3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955"

Transkript

1 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100 per cent.

2 Denna sammanfattning ( Sammanfattningen ) har tagits fram i samband med ING Bank N.V.:s ( Emittenten ) emission av 5 Year Worst of Autocallable Notes om ett minimumbelopp om SEK med löptid till mars 2016 ( Obligationerna ) i enlighet med Emittentens EUR Global Issuance Programme ( Programmet ). Denna Sammanfattning utgör en sammanfattning som tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten (båda såsom definierade nedan), utgör ett prospekt ( Prospektet ) i enlighet med Artikel 5 i Direktiv 2003/71/EC ( Prospektdirektivet ) i syfte att tillhandahålla information om Emittenten och Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas särskilda natur, behöver tillhandahållas till investerare för att möjliggöra en informerad bedömning av Emittentens tillgångar och skulder, finansiella position, vinster och förluster samt framtidsutsikter och rättigheter som är kopplade till Obligationerna. Emittenten ansvarar för informationen i denna Sammanfattning. Såvitt Emittenten har kännedom (vilken har tagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet), är informationen i denna Sammanfattning, läst tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten, korrekt och utelämnar inte någonting som troligen kan påverka sådan information. Den 19 januari 2011 publicerade Emittenten ett Basprospekt ( Originalbasprospektet ) avseende Programmet. Den 17 februari 2011 publicerade Emittenten ett supplement till Originalbasprospektet ( BP Tilläggsprospektet och tillsammans med Originalbasprospektet Basprospektet ). Den 18 maj 2010 publicerade Emittenten ett Registreringsdokument ( Originalregistreringsdokumentet ). Den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari 2011 publicerade Emittenten Supplement till Registreringsdokumentet (varje sådant Supplement ett RD Supplement, tillsammans RD Supplementen och tillsammans med Originalregistreringsdokumentet, Registreringsdokumentet ). Denna dag publicerade Emittenten en Värdepappersnot med avseende på emissionen av Obligationerna ( Värdepappersnoten ). Denna Sammanfattning ska läsas tillsammans med Värdepappersnoten (vilken genom hänvisning infogar delar av Kapitel 1 i Basprospektet och detaljer angående relevanta parter till Programmet som återfinns på de fem sista sidorna av Basprospektet ( Partslistan ) och Registreringsdokumentet. Kapitel 1 av Basprospektet innehåller bland annat: (i) avsnittet Summary of the Programme (ii) Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors (iii) avsnittet Taxation (iv) avsnittet Subscription and Sale och (v) avsnittet General Information (samtliga delar är infogade genom hänvisningar i Värdepappersnoten såsom beskrivs nedan), i de fall där, samt i den utsträckning, ett sådant avsnitt hänvisar till Global Issuer och till Notes (såsom definierat i Basprospektet). Kopior av denna Sammanfattning, Basprospektet, Värdepappersnoten, Registreringsdokumentet och/eller dokument infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom anges i stycket nedan kan fås utan avgift genom en skriftlig eller muntlig ansökan om dokumenten till Emittenten på adress Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederländerna, telefonnummer +31 (0) Både Sammanfattningen och Värdepappersnoten har registrerats och godkänts av Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) i dess kapacitet som relevant myndighet under Wet op het financieel toezicht (Dutch Financial Supervision Act). Originalbasprospektet registrerades hos och godkändes av AFM 19 januari BP Tilläggsprospektet registrerades hos och godkändes av AFM den 17 februari Originalregistreringsdokumentet registrerades hos och godkändes av AFM den 18 maj RD Supplementen registrerades hos AFM och godkändes den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari Följande dokument. som tidigare har publicerats eller som publiceras samtidigt med Originalbasprospektet eller BP Tilläggsprospektet och som antingen har godkänts av eller registrerats hos AFM, skall anses inkorporerade i och utgöra en del av Värdepappersnoten. Dessa dokument, vilka skall läsas tillsammans med Värdepappersnoten, är: (a) följande delar av Basprospektet: (i) Partslistan; (ii) avsnittet Summary of the Programme i Kapitel 1 av Basprospektet; (iii) delarna 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet; (iv) avsnittet Taxation i Kapitel 1 av Basprospektet; (v) avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet; och (vi) avsnittet General Information i Kapitel 1 av Basprospektet; (b) Bolagsordningen (statuten) för Global issuer; 1

3 (c) offentliga årsrapporter för Global Issuer avseende de år som slutade 31 december 2007, 2008 och 2009 samt reviderade finansiella rapporter och revisionsberättelser för dessa år; (d) sidorna 2 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för första kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 12 maj 2010 ( ING Group Q1 Rapport ). ING Group Q1 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal som slutade 31 maj 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (e) sidorna 1 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för andra kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 1 augusti 2010 ( ING Group Q2 Rapport ). ING Group Q2 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det halvår, som slutade 30 juni 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (f) Delårsrapporten som offentliggjordes av Global Issuer 11 augusti 2010 och som innehåller Global Issuer:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det halvår som slutade 30 juni 2010; (g) sidorna 1 till och med 28 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 10 november 2010 ( ING Group Q3 Rapport ). ING Group Q3 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och den niomånadersperiod, som slutade 30 september 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; och (h) sidorna 1 till och med 30 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 16 februari 2011 ( ING Group Q4 Rapport ). ING Group Q4 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det år, som slutade 31 december 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern. I de fall, samt i den utsträckning, ett sådant dokument hänvisar till Global Issuer och Obligationer, såsom dessa har definierats i Basprospektet. Definitioner som används häruti men som inte definieras skall ha den innebörd som de givits i Värdepappersnoten. Ingen person har befullmäktigats att utge någon information eller göra några utfästelser som ej ingår i eller överensstämmer med denna Sammanfattning, Registreringsdokumentet, Värdepappersnot eller relevanta delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan som infogats genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom beskrivits ovan. Om sådan information eller utfästelse ändock givits ska den ej förlitas på såsom om den befullmäktigats av Emittenten. Vad gäller icke undantagna erbjudanden avseende Obligationerna, som lämnats i Sverige och/eller Norge innan det datum då detta Prospekt publiceras, har investerarna rätt att återkalla sina accepter inom två arbetsdagar från det datum då detta Prospekt publiceras. Denna Sammanfattning (i) ska, när den läses ensam, inte anses avsedd att utgöra underlag för någon kredit eller värdering och (ii) ska inte anses vara en rekommendation från Emittenten att någon mottagare av denna Sammanfattning ska förvärva Obligationerna. Varje investerare som överväger förvärv av Obligationerna ska utföra en egen oberoende utvärdering av Emittentens finansiella förhållanden och kreditvärdighet. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande av Emittenten, eller för Emittentens räkning, att någon ska teckna sig för, eller förvärva Obligationerna. Strukturerade värdepapper såsom Obligationerna har en hög riskfaktor och är avsedda för försäljning endast till investerare som är kapabla att förstå risken som hänger samman med dylika instrument. Potentiella investerare av Obligationerna ska säkerställa att de är införstådda med Obligationernas natur och graden av riskexponering och att de förstår Obligationernas beskaffenhet som investering i ljuset av sina egna förutsättningar och finansiella situation. Potentiella Investerare i Obligationerna ska utföra egna undersökningar och, vid beslut om huruvida Obligationerna ska förvärvas, skapa egna uppfattningar om föroch nackdelar med en investering i Obligationerna baserat på sådana undersökningar och inte förlita sig på någon information som anges i denna Sammanfattning, Värdepappersnoten (vilken genom hänvisningar infogar vissa delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan), Registreringsdokumentet och Basprospektet. Vid tvekan rekommenderas potentiella investerare att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. 2

4 Avlämnandet av denna Sammanfattning ska inte under några omständigheter antyda att informationen rörande Emittenten och Obligationerna är korrekta efter denna dag. Investerare bör noggrant granska och utvärdera, inter alia, Emittentens senaste årsredovisning, vid beslut om förvärv av Obligationerna. Förutom i Sverige och Luxemburg utfäster Emittenten inte att denna Sammanfattning kan distribueras, eller att Obligationerna kan erbjudas till försäljning, i enlighet med registreringskrav eller andra krav i någon jurisdiktion, eller i enlighet med tillämpliga undantag därunder och Emittenten tar inget ansvar för att underlätta ett sådant erbjudande eller distribution. I synnerhet har inga åtgärder vidtagits av Emittenten för att möjliggöra ett publikt erbjudande av Obligationerna eller distribution av detta dokument i någon jurisdiktion där sådana åtgärder är nödvändiga, utöver Sverige och Luxemburg. Följaktligen ska Obligationerna ej erbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, och varken denna Sammanfattning eller reklam eller annat erbjudandematerial får distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning, distribution och/eller publikation är förbjuden. Distributionen av denna Sammanfattning och erbjudandet om försäljning av Obligationerna kan vara begränsade i enlighet med lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får denna Sammanfattning eller Obligationerna måste på egen hand hålla sig informerade och efterleva sådana begränsningar. I synnerhet de begränsningar som anges i avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet (infogad genom hänvisning in i Värdepappersnoten) avseende distributionen av Basprospektet och erbjudandet och försäljningen av Obligationerna i USA, EES, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Italien, Irland, Australien, Indien, Mexico, Kina Brasilien, Chile, Schweiz, Japan, Hong Kong, Korea, Norge och Singapore är tillämpliga också på denna Sammanfattning och Obligationerna. Obligationerna har inte blivit, och kommer inte att bli, registrerade under United States Securities Act of 1933, såsom ändrad från tid till annan ( Securities Act ) eller hos någon myndighet som reglerar värdepapper i någon delstat eller jurisdiktion i USA. Följaktligen får Obligationerna inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras inom USA eller till eller för amerikanska personers räkning förutom i enlighet med Regulation S i Securities Act eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act och eventuell tillämplig värdepappersreglering på delstatsnivå. Obligationerna har inte blivit godkända eller underkända av U.S. Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommission i USA eller någon annan amerikansk regulatorisk myndighet, inte heller har någon av de föregående myndigheterna bedömt för- och nackdelarna med erbjudandet av Obligationerna eller riktigheten eller tillräckligheten av denna Sammanfattning. Alla utfästelser om motsatsen utgör ett brott i USA. 3

5 Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. 4

6 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som infogats genom hänvisning. Emittenten har ett civilrättsligt ansvar för denna Sammanfattning inklusive översättningar därav men endast om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med andra delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostanden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN Emittenten är ett dotterbolag till ING Groep N.V., även kallat ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag (tillsammans kallat ING ), som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster till cirka 85 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Australien. ING är ursprungligen från Nederländerna och har cirka anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i ING Bank N.V., som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 lanserade ING en ny strategisk inriktning. ING:s verksamhet för bank och försäkring kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas till en mellanstor internationell bank med huvudsakligt säte i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all Försäkringsverksamhet (inklusive Investment Management) ska avhändas under de kommande fyra åren. Emittenten finns representerad i cirka 40 länder runt om i världen genom ett stort nätverk av dotterbolag, kontor och agenter. Bolaget erbjuder kommersiella kunder och privatpersoner ett brett sortiment av bankoch finanstjänster, inklusive utlåning, börsmäkleri, försäkringsmäkleri, fondförvaltning, leasing, factoring, investeringstjänster och tillhandahållande av medel för riskkapitalsyften. Med nästan anställda är Emittenten aktiv genom tre så kallade Business Lines: Retail Banking, ING Direct och Commercial Banking (tidigare Wholesale Banking). Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder på de utvecklade marknaderna Nederländerna, Belgien och Luxemburg, samt på tillväxtmarknaderna Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina. Private Banking erbjuds i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och flertalet länder i Centraleuropa. ING Direct driver direkta banktjänster för privatkunder för kunder i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Främst tillhandahålls sparkonton och huslån samt även investeringsfonder och betalningskonton. Commercial Banking utför tjänster för företag samt andra institutioner med ett primärt fokus på Nederländerna, Belgien, Polen och Rumänien, och tillhandahåller ett brett utbud av produkter. Commercial Banking driver även ING Real Estate, som bedriver fastighetsinvesteringsförvaltning. Såsom tillkännagivits i april 2009 kommer ING att integrera sina bankverksamheter till en bank med en gemensam ledningsgrupp och balansräkning, som en del av strategin att främst vara en Europeisk privatkunds- och kommersiell bank med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. ING meddelade även den 26 oktober 2009 beslutet att slå samman alla sina banktjänster för privatkunder, inklusive ING Direct. Vidare ska ING:s försäkringsverksamhet fokusera på de långsiktiga strukturella ledarpositionerna inom liv- och pensionstjänster. De primära byggstenarna skulle inkludera försäkringsverksamheten i Beneluxområdet, USA, Centraleuropa, Latinamerika och Asien/Stilla havet såväl som den globala Investment Management verksamheten. Under den nya strukturen som meddelades den 9 april 2009 ska tillgångsförvaltningen som tidigare varit del av Insurance Europe, Insurance Americas och Insurance Asia/Pacific, vid tillfälle centraliseras till en separat global division under namnet Investment Management. ING Investment Management kommer att fortsätta att vara en del av Insurance, som består av tre regionala organisationer samt Real Estate Investment Management. 5

7 Emittenten inkorporerades under Nederländsk lag i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid såsom ett publikt aktiebolag (public limited company). Emittenten är registrerad hos Chamber of Commerce of Amsterdam med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom en så kallad notarial deed den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterbolag är parter i processer och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra länder avseende anspråk framställda av eller mot dessa bolag som uppkommit i den vardagliga verksamheten samt även i samband med verksamheten som långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare. Vissa av dessa fall gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd. Trots att det inte är möjligt att förutse eller bestämma utgången av alla pågående och förestående juridiska processer, är Emittenten av den åsikten att varken de eller något annat av deras konsoliderade dotterbolag är eller har varit inblandade i, eller är eller har påverkats av, statliga legala processer eller skiljeförfaranden (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under en period om minst de 12 föregående månaderna som kan ha, eller har haft i det nära föregående, påtagliga effekter på Emittenntens eller dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller vinst. En grupprättegång (purpoted class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot Federala värdepapperslagar vid informationsgivningen i samband med erbjudanden 2007 och 2008 för ING:s Perpetual Hybrid Capital Securities. Den omtvistade informationsgivningen är främst relaterad till ING koncernens investeringar i vissa bolånsderivat (mortgage-backed securities). Den 28 januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska unionens tribunal (General Court of European Union) avseende specifika delar av Europeiska kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Europeiska kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och oproportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt oproportionerliga krav på omstruktureringen i allmänhet ifrågasätts. 6

8 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA Definierade termer som används men inte definieras i detta avsnitt ska anses vara definierade för Villkoren som anges i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. ALLMÄNT Obligationerna är utställda i SEK och förväntas emitteras av Emittenten den 4 april 2011 ( Emissionsdagen ). Obligationerna löper ut den 4 april 2016 om ej förtida inlösen sker ( Förfallodag ). Seriens nominella belopp uppgår till minimum kronor och varje Obligation har ett nominellt värde om kronor per Obligation ( Specificerad Denominering ). Obligationernas emissionspris är 100 procent. Obligationerna är icke-efterställda, ocertifierade och i dematerialiserad form. Obligationerna kommer att clearas via Euroclear Sweden AB. RÄNTA Obligationerna är inte räntebärande. AVKASTNING VID FÖRFALLODAGEN Under förutsättning att Obligationerna inte har blivit föremål för förtida inlösen eller förvärvade och annullerade såsom anges nedan kommer varje Obligation att lösas in för den Slutliga Inlösensumman vid Återbetalningsdagen av Emittenten. Den Slutliga Inlösensumman för varje Obligation ska vara ett belopp bestämt i enlighet med det följande: (i) Om den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); eller (ii) Om (a) den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Initiala Nivå och (b) den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp lika med den Specificerade Denomineringen; eller (iii) Om den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering Slutlig Initial Nivå på Equity Nivå på Equity wo wo Där: Korg betyder en korg bestående av Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 (för att undvika tvivel, Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan omnämnas Equity i relation till Korgen); 7

9 Gränsnivå betyder (i) beträffande Equity 1, Gränsnivåprocenten av Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Gränsnivåprocenten av den relevanta Initiala Indexnivån; Gränsnivåprocent betyder 50% (indikativ, den slutliga Gränsnivåprocenten ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Gränsnivåprocenten ska inte vara högre än 55%); Kupong betyder 38% (indikativ, den slutliga Kupongen ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Kupongen ska inte vara lägre än 33%); Index betyder (i) Russian Depositary Index (Bloomberg code: RDXUSD <Index>) ( Equity 2 ), (ii) CECEEUR Index (Bloomberg code: CECEEUR <Index>) ( Equity 3 ) och (iii) Hang Seng China Enterprise Index (Bloomberg code: HSCEI <Index>) ( Equity 4 ). För att undvika tvivel, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan (a) tillsammans omnämnas Indices och (b) separat som Index. Slutlig Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, det Slutliga Aktiepriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Slutliga Indexnivån; Initial Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Initiala Indexnivån; Equity wo betyder den Equity med den sämsta prestationen jämfört med de andra Equities i Korgen, där prestationen av varje Equities i Korgen kommer beräknas i enlighet med följande formel: (Slutlig Nivå / Initial Nivå) x 100% För att undvika tvivel, Equity wo kommer att vara den Equity för vilken resultatet av den ovan nämnda formeln har det lägsta värdet; Aktier betyder den av Aktieemittenten utgivna börshandlade fonden (ISIN code: US ; Bloomberg code: EWZ US <Equity>) ( Equity 1 ); och Aktieemittent betyder ishares MSCI Brazil Index Fund. FÖRTIDA INLÖSEN Obligationerna kan bli föremål för inlösen före Förfallodagen under följande omständigheter: (i) Automatisk Förtida Inlösen Under förutsättning att tidigare inlösen eller förvärv och annullation inte skett, om på någon Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag den Automatiska Förtida Inlösenhändelsen inträffar, då kommer Obligationerna att helt, men inte delvis, bli automatiskt inlösta på den omedelbart efter den Automatiska Förtida Inlösenvärderingsdagen följande Automatiska Förtida Inlösendagen, och i varje sådant fall ska den Slutliga Inlösensumman som Emittenten ska betala på dagen för inlösen för varje Obligation vara lika med den Automatiska Förtida Inlösensumman. Där: Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag betyder den 12 mars 2012, 11 mars 2013, 11 mars 2014 och 11 mars 2015 eller, om någon sådan Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag inte är en Bestämd Handelsdag, den därpå följande Bestämda Handelsdagen, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; 8

10 Automatisk Förtida Inlösenhändelse betyder Equitynivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå; Automatisk Förtida Inlösendag betyder den 4 april 2012, 4 april 2013, 4 april 2014 och 7 april 2015, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; Automatisk Förtida Inlösensumma betyder ett belopp för varje Obligation framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); och Equitynivå betyder (i) beträffande Equity 1, Priset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Indexnivån. (ii) vid Emittentens s.k. Event of Default; (iii) om 90 procent eller mer av det nominella antalet Obligationer som emitterats redan har blivit inlösta (efter Emittentens godtycke); samt (iv) om Beräkningsagenten fastställer att en Förtida Inlösenhändelse, såsom specificerat i Condition 5(d) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat. Om Obligationerna ska lösas in under omständigheter som beskrivs i (ii), (iii) eller (iv) ovan, ska Emittenten lösa in varje Obligation till ett belopp (i SEK) motsvarande marknadsvärdet av en Obligation som avgörs ensamt och absolut diskretionärt av Beräkningsagenten. ÖVRIGA VILLKOR Obligationerna innehåller även andra villkor relevanta för investerare, inkluderande följande: Emittenten kan ändra villkoren för Obligationerna (inklusive belopp som ska betalas) om, (i) beträffande Equity 1, en Potentiell Justeringshändelse och/eller att det har skett en justering av settlement villkoren av listade avtal beträffande Aktierna handlade på en Related Exchange, och/eller (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 en Indexmodifikation, en Indexannullering och/eller en Indexstörning, har inträffat (såsom definierat i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) och/eller någon annan händelse inträffar som enligt Beräkningsagenten kräver en eller flera justeringar av den Slutliga Inlösensumman, Förtida Inlösensumman och/eller något annat relevant Villkor avseende Obligationerna. KOSTNADER Kostnaderna som härrör från utställandet av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) reflekteras i prissättningen av Obligationerna och kommer inte att kostnadsföras investerarna separat. 9

11 RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen revisors-, legal och skatteanalys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. Varje bedömning av lämpligheten för en investerare att investera i Obligationerna beror på den potentiella investerarens egna finanser och andra omständigheter, såväl som på de specifika villkoren i Obligationerna. Om en potentiell investerare inte har erfarenhet i finansiella frågor, affärsmässiga frågor och investeringsfrågor i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta dylika beslut ska investeraren konsultera sina finansiella rådgivare avseende Obligationernas lämplighet före ett eventuellt investeringsbeslut. Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Avkastningen för Obligationerna är kopplad till det Underliggandes prestation Avkastningen för Obligationerna är kopplad till (i) de underliggande Indexens prestation och (ii) den underliggande Aktiens prestation (tillsammans benämnda Equities ). Nivåerna på Equities kan sjunka såväl som stiga under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna avseende Equities påverkar värdet på Obligationerna. Följaktligen bör potentiella investerare noggrant överväga Equities prestation före en investering i Obligationerna. Equities historiska resultat utgör ingen garanti för framtida prestation. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering. Ingen fyllnadsbetalning Alla betalningar som görs av Emittenten i relation till Obligationerna ska göras med förbehåll för skatt, tull, källskatt eller andra betalningar som kan vara erforderliga att betala, dra av, eller kvarhålla. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till fyllnadsbetalning som kompensation för sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning. 10

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239 Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4239 Issue of a minimum of 2,000 units of 5 Year Worst of Memory Express Autocallable II Note due July

Läs mer

Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4339

Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4339 Dated 1 July 2011 SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4339 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BREC Note due September 2016 Issue Price: 100 per cent.

Läs mer

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent.

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent. Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50 000 000 000 Global Issuance Programme Series No: 4227 Issue of a minimum of SEK 50,000,000 5 Year Fund Linked Participation Notes due July 2016 Issue

Läs mer

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669 Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4669 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Bonus Note due September 2015 Issue Price: SEK 10,000

Läs mer

Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661

Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661 Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4661 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BRIC III Note due March 2017 Issue Price:

Läs mer

Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4767

Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4767 Dated 24 February 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4767 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Memory Phoenix Autocallable III Note due May 2017

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621 Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4621 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 Worst of Memory Express Phoenix Autocallable Note due January

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SECURITIES NOTE AND SUMMARY

SECURITIES NOTE AND SUMMARY Dated 1 June 2012 ING BANK N.V. SECURITIES NOTE AND SUMMARY 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4950 Issue of a Minimum of SEK 20,000,000 Non Capital Protected Credit Linked Notes due July

Läs mer

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 511 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-332 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked and Commodity-linked Notes due 2012 Issue Price:

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Korgutveckling Teoretiskt slutvärde Aktuell Kurs 1900-01-00 Kreditcertifikat Sverige 3 2012-03-01 2017-04-07 100% - 106,1% 104,3%

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 29 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör reviderad

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Sampo Abp Nordea Bank AB Tietoenator Abp med Första emissionsdag 21-22.10.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 21-22.10.2004 Dessa warrantspecifika

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017

TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I KUNGSLEDEN AKTIEBOLAG 2017 DISTRIBUTION AV DETTA TILLÄGG OCH TECKNING AV NYA STAMAKTIER ÄR FÖREMÅL FÖR BEGRÄNSNINGAR I VISSA JURISDIKTIONER,

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15

PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 PRESSMEDDELANDE 2015-12-15 Balder förvärvar ytterligare 22,9 procent av SATO ger i uppdrag till Carnegie och SEB att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission i syfte att delfinansiera

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd

Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Autocall Amerikanska Bolag Kapitalskydd Exponering mot aktier i 4 Amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och fullt kapitalskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista teckningsdag:

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex PRESSMEDDELANDE, 9 februari 2016 (CET) CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex CareDx, Inc. (NASDAQ: CDNA) ( CareDx ) offentliggör att

Läs mer

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond

Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Nu lanserar vi Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond Den 15 mars 2013 startar vi den nya fonden Länsförsäkringar Aktiv Kreditfond. Den nya fonden kommer investera globalt i företagskrediter, stats- och bostadsobligationer.

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE

Läs mer

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2

Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2 Autocall Amerikanska Bolag Återbetalningsskydd 2 Exponering mot aktier i 4 amerikanska storbolag med möjlighet till ackumulerande kuponger och 90% återbetalningsskydd av nominellt belopp på slutdagen Sista

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier

Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Pressmeddelande, den 30 mars 2015 Oscar Properties avser att lösa in befintliga preferensaktier och emittera nya preferensaktier Styrelsen för Oscar Properties Holding AB (publ) ( Oscar Properties eller

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Med avseende på villkoren för en viss grupp certifikat ska de tillämpliga slutgiltiga villkoren omfatta de faktiska villkoren för certifikaten på det sätt de beskrivs i denna

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Denna sammanfattning måste läsas som en introduktion till detta prospekt och alla beslut om att investera i obligationer ska baseras på en övervägning av prospektet som helhet,

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond

Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Ancoria 3 års SEK Autocall 5% Fond Fonden Ancoria 3-års SEK Autocall 5% fonden erbjuder försäkringstagare möjligheten att erhålla en attraktiv avkastning om det underliggande indexet, OMX Stockholm 30

Läs mer

Hyresfastigheter Holding III AB

Hyresfastigheter Holding III AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding III AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

ERBJUDANDEPRISET I MEDICOVERS NOTERING FASTSTÄLLT TILL 56 KRONOR PER AKTIE HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG Pressmeddelande Stockholm den 23 maj 2017 EJ FO R DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGO RANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DA R DISTRIBUTION

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:

NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007: NORDEA BANK AB (PUBL) S EMISSIONSPROGRAM FÖR TURBOWARRANTER SLUTLIGA VILLKOR DEL 1 FÖR TURBOWARRANTSERIE 2007:1 2007-06-27 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

warranter ett placeringsalternativ med hävstång

warranter ett placeringsalternativ med hävstång warranter ett placeringsalternativ med hävstång /// www.warrants.commerzbank.com ////////////////////////////////////////////////////////////////// Warranter en definition En warrant är ett finansiellt

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ) Teckningskurs: 25,00 SEK Utdelning: 2,00 SEK per år Inlösen: 35,00 SEK Marknadsföringsbroschyr Det här är inte ett prospekt som har

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till

Läs mer

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER

COELI STRUKTURERADE PRODUKTER COELI STRUKTURERADE PRODUKTER Placering Startdag Förfallodag Teckningskurs Deltagandegrad Korgutveckling Korgutveckling x Deltagandegrad Teoretiskt slutvärde #VÄRDEFEL! Kreditcertifikat Sverige 1 2011-10-24

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka

Marknadsföringsmaterial mars 2016. Följer index till punkt och pricka Marknadsföringsmaterial mars 2016 Följer index till punkt och pricka Strikt följer marknaden till punkt och pricka Nordeas SmartBeta-index Nordea har lanserat en helt ny placering Strikt. Alla våra Strikt

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer