SECURITIES NOTE AND SUMMARY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SECURITIES NOTE AND SUMMARY"

Transkript

1 Dated 1 June 2012 ING BANK N.V. SECURITIES NOTE AND SUMMARY 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 4950 Issue of a Minimum of SEK 20,000,000 Non Capital Protected Credit Linked Notes due July 2017 ÖVERSÄTTNING AV SAMMANFATTNING Detta dokument utgör en översättning av avsnittet PART ONE: SUMMARY i dokumentet av den 1 juni 2012 avseende rubricerade värdepapper. Översättningen har upprättats mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. 23 och 36 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument i samband med begäran till Autoriteit Financiële Markten i Nederländerna om att utfärda intyg om godkännande av prospektet till Finansinspektionen enligt bestämmelserna i artikel 18 i prospektdirektivet (2003/71/EG). Enligt 2 kap. 15 lagen (1991:980) om handel om finansiella instrument är ansvaret för innehållet i sammanfattningen och denna översättning av sammanfattningen begränsat. Om översättningen inte stämmer överens med informationen i den engelska originalversionen har den engelska originalversionen tolkningsföreträde. Investerare bör därför även ta del av prospektet i dess helhet på dess originalspråk innan något beslut tas om investering. 1

2 DEL ETT: SAMMANFATTNING ING BANK N.V. Serie Nr: 4950 Ett minimum av SEK Icke Kapitalskyddade Kreditrelaterade Obligationer som förfaller till betalning i juli 2017 Denna Sammanfattning ska läsas som en introduktion till Prospektet och varje beslut att investera i Obligationerna ska baseras på en genomgång av Prospektet i dess helhet, inklusive samtliga dokument som införlivats genom hänvisning. Ett civilrättsligt ansvar för Emittenten avseende denna Sammanfattning, inklusive varje översättning därav, kommer endast att uppkomma om denna Sammanfattning är missvisande, felaktig eller oförenlig när den läses tillsammans med övriga delar av Prospektet. Om krav med bäring på informationen i Prospektet framställs i domstol kan den kärande investeraren enligt nationell rätt i en medlemsstat i det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vara skyldig att stå för kostnaden att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds. BESKRIVNING AV EMITTENTEN ING Bank N.V. ( Emittenten ) är ett dotterbolag till ING Groep N.V. ( ING eller ING Group ). ING Bank är en del av ING Group. ING Group är holdingbolaget till ett brett spektrum av bolag som erbjuder banktjänster, investeringstjänster, livförsäkring och pensionstjänster för att möta behoven hos en bred kundbas. ING är ursprungligen från Nederländerna och har fler än anställda globalt. ING Group innehar samtliga aktier i Emittenten, som är ett icke noterat helägt dotterbolag till ING Group. Den 26 oktober 2009 tillkännagav ING en ny strategisk inriktning. ING:s bank- och försäkringsverksamheter (inklusive kapitalförvaltningsverksamheten) kommer att separeras från den övriga verksamheten och utvecklas mot en mellanstor internationell bank med förankring i Nederländerna och Belgien med huvudsakligt fokus på den europeiska privatkundsmarknaden med möjlighet till utveckling inom andra utvalda områden. Samma dag meddelade ING även att all försäkringsverksamhet (inklusive kapitalförvaltningsverksamheten) ska avyttras under de kommande fyra åren. ING bedriver dess bankverksamhet huvudsakligen genom Emittenten och dess försäkringsverksamhet genom (inklusive kapitalförvaltningsverksamheten) genom ING Verzekeringen N.V. och dess dotterbolag ( ING Insurance ). Under år 2010 introducerade Emittenten en ny rapporteringsstruktur med två huvudsakliga affärsområden: Retail Banking (bankverksamhet för privatkunder) och Commercial Banking (bankverksamhet för företagskunder). Inom denna struktur ingår ING Direct i Retail Banking. Denna rapporteringsstruktur har tillämpats avseende åren som slutade den 31 december 2011 respektive 2010 och 2009 räknades om för att ge jämförbar information. Emittenten är en stor internationell aktör med ett omfattande globalt nätverk i fler än 40 länder. Emittenten har ledande positioner inom bankverksamheten i dess hemmamarknader i Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Tyskland och Polen. Dessutom har Emittenten viktiga positioner i andra väst-, central- och östeuropeiska länder och Turkiet. Detta kombinerat med möjligheter utanför Europa vilka kommer att ge Emittenten intressant tillväxtpotential på lång sikt. Från den 1 januari 2011 har Emittenten bedrivit sin verksamhet som en självständig verksamhet under ING Groups övergripande paraplyorganisation. Med fler än anställda är Emittenten aktiv genom följande affärsområden: Retail Banking, inklusive ING Direct, respektive Commercial Banking. 2

3 Retail Banking erbjuder banktjänster till privatkunder och inom private banking till individer och små och medelstora företag i Nederländerna, Belgien och Luxemburg, Polen, Rumänien, Turkiet, Indien, Thailand och Kina (genom ett innehav i Bank of Beijing) med en multiprodukts- och multikanalsinriktad distributionsmodell. På utvecklade marknader fokuserar Retail Banking på förmögenhetstillväxt, sparande och bolån, med inriktning mot operationell överlägsenhet, ledarposition rörande kostnader samt kundnöjdhet. På tillväxtmarknader strävar Retail Banking mot att bli en framstående lokal aktör genom att erbjuda enkla produkter men med hög kvalité. ING Direct erbjuder direkta banktjänster i Kanada, Spanien, Australien, Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien och Österrike. ING slutförde sin avyttring av ING Direct USA den 17 februari ING Directs fokus är att erbjuda fem enkla och transparenta bankprodukter för privatkunder till en mycket låg kostnad: sparande; bolån; transaktionskonton, investeringsprodukter och utlåning till konsumenter. Commercial Banking erbjuder grundläggande banktjänster, såsom utlåning, betalningar och likviditetsförvaltning, i fler än 40 länder. Affärsområdet tillhandahåller kunder med skräddarsydda lösningar inom områden som innefattar strukturerad finansiering, finansiella marknader, kommersiell finansiering, leasing, corporate finance och aktiemarknader. Kunderna är företag från medelstora och stora företag till stora multinationella företag liksom även regeringar och finansiella institutioner. Emittenten bildades enligt nederländsk rätt i Nederländerna den 12 november 1927 på obestämd tid som ett publikt aktiebolag. Emittenten är registrerad hos handelsregistret i Amsterdam (Chamber of Commerce of Amsterdam) med organisationsnummer och bolagets säte är i Amsterdam, Nederländerna. Bolagsordningen ändrades senast genom notariell urkund (notarial deed) den 30 december Emittenten och dess konsoliderade dotterföretag är parter i rättegångs- och skiljeförfaranden i Nederländerna och i ett antal andra utländska jurisdiktioner, inklusive i USA, avseende anspråk framställda av och mot dessa bolag som uppkommit i dessas ordinarie verksamhet, däribland i samband med dessas verksamhet som försäkringsgivare, långivare, arbetsgivare, investerare och skattebetalare, varav vissa exempel återges omedelbart nedan. Vissa av dessa förfaranden gäller anspråk på antingen väldigt höga eller obestämda belopp, inklusive skadestånd av straffkaraktär och andra typer av skadestånd. Även om det inte är möjligt att förutse eller bestämma den slutliga utgången av alla pågående och förestående juridiska och näringsrättsliga förfaranden, är Emittenten av den åsikten att varken Emittenten eller något annat av dess konsoliderade dotterföretag, är medvetna om något statligt förfarande, rättegångs- eller skiljeförfarande (inklusive sådana förfaranden som Emittenten är medveten om är pågående eller förestående) under de 12 månader som föregått dagen för detta dokument, som kan ha eller som under den perioden har haft betydande effekt på Emittentens och/eller Emittentens och dess konsoliderade dotterbolags finansiella ställning eller lönsamhet. Mot bakgrund av den geografiska spridning av dess verksamhet kan Emittenten bli föremål för ett antal skatterevisioner i olika jurisdiktioner vid vilken tidpunkt som helst. Trots att Emittenten uppfattar att man har adekvat hanterat dess skattepositioner kan den slutliga utgången av sådana skatterevisioner leda till förpliktelser som är annorlunda än de belopp som har reserverats. En påstådd grupptalan (purported class litigation) har inletts i amerikansk domstol (United States District Court of the Southern District of New York) angående brott mot amerikansk federal värdepapperslagstiftning avseende informationsgivningen i samband med erbjudandena under år 2007 och 2008 av ING:s eviga hybridkapitalinstrument. Domstolen har slagit fast att kraven avseende 2007 års erbjudanden saknade grund och har avvisat dessa. Den omtvistade informationsgivningen som lever kvar efter domstolens beslut rör endast erbjudandet i juni 2008 och främst ING Groups investeringar i vissa värdepapper med säkerheter i bakomliggande bolån. Vid denna tidpunkte är det inte praktiskt att tillhandahålla en uppskattning av den (potentiella) finansiella effekten. 3

4 I januari 2010 lämnade ING in en överklagan till Europeiska Unionens förstainstansdomstol (General Court of the European Union) avseende specifika delar av Europeiska Kommissionens beslut angående ING:s omstruktureringsplan. I sin överklagan bestrider ING det sätt på vilket Kommissionen beräknat summan för det statliga stöd som ING mottog och den bristande proportionaliteten avseende restriktioner för ledande prissättning samt den bristande proportionaliteten avseende kraven krav på omstruktureringen i allmänhet. I juli 2011 hölls en muntlig förhandling i målet hos den Europeiska Unionens domstol. Den 2 mars 2012 annullerade domstolen delvis Kommissionens beslut av den 18 november 2009 och som en konsekvens måste ett nytt beslut fattas av Kommissionen. Berörda parter kan överklaga förstainstansdomstolens dom till den högre instansen vid Europeiska Unionens domstol (Court of Justice of the European Union) inom två månader och tio dagar från dagen för förstainstansdomstolens dom. Den 8 maj 2012 tillkännagav Kommissionen att den skulle inge ett överklagande mot förstainstansdomstolens dom. I januari 2011 ingav en förening av aktieägare (Vereniging van Effectenbezitters, VEB ) en stämning med påstående om att investerare vilseleddes av det prospekt som utfärdades avseende företrädesemissionen under september 2007 av Fortis N.V. (numera: Aegas N.V.), mot Aegas N.V., emissionsgaranterna avseende företrädesemissionen, däribland Emittenten, och tidigare styrelseledamöter i Fortis N.V. Enligt VEB innehåller prospektet omfattande felaktig och vilseledande information. VEB hävdar att inverkan av och riskerna förknippade med bolånekrisen för Fortis och Fortis likviditetsposition har återgivits felaktigt i prospektet. VEB har begärt ett fastställelsebeslut av innebörden att svarandena har agerat felaktigt och därför är ansvariga för de förluster som investerare i Fortis har förorsakats. Grunderna för skadeståndsbeloppet om 18 miljarder euro har inte ännu redogjorts för. ING kommer att försvara sig mot detta krav; vid denna tidpunkt kan ING inte bedöma den framtida utgången. Följaktligen är det vid denna tidpunkt inte praktiskt att tillhandahålla en uppskattning av den (potentiella) finansiella effekten av denna stämning. I juli 2011 inledde Stiftelsen för Grupptalan för Nederländska Pensionärer från ING (Stichting Collectieve Actie Pensioengerechtigden ING Nederland), tillsammans med två fackförbund (FNV Bondgenoten och CNV Dienstenbond) samt ett antal enskilda pensionärer, en juridisk process mot ING:s beslut att inte tillhandahålla finansiering avseende indexering av pensioner försäkrade hos Stichting Pensioenfonds ING (den nederländska pensionsfonden) per den 1 januari I juli 2011 inledde Intressentgruppen för ING:s Tjänstemannapensioner (Belangenvereniging ING-Directiepensioenen), tillsammans med ett antal enskilda pensionerade tjänstemän från ING, en juridisk process mot ING:s beslut att inte tillhandahålla finansiering av indexering av de nederländska tjänstemannapensionerna per den 1 januari Det är inte möjligt att förutspå den slutliga utgången av dessa juridiska processer, även om den juridiska process som inleddes av Stichting Pensioenfonds ING rörande samma fråga utföll till ING:s fördel. Den slutliga utgången av dessa processer kan resultera i förpliktelser och avsättningar för sådana förpliktelser som är annorlunda än de belopp som har reserverats. Vid denna tidpunkt är det inte praktiskt att tillhandahålla en uppskattning av den (potentiella) finansiella effekten av dessa processer. Utöver de föregående procedurerna är Emittenten alltjämt i diskussioner med myndigheter i USA rörande Emittentens iakttagande av kraven från myndigheten för kontroll av utländska tillgångar (Office of Foreign Asset Control). Emittenten har mottagit krav på information från statliga myndigheter i USA, inklusive USA:s justitiedepartement (US Department of Justice) och New Yorks distriktåklagarmyndighet (New York County District Attorney s Office). Emittenten samarbetar till fullo vid de pågående granskningarna och är engagerad i diskussioner för att lösa dessa frågor med USA:s myndigheter. Den 9 maj 2012 tillkännagav Emittenten att dessa diskussioner hade lett fram till en punkt där det är lämpligt för Emittenten att göra en reservering för en potentiell förlikning. 4

5 BESKRIVNING AV OBLIGATIONERNA ALLMÄNT Obligationerna är SEK-denominerade skuldförbindelser och förväntas bli emitterade den 19 juli 2012 ( Emissionsdagen och Räntestartdagen ) och ska lösas in den 19 juli 2017 ( Förfallodagen ), även under visa omständigheter kan Förfallodagen senareläggas eller Obligationerna bli inlösta i förtid. Den faktiska dagen för slutlig inlösen är Förfallodagen ( Slutliga Betalningsdagen ). Det sammanlagda nominella beloppet som avses att bli emitterat kommer att vara ett minimum av SEK och det nominella beloppet för varje Obligation ör SEK ( Angiven Valör ). Emissionskursen är 100,00 procent av det nominella beloppet. Obligationerna är icke efterställda obligationer i icke-fysisk och kontoförd form. Obligationerna kommer att clearas genom Euroclear Sweden AB och en ansökan kommer att göras i syfte att Obligationerna ska tas upp till handel på den reglerade marknaden hos NASDAQ OMX. Obligationerna utgör en investering (i) för vilken räntan är relaterad till utvecklingen för vissa referensbolag och dessas förpliktelser och (ii) för vilken avkastningen vid förfall är relaterad till utvecklingen för vissa referensbolag och dessas förpliktelser. RÄNTA Obligationerna löper med variabla räntebelopp som beräknas utifrån huruvida någon Kredithändelse har inträffat avseende vissa referensbolag. Referensbolagen består initialt av de 100 bolag (indikativt)* som utgör Markit CDX.NA.HY Series 18 Version 1 index per den 27 mars 2012 ( Referensbolagen ). Detta är ett regelbaserat index som består av bolag utan högre kreditbetyg (non-investment grade) med säte i Nordamerika, fördelat bland 10 under-sektorer. Om en fusion, sammanslagning eller vissa liknande händelser inträffar avseende ett Referensbolag (eller någon efterträdare till detta) under tiden då Obligationerna är utestående, då kan det komma att bli ersatt av ett ersättande bolag fastställt av Beräkningsagenten, förutsatt att inte någon Kredithändelse har inträffat avseende det relevanta Referensbolaget. Varje Referensbolag allokeras en procentuell viktning ( Referensbolagens Viktning ), avrundat till tre decimaler, i syfte att fastställa det belopp som ska erläggas på Ränteförfallodagen. Om en eller flera ersättare identifieras för ett visst Referensbolag, ska Referensbolagens Viktning för det tidigare Referensbolaget fördelas jämt bland dylika ersättare. Räntebeloppet som ska erläggas för varje Obligation avseende varje Ränteförfallodag kommer att fastställas av ING Bank N.V. (som Beräkningsagent ) i enlighet med följande formel: Såvida inte inlösen eller köp och annullering har sett dessförinnan, kommer varje Obligation att betala på Ränteförfallodagen ett belopp ( Räntebeloppet ) fastställt av Beräkningsagenten enligt det följande: Där: (Angiven Valör Procentandel vid Ränteavveckling) Räntesatsen Räntedagskonvention Räntesatsen betyder 10,00% per år (denna räntesats är indikativ och den slutliga räntesatsen ska fastställas av Emittenten på eller omkring den 12 juli 2012 och ska tillkännages på Den slutliga räntesatsen ska inte vara lägre än 7,00%). Procentandel vid Ränteavveckling betyder, avseende den relevanta Ränteförfallodagen, ett belopp fastställt av Beräkningsagenten i enlighet med följande formel: (i) 100 procent; minus (ii) den sammanlagda Referensbolagens Viktning för varje Referensbolag avseende vilket: 5

6 (a) en Kredithändelse har inträffat på eller före den relevanta Ränteförfallodagen; och (b) Villkoren för Avveckling är uppfyllda inom den relevanta tidsramen, i varje fall så som Beräkningsagenten fastställer. Följaktligen, ju större antal Kredithändelse som har inträffat avseende Referensbolagen på eller före den relevanta Ränteförfallodagen, desto lägre blir Räntebeloppet som ska erläggas för varje Obligation på Ränteförfallodagen. Till exempel, under antagande om att inga ersättare är identifierade för något Referensbolag under den aktuella observationsperioden och om Kredithändelser skulle inträffa avseende 40 av de 100 Referensbolagen, skulle varje Obligation betala ränta avseende 60% av dess Angivna Valör (dvs. 100% - (1,000% (vilket utgör Referensbolagens Viktning för varje initialt Referensbolag) x 40 (vilket utgör antalet Referensbolag avseende vilka en Kredithändelse har inträffat)). Räntedagskonvention betyder avseende beräkning av ett räntebelopp i enlighet med detta Villkor 4(a) av de Allmänna Villkoren: Antalet dagar i den relevanta Upplöpandeperioden dividerat med 360, beräknat på ett formelbaserat vis enligt det följande: Räntedagskonvention = [360 x (Y 2 -Y 1 )] + [30 x (M 2 -M 1 )]+ (D 2 -D 1 ) där: 360 Y 1 är det år, uttryckt som en siffra, under vilket den första dagen i Upplöpandeperioden inträffar; Y 2 är det år, uttryckt som en siffra, under vilket den sista dagen som ingår i Upplöpandeperioden inträffar; M 1 är den kalendermånad, uttryckt som en siffra, under vilken den första dagen i Upplöpandeperioden inträffar; M 2 är den kalendermånad, uttryckt som en siffra, under vilken den närmast följande dagen efter den sista dagen som ingår i Upplöpandeperioden inträffar; D 1 är den första kalenderdagen, uttryckt som en siffra, i Upplöpandeperioden, såvida inte sådan siffra skulle vara 31, i vilket fall D 1 ska vara 30; och D 2 är den kalenderdag, uttryckt som en siffra, som närmast följer efter den sista dagen som ingår i Upplöpandeperioden, såvida inte sådan siffra skulle vara 31 och D 1 är större än 29, i vilket fall D 2 ska vara 30. * Investerare i Obligationerna kommer att vara exponerade mot kreditrisken för varje Referensbolag från den 12 juli Om en Kredithändelse inträffar avseende ett Referensbolag före den 12 juli 2012 kommer den relevanta Kredithändelsen inte att tas i beaktande vid beräkningen av räntebeloppet. Till exempel, om ett Referensbolag har blivit föremål för en Kredithändelse före den 12 juli 2012, kommer räntebeloppet som ska erläggas att baseras på 99 Referensbolag i stället för 100 Referensbolag, vilket resulterar i en Referensbolagens Viktning om 1,010 (1/99 x 100% avrundat till tre decimaler). Till exempel, under antagande av at en Kredithändelse skulle inträffa avseende ett Referensbolag före den 12 juli 2012 och från (och med) den 12 juli 2012 Kredithändelser skulle inträffa avseende 40 av de 99 Referensbolagen, skulle varje Obligation betala ränta avseende 59,596% av dess Angivna Valör (dvs. 100% - (1,010% (vilket utgör Referensbolagens Viktning för varje initialt Referensbolag) x 40 (vilket utgör antalet Referensbolag avseende vilka en Kredithändelse har inträffat)). 6

7 BETALNING VID FÖRFALL Inlösenbeloppet som ska erläggas för varje Obligation på den Slutliga Betalningsdagen beräknas utifrån huruvida någon Kredithändelse har inträffat avseende vissa referensbolag. Referensbolagen består initialt av de 100 bolag (indikativt)* som utgör Markit CDX.NA.HY Series 18 Version 1 index per den 27 mars Detta är ett regelbaserat index som består av bolag utan högre kreditbetyg (non-investment grade) med säte i Nordamerika, fördelat bland 10 under-sektorer. Om en fusion, sammanslagning eller vissa liknande händelser inträffar avseende ett Referensbolag (eller någon efterträdare till detta) under tiden då Obligationerna är utestående, då kan det komma att bli ersatt av ett ersättande bolag fastställt av Beräkningsagenten, förutsatt att inte någon Kredithändelse har inträffat avseende det relevanta Referensbolaget. Varje Referensbolag allokeras en procentuell viktning ( Referensbolagens Viktning ), avrundat till tre decimaler, i syfte att fastställa det belopp som ska erläggas på den Slutliga Betalningsdagen. Om en eller flera ersättare identifieras för ett visst Referensbolag, ska Referensbolagens Viktning för det tidigare Referensbolaget fördelas jämt bland dylika ersättare. Såvida inte inlösen eller köp och annullering har sett dessförinnan, kommer varje Obligation att betala på den Slutliga Betalningsdagen ett belopp fastställt av Beräkningsagenten enligt det följande: Där: (Angiven Valör Procentandel vid Kontantavveckling) Procentandel vid Kontantavveckling betyder ett belopp fastställt av Beräkningsagenten i enlighet med följande formel: (i) 100 procent; minus (ii) den sammanlagda Referensbolagens Viktning för varje Referensbolag avseende vilket: (a) en Kredithändelse har inträffat under den relevanta observationsperioden; och (b) Villkoren för Avveckling är uppfyllda inom den relevanta tidsramen, i varje fall så som Beräkningsagenten fastställer. Följaktligen, ju större antal Kredithändelse som har inträffat avseende Referensbolagen vid Förfallodagen, desto lägre blir beloppet som ska erläggas för varje Obligation på den Slutliga Betalningsdagen. Till exempel, under antagande om att inga ersättare är identifierade för något Referensbolag under Obligationernas löptid och om Kredithändelser skulle inträffa avseende 40 av de 100 Referensbolagen, skulle varje Obligation lösas in till 60% av dess Angivna Valör (dvs. 100% - (1,000% (vilket utgör Referensbolagens Viktning för varje initialt Referensbolag) x 40 (vilket utgör antalet Referensbolag avseende vilka en Kredithändelse har inträffat)). * Investerare i Obligationerna kommer att vara exponerade mot kreditrisken för varje Referensbolag från den 12 juli Om en Kredithändelse inträffar avseende ett Referensbolag före den 12 juli 2012 kommer den relevanta Kredithändelsen inte att tas i beaktande vid beräkningen av inlösenbeloppet. Till exempel, om ett Referensbolag har blivit föremål för en Kredithändelse före den 12 juli 2012, kommer inlösenbeloppet som ska erläggas att baseras på 99 Referensbolag i stället för 100 Referensbolag, vilket resulterar i en Referensbolagens Viktning om 1,010 (1/99 x 100% avrundat till tre decimaler). Till exempel, under antagande av at en Kredithändelse skulle inträffa avseende ett Referensbolag före den 12 juli 2012 och från (och med) den 12 juli 2012 Kredithändelser skulle inträffa avseende 40 av de 99 Referensbolagen, skulle varje Obligation lösas in till 59,596% av dess Angivna Valör (dvs. 100% - (1,010% (vilket utgör Referensbolagens 7

8 Viktning för varje initialt Referensbolag) x 40 (vilket utgör antalet Referensbolag avseende vilka en Kredithändelse har inträffat)). KREDITHÄNDELSE En Kredithändelse kommer att inträffa om Beräkningsagenten fastställer att visa händelser har inträffat avseende något Referensbolag. I sammanfattning inkluderar dessa: (i) (ii) en Konkurshändelse, utlöses vid inträffandet av visa insolvensrelaterade händelse avseende ett Referensbolag, däribland dess oförmåga att betala sina förpliktelser när dessa förfaller till betalning; eller en Underlåtenhet att Betala-händelse, utlöses om Referensbolaget underlåter att erlägga betalning om inte mindre än motvärdet av U.S.$1,000,000 avseende vilken eller vilka som helst av dess förpliktelser avseende upplånade medel under den angivna observationsperioden, förutsatt att varje tillämplig period för att åtgärda sådant avtalsbrott ska ha löpt ut. Efter det att en Kredithändelse har inträffat, ska Villkoren för Avveckling uppfyllas antingen (i) genom leverans av Emittenten till Beräkningsagenten inom en angiven leveransperiod utav ett eller flera meddelanden som beskriver den relevanta Kredithändelsen och ger bevis om viss allmänt tillgänglig information som bekräftar dess inträffande eller (ii) fastställandet av Beräkningsagenten att ett relevant tillkännagivande har gjorts av ISDA:s fastställelsekommitté av innebörden att Kredithändelsen har inträffat, förutsatt i varje fall att de relevanta händelserna inte reverseras före den relevanta Ränteförfallodagen eller Förfallodagen. INLÖSEN FÖRE FÖRFALL Obligationerna kan lösas in före den 19 juli 2017 om vissa uppsägningsgrundande händelser inträffar avseende Emittenten, inklusive avtalsbrott avseende betalning eller agerande och/eller inträffandet av vissa insolvensrelaterade händelser. Om Obligationerna löses in i förtid på detta sätt, ska Emittenten lösa in Obligationerna till ett belopp (i SEK) som ska motsvara det skäliga marknadsvärdet för en Obligation enligt Beräkningsagentens fastställande, enligt dess självständiga och diskretionära bestämmanderätt, med beaktande av (utan begränsning) kostnaden eller fördelen för Emittenten avseende ändring eller likvidering av varje relaterad hedgnings- eller handelsposition(er) och varje ytterligare kostnad, arvoden eller skatter hänförliga till detta. KOSTNADER Kostnaderna förenade med emissionen av Obligationerna (för marknadsföring, juridiskt arbete, administration och distribution av Obligationerna) återspeglas I prissättningen av Obligationerna och kommer inte att separat debiteras investerarna. En kommission kan debiteras investerarna av distributören och/eller finansiella mellanmannen. Ytterligare information kan erhållas från distributören. RISKFAKTORER Att investera i Obligationerna innebär risker. Obligationerna är inte kapitalskyddade och Obligationernas marknadsvärde kan fluktuera under dess löptid. Potentiella investerare riskerar att förlora hela sin investering eller delar därav. Potentiella investerare rekommenderas starkt att konsultera sina finansiella rådgivare innan investeringsbeslut fattas. Obligationerna utgör inte lämpliga investeringar för alla investerare En potentiell investerare bör utföra en egen grundlig analys (inklusive egen redovisningsmässig, juridisk och skattemässig analys) före ett eventuellt beslut om investering i Obligationerna. 8

9 Obligationerna är komplexa finansiella instrument. En potentiell investerare bör inte investera i Obligationerna om inte investeraren (antingen ensam eller tillsammans med sina rådgivare) innehar den expertis som krävs för att utvärdera hur Obligationerna kommer att prestera under förändrade förhållanden, inklusive utvecklingen för Referensbolagen, och de resulterande effekterna på värdet av Obligationerna samt den inverkan som denna investering kan ha på den potentiella investerarens samlade investeringsportfölj. Avkastningen och återbetalningen av kapitalbeloppet för Obligationerna är relaterade till krediter Räntesatsen och återbetalningen av kapitalbeloppet för Obligationerna är relaterade till krediter med koppling till vissa Referensbolag och dessa Referensbolags förpliktelser. Räntebeloppet och det Slutliga Inlösenbeloppet som ska erläggas av Emittenten är beroende av huruvida en Kredithändelse har inträffat avseende ett eller flera Referensbolag och vissa meddelanden och tillkännagivanden har gjorts. Sannolikheten att en Kredithändelse inträffar kommer typiskt sett att fluktuera med, bland annat, den finansiella ställningen och andra karakteristik för det relevanta Referensbolaget, allmänna ekonomiska förhållanden, förhållandena på vissa finansiella marknader, politiska händelser, utvecklingar eller trender i varje särskild bransch och förändringar i rådande marknadsräntor. Under vissa omständigheter kan värdet som betalas till Obligationsinnehavarna vid inlösen vara lägre än dessas ursprungliga investering och kan under vissa omständigheter vara noll. Inga tillkommande betalningar Alla betalningar som görs av Emittenten ska göras med förbehåll för varje skatt, tull, källskatt eller annan betalning som kan vara erforderliga att göra, betala, kvarhålla eller dra av. Obligationsinnehavare kommer inte att vara berättigade till tillkommande belopp som kompensation för någon sådan skatt, tull, källskatt eller annan betalning och kan också resultera i förtida inlösen av Obligationerna. Erbjudandet Erbjudandeperioden kommer att vara från den 4 juni 2012 till den 29 juni 2012 ( Erbjudandeperioden ) och Obligationerna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige. Investerare kan teckna sig för Obligationer genom Emittentens kontor och genom Carnegie Investment Bank AB, distributören utsedd avseende Obligationerna. Investerare kanske inte får tilldelning av samtliga de Obligationer som de ansöker om. Emittenten kan besluta att avsluta Erbjudandeperioden i förtid. Erbjudandet kan, genom diskretionärt beslut av Emittenten, ställas in när som helst fram till Emissionsdagen. 9

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955

3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000. Global Issuance Programme. Series No: 3955 3 mars 2011 ING BANK N.V. Sammanfattning 50,000,000,000 Global Issuance Programme Series No: 3955 Issue of a minimum of SEK 20,000,000 5 Year Worst of Autocallable Notes due April 2016 Issue Price: 100

Läs mer

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE INDEXRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna

Läs mer

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA ANNEX EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1

Läs mer

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar

ANNEX. Avsnitt A Introduktion och varningar ANNEX Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska vara med i en sammanfattning

Läs mer

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA

EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA EMISSIONSPECIFIK SAMMANFATTNING AV DE AKTIE- OCH INDEXKORGRELATERADE OBLIGATIONERNA Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 till E.7).

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 4 juni 2012 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme (formerly IXIS Structured Products Limited) (Incorporated with limited liability in Jersey) Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Översättning av prospektsammanfattning Översättningen på följande

Läs mer

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR

SAMMANFATTNING AVSNITT A: INTRODUKTION OCH VARNINGAR SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade 'punkter'. Dessa punkter numreras i Avsnitt A - E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 20 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 20 januari 2006 Detta SEK 20 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S ( Banken eller

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS

SWEDISH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS SWEDISH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 28 November 2011 1 SAMMANFATTNING Sammanfattningen utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt

Läs mer

Översikt SAMMANFATTNING

Översikt SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Följande sammanfattning utgör ett utdrag från resterande del av Grundprospektet. Informationen i detta avsnitt Sammanfattning ska läsas och uppfattas som en introduktion till Grundprospektet.

Läs mer

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET

GRUNDPROSPEKT BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT EMISSIONSPROGRAMMET GRUNDPROSPEKT Daterat 24 april 2015 för emission av BITCOIN TRACKER-CERTIFIKAT under EMISSIONSPROGRAMMET av XBT Provider AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) Certifikaten garanteras av KnCGroup AB

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS035 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7).

SAMMANFATTNING. Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade Punkter. Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de punkter som ska ingå

Läs mer

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar

AVSNITT A - SAMMANFATTNING. Avsnitt A - Introduktion och varningar AVSNITT A - SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationspunkter kallade "Punkter". Dessa punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter

Läs mer

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande

SAMMANFATTNING Punkter Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Varning A.2 Samtycke till användning av Grundprospektet Icke-undantaget Erbjudande SAMMANFATTNING Sammanfattningar består av informationskrav som kallas Punkter och ska kommuniceras enligt Bilaga XXII till Kommissionens förordning (2004/809/EG) så som denna ändrats. Dessa punkter numreras

Läs mer

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen

SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar. Punkt. Observera att: A.1 Generell friskrivning avseende Sammanfattningen SAMMANFATTNING Sammanfattningar upprättas utifrån informationskrav kallade "Punkter". Dessa Punkter numreras i Avsnitt A till E (A.1 - E.7). Denna Sammanfattning innehåller alla de Punkter som ska ingå

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Bevis. Programmet. Swedbank. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 13 februari 2014 Diarienummer: 14-471 Swedbank AB (publ) Banken Program för Bevis Programmet Arrangör Swedbank VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET

Translation into Swedish of SUMMARY OF THE PROGRAMME ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV PROGRAMMET Translation into Swedish of "SUMMARY OF THE PROGRAMME" ÖVERSÄTTNING AV PROSPEKTSAMMANFATTNING Nedan följer en översättning av avsnittet "SUMMARY OF THE PROGRAMME" i Grundprospektet U.S.$40,000,000,000

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT

NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT NORDEA BANK AB (PUBL) NORDEA BANK FINLAND ABP EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT Arrangör Nordea Bank AB (publ) Grundprospektet har den 13 juni 2014 godkänts och registrerats av Finansinspektionen

Läs mer

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Warranter och Certifikat

NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp. Emissionsprogram för Warranter och Certifikat Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen och daterat den 12 juni 2013. NORDEA BANK AB (publ) NORDEA BANK FINLAND Abp Emissionsprogram för Warranter och Certifikat Arrangör Nordea Bank AB (publ)

Läs mer

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor

Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor Fast Partner AB (publ) Prospekt avseende inregistrering av obligationslån 2010/2015 om 300 000 000 kronor 15 februari 2011 1 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av Fast Partner

Läs mer

Elekta AB (publ) MTN-program

Elekta AB (publ) MTN-program Detta Grundprospekt är daterat och godkänt av Finansinspektionen den 9 mars 2015 och gäller i tolv månader från detta datum. Elekta AB (publ) MTN-program Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Viktig

Läs mer

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag.

Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 april 2014 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Castellum AB:s (publ) Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer