& KOMMUN. Markanvisningsavtal med Isildur Property Development AB angående byggnation av bostäder vid Silvervallen i Sala.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "& KOMMUN. Markanvisningsavtal med Isildur Property Development AB angående byggnation av bostäder vid Silvervallen i Sala."

Transkript

1 SALAIDOO, v 1.0, (1) & KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING WOW/JUN Kommunstyresen Kommunstyresens förvatning Ink en???) 8 1-7) Akbiega, L Markanvisningsavta med Isidur Property Deveopment AB angående byggnation av bostäder vid Sivervaen i Saa. Försag på markanvisningsavta finns mean Saa kommun och Isidur Property Deveopment AB i enighet med bifogad biaga. Det för avtaet berörda områdena är beägna vid Sivervaen och de av Östra kvarteren inom fastigheten Kristina 4:11 som ägs av Saa kommun. Syftet är byggnation av bostäder enigt detajpan antagen den 27 mars Utformning ska ske enigt vinnande försag i arkitekttäving. Marköveråteseavta ska ha tecknats före den 31 mars Övriga vikor för avtaet framgår av biaga. Med hänvisning ti ovanstående föresås att kommunstyresen anhåer om att kommunfumäktige besutar: a_tt godkänna markanvisningsavtaet med Isidur Property Deveopment AB. a_tt markanvisningsavtaet undertecknas av Tf panchef. KOMMUNSTYRELSENS Panering och Utvecking FÖRVALTNING Bj örn Danneby Markingenj ör Biaga 1 : Markanvisningsavta med fyra biagor SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Yvonne Fahman Kommunstyresens förvatning Växe: Markingenjijr Box 304 FaX: Kommunstyresens förvatning 733 ZS Saa Yvonne.Fahman saa.se Direkt:

2 Mean Saa kommun genom dess kommunstyrese, nedan kaad Kommunen, och Isidur Property Deveopment AB org.nr , med dess företrädare Urban Landmark, kaat Boaget, träffats föjande. SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning IVIARKANVISNINGSAVTAL '"k ~ 2? [ %TÖIÄ fibf Akbiaga 2) DETTA ÄR ETT AVTAL SOM SKALL LIGGA TILL GRUND FÖR ETT MARKÖVERLATELSEAVTAL. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MARKÖVERLATELSEAVTALET ARBETAS FRAM SAMARBETE MELLAN KOMMUNEN OCH BOLAGET. BAKG RUN D Avtaet avser byggnation i området Sivervaen och de av östra Kvarteren gäande de av fastigheten Kristina 4:11 samt att boaget har för avsikt att träffa en överenskommese med ägaren ti fastigheten Kristina 4:256. Aktue detajpan för Sivervaen har vunnit aga kraft den 7 jui Detajpanearbete för utformat gatumijöer, kvartersstruktur, försag ti fastighetsindening och hustyper. Stadsdeens säregna präge avses att föjas efter de framtagna ritningsunderagen för hea projektet (Biaga ti aga kraftvunna detajpanhandingar). Saa Kommun har med noggrannhet utformat stadsdeens uttryck för att återskapa Saas identitet. Kommunen och 1 Markanvisning Kommunstyresen avser att besuta att ti Boaget anvisa den kvartersmark (Biaga 2) som inryms inom områdets som markerats på biagda karta (Biaga 1). De anvisade markområdena igger inom fastigheten Kristina 4:11 i stadsdeen Östra kvarteren på Sivervaen. Denna markanvisning innebär att Boaget, under en tid av två år från och med ovan angivna datum, har egen rätt att ensam förhanda med Kommunen om överenskommese om expoatering inkusive marköveråteseavta för detta markområde. 2 AVSIKTSFÖRKLARNG/MAL Boaget och Kommunen ska tisammans verka för att det ovan angivna området bebyggs med ett anta enfamijshus med friköpta tomter samt ett ferta ferbostadshus. Antaet enfamijshus samt ferbostadshus ska så ångt möjigt preciseras innan marköveråteseavta tecknas. Båda parter ska tisammans utvecka området gäande anpassning av framtidens boende inom energiförsörjning och andra möjiga håbarhetsfrågor. gå"]

3 Måsättning för båda parter är att teckna marköveråteseavta inom 3 månader efter tecknande av markanvisningsavtaet. 3 Föjande huvudprinciper ska gäa: 1. Tomtmark enfamijshus ska uppåtas ti Boaget med äganderätt. 2. Kvartersmark/tomtmark för ferfamijshus ska överåtas ti Boaget med äganderätt. Föjande punkter ska tisammans mean Saa kommun och Boaget avhandas under period för markanvisningsavtaets gitighetstid ' Genomgång och föjsamhet av områdets gäande detajpan. ' Kommunen ska utreda att eventuet ösa in amän gatumark på fastigheten Kristina 4:256, eer endast nyttja servitut. ' Genomgång av områdets uttryck med underag från arkitekttäving. I Markindening/avstyckningsförsag för enfamijshus samt ferfamijshus. o Faststäande av erforderiga markarbeten inom kvartersmark.. Faststäande av sanering och påningsförfarande. Faststäande av BTA ytor för respektive tomtmark. o Faststäande av pris per respektive tomt ' Betaningsförfarande av överåten mark ' Färdigstäande av försag ti marköveräteseavta. Offertförfarande från Boaget gäande markarbeten för gatumarken.. Faststäande av erforderiga ansutningar för teknisk försörjning mm. ' Faststäande av byggnaders utseende med underag från vinnande försag i arkitekttäving.. Utreda möjigheten ti ebiispoo. Utreda om soceer kan byggas på tak i söderäge CC. Faststäande av uttryck på gatu- och meanrum i området 0 Utvecka områdets potentia i framtidens energiförsörjning och andra håbarhetsfrågor ' Förtydiganden av tekniska behov för e och värmeförsörjning. Framtagande av projektets startpan ' Rättigheter och servitut ' Övriga frågestäningar gäande Sivervaen av betydese för möjig byggstart

4 4 Gitighet Detta avta är ti aa dear förfaet utan ersättningsrätt från någondera av parterna om inte överenskommese av marköveråteseavta tecknats mean Kommunen och Boaget före Boaget är medveten om: 0 Att ingen ersättning mean någondera av parterna utgår för utfört arbete för tiden som eragts gäande utformning av marköveråteseavta. Detta avta har upprättats i två ikaydande exempar av vika parterna tagit var sitt. Saa den 20 mars 2018 Saa den 20 mars 2018 För Saa Kommun För Isidur Property Deveopment AB i. f i! Anders Amroth Urban Landmark Tfpanchef Biaga 1 Karta med markerat område för markanvisning. Biaga 2 Gäande detajpankarta och pan- och genomförandebeskrivning. Biaga 3 och 4 Hustvper från genomförd arkitekttäving

5 -:..2..,:.::..1 f r, 3013/ Ö???) " å Ö'Mfé & w W7 _ ILLUSTRATIONER PLAN BEST] / Faande användning besämmemer och uformnng. 7 Iusk'aionsnje gä X x == _ ' Foresagen umgrans " GRANSER \. - K usraionsext _.. H.... u.; - -. \ Nya träd som understuderparerad. sspranad _ k - -. _ I ' Rx TIHkommande huvudbyggnader enigiusraiunspan _ L påanbeskrvnng ANVÄNDNING AV.. Nix Beeckningur rc'r grundkuro Aman-na patser K'- _, Trcqräus. fcsthzsqröns HUVUDGATA E Huwdbmnod resp. uthus hertz-rudeer fusudnkn..=:_ _ EI Huwdbyggrmd resp. uhus unmade eer takkmuren GÖNGFARTSOMRM === Staket,häck,skärmck - " ' + *- Lykstupe resp. escpe _ KALGATÅ KRSSTINA Trnknamn,kvnrersncmn 1.7 Nummsr pd fastighet med traknnmn / ;) Nummer pa Faiighe med kvmsramn, I u. Sm Ludningsr'n'. Swim %? / n' sz Sam'dd mark 'x/f H. Haidkurvu.. i J sm? no + Awägd höjd. poygonpurn. runöspunk... ',- I, /,,_,y 9 JIE! 'md. sint " II i Kgqrdmasysem Swer= so. I'ojdsyssm RH oo,! I/ ".. -, y..:: _) bt-h If ; Grundkerans n'kghebesiyrks ev mämingscherkan-gustav Persson EggfimpsBEHS-I S r n K! 9 av a mar a:.,.r.. a) ( 1 :- Tj: fn/ swgn datum $30.0 5:! aé. _ I} e '," Skaa:1:1600 damm LÖPAREN ', I så, u w zu su 4n sa en 70 nu sa 1ca mem espanad I å! ', [Läs] \ U - \ & In och utfartsförh ; %s, X. X/F-qee,q,! X \\ SPINNAREN #,' Skydd mo störninga / I I U x' aféz.1 TRÄNAREN (3 1 xxx /,,,; f. i * _ " ' 3/2 ( \ mur f," / m / / / I/TX \ _ ffs- b,, ', / \ Skydd av kuturvä \/ fu \\ \ \ q I EGENSKAPSBESTÄ! Bebyggesens om Mnst 25% av raslegheen& EI 000 Storek på fastigh c OOO /- Pace rng och utfc Huvudbyggnad ska pacer pfickmarkerad örgärdsma att angadsmm b ddas. De vara av Lrå ach får ha inse byggnadshöjd för kommen angven byggnadshöjd nu KRISTINA A:ni Markens anordna Gårdsy'tor år a] hårdgöras bebyggese mot amän p; Höjd på sake ska vara 1. n. nr n; Dagvanen ska Hörsta han säpps på Hie. Dag Jaken,. reduvisasbyggw. Skydd av kuturvi q: r Skydd mot shim] Fasaden pank och panik paceras. på husfasad in r _ ADMINISTRATIVA B Kommunen är huvudmar Ändrad ovpikt Byggovsbe'riese för frs' \ gäerntenom pgnonuå Utökad byggavspk fer- Gemensamhetsana \ 9 \ \. I X I I I \ * / T ** \ \ \ i mm;. I ~J 4_ > I \ \ \ I r If, så 'i \ r,:i E; I \ O ' I L j / \_ \ I 1 ELIN \ \< xxx AEA 3 F\\\\ LN H \ // / r 1 J L. / \ VW \\\\ I *a,.-/ I /// " ;» /\ \ \ \\.gs\ V H, i] f! \V / L}, f axx ( & x Q IL,/,] (, F: UT: x Xx XI i ; r \::*«_V2 v \\. \\ x f / T -j7; A xx 20 /\ \\ x.» 1/ xx Q. _; i

6 I I GATUSEKTIONER Skam: 1:200 [ HÅLGÅHGGEZRN ADCN xa \C r 1 Le _ f/ 92??? Gag I - x tu,! f**k _) ', - ÄGG;.;. & $,, '.' u k :m '\\, _j * HYTTMASTARE summa-ham \ z x.),r ] "&... w,. _. '? "' \' n _. N.ua... -mm. m,]... nummmm N.. Jr" k,..fi nu. i. _: w 1 ' uuumamu,_,, ' i 15 {If., 19 m.. _. n,..._.,=-.»... m... mun I - "Mamas/Jun." '. _ -, -. 5

7 _; Arken u... une-un.,. &!= i!!: se:, y xfw RPM i1 11 "1 u.a.. i,:, :. 0,3? Jus- :..".wn'. a»: WEI?" "». ÖSTRA KVARTEREN, SALA SAM RADSHAN DLINGAR, BILAGA TYPRITNINGAR NORRA DELEN 50 DRA D ELEN KV. LÖPAREN ei.. mg:..; '» ;",!, '/",,...""- af. ;... _a 1.. kan brunnberqåforshed m AFIIIEEVKGNVDI AI.»...n...g...: nummmw mmm..-.a mm..-mm : i

8 N - M."\\'AL'DViLL'UIUSF-n4.",ix1i'g"J a.., k-m..-m--r1zcvnu4 n 5 ID 2n s HETER SKÅLA! 1000 & NYA HUS TOMTMARIC TGMmRiNs UTBVGBBAR rm PA mm mmsmus NYA TRAB EEFINTLIGA Tm: NM Hicmn NM BUSKAR nausaa WA STENLAGD rm GRASYI A BAMM LOKAL \ _. M; svin. wo MMA. EE V DBVGGT PÅ EN sum. FRI SIDA MOT BEF. GATAALI. NY EZ wnavsm PA WA SIDOR E wamam FL EN SIDA. Fm SIDA Mm NY GATA FQRFQ [ Bjfifififg f' mh. I} 30"? E N i v := H I- IN R & m \ YDBTGGT BL EN ENDA. FRI 5m MDT REF. GATA Dz vmmser PA TVÅ smon m waves? PÅ EN sm. m sim Mm NY GATA v _ N vw mam: C EVAN. VINDINKL LDKALELGH figmma A3 ENPLANSHUSGRUK T m År: F Tum HÅTFT'I' T a: MEAN. -VIMmNKL LOKAL6-8 LGH az 2VÅN.V1ND a-e LGH FYRAIH FATHY n'n'tt T r N T nu 2VÅN.LÄNGSIOA wrem AL: 2 Mamman» MDT GATA A2 2 VAN LÄNGSIDAMOT GATAMED Forum 1' xs m vem M mum: /!

9 ,, _/" \ mwm \. \ \. H WP RN F! FN MARK \ ntrut.är TV! QYIT \ ALI 2vAN.L.hNGsmAM. AWR?VÄNJCORTSWUA MDT GA '\ AZ ZVÅN LÅNE.\ A] ENFLANS fi-a T HYRE E B: 2vLN..wNDI v1 HKP a: TVA'AN MMO UFWRqq'TT. ww. nh : A. Twat T Fri-kört \! ' * - C 2VÅN_ VINDI xxx/j - \h. \7tL ' T' 2 \. _ A/ _/,, x \ -. _,». 4 \\ X %&..?, ' 3"77/ A T'. 13 " A. ' %» /////// c \ c. ' Apu-*" 1.,». m as, _ Mmmm. 94 I I'M-XW H vann rm F NARN MA SE PLANILLUSTRATJGN SÖDRA HELEN ' EmasH?DM,. so bun A I. x * UUAA- % N PVASZAV I HKP T, _ "*???q r _. '. 4 "V' I \ * A TORG A %,,! _. _ W IDMTG UrBYG PARK Mmmm: EGEF Nm H Nm BU snusa STEN LOKAL I HUSTVF E RSGDRADELEN ENLARKENARKHEKTEP \ x \\\ " _ '\\ xx ** '\ \ X "" I ri W ' 'x a X \ i2} Rx / " ME SKA %% %?.!nsmnmvm-nn.. man:

10 I ( I I I Sakuon A-A MOE] Gave A fritiggande gave ;100 _ *Fm L Gatufasad * HUD Gave A motbyggd gave 1:100 1 ] % %:] 33 TengfåU W ; E GÅRD n = I : '?,. L,,,,.._ mum-ww. mmm: :- 1 *; \J mum-mu Sektior B B :100?..fts. å!! Trädgårdsfasad 1:100 SE äran 1:100 im-, in... _ ; :! I i i i I i! i (: i :.. i T " I 'T A a'? =. m um: _a ( E Takawetmng, aksäkerhel: kulur hua Lek PROGRAMHANDLING Skorsten; pål _ Fasad: Vapanewggam! OSTRA KVARTEREN, SALA Fonsmr tra Socke: pusad a måad! brunnberqåforshed. Au-Tzznornu: an Kuarpamu asadpane och smekerier 5;- Biaqa och 2. am W... uvu'nnnoun- "Du "nm mum..." ULva'ndigadeaijsmu se rilmng A A2.é-D1-A-42.5-DZ. aim-wm IIummH wmuxnn: SAND DUDE Mobe' mum Wm; ':3 BOA sammanagt: 12? m? zum nu Fr.r-..e,tuqnu mum 52 imusnp m -1, Um mansgam J: sav LA Mun :?,., I g PW _. S U? 2 5 1D u... mm nun : nu : c. HE" W Aff 40.04)? ä : Fasadmateria Tam LenegepEåL. anv-tumu- m." V.., Gave B 1:100 Markbehandfinfi Wz'IUD '$ IN q Arp TJ. 3 Emuuufi ', Mus

11 I I J i f I m :3 J i E: 5 _: 5: cm C ' P i J.- =1». * f J,. i %; <3 Takgan Markbahandina 1:100 1:100 Gave B Trädgårds'rasad :100 : OD Fassdr nateria Tak. cregcfptå w.»! muwmwmzk m.m-- m. Tahawaumng, aksékerhet kukar ka Lak P ROGRAM HAN DL NG Sånn-sten: på.. Fassd: trapane,igganda ' ÖSTRA KVARTEREN. SALA Fönser tra Socke; uusad an målad brunnberqåforshed m AIEYE1TIDNIOF A? Kqjrpaeu Insadpane och smmcrmr su Enaga! Dch 2, Wyn-4m... mmm mmm..-, nu...-v.m- Uwa'nduga detajsrnu se nnmq A_:.2.5-u-A-z.:2 a-cz. agan "WW- W T1736??? BOA samma nan 13D m' gå!-usa: Eiffmshcmn nu h-lo'ucru HusTvP A1-2. [zum :[acsqwd SMUUJW Ww * ' f ' ' : 2 5 m h... uu mm,,,. METER 1.100; A-éUD-DZ A T I!» mu m fm! i, g =. : ', mm E w 52W L......_ Mid 1:700 I JJ' 1:100 man-er "5 u mmnm 53: " W"" 7".- I ; m -...,_ x: F ' \J mmmm os; ummuaman gr.2pnajt-1auuzmcc :.p.. _ : &; ;; = I m ; e sm n anm- =! f=r "Taif man Våning 1:100 Gave A :CU ' A: "II i Sektmn A-A :' DU I g

12 ) n:, fyektion A-g 1 :TOU! '.J HA:» k Jr":- ; Gatufased ; 1:100 Vån'wnc HOU FH! unnnx W; H "H, W ~ in: un _;. w nh u - wrmm-r -? Pun want: mr.-mm ;:. mm- I.U vm * uh.-: La%.-E=JT L w '! kj 1 i a I :» 1, ' i1.» Mmmm: g Mmmm 1 I w? ' T x i» w : x W. 1 :. 1 i J.,,,,4_..._. x Hi. xå Gave A 1 :'I Friiggande gave GäVE/Å matbyggd gave MICO F Våning sma O Wm. I! I ' Sekton B-B S'" m smuuo HDD METER A h _?z Fasadmateriat Tak, Lertegepä Takewsn'mg, aksa kerhet: kuiör Lake rak Skursmn: påt Fasad: LrapanE. iggandu FonsLer: wi SockeL. pused a måad KuorpaLun Insadpane nch snrckcrier Gc Biaga I uch 2. Untändiga deaajsnit se ritning A-L2,b-u1 A-AZ.b-UZ. EDA sammanagt: isa m= Trädgårdsfasad 1:100 J %; ; TakELan Markbehandinc T:? DD HUD ar. m',, am A'T 'N 1. i\ k» 'En. ( åf warm m. m... wu mum an NGO! A-åDO-DS ;. mmm..";m..»... ' =.. PROGRAMHANDLING ÖSTRA WARTEREN, SALA brunnberqåforshed m AIIITEKTXONTDI A...,..w...,m "m, m.. W. M.,... a.m. mmm uv-nunnan SAND DDD] 1 Motu r m.». mur. bum mu Farwufn nd Mobua HUSTYP az, LILcrv madsgsud Gave B 1 :? DD T1 $7: k [rm-1196: Å,f,_ä*r. '

13 \! 1 \ \ FasactmateriaL Tak; LartegeUpåt Takawauning, raksakerhe: kuor has ak Sknrsen påt Fasad: träpane. hggandc Fonskar mi Socket, pusad an målau' Kunrpaett fasadpancl och snickever se Eiaga I uch 2. Urvaindga deaäjsmu so ag A-t-Zfi-m-A-L'LbfZ BOA cammanag- B1 m: SKÅL/Um? i a 1. z 5 m HETER m:»» mmwmmm mm m. PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN. SALA brunnberqåforshed u unricrronra»»; mm,-m.m mm: m... mom.-u nu...-m,. Mu, mmm!"...ununmr sammma» Munn-n m,; m..-m 2m a Kie! Furshcafmnu Mnbm' HUSTYP m, men ;:aasgam n....wu www uu \E nam Imam x x x a x L mmm: i PA Markbehandin 1 :1 OD % Trädgårdsfasad TzTDD n murmur: m m. &.»; =E? "3,11 i, I a A I IPA Takgan 1 :100 & Gave A T :1 DB i D, Sektion EQ HBO F_ > nun-namn "" wnmnumm i WW. x 1 1, &_" II "? mmnm Em ; W \.. 5 ' 7 då m= ikh a E' E k Gatufasad?:100 f! I E; Sektion A-A 1:100.; I3? &

14 . u _f \n-eu ;r n uu smut Hm J-IRI G I? m HETER Wu muut Mum E. sur sudsgird. pan" NN A-ÅDD- 5 Ptan 1 1:100 Pan ÖSTRA KVARTEREN. SALA brunnberqåforshed,.- run-m "mm..-uu- manning rex-hmm Wan- IAIN-Ar SAND om mu. N16 f5-2n'. PROGRAM HANDLJNG mmm-: 1 Huber mma '9 Forum/n e Mob: nu w nun-hmmm mu :m' " WM! u FHD 1... FHD 5! nun» mmm: nu I ' ; FHD uv um;.; a " ; _4. T. 'D_ & n Xi,_L._...'i E moms w., 4,7 IS REK BOÅ u... Vind T11DU FRU.,.-.m- & åå '? D i a sm I a.::: Å * z u-oss minimum:._. E" 1 ar.. \L r U x 5, E 5 M w % a g F ååå #4 mmnw IuanunUFFEIM)A mathew- awn.?.

15 e...., _, i. IL _ E *,. rm;, ; _. - ' '.. " : _ *; j} *;. ~ " * '.. H i ' :......, ; : '; H ' 1. _ r 4. ', i! H v ' ' ' i ' _! ;. ~ ( i ; = ;... Gatufasad. b s er Gave B Gatufasad väster '. ; mug 7:100 HUD ;. _?. ;.;. å _, _ ; ;? r.. r å * ' fin n, ',. : '. H... ;. :.. _;. I D.... =, i 1-1. i Gårdsrasad. öster GaveA Gärdsasad. väster ) 1: moo ; ; -"T N I ' _ 1. UL, f * -. å.!.. _ ; I ~ L; n' ' Fasadmaeria &. f.. "= ;... w.../... _. mm..., j' % " '. ; r - ' '; Takawaumng.Ee :Säkcrheb Skarscn. kuorikatak pa.. ',, PROGRAMHANDLJNG! E!...i 5 * L Easad: räpanelaltpuls. ÖSTRA KVARTEREN, SALA. E D.... f, L! ; mm _ Socket putsad a måad bmnnberqåforshed S 2 *,. 1 buster: Ira ' E -.' " ' " u] mansnamnen :... "3 Rummes: (asaepanu och stuckener se Buaga t och 2. Mum wan nun-m_s...-.nu-uhh,, mm... ' ; ULvandIga delajsnm 50 nag A-I-Efi-EIW-NQJPDZ. gfig a sm "WWW "M. magi-w % Sektian A-A Sektion ;: sammanagt: 1.50 m ; KL HorsncmnamMoucn j 11W DD 1:1 00 aum Hm HUSTYP gammaugarunhw 3 FHIMW Hi H i o rn H b r t u- ' : + E 5' c wu mmm......:z' 3. METER _[ 4:00: A-LDO Oö.d-? '_

16 ETA W :. a? La man PLanZ moo? Pana men "? mmm... W m PROGRAMHANDLING r 4,9 ÖSTRA KVARTEREN. SALA bmnnberqsforshed m AREXVEKTIDNYDI vyn.nu"! nan-mu mum.. tumun man mm.". mmm": ;sam 0003 I M:hr mm mm awns-2r. ama.-smua nu Mabe sum 1 ; m HUSTYPc. pyramidhum. paner ImmmH HH o H ka é h i u \ z 5 ID METER Suu mu WW A-ÅCLO-O? Amount ' _ _ W [:...,M m.- SUV a $U"?Pf "' BOA BOA, W w... m N, Nr m Å; w L K k, '( & MK I,,. 'I - i. j a»? ya 4/!, :..... _. ä E * n a _. ä a: =, _ u =.. m. - BOA + * m am "-, BM MM ' W.?" m. sew '=' ' måg A % :].,. : { 1". w..... mm YLE] * [IE] a3: +H g 1:100 HUD #* Jr!! i w _ I :hucrm-vmmna um! mmmwrmnn mmnmu cum :r-

17 x x I ' a p v.... A! b *.. * ' a K N»., n» i n Fasad C _ Fasad D %% Sektion B B w....;.... m... * man 1: PROGRAWANDLNG ' Fasagmateria.. * ' *. OSTRA KVARTEREN. SALA Tak: skwrackw urzinkad må Takawaning,akaäkerhe- kuiöekaak bmnnberqåforshe Skorsren- påt.. =. n. Å.. ' Fasad: \ra'panel qgande....».ummmnw m...")..." ;D'näen...; mmm..-w.. : 59cm putsadan måad "ä'? W M", "WM KmuFm-snwinuud Muuum Summon Kuérpaet fasgdpane-l ucn smckerar sifiiaga1 och 2. Huswp c-._pwm.dw»_m,1_1-.m=r %* [NM,. umnmga deausmk: :e ratmnga-åzå Dv. mma! AuéGD-DB * *. \ ~ ii _ n F ' I T'? * ; E i E:].. H T.. Fasad A FEE Sektm M A HDD 1:100 1:100. \ ' ' 1 ' Å» _. -., * E - 7.:. - v_. W,, _ : I'n,... I.... '. W. ',.. F. f - f;,?"» E' * * * i *., 1. : - a -.». f 1! *. ; w 1 1 a :; c x "' D ID BOA sammanagt 512 m3 METER LDAsammantagL: 3? m? cw... hwar-_q.... ; 1 i

18 Hmhiszramw mom m mun manna. mna»: awn. L- 1 1 I +H w./ K, <2 a W M r.a»..u V ' ' " "' M ; "! i ( J" - m å m _? 3"" BIA..». : 5: ÖSTRA KVARTEREN. SALA ""- " H" brunnberqåforshed mn [** $' m ugnarna-nu: A: W W m...a w. w : Wang-. m"?m' ".1:.'.If:.t4?:12"1*.:.':;..: '"""' i a immun mmm _, «st-+ zum-us-z a mu Forsheda nu mm nanm". --=H-- summan HUSTYF' c2. pynmsnusex. paner uv emmy IIHI D 2 5 'In METER r afa dr" m.: nun-u um 001 A-åDD-D?.; E) y,, PLan 2 Pan 3 1: m m mmm :r- mm: m. PROGRAMHANDLING um " 2 ' '" W T 1R _! ; man "HK._ u. M 3" ' _ 593 [WWE _ %% v' ' ' \ EEE ' *" 5 D mö m =,,. g M] f årok JRIK LOKAL BuA EDA " "" in n mu" _ M, + 5 _, g Aj,.,,, N, sm L Vind Takgen a? 1:100 1:100

19 A && i ' t.:....., ' '.; 5,. _ = = *... F m? j.,......c. 3. & h_ Fasad A Fasad B Sektion A-A. HOS 1:100 \: { gi."n, H,.-..a. A.'. 1:: _LJ Fasad C Fasad D Sektion :3-8. W _ 1 UD W. an an imam-human. mum "»... Fasadmatema! i PRCGRAMHANDUNG T ÖSTRA KVARTEREN, SALA ak: sk-vtack farzmkad pi-h., Takuwaning, Ska-men Laksfikcrhet: kunr pl2 mu mk brunnberqåforshed m unanswnu ha ; Fasad. r'apamzl,iggande...-m mmm,... mum-u... w... w u:. mummy. % innnan m... zmefus'za KeLFurahccn rm Mum-r ': *uhfpieu Vasaöuäne nth ämm ner se Bfaga 1 nth Uvemd:ga detae-u se ntmng mas-de, HUSTYP c?. pyramiunum. rasaaer _a Fonier, Ira SockeL- pulsad a måad SKALAman f. Dunéa 2 5 BOAsammanagb 531 m! i ' LDA semmamagt: 52 m: mum.- A.M. w A-mnm

20 få X'jin'w' EHr'A'M 'Hu.SEN.' _.. ;' '. ' Sn'ckéL'eLJEi-väuf 152'} Mi _ [ HAV/neg WFE'kPAcqL..... SALA. OWE-A KV.'n'5bCKE.L.-e MEM HS;.' :.vkå-idl'jc-!".. 7. KARVAR _.. f =-.,... ray ti.. ;-;'i_".::':":.'t E&F. smw en I":. o m MEYER S MLAIE 0 B,! METER Im mr MWENNMH 1 mwu wu ' PROGRAMHANDUNG ÖSTRA KVARTEREN, SALA bmnnberqforshed & nitwveafnowru: AB whack- "mm-on) M mum 5mm non: 1 Mobert mm mm": K «:11 Farshad/mann Mobcr HUSTW A-B dua'usmi mm mc.- MINI A-A2_é m :; u., ;. Jim» ' 04 A..-.a: 0.5 1?

21 . "m :...-.., ; PROGRAMHANDUNG OSTRA KVARTEREN. SALA brunnberqåforshed u :IKITEIrtcrfOR nu a.» m z ru... w... u a I... u...n..... ; 54w )q Imam... "... u..._ Em-0514:: K EL qahcdfnurf Maui-vu HUSTVP...a mansmu...»...- v umzc wtsr A D? EMU i 4-1 Q. 2 5 METER SKALA V?( WM N HH H+- I- 1 U a 1 0,5 2 ME] ER SKALA 1-5 B B MEHER s.. "mmm. mem.,.:.vau. bmw-w ' värd +". &!w '. '. DAM rå.ru-d. -1 Bm rgr rf. IF» m fifth. UFVK-Un' éan'r'). j Evsngacmz I uuwpmfifi. u'f. (mk 1: 50'.. v unt nm. qcn IDIMENfiUNE- i : mm. ok!/us! _ ENI'E'AM. uj'e' H.. "SWEP LW....,; _-_1._' '_ T,_.., W. Ej!" If.; L. Pipa-_ Iwama '. t'f b'.v'. "LME hår?..- ' * =; _ a)? '-.~1=.J's+t :3m}. EM?. ff.- fr...: r../.» VCMNDÅÖPét-TANEZHG'. momma.

22 : i. '... -".. = )NOMNNH hifi) ' I.... -~..... :. "bif. PA. 5mm. 1 - K 7 C : '=. {55:35:33. ' J ";/HQ»? _. eg:... " 'I... mmm '. ".a... &-. :..; : PROGRAMHANDLENG 'E'AhJ-.PI'L. 'Jfi'T '... _- 773:1": ; SEAL-AMN?. DSTRA KVARTEREN, SALA m M _[. ; Er. M. Mr x 5m. ;.. : bmnnberofåforshed ($q m. "J ""'".. * _ V FMA'DPAR'E'F. nm.: METER 3.5 : 1.5?...-._._,_, m uranium mum-m urk um!.: r " i+'-ar4.mf,?;5. pew.)ts.. 1:5. ams... W" mm" Manna SKALA :(... Forsheunw-m mum ;. ::uswp c deansmn Tyg/ E&F ; PYMMIEHQSETZ '.BM? ' w 0-2 ' 0-5 Jam mm m. ;ssten ;: 25: my. nu./g..":. : saw: MTF AZ mr; muawammm 62:15:13. ::., WE a: mmm ::: r {Mano ' A-fiZb-US å :: un. ' *.. nn'dw rf. &v 1 fm :m rrfi ' ;:ÅLauarFf IK ja.-.::»:5'p.ur1'.rq *; Thy-4 vw. ị 7F. UA 900 um;-.:: i CND... ' fam-än:). m.m-lån 5(1i ':'- f***/"i'm. ':?1' kfit ué/ahf'i's' "?) MMHMIUGIZTI "' ",... = A... _,... _. _ 1 CA'..., \ Gav-v...h v a 'Tfi mire-r _ m": u T-Scc ~=_ :-._u:..nljs.-v3m?' "iz ' W ':'... HEMSE-Ex.? få.0?-.(a,."f,-w9"jz *F SÖMTÅWHQST'. fia-fwiifwt.kn. :mad:-m,..» :... si... nun/ra. '%'T ' :fe 'PpwUQAJI av NE!).?ITEE-ERPAHEI 5»..,...wmmusn.wswar.._ : ::: ifram- Muu? "FL ' _... _. u:scnzr==..1au..pe.i.. f; 'T-. w... på.../va.äsve'rifö' ' T'"--r' 'EM S'I.. -,e f t was u5 ' " '3 "" D" "3 :a t' '-5. j _:r?v".~4".1 2 MDF-57. = ' ' '... TJR?" ' UmU-. ika"-cnt"-.arpa?» ME?) HEbzkoe JAR FA:. EMM): SNSEN' Mm mr.snra.fmj.1at & i ". Err-Ls. W&F/5. BBW ' Mar-Cu-WDE.:',$.... ra TIE-RJ s. m_s.. mm : wp.-n.- ' u:.m xynd): rm ;? '. SuCY-EL.uvä'åC/A._. ~ f,; FIBEPLE-v-if-IT &_ '?TÄLFaää-F.- mun ? maa/x.»: L E ' f_n-_ NL: m 15_M:AD_ rmt' ' namn...-juy

23 - vi...) ma.?.. ' hm HUS Tapsa f.d! am. mn mus-v s... HUS?»: Pm Husum ] ] B mus-umw u ' _ ' ' z Max mu. :a; -., 6,;.,,.4, * i 4 5- a LEfege 2 HUSJ. o..... v. i ' J LJ- L Husa.! LL * PVARAM'I auf. 1" -r"~' -\\ T\'E\\. :.. LLJ' zu \,. Gm.-.: P.S. w. a.m.c... Human: _ \ \ ' ' _ r '23-! nib-wed '( * EAST-P :.:u etcge. _ Ub, V! PLG. _ I7a.\ Huss.. ',. - _, ;- A n I rd 1. HUSA _ O u 1-15 B., '( snnmann m '!.154;,! r1 i US? In v v HUS b. g m...-v ( ;;77// * f/f/ //;gza / HUS. a. \,, 5/s - j.. «2\ \ / v 777 7/.r/ / r/ A / / * *:;. nun-um u i Gun um. G. NJS '0 Hu;, VP.) 27-7] ' r/ //. E. TDRG _ % 5 a " I V b.a E Gun M. * Huswn 1 m ' I - a A mm Wm...,_ '.; ' 22a S ':.. ; ' v... Larmge. u 5, -\, &%%äfg Hus I1.. HUSZO 3 FJ J a., & "=. E3.:, \ E' I _ 25a n ' fix 2 u : &; 9 25m... a,. r) _ ze; " (_ na / a % [f/jw ) _ ön;. V z... " 'D. EL, P!? 5,3 f v ES 2:3, 23-1-,. g! #) 14: ' R"" F" & se» ',. )25: a ' CA: fs % q _ g. E :1 D. F: )7 'r - - _ B O _,,,», m... a.." _ g. o ((J :::. ' ">" _ - 0. mm..-- ; '='-. 3' :." -" 9 Lf &. '_'-ff ' HUS.:. E 333 =. å/ n..... n. å; ' I...;

24 j \ I'," x \» HUS 11. HUS 15:1 HUS B m.m-punk HUS 163 HUS ':7a HUS? HUSö U\ HUS 5 IIJ :. wu mu "mma. ngr F..a WW BIL GA 2 FROG-'MMHJ ANBU: ÖSTRA KVARTEREN. SALA brunnberqåforshed m unrurzaou _ wur'wuvumww "mm;-mu- m....m m.... un-umm..:mmmu www: SÅKU 0003 I Mam-r um... M»... g K en FumhL m nmu Mum-ru- FARGSATTNING, Luau om smchenkuwrtr :- _ "h ;.; HUSH} HUSH B HUS QD _! =.. 1 w W HUS 3 HUS?. HUS T.

25 Arken Arkitekter ABI'Östra kvarteren, Saa v = '.. G 1 DHUsLP T IT?-WG! _ IWF DG" \\ \ \ 3 I_.-\ I 'x \ \ ki ) '" i I \ 0 v v o., ' _; 0 v. _... v - v _. ' RÅDHU LÄN E1. ' E1 {T E2,. ' " RÅ ' n» IJ TRADE! DIS ;,, TRÄDG- I,". ' ' E FJ I?, I; r J GRÄSYTA f? f * 'I. GRASYTA 2 F 5"? '! TRÅDGL-J' f" ' -r.,. 1,. I [Mian.5, [PJ &. LO -' I I._ MLGA TA E3 IITRADG..7 / ' _ Å D2 I, f -..._.» D _N f 7- $ \ Z RÅDG- DS _ V' _.. (_ A D1 1 a _,.. r *;ÄÄE opo _ " s FOR INFARTSGATA / G. E3 IL. G. "Å - 52 f Damag- 1 DB Å / «I a H - Å 3.. yi-dg? _ -_, ) GI- EZ -. I L..._ "{ Z a: 1. ta 2 Wine. _,» & Y / E']. INFARTSGATA :3,F - _,x G.;. r" e. P RÅ *,- A _ D1 Gr, L xxx _. I xx. xx &_ UTSNITT FÖR ÖVERSIKT 1o 20 so 40 som f SE RITNING A03-3T-01 'I. HUSTYPER - SÖDRA DELEN ARKEN ARKITEKTER 1-3 D, E VAGNSLIDERRADHUS 13 ST!LGH 2 VAN + INREDNINGSBAR VIND F LITEN BRF ALT. HYRESRÄTT TOT. 1 ST 3VAN + VIND 8 LGH PARKERING VAGNSLIDERRADHUS VID VARJE FASTIGHET 1-2 PLATSER FLERFAMILJSHUS F 8 PLATSER I GARAGE E ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN, SALA ;? L J. ARKEN d-unvh A M-nmkmkwr-AB Auminum-m III-Inna mam uu nun nu mm av nunnan..- AL Luum Mn-Lnn Lua-un ww mm mm a To! fimein-mn PLAN LLUSTRATIDN SÖDRA DELEN - ARKEN Emms; Köa-3100 i I \ t i

26 !! I! ".; f Arken Arkitekter ABr'Östra Kvarteren. Saa G 5 1D 15 ENTREVANING -~-..._.. --hhl. 20M '_' - VÄSBYGATANTRONDELL ' -. H rff..! <.f z. ÖVERVÅNING e ; E1! a,kwai; A mun-amman» ma...-ww om". mm:-..wm.."-u,... ww ALI-t! Nunn-Lum- Luu-mn ww m um Tad: msm.-m UTSNITI' IIÖVERSIKT RADHUSLÅNGOR PLANER ÖSTRA KVARTEREN, SALA PROGRAMHAN DUNS NDHINGEN AVSER SIGN DATUM &_ D1 66) I I i DZ 60 U ' r, a

27 MUS W LOKALDA M.I r "N ; Y 1 w, VÄSEVGAYAN IRDNDELL LÄNGA 3 D E DRINGEN AVSER PROGRAMHANDUNG SIGN DATUM ÖSTRA KVARTEREN, SALA U. ÅFF?! A ArknnArmun-rna "...,,,.umw Namn...» "a.m. Imam.... A. Brunn Anya-Lana Lawn mm mm mm D anus am T ' E'narunn UTSNITFI ÖVERSIKT RADHUSLÄNGOR ELEVATIONER A A. B-B, CvC. D-D. E-E OCH F F $$$/1:55; "Köa-3102 än DHUSE1 WUSEZ Fm ELEVATIONc-c (USN? ) FASÅDER MOTINFARrsGATA : r I f WWW-EDI Emse: moms 51 ELEVATION D-D (LÄNGA 2) emm-nr Wm LÄNGA 2 I} ' CUE! c_ ELEVATION F-F mmvuumfm mama; [INNINFOR FLAME) _ p% MME B1 f vua mnn. RONDELL vmvmum mm 1 N _ j H Musa MLS-RTA mmm NGA3 _ I I Wusm " GA2 " m vm '. H H mmsm! 20M Arken Arkitekter ABIÖstra kvarteren, Saa -... mmm. mus a wmvs mams m ELEVATION A A (LÄNGÅ 3} Fm mr "ramsan i. U 4 ' 5 VAsBVGATm IRONDELL ms D RADHLBDZ ELEVATION B-B (LÄNGA 3} smmsnmrmm LÅNG/Ä 2 [. j. runwsa ELEVATION F-F swan musavnnm inunzu, LÄN 1 I : ' g,. kmm Ha mmm M 53 ELEVATION E-E FMER MOT LMG-ITA O 5 1U 15

28 Arken ArkiekierABiOstra kvarteren, Saa IINDL'I Imon mmm v.tua 2500 D. _DD [ ' MOJLIGT : nanwunsten I vn FW m SEKTION A-A FASAD MOT INFARTSGATA FASAD MOT VAGNSLIDER FASAD MOT VJDBYGGT RADHUS MED INFART VAGNSLIDER PA GAVEL TYPRADHQS D1 SEKTION, FASADER RADHUS MOT VASBYGATAN I RONDELL mmuu BTÅ'IBINIII. =- E ' mn... a u. u'ieyggbarnel. umåmamna.. '""" 395M ENTREVÅNING Nuno CENTRUM WGS 1 A ä; Ġ -..? OWE mu BIDRUM I F" mm) _ somm ÖVERVANING $: {4 Låg %": : L3... E A A i ' i mmuéisemmm I. I : : B i 1 i. i I mar HORNFGMSTER msonsmu'fm WHS VINDSVANING A TYPRADHUS D1 PLANER RADHUS MOT VÄSBYGATAN!RONDELL 0 FASAD MOT TRÄDGÅRD _) 45' +=", TAKPLAN 5 IO I DD 15 FASAD MOT VÄSBYGATAN I RONDELL FÖRKLARINGAR Mått angesi mm. E pacering av byggnadsde tex. fönster. FÖRESKRIFTER Denna handing gäer ej för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding. & TOTALT 138 KVM + VIND 61 KVM Entrévåning 56 KVM Övervåning 84 KVM Vndsvåning 61KVM MATERIAL Tak: tege I svart och röd påt Takawatning o smide: svart Taksäkerhet kuör ika tak Fasad: stående I iggande träpane Fönster: trä Socke: putsad aternativt måad HÄNVSNtNGAR Kuörpaett fasad se biaga 1-3 Detajer se ritning AGB E ANDRLNGBI AVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN, SALA.. '.. u mun-wan A Munmnxnma m... : , no-mn mmm L an nnu-lvn Lumen um mm.» mm Tum m Enunu 20M TYPRADHUS D1 Tämä... "His 31m

29 Arken Arkteker ABr'Ösra kvarteren, Saa " MOJLIGT ' WOW å " : - mus w --' mm;-gem Rau-us ; SEKTION B-B FASAD MOT INFARTSGATA FASAD MOT VAGNSLIDER FASAD MOT VIDBYGGT RADHUS FASAD MOT TRÄDGÅRD MED INFART VAGNSLIDER PÅ LÅNGSIDA TYPRADHUS E I - SEKTION, FASADER RADHUS MOT VÄSBYGATAN! RONDELL FGRRADIRILM B i UTA mm B B. m :, g S M ME _ % N am: maeomuesunvm 9' E a n._.. " 5.._._._._._. & I Fan mma MV 1 no %, : mum....._._._,.._, J:? G %i» = B J.. &_..J. B B ENTREVANING OVERVANING VINDSVANING TAKPLAN TYPRADHUS E1 - PLANER RADHus MOT VÄSBYGATAN r RONDELL o ) FASAD MOT VÄSBYGATAN! RONDELL FÖRKLARINGAR Mått anges i mm. in" ""'"; Markering För aternativt L j Pacering av byggnadsde t ex. fönster. FÖRESKRIFFER Denna handing gäer ej för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding TOTALT 138 KVM + VIND 69 KVM Entrévåning 55 KVM Övervåning 84 KVM Vindsväning 61KVM MATERIAL Tak: tege.' svart och röd påt Takawaming o smide: svart Taksäkerhet: kuör ika tak Fasad: stående! iggande träpane Fönster: trä Socke: putsad aternativt måad 20 M HÄNVISNINGAR Kuörpaet't fasad se biaga 1-3 Detajer se ritning ADS-344:1 NDRIMGEN AVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN. SALA 'E u uduhuoh A man mmm:- AB mamman.-cw uid-11:02 mm..nw-nu- mmm mm: ALL-rum Ann.-Lem! urnan mm mm mmm: Tm Ern Ein-rann TYPRADHUS E1 ram ; KISS-314:2

30 TYPRADHUS DZ - PLANER M'TEN'HUS RADHUSLÄNGA 0 5 H) 15 "'"" ENTREVÅNING ÖVERVANING VINDSVÅNING TAKPLAN m 1D CENTZUMVÅGG J _ aa Fx i -_L 5)»-»» a. i Og V 5..?-g = a som! * 1 : E m A A w. w A A '! g å [j ; M mum j wnenum+mnmuu : iq.. a: aa!.... ä _ å... 6» mn ' 1 i 5 5 R u ) _ ' ' ' 'new'" K F smmum i 'E : i: j; I i SI: 2 I i am i 'mm r VEDGMD _ L""! _ E FORMDJMM. ' STA-mm : _) ' man man 3 woman Raa mm?-mosu. TYPRADHUS D2 SEKTION, FASADER MH ENHUSIRADHUSLÄNGA aigifigagfivp GNSuDER PA GA EL FASAD MOT INFARTSGATA FASAD MOT VAGNSLIDER FASAD MOT VIDBYGGT RADHUS FASAD MOT TRÄDGÅRD V Nämn '. : umen [D ' ' Hawn _!m ' - mms J&mm ::. _ å _. Arken Arkitekter ABIÖsra kvarteren, Saa 20 M TYPRADHUS D2 mu uma 2231mm A mau-amn A Arhu- men-kw AB uu a nu "..... mm......om... mmm AL aman nm. mm Tor Ennssun Mi-Lin. Lam mm?? ÖSTRA KVARTEREN, SALA PROGRAMHANDLING NDRINGEN AVSER SIGN DATUM HÄNVISNINGAR Kuiörpaiet fasad se biaga 1-3 Detajer se ritning A MATERIAL Tak: tege Isvart och röd påt Takawattning o smide: svart Taksäkerhet kuör ika mk Fasad: stående! iggande träpane Fönster. trä Socke: putsad aternativt måad E_OA. TOTALT 138 KVM + VIND 61 KVM Enbrévåning 56 KVM Övervåning 84 KVM Vindsvåning 61KVM Denna handing gäer e3 för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding. W '; Markering för aternativt _j pacering av byggnadsde & ex. fönster. Mått anges i mm. W FASAD MOT VJDBYGGT RADHUS ww r'. HORWOHSTER o TNA ' ' --- SKJUTLUCNDR VID Fonswmm mums H

31 I" TYPRADHUS E2 - SEKTION, FASADER MITTENHUS I RADHUSLÄNGA FORRADJHUM - a'rmnm mamma u : Tunema I I m I B \. ENTREVANING E RUM visa 10 I I '_' 'I "Mm GER": vana : I WDFORSILM'I'N RAD-us - MM : wmumn WD magnum -- mums FASAD MOT INFARTSGATA FASAD MOT VAGNSLIDER FASAD MOT VIDBYGGT RADHUS FASAD MOT TRÄDGÅRD B E! m... SUV ME "* _ HALL BAE unimnncsank G & I ma _._ _.._.-. : 3:.v _,.._..._._.,_,,_, 45 6 E: II = _._:uw B B ÖVERVANING VINDSVAMNG TAKPLAN 2500 f / I? D * * SHUT-LICKDFI VID I ronsmumn manus. mmuar If" HORNFGNSIER vm FORSIUUTNAL menus " FASAD MOT VEDBYGGT RADHUS FÖRKLARENGAR Mått anges i mm. I ; Markering för aternativt [ pacering av byggnadsde t ex. fönster. FÖRESKRIFTER Entrévåning 56 KVM Övenråning 84 KVM Vindsvåning 61 KVM MATERIAL 20 M HÄNVISNINGAR BE N NDRINGENAVEER SIGN DATUM i PROGRAMHANDLING I ÖSTRA KVARTEREN, SALA A Aan ammar..._,...m.m.., w m.m. m». Wu Ta: In Emswn TYPRADHUS 2 mu: nm.- treor 1:200 AO Denna handing gäer ej för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding. & TOTALT 138 KVM 'i' VIND SQ KVM Tak: tege svart och röd påt Takawat'tning o smide: svart Taksäkerhet: kuör ika mk Fasad: stående! iggande träpane Fönster: trä Socke: putsad aternativt måad Kuörpaett fasad se biaga 1-3 Detajer se ritning AO ALLnn:m Anna-Lunnwrnan unu- mm "mm & å Arken Arkitekter ABfÖstra kvareren, Saa SEKTION B-B MED NFART VAGNSLIDER PA LANGSIDA I [175w DEL ir

32 I TYPRADHUS DS - PLANER RADHUS VID LOKALGATAN VINDSVÅNIN G mn A A a m ENTREVANING a n B mm 6 n mneocn F 1. cmmm..: r Kan ' I g _ fä _ M &_" %* w ' %" - = E mm i Han FDRFADI Rum BTA1E bom, B SEKTION A A FASAD MOT LOKALGATA MED INFART VAGNSLIDER PA GAVEL TYPRADHUS D3 - SEKTION, FASADER RADHUS ViD LOKALGATAN P F F å r/ F Arken Arkiieker ABfÖsra kvarteren. Saa FASAD MOT TRÄDGÅRD i U O TAKPLAN s 45-45' ; ÖVERVÅNING && saw-i A A mm a m: was HALL Öm»! sova Fu roar FASAD MOT ViDBYGGT RADHUS FASAD MOT VAGNSLIDER? r i T '- mausrsn : mono-1mm.- nus I-- mongo? % ZOM YPRADHUS DS - A cam-mu A Arm mum-: ns Minna.- mu: mmm- nmm Imam mum-n L urnan Anm-LM: mum mu. mm- mm u: e fom Em Ermuon "'=-.- ÖSTRA KVARTEREN. SALA E DRINGEN AVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING HÄNVISNINBAR Kuörpaett fasad se biaga 1-3 Detaier se ritning AOS-3401 m Tak: tege I svart och röd påt Takawatming o smide: svart Taksäkerhet kuiör ika tak Fasad: stående [ iggande träpane Fönster. trä Socke: putsad aternativt måad EPA TOTALT 135 KVM + VND B1 KVM Entrévéning 56 KVM Övervåning 84 KVM Vindsvåning 61 KVM Denna handing gäer e} för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding. FÖRESKRIFTER ;" """""""" "% Markering för aternativt L n j pacering av byggnadsde """""" tex. fönster. Mått anges i mm. FÖRKLARINGAR FASAD MOT!NFARTSGATA mars Egg main,

33 _i!, 1 Arke n Arkitekter ABIÖsra kvaneren. Saa g. i, ilul SEKTION B B FASAD MOT LOKALGATA MED [NFART VAGNSLIDER PA LANGSIDA TYPRADHUS E3 - SEKTION, FASADER RADHUS VID LOKALGATAN mace B. u'rzvmamoa i r '» -1 =. :a,_ E] t, ; i firw I,, ' * "" g E]? : " s.. E 5 _ mamas = z & mm. 5. _ Ö asnu - I G.,. mnaucn F K : Cmpom.., nu ; KM- if: * Fc 3:333:, E : a.,,, *.. få m > B W i ENTREVANING B it. år?»: JE) 'i:. INREDcsaAR vwn,,,,,,, "FL,,,,,,,,, ). a VINDSVANING TYPRADH US E3 - PLANER RADHUS VID LOKALGATAN _. H B* _ mmum r-j HDFWFGNSIER) VID FDREKJUTNM knows L- FASAD MOT TRÄDGÅRD FASAD MOT VIDBYGGT RADHUS FASAD MOT VAGNSLIDER B J soww sow M mun ams ' mu. mu I i _ I samma gaan-å > B a:» ÖVE RVAN IN G 4 s' n 5' T TAKPLAN O 5 1O FÖRKLARINGAR ' Mått anges i rnm. I """"""""" "; Markering föraternativt i j pacering av byggnadsdei " tex. fönster. w Denna handing gäer e] för byggnation Om den inte har status (benämning) bygghandting. & TOTALT 138 KVM + VIND 69 KVM Entrévåning 56 KVM Övervåning 84 KVM Vindsvéning 5 1 KVM MATER[AL Tak: tege! svart och röd mat Takawatning o smide: svar-': Taksäkerhet; kuör ika tak Fasad: stående! iggande träpane Fönster: tré Socket putsad aternativt måad w Kuörpaert fasad se biaga 1-3 Detajer se ritning ACS E:]AN: ÅNDRINCENAVSER isgn mmm PROGRAMHANDLJNG ÖSTRA KVARTEREN. SALA DAIIIJIIHFUL! A man ArktckorAa Mmmuwmwmmm :wnnu Mar MIDI." namnen-; mm... www, m. Lariam Arina-Lund Larma, run.uswumi rum-vino ' ENG Tarhum Emanuaan 20 M WPRAE-Hus EJ : muu wumu Sigma A ! /. i r,

34 ..n- A:- Entre - Fasad mo: nordos HUSTYP F- ROTATIONSHUS 'r'»;.u' 'i C Arken Arkitekter ABIÖsra kvaderen, Saa J'L DUES, Wfiasad mo: sydost _=B== = n.=3=b=_= = === n = == mi L L1 J _». ;EJ :.,, mee BEES F133,, ELEEEIE Emi f? ""Fasa mot syvast 3;: 1 MM. n...-u moon-zoo A HUSTYP F - FLERFAMILJSHUS ROTATIONSHUS!.. 5(61Ra K ;: i, * a_i-pj T2[3)p\an \ if; i kvm [mu + 22). -r _,_. normapan o.. 5 mm HDK få; -- _, "F ipian "* -5 uj - ""ED 80 kvm q mu _ SRQK TSB ä? mm 1 _, mm izpan vmdsvanmg [:21 an kvm 66 Kvm pam SE:] : (53+22) 216kv 236 kvm W. _ 236 kvm 3. : j_ f ; _. >. i "T i ==, so». 770 kvm. å _=_.1 1 " mm : - 1. år"-.. "g,-ä in I Entrép an med j.f; ägenhet, mka ', ' "», ' och garage ', 31=j E EE I PROGRAMHANDLING IEEB '33 B B F] ÖSTRA KVARTEREN,SAL.A [ JKJ m= = EB E.-.]», D = H a E? U. ARKEN, asad mbe noravasf :EE? N. Aunnwaam asr SIGN: mum A Arkon mun-km AB I'M uml min-awn nu...; nu _u w.../mm»: mmm mmm AL Lamm Anna-Lena Lmsun [mum ana-m www; '.:U Tum am Eirarsm nu.... ; L..._.._ ""... _ 5:119:. "W I» _ \; fhm t:.,'- ' ***-- '! -. : avr": vw : * - -/"' nanm aus mms? Ht sw 'HDkvm. r * ; " w vindsvåning C, pan3! ' " % 22kvm % i " ' _ [ "". fkåf-. u b v & i.,.,». 22 kvm få? LJ 22 kvm...,k HEB!. 2M,. 'E 63 kvm === agn.» 'f fiskvrn _ ' L113 i «.... 'J.. _, 2.' vmdsvamng - ' * pan2 t' ("_L 17kvm 1

35 1 i T HUSNR 1 FÖRKLARINGAR ] Mått anges i mm. % Tim-r TRÄPLANK I PORT FRÅN LOKALGATA SKALA 1:50 (A1}! 1:100 (A3) %& Denna handing gäer ej för byggnation om den inte har status (benämning) bygghanding.! HUSNR TÄTT TRÄPLANK H'ÖJD PA PLANK PÅVERKAS AV BULLERUTRE'DNING OCH KAN ENDAST SES SOM CA HÖJDI DEFI'A SKEDE MARK INSIDA ' * UNFÄWTSGÄTK)""" PORT FRÅN VÄSBYGATANI RONDELL SKALA 1:50 (A1) I 1:100 (A3) SIDOLJUS FÖNSTER ENTREDÖRR VAGNSLIDER SKALA 1:50 (A1)! 1:100 (AS) o z 4 an E ANDRINBEN AVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN, SALA f. cum». on A men Arm-kur AB use-mm. m- swe-.o «ma-mu -wow. "mm... mmm m I ALuruon Anm-unnam mu... "nm.; mum-n T ' nelnmaon HUSTYP D - E DETALJSNITT ::onegw Ä"ö L ELEVATION GAVELHÖRN TEGEL ÅL'EFLAT \NSEKI'SNIT PLÅT. SVÅRT U wms (1,5 REGEL mmm LUWNB PANEL DETALJ 5 GAVEL ANSLUTNING firm was. REGELCAMH PANEL DETALJ 8 VERTIKALT BYTE AV PANEL Pur PANEL 15:75 REGEL DETALJ 6 KNUT OCH FÖNSTER HORISGNTALSNETT M 1 r T Arken Arkitekter ABIÖstra kvarteren, Saa DETALJ 1 TAKFCT DETALJ2 FÖNSTERBRÖSTNING DETALJ 3 FÖNSTER. OVAN DETALJ 4 SOCKEL

36 / FASADKULORER TAKMATERIAL KULÖR VITT GULT RÖTT GRÖNT BLATT zw 3W 4WW SWW em TW am. 9WW1W9WW JWLWJWzW EW WW WWW W W v 0 1o M I 1 1 :!??HO _ ' 1 : (, % x»; *- \\ N! x. mm?-xx,j *. 1? (J X \ x' == Wish "a ' _. LDB _ CF E3, ' ; L ' _, - 8 FOR INFARTEfiEITA '. OR's i (= 'x \ Åk [A" _. E2 Ef. : KULÖR1 T '55_" «Emo.. Å & = ' a'a \ u M "., r. \ f) _.: ULÖR 1 u // ) pa-_ ". I Ky: ' '..» _ "1 (_,J "DG- 52 _- _.,. J W. feg. = A r &, * W E. *,,... I m TSGATA Jr W ", W, _.; ' - x" w? A _ D F ' ' * If W_,» E1ö _ c! _ D1 TÄDG, ' av -, KULÖRS." A >. _ avgå/' Arke n Arkiekier ABstra kvareren Saa Muu Mn Siam-.500 BILAGA 1 &_.) ARKEN. gumman A) Ari-mnAndi-mu AB "Mumma." M:,... nu......», ww nu rum-u eg.-= AL mum Arvin-Lem Larsan w w- mm mm. games-zu Tom'HmEinarssan ' FÄRGSÄTI'NING SÖDRA DELEN -ARKEN ÖSTRA KVARTEREN, SALA EAN ANDmNGENAsR SIGN UMUM PROGRAMHANDLING

37 ! I 1 \ Arken ArkitekterABÖsra kvarerem L, Saa momma _ ? 73$}:9 $ mwwmwm vmvwmmmm KåC't'få'n 15185;? ELEVATIONA A(LÄNGA 3) ELEVATIONc c( " G ) SHEER MDTINFARTSGATA VIEWER MDTWFRRTSGATA FORRAD RADHUS DJ KULOR 9 KULÖR E m A ) LGKALGATA W? * DHuå m Ram BRU Sa LOKÅLGÅTA LOKÅLGRTA MDHUSDS HHS E? VASE-mmm r RDNDELL KULÖR 5 KULÖR 14 KULÖR 1 KULORE "KLJLOR1 ELEVATKON B B (LÄNGA 3) ELEVATION D-D (LANGÅ 2) :ASÅDER M01 TRÄDGÅRDAR /\/\ RASADE" MBT TMDGAHDM, f MUHUSEI KULÖRH f I C åh?- % '# vnsavenm mannen.» LÄNGAZ (ÄKAVÄXN 'NGAs LÄNGAZ LÄNGA 3 L = a 1 ' ' ' i i A I, RADHUS E1 RÅDHUS D1 RADHLIS 5.2 ELEVATIONF F _ ELEVATION F F rnsnnsn MOr msavsnm mannen. zamfiggxfiim'm ' MOE RADHUS&; manus oz LÄN GA i 1 & T' ' : ]. _. "- ' o 20M BETjAN ÅNDRWGENAVSER SIGN DATUM PROGRAMHANDLING ÖSTRA KVARTEREN. SALA x RÅDHUS EJ RADHLIS D! [ we: smwun FASADKULÖRER EEAEYEÄÅEÄE'E VITT GRÖNT 12 " main-m TAI-(MATERIAL IKU LÖR svmtounm anr- mmm men vi "'. cck an A Arken ArkmkmrAH mm... "Wium-(m mmm m., Mum. Hmnm nmumr W.:mcucw N. asun mm...; mma-lona Launcf ra,-juvina - Tokrwm Emarwon FÄRGSAXTTNING RADHUSLANGOR ELEVATIONER AfA, B-B. C-C, D-D. E-E OCH F F nun] ZTGWOUBILAGA2 J.

38 m Tämän" ätlaga 3 u:: _ a '. & ' ES-. " EEE ""1 52% EEE 3 E32. FE & L E E E 1 EFEE BEE " {1. & EE a?! FE FE : G E.._.. Hr : NDRINGEN AVSER SIGN DAYUM. _ * : _] PROGRAMHANDLING Fife; ééa-héthdfy-ds W" " Laga mo sy Es ' Fa sa moesyvas: J A h äga me' no Gas ' ÖSTRAKVARTEREN. SALA KULÖR 9 KULÖR 1 KULÖR 5 KULÖR 9 KULÖR 14 KULÖR 5 KULÖR 1 KULÖR 14 g: FASADKU LÖRER TAKMATEREAL IKULÖR jag??? ""; m" 2/117 2 GULT RÖTT GRÖNT BLÅTT mm ämm m:?mzunun "' " "" gumma 8 gsm 191: iman åna-nur Lsam Em-nns asa-uu W&W WWWM* gå?;agf-étädrzäwz-hus. ; R_OTATIONSHUS FARGSÄTI'NING A. /\i X HUSTYP F - ROTATIONSHUS VY MOT TORGEF!g. äh".. ' n..., a '13- ', _ "'" 4n;. :r-v "._ kr./åä_ = - '"! 5 ur..." ' "., m :.» *.., n k,. _..., _.,f_; 1 - V.. 1 k. 1 " ' -' u" =?..3...,:rz" 5 I I Arken Arkitekter ABfÖsra kvarteren. Sea

39 ! t SKALA1 ion a 5 MFI ER IU W mm-4u:.mw MW-mmfimgd uluun 1G.Wmzuwåhsn n;:sw1;a\ x

40 )u>u31.:n..:1.'. «mommy. n nu:.nn.»u.;_.;,:.. ::.. m...-r:..=_....;.::. _ : ": _... ') :Q' _. w... _ *JÄMÅ _tml 4-353". _/ "== it? 't: cr.-: "=P_ _I "f.". vi-m:. CHEF ' rävs. ; Va-1.354;?. var. - o FA...! " _W 1, /. _..» in :J:,.i ;;;.a..; sf? -_ ',' ::JÄAVLENML- ' LLMQEm-r _-." m.-- _ axis-ie ('.-R., - EHF. vem: fm» '_- "..? : ' '.. "r""..eu:: ::s'qwi f » ' ' _. * _...A ww 'å'-ihe;.... fi'fia'ffim. matsaen: :*. "_- :. _r..:: ",A_"... - _ F ti-1 1? LI Lau-r.:um- 13 :- "Säk.!" HBF 14%; :. ' L'...' '. _ WA Off-m W:"... ama... IW. [M... Lew o.srsusvå'måowsf'r a.m.- j_ uzg' os'al-gguwgmgg ::.-g..:a..._:4f:f.-.-'m..-r...., -._,._... ä.... :?c ::::..,..... '... ; Yid MME-Q t r =- Em. [... :.. _..... i. t. - ; f4. _. h....å. : F» E IFF*"" = 'BaL: " _.. LAos AA :... Jag...:- '.c m.m.-'.; sumra) meet: m: ':L'M: am:. infated aengworsm mar./dm WW? c L! : mor.-ad Pin-uE-H In sa

41 L \ I. E. brunnberqåforshed w Acetxfuwrcn AI M_rwmmmma munch-«u. mum. rum..-1.1,» hmm..., mm!-mv m.. "Sununu-u. SMO/ Manure um". mm:, Pm $US-2.1 K ek Fownrdfnnnd Maher PLAN 3 VINDSPLAN vfinaaocwi m., Aw.» nuvnw :-2an_- -0c A-fiDJ WOZ 1:. d Ffa _f-'-"; wee 4»: i? ) +.%äkä4w. H.P. 3',,... I ' "MW'WWVT.se. Lå I I T & %$".- _gu. D., u»..- at: 15 Uf ":1; - F - Mm... '". ""' "'" "* m ' ',- "? _ r1 I 5 & R F- 55; i i e - ': axa-we ' i" J, :. ' -..-w_--_ "; - ci;, P -.. '!i > ', E_- DE:.Lcwfé _? [i : &??Rwähfm % i THÅLL våwrwsrjas ;;? RUM - ' " MW,, fr:/mn - sy, w. _ - 4-»- Ei%mfifimw.a %% T1? _. -".. T",_LL; ;.)i.g.:: ;] _: 'J OTALT:f'qz.-1W +qsn starv nmmmuaefis'zm &_m '. -. fif x UME 5?? amen 25?.(Frvwaw ' 1:19!.._.._, _...._.-._..._.- ~ _ ju J 5AM 35m ;:N'izrtmw' okvl o PNLEN hfqssvmauew _'4-100' D's-01 BrkhNNBERGkfiAf-rfpfiféaf?. E, gå.??? ': {ET- 1f? - "'17???" _.... iu: ywyg h "I.. *** :i- mm,. Y5 VfNPÅEt J * _ - r " ~ -«sme 55w KVA'ATEREH u' vw firms-w mass vfirofiaewvt; _ mm on. any: gkuuunäemmépm-k Afa.? i 1 ". '.!. T' T'. :i -.:ncmwur\05rg man-m1 mam: mu neg-ww 9

42 ...- wmgmmmw..... mc.-nm.; won. ", fiee w P * A3 _Tf : : H&Knoi I 13:05 A5 i..n'w fish Jr m, om» kwh-"jrr - '» Kv aw-m»! :.mss. VÅRD abwmié. QTfiLUiF- JM'E ERWL'FIIRSHCD neg/45.4%." MHz/5.;.: * rt : - _.= ' 1 " ' "' S' 4» _- "& S * ' u r.; i am _.- :. Z. : '.?.7 3 :; h - -' a...:cgctswcactx mmmmzma _. '. f M". ',;A.."...i..f_: -1_r] _.5v_t'fum"':_f;_ agom. firn' ' vfr-n'xx'mgf 'W'sbf- ISTA ' "vmvwånu- WMF tsm Lye GEM.»- CPK-NM) ' ' (FTGGM'fjfP Hfii-j ramar. w SSH/G. F'ff P (" 61- rnp-kerinqlh Bam BMK männa! = Ky ammar») cmss vfic-j'tmp1mfio- o mgogqz. BGDNNBERGXFbfifcbyIM/Lffiufir. %Lamozuu.-c:a.» Iosi

43 '29:] HJ! amma TECELMP'...h- MTI nec; _;.3:,.'_.'_.... _. : _D.[LJ-ax.. _. ['] If.-Team Tr. "JT/1".- FAT nn mat VEFw-ESNÅHEEF TTAN' i 3'5m Ke,.mERE-N a FM. ps.:rsszp 4=2_a_o AZ. ur.; as gmwmmmw-hed */Ö fin.fr-m, mm Rabe/"most? mmm JEM mirrxsv emm _ 1.' - VÅRD CE KAL-C hf" Ffa-5.1) MT NYA LN aken an.-1. Drip (55t :sryat/w E.T.ÄLSMH f:. I 1 : ALn UST!'r*,KVA!'= T' _ Jar.! o Mpcj Qiitrs'f: zoo Aga 2.)), 63 GL ash JN.:.ewxeartfa! han..*m Mu wa=.m'=*1=.er-:uua... 't 3:,acW(.u-.a-.m0 pm..

44 finskisxre mdmnga 'urahamnfm u]bekrwningaronfecningafmhandbags unumknngaaaunhandn :smackmng hdocxe UNNBERB oforshed. zum-nam BILAGA. 3 uusmfionspan PH BILAGA 1 Färgsättning pnniiustrafinn 1:500 PH BILAGA I Faryfitning fasndcrodi tak PH BILAGOR DETALJER mac-m Hustyp A-B duujsui. 1:5, 1:20 PH zon ana-oz Hustyp A-B dcajmin göm PH AAh-O'fi Hasty]: c dnasnin :5, 20 FH A Husyp CZ, fasader 1:100 PH ' A ? Hustyp C. paner 1: [DO PH A Hustyp C, Fasad-:- D PH A Huayp C2, panar 1:160 PH 20 [6-05v24 H USTYP C PYRAMIDH US HUSTYP B STORSTADSGÄRD A Hustyp B Sm: sadsgård, paner man PH Aamu-oa Hustyp B Sw gnugga, (mdc: 1:100 PH HUSTYPA LrTEN STADSGÅRD! A 40.0-Di Huscyp ALI Han PH amm-24 AAM-02 Hustyp AL: 1:100 PH 20G mann-03 Hustyp A2 1: 100 PH A&M-04 Hustyp A2 moo PH ÖVERSIKTSPLAN ER A-m Simuimspan norradeen 1:500 PH RTNNGSNR BEV RITNINBFJ'ISINNEHELL SKALA 5mm RITNINESDATUM ÄNDRINGSBAYUM AN'UIL BLED B UII] NR brunnberq %Forshed HANDLINGSFÖRTECKNING ' 1 1 a antenner non A UPPDRAG UPPDRAG" SAKO 0003 OSTRA KVARTERENI NORRA DELEN SWM SALA KOMMUN Progrmdmg am.-u SENASTE mama ; Ac

45 ! I I 'I 1 SIDA HUMMER SEN-ks? mama SEMI-XS ANDRAD ANTAJ. SIDOR UPPDRAG NUMMER SIGN TE DATUM DATUM BÅDE-20 I i? - RITNINGSFORTECKNING WMR ÖSTRAKVARTEREN, SALA Södra deien PROGRAMHANDLING RHNINGSNUMMER Ef RITNINGENS INNEHÅLL 5mm A1IA S ADB-37 OO Paniustration södra deen 1:250f1:500 AD3-37-O1 Utsnitt!översikt radhus 1:150/1z300 AGS-3102 Utsnitt Iöversikt radhus eeva doner z300 AGS T radhus D1 1: AGB T radhus E'I A T radhus DZ 1:100!1:200 AOS 3104 T radhus E2 1:100I1z200 AOS-3105 T radhus D3 1:100!1:200 AOS T radhus E3 1:100I1:200 A O Hus! F ferfami'shus 1:1GOI1:200 AGB Deta'er 1:10 i 1 :20 BILAGA 1 Får såttnin södra deen 1: BILAGA 2 Få sättnin radhus eevationer BILAGA 3 Får sättnin - ferfami'shus 1: h nu-

46 Wushu! roumamogmosnmnmnw pram haskfvnmgar : Idrieckumg Am mamgs- "mamma garwkn kv n ma ]:w ph duu! 3 mm arorsheuzms-oa-zt AAOJ-DI Fnsadcr 1:200 PH FASADER A 40. -}D3 Typpnn1:833:1c9 panar vårdcentra 1:50. 1:200 PH A Pan 3, vindspau [2200 PH A 40_1-IDI Enwépm.p1m2 1:200 PH VÄRDBOENDE OCHvARnc ENTRAL ÖVERSIKTSPLANER A O.1-00 Situaiunspan 1:500 PH ANTAL BUD BLAD NR bmmberqåforshed HANDLJNGSFÖRTECKNING 1 1 H] ARKITEKTKONTOI A UPFDRAG LIFPDRAGNR SAKOUUUE KV. LOPAREN, VÄRDBDENDE mm c A SAL-A KOM M UN Programhandmg mum SENASTE hummus mtw msn.? BET tingensinnwll SKALA Sum RITNINBSDATIJM ANDRINGSOATUM

47 u..?. u- '; : v"-,,» _, /, Östra kvarteren och Sivervaien Idétéviing om arkitektur och stadsbyggnadskonst bt a.u- *-. "i: år" _, T=? '" Dr'c''rcåzfcrGif?- w Åääåä Motto: Mer Saa i Saa Vår tokning av uppgiften är att kompettera Saa med me: av Saa-skaa och Saa-stämning, "mer Sah isaa". Programmet är i dettaavseende väeonnuierat och kärkormnet som tävingsprogram. Vi tokar måbiden som nätt skaa i både gatuväv, kvartersväv och ägoväv. Vi tokar ocksåprogrammet som både ett bejakande av och krav på variation, dvs variation vad gäer arkitektmr och mix av hustyper, uppåteiseformer och funktioner, Kruxet att åstadkomma småstadskvaitée: och stadsiv är onwittuad,men samtidigt är det tydigt att vi numer har haft möiighet att befria oss från de regesystem som drev fram.n TFK,.' ;. ". I'd U centraa garrcrumrne - vy mot söder»; & HJ. _ auf '" ".5

48 1 I c stadsparken A- gae ' ndes str k na.-'. nycke hy gnader huvud ax r oka rn ese stads r' rese : E

49 Amen referens: urbana radhusi Boränge a _ storskaighet och disrespekt för ädre epokers avtryck. En de regesystem Var adrig de agar som de uppfattades som, men de hänger tyvärr ändå kvar som praxisar. Kruxet att åstadkomma småstadskvaitéer igger i mångt och mycketi att så fast att måbider om 'småstad' eer om "mer Saa i Saa bör, eersnarare måste, ha företräde framför nämnda praxisar. De festa bekymren med dessa kvardröjande prax1sar handar om skaa, både mätt i metermått och i ekonomiska termer. Andra hinder handar om funktionaismens idéarv gäande funktionsuppdening. 'var sak på sin pats', och den brist på stadsiv som den uppdeningen innebär. "& Några exempifiermgar - och sutsatsen - Ga'mbredder och gat-mum bev inte..xw mmm. eftersom skaan tryggare med stora mått, ånga korsningsavstånd och stora siktvindar drev upp hastigheter, sänkte -" ' "f skuta uppmärksamheten och innebär större skador när det "m'a? uppstod oyckor - sutsatsen har varit att det är bättre " med små mätt, ägre hastigeter och mix av trafiksag där trafikanter hås varse att man dear på stadens ytor på stadens vikor: det innebär mycket insag av 'shared space. "f Stora paner och stora markanvism'ngar var ii synes 'rationea, men har1många städer etti, att små.] entreprenörer haft svårt att konkurrera sutsatsen är nurrhy parkering aéer,? att vi bör arbeta med smärre kvarter, en repertoar av kyrka gåendes trä! '» oikstora mixade kvarten" och kvarter indeade1 ägor: mnycke ägnade" vi kaar tuttifruttipaner. " MW?. Trygghet genom att förbjuda bitrafik ham1många '"!"ka' Arken "Ese referens: iridgardsstadskvaferi Nynäshamn 'bostadsområde n etti att service skrumpnar när _sw' rörese näringsidkaren bara har det egna fotgängar-ornandet 1:51 '», v det att eva på sutsatsen är att vi måste nyttja smartare sätt att 'sia "biröreser på stadens vikor-' genom mer intrikat gatuväv. - Trygghet genom att sippa insyn innebar tyvärr att våra offentiga ytor bivit 'o-besetda' och därmed otrygga - en sutsats är att eyes on the street. I trygg ta intryck av den omvända devisen visshet om att den smarta..- - repertoar av bomsterarrangemang, skvaerspegar etc,, som vi ser i våra kassiska trästäder, kiarar av att baansera ==" ' insynsrädsan. - Den hinktionaiisjska praxisens uppdening i i; _ bostadsområden, 'småhusområden', 'arbetsområden'. 33.". _. m _;.- ' 'if.". _, 'a-tomter' för skoor, iksom dess uppdening i gator för '; oika trafiksag och hastigheter har etti alt de synergier 4._ som utgör 'stadsiv' i stort sett försvann sutsatsen är '"; \r

50 _...människor ockas ti nya kvarter och stadsdear med den kassiska småstadens charm dvs ti mer av stad, och inte mer av förort av den sort som finns i aa städers utkanter, i Storstockhoms, iksom Uppsaas, iksom Här har Saa att ta fasta på två faktorer: både på att fok vi m och verka i charmiga mijöer. Profiera, scenografera och kompettera därför Saa så att: Intervjuade storstockhomare visar sig ti 40% svara att de here skue vija bo i en mindre stad. Ansamingen ti Stockhom är atså ti stor de] besut om att man fyttar dit där det finns arbete eer hopp om möjigheten att driva verksamheter. Översiktspaneringen och denna tävings program pekar ut bra riktningar genom sin betoning att satsa på Saas anrika charm. Vårt försag vi gärna rikta än mer fokus på Saas skaa och urban scenografi som viktiga konkurrensfaktorer. En stor mängd kommuner i Sverige ider av fykten ti de stora magneterna. Saa som egat ganska stia har en komparativ förde genom sin närhet ti Uppsaa, som i sin tur har en komparativ förde genom sin närhet ti Stockhom. Men med nya generationer och stora förändringar vad gäer värderingar och näringsidkance, är ntveckingsricmingen både öppen och osäker. Det gäer att nu värna sina utveckingsfaktorer. Saas skaa en viktig konkurrensfaktor Den summerande sutsatsen av nämnda exempe är att åta. stad vara stads Eörebid', atså de vi här kaat mer Saa i Saa'. Att bryta praxisar är inte enket, men devisen vi samtidigt påminna om att vi gör panering enkare och mer hanterig om vii ödmjukhet är av vad generationer av stadsbyggande mejsat fram som håbarastadsmönster. Det firms skä ti varför vi styr kosan ti anrika stadsmijöer när vi väjer turistmå eer weekend-uppeveser. Här är ia Sigtuna, täta Smögen, grekiska Mykonos, itaienska Lucca,Manhattans Greenwich Viage eer anrika Saa aa intressanta referenser, inte på grund av storek utan på grunda av sina karaktärer. Stadsbyggare behöver hjäp av både Fader Historia och Moder Natur. inte att at kan mixas, men att vädigt mycket återigen behöver mixas om vi ska få ti det ettan-aktade fenomenet 'evande stad'... Ị. F' J x _»- " gärcistun förbättrar mikrokimat-rt, föränger utesåsnngen och adandets betingeser - ref innergård, Kamar r.,.,. A. '.. :: _. ""-:., - :.", '.." f. Åf- _. - ' & _... run-5. _... - ***-"37;. r! i i

51 .'_.;..".;':. FLEaTELHNS?L _N ' _ fira? _.. secajahz'åge Q:»... ah Siverva en, 2015 wreferensbid för smästads- nah trfidgardsstads-skaa - snitt 2,5 våningar - Arken Arkitekter AB

52 Den must-j ation ti ädreboende som redovisats uppfordrar, ti en panform som gör att anäggningen infogas i ett-järbant. ' mixat sammanhang. Det kan ske genom att den preiminära okaiseringen justeras ett anta meter mot syd-:?:;?det. ger /,: i7. * %i/.fi ;: insag 1 en urban mix. Resonemanget påmirmer om att det '1 en detajpan spin sk " generera stadsiv finns anedning att säkra mahngtad o fexibiitet genom en bred repertoar ao Imarter och beiyggesefjtg rt":- snarareän genomvagaochöppna skrivningaripanbes vanära).. och gestamingsprogram mvesteringstrygghet/"kra'veéaera J '- iniressenten vet viket framtidsscenario hen göi Sin investering 1. J Fexibiitet genom att erbjuda en bred repertoar av paner inte vaga paner ~ Xr.-.. &» ' S» Paniustrationen v1sar en variant av husmix inom konceptetx) referens på tutfifrutfi. småstad. Fexibiitet säkras genom en repertoar av oikartade =.? Mam kvarter ti hugade intressenter snarare än med den typ / av fexibiitet där intressenter fritt skue kunna byta ti den f / skaa eer det innehå som de hävdar just då är den enda &) rätta som [ungerar för marknaden. Den typen av fuktuerande» fexibiitet innebär tyvärr också osäkerhet för andra intressenter. Osäkerhet om vad som kan komma att ske med? ett kommande grannkvarter innebär en osäkerhet som drar ner-' nivesteringsbenägenheten. _." Saa har en bra bas - genom ett nedärvt stads-dna att växa vidare med. Vårt tävingsiörsag ansuter ti detta 'DNA', vi poängterar de små måtten, möjigheten ti små etapper med "5w åga investeringströskar och vikten av oikstora kvarter för " oikstora aktörer. Sui idborns, och så att... 72C; FZ?- -...företagare också ockas med mixadestadsnäjöer - snarare än med mer av den sorts 'mdustrornråden med ockpriser och påtådor som också finns i aa städers utkanter. Betänk att framtida näringsidkare och arbetstagare under sin uppväxt besett värden, rört sig mycket mer, vi ta emot kunder och koegor i representativa mijöer inte spendera 9 tim om dagen tittandes ut på andra företags påtädor och p-ytor. :,... S. '.!?» '.'-155" = =GH= ER V:..Cv.RKANVESNE VGA m.

53 Iinr (Luhr 5.».».? h.? 4;

54 En strategi har varit att on'leorma dagens stora mängd p-ytor ti offentiga torgrurn som ti de och periodvis ftmgerar Offentiga rum i form av torg, parker och stråk Nämnda prickmarkswsdfte föresås bi erbjudanden också ti kv Löparens de söder om coop, för kv Tränaren och för 'industriområdets' tomter mean Väsbygatan ooh järnvägsbanken. Iusiratonen visar hur detta kunde börja som 'krea tiva pank ängs tomter-nas sidor, ettpar tre fyra fem meter tjoeka, med pats för utrustning och det sags skräp som atid uppstår kring verksamheter, för att sedan växa inåt tomten för att ge pats ti okaer för oika funktioner, inkusive boende. I de festa panärenden i riket uppstår oro, missa tod och motstånd ibyggförsagens grannskap - ofta orättvist beskrivet som NEMBY efiekten, NotIn My BackYaxd. Vår övertygese är att ett byggande av mer Saa isea kan ernå hög acceptans, men vår iustration visar att en detajpan som berör grannar med nackdear bir en bättre pan om den paraet erbjuder byggrätter ti de närmast berörda. Paner bör ge 'vinn vinneffekter'. T ex genom den sort av 'pricqnarks skifte' sombejakar anrika gårds-run, dvs erbjuder byggrätter fram ti gata och an mot granntornter där man är överens med grannarna. Dessa byggrätter ska anges just som erbjudanden - den ägare som vi avstå, den avstår, eer ämnar byggrätten vidare ti nästa decennium, nästa generation eer näste ägare. Vår iustration visar i kv Hoppar-en ett exempe på hur ett 'prickmarks-skifte' kunde faa ut, men observera att dess form och nyttjande enigt erbjudande tanken avses vara en fråga för husägarna att avgöra sjäva och inbördes. Erbjudande av byggrätter och förbättrade utepatser iustreras Också för Herfamijshusen 1 kv Marknaden. Berörda grannskap föresås f_å utökade byg rätter - ett vrnn vmn-krrterium genom 'prrc arks-skrfte' många fördear också för Bovieran: äge vid ett råpatstorg, parkeringen integrerad i två stadsrum av torgkaractär, närhet ti en förskoa, fortsatt vy mot stadskärnan, nya vyer mot park, vattenpark och stadsrum iaa väderstreck. Omvänt erbjuds ett intressant samspe mean Bovierans inre 'oas' och parken/ va ttenparken ängs stråken in mot staden. purtitens uckeser, men ännu bättre när inte gårdarna dumineras av biar, Arken föresär som aternativ p-aiéer ffir"gama stans behov foton: Sata 2015 Vb...,, _' * ' fx... _.

55 ; r '?.:.c.) J. -r "I? ; Y I I I i. ' f! == '; " 2 '.f, ngn S,

56 Östra kvarteren kan bidra ti betingeser för växt- och djuriv genom en poicy om gröna gårdar, medvetet va av grönytefakor, en stor mängd av träd,.framyft dagvatten, mer gröna tak. I ustyper och kvartersformer som formar gårdstun och kvarter-stun främjar rrnkrokimat och därmed betingeser för oding och växthus. Öppna vattenytor och oding främjar insektsiv och därmed fågeiv. _Grönstruktur stärks av stad i nätt skaa, LOD 1 dagvattenstråk, gröna gårdar och aégator Paniustrationen bygger på principen att kvartersväven formar gatuväv och gatururn. Det innebär också krav på att kvarteren avkrävs vända framsidor ut mot gaturum, torgrum och parkrinn en strategi vä beskriven av Trystan Edwards i hans "Good MatmersinArchiteenn-e Ett av ägenheternas offentiga rum»- antingen kök eer vardagsrum här av dessa skä igga utåt. Avsikten är att stärka känsan av trygghet och omsorg. Av dessa skä bör också butiker och verksamheter avstå från att ge sina skaskycd formen av igenbornmade fönster och dörrar. Kvarterens upp ift är att fru-rna gaturum och stadsrum fysrs t och stämnmgsmässigt Ett vattentema med tydiggjort dagvatten föresåsbi ett samande,änkande stråk. Kombinationen av att gräva sig ner ti grtuidvattennivån och samtidigt adderaett markager gör a tt man ti sitt förfogande har en nivåsdnad som kan formas ti spännande gradänger och sotrappor som tar oika form efter de tnktuerande vattennivåer man i ar att räkna med. Sekvenser av vattentrappor. ska formas så att de periodvns kan igga torra, OCh vintertid kan formas för is och snöek, för parkering av biar, ti de är viktiga ytor för event, marknadsdagar etc. Stadensstora torgbör också fortsä ttningsvis vara stora torget. Här i östra kvarteren äggs vikt vid att stråk, håpatstorg och gatuvicgningar görs ti stadsrurn för både röresens och vistesens rekvisita. f & 3 r!," // I}! Kvartersstructur

57 ...<R4 3&4w r Hamm rmmmfmfm. samman {OU mm.. uwuumwmfionn, ash.fr "2.. In. _q? "Hm../_..._,.,_,U..mm_»_nw_.m Lä ( ? ( ,,Fkuååwagåma :$..wvm1. W., ] _?...fanåömz v? m2: _ x..»ns ? 6. _, m1 a.l, _» a? _a _ när"......a s 9 _ao? ::? A. nnwwn.h. $.. få u Ema... a. _ m

58 i ; Sivervaen bir Stora ovaen binkning från en europeisk by- och småstadshadition Siver-vaens minne ever hos många Saabor. Och är värt att eva vidare i stadens mönster. Vi har ockats att forma det inre stora stadsrurnme: utifrån Sivervaen gama arenaform. Det stadsrum som uppstår rymmer Osökt en inpacerad Boviera och skue, om det projektet inte bir av, också fungera som stor 'viage green! enigt engesk byförebid. Liknande stadsrurn finns vä iustrerade i tjeckiska byar som t ex Tee. En itaiensk association ti Lucca ger också fantasieggande ekfua associationer även om just den sta den är i tätare skaa. Gemensamt med Lucca skue vara att ett stadsrum får ta form av en tidigare arena. Parkering i ny form parkering som inte syns/finns Parkering på 'parkeringspatser' är en de av den modernistiska stadspaneringens verktygsåda, dvs den nänmda tesen om 'var sak på sin pats'. Vår iustration visar hur 'p-ytor' i stäet kan formas som 'torg-där-mankan-parkera. Resenären som ämnar patsen tar med sig p-patsen när hen ämnar patsen kvar igger en vacker torgyta. Med yta av gatsten eer med armerat gräs. Ett gitter av poare, träd, yktstopar, vita gatustenar, motorvärmaruttag antyder p-patsemas ägen. En god referens är det medetida torget i Mariefred "» fem dagar av sju, devis torg, devis med parkerade fordon vid högtidiga tifäen avstängt för ceremonier eer marknadsstånd. P torg, -a11éer som huvudstrategi, kvarteren svarar or den e na parkeringen - eventuea p-garage 1 havp an - värt en senare studie Parkering av fordon är sedan änge en av urbanisrnens oösta eer havo'sta frågor. Stora sår i stadsväven för astathav med ömsom beamrande, ömsom strödda biar har bivit ett insag som många biister vant sig vid som 'nödvändigheter', men som grannskap å andra sidan ider av visuet. Gator beamrade av biar är också ti stort "besvär vid snöröjning och annat underhå av gatumijön.! den ia stadens skaa, upp ti i snitt 2,5 våningar visar å f" ki turtiusi hustider "if A. uu _ it,-, uccai en - me & a s adspanemons er amva u ran an arena :4 Lunds by i Småand, Sverige - knutpunkten tid pats för gästgiveri _- e' & nu '..! nä '. '.. -._._ 'viage green med tvåvåningshehy ggesej Mihurn i Storbrittanien

59 .." -_»,...f:"3_1-1"é--uu "'" =. r.. ""*"I ***-mär, _ hum-1,. "nu.,. -. «:~.? JP?! ft.-_. %.... A. '-' Å.. _ - -4!.... _. ' * ' nå..». an a LU ett nyt: $tä-gs?"leeti sj? C:s": Ecväerar.."!3- fis-:e med.. a eierefis ; _' g ' "'.' I " '.. A " "I. o m» ' - a» A _ ' \ "g.-;; 1&3-ifigfff- Ei _ ueuun g 233W] o.'. g I. 'I \ '.I. 3 L 'r'lieei ' = 8 \., E" = 9 '» ai?» %* > ' ha f; "' f: >

60 I "f.! Dagens håpats vid Väsbygatan igger vid en gata av förbifartskaraktär. Vår iustration visar hur den håpatsen ort [formats ti håpatstorg gemensamt för de nya kvarteren på Sivervaen och 'arbetsornxådet' på andra sidan gatan. Hapatsen vid Kungsgatan har också karaktär av baksida, som kunde uppgraderas på motsvarande sätt, ämpigen i fonden av Kågårdsgatan. Nya injedragnmgar bör också övervägas pga den förändring av Saas form som bebyggese ios tra erar-teten genererar. Hå atstorg för att höja koektivtrafikens attt tivitet och status Nedgrävda garage eer p-hus iustreras inte. För småstadens skaa brukar de ofta betraktas som dyra, i synnerhet vid högt grundvatten semi denna de av Saa. Eftersom den här deen av staden å andra sidan har krav på uppbyggnad av skyddande mark-ager,. skue ett aternativ rned havt nergrävda garage i samspe med en varierande ny nivå för gator och gårdar vara intressant att utvärdera Metoden har prövats i Östersunds nya sjöfrontsbebyggese, där just en höjning av marknivån var e tt krav. Ett krux är att den gama Stadskärnans bebyggese tikom fare bihsmensframväxt. Dess p behov iksom COOPs varuhus innebär en stor efterirågan i den här deen av staden. Vår iustration visar hur den efterfrågan kan karas med. en onifördenjng, des på ett mer koncentrerat handesorienterat p-torg framför COOP, des med ett kors av två p-aéer, den ena som omdaning av Kågårdsgatan, den andra som avsutande de av Ringgatans omdaning. Vid högre expoateringsgrad skue biar antingen hamna på intiiggande tomter eer som beamrande insag på gatorna - ti för-äng för den kundparkermg som är vita för det okaa närmgsidcande man gärna vi gynna. andra sidan mmregen att man mom kvarteren kan kara det egna p-behovet med egna individuea garage & carports. Och då med förde använda gatorna för fickor enbart för gäst- och kundparkering. Programmets anvisning om bebyggese i 1-3 våningar fungerar atså vä, m z- 'uuu-wmmuu mmf. ===: "(700061? <-.. NW'HJW'NNWW- WWW-WE - Ibuarkmm-IPIIIN pump.-mum, X (Train-mamma..- & Armerat gräs - för p-torg och p-aéer F"? Garagefcarpar c :; Parkering på armerat gräs

61 I & )- _M'ÅJ- (N hålgåaw 501W-?" 'HKfiLeAa

62 I den höghastighetsrnjjö som modernismen främjade bev det nödvändigt med ett batteri av skyddsåtgärder i form av gångbmnar, separata gc-stråk, buerpank, gupp och en uppsjö av skytar. När saker pga zoner-ingen började äggas ångt ifrån varandra bev det också ett krav på att separera gåendeoch cykande av bockstyrekaraktär. "En stad byggd för höga hastigheter är en stad byggd försuccé, förespegade den Gång- och cykestråk integreras i stadsväven Väsbygatan behöver bi mer urban. Det kan ske genom va av både ett smaare gamrum och införande av en mittremsa. De tvååtgärderna skue ge gatan en grönare karaktär, en sekvens av övtakoch andramede som midrar uttrycket av förbifart. En sådan grön profi iustreras som typsekfion ochi dear av Väsbygatan* men för dess hehet krävs en fördjupadstudie av paceringeni sided. Kv Sivervaens nya ovaa stadsrum har tagit form av idrofctspatsens öparbanor. Ovaens stråk får karaktären av gångfartsgata. Tvärande gränder ut ti Väsbygatan, Ringgatan, och Långgatan/Norrbygatan gör att 'ringtrafjk' undviks. Marknadsgatans vrids in mot ovaen, men utgår '1 övrigt. En tvärande gränd från Bergsmansgatzm in mot ovaen erbjuds som de ]" erbjudandeti de boende av nya car-port:; på kommunens triange vid dagens Marknadsgata. Avsikten med denna rockad är tvåfadig, des att befria Bergsmansgatan från p-pa teser med biar som backar ut i gatan, des att omvanda den attraktiva västvända ytan ti utepatser för de boende 1 ferfamijshusen. Nya gatuväven vävs finmaskigt. Merdeen av gatoroch gränder rekommenderas få formen av 'sharedspace eer 'gåfartsgator'. Med gatuvävåsyftas här en väv som devis utnyttjas Oik av oika trafiksag, men som '1 mycket bejakar 'siande biröreser' på stadens vikor. Återvändsgator bör undvikas, men med trevägskorsningar, förhöjda korsningar, bitvismanade sektioner mm kan trafikföce och om.fatm'ng fördeas efter tåighet respektive önskemå om 'heta' stråk. Se vidarei Arkens ista 'åtgärdstrappa 1-26' som förtydigar verktygsådan. Gatuväven vävs finmaskigt f ; _. gåendes stråk! shared space ",-' Xx XXX cyrebigåente / _,f' & -. cykefgäende,!'! ;" \ ḷ. hi bara för Iwan-ters tigah _..' r J/ paqeä/bå a. _i ", 4" ',! ' " \. _. " f f it!"! 33," x/ " // f - finita-"x. I: ' t? ' ' r ' /" I;.! '.! åååh»?- / t J?- ' _ Å f} [ : 30 in U) m (,; ff f/ f \ ff: f. f.. i a,-' H \ x ECT ' nej.-gare : 17;; :=" 14.43»-

63 ,..v KMGARDSGMAN mm; Referens fir angmrg, shared space och harpaistnrg Kamar uppdrag, Arken arkitekter V. if : _ i. N. & Referens för vikten av mix _ shared space, 'skoan sum szn Mittuniversitet i Sundsvai 1997 Arken arkitekter

64 I.. Vår iustration visar en kompakt variant av Savd-förskoa i form av ett kvarter norr om Bovierans norra gave. Som andra aternativ rekommenderar vi en de av kvarteret öster därom, Förskoa i kvartersform eer som de i kvarter Ädre bondgårdens öde har diskuterats änge. Vår iustration för agan Löparen. 6 håer öppet för både bevarande och ersättning med annan byggnad. Den generea erfarenheten är nog att en stad mår bra av anrika kenoder. De genererar ofta oväntade användningar, ockar ti improvisationer, eer bir ti attraktioner trots skavanker, fe mått eter krav på speciea rutiner. Ädre bondgården en pära som pära kostsam, men troigen med rimig cost-benefit Den stora p ytan framför COOP är idag ti en tredjede uthyrd ti kommunen för boendeparkering och inpendare. Vår iustration innebar ett försag ti oniförcdningar. Den stora p-ytan omgestatas som parter:-torg ti COOP. Fygebyggnader för konunersie användning fankerar parter-ren som öppnas fram mot antgårdens sio-torn. Vid dammen i fonden vinkas stadsrurmnet sydösterut mot den nya bebyggesen på Sivervaen. Kommunens förhyrda patser omfördeas ti det aékiyss som skapas av en omgestatad Kågårdsgata och en omgestatad Ringgata. Bägge formas som bouevarder med övtak, vattenspegar, skupturer och annan konst i växespe med parkering På annerat gräs. CDDPs parkering omfördeas, es en 'mer urban torgform och änkas Vid antgardens 'sio torg' mot nya kvarteren modernistiske arkitekten Le Corbusier. Det gick in te bra. Att nu bygga småstadhandar tvärtom att skruva ner kraven på hastigheter så att röresens krav inte tvingar vistesens behov bort från gator och stråk och så att de oika trafiksagen kan samexistera och samverka ti stråk som ger betingeser för service och övrigt stadsiv. Trafikverket har sedan änge markerat sin omsvängning från SCAFT-paneringens epok genom skrifter som Lugna Gatan, TRAST med beskrivningar av 'shared space etc, at i en ny insikt om vikten av de små mot-tens ogik. kise/jr fstora Är,/f!!! torget/x, **:- f,- rf'; ",-f

65 den stnra.', :,_ parkeringen ;;? 4 * föresås bi " fördeat! 1 i på mindre tnrgytur." *NY* _" &, '.'-1 221%._ n-aéerfbouevarder _a. "I m-1' '(-. ' ; '.' a. -".- ',.. 'i' -.,, ' I.-... Samaantgärden - _». f] - potentia för f kuturkvarter 1. i bra äge där många passerar. - vi visar två aternativ: här och? kvarter inti,, 'Siver Dvaen' K" ' ' " ' 4d»A-,'.'i'...x \-... Na.

66 Etappindening i små steg med små investeringströskar möjiggörs av den finmaskiga kvartersväven. Ickeförty innebär kravet på markskyddande ager att paneringen av edningssystem mm behöver ta ett ångsiktigt grepp. Vikten av att börja med dear som signaerar den nätta skaan och ett offentigt mm gör sidor ängs ovaen ockande. Kanske hest inti kv Marknaden eftersoman där kan visa hur panering nya kyrkogården också kan innebära nyttor för omgivande grannskap.. Etapp 1 förberedd för att vara fera etapper Frågan om kuturhus är ännu öppen, men vi har ombetts att som de i idé-tävingen brainstorma fram oika möjiga ägen. Vår rekommendaion resuterar i två aternativa ägen, des i, det ia kvarteret norr om vårt angivna förskoeäge, des som de i en möjigen restaurerad antgård på ägan Löparen 6. Bägge ägena uppfyer kriteriema om att ett kuturhus gärna får igga så att ett besök kan bi en improvisation medan man är på väg ti något annat, dvs nära föden och andra måpunkter. Det kan gäa hämtning av barn, det dagiga varuinköpet, nära håpatsen " så man kan sinka in när man missat bussen", nära parkeringen som används. av inpendarna ti staden. Ävenäget nära dagisbarn och ädreboende ger bra träfför intressanta mågrupper. De två ägen tror vi bägge kan uppeva som nära Stora torget, 'nästan inom synhå'. Båda ägena reaterar ti torgytor w vik tigt för många sags instaationer ochjippon som ett kutur ska ockas generera. En ombyggd antgård ockar också ti många tankar: hisnande konst-instaationer i sio deen. spe mean de oika våningspanen i gama adugåräsdeen; änken ti sio-deen har vi markerat som uppgasad passage som kan fungera som ysande gaeri vänd både söderut mot torg-nischen vid Norrby gatan och norrut mot en ny torgänken mot nyacooptorget i norr och Bergsmansgatan i öster. Kuturhus ägen i intressant korspunkt dvs det kvarter som igger direkt norr om håpatstorget. Skäen är fera. Läger-ia ger närhet mean barn och ädre, äget inti håpats är Vita, äget nåra parken och vattendammarna ger intressanta ekmöjigheter. Både sommar och vinter-id. Läget nära torg och stråk möjiggör att ämning och hämtning av barn kan kombineras med dagigvaruinköp utan tryck på att man ska behöva kara ivspusset med bi.

67 .. L:, r '?9. år?! ' {ML

68 Vår iustration betonar vikten av att de oika hustypema och uppåteseformerna mixas. En mix av byggmateria bör kunna bejakas om det infogasi en mix där trästadskaraktären förbir huvudtema. Intressanta. amerikanska projekt har nytta t regen att det adrig får förekorruna två ikadana hus inti varandra. En midare variant av den regen kan stpuera att hus ska mdividuaiseras med form, materia eer färg. Vid bornässor nytna småskaiga markanvisningar # nästan atid med en uppfriskandeffekt av ivfuhet, där sjäva bandningen innebär att krav-nivån på de enskida husen faktiskt kan sättas enkare. Efter BoU myntades detta som 'mttih-urtipaner'. Kvadraten' ett itet enfamijshus, för att just erbiuda den ia sorten i en god mix. Praktiskt för att det tar hand om sitt garage Och har en motbyggbar sida. Radhus - inte så många för att de tenderar att skapa garagebehov 'nårt ann anstans' "Det växande huset' ett sags kedjehu stät i sekvens, så att gården bir privat. Har också en 'brandvägg' mot viken grannen kan stäa sitt garage eer andra bodar. Ferfamijshus ameer kring 18-25m, som två- eer trespännarei två pan. Entré mot både gård och gata. 'Virvehusef, en ferfamijsvia för att ha ett nätt 'märkeshus' att spea med. Ca 17 )( 7rn. Kan formas som två-, tre? eer fyrspännare. I något av dem gärna med en kvadrant som kan sticka iväg som ' tom ti fyravåningar. Virvehusen kanske inte bir så många, men de iustreras på oika patser på prov. Virvehusets carport äggs gärna diagonat i respektive kvarter för att de som bor på högre våningar ska sippa se ner ibipatserna. 'Ett smart pank med pats för garage och atejéer iustreras som skyddande skärm för boende mot Ringvägen. De angörs inifrån, men kan vända eventue verksamhet ut mot Ringgatan Och kmrdparkermgsfickor där. De 'smarta panken' iksom det växande: huset betonar vikten av att erbjuda hustyper för den växande mängd människor som vi verka eer ha en de] av sin arbetsvecka hemmavid. Vär iustration visar kvarter 'möberade' med i huvudsak fyrafem grundäggande ty poogier. Vårt begrepp 'möberade med' betonar vikten av a tt som grund fastägga cvartersformen och ange den inje fram ti viken hus, staket och häckar ska äggas. -usyperna: Hus oocrin kan håasö pen skaar fagtstäs vara smågradens Referens: skaa för trädgårdsstad! småstad - Arken Verksamheter & service 2000 kvm ETA för verksamheter och service Iustraiionens bostäder: 36 friiggande vior/'kvadra ten resp 'växande huse t' 51 gh i ferfamijshus i ameform 25 gh i ferfamijsvian 'Virvehuset' 48 gh i bovieran Summa: 160 bostadsenheter Iustrations utgår från programtextens anvisning om pats för ca eer drygt 400 människor i första etappen. Räknat utifrån 2,5 inv per ägenhet betyder det ca 160 bostadsenheter. Därutöver visas ca2000 kvm BTA för förskoa och verksamheter. Antaet enheter kan inom konceptet småstad ätt justeras +/- 30%. Ytor och. mängder

69 Referens: arbetspatser ordnade som en hit hy,] nordisk skepnad - för dataentreprenör ] Stavanger - Huern Arkitekter», _. ' $'%/'.114;-...- i :.. -»;. --== Juu.

70 0 S "Om,. :../:c... Q 1/ IRK-., ' : ; W x ; I Lx/...L.,_ i : '. LL ** 1 :.f! a : W" L:: _ ;.; I am- LL 9 =. ' A _.... y L ~ "j \ v itä: *,»;tä raw *?[L L" f:::: T Liu :* II.;, I» : västerfasad österfasad entré-fasad *.", '...-.': 7200 'x 52 kvm >_ 52 kvm t sektion B-B %"; 2 O 5 PLAN 'I 7E2 sektion A-A 3: rr". a ; ok ViLLA KVADRAT enfamijshus mm m 7F nm.- Sum" mm!!!

71 Referens projekt: ' Tuinge trädgårdsstad " av Arken arkitekter AB TVÄTT 3,. m TT VARDAGSR M we/d x "'!"ITTF'TFTF! +H H KDK ENTRE % 56 kvm A [e-?85 kvm > 54,5 kvm g 5 BOA 159 kvm r.?. \. 1är' Fi * u * A. : t' NEE; entréfasad gavefasad sektion A A gavefasad m.KM r. \ & EI * m TAKP LAN E% XD HD **». * *i j _w &.::-% I awn-i VAGNSLIDER =E»» x, 1 GARAGE.,. E 8 I ', """ZI'JT LJ % -. i; _) i * mmm * [LEFMM 11.WJ PLAN 1 L. r,; F. "Ö PLAN 2 10 m O 5 w m fasad mot baksida VAG NSLi D E RVE LLA enfam iijshug. ff" i I

72 gåtwå I I H O IO : LU. IZI f r _ås:_ _ EA(Om w: Eå Efa? [Fi _415r1,; ::- 7 why?-( mdimd m m5:m m o Hm

73 \ Px P ' M am mum: f vardag- 5RUM :* ) rn um».~ IHM F C! E? _* O * _ 'å' VINDSPLAN 7F FURRD :6 4T F!. 4!!LA [ i :. em I d: ; :: KOK m... ism vw» - '. PLAN1 55m, 35 am ruma 7V / a ' D _.w o 5 10m K PLANZ > 51k 61k 0 5 mm BOA'fik x_ m ;» W _ \ '"' i = i. :=: s : & ' - _ f _ entréfasad sektion A A sektion B-B GAVELRADHUS O 5 10m enfamijshus XX

74 wasfasad sydfasad med entre " ROTATIDNSHUSET _ 2-spännare ferfamijshus? ', _ & 3 spännare ferfamijshus 3» ~ - q -finns även samon A-A som 4-spännare, I? x 20m I ". Enrépan : I :2 0 5 "D m ' :.-., WWW jv "I w - T'H**"f' r rk-umuu 1540:;. ii! If _, sank.;, arm ä mmm m ipan _ ipan A(5)Roc 85km Vndsvtfimngpam ask rm, _ 110cvm (55+3o) ( D : G F å m. am 'I '. ' ' 3 ää.5?. ru iw i? 3 vw -- ' ; m O 7, ' m _,... Lå, 930d 5 11 & & & uwm E " 1RaK '- ', IHDK ;."" T'. L 63kvm _; VW Gikvm m & n, E w- W m - ' - _-.m- "* _. '..:"," anuk,?", :. ;' 4L u.., j ' ' fås " I24kvm ===; \ Wit: * LJ 1:3 å ~ M %& så" -. - mu xox» 3 +,, _.,. gu x \- :D.!._ E } 50V 1, sav J. :i ' 5 f, 4&4 " :Esfim,,... 0" :..... km I E! SFuK '- ' ARnK :,, msn m= _., ',,. 124kvm BRnK ' A,- : 83wn:.. w _., _. BAD ' ', sov., ' -.,. sav _ =P" * E: -.. :ff-"r'. 30 kvm A 30 kvm VÅRDAGSRLIM

75 .. '#." Him-- '..::...w-....,-... \_...- wo? N w WE { E.!.u.if-...-.i.:.4. Juana: ;]511: fifi ;.,.=.[ i...!rir-ffiuik _:...-I.., wrm gi : :... -Jsiiizuui. k- " V _.. Km M..---._å-..._...:-.fui..!c!1_ is ,53?m %... J.].-.iff.h p.!.... _. wimwmwåwmå s.... hf a &_ m -C." 95.- (- C

76 I.."Ws' 4 x U "M J: *..... F.. =. ' a ' ; ;" " ( _._ Sawmiakäa;" "mg-v" ' «_a,'"';-_" ** :..; -'- w- - " SEP now! Mam 55:4t wp MW _L gag-:53: wo Emm-1 2! M mm...-_ u_-_. '.?, f f. r- ' o» I, f7. Vä?._.' :C].uizä.i.F3.; o :- a_n-q. %%? nwmfiai., '.,, ' -' nb 56,4 kvm per våning _, I 74,4 kvm per våning 'IT... " fi? 102,5 kvm per våning ' n ,5 kvm per våning "Hm ;;,...., " _" w 20M VÄXANDEHUS enfamiijshus ' ;; Åäww ork.]?euerc's

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum Försäljning av fastigheten Sala Silvergruva 1:881 i Mellandammen f:s' ' ~~.. SALA KOMMUN SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-03-04 13 (21) 54 Dnr 2014/356 Försäjning av fastigheten Saa Sivergruva 1:881 i Meandammen INLEDNING Fastigheten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

16 VILLOR. Havsbrisen BORSTAHUSEN, LANDSKRONA

16 VILLOR. Havsbrisen BORSTAHUSEN, LANDSKRONA 16 VIOR Havsbrisen BORTAHUEN, ANDRONA Välkommen till Borstahusen Drömmer du om att bo vid havet, med den salta havsbrisen och vågornas brus, i ett pittoreskt fiskeläge med anor från 1700-talet? Då har

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun

MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN. i Mölnlycke Härryda kommun MARKANVISNINGSTÄVLING ENEBACKEN i Mölnlycke Härryda kommun 1 2 Inbjudan till markanvisningstävling Enebacken i Mölnlycke INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING Genom denna markanvisningstävling ser vi förslag

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 11 november Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

HÖKARBODEN 6-7, SOLLENTUNA KOMMUN NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS HANDLINGSFÖRTECKNING NR HANDLING SKALA A3. Nybyggnadskarta 1:400

HÖKARBODEN 6-7, SOLLENTUNA KOMMUN NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS HANDLINGSFÖRTECKNING NR HANDLING SKALA A3. Nybyggnadskarta 1:400 , HANDLINGSFÖRTECKNING NR HANDLING A3 Nybyggnadskarta 1:400 A-01.1-0 Situationsplan 1:00 A-40.1-0 Plan -01 Källare 1:0 A-40.1-00 Plan 01 Entréplan 1:0 A-40.1-300 Plan 0 1:0 A-40.1-400 Plan 03 vind 1:0

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10)

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) 1 [5] Planenheten 2015-04-27 Referens Eva Kamph Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad 1(14) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR JÄGAREN 1 m fl (Söderby I) i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-72, tillägg till gällande detaljplan nr 82-01 dnr 2007/7 PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer