den geografiska räckvidden eller på den totala finansiering som lämnas till slutmottagarna eller till varje typ av slutmottagare, särskilt utsatta grupper. Geografisk jämvikt EIF ska sträva efter att främja en balanserad geografisk fördelning inom Progressmikrokrediter. Enligt avtalet ska EIF ställa garantier till finansförmedlare i minst 12 medlemsstater till slutet av 2016 och följa en koncentrationsgräns för antalet garantier per land Vem får stöd? Endast ansökningar från institutioner som betjänar de slutmottagare som anges i beslutet får stöd. De måste tillhandahålla garantier för innehav av mikrolån, eller 14 Så länge som de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden inte överskrider 25 miljoner euro, är koncentrationsgränsen 4 miljoner euro per medlemsstat. Över 25 miljoner euro är gränsen det lägre beloppet av 6 miljoner euro eller 16 % av de totala budgetanslagen och andra medel tillgängliga för åtaganden. SV 7 SV

9 mikrokrediter enligt definitionen i beslutet. I bägge fallen ska syftet vara att inrätta eller utveckla mikroföretag. De mikrolån som ges till slutmottagarna ska användas för att finansiera investeringar och arbetskapital, inbegripet förvärv av licenser, och andra startkostnader i mikroföretag. Inbjudan att visa intresse väckte stort gensvar bland finansförmedlarna, även om några av dem aldrig ansökte. De flesta var mycket små mikrokreditgivare med lokal verksamhet, som inte uppfyllde kraven på finansieringsvolym (minst 100 mikrolån per år i innehavet för Progress-mikrokrediter). Detta volymkrav minskar finansförmedlarens risk genom diversifiering av innehavet, och garanterar att ett större antal stödmottagare nås, men det utesluter inte små mikrokreditgivare. I Förenade kungariket, för att nämna ett exempel, har åtta små mikrokreditgivare gått samman i en gemensam fond för att kunna utnyttja instrumentet (finansierade instrument i det här fallet). I slutet av 2010 hade två verksamheter anslutit sig till garantidelen inom Progressmikrokrediter: den belgiska mikrokreditgivaren Microstart 15 och den nederländska stiftelsen Qredits 16. Microstart Microstart är ett nytt belgiskt icke-vinstdrivande mikrofinansinstitut som grundats av banken BNP Paribas Fortis i samarbete med ADIE 17, en fransk mikrokreditgivare som är en av de största i Europa. Progress-mikrokrediter ställer garantier till Microstart på upp till euro för ett mikrolåninnehav på 2,7 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 5,5 %. Microstart ger mikrolån till mikroföretagare som inte har tillgång till konventionell bankutlåning, särskilt arbetslösa, socialbidragstagare och migranter, och stödjer dem när de startar och utvecklar sina företag. Microstart kommer att koncentrera sin inledande verksamhet på flera missgynnade områden i Bryssel, t.ex. Saint-Gilles/Sint-Gillis 18, Saint- Josse-ten-Noode/Sint-Joost-ten-Node och Schaerbeek/Schaarbeek, där arbetslösheten är % Det finns planer på att utöka verksamheten till Vallonien och Flandern mot slutet av Garantin från Progress-mikrokrediter beredde vägen för BNP Paribas Fortis att delta i starten av denna nya mikrolångivare. Det innebär att instrumentet hade en direkt inverkan på den totala finansiering som var tillgänglig för målgruppen. Till skillnad från befintliga mikrokreditinstitut i Belgien, som främst inriktar sig på det övre marknadssegmentet 19, har Microstart som mål att inrikta sig på det lägre segmentet med typiska lån på euro. Således kommer Microstart att utöka mikrofinansernas täckning i Belgien, som hittills inriktats på större projekt Avtalet undertecknades den 15 december Avtalet undertecknades den 16 december Association pour le droit à l initiative économique. Filialen i Saint-Gilles/Sint-Gillis betjänar även angränsande delar av Anderlecht och Bryssel. Den största belgiska långivaren på det här området är Fonds de Participation/Participatiefonds, som ger mikrolån på i medeltal euro (2007). SV 8 SV

10 Qredits Qredits är en privat, icke-vinstdrivande stiftelse som inledde sin verksamhet Den har grundats av både offentliga och privata organ såsom Nederländernas social- och sysselsättningsministerium (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), arbets- och bostadsfonden (Fonds Werken aan Wonen) samt bankerna ABN AMRO, Fortis Bank Nederland, ING Nederland och Rabobank Nederland. Stiftelsen får en garanti på euro från Progress-mikrokrediter för ett mikrolåninnehav på 20,4 miljoner euro med en garantisats på 75 % och en övre gräns på 8,5 %. Qredits tillhandahåller inte bara finansiering utan även mentorskap för etablerade företagare och nya företag med en rimlig affärsplan som saknar tillgång till kommersiell finansiering. Man ger också mikrolån till företagsgrundare och låntagare i utsatta grupper som arbetslösa, socialbidragstagare, ungdomar, äldre, personer med låg kreditvärdighet 20 och ensamstående. Innan Qredits fick sin garanti från Progress-mikrokrediter uppgick mikrolån till nya företag till bara 34 % av dess lånevolym, eftersom sådana lån har förhållandevis hög risk. Tack vare garantin kan Qredits utöka sin utlåning till nya företag (definieras som företagare vars företagshistoria är högst tre år), även inom utsatta grupper som utgör en större risk. Garantin gör det också möjligt för Qredits att lätta på sina krav på säkerhet för vissa mikrolåntagare som annars inte skulle ha tillgång till finansiering i Nederländerna. Framtida verksamhet När det gäller framtida verksamhet fortsätter EIF att ta emot ansökningar som torde utmynna i mer verksamhet under FINANSIERADE INSTRUMENT 4.1. Grundande av en fonds commun de placement för finansierade instrument Förhandlingar mellan kommissionen, EIB och EIF om grundandet av en fonds commun de placement-fonds d investissement spécialisé (FCP-FIS) slutfördes i slutet av oktober Den luxemburgska tillsynsmyndigheten 21 gav sitt slutliga godkännande av fonden den 22 november 2010, då delen med finansierade instrument inledde sin verksamhet. Av den totalbudget på 100 miljoner euro som satts av till Progress-mikrokrediter fram till 2013, anslås 75 miljoner euro till finansierade instrument. EIB bidrar med 100 miljoner euro, medan andra investerare förväntas ansluta senare med sammanlagda investeringar på upp till 50 miljoner euro. Sedan beslutet antogs har kommissionen skjutit till ytterligare 3 miljoner euro Qredits beaktar uppgifter från kreditupplysning när man bedömer sökandenas överskuldsättning. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Beloppet på 3 miljoner euro kommer från Europaparlamentets förberedande åtgärd. Se avsnitt 7. SV 9 SV

11 4.2. Huvudegenskaper För att nå ett brett urval av slutmottagare erbjuder FCP-fonden en rad olika produkter. Finansförmedlare kan ansöka om fyra slags instrument: prioriterade lån 23, icke-prioriterade lån (lån som prioriterade lån har företräde framför), riskdelningslån (prioriterade lån i kombination med riskdelning i mikrokreditinnehavet), eget kapital (direkt och indirekt ägande genom köp av vanliga aktier eller preferensaktier). För de finansierade instrumenten ansöker intresserade finansförmedlare direkt till EIF. EIF gör sedan ett preliminärt urval av ansökningarna och granskar dem. När ansökan godkänts av EIF:s styrelse förhandlas ett avtal fram och undertecknas av EIF och finansförmedlaren. I nedanstående diagram visas hur Progress-mikrokrediters del för finansierade instrument fungerar. FCP-fonden grundandes som en paraplyfond, EU:s mikrofinansplattform. För närvarande är dess enda delfond den europeiska Progress-mikrofinansfonden, där kommissionen och EIB är de grundande investerarna och EIF är förvaltare. Kommissionen står för de icke-prioriterade lånen, som de prioriterade lånen har företräde framför, vilket innebär att kommissionen får bära de första nettoförluster som påverkar delfondens tillgångar, medan EIB skyddas i egenskap av prioriterad fordringsägare mot förluster som de ickeprioriterade lånen drabbas av. Additionalitet Enligt avtalet där EIF utses till förvaltare ska operativa avtal med finansförmedlare innebära att tillgången på och tillgängligheten till mikrokreditinstrument för slutmottagare ökar, och att detta inte får ersätta motsvarande avtal som ingåtts med finansförmedlare enligt befintliga instrument på EU-nivå eller nationell eller regional nivå. Geografisk jämvikt För att bevara den geografiska jämvikten i EU får finansförmedlarnas exponering i en enskild medlemsstat inte överskrida 10 % av det sammanlagda målet av åtaganden från investerare. 23 Om låntagaren går i konkurs ska prioriterade lån återbetalas innan andra fordringsägare får betalt. SV 10 SV

12 Finansierade instrument Europeiska kommissionen Investering Europeiska investeringsbanken Andra investerare Paraplyfond: EU:s mikrofinansplattform Delfond: Progress-mikrokrediter Förvaltning Europiska investeringsfonden Direkta investeringar (lån, aktier, riskdelning) Mikrofinansfond Indirekta investeringar Mikrolån Mikrokreditgivare Mikrokreditgivare Mikrolån Slutmottagare 4.3. Vem får stöd? I likhet med garantierna kan endast mikrokreditgivare vars verksamhet överensstämmer med målen för det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter 24 komma i fråga för stöd. Eftersom delen med finansierade instrument inte inledde sin verksamhet förrän mot slutet av året, har i skrivande stund endast ett avtal tecknats med det bulgariska mikrofinansinstitutet Mikrofond 25. Mikrofond är inte formellt en bank, och man inledde verksamheten 1999 med stöd av Soros Economic Development Foundation (SEDF) och medel från United Bulgarian Bank och Raiffeisenbank. Sedan 2003 är dess associationsform ett privat bolag med begränsat ansvar, och man har attraherat flera banker som långivare 26 och SEDF som investerare. Med sina förhållandevis små lån, normalt omkring euro, är Mikrofonds målgrupp främst mikroföretagare och mikroföretag som inte har tillgång till andra finansieringskällor 27. Andra mikrokreditföretag inriktar sig på Sofia med omnejd, medan Mikrofond har filialer i hela Artikel 2 i beslutet. Avtalet undertecknades den 18 februari Deutsche Bank, Dexia Microcredit Fund, Oikocredit, Coop-Est och Alphabank. Den största mikrofinanslångivaren i Bulgarien är ProCredit Bank med 78,59 % av mikrolånemarknaden. Banken inriktar sig mer på små och medelstora företag än mikroföretag och mikroföretagare. SV 11 SV

13 Bulgarien. Det gör att man kan betjäna landsbygden där det inte finns särskilt många banker, och på så sätt täcka en lucka i kredittillgången. Dess kundkrets inbegriper ett avsevärt antal bulgariska romer. Det prioriterade lånet på 3 miljoner euro från delen för finansierade instrument inom Progress-mikrokrediter gör det möjligt för Mikrofond att öka sin mikroutlåning, särskilt på landsbygden, och koncentrera sig på romer som ju löper särskilt stor risk att drabbas av social uteslutning, fattigdom och arbetslöshet. Framtida verksamhet Flera andra transaktioner befinner sig på ett långt framskridet stadium. Den 13 december 2010 godkände EIF:s styrelse ett indirekt delägarskap i en brittisk fond. Styrelsen godkände en annan ansökan från ett rumänskt mikrofinansinstitut om ett prioriterat lån i januari Inga ansökningar har hittills avslagits. Ytterligare fyra mikrokreditgivare har bekräftat sitt intresse för de finansierade instrumenten, och EIF räknar med att höra av åtta potentiella finansförmedlare till under Prognoserna för verksamhet inom FCP-fonden tyder på att de finansierade instrumenten kommer att tas i anspråk på ett geografiskt balanserat sätt: enligt nuvarande prognoser förväntas 48 % av transaktionerna äga rum med finansförmedlare i Västeuropa och 52 % med finansförmedlare i Central- och Östeuropa. 5. ÖVERVAKNING OCH RAPPORTERING För att nå målet för Progress-mikrokrediter, nämligen att öka tillgången på och underlätta tillgängligheten till mikrofinans för människor som inte kan använda konventionella banktjänster, är det mycket viktigt för kommissionen att analysera vad medlen används till och instrumentets sociala och ekonomiska konsekvenser, särskilt när det gäller främjande av företagande hos mindre gynnade grupper. EIF är därför skyldigt att två gånger om året rapportera om antalet mikrokreditansökningar som inkommit och avvisats av förmedlarna, antalet ingångna avtal med slutmottagare, finansieringens fördelning geografiskt och efter bransch samt mottagarnas antal och kategori. EIF ålägger i sin tur finansförmedlarna att med jämna mellanrum rapportera om detta. Varje år ska EIF lämna en rapport om Progress-mikrokrediters sociala effekter. Finansförmedlarna ska därför samla in information om slutmottagarnas sociala profil, bl.a. deras anställningsstatus vid tidpunkten för ansökan, deras utbildning, kön och ålder samt huruvida de tillhör en viss grupp (t.ex. personer med funktionsnedsättning eller minoriteter). Information om antal anställda samlas in vid mikrolånets start- och slutdatum för att mäta instrumentets inverkan på sysselsättningen och övervaka långsiktigheten i de mikroföretag som får stöd. 6. KOMMUNIKATION Inrättandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har väckt stort intresse bland både finansförmedlare och enskilda som vill grunda eller utveckla ett företag. Kommissionen och EIF lämnar gemensamt tydlig information om hur instrumentet fungerar. EIF kommunicerar via sin webbplats och i direkta kontakter med finansförmedlarna. SV 12 SV

14 Kommissionen riktar sin kommunikation mot beslutsfattare, organ som förvaltar Europeiska socialfonden (ESF) och allmänheten. Den brett upplagda partskonferensen på temat Mikrofinans i Europa i Bryssel den 9 10 november gav fastare form åt det samarbetet och den samordningen som de avdelningar vid kommissionen som svarar för mikrofinans vill satsa på, för att stärka komplementariteten mellan de olika instrumenten. Alla kommissionens berörda avdelningar och EIB-koncernen bidrog till evenemanget, där Progress-mikrokrediter lanserades. 7. KOMPLEMENTARITET OCH SAMORDNING MED ANDRA INSTRUMENT Tack vare det nya europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter har EU:s finansiering och garantier till stöd för mikrofinans i EU kunnat samlas och förenklas. Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation , som också förvaltas av EIF, är ett väletablerat garantiinstrument. Enligt programmets del för mikrokreditgarantier ställer EIF lånegarantier till mikrokreditorganisationer (finansförmedlare) som ger lån på upp till euro till mikroföretag. Sedan september 2010 är Progress-mikrokrediter första långivare för mikrokredit. Det innebär att mikrokrediter får ges inom programmet bara när det inte är tillåtet i Progress-mikrokrediter, t.ex. om inga medel finns tillgängliga, om finansförmedlaren verkar i ett land utanför EU och därför inte omfattas av Progressmikrokrediter, om beloppet överskrider koncentrationsgränsen för den aktuella medlemsstaten eller om finansförmedlarens låninnehav är främst kommersiellt inriktat. Verksamheten inom Jeremie 29 kompletterar också Progress-mikrokrediter. Jeremie ska, inom ramen för strukturfonderna och delad förvaltning med medlemsstaterna, förbättra tillgången till expansionskapital för små och medelstora företag, investeringar i innovation samt finansiering av nystartade företag, inklusive mikroföretag. Att ge stöd till kapacitetsuppbyggnad för andra mikrokreditgivare än banker är inte ett mål för Progress-mikrokrediter men däremot för Jasmine 30, som kommissionen och EIB-koncernen startade som ett treårigt pilotprojekt ( ) för tekniskt stöd och finansiering till andra mikrokreditgivare än banker etablerade i EU. Kommissionen underbygger Jasmines del för tekniskt stöd med medel (7 miljoner euro) som Europaparlamentet ställt till kommissionens förfogande enligt en förberedande åtgärd. Medlen stöder mikrofinansinstitutens utveckling i EU, och kommissionen använder dem för att tillhandahålla groddkapital till andra mikrokreditgivare än banker. Förutom de två första garantierna från Progress-mikrokrediters garantidel kan Microstart och Qredits även få en kapitalinvestering på euro och ett lån på euro var för kapacitetsuppbyggnad enligt åtgärden. Åtgärdens icke ianspråktagna medel (3 miljoner euro) anslogs av effektivitetsskäl till de finansierade instrumenten i Progress-mikrokrediter. Progress-mikrokrediter kompletterar också Europeiska socialfonden, där stöd till företagsamhet är ett prioriterat mål för programperioden Det är allmänt erkänt att nya företag når bättre resultat genom heltäckande nyföretagar- och företagsstöd av hög Konferensens webbsida med länkar till presentationer: Jeremie = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises: Jasmine = Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe: SV 13 SV

15 kvalitet, anpassat till mindre gynnade gruppers behov. Detta prioriteras i 17 medlemsstaters operativa program. Kommissionen kommer att fortsätta att använda tekniskt stöd från Europeiska socialfonden för att hjälpa medlemsstaternas nationella och regionala myndigheter att förbättra sitt stöd till människor som vill stärka sina företag eller starta ett nytt. Hjälpen kommer bl.a. att omfatta utbyte av bra lösningar för att bättre nå målgrupperna och förbättra multisektor- /multinivåstyrning. Slutligen kan enskilda som tar mikrolån beviljas nedsatt ränta enligt en möjlighet som ges av ESF-förordningen 31. Europeiska socialfondens förvaltningsmyndigheter i medlemsstaterna får utforma särskilda åtgärder för mikroföretagare som täcker hela eller delar av räntan på lån, något som skulle kunna minska mikroföretagarnas finansiella börda och därigenom komplettera Progress-mikrokrediter. Hittills har dock ingen medlemsstat sagt sig planera att utnyttja denna möjlighet inom Progress-mikrokrediter. 8. UTSIKTER OCH SLUTSATSER De ingångna avtalen och prognoserna om transaktioner ger vid handen att de olika instrument som erbjuds är attraktiva för många slags finansförmedlare. Omkring en tredjedel av de transaktioner som förbereds förväntas äga rum med banker, och två tredjedelar med andra finansinstitut. Av de finansierade instrumenten torde 53 % av avtalen, räknat i volym, tecknas med små banker och 47 % med andra mikrokreditgivare än banker. Det innebär att de första transaktionerna blir välbalanserade sett till typ av finansförmedlare, vilket också kommer att underlätta för det breda urval av mikrolåntagare som Progress-mikrokrediter har som målgrupp. Hittills tyder prognoserna på större intresse för de finansierade instrumenten än garantierna, vilket innebär att fördelningen av EU-medlen mellan de två delarna i Progress-mikrokrediter (75 % kontra 25 %) varit lämplig. Av de produkter som erbjuds genom FCP-fonden har prioriterade lån precis som förväntat varit mest efterfrågade (63 %). Alla tillgängliga finansinstrument, dvs. prioriterade lån, icke-prioriterade lån, riskdelningslån samt direkt och indirekt ägande, ingår dock i prognosen, något som visar att det breda produktutbudet svarar mot en faktisk efterfrågan hos finansförmedlarna i målgruppen och bidrar till att nå fler i hela EU. Kommissionen och EIF räknar också med att medlen tas i anspråk i god omfattning. Under perioden kommer 25 miljoner euro att varje år ställas till mikrokreditinstrumentets förfogande. För 2010 anslogs 10 miljoner euro för garantier och 18 miljoner euro 32 för finansierade instrument 33. Ytterligare 24 miljoner euro från EIB gör att det totala belopp som finns Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999, EUT L 210, , s miljoner euro inom Europaparlamentets förberedande åtgärd. För garantierna betalades 6 miljoner euro till kontot för Progress-mikrokrediter hos EIF. För de finansierade instrumenten togs 15 miljoner euro i anspråk, medan 3 miljoner euro överfördes. SV 14 SV

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter SV Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter Version 2.0 Version 2.0 juni 2013 Fotokälla : istockphoto Europeiska unionen, 2011 Kopiering tillåten med angivande av källan. ISBN 978-92-79-25966-1

Läs mer

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union

Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union Rapport av Jean-Claude Juncker i nära samarbete med Donald Tusk Jeroen Dijsselbloem Mario Draghi och Martin Schulz Innehållsförteckning 1. En djup,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Ekonomiska och monetära. unionen och euron. För stabilitet, tillväxt och välstånd INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Ekonomiska och monetära För stabilitet, tillväxt och välstånd i hela EU unionen och euron En väl fungerande ekonomisk och monetär union och en stark och stabil euro är grunden för

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN

SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA... I DEN SOCIALA EKONOMIN SÅ HÄR KAN DU LÅNA I DEN SOCIALA EKONOMIN Lån- och garanti instrument för den Sociala Ekonomin Idag finns många rapporter som visar på svårigheter att få tillgång

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner

INSYN I EU POLITIKEN. Så fungerar. Europeiska unionen. Guide till EU:s institutioner INSYN I EU POLITIKEN Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s institutioner Europeiska unionen INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör

Läs mer

STÖDPAKET TILL UKRAINA

STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA STÖDPAKET TILL UKRAINA Här redovisas de viktigaste åtgärderna som kommissionen föreslår på kort och medellång sikt för att hjälpa till att stabilisera det ekonomiska läget i Ukraina,

Läs mer