Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661"

Transkript

1 Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4661 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BRIC III Note due March 2017 Issue Price: 100 per cent. ÖVERSÄTTNING AV SAMMANFATTNING Detta dokument utgör en översättning av sammanfattningsnoten av den 4 januari 2012 avseende rubricerade värdepapper. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Autoriteit Financiële Markten i Nederländerna om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel om finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat enligt vad som närmare beskrivs i det inledande stycket på sidan 3. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför även ta del av prospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut tas om investering.

2 Denna sammanfattning ( Sammanfattningen ) har tagits fram i samband med ING Bank N.V.:s ( Emittenten ) emission av minimum SEK ING One Touch Memory BRIC III Notes som förfaller till betalning i mars 2017 ( Obligationerna ) under Emittentens 50,000,000,000 Global Issuance Programme ( Programmet ). Denna Sammanfattning utgör en sammanfattning som tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten (båda så som dessa definieras nedan), utgör ett prospekt ( Prospektet ) enligt Artikel 5 i Direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) i syfte att tillhandahålla information om Emittenten och Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas särskilda natur, behöver tillhandahållas till investerare för att möjliggöra en informerad bedömning av Emittentens tillgångar och skulder, finansiella ställning, vinster och förluster samt framtidsutsikter och av de rättigheter som är kopplade till Obligationerna. Emittenten ansvarar för informationen i denna Sammanfattning. Såvitt Emittenten (som har vidtagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet) känner till, stämmer informationen i denna Sammanfattning, när den läses tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten, överens med fakta och utelämnar inte någonting som troligen skulle påverka sådan information. Den 31 mars 2011 offentliggjorde Emittenten ett grundprospekt (det Ursprungliga Grundprospektet ) avseende Programmet. Den 11 maj 2011, den 21 juni 2011, den 11 augusti 2011 respektive den 7 november 2011 offentliggjorde Emittenten ett prospekttillägg till det Ursprungliga Grundprospektet (var för sig ett Prospekttillägg och tillsammans Prospekttilläggen och tillsammans med det Ursprungliga Grundprospektet, Grundprospektet ). Den 11 maj 2011 offentliggjorde Emittenten ett registreringsdokument (det Ursprungliga Registreringsdokumentet ). Den 21 juni 2011, den 11 augusti 2011 respektive den 7 november 2011 offentliggjorde Emittenten prospekttillägg till det Ursprungliga Registreringsdokumentet (var för sig ett RD Prospekttillägg och tillsammans RD Prospekttilläggen och, tillsammans med det Ursprungliga Registreringsdokumentet, Registreringsdokumentet ). Denna dag offentliggjorde Emittenten en värdepappersnot avseende emissionen av Obligationerna ( Värdepappersnoten ). Denna Sammanfattning ska läsas tillsammans med Värdepappersnoten (vilken genom hänvisning införlivar delar av Kapitel 1 i Grundprospektet och uppgifter om relevanta parter till Programmet som återfinns på de fem sista sidorna av Grundprospektet ( Förteckningen över Parter ) och Registreringsdokumentet. Kapitel 1 av Grundprospektet innehåller bland annat: (i) avsnittet Summary of the Programme ; (ii) Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors ; (iii) avsnittet Taxation ; (iv) avsnittet Subscription and Sale ; och (v) avsnittet General Information (samtliga är införlivande genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som beskrivs i stycket nedan), i de fall där, samt i den utsträckning, ett sådant avsnitt hänvisar till emittenten (Global Issuer) och till Obligationerna (Notes) (så som dessa definieras i Grundprospektet). Kopior av denna Sammanfattning, Grundprospektet, Värdepappersnoten, Registreringsdokumentet och/eller dokument införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som anges i stycket nedan, kan fås utan avgift från Emittenten på adress Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederländerna, telefonnummer +31 (0) och/eller Emittentens webbsida i avsnittet downloads. Både Sammanfattningen och Värdepappersnoten har registrerats och godkänts av Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) i dess kapacitet som behörig myndighet under nederländsk lagstiftning om finansiell tillsyn (Wet op het financieel toezicht). Det Ursprungliga Grundprospektet registrerades hos och godkändes av AFM den 31 mars Prospekttilläggen av den 11 maj 2011, den 21 juni 2011, den 11 augusti 2011 respektive den 7 november 2011 registrerades hos och godkändes av AFM, var för sig. Det Ursprungliga Registreringsdokumentet registrerades hos och godkändes av AFM den 11 maj RD Prospekttilläggen registrerades hos och godkändes av AFM den 21 juni 2011, den 11 augusti 2011 respektive den 7 november Följande dokument. som tidigare har offentliggjorts eller som offentliggörs samtidigt med Grundprospektet och som antingen har godkänts av eller registrerats hos AFM, skall anses införlivade i och utgöra en del av Värdepappersnoten. Dessa dokument, vilka skall läsas tillsammans med Värdepappersnoten, är: (a) följande delar av Grundprospektet: (i) Förteckningen över Parter; (ii) avsnittet Summary of the Programme i Kapitel 1 av Grundprospektet; (iii) delarna 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet; (iv) avsnittet Taxation i Kapitel 1 av Grundprospektet; (v) avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Grundprospektet; och 1

3 (vi) avsnittet General Information i Kapitel 1 av Grundprospektet; (b) Bolagsordningen (statuten) för emittenten (Global Issuer); (c) offentliga årsrapporter för emittenten (Global Issuer) avseende de år som slutade 31 december 2008, 2009 och 2010 samt reviderade finansiella rapporter och revisionsberättelser för dessa år; (d) sidorna 13 till och med 28 (båda inkluderade) av ING Groups oreviderade kvartalsrapport för första kvartalet 2011, så som denna offentliggjorts av ING Groep N.V. ( ING Group ) den 5 maj 2011 ( Q1-rapporten ). Q1-rapporten innehåller bland annat ING Groups konsoliderade oreviderade delårsresultat per den och för det kvartal som slutade den 31 mars 2011 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groups bankrörelse, vilken främst bedrivs genom emittenten (Global Issuer) och dess konsoliderade koncern; (e) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 7 mars 2011 under titeln ING to repurchase EUR 2 bn core Tier 1 securities from Dutch State on 13 May ( Pressmeddelandet om Förtida Återköp ); (f) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 13 maj 2011 under titeln ING pays EUR 3 billion to Dutch State for second tranche of core Tier 1 securities, including a 50% premium ( Pressmeddelande om Genomfört Återköp ); (g) det pressmeddelande som offentliggjordes av ING Group den 16 juni 2011 under titeln ING to sell ING Direct USA to Capital One ( Pressmeddelande om Försäljning av ING Direct USA ); (h) sidorna 11 till och med 26 i den oreviderade kvartalsrapporten för ING Group avseende andra kvartalet av år 2011, som offentliggjordes av ING Group den 4 augusti 2011( Q2- rapporten ). Q2-rapporten innehåller, bland annat, det konsoliderade, oreviderade delårsresultatet för ING Group per den och för tremånaders- respektive sexmånadersperioderna som slutade den 30 juni 2011, såväl som information om nyligen inträffade händelser under denna period rörande bankverksamheten hos ING Group, vilken verksamhet huvudsakligen bedrivs genom Emittenten och dess konsoliderade koncern; (i) Delårsrapporten som innehåller Emittentens sammanfattande, konsoliderade och oreviderade delårsresultat för Emittenten per den och för sexmånadersperioden som slutade den 30 juni 2011, som offentliggjordes av Emittenten den 4 augusti 2011 ( ING Banks Delårsrapport ); (j) det pressmeddelande som publicerades av Emittenten den 27 oktober 2011 med titeln ING Bank meets new EBA capital target ; och (k) sidorna 13 till och med 28 i den oreviderade kvartalsrapporten för ING Group avseende tredje kvartalet av år 2011, som offentliggjordes av ING Group den 3 november 2011( Q3- rapporten och, tillsammans med Q1-Rapporten och Q2-Rapporten, Kvartalsrapporterna ). Q3-rapporten innehåller, bland annat, det konsoliderade, oreviderade delårsresultatet för ING Group per den och för tremånaders- respektive niomånadersperioderna som slutade den 30 september 2011, såväl som information om nyligen inträffade händelser under denna period rörande bankverksamheten hos ING Group, vilken verksamhet huvudsakligen bedrivs genom Emittenten och dess konsoliderade koncern, i samtliga fall när och i den utsträckning som ett sådant dokument hänvisar till emittenten (Global Issuer) och obligationer (Notes), så som dessa har definierats i Grundprospektet. Definitioner som används häri men som inte definieras häri, ska ha den innebörd som de givits i Värdepappersnoten. Ingen person har befullmäktigats att lämna någon information eller göra några utfästelser som inte ingår i eller överensstämmer med denna Sammanfattning, Registreringsdokumentet, Värdepappersnoten eller relevanta delar av Kapitel 1 av Grundprospektet och Förteckningen över Parter som införlivats genom hänvisning i Värdepappersnoten enligt vad som beskrivits ovan och, om någon sådan information eller utfästelse ändå skulle ha lämnats, ska den inte förlitas på som om den hade godkänts av Emittenten. Denna Sammanfattning (i) är, när den läses ensam, inte avsedd att utgöra underlag för någon kredit eller värdering och (ii) ska inte anses vara en rekommendation från Emittenten att någon mottagare av denna Sammanfattning ska förvärva Obligationerna. Varje investerare som överväger förvärv av Obligationerna ska utföra en egen oberoende utvärdering av Emittentens finansiella ställning och förhållanden och sin egen bedömning av Emittentens kreditvärdighet. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande av Emittenten, eller för Emittentens räkning, att någon ska teckna sig för eller förvärva Obligationerna. Strukturerade värdepapper såsom Obligationerna är förknippade med en hög grad av risk och är avsedda för försäljning endast till investerare som är kapabla att förstå risken förknippad med dylika instrument. 2

4 Potentiella investerare av Obligationerna ska säkerställa att de är införstådda med Obligationernas karaktär och omfattningen av deras riskexponering och att de förstår Obligationernas beskaffenhet som investering i ljuset av sina egna förutsättningar och finansiella situation. Potentiella investerare i Obligationerna ska göra sina egna undersökningar och, vid beslut om huruvida Obligationerna ska förvärvas, skapa sina egna uppfattningar om för- och nackdelar med en investering i Obligationerna baserat på dessa undersökningar och inte förlita sig på någon information som anges i denna Sammanfattning, Värdepappersnoten (vilken genom hänvisningar införlivar vissa delar av Kapitel 1 av Grundprospektet och Förteckningen över Parter), Registreringsdokumentet och Grundprospektet. Vid tvekan rekommenderas potentiella investerare starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan något investeringsbeslut fattas. Överlämnandet av denna Sammanfattning ska inte under några omständigheter antyda att informationen rörande Emittenten och Obligationerna är korrekta vid någon tidpunkt efter dagen för detta dokument. Investerare bör noggrant granska och utvärdera, bland annat, Emittentens senaste finansiella räkenskaper, vid beslut om förvärv av Obligationerna. Förutom i Sverige utfäster Emittenten inte att denna Sammanfattning lagligen får distribueras eller att Obligationerna lagligen får erbjudas till försäljning, i enlighet med varje tillämpligt registreringskrav eller annat krav i någon jurisdiktion eller i enlighet med tillämpliga undantag därunder och Emittenten tar inget ansvar för att underlätta ett sådant erbjudande eller distribution. I synnerhet har inga åtgärder vidtagits av Emittenten för att möjliggöra ett publikt erbjudande av Obligationerna eller distribution av detta dokument i någon jurisdiktion där sådana åtgärder är nödvändiga, utöver Sverige. Följaktligen ska Obligationerna inte erbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, och varken denna Sammanfattning eller reklam eller annat erbjudandematerial får distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning, distribution och/eller publikation skulle vara förbjuden. Distributionen av denna Sammanfattning och erbjudandet om försäljning av Obligationerna kan vara begränsade enligt lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får denna Sammanfattning eller Obligationerna måste på egen hand hålla sig informerade och efterleva sådana begränsningar. I synnerhet de begränsningar som anges i avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivad genom hänvisning in i Värdepappersnoten) avseende distributionen av Grundprospektet och erbjudandet och försäljningen av Obligationerna i USA, EES, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Italien, Irland, Australien, Indien, Mexico, Kina, Brasilien, Chile, Schweiz, Japan, Hong Kong, Korea, Norge och Singapore, är tillämpliga också på denna Sammanfattning och Obligationerna. Obligationerna har inte blivit, och kommer inte att bli, registrerade under amerikansk värdepapperslagstiftning (United States Securities Act of 1933), såsom ändrad från tid till annan ( Securities Act ) eller hos någon myndighet som reglerar värdepapper i någon delstat eller jurisdiktion i USA. Följaktligen får Obligationerna inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras inom USA eller till eller för amerikanska personers räkning förutom i enlighet med Regulation S i Securities Act eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act och eventuell tillämplig värdepappersreglering på delstatsnivå. Obligationerna har inte blivit godkända eller underkända av U.S. Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommission i USA eller någon annan amerikansk näringsrättslig myndighet, inte heller har någon av de föregående myndigheterna bedömt för- och nackdelarna med erbjudandet av Obligationerna eller riktigheten eller tillräckligheten av denna Sammanfattning. Alla påståenden om motsatsen utgör ett brott i USA. Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dessas löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. 3

5 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som införlivats genom hänvisning. Ett civilrättsligt ansvar för Emittenten avseende denna Sammanfattning, inklusive varje översättning därav, kommer endast att uppkomma om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostnaden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN Emittenten är ett dotterbolag till ING Groep N.V., även kallat ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag (tillsammans kallat ING ), som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster till cirka 85 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Australien. ING är ursprungligen från Nederländerna och har omkring anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i Emittenten, som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 tillkännagav ING en ny strategisk inriktning. ING:s verksamhet för bank och försäkring kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas mot en mellanstor internationell bank med förankring i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all försäkringsverksamhet (inklusive Investment Management) ska avyttras under de kommande fyra åren. Under år 2010 introducerade Emittenten en ny rapporteringsstruktur med två huvudsakliga affärsområden: Retail Banking (bankverksamhet för privatkunder) och Commercial Banking (bankverksamhet för företagskunder). Inom denna struktur har ING Direct inkluderats inom Retail Banking. Denna rapporteringsstruktur har tillämpats avseende Emittentens årsredovisning för året som slutade den 31 december 2010 och avseende informationen om bankrörelsen i ING Groups kvartalsrapporter från och med det första kvartalet Emittenten är en stor internationell aktör med ett omfattande globalt nätverk i fler än 40 länder. Emittenten har starka etablerade positioner i Nederländerna, Belgien och Luxemburg samt viktiga positioner Polen, Rumänien och Turkiet, de största central- och östeuropeiska marknaderna. Emittenten har starka positioner i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Emittenten har också en lönsam verksamhet i Kanada och Asien/Stillahavsregionen. Emittenten har ett omfattande internationellt nätverk att betjäna och stödja sina företagskunder. Från den 1 januari 2011 har Emittenten börjat bedriva sin verksamhet som ett självständigt bolag. Med fler än anställda är Emittenten aktiv genom följande affärsområden: Retail Banking, inklusive ING Direct, respektive Commercial Banking. Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder och inom private banking till individer och små och medelstora företag i Nederländerna, Belgien och Luxemburg, Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina (genom ett innehav i Bank of Beijing) med en multiprodukts- och multikanalsinriktad distributionsmodell. På utvecklade marknader fokuserar Retail Banking på förmögenhetstillväxt, sparande och bolån, med inriktning mot operationell överlägsenhet, ledarposition rörande kostnader samt kundnöjdhet. På tillväxtmarknader strävar Retail Banking mot att bli en framstående lokal aktör genom att erbjuda enkla produkter men med hög kvalité. ING Direct erbjuder direkta banktjänster i Kanada, Spanien, Australien, Frankrike, USA, Italien, Tyskland, Storbritannien och Österrike. ING Directs fokus är att erbjuda fem enkla och transparenta bankprodukter för privatkunder till en mycket låg kostnad: sparande; bolån; transaktionskonton, investeringsprodukter och utlåning till konsumenter. 4

6 Commercial Banking erbjuder grundläggande banktjänster, såsom utlåning, betalningar och likviditetsförvaltning, i fler än 40 länder. Affärsområdet tillhandahåller kunder med skräddarsydda lösningar inom områden som innefattar corporate finance, strukturerad finansiering, kommersiell finansiering, aktiemarknader, finansiella marknader och leasing. Kunderna är företag från medelstora och stora företag till stora multinationella företag liksom även regeringar och finansiella institutioner. Emittenten bildades enligt nederländsk rätt i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid som ett publikt aktiebolag. Emittenten är registrerad hos handelsregistret i Amsterdam (Chamber of Commerce of Amsterdam) med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom notariell urkund (notarial deed) den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterföretag är parter i rättegångs- och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra utländska jurisdiktioner, inklusive i USA, avseende anspråk framställda av och mot dessa bolag som uppkommit i dessas ordinarie verksamhet, däribland i samband med dessas verksamhet som försäkringsgivare, långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare, varav vissa exempel återges omedelbart nedan. Vissa av dessa förfaranden gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd av straffkaraktär och andra typer av skadestånd. Även om det inte är möjligt att förutse eller bestämma utgången av alla pågående och förestående juridiska och näringsrättsliga förfaranden, är Emittenten av den åsikten att varken Emittenten eller något annat av dess konsoliderade dotterföretag, är medvetna om något statligt förfarande, rättegångs- eller skiljeförfarande (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under den period om 12 månader som föregått dagen då Prospektet registrerades hos och godkändes av AFM, som kan ha eller som under den perioden har haft betydande effekt på Emittentens och/eller dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller lönsamhet. Mot bakgrund av den geografiska spridning av dess verksamhet kan Emittenten bli föremål för ett antal skatterevisioner i olika jurisdiktioner vid vilken tidpunkt som helst. Trots att Emittenten uppfattar att man har adekvat hanterat dess skattepositioner kan den slutliga utgången av sådana skatterevisioner leda till ålägganden som är annorlunda jämfört med vad Emittenten har räknat med. En påstådd grupptalan (purported class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot amerikansk federal värdepapperslagstiftning avseende informationsgivningen i samband med erbjudandena under år 2007 och 2008 av ING:s eviga hybridkapitalinstrument. Domstolen har slagit fast att kraven avseende 2007 års erbjudanden saknade grund och har avvisat dessa. Den omtvistade informationsgivningen som lever kvar efter domstolens beslut rör endast erbjudandet i juni 2008 och främst ING Groups investeringar i vissa värdepapper med säkerheter i bakomliggande bolån. I januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska Unionens tribunal (General Court of European Union) avseende specifika delar av Europeiska kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Europeiska kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och den bristande proportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt den bristande proportionaliteten avseende kraven krav på omstruktureringen i allmänhet. I januari 2011 ingav en förening av aktieägare (Vereniging van Effectenbezitters, VEB ) en stämning med påstående om att investerare vilseleddes av det prospekt som utfärdades avseende företrädesemissionen under september 2007 av Fortis N.V. (numera: Aegas N.V.), mot Aegas N.V., emissionsgaranterna avseende företrädesemissionen, däribland Emittenten, och tidigare styrelseledamöter i Fortis N.V. Enligt VEB innehåller prospektet omfattande felaktig och vilseledande information. VEB hävdar att inverkan av och riskerna förknippade med bolånekrisen för Fortis och Fortis likviditetsposition har återgivits felaktigt i prospektet. VEB har begärt ett fastställelsebeslut av innebörden att svarandena har agerat felaktigt och därför är ansvariga för de förluster som investerare i Fortis har förorsakats. Grunderna för skadeståndsbeloppet om 5

7 18 miljarder euro har inte ännu redogjorts för. ING kommer att försvara sig mot detta krav; vid denna tidpunkt kan ING inte bedöma den framtida utgången. I mars 2011 informerades ING Groep N.V. om beslutet av styrelsen för Stichting Pensioensfonds ING (pensionsfonden för nederländska ING) att inleda skiljeförfarande mot ING:s beslut att inte tillhandahålla finansiering av indexering av pensioner. Även om det inte är möjligt att förutse den slutliga utgången av detta skiljeförfarande anser ING Groep N.V. att denna inte kommer att ha betydande effekt på den finansiella ställningen eller lönsamheten hos ING Groep N.V. 6

8 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA Definierade termer som används men inte definieras i detta avsnitt ska anses vara definierade på det sätt som anges för Villkoren angivna i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. ALLMÄNT Obligationerna är utställda i SEK och förväntas bli emitterade av Emittenten den 9 mars 2012 ( Emissionsdagen och Första Ränteberäkningsdag ). Om inte förtida inlösen har skett dessförinnan förfaller Obligationerna till betalning den 9 mars 2017 ( Återbetalningsdag ). Serien kommer att bestå av minst SEK och den angivna valören för varje Obligation ( Angiven Valör ) är SEK och därefter i multiplar om SEK (sådant belopp om SEK utgör Beräkningsbeloppet ). Emissionskursen för Obligationerna är 100 procent per Obligation. Obligationerna är icke-efterställda skuldförbindelser i icke-dokumentbaserad, dematerialiserad form. Obligationerna kommer att clearas via Euroclear Sweden AB och ansökan om upptagande av Obligationerna till handel på den reglerade marknaden hos NASDAQ OMX kommer att lämnas in. RÄNTA (i) (ii) Räntebetalningsdagar För varje Obligation utgår Ränta relaterad till Variabler som beräknas på Obligationens utestående nominella belopp från (men exklusive) Första Ränteberäkningsdag och denna ränta kommer, om någon sådan uppkommit, att utbetalas i efterskott på Räntebetalningsdagen(arna), så som dessa definieras nedan. Fastställande av Ränta relaterad till Variabler Ränta relaterad till Variabler som ska erläggas, om någon, på den Räntebetalningsdag som omedelbart följer den relevanta Observationsperioden(t), fastställas i enlighet med det följande: (1) Om, under relevant Observationsperiod(t), på åtminstone en enskild Planerad Handelsdag, Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen har varit lika med eller högre än dess relevanta Kupongbarriär, skall ett belopp per Obligation beräknas i enlighet med följande formel: [Beräkningsbeloppet x t x Kupong] Minneskupongen; eller (2) Om, under relevant Observationsperiod(t), på ingen av de Planerade Handelsdagarna, Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen har varit lika med eller över den relevanta Kupongbarriären, skall ett belopp per Beräkningsbeloppet vara lika med SEK 0.00 (NOLL), i vilket fall ingen Ränta relaterad till Variabler skall utbetalas för Obligationerna. Där: Kupongbarriär betyder, avseende Aktieinstrument(i), 70% av den Initiala Nivån för sådant Aktieinstrument(i); Kupong betyder 12% (indikativt, den slutliga Kupongen skall bestämmas av Emittenten på eller omkring den 21 februari 2012 och ska offentliggöras på Den slutliga Kupongen skall inte vara lägre än 7%); Initial Nivå betyder (a) avseende Aktieinstrument(1) och Aktieinstrument(3), Fastställelsekursen och (b) avseende Aktieinstrument(2) och Aktieinstrument(4), den Initiala Indexnivån; Räntebetalningsdag(ar) betyder 11 mars 2013, 10 mars 2014, 9 mars 2015, 9 mars 2016 och Återbetalningsdagen, med förbehåll för justeringar i enlighet med Villkor 3(i) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. Varje Räntebetalningsdag kan refereras till som 7

9 Räntebetalningsdag(t) där t betyder nummer 1 till 5 som motsvarar till den relevanta Räntebetalningsdagen (t ex, om t=1 betyder Räntebetalningsdag(1) den 11 mars 2013); Nivå betyder (a) beträffande Aktieinstrument(1) och Aktieinstrument(3), Kursen och (b) beträffande Aktieinstrument(2) och Aktieinstrument(4), Indexnivån; Minneskupongen betyder summan av all Ränta relaterad till Variabler som skall utbetalas på den Räntebetalningsdag som föregår den relevanta Räntebetalningsdagen(t), förutom Räntebetalningsdag(1), för vilken istället Minneskupong betyder SEK 0,00 (NOLL); Observationsperiod(t) betyder antingen Observationsperiod(1), Observationsperiod(2), Observationsperiod(3), Observationsperiod(4) eller Observationsperiod(5), så som dessa definieras nedan; Observationsperiod(1) betyder perioden från och med den 21 februari 2012 till och med den 21 februari 2013; Observationsperiod(2) betyder perioden från och med den 22 februari 2013 till och med den 21 februari 2014; Observationsperiod(3) betyder perioden från och med den 24 februari 2014 till och med den 20 februari 2015; Observationsperiod(4) betyder perioden från och med den 23 februari 2015 till och med den 19 februari 2016; Observationsperiod(5) betyder perioden från och med den 22 februari 2016 till och med den 21 februari 2017; och t betyder nummer 1 till 5 motsvarande den relevanta Observationsperioden(t). AVKASTNING VID ÅTERBETALNINGSDAGEN Under förutsättning att Obligationerna inte har blivit föremål för förtida inlösen eller förvärvade och annullerade kommer varje Obligation att lösas in av Emittenten på Återbetalningsdagen för det Slutliga Inlösenbeloppet som per Beräkningsbelopp ska vara ett belopp bestämt i enlighet med det följande: (i) (ii) Om den Slutliga Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Barriärnivå, genom betalning av det Slutliga Inlösenbeloppet, vilket för varje Beräkningsbelopp ska vara ett belopp lika med beräkningsbeloppet; eller Om den Slutliga Nivån för minst ett av Aktieinstrumenten i Korgen är lägre än dess relevanta Barriärnivå, genom betalning av det Slutliga Inlösenbeloppet, vilket för varje Beräkningsbelopp ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Beräkningsbelopp Slutlig Initial Nivå för Aktieinstr ument (sämsta) Nivå för Aktieinstr ument (sämsta) Där: Korg betyder en korg bestående av Aktieinstrument(1), Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3), Aktieinstrument(4) och Aktieinstrument(5) (för att undvika tvivel, Aktieinstrument(1), Aktieinstrument(2), Aktieinstrument(3), Aktieinstrument(4) och Aktieinstrument(5) kan omnämnas Aktieinstrument eller Aktieinstrument(1) i relation till Korgen, där (i) betyder nummer 1 till 4 motsvarande det relevanta Aktieinstrumentet); Barriärnivå betyder (i) beträffande Aktieinstrument(i), 50% av den Initiala Nivån för sådant Aktieinstrument(i); 8

10 Index betyder (i) Russian Depositary Index (Bloomberg code: RDXUSD <Index>) ( Aktieinstrument(2) ) och (ii) Hang Seng China Enterprise Index (Bloomberg code: HSCEI <Index>) ( Aktieinstrument(4) ). För att undvika tvivel, Aktieinstrument(2) och Aktieinstrument(4) kan (aa) tillsammans refereras till som Indexen och (bb) var för sig som Index ; Slutlig Nivå betyder (a) beträffande Aktieinstrument(1) och Aktieinstrument(3), den Slutliga Aktiekursen och (ii) beträffande Aktieinstrument(2) och Aktieinstrument(4), den Slutliga Indexnivån; Aktie(sämst) betyder det Aktieinstrument med den sämsta utvecklingen jämfört med de andra Aktieinstrumenten i Korgen, där utvecklingen för varje Aktieinstrument i Korgen kommer beräknas i enlighet med följande beräkning: (Slutlig Nivå / Initial Nivå) För att undvika tvivel, Aktieinstrument(sämst) kommer att vara det Aktieinstrument för vilken resultatet av den ovan nämnda formeln har det lägsta värdet; Aktier betyder (a) aktierna utgivna av Aktieemittent(1) (ISIN: US ; Bloomberg code: EWZ UP <Equity>) ( Aktieinstrument(1) ) och (b) aktierna utgivna av Aktieemittent(3) ISIN code: US97717W4226; Bloomberg code: EPI UP <Equity>) ( Aktieinstrument(3) ). För att undvika tvivel, Aktieinstrument(1) och Aktieinstrument(3) kan (aa) tillsammans refereras till som Aktierna och (bb) var för sig som Aktien ; och Aktieemittent betyder (a) ishares MSCI Brazil Index Fund ( Aktieemittent(1) ) och (b) WisdomTree India Earnings Fund ( Aktieemittent(3) ). AUTOMATISK FÖRTIDA INLÖSEN Under förutsättning att inlösen eller förvärv och annullering inte skett tidigare, om på någon Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen, Händelsen som utlöser Automatisk Förtida Inlösen inträffar, då kommer Obligationerna att helt, men inte delvis, bli automatiskt inlösta på den Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen som infaller omedelbart efter Värderingsdagen för Automatisk Förtida Inlösen, och i varje sådant fall ska det Slutliga Inlösenbelopp som Emittenten ska betala på dagen för inlösen för varje Obligation vara lika med Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen. Där: Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen betyder den 21 februari 2013, 21 februari 2014, 20 februari 2015 och 19 februari 2016 eller, om någon sådan Värderingsdag för Automatisk Förtida Inlösen inte är en Planerad Handelsdag, den omedelbart efterföljande Planerade Handelsdagen, i varje fall med förbehåll för justeringar i enlighet med Villkor 18(a) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten; Händelse som utlöser Automatisk Förtida Inlösen betyder Nivån för respektive och samtliga Aktieinstrument i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå; Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen betyder den 11 mars 2013, 10 mars 2014, 9 mars 2015 och 9 mars 2016 eller, om sådan Inlösendag vid Automatisk Förtida Inlösen skulle falla in på en dag som inte är en Bankdag, den närmast följande dagen som är en Bankdag; Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen betyder ett belopp per Beräkningsbelopp motsvarande Beräkningsbeloppet. 9

11 INLÖSEN FÖRE ÅTERBETALNINGSDAGEN FÖRUTOM AUTOMATISK FÖRTIDA INLÖSEN Obligationerna kan lösas in före Återbetalningsdagen under följande omständigheter (förutom Automatisk Förtida Inlösen enligt vad som anges ovan): (i) (ii) (iii) (iv) om en uppsägningsgrundande händelse inträffar för Emittenten; om 90 procent eller mer av det nominella beloppet för de Obligationer som emitterats redan har blivit inlösta (efter Emittentens godtycke); om Beräkningsagenten fastställer att en Förtida Inlösenhändelse, enligt vad som anges i Villkor 5(d) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat; samt om Beräkningsagenten fastställer att en Ytterligare Avbrottshändelse, en Indexförändring, ett Indexupphörande, en Indexstörning eller någon annan Relevant Händelse, Fusionshändelse, Uppköpserbjudande, Nationalisering, Insolvens och/eller Avnotering, (enligt vad som anges i Villkor 18 och/eller Villkor 20 i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten), har inträffat. Om Obligationerna ska lösas in under sådana omständigheter som beskrivs i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan, ska Emittenten lösa in varje Obligation till ett belopp (i SEK) motsvarande marknadsvärdet av en Obligation som fastställs av Beräkningsagenten i dess ensamma och självständiga bestämmanderätt. ÖVRIGA VILLKOR Obligationerna innehåller även andra villkor relevanta för investerare, inklusive (men inte begränsat till) följande: Emittenten kan ändra villkoren för Obligationerna (inklusive belopp som ska betalas) om, (i) beträffande Aktieinstrument(1) och Aktieinstrument(3), en Potentiell Justeringshändelse och/eller att det har skett en justering av avvecklingsvillkoren för noterade kontrakt beträffande någon av Aktierna handlade på en Derivatbörs, och/eller (ii) beträffande Aktieinstrument(2) och Aktieinstrument(4), en Indexförändring, ett Indexupphörande och/eller en Indexstörning, har inträffat (allt enligt hur detta har definierats i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) och/eller någon annan händelse (så som anges i Villkor 18 och/eller 20 i Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) inträffar som enligt Beräkningsagenten kräver en eller flera justeringar av det Slutliga Inlösenbeloppet, Inlösenbeloppet vid Automatisk Förtida Inlösen, Inlösenbeloppet vid Förtida Inlösen, varje räntebelopp som ska betalas, om något, och/eller något annat relevant Villkor avseende Obligationerna. KOSTNADER Kostnaderna förknippade med emissionen av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) reflekteras i prissättningen av Obligationerna och kommer inte att debiteras investerarna separat. Ett courtage om maximalt 2 procent kan separat tas ut av distributören från investerarna. 10

12 RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Grundprospektet (införlivade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och riskfaktorerna nedan för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen redovisningsmässig, juridisk och skattemässig analys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. Varje bedömning av lämpligheten för en investerare att investera i Obligationerna beror på den potentiella investerarens egna finansiella och andra omständigheter, såväl som på de specifika villkoren för Obligationerna. Om en potentiell investerare inte har erfarenhet i finansiella frågor, affärsmässiga frågor och investeringsfrågor i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta dylika beslut ska investeraren konsultera sina finansiella rådgivare avseende Obligationernas lämplighet före ett eventuellt investeringsbeslut. Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Avkastningen för Obligationerna är kopplad till utvecklingen för de underliggande referensvärdena Avkastningen för Obligationerna är kopplad till (i) var och ett av de underliggande Indexens utveckling och (ii) var och en av Aktiernas utveckling (tillsammans benämnda Aktieinstrumenten ). Nivåerna på Aktieinstrumenten kan sjunka såväl som stiga under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna för Aktieinstrumenten påverkar värdet på Obligationerna. Följaktligen bör potentiella investerare noggrant överväga utvecklingen för Aktieinstrumenten före en investering i Obligationerna. Aktieinstrumentens historiska resultat utgör ingen garanti för framtida utveckling. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Inga tillkommande betalningar Alla betalningar som görs av Emittenten avseende Obligationerna ska göras med förbehåll för varje skatt, tull, källskatt eller annan betalning som kan vara erforderliga att göra, betala, kvarhålla eller dra av. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till tillkommande belopp som kompensation för någon sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning. 11

Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4339

Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4339 Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4339 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BREC Note due September 2016 Issue Price: 100 per cent.

Läs mer

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669 Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4669 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Bonus Note due September 2015 Issue Price: SEK 10,000

Läs mer

Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4767

Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4767 Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4767 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Memory Phoenix Autocallable III Note due May 2017

Läs mer

SECURITIES NOTE AND SUMMARY

SECURITIES NOTE AND SUMMARY Dated 1 June 2012 ING BANK N.V. SECURITIES NOTE AND SUMMARY 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4950 Issue of a Minimum of SEK 20,000,000 Non Capital Protected Credit Linked Notes due July

Läs mer

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239 Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4239 Issue of a minimum of 2,000 units of 5 Year Worst of Memory Express Autocallable II Note due July

Läs mer

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621 Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4621 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 Worst of Memory Express Phoenix Autocallable Note due January

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent.

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent. Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50 000 000 000 Global Issuance Programme Series No: 4227 Issue of a minimum of SEK 50,000,000 5 Year Fund Linked Participation Notes due July 2016 Issue

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY).

JPYSEK, uttryckt som antal svenska kronor (SEK) per japansk yen (JPY). BEAR JPYSEK X3 H Avseende: Svenska kronor (SEK) och japanska yen (JPY) Noteringsdag: 4 mars 2014 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutiga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Sverige DDBO 516 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program SEK 100 000 000 SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 115 under Castellum AB:s (publ) svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 24 maj 2012 och nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-332 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked and Commodity-linked Notes due 2012 Issue Price:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA

SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA SAMMANFATTNING AV HUVUDPRINCIPERNA Den här sammanfattningen skall läsas som en inledning till Prospektet och alla beslut om att investera i RAAM EUROPE skall fattas utifrån ett övervägande av Prospektet

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger

Om Slutkurs för samtliga Underliggande på Fastställelsedag 5 är lika med eller överstiger Certifikat Autocall Avseende: Stora Enso Oyj och UPM-Kymmene Oyj Emissionsdag: 19 juli 2013 Slutliga Villkor - Certifikat Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Shark Fin Sverige DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:04 2014-02-05 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2014-02-12.

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 1900-01-00 Kreditcertifikat Sverige 3 2012-03-01 2017-04-07 100% - 106,1% 104,3%

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) 1 Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) Innehåll Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Exponering mot aktier i 4 Amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista teckningsdag:

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:11 2015-05-16 Detta uttalande är, såvitt avser frågan om dispens från budplikt, meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011

www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear BULL EL HA Avseende: SHB Power Med noteringsdag: 17 januari 2011 www.handelsbanken.no/bullbear Slutliga Villkor - Certifikat Dessa korrigerade Slutliga Villkor ersätter per

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer