3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955"

Transkript

1 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100 per cent.

2 Denna sammanfattning ( Sammanfattningen ) har tagits fram i samband med ING Bank N.V.:s ( Emittenten ) emission av 5 Year Worst of Autocallable Notes om ett minimumbelopp om SEK med löptid till mars 2016 ( Obligationerna ) i enlighet med Emittentens EUR Global Issuance Programme ( Programmet ). Denna Sammanfattning utgör en sammanfattning som tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten (båda såsom definierade nedan), utgör ett prospekt ( Prospektet ) i enlighet med Artikel 5 i Direktiv 2003/71/EC ( Prospektdirektivet ) i syfte att tillhandahålla information om Emittenten och Obligationerna som, i enlighet med Emittentens och Obligationernas särskilda natur, behöver tillhandahållas till investerare för att möjliggöra en informerad bedömning av Emittentens tillgångar och skulder, finansiella position, vinster och förluster samt framtidsutsikter och rättigheter som är kopplade till Obligationerna. Emittenten ansvarar för informationen i denna Sammanfattning. Såvitt Emittenten har kännedom (vilken har tagit alla rimliga åtgärder för att säkerställa att så är fallet), är informationen i denna Sammanfattning, läst tillsammans med Registreringsdokumentet och Värdepappersnoten, korrekt och utelämnar inte någonting som troligen kan påverka sådan information. Den 19 januari 2011 publicerade Emittenten ett Basprospekt ( Originalbasprospektet ) avseende Programmet. Den 17 februari 2011 publicerade Emittenten ett supplement till Originalbasprospektet ( BP Tilläggsprospektet och tillsammans med Originalbasprospektet Basprospektet ). Den 18 maj 2010 publicerade Emittenten ett Registreringsdokument ( Originalregistreringsdokumentet ). Den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari 2011 publicerade Emittenten Supplement till Registreringsdokumentet (varje sådant Supplement ett RD Supplement, tillsammans RD Supplementen och tillsammans med Originalregistreringsdokumentet, Registreringsdokumentet ). Denna dag publicerade Emittenten en Värdepappersnot med avseende på emissionen av Obligationerna ( Värdepappersnoten ). Denna Sammanfattning ska läsas tillsammans med Värdepappersnoten (vilken genom hänvisning infogar delar av Kapitel 1 i Basprospektet och detaljer angående relevanta parter till Programmet som återfinns på de fem sista sidorna av Basprospektet ( Partslistan ) och Registreringsdokumentet. Kapitel 1 av Basprospektet innehåller bland annat: (i) avsnittet Summary of the Programme (ii) Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors (iii) avsnittet Taxation (iv) avsnittet Subscription and Sale och (v) avsnittet General Information (samtliga delar är infogade genom hänvisningar i Värdepappersnoten såsom beskrivs nedan), i de fall där, samt i den utsträckning, ett sådant avsnitt hänvisar till Global Issuer och till Notes (såsom definierat i Basprospektet). Kopior av denna Sammanfattning, Basprospektet, Värdepappersnoten, Registreringsdokumentet och/eller dokument infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom anges i stycket nedan kan fås utan avgift genom en skriftlig eller muntlig ansökan om dokumenten till Emittenten på adress Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, Nederländerna, telefonnummer +31 (0) Både Sammanfattningen och Värdepappersnoten har registrerats och godkänts av Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) i dess kapacitet som relevant myndighet under Wet op het financieel toezicht (Dutch Financial Supervision Act). Originalbasprospektet registrerades hos och godkändes av AFM 19 januari BP Tilläggsprospektet registrerades hos och godkändes av AFM den 17 februari Originalregistreringsdokumentet registrerades hos och godkändes av AFM den 18 maj RD Supplementen registrerades hos AFM och godkändes den 13 augusti 2010, den 11 november 2010 och den 17 februari Följande dokument. som tidigare har publicerats eller som publiceras samtidigt med Originalbasprospektet eller BP Tilläggsprospektet och som antingen har godkänts av eller registrerats hos AFM, skall anses inkorporerade i och utgöra en del av Värdepappersnoten. Dessa dokument, vilka skall läsas tillsammans med Värdepappersnoten, är: (a) följande delar av Basprospektet: (i) Partslistan; (ii) avsnittet Summary of the Programme i Kapitel 1 av Basprospektet; (iii) delarna 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet; (iv) avsnittet Taxation i Kapitel 1 av Basprospektet; (v) avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet; och (vi) avsnittet General Information i Kapitel 1 av Basprospektet; (b) Bolagsordningen (statuten) för Global issuer; 1

3 (c) offentliga årsrapporter för Global Issuer avseende de år som slutade 31 december 2007, 2008 och 2009 samt reviderade finansiella rapporter och revisionsberättelser för dessa år; (d) sidorna 2 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för första kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 12 maj 2010 ( ING Group Q1 Rapport ). ING Group Q1 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal som slutade 31 maj 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (e) sidorna 1 till och med 26 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för andra kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 1 augusti 2010 ( ING Group Q2 Rapport ). ING Group Q2 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det halvår, som slutade 30 juni 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; (f) Delårsrapporten som offentliggjordes av Global Issuer 11 augusti 2010 och som innehåller Global Issuer:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det halvår som slutade 30 juni 2010; (g) sidorna 1 till och med 28 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för tredje kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 10 november 2010 ( ING Group Q3 Rapport ). ING Group Q3 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och den niomånadersperiod, som slutade 30 september 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern; och (h) sidorna 1 till och med 30 av ING Group:s oreviderade kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2010, såsom denna offentliggjorts av ING Groep N.V. den 16 februari 2011 ( ING Group Q4 Rapport ). ING Group Q4 Rapport innehåller bland annat ING Groep N.V.:s konsoliderade oreviderade delårsresultat för det kvartal, och det år, som slutade 31 december 2010 samt information rörande den aktuella utvecklingen av ING Groep N.V.:s bankrörelse, vilken främst bedrivs genom Global Issuer och tillhörande koncern. I de fall, samt i den utsträckning, ett sådant dokument hänvisar till Global Issuer och Obligationer, såsom dessa har definierats i Basprospektet. Definitioner som används häruti men som inte definieras skall ha den innebörd som de givits i Värdepappersnoten. Ingen person har befullmäktigats att utge någon information eller göra några utfästelser som ej ingår i eller överensstämmer med denna Sammanfattning, Registreringsdokumentet, Värdepappersnot eller relevanta delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan som infogats genom hänvisning i Värdepappersnoten såsom beskrivits ovan. Om sådan information eller utfästelse ändock givits ska den ej förlitas på såsom om den befullmäktigats av Emittenten. Vad gäller icke undantagna erbjudanden avseende Obligationerna, som lämnats i Sverige och/eller Norge innan det datum då detta Prospekt publiceras, har investerarna rätt att återkalla sina accepter inom två arbetsdagar från det datum då detta Prospekt publiceras. Denna Sammanfattning (i) ska, när den läses ensam, inte anses avsedd att utgöra underlag för någon kredit eller värdering och (ii) ska inte anses vara en rekommendation från Emittenten att någon mottagare av denna Sammanfattning ska förvärva Obligationerna. Varje investerare som överväger förvärv av Obligationerna ska utföra en egen oberoende utvärdering av Emittentens finansiella förhållanden och kreditvärdighet. Denna Sammanfattning utgör inte ett erbjudande av Emittenten, eller för Emittentens räkning, att någon ska teckna sig för, eller förvärva Obligationerna. Strukturerade värdepapper såsom Obligationerna har en hög riskfaktor och är avsedda för försäljning endast till investerare som är kapabla att förstå risken som hänger samman med dylika instrument. Potentiella investerare av Obligationerna ska säkerställa att de är införstådda med Obligationernas natur och graden av riskexponering och att de förstår Obligationernas beskaffenhet som investering i ljuset av sina egna förutsättningar och finansiella situation. Potentiella Investerare i Obligationerna ska utföra egna undersökningar och, vid beslut om huruvida Obligationerna ska förvärvas, skapa egna uppfattningar om föroch nackdelar med en investering i Obligationerna baserat på sådana undersökningar och inte förlita sig på någon information som anges i denna Sammanfattning, Värdepappersnoten (vilken genom hänvisningar infogar vissa delar av Kapitel 1 av Basprospektet och Partslistan), Registreringsdokumentet och Basprospektet. Vid tvekan rekommenderas potentiella investerare att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. 2

4 Avlämnandet av denna Sammanfattning ska inte under några omständigheter antyda att informationen rörande Emittenten och Obligationerna är korrekta efter denna dag. Investerare bör noggrant granska och utvärdera, inter alia, Emittentens senaste årsredovisning, vid beslut om förvärv av Obligationerna. Förutom i Sverige och Luxemburg utfäster Emittenten inte att denna Sammanfattning kan distribueras, eller att Obligationerna kan erbjudas till försäljning, i enlighet med registreringskrav eller andra krav i någon jurisdiktion, eller i enlighet med tillämpliga undantag därunder och Emittenten tar inget ansvar för att underlätta ett sådant erbjudande eller distribution. I synnerhet har inga åtgärder vidtagits av Emittenten för att möjliggöra ett publikt erbjudande av Obligationerna eller distribution av detta dokument i någon jurisdiktion där sådana åtgärder är nödvändiga, utöver Sverige och Luxemburg. Följaktligen ska Obligationerna ej erbjudas eller försäljas, direkt eller indirekt, och varken denna Sammanfattning eller reklam eller annat erbjudandematerial får distribueras eller publiceras i någon jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning, distribution och/eller publikation är förbjuden. Distributionen av denna Sammanfattning och erbjudandet om försäljning av Obligationerna kan vara begränsade i enlighet med lag i vissa jurisdiktioner. Personer som får denna Sammanfattning eller Obligationerna måste på egen hand hålla sig informerade och efterleva sådana begränsningar. I synnerhet de begränsningar som anges i avsnittet Subscription and Sale i Kapitel 1 av Basprospektet (infogad genom hänvisning in i Värdepappersnoten) avseende distributionen av Basprospektet och erbjudandet och försäljningen av Obligationerna i USA, EES, Storbritannien, Österrike, Nederländerna, Frankrike, Italien, Irland, Australien, Indien, Mexico, Kina Brasilien, Chile, Schweiz, Japan, Hong Kong, Korea, Norge och Singapore är tillämpliga också på denna Sammanfattning och Obligationerna. Obligationerna har inte blivit, och kommer inte att bli, registrerade under United States Securities Act of 1933, såsom ändrad från tid till annan ( Securities Act ) eller hos någon myndighet som reglerar värdepapper i någon delstat eller jurisdiktion i USA. Följaktligen får Obligationerna inte erbjudas, säljas, pantsättas eller på annat sätt överföras inom USA eller till eller för amerikanska personers räkning förutom i enlighet med Regulation S i Securities Act eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i Securities Act och eventuell tillämplig värdepappersreglering på delstatsnivå. Obligationerna har inte blivit godkända eller underkända av U.S. Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepapperskommission i USA eller någon annan amerikansk regulatorisk myndighet, inte heller har någon av de föregående myndigheterna bedömt för- och nackdelarna med erbjudandet av Obligationerna eller riktigheten eller tillräckligheten av denna Sammanfattning. Alla utfästelser om motsatsen utgör ett brott i USA. 3

5 Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. 4

6 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som infogats genom hänvisning. Emittenten har ett civilrättsligt ansvar för denna Sammanfattning inklusive översättningar därav men endast om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med andra delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostanden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN Emittenten är ett dotterbolag till ING Groep N.V., även kallat ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag (tillsammans kallat ING ), som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster till cirka 85 miljoner privat-, företags- och institutionella kunder i Europa, USA, Kanada, Latinamerika, Asien och Australien. ING är ursprungligen från Nederländerna och har cirka anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i ING Bank N.V., som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 lanserade ING en ny strategisk inriktning. ING:s verksamhet för bank och försäkring kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas till en mellanstor internationell bank med huvudsakligt säte i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all Försäkringsverksamhet (inklusive Investment Management) ska avhändas under de kommande fyra åren. Emittenten finns representerad i cirka 40 länder runt om i världen genom ett stort nätverk av dotterbolag, kontor och agenter. Bolaget erbjuder kommersiella kunder och privatpersoner ett brett sortiment av bankoch finanstjänster, inklusive utlåning, börsmäkleri, försäkringsmäkleri, fondförvaltning, leasing, factoring, investeringstjänster och tillhandahållande av medel för riskkapitalsyften. Med nästan anställda är Emittenten aktiv genom tre så kallade Business Lines: Retail Banking, ING Direct och Commercial Banking (tidigare Wholesale Banking). Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder på de utvecklade marknaderna Nederländerna, Belgien och Luxemburg, samt på tillväxtmarknaderna Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina. Private Banking erbjuds i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och flertalet länder i Centraleuropa. ING Direct driver direkta banktjänster för privatkunder för kunder i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. Främst tillhandahålls sparkonton och huslån samt även investeringsfonder och betalningskonton. Commercial Banking utför tjänster för företag samt andra institutioner med ett primärt fokus på Nederländerna, Belgien, Polen och Rumänien, och tillhandahåller ett brett utbud av produkter. Commercial Banking driver även ING Real Estate, som bedriver fastighetsinvesteringsförvaltning. Såsom tillkännagivits i april 2009 kommer ING att integrera sina bankverksamheter till en bank med en gemensam ledningsgrupp och balansräkning, som en del av strategin att främst vara en Europeisk privatkunds- och kommersiell bank med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. ING meddelade även den 26 oktober 2009 beslutet att slå samman alla sina banktjänster för privatkunder, inklusive ING Direct. Vidare ska ING:s försäkringsverksamhet fokusera på de långsiktiga strukturella ledarpositionerna inom liv- och pensionstjänster. De primära byggstenarna skulle inkludera försäkringsverksamheten i Beneluxområdet, USA, Centraleuropa, Latinamerika och Asien/Stilla havet såväl som den globala Investment Management verksamheten. Under den nya strukturen som meddelades den 9 april 2009 ska tillgångsförvaltningen som tidigare varit del av Insurance Europe, Insurance Americas och Insurance Asia/Pacific, vid tillfälle centraliseras till en separat global division under namnet Investment Management. ING Investment Management kommer att fortsätta att vara en del av Insurance, som består av tre regionala organisationer samt Real Estate Investment Management. 5

7 Emittenten inkorporerades under Nederländsk lag i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid såsom ett publikt aktiebolag (public limited company). Emittenten är registrerad hos Chamber of Commerce of Amsterdam med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom en så kallad notarial deed den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterbolag är parter i processer och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra länder avseende anspråk framställda av eller mot dessa bolag som uppkommit i den vardagliga verksamheten samt även i samband med verksamheten som långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare. Vissa av dessa fall gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd. Trots att det inte är möjligt att förutse eller bestämma utgången av alla pågående och förestående juridiska processer, är Emittenten av den åsikten att varken de eller något annat av deras konsoliderade dotterbolag är eller har varit inblandade i, eller är eller har påverkats av, statliga legala processer eller skiljeförfaranden (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under en period om minst de 12 föregående månaderna som kan ha, eller har haft i det nära föregående, påtagliga effekter på Emittenntens eller dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller vinst. En grupprättegång (purpoted class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot Federala värdepapperslagar vid informationsgivningen i samband med erbjudanden 2007 och 2008 för ING:s Perpetual Hybrid Capital Securities. Den omtvistade informationsgivningen är främst relaterad till ING koncernens investeringar i vissa bolånsderivat (mortgage-backed securities). Den 28 januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska unionens tribunal (General Court of European Union) avseende specifika delar av Europeiska kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Europeiska kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och oproportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt oproportionerliga krav på omstruktureringen i allmänhet ifrågasätts. 6

8 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA Definierade termer som används men inte definieras i detta avsnitt ska anses vara definierade för Villkoren som anges i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten. ALLMÄNT Obligationerna är utställda i SEK och förväntas emitteras av Emittenten den 4 april 2011 ( Emissionsdagen ). Obligationerna löper ut den 4 april 2016 om ej förtida inlösen sker ( Förfallodag ). Seriens nominella belopp uppgår till minimum kronor och varje Obligation har ett nominellt värde om kronor per Obligation ( Specificerad Denominering ). Obligationernas emissionspris är 100 procent. Obligationerna är icke-efterställda, ocertifierade och i dematerialiserad form. Obligationerna kommer att clearas via Euroclear Sweden AB. RÄNTA Obligationerna är inte räntebärande. AVKASTNING VID FÖRFALLODAGEN Under förutsättning att Obligationerna inte har blivit föremål för förtida inlösen eller förvärvade och annullerade såsom anges nedan kommer varje Obligation att lösas in för den Slutliga Inlösensumman vid Återbetalningsdagen av Emittenten. Den Slutliga Inlösensumman för varje Obligation ska vara ett belopp bestämt i enlighet med det följande: (i) Om den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); eller (ii) Om (a) den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Initiala Nivå och (b) den Slutliga Nivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp lika med den Specificerade Denomineringen; eller (iii) Om den Slutliga Nivån på minst en av Equities i Korgen är lägre än dess relevanta Gränsnivå, genom betalning av den Slutliga Inlösensumman, vilken för varje Obligation ska vara ett belopp framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering Slutlig Initial Nivå på Equity Nivå på Equity wo wo Där: Korg betyder en korg bestående av Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 (för att undvika tvivel, Equity 1, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan omnämnas Equity i relation till Korgen); 7

9 Gränsnivå betyder (i) beträffande Equity 1, Gränsnivåprocenten av Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Gränsnivåprocenten av den relevanta Initiala Indexnivån; Gränsnivåprocent betyder 50% (indikativ, den slutliga Gränsnivåprocenten ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Gränsnivåprocenten ska inte vara högre än 55%); Kupong betyder 38% (indikativ, den slutliga Kupongen ska bestämmas av Emittenten på eller omkring den 4 mars 2011 och ska tillkännages på Den slutliga Kupongen ska inte vara lägre än 33%); Index betyder (i) Russian Depositary Index (Bloomberg code: RDXUSD <Index>) ( Equity 2 ), (ii) CECEEUR Index (Bloomberg code: CECEEUR <Index>) ( Equity 3 ) och (iii) Hang Seng China Enterprise Index (Bloomberg code: HSCEI <Index>) ( Equity 4 ). För att undvika tvivel, Equity 2, Equity 3 och Equity 4 kan (a) tillsammans omnämnas Indices och (b) separat som Index. Slutlig Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, det Slutliga Aktiepriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Slutliga Indexnivån; Initial Nivå betyder (i) beträffande Equity 1, Lösenpriset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 den Initiala Indexnivån; Equity wo betyder den Equity med den sämsta prestationen jämfört med de andra Equities i Korgen, där prestationen av varje Equities i Korgen kommer beräknas i enlighet med följande formel: (Slutlig Nivå / Initial Nivå) x 100% För att undvika tvivel, Equity wo kommer att vara den Equity för vilken resultatet av den ovan nämnda formeln har det lägsta värdet; Aktier betyder den av Aktieemittenten utgivna börshandlade fonden (ISIN code: US ; Bloomberg code: EWZ US <Equity>) ( Equity 1 ); och Aktieemittent betyder ishares MSCI Brazil Index Fund. FÖRTIDA INLÖSEN Obligationerna kan bli föremål för inlösen före Förfallodagen under följande omständigheter: (i) Automatisk Förtida Inlösen Under förutsättning att tidigare inlösen eller förvärv och annullation inte skett, om på någon Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag den Automatiska Förtida Inlösenhändelsen inträffar, då kommer Obligationerna att helt, men inte delvis, bli automatiskt inlösta på den omedelbart efter den Automatiska Förtida Inlösenvärderingsdagen följande Automatiska Förtida Inlösendagen, och i varje sådant fall ska den Slutliga Inlösensumman som Emittenten ska betala på dagen för inlösen för varje Obligation vara lika med den Automatiska Förtida Inlösensumman. Där: Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag betyder den 12 mars 2012, 11 mars 2013, 11 mars 2014 och 11 mars 2015 eller, om någon sådan Automatisk Förtida Inlösenvärderingsdag inte är en Bestämd Handelsdag, den därpå följande Bestämda Handelsdagen, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; 8

10 Automatisk Förtida Inlösenhändelse betyder Equitynivån på varenda Equity i Korgen är lika med eller högre än dess relevanta Initiala Nivå; Automatisk Förtida Inlösendag betyder den 4 april 2012, 4 april 2013, 4 april 2014 och 7 april 2015, i varje fall avhängigt justeringar i enlighet med Condition 18(a) nedan; Automatisk Förtida Inlösensumma betyder ett belopp för varje Obligation framräknat i enlighet med följande formel: Specificerad Denominering + (Specificerad Denominering x Kupong); och Equitynivå betyder (i) beträffande Equity 1, Priset och (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 Indexnivån. (ii) vid Emittentens s.k. Event of Default; (iii) om 90 procent eller mer av det nominella antalet Obligationer som emitterats redan har blivit inlösta (efter Emittentens godtycke); samt (iv) om Beräkningsagenten fastställer att en Förtida Inlösenhändelse, såsom specificerat i Condition 5(d) i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten, har inträffat. Om Obligationerna ska lösas in under omständigheter som beskrivs i (ii), (iii) eller (iv) ovan, ska Emittenten lösa in varje Obligation till ett belopp (i SEK) motsvarande marknadsvärdet av en Obligation som avgörs ensamt och absolut diskretionärt av Beräkningsagenten. ÖVRIGA VILLKOR Obligationerna innehåller även andra villkor relevanta för investerare, inkluderande följande: Emittenten kan ändra villkoren för Obligationerna (inklusive belopp som ska betalas) om, (i) beträffande Equity 1, en Potentiell Justeringshändelse och/eller att det har skett en justering av settlement villkoren av listade avtal beträffande Aktierna handlade på en Related Exchange, och/eller (ii) beträffande Equity 2, Equity 3 och Equity 4 en Indexmodifikation, en Indexannullering och/eller en Indexstörning, har inträffat (såsom definierat i avsnittet Terms and Conditions of the Notes i Värdepappersnoten) och/eller någon annan händelse inträffar som enligt Beräkningsagenten kräver en eller flera justeringar av den Slutliga Inlösensumman, Förtida Inlösensumman och/eller något annat relevant Villkor avseende Obligationerna. KOSTNADER Kostnaderna som härrör från utställandet av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) reflekteras i prissättningen av Obligationerna och kommer inte att kostnadsföras investerarna separat. 9

11 RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade av huvudman på förfallodagen och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela eller delar av sin investering. Se Del 1 och 2 av avsnittet Risk Factors i Kapitel 1 av Basprospektet (infogade genom hänvisning i Värdepappersnoten) och avsnittet Riskfaktorer i denna Sammanfattning för information avseende riskfaktorerna att beakta vid övervägande av investeringar i Obligationerna. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen revisors-, legal och skatteanalys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. Varje bedömning av lämpligheten för en investerare att investera i Obligationerna beror på den potentiella investerarens egna finanser och andra omständigheter, såväl som på de specifika villkoren i Obligationerna. Om en potentiell investerare inte har erfarenhet i finansiella frågor, affärsmässiga frågor och investeringsfrågor i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta dylika beslut ska investeraren konsultera sina finansiella rådgivare avseende Obligationernas lämplighet före ett eventuellt investeringsbeslut. Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering till följd av ett s.k. Event of Default eller delar av sin investering på grund av andra orsaker. Avkastningen för Obligationerna är kopplad till det Underliggandes prestation Avkastningen för Obligationerna är kopplad till (i) de underliggande Indexens prestation och (ii) den underliggande Aktiens prestation (tillsammans benämnda Equities ). Nivåerna på Equities kan sjunka såväl som stiga under Obligationernas löptid. Fluktuationer i nivåerna avseende Equities påverkar värdet på Obligationerna. Följaktligen bör potentiella investerare noggrant överväga Equities prestation före en investering i Obligationerna. Equities historiska resultat utgör ingen garanti för framtida prestation. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering. Ingen fyllnadsbetalning Alla betalningar som görs av Emittenten i relation till Obligationerna ska göras med förbehåll för skatt, tull, källskatt eller andra betalningar som kan vara erforderliga att betala, dra av, eller kvarhålla. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till fyllnadsbetalning som kompensation för sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning. 10

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239

Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4239 Daterad 20 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4239 Issue of a minimum of 2,000 units of 5 Year Worst of Memory Express Autocallable II Note due July

Läs mer

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent.

Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning. Global Issuance Programme. Series No: 4227. Issue Price: 110 per cent. Daterad 13 maj 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50 000 000 000 Global Issuance Programme Series No: 4227 Issue of a minimum of SEK 50,000,000 5 Year Fund Linked Participation Notes due July 2016 Issue

Läs mer

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669

Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4669 Dated 12 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4669 Issue of a minimum of 2,000 units of Worst of Bonus Note due September 2015 Issue Price: SEK 10,000

Läs mer

Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661

Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4661 Dated 4 January 2012 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4661 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 ING One Touch Memory BRIC III Note due March 2017 Issue Price:

Läs mer

Credit Suisse International

Credit Suisse International Credit Suisse International Registered as unlimited in England and Wales under No. 2500199 Series NCSI 2006-338 SKr 500,000,000 Zero Coupon Index-linked Notes due 2010 Issue Price: 110 per cent. ÖVERSÄTTNING

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621

Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 4621 Dated 24 November 2011 ING BANK N.V. SUMMARY NOTE 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4621 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 Worst of Memory Express Phoenix Autocallable Note due January

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SECURITIES NOTE AND SUMMARY

SECURITIES NOTE AND SUMMARY Dated 1 June 2012 ING BANK N.V. SECURITIES NOTE AND SUMMARY 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4950 Issue of a Minimum of SEK 20,000,000 Non Capital Protected Credit Linked Notes due July

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz.

SAMMANFATTNING. Credit Suisse AG:s registrerade huvudkontor finns vid Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich, Schweiz. SAMMANFATTNING Denna sammanfattning skall läsas som en introduktion till detta Grundprospekt och varje beslut att investera i Värdepapper skall ske med beaktande av Grundprospektet i dess helhet, inklusive

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av DDBO 231 Räntekorridor DEL 1 VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga Villkor ) för ovanstående

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen

SAMMANFATTNING. Del I Obligationerna och Värdepapperen SAMMANFATTNING Den följande sammanfattningen gäller med förbehåll för de övriga delarna av Prospektet och, avseende varje Serie, även de Slutliga Villkor för sådan Serie. Ord och uttryck som definieras

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Karo Bio AB (publ) Ej för utgivning, publikation eller distribution i Australien, Kanada, Japan eller USA. Detta tilläggsprospekt

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Sanitec Abp Sida 1 av 5 Börsmeddelande För omedelbart offentliggörande Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier Helsingfors den

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

SWEDEN Nilörngruppen AB

SWEDEN Nilörngruppen AB SWEDEN Nilörngruppen AB Nilörngruppen noteras på Nasdaq First North Premier - offentliggörande av prospekt och villkor - EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT,

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Svenska Aktier DDBO 515 A DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren (

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Helsingborg, 2014-10-24

Helsingborg, 2014-10-24 , 2014-10-24 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program

Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Danske Bank A/S SEK 30 000 000 000 svenska Medium Term Note program Emission av Aktieindexobligation Shark Fin Sverige DEL 1 - VILLKOR Dessa Slutliga Villkor innehåller de slutliga villkoren ( Slutliga

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

SIP-Optionen emission 50

SIP-Optionen emission 50 SIP-Optionen emission 50 1 SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen Låg privat premie Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till

Läs mer

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten

(iii) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på årsstämma den 25 augusti 2015 samt yttranden enligt 18 kap 4 och 19 kap 22 aktiebolagslagen 9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM

TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM TILLÄGG TILL PROSPEKT I ANLEDNING AV NOTERING AV C-RAD AB (PUBL) PÅ NASDAQ STOCKHOLM 1 Innehållsförteckning Tillägg till Prospekt i anledning av notering av C-RAD AB (publ) på Nasdaq Stockholm... 3 Uppdateringar

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN RR 26 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 Innehållsförteckning Sid. SYFTE 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 REDOVISNING OCH VÄRDERING 4 Händelser efter balansdagen som skall beaktas

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer