3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955"

Transkript

1 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100 per cent.

2 Denna sammanfattning ( Sammanfattningen ) har tagits fram i samband med ING Bank N.V.:s ( Emittenten ) emission av 5 Year Worst of Autocallable Notes om ett minimumbelopp om SEK med löptid till mars 2016 ( Obligationerna ) i enlighet med Emittentens EUR Global Issuance Programme ( Programmet ). Denna Sammanfattning utgör en sammanfattning som tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten (båda såsom definierade nedan), utgör ett prospekt ( Prospektet ) i enlighet med Artikel 5 i Direktiv 2003/71/EC ( Prospektdirektivet ) i syfte att tillhandahålla information om Emittenten och Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas särskilda natur, behöver tillhandahållas till investerare för att möjliggöra en informerad bedömning av Emittentens tillgångar och skulder, finansiella position, vinster och förluster samt framtidsutsikter och rättigheter som är kopplade till Obligationerna. Emittenten ansvarar för informationen i denna Sammanfattning. Såvitt Emittenten har kännedom (vilken har tagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet), är informationen i denna Sammanfattning, läst tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten, korrekt och utelämnar inte någonting som troligen kan påverka sådan information. Den 19 januari 2011 publicerade Emittenten ett Basprospekt ( Originalbasprospektet ) avseende Programmet. Den 17 februari 2011 publicerade Emittenten ett supplement till Originalbasprospektet ( BP Tilläggsprospektet och tillsammans med Originalbasprospektet Basprospektet ). Den 18 maj 2010 publicerade Emittenten ett Registreringsdokument ( Originalregistreringsdokumentet ). Den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari 2011 publicerade Emittenten Supplement till Registreringsdokumentet (varje sådant Supplement ett RD Supplement, tillsammans RD Supplementen och tillsammans med Originalregistreringsdokumentet, Registreringsdokumentet ). Denna dag publicerade Emittenten en Värdepappersnot med avseende på emissionen av Obligationerna ( Värdepappersnoten ). Denna Sammanfattning ska läsas tillsammans med Värdepappersnoten (vilken genom hänvisning infogar delar av Kapitel 1 i Basprospektet och detaljer angående relevanta parter till Programmet som återfinns på de fem sista sidorna av Basprospektet ( Partslistan ) och Registreringsdokumentet. Kapitel 1 av Basprospektet innehåller bland annat: (i) avsnittet Summary of the Programme (ii) Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors (iii) avsnittet Taxation (iv) avsnittet Subscription and Sale och (v) avsnittet General Information (samtliga delar är infogade genom hänvisningar i Värdepappersnoten såsom beskrivs nedan), i de fall där, samt i den utsträckning, ett sådant avsnitt hänvisar till Global Issuer och till Notes (såsom definierat i Basprospektet). Kopior av denna Sammanfattning, Basprospektet, Värdepappersnoten, Registreringsdokumentet och/eller dokument infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom anges i stycket nedan kan fås utan avgift genom en skriftlig eller muntlig ansökan om dokumenten till Emittenten på adress Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederländerna, telefonnummer +31 (0) Både Sammanfattningen och Värdepappersnoten har registrerats och godkänts av Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) i dess kapacitet som relevant myndighet under Wet op het financieel toezicht (Dutch Financial Supervision Act). Originalbasprospektet registrerades hos och godkändes av AFM 19 januari BP Tilläggsprospektet registrerades hos och godkändes av AFM den 17 februari Originalregistreringsdokumentet registrerades hos och godkändes av AFM den 18 maj RD Supplementen registrerades hos AFM och godkändes den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari Följande dokument. som tidigare har publicerats eller som publiceras samtidigt med Originalbasprospektet eller BP Tilläggsprospektet och som antingen har godkänts av eller registrerats hos AFM, skall anses inkorporerade i och utgöra en del av Värdepappersnoten. Dessa dokument, vilka skall läsas tillsammans med Värdepappersnoten, är: (a) följande delar av Basprospektet: (i) Partslistan; (ii) avsnittet Summary of the Programme i Kapitel 1 av Basprospektet; (iii) delarna 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet; (iv) avsnittet Taxation i Kapitel 1 av Basprospektet; (v) avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet; och (vi) avsnittet General Information i Kapitel 1 av Basprospektet; (b) Bolagsordningen (statuten) för Global issuer; 1

3 (c) offentliga årsrapporter för Global Issuer avseende de år som slutade 31 december 2007, 2008 och 2009 samt reviderade finansiella rapporter och revisionsberättelser för dessa år; (d) sidorna 2 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för första kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 12 maj 2010 ( ING Group Q1 Rapport ). ING Group Q1 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal som slutade 31 maj 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (e) sidorna 1 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för andra kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 1 augusti 2010 ( ING Group Q2 Rapport ). ING Group Q2 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det halvår, som slutade 30 juni 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (f) Delårsrapporten som offentliggjordes av Global Issuer 11 augusti 2010 och som innehåller Global Issuer:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det halvår som slutade 30 juni 2010; (g) sidorna 1 till och med 28 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 10 november 2010 ( ING Group Q3 Rapport ). ING Group Q3 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och den niomånadersperiod, som slutade 30 september 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; och (h) sidorna 1 till och med 30 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 16 februari 2011 ( ING Group Q4 Rapport ). ING Group Q4 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det år, som slutade 31 december 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern. I de fall, samt i den utsträckning, ett sådant dokument hänvisar till Global Issuer och Obligationer, såsom dessa har definierats i Basprospektet. Definitioner som används häruti men som inte definieras skall ha den innebörd som de givits i Värdepappersnoten. Ingen person har befullmäktigats att utge någon information eller göra några utfästelser som ej ingår i eller överensstämmer med denna Sammanfattning, Registreringsdokumentet, Värdepappersnot eller relevanta delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan som infogats genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom beskrivits ovan. Om sådan information eller utfästelse ändock givits ska den ej förlitas på såsom om den befullmäktigats av Emittenten. Vad gäller icke undantagna erbjudanden avseende Obligationerna, som lämnats i Sverige och/eller Norge innan det datum då detta Prospekt publiceras, har investerarna rätt att återkalla sina accepter inom två arbetsdagar från det datum då detta Prospekt publiceras. Denna Sammanfattning (i) ska, när den läses ensam, inte anses avsedd att utgöra underlag för någon kredit eller värdering och (ii) ska inte anses vara en rekommendation från Emittenten att någon mottagare av denna Sammanfattning ska förvärva Obligationerna. Varje investerare som överväger förvärv av Obligationerna ska utföra en egen oberoende utvärdering av Emittentens finansiella förhållanden och kreditvärdighet. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande av Emittenten, eller för Emittentens räkning, att någon ska teckna sig för, eller förvärva Obligationerna. Strukturerade värdepapper såsom Obligationerna har en hög riskfaktor och är avsedda för försäljning endast till investerare som är kapabla att förstå risken som hänger samman med dylika instrument. Potentiella investerare av Obligationerna ska säkerställa att de är införstådda med Obligationernas natur och graden av riskexponering och att de förstår Obligationernas beskaffenhet som investering i ljuset av sina egna förutsättningar och finansiella situation. Potentiella Investerare i Obligationerna ska utföra egna undersökningar och, vid beslut om huruvida Obligationerna ska förvärvas, skapa egna uppfattningar om föroch nackdelar med en investering i Obligationerna baserat på sådana undersökningar och inte förlita sig på någon information som anges i denna Sammanfattning, Värdepappersnoten (vilken genom hänvisningar infogar vissa delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan), Registreringsdokumentet och Basprospektet. Vid tvekan rekommenderas potentiella investerare att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. 2

4 Avlämnandet av denna Sammanfattning ska inte under några omständigheter antyda att informationen rörande Emittenten och Obligationerna är korrekta efter denna dag. Investerare bör noggrant granska och utvärdera, inter alia, Emittentens senaste årsredovisning, vid beslut om förvärv av Obligationerna. Förutom i Sverige och Luxemburg utfäster Emittenten inte att denna Sammanfattning kan distribueras, eller att Obligationerna kan erbjudas till försäljning, i enlighet med registreringskrav eller andra krav i någon jurisdiktion, eller i enlighet med tillämpliga undantag därunder och Emittenten tar inget ansvar för att underlätta ett sådant erbjudande eller distribution. I synnerhet har inga åtgärder vidtagits av Emittenten för att möjliggöra ett publikt erbjudande av Obligationerna eller distribution av detta dokument i någon jurisdiktion där sådana åtgärder är nödvändiga, utöver Sverige och Luxemburg. Följaktligen ska Obligationerna ej erbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, och varken denna Sammanfattning eller reklam eller annat erbjudandematerial får distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning, distribution och/eller publikation är förbjuden. Distributionen av denna Sammanfattning och erbjudandet om försäljning av Obligationerna kan vara begränsade i enlighet med lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får denna Sammanfattning eller Obligationerna måste på egen hand hålla sig informerade och efterleva sådana begränsningar. I synnerhet de begränsningar som anges i avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet (infogad genom hänvisning in i Värdepappersnoten) avseende distributionen av Basprospektet och erbjudandet och försäljningen av Obligationerna i USA, EES, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Italien, Irland, Australien, Indien, Mexico, Kina Brasilien, Chile, Schweiz, Japan, Hong Kong, Korea, Norge och Singapore är tillämpliga också på denna Sammanfattning och Obligationerna. Obligationerna har inte blivit, och kommer inte att bli, registrerade under United States Securities Act of 1933, såsom ändrad från tid till annan ( Securities Act ) eller hos någon myndighet som reglerar värdepapper i någon delstat eller jurisdiktion i USA. Följaktligen får Obligationerna inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras inom USA eller till eller för amerikanska personers räkning förutom i enlighet med Regulation S i Securities Act eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act och eventuell tillämplig värdepappersreglering på delstatsnivå. Obligationerna har inte blivit godkända eller underkända av U.S. Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommission i USA eller någon annan amerikansk regulatorisk myndighet, inte heller har någon av de föregående myndigheterna bedömt för- och nackdelarna med erbjudandet av Obligationerna eller riktigheten eller tillräckligheten av denna Sammanfattning. Alla utfästelser om motsatsen utgör ett brott i USA. 3

5 Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. 4

6 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som infogats genom hänvisning. Emittenten har ett civilrättsligt ansvar för denna Sammanfattning inklusive översättningar därav men endast om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med andra delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostanden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN Emittenten är ett dotterbolag till ING Groep N.V., även kallat ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag (tillsammans kallat ING ), som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster till cirka 85 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Australien. ING är ursprungligen från Nederländerna och har cirka anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i ING Bank N.V., som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 lanserade ING en ny strategisk inriktning. ING:s verksamhet för bank och försäkring kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas till en mellanstor internationell bank med huvudsakligt säte i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all Försäkringsverksamhet (inklusive Investment Management) ska avhändas under de kommande fyra åren. Emittenten finns representerad i cirka 40 länder runt om i världen genom ett stort nätverk av dotterbolag, kontor och agenter. Bolaget erbjuder kommersiella kunder och privatpersoner ett brett sortiment av bankoch finanstjänster, inklusive utlåning, börsmäkleri, försäkringsmäkleri, fondförvaltning, leasing, factoring, investeringstjänster och tillhandahållande av medel för riskkapitalsyften. Med nästan anställda är Emittenten aktiv genom tre så kallade Business Lines: Retail Banking, ING Direct och Commercial Banking (tidigare Wholesale Banking). Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder på de utvecklade marknaderna Nederländerna, Belgien och Luxemburg, samt på tillväxtmarknaderna Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina. Private Banking erbjuds i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och flertalet länder i Centraleuropa. ING Direct driver direkta banktjänster för privatkunder för kunder i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Främst tillhandahålls sparkonton och huslån samt även investeringsfonder och betalningskonton. Commercial Banking utför tjänster för företag samt andra institutioner med ett primärt fokus på Nederländerna, Belgien, Polen och Rumänien, och tillhandahåller ett brett utbud av produkter. Commercial Banking driver även ING Real Estate, som bedriver fastighetsinvesteringsförvaltning. Såsom tillkännagivits i april 2009 kommer ING att integrera sina bankverksamheter till en bank med en gemensam ledningsgrupp och balansräkning, som en del av strategin att främst vara en Europeisk privatkunds- och kommersiell bank med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. ING meddelade även den 26 oktober 2009 beslutet att slå samman alla sina banktjänster för privatkunder, inklusive ING Direct. Vidare ska ING:s försäkringsverksamhet fokusera på de långsiktiga strukturella ledarpositionerna inom liv- och pensionstjänster. De primära byggstenarna skulle inkludera försäkringsverksamheten i Beneluxområdet, USA, Centraleuropa, Latinamerika och Asien/Stilla havet såväl som den globala Investment Management verksamheten. Under den nya strukturen som meddelades den 9 april 2009 ska tillgångsförvaltningen som tidigare varit del av Insurance Europe, Insurance Americas och Insurance Asia/Pacific, vid tillfälle centraliseras till en separat global division under namnet Investment Management. ING Investment Management kommer att fortsätta att vara en del av Insurance, som består av tre regionala organisationer samt Real Estate Investment Management. 5

7 Emittenten inkorporerades under Nederländsk lag i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid såsom ett publikt aktiebolag (public limited company). Emittenten är registrerad hos Chamber of Commerce of Amsterdam med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom en så kallad notarial deed den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterbolag är parter i processer och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra länder avseende anspråk framställda av eller mot dessa bolag som uppkommit i den vardagliga verksamheten samt även i samband med verksamheten som långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare. Vissa av dessa fall gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd. Trots att det inte är möjligt att förutse eller bestämma utgången av alla pågående och förestående juridiska processer, är Emittenten av den åsikten att varken de eller något annat av deras konsoliderade dotterbolag är eller har varit inblandade i, eller är eller har påverkats av, statliga legala processer eller skiljeförfaranden (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under en period om minst de 12 föregående månaderna som kan ha, eller har haft i det nära föregående, påtagliga effekter på Emittenntens eller dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller vinst. En grupprättegång (purpoted class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot Federala värdepapperslagar vid informationsgivningen i samband med erbjudanden 2007 och 2008 för ING:s Perpetual Hybrid Capital Securities. Den omtvistade informationsgivningen är främst relaterad till ING koncernens investeringar i vissa bolånsderivat (mortgage-backed securities). Den 28 januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska unionens tribunal (General Court of European Union) avseende specifika delar av Europeiska kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Europeiska kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och oproportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt oproportionerliga krav på omstruktureringen i allmänhet ifrågasätts. 6

8 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA Definierade termer som används men inte definieras i detta avsnitt ska anses vara definierade för Villkoren som anges i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. ALLMÄNT Obligationerna är utställda i SEK och förväntas emitteras av Emittenten den 4 april 2011 ( Emissionsdagen ). Obligationerna löper ut den 4 april 2016 om ej förtida inlösen sker ( Förfallodag ). Seriens nominella belopp uppgår till minimum kronor och varje Obligation har ett nominellt värde om kronor per Obligation ( Specificerad Denominering ). Obligationernas emissionspris är 100 procent. Obligationerna är icke-efterställda, ocertifierade och i dematerialiserad form. Obligationerna kommer att clearas via Euroclear Sweden AB. RÄNTA Obligationerna är inte räntebärande. AVKASTNING VID FÖRFALLODAGEN Under förutsättning att Obligationerna inte har blivit föremål för förtida inlösen eller förvärvade och annullerade såsom anges nedan kommer varje Obligation att lösas in för den Slutliga Inlösensumman vid Återbetalningsdagen av Emittenten. Den Slutliga Inlösensumman för varje Obligation ska vara ett belopp bestämt i enlighet med det följande: (i) Om den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); eller (ii) Om (a) den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Initiala Nivå och (b) den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp lika med den Specificerade Denomineringen; eller (iii) Om den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering Slutlig Initial Nivå på Equity Nivå på Equity wo wo Där: Korg betyder en korg bestående av Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 (för att undvika tvivel, Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan omnämnas Equity i relation till Korgen); 7

9 Gränsnivå betyder (i) beträffande Equity 1, Gränsnivåprocenten av Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Gränsnivåprocenten av den relevanta Initiala Indexnivån; Gränsnivåprocent betyder 50% (indikativ, den slutliga Gränsnivåprocenten ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Gränsnivåprocenten ska inte vara högre än 55%); Kupong betyder 38% (indikativ, den slutliga Kupongen ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Kupongen ska inte vara lägre än 33%); Index betyder (i) Russian Depositary Index (Bloomberg code: RDXUSD <Index>) ( Equity 2 ), (ii) CECEEUR Index (Bloomberg code: CECEEUR <Index>) ( Equity 3 ) och (iii) Hang Seng China Enterprise Index (Bloomberg code: HSCEI <Index>) ( Equity 4 ). För att undvika tvivel, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan (a) tillsammans omnämnas Indices och (b) separat som Index. Slutlig Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, det Slutliga Aktiepriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Slutliga Indexnivån; Initial Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Initiala Indexnivån; Equity wo betyder den Equity med den sämsta prestationen jämfört med de andra Equities i Korgen, där prestationen av varje Equities i Korgen kommer beräknas i enlighet med följande formel: (Slutlig Nivå / Initial Nivå) x 100% För att undvika tvivel, Equity wo kommer att vara den Equity för vilken resultatet av den ovan nämnda formeln har det lägsta värdet; Aktier betyder den av Aktieemittenten utgivna börshandlade fonden (ISIN code: US ; Bloomberg code: EWZ US <Equity>) ( Equity 1 ); och Aktieemittent betyder ishares MSCI Brazil Index Fund. FÖRTIDA INLÖSEN Obligationerna kan bli föremål för inlösen före Förfallodagen under följande omständigheter: (i) Automatisk Förtida Inlösen Under förutsättning att tidigare inlösen eller förvärv och annullation inte skett, om på någon Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag den Automatiska Förtida Inlösenhändelsen inträffar, då kommer Obligationerna att helt, men inte delvis, bli automatiskt inlösta på den omedelbart efter den Automatiska Förtida Inlösenvärderingsdagen följande Automatiska Förtida Inlösendagen, och i varje sådant fall ska den Slutliga Inlösensumman som Emittenten ska betala på dagen för inlösen för varje Obligation vara lika med den Automatiska Förtida Inlösensumman. Där: Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag betyder den 12 mars 2012, 11 mars 2013, 11 mars 2014 och 11 mars 2015 eller, om någon sådan Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag inte är en Bestämd Handelsdag, den därpå följande Bestämda Handelsdagen, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; 8

10 Automatisk Förtida Inlösenhändelse betyder Equitynivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå; Automatisk Förtida Inlösendag betyder den 4 april 2012, 4 april 2013, 4 april 2014 och 7 april 2015, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; Automatisk Förtida Inlösensumma betyder ett belopp för varje Obligation framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); och Equitynivå betyder (i) beträffande Equity 1, Priset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Indexnivån. (ii) vid Emittentens s.k. Event of Default; (iii) om 90 procent eller mer av det nominella antalet Obligationer som emitterats redan har blivit inlösta (efter Emittentens godtycke); samt (iv) om Beräkningsagenten fastställer att en Förtida Inlösenhändelse, såsom specificerat i Condition 5(d) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat. Om Obligationerna ska lösas in under omständigheter som beskrivs i (ii), (iii) eller (iv) ovan, ska Emittenten lösa in varje Obligation till ett belopp (i SEK) motsvarande marknadsvärdet av en Obligation som avgörs ensamt och absolut diskretionärt av Beräkningsagenten. ÖVRIGA VILLKOR Obligationerna innehåller även andra villkor relevanta för investerare, inkluderande följande: Emittenten kan ändra villkoren för Obligationerna (inklusive belopp som ska betalas) om, (i) beträffande Equity 1, en Potentiell Justeringshändelse och/eller att det har skett en justering av settlement villkoren av listade avtal beträffande Aktierna handlade på en Related Exchange, och/eller (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 en Indexmodifikation, en Indexannullering och/eller en Indexstörning, har inträffat (såsom definierat i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) och/eller någon annan händelse inträffar som enligt Beräkningsagenten kräver en eller flera justeringar av den Slutliga Inlösensumman, Förtida Inlösensumman och/eller något annat relevant Villkor avseende Obligationerna. KOSTNADER Kostnaderna som härrör från utställandet av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) reflekteras i prissättningen av Obligationerna och kommer inte att kostnadsföras investerarna separat. 9

11 RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen revisors-, legal och skatteanalys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. Varje bedömning av lämpligheten för en investerare att investera i Obligationerna beror på den potentiella investerarens egna finanser och andra omständigheter, såväl som på de specifika villkoren i Obligationerna. Om en potentiell investerare inte har erfarenhet i finansiella frågor, affärsmässiga frågor och investeringsfrågor i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta dylika beslut ska investeraren konsultera sina finansiella rådgivare avseende Obligationernas lämplighet före ett eventuellt investeringsbeslut. Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Avkastningen för Obligationerna är kopplad till det Underliggandes prestation Avkastningen för Obligationerna är kopplad till (i) de underliggande Indexens prestation och (ii) den underliggande Aktiens prestation (tillsammans benämnda Equities ). Nivåerna på Equities kan sjunka såväl som stiga under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna avseende Equities påverkar värdet på Obligationerna. Följaktligen bör potentiella investerare noggrant överväga Equities prestation före en investering i Obligationerna. Equities historiska resultat utgör ingen garanti för framtida prestation. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering. Ingen fyllnadsbetalning Alla betalningar som görs av Emittenten i relation till Obligationerna ska göras med förbehåll för skatt, tull, källskatt eller andra betalningar som kan vara erforderliga att betala, dra av, eller kvarhålla. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till fyllnadsbetalning som kompensation för sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning. 10

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET. Avsnitt A Introduktion och varningar SAMMANFATTNING AV GRUNDPROSPEKTET Sammanfattningar ska upprättas mot bakgrund av tvingande informationskrav kallade Punkter. Dessa Punkter ska vara uppställda i nummerföljd i Avsnitt A - E (A.1 E.7). Denna

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i eller till någon annan jurisdiktion där

Läs mer

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT

VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT VÄGEN TILL BÖRSEN EN ÖVERSIKT ADVOKATFIRMAN LINDAHL, NOVEMBER 2013 Det finns flera olika motiv till en börsintroduktion. En notering underlättar för bolaget att skaffa nytt kapital från kapitalmarknaden,

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer