Program för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Program för personer med funktionsnedsättning Utifrån FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige ( 26)

2 Innehåll Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Programbeskrivning... 3 Mål med programmet... 3 Syfte med programmet... 3 Vem ansvarar för vad... 4 Hur är läget i Sverige... 5 Hur är läget i Oskarshamn... 6 Viktiga begrepp... 7 Fakta... 8 Programområden... 9 Fysisk tillgänglighet... 9 Information och kommunikation... 9 Bemötande...9 Utbildning Arbete och sysselsättning Boende Kultur och fritid Bilagor

3 Program för personer med funktionsnedsättning Bakgrund Programmet för personer med funktionsnedsättning har arbetats fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Dialogmöten har genomförts med representanter från kommunens förvaltningar, verksamhetsledning, handikappkommittén, kommunala rådet för funktionshindrade, Oskarshamns Hamn AB, Byggebo och Stiftelsen Forum. Synpunkter från dessa möten har varit grunden för arbetet med och innehållet i programmet. Programmet har därefter lämnats på remiss till samtliga nämnder, kommunala bolag, Handikappkommittén och RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) innan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fastställt programmet. Barnkonventionen, Nationella målen för funktionshinderspolitiken, Oskarshamns vision och kommunövergripande mål, skollagen, miljöbalken, socialtjänstlagen, diskrimineringslagen, lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagen. Programbeskrivning Programmet är styrande och vägledande för samtliga verksamheter i Oskarshamns kommun och helägda kommunala bolag. Detta program är en del av arbetet med att nå kommunens vision Oskarshamn ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet och det kommunövergripande målet Attraktiv kommun med hög livskvalitet med dess framgångsfaktorer varav ett är delaktiga medborgare. Oskarshamns kommun har tagit fram olika programområden som bedöms vara särskilt viktiga för att kunna delta på lika villkor. Dessa har kopplats till artiklar i FN-konventionen. Programområdena är fysisk tillgänglighet, information och kommunikation, bemötande, utbildning, arbete och sysselsättning, boende samt kultur och fritid. Programmet berör områden som kommunen själv kan påverka eller besluta om och ska ses som ett komplement till andra gällande lagar och styrdokument som till exempel FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Mål med programmet Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar för att handlingsplaner tas fram inom relevanta programområden. Handlingsplanerna med tillhörande aktiviteter eller åtgärder, eller bådadera, ska genomföras och följas upp under mandatperioden. Syfte med programmet är att Förbättra förutsättningarna för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Vidareutveckla tillgänglighetsarbetet i det dagliga arbetet. Bidra till att kommunens vision och mål om hög livskvalitet uppnås. Öka kunskapsnivå om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Öka medvetenheten och kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder hos beslutsfattare och medarbetare. 3

4 Vem ansvarar för vad Kommunfullmäktige har fastställt programmet. Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet följs upp och utvärderas. Nämnderna ansvarar för att senast besluta om handlingsplaner som ska genomföras under programperioden. Handlingsplanerna ska följas upp, utvärderas och avrapporteras till kommunstyrelsen årligen. Handlingsplanerna lyfts årligen med kommunala rådet för funktionsnedsatta. Kommunstyrelsen ansvarar för att programmet ska revideras vid behov, minst en gång varje mandatperiod. Tidplan för arbetet beskrivs i bilaga 5. Hur är läget i Sverige Det offentliga Sverige har ett stort ansvar för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska vara delaktiga i samhället. Myndigheten för delaktighets uppföljning Hur är läget 2014?, visar att många kommuner tar ett stort ansvar för funktionshindersfrågorna men samtidigt visar helhetsbilden att arbetet på kommunal nivå behöver ta fart. Uppföljningen visar att de kommuner som har en bra struktur och organisation för arbetet generellt sett är bättre på att genomföra åtgärder för att öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. De kommuner som använder FN-konventionen på något sätt har också generellt sett ett starkare arbete i övrigt. Ett annat tecken på att ett aktivt arbete bedrivs är om kommunen samråder med funktionshindersorganisationer. Kommunernas arbete Uppföljning omfattar olika delar av kommunernas arbete för ökad tillgänglighet och delaktighet. Det handlar bland annat om kommunernas organisation och struktur, arbetet med att skapa förutsättningar för och säkerställa tillgänglighet och att möjliggöra för medborgare att ha inflytande. Generellt verkar kommunerna vara bäst på att jobba med frågor inom utbildningsområdet och området fysisk tillgänglighet. Det finns stora utvecklingsmöjligheter kultur- och idrottsområdet och arbetsmarknadsområdet. En jämförelse mellan de olika områdena visar att frågorna om funktionshinder ofta är isolerade inom olika delar av kommunerna. Många kommuner skulle kunna ta ett bättre samlat grepp kring sitt arbete. Delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning berörs av den totala livssituationen och det behövs ett aktivt arbete inom alla politikområden. Uppföljning på kommunal nivå Från och med 15 maj 2014 finns möjlighet att jämföra och granska kommunernas arbete på 4

5 Hur är läget i Oskarshamns kommun? Arbetsmarknad Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har en särskilt viktig funktion som arbetsgivare. Inom arbetsmarknadsområdet ska kommunen samarbeta med näringslivet och genomföra särskilda stödinsatser riktade till personer med funktionsnedsättning. Enkäten besvarades av 171 kommuner och svarsfrekvensen är 59 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat. Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten. Idrott Alla människor har rätt att delta i idrottslivet som utövare och åskådare. Kommunen ansvarar för att kommunens idrottsanläggningar är tillgängliga och att det finns möjligheter för personer med funktionsnedsättning att idrotta. Enkäten besvarades av 188 kommuner och svarsfrekvensen är 65 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat. Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten. Kultur Alla människor har rätt att delta i kulturlivet som utövare och besökare. Kommunen ansvarar för att lokaler där kommunens kulturaktiviteter bedrivs är tillgängliga och att det finns möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva kultur. Enkäten besvarades av 188 kommuner och svarsfrekvensen är 65 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat. Oskarshamns kommun har inte besvarat enkäten. Utbildning Utbildning skapar förutsättningar för människors framtid och liv. När utbildningen fungerar bra förbättras förutsättningarna på arbetsmarknaden och i övriga livet. Kommunen har huvudansvar för att utbildningen fungerar för alla, även elever med funktionsnedsättning. Det handlar såväl om generella lösningar som att vid behov säkerställa anpassningar och särskilt stöd. Enkäten besvarades av 153 kommuner och svarsfrekvensen är 53 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat. Oskarshamns kommun har 34 av 51 poäng. Fysisk tillgänglighet Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har stort ansvar för många verksamheter som är nära knutna till invånarna. Det handlar tillgänglighet till bostäder, publika lokaler, allmänna platser och kommunens egna verksamheter. Enkäten besvarades av 171 kommuner och svarsfrekvensen är 59 procent. Uppföljningen baseras på kommunernas struktur för arbetet, vilka insatser som görs och vad detta gett för resultat. Oskarshamns kommun har 38 av 66 poäng. 5

6 Viktiga begrepp Mänskliga rättigheter Utgångspunkten för det här programmet är principen om mänskliga rättigheter som handlar om att alla människor har lika värde och lika rätt. Detta betonas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 3 klargör de grundläggande principerna Respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers oberoende. Icke-diskriminering. Fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället. Respekt för olikheter och accepterande av personer med funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och mänskligheten. Lika möjligheter. Tillgänglighet. Jämställdhet mellan kvinnor och män. Respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och respekt för funktionsnedsatta barns rätt att bevara sin identitet. Tillgänglighet och delaktighet Bra tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktiga i samhället. Bra tillgänglighet är samtidigt ett allmänintresse. Det som är nödvändigt för många är bra för alla. Många hinder är enkla att åtgärda men enklast av allt är att göra rätt från början; att i all planering och genomförande, utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Uttrycket tillgänglighet innebär i detta program att vi strävar efter att lokaler, information och verksamheter är tillgängliga oavsett funktionsförmåga. Det betyder exempelvis ett bemötande utan diskriminering och att webbplatser och elektroniska tjänster är utformade så att personer med funktionsnedsättning kan ta del av dem. Det kan även innebära att tillgängliga lokaler anordnas vid möten/konferenser och att det finns kunskap om vad tillgänglighet är för personer med funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning och funktionshinder Personer med funktionsnedsättning är inte en enhetlig grupp där alla är lika. Det handlar om olika individer med olika typer av funktionsnedsättningar och i varierande grad. Det finns också stor variation i vilken situation eller miljö en person blir hindrad. Oskarshamns kommun använder Socialstyrelsens definitioner: Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen. 6

7 Fakta Andelen äldre Sverige har en åldrande befolkning. Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas andelen äldre i befolkningen öka med 30 procent mellan 2010 och Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år Åldrandet i sig innebär en rad biologiska funktionsnedsättningar och andelen kroniska sjukdomar kommer rimligtvis att öka. I Oskarshamns kommun beräknas antal personer mellan år se ut enligt följande: 2015: personer 2020: personer 2025: personer 2030: personer Nedsatt rörelseförmåga Det går inte att beskriva nedsatt rörelseförmåga som en enhetlig funktionsnedsättning. Många skador och sjukdomar orsakar nedsatt rörelseförmåga. Reumatism och olika neurologiska sjukdomar är de vanligaste orsakerna. Olyckor är också en vanlig orsak till svårigheter att röra sig. Andra anledningar kan vara Cerebral pares (CP), Multipel skleros (MS) eller stroke. Hörselskador Hörselskador är en vanlig funktionsnedsättning. Det finns dels döva och dövblinda, dels personer med olika grader av nedsatt hörsel. Närmare en miljon människor i vårt land har någon form av hörselnedsättning. Medicinska funktionsnedsättningar Medicinska funktionsnedsättningar är en konsekvens av störningar i kroppens inre organ. Diabetes, astma, allergier, epilepsi, psoriasis, blödarsjuka och olika mag- och tarmsjukdomar är exempel på medicinska funktionsnedsättningar. Psykiska funktionsnedsättningar Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en mycket blandad grupp som kan ha sociala och psykiska problem i vardagen. Schizofreni, psykoser, autism, fobier och ADHD är några exempel. Intellektuella, kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar Att ha intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar innebär svårigheter att kommunicera med omgivningen och att förstå och uppfatta information. Dessa svårigheter kan bero på att en person har en utvecklingsstörning, demenssjukdom eller en tal- och språkskada orsakad av till exempel CP, MS, Parkinsons sjukdom eller stroke. Till talskador räknas också stamning. Dyslexi är en funktionsnedsättning, som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Svårigheterna handlar om att avläsa och uttolka tecken, inte om att förstå deras innebörd. Det finns alltså ingen koppling till intelligens. Förutom svårigheter att läsa eller skriva, eller bådadera, kan dyslexi medföra att man har svårt att komma ihåg detaljer och hålla ordning på många olika saker samtidigt. Man räknar med att 5 10 procent av befolkningen har dyslektiska problem. Synskador Samlingsbegreppet synskadade innefattar dels blinda eller gravt synskadade som saknar syn eller endast kan skilja på ljus och mörker, dels synsvaga som har vissa synrester. 7

8 Programområden Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, oavsett funktionsförmåga. Det innebär att de satsningar kommunen gör för att förbättra medborgarnas hälsa gäller alla. En god hälsa bestäms av många faktorer, bland annat faktorer i livsmiljön, samhällets struktur och levnadsförhållanden. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver nödvändiga åtgärder för att alla ska kunna ta del av samhället. En god hälsa berörs särskilt i följande artiklar i FN-konventionen: 5, 6, 7, 19, 25, 26, 27, 28, 30. I Oskarshamns kommun har vi valt att lyfta fram följande områden: fysisk tillgänglighet, information och kommunikation, bemötande, utbildning, arbete och sysselsättning, boende, kultur och fritid. Dessa områden är särskilt viktiga för att kunna delta på lika villkor och bidrar till en god hälsa. Handlingsplaner ska tas fram utifrån programområdena. Nämnderna ansvarar för att besluta om handlingsplaner som ska genomföras. 8

9 Information och kommunikation Oskarshamns kommun strävar efter att: Alla kan få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 9, 17, 21, 29, 30 Information handlar om att kunna ta del av kommunal information oavsett funktionsförmåga. Kommunikation handlar om att kunna kommunicera med andra oavsett funktionsförmåga. Fysisk tillgänglighet Oskarshamns kommun strävar efter att: Alla kan förflytta sig, vistas i och använda inne- och utemiljöer i vår kommun Alla kan utrymma eller sätta sig i säkerhet vid en eventuell olycka Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 9, 11, 19, 20, 29, 30 Fysisk tillgänglighet är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har stort ansvar för många verksamheter som är nära knutna till invånarna. Det handlar om tillgänglighet till publika lokaler, allmänna platser och till kommunens egna verksamheter. Kommunen ska sträva efter att samarbeta med privata publika verksamheter och fastighetsägare med publika lokaler. Genom att identifiera och undanröja hinder blir fler människor delaktiga. När man planerar och genomför förändringar ska man utgå från att människor är olika och har olika behov. Byggnader och utemiljöer ska utformas så att de fungerar för alla. Begränsningar kan finnas inom vissa naturoch kulturmiljöer. Bemötande Oskarshamns kommun strävar efter att: Alla bemöts med kunskap och respekt och är delaktiga i frågor som gäller en själv Öka kunskaperna om funktionsnedsättningar och funktionshinder Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 8, 17, 19, 21, 29, 30 Alla människor har lika värde och lika rätt att bli respekterade fullt ut för den de är. 9

10 Utbildning Oskarshamns kommun strävar efter att: Alla kan delta i utbildningar som kommunen erbjuder Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 7, 8, 9, 24 Utbildning skapar förutsättningar för människors framtid och liv. När utbildningen fungerar bra förbättras förutsättningarna på arbetsmarknaden och i övriga livet. Kommunen har huvudansvar för att kommunens utbildning fungerar för alla. Det handlar såväl om generella lösningar som att vid behov säkerställa extra anpassningar och särskilt stöd. Arbete och sysselsättning Oskarshamns kommun strävar efter att: Skapa förutsättningar till meningsfullt arbete och sysselsättning Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 19, 27, 28 Arbete eller meningsfull sysselsättning är en av de viktigaste faktorerna för att kunna vara delaktig i samhället. Kommunen har en särskilt viktig funktion som arbetsgivare och ska samarbeta med aktörer på arbetsmarknaden bland annat genom särskilda stödinsatser. Boende Oskarshamns kommun strävar efter att: Tillgängligheten ökar successivt i alla bostäder Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 17, 22, 23, 28 Inom Oskarshamns kommun finns olika bostäder med anpassningar. Enligt plan- och bygglagen ska bostäder vid ny- och ombyggnad göras tillgängliga och användbara för alla. Kommunen ska sträva efter att samverka med privata fastighetsägare. Kultur och fritid Oskarshamns kommun strävar efter att: Alla kan delta i och tillgodogöra sig kultur- och fritidsaktiviteter Kopplas till följande artiklar i FN-konventionen: 19, 20, 28, 29, 30 Kommunen erbjuder en mängd valmöjligheter för den som vill vara aktiv på sin fritid oavsett funktionsförmåga. 10

11 Bilaga 1 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Alla människor har lika värde och lika rätt Sverige följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen står det att samhällets ansvar för mänskliga rättigheter ska gälla även för personer med funktionsnedsättning. Konventionen beskriver nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av de rättigheter de har i samhället. Konventionen innehåller 50 artiklar. Rättigheterna är odelbara och beroende av varandra Rättigheterna i konventionen är odelbara det vill säga, ingen rättighet är viktigare än någon annan. Samtidigt är alla rättigheter beroende av och relaterade till varandra. God hälsa är till exempel en förutsättning för att kunna ha ett arbete, och en persons hälsa kan förbättras om hen är en del av arbetsmarknaden. I sin tur är både arbete och god hälsa beroende av att rätten till tillgänglig fysisk miljö och information (artikel 9) är uppfylld. Både arbete och en god hälsa har en avgörande betydelse för att rätten till goda levnadsvillkor (artikel 28) ska kunna tillgodoses. Konventionens innehåll: Artikel 1-4 beskriver grundläggande principer Artikel 5-30 är rättighetsartiklar som till exempel, hälsa, utbildning, arbete och fritid. Artiklarna 5-9 tar upp övergripande områden som är viktiga för att kunna genomföra dessa Artikel är procedurregler om hur genomförande, uppföljning och övervakning av konventionen ska gå till 11

12 Lista över konventionens rättighetsartiklar 5 Jämlikhet och icke-diskriminering 6 Kvinnor med funktionsnedsättning 7 Barn med funktionsnedsättning 8 Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning 9 Tillgänglighet 10 Rätten till liv 11 Risksituationer och nödlägen 12 Likhet inför lagen 13 Tillgång till rättssystemet 14 Frihet och personlig säkerhet 15 Rätt att inte utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 16 Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp 17 Skydd för den personliga integriteten 18 Rätt till fri rörlighet och till ett medborgarskap 19 Rätt att leva självständigt och att delta i samhället 20 Personlig rörlighet 21 Yttrandefrihet och åsiktsfrihet, samt tillgång till information 22 Respekt för privatlivet 23 Respekt för hem och familj 24 Utbildning 25 Hälsa 26 Habilitering och rehabilitering 27 Arbete och sysselsättning 28 Tillfredställande levnadsstandard och social trygghet 29 Deltagande i det politiska och offentliga livet 30 Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott 12

13 Bilaga 2 FN:s barnkonvention Alla barn har rätt till ett fullvärdigt liv Oskarshamns kommun följer FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 7 står det att barn med funktionsnedsättning ska ha alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. FN:s barnkonvention gäller alla barn. Där finns fyra grundprinciper: Förbud mot diskriminering (artikel 2) Barnets bästa (artikel 3) Rätten till liv och utveckling (artikel 6) Respekt för barnets åsikter och rätten att uttrycka mening (artikel 12) Enligt artikel 23 i barnkonventionen har barn med funktionshinder rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. 13

14 Bilaga 3 Nationella mål för funktionshinderspolitiken De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast år Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns. Dessa är: Samhällsgemenskap med mångfald som grund Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Inriktningen på arbetet: Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning Förebygga och bekämpa diskriminering Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande 14

15 Bilaga 4 Oskarshamns kommuns vision och övergripande mål Balanserade styrkort Alla övergripande mål och verksamhetsmål redovisas i en balanserad styrkortsmodell som innehåller olika perspektiv: ekonomi, medborgare, medarbetare och utveckling. Syftet är att fokusera på viktiga områden. Modellen ska bidra till en tydlig röd tråd mellan de övergripande målen och nämndernas verksamhetsmål. Ett styrkort innehåller följande uppgifter: Mål anger vad som ska uppnås Framgångsfaktorer anger hur målet ska uppnås Nyckeltal anger hur mätning ska ske Mättider anger när mätning ska ske Måltal anger vad nyckeltalet ska uppgå till när målet är uppnått Uppfyllelsetid anger när måltalet ska vara uppnått Visionen Oskarshamn - ett internationellt energicentrum och en tillväxtkommun med hög livskvalitet. Övergripande mål De nya övergripande målen gäller från och med De togs fram av kommunfullmäktige under 2009 och under 2010 arbetade nämnder och förvaltningar med att bryta ner de övergripande styrkorten till sina verksamheter. De övergripande målen ska ses över en gång per mandatperiod. De kommunövergripande målen är: Ekonomi: att ha en god ekonomisk hushållning Medborgarna: att var en attraktiv kommun med hög livskvalitet Medarbetarna: att vara en attraktiv arbetsgivare Utveckling: att ha en ökad tillväxt 15

16 Bilaga 5 Tidplan för arbetet med program för personer med funktionsnedsättning och dess handlingsplaner Handlingsplan enligt kommungemensam mall. Styrelse och nämnder beslutar om sina handlingsplaner. Oktober 2015 Kommunstyrelsen samlar in alla handlingsplaner. Handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för funktionsnedsatta. Mars 2016 Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall. Rapport till kommunstyrelsen. Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för funktionsnedsatta. Mars 2017 Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall. Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för funktionsnedsatta. Mars 2018 Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall. Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för funktionsnedsatta. Mars 2019 Uppföljning av handlingsplaner enligt kommungemensam mall. Rapport till kommunstyrelsen vad som genomförts sedan mars Uppföljningen av handlingsplanerna lyfts med kommunala rådet för funktionsnedsatta. 16

17 Bilaga 6 HANDLINGSPLAN År: Förvaltning: Programområde Vad Varför När Hur (område där aktivitet/åtgärd ska ske) (aktiviteter/åtgärder som ska göras) (ange motivering till aktivitet/åtgärd) (aktiviteten ska genomföras fr.o.m. t.o.m.) (hur ska aktiviteten/åtgärden genomföras) 18 (vem ansvarar för att aktivitet/åtgärd genomförs och följs upp) (till vem rapportering ska ske och när) Ansvar Avrapportering till Program för personer med funktionsnedsättning

18 Bilaga 7 Sida 1 av 2 Datum 201x-xx-xx Vår beteckning Uppföljning handlingsplan Tjänsteställe/handläggare Förvaltning Anvisningar: Detta är en uppföljning av handlingsplan (till program för personer med funktionsnedsättning) som ska undertecknas av förvaltningschef. Rubrikerna i slutrapporten får ej ändras. Texten ska vara tydlig, konkret och vara på max 3 sidor. All kursiv text är hjälptext som ska raderas eller ersättas när rapporten är färdigskriven. Ersätts texten ska den kursiva formateringen tas bort. Uppföljning handlingsplan 201x 201x Handlingsplanens innehåll Lite bakgrund om när beslut om handlingsplanen togs, vilka programoråden förvaltningen har valt och varför. En övergripande sammanfattning över vad som genomförts under året. Fysisk tillgänglighet Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Information och kommunikation Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Bemötande Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Utbildning Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Arbete och sysselsättning Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel Oskarshamn Fax

19 Sida 2 av 2 Boende Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. Kultur och fritid Beskriv vilka aktiviteter/åtgärder som var planerade för perioden och vad som har genomförts. FÖRVALTNING Namn Förvaltningschef 20

20 Läs mer Myndigheten för delaktighet Oskarshamns kommun Programmet finns också på kommunens hemsida Oskarshamns kommun Box 706, Oskarshamn E-post: Tel: , Servicecenter

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunledningskontoret KSKF/2016:132 Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017-2021 Antaget av kommunfullmäktige den 9 februari 2017, 8

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Eskilstuna kommuns plan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2017 2021 1 Målsättning med tillgänglighetsarbetet Övergripande mål Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Full delaktighet för alla Kommunfullmäktige har beslutat om Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige

Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Ett samhälle för alla - Tillgänglighetspolicy för Bodens kommun 2013-2017 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-02-18 5 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Definitioner 3 Tillgänglighetspolicy för Bodens

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun

Handikappolitiskt program för Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor Handikappolitiskt program för Södertälje kommun alla nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Antagen av kommunfullmäktige i oktober 2011 Vision och grundläggande utgångspunkter Södertälje

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Program för ett tillgängligt samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett tillgängligt samhälle Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt

Handbok i FN-konventionen. - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tänk nytt, lätt och rätt Tänk nytt, lätt och rätt Alla förvaltningar, nämnders och bolagsstyrelsers ansvar Handbok i FN-konventionen - om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige i Sävsjö

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället. Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Jeanette Nordin, Uppdragsstrateg Omsorgsförvaltningen december 2016 Agenda Syfte med programmet Varför ett funktionshinderpolitiskt program

Läs mer

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun

Handikappolitisk plan Upplands Väsby kommun Styrdokument, plan Stöd & Process 2014-01-31 Joel Kannisto Sand 08-590 973 83 Dnr KS/2012:87 Joel.Kannisto@upplandsvasby.se Handikappolitisk plan 2014-2018 Upplands Väsby kommun Nivå: Kommungemensamt Antagen:

Läs mer

Funktionshinder och Agenda Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet

Funktionshinder och Agenda Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Funktionshinder och Agenda 2030 Hans von Axelson Myndigheten för delaktighet Dagens frågeställningar Varför behövs funktionshinderspolitik? Vad är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Funktionshinderpolitik. - En Fråga om Mänskliga Rättigheter

Funktionshinderpolitik. - En Fråga om Mänskliga Rättigheter Funktionshinderpolitik - En Fråga om Mänskliga Rättigheter Grunderna i funktionshinderspolitiken Mille Salomaa Lindström Myndigheten för delaktighet: Vi är ett kunskapsnav som bidrar till genomförandet

Läs mer

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten

alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Tillgänglig utbildninglärmiljöns betydelse för att alla barn och elever ska lyckas i lärandet Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens samlade stöd i specialpedagogiska

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Policy för funktionshinderfrågor

Policy för funktionshinderfrågor Styrdokument 1 (5) 2014-06-24 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-09-18 x, att gälla fr.o.m. 2015 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentig: Kanslichefen Reviderad: revideras senast 2018-12-31

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun

Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220,171219. 181102 Page 1 of 8 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den kommer att

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag. Mönsterås 1 oktober. Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Länsstyrelsens funktionshindersuppdrag Mönsterås 1 oktober Åsa Felix Everbrand Enheten för social hållbarhet Nationellt mål för funktionshinderspolitiken Det nationella målet för funktionshinderspolitiken

Läs mer

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Program för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2021 KS/2017:585 Södergatan 20, 195 85 Märsta Tel (vxl) 08-591 260 00 Fax 08-591 260 36 sigtuna.kommun@sigtuna.se www.sigtuna.se

Läs mer

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning [? G- _ NOSJ0 11 Il }) -- -- - kommun Handlingsplan om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handlingsplanen gäller 2016-2020 enligt beslut i kommunfullmäktige april 2016 Handlingsplan om rättigheter

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Handikappolitiskt program för Vara kommun

Handikappolitiskt program för Vara kommun Handikappolitiskt program för Vara kommun 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund...1 Definition...1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Förord. Lilly Bäcklund Kommunstryrelsens ordförande. John-Gunnar Jönsson Kommunchef

Förord. Lilly Bäcklund Kommunstryrelsens ordförande. John-Gunnar Jönsson Kommunchef Förord En av fem som lever i Lycksele kommun har någon form av funktionsnedsättning. Det kan röra sig om personer med rörelsehinder, nedsatt syn eller hörsel, psykisk funktionsnedsättning, allergi eller

Läs mer

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN

HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN HANDIKAPPOLICY FÖR NACKA KOMMUN Nacka kommun har en handikappolicy. Syftet med den är att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra, med samma rättigheter och

Läs mer

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23. Reviderad 2017-11-22. Dokumentnamn Fastställd av Gäller

Läs mer

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna

Handikapprådet. KHR: Kommunala handikapprådet. ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna Kommunala KHR Handikapprådet Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun och handikapporganisationerna KHR: Kommunala handikapprådet ett samverkansorgan mellan Södertälje kommun

Läs mer

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Ett aktiverande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2016-11-23 Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Handlinsplan

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING VERKSAMHETSOMRÅDE HANDIKAPPOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8 2008-05-02 DNR 172-08-006 SDN 2008-05-22 Handläggare: Susanne Rydberg-Lif Telefon: 08-508 06 125 Till Bromma stadsdelsnämnd

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Barnperspektiv på funktionsnedsättning

Barnperspektiv på funktionsnedsättning Barnperspektiv på funktionsnedsättning Alla barn har rätt att vara barn Rättigheter Förhållningssätt Rättigheter Barnkonventionen 1990 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder

FN:s Olika konventioner. Funktionsnedsättning - funktionshinder Funktionsnedsättning - funktionshinder År 1982 antog FN:s Generalförsamling Världsaktionsprogrammet för handikappade Handikapp definierades som ett förhållande mellan människor med och brister i omgivningen

Läs mer

Revidering av prioriterade åtgärder i handikappolitiska planen

Revidering av prioriterade åtgärder i handikappolitiska planen Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-05 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:342 20921 Kommunstyrelsen Revidering av prioriterade åtgärder i handikappolitiska

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Tillgänglighetsprogram

Tillgänglighetsprogram Tillgänglighetsprogram Krokoms kommuns styrdokument STRATEGI avgörande vägval för att nå målen PROGRAM verksamheter och metoder i riktning mot målen PLAN aktiviteter, tidsram och ansvar POLICY Krokoms

Läs mer

Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Habilitering & Hälsa

Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Habilitering & Hälsa Styrdokument för Västra Götalandsregionens verksamheter inom Habilitering & Hälsa Beslutad av regionfullmäktige 2010-02-02 Redaktionella justeringar p g a namnbyte 2 Bakgrund Grunden för Västra Götalandsregionens

Läs mer

Människor med funktionshinder i Västra Götaland

Människor med funktionshinder i Västra Götaland Människor med funktionshinder i Västra Götaland Inventering av målgrupper Kortversion 2000 Regionens Hus, 462 80 Vänersborg Tel: 0521-27 52 30 Fax 0521 27 52 57 Texttel: 0521-27 50 90 Inledning I denna

Läs mer

Grundläggande värden - från teori till praktik

Grundläggande värden - från teori till praktik Grundläggande värden - från teori till praktik Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Innehåll Grundläggande

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016

FUNKTIONSHINDERPLAN 2013-2016 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning...SID. 3 Historik...SID. 3 Syfte...SID. 4 Övergripande mål...sid. 4 Vägledande principer...sid. 4 Mål 1: Medvetandegörande

Läs mer

Policy för. Arbetsmarknad

Policy för. Arbetsmarknad Policy för Arbetsmarknad Denna arbetsmarknadspolicy är s syn på arbete/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Policyn utgår från vårt mål att uppnå ett samhälle för alla. Arbete är en viktig

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr Sida 1 (6) 2017-12-05 Handläggare Catarina Nilsson 08-508 262 42 Till Trafiknämnden 2018-02-01 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Svar på remiss

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Fastställt av kommunfullmäktige 2010-06-17 102 2 Inledning Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2009 att uppdra åt beredningen för Vuxenfrågor

Läs mer