EBITS Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad Informationssäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EBITS 2007-11-23 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2009-10-26 Informationssäkerhet"

Transkript

1 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad Informationssäkerhet TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Inledning En stor del av den IT-utrustning som finns på marknaden idag och som i allt större utsträckning används har möjlighet att överföra data trådlöst. Exempel på sådan utrustning är bärbara datorer, handdatorer, avancerade mobiltelefoner, skrivare och digitala kameror. Den trådlösa kommunikationen sker med hjälp av olika tekniker där radioöverföring (t.ex. WLAN och Bluetooth) och IR är de vanligaste. Användandet av trådlös kommunikation kan skapa många möjligheter, men för också med sig många svårhanterade hot. Syfte Syftet med detta dokument är att ge en översikt över ett antal aspekter relaterade till informationssäkerhet, som bör beaktas då man överväger att införa trådlös dataöverföring. Ett sådant införande bör naturligtvis föregås av en hot- och riskanalys som kan bidra till att klargöra om trådlösa tekniker över huvudtaget är lämpliga att använda i det aktuella fallet och vilka säkerhetstekniker som i så fall måste användas. Vidare presenteras ett exempel på regelverk som kan användas som grund för att ta fram egna verksamhetsanpassade regler för trådlösa datanät (WLAN). Hot översikt Förutom de hot som kan identifieras i samband med användning av traditionell trådbunden utrustning, är användningen av trådlös utrustning utsatt för ytterligare hot där några av dessa redovisas nedan. Avlyssning Okontrollerad utbredning av radiovågor gör det mycket enkelt för en angripare att avlyssna trådlösa nät (t.ex. WLAN) på distans utan fysisk åtkomst till avlyssnad utrustning. Lättillgängliga program finns som utan användning av dyr specialutrustning kan avlyssna trafik på långa avstånd utan att angriparen riskerar upptäckt. Intrång Trådlös utrustning kan utan att användaren förstår det automatiskt bli kopplad mot okänd (läs angriparens) utrustning. Under vissa förutsättningar kan detta i sin tur resultera i att en angripare får kontroll över den utsatta utrustningen. Förutom att angriparen då kan stjäla, manipulera och förstöra information, kan den angripna utrustningen prepareras för att fungera som en språngbräda för attacker mot de nät där den manipulerade utrustningen kopplas in (t.ex. företagets interna nät). Tillgänglighet På grund av dess konstruktion är trådlös utrustning särskilt känslig för tillgänglighetsattacker. Det är relativt enkelt att förhindra Trådlös_kommunikation v1.1.doc 1 (5)

2 avsedd funktion hos utrustningen genom att t.ex. överbelasta utrustningen med specialutformad nättrafik. Användarintegritet Eftersom den trådlösa utrustningen också fungerar som en sändare är det möjligt att på distans följa enskilda användares förflyttningsprofiler. Användning av trådlös utrustning är som synes förknippad med risker. Detta beror på att de tekniska skyddsåtgärder som i dagsläget finns tillgängliga inte alltid är tillräckliga, och att utrustningen ofta är mycket svår att konfigurera på rätt sätt för att åstadkomma ett tillräckligt skydd. Det är därför av yttersta vikt att expertis används vid införande av trådlös teknik och att en lösning efter införande kontrolleras noggrant (helst av en utomstående part). EXEMPEL på regler för trådlösa nät Syfte Felaktigt installerade trådlösa nätverk, WLAN, kan göra hela Företagets nät tillgängligt för obehöriga och omintetgöra de säkerhetslösningar som normalt skyddar oss. Det är både enkelt och billigt att införskaffa ett WLAN, men det krävs stor kunskap att installera och konfigurera det på ett säkert sätt. Företagets WLAN skall genom effektiv kommunikation främja den totala affärsnyttan för Företaget. Verksamheten ska kunna kommunicera och använda gemensamma IT-resurser med väldefinierade funktioner, väldefinierad tillgänglighet, kapacitet och säkerhet. Omfattning Dessa regler gäller samtliga trådlösa nätverk inom Företaget. Regler En styrgrupp för WLAN-frågor ska finnas. I denna grupp skall representanter som är störst användare av WLAN finnas representerade. Vid önskemål om att installera trådlöst nät skall detta meddelas till, och godkännas av, Företagets IT-säkerhetschef. Företagets accesspunkter för WLAN skall vara utvalda och godkända av styrgruppen. Övriga anslutningar skall följa styrgruppens anvisningar. Tekniska lösningar för WLAN skall följa fastställda regler för LAN samt reglerna i detta dokument. Lösningar för WLAN skall vara Företagsgemensamma och uppfylla en miniminivå av funktions-, tillgänglighets-, kapacitets- och säkerhetskrav beskrivna av styrgruppen för WLAN. Dokumentation av alla WLAN-förbindelser för gemensamma IT-system skall hanteras centralt och utföras efter anvisningar från styrgruppen för WLAN Trådlös_kommunikation v1.1.doc 2 (5)

3 Företagets lösningar för WLAN skall vara tekniskt och administrativt överensstämmande med kraven för informationssäkerhet. Grundregeln är att en logiskt skild lösning implementeras i enlighet med Företagets standard för gäst-wlan och att lösningen inte har någon koppling till Företagets interna nät utom via en Remote Access-tjänst. Övergripande Skriftlig motivering för anslutning av trådlöst nät och genomförd riskanalys skall presenteras. Riskanalysen ska innefatta tre scenarier baserat på tillgänglighet, riktighet och sekretess. o Tillgänglighet Vad är risken och konsekvensen för avbrott o Riktighet Vad är risken och konsekvensen av att informationen förvanskas o Sekretess Vad är risken och konsekvensen för att någon obehörig kan läsa och använda sig av känslig information, och hur stor är risken och konsekvensen för att någon kan koppla in sig på Företagets interna nät. Tänkta accesspunkter och spridning skall preciseras Installation skall genomföras av företag med erkänt kvalificerad kunskap om installation av trådlösa nätverk. Efter installation av trådlöst nät skall installationen säkerhetskontrolleras av oberoende tredje part och rapporten sändas till företagets IT-säkerhetschef. Samtliga access-punkter kommer på initiativ av IT-avdelningen regelbundet att testas avseende säkerhet. Övervakning skall larma för otillåten access. WLAN skall även övervakas avseende otillåtna/ogiltiga (rogue) accesspunkter. En accesspunkt som inte uppfyller specifika säkerhetsinställningar skall kopplas bort. Företagets accesspunkter för WLAN, får endast användas inom en begränsad geografisk spridning såsom en lokal. WLAN-implementationen skall följa IEEE i-standarden Användare skall verifieras innan access ges. Enheter för accesskontroll skall finnas. Accesspunkter Accesspunkter för WLAN skall vara logiskt åtskilda från det interna nätverket genom att accesspunkten mellan det trådlösa nätverket och Företagets interna nätverk är säkrad via en brandvägg. Det trådlösa nätverket skall vara utrustat med accesskontroll. Accesspunkter skall använda dynamiskt utbyte av nycklar. Trådlöst nätverk skall krypteras med WPA eller WPA Trådlös_kommunikation v1.1.doc 3 (5)

4 Kryptonycklar skall vara i Hexadecimalt format och inte endast bestå av skrivbara tecken. Om WPA används ska ett starkt lösenord användas i enlighet med fastställda lösenordsregler. Kryptonycklar skall bytas med täta intervall och får inte vara statiska. Starka lösenord skall användas för administratörer av accesspunkter. Säkerställ kryptering av lösenord innan överföring. IPSec-baserad Virtual Private Network (VPN)-teknik skall användas för att skydda trafiken i WLAN:et. Statiska IP-adresser skall användas för accesspunkter. Automatisk omkonfiguration av felaktiga accesspunkter. All WLAN trafik ska övervakas med IDS. Nätet får inte benämnas med namn som kan identifiera det som ingående i Företaget. Sändningsstyrkan ska vara så minimal som möjligt för att begränsa oönskat täckningsområde och accesspunkter skall skärmas av så att trafik inte går i oönskad riktning. Accesspunkter får inte annonsera sin närvaro med s.k. beacons, utan i stället skall klienterna konfigureras så att de associeras med specifika accesspunkter. Standardnamn för SSID skall inte användas. Accesspunkterna skall regelbundet ses över avseende säkerhetsuppdateringar. Accesspunkter får inte fysiskt placeras så att de kan ses genom fönster och dörrar. Accesspunkterna skall vara fysiskt skyddade för att omöjliggöra återstart med standardinställningar. Eventuella anslutningar för konsol skall avaktiveras. Accesspunkter skall kunna aktiveras/avaktiveras fjärrstyrt eller per automatik under perioder då de inte används eller övervakas. (Power-over-Ethernet [PoE]) Ansvar Ansvarig för att dessa regler upprätthålls och uppdateras är Företagets ITsäkerhetschef. Den eller de inom Företaget som har uppdrag att installera WLAN ansvarar för att dessa regler följs. Övrigt Frågor kan ställas till EBITS via e-post Trådlös_kommunikation v1.1.doc 4 (5)

5 Ordförklaringar Bluetooth En industrispecifikation för radiobaserad kommunikation med begränsad räckvidd (1m, 10m eller 100m) som dock kan fångas upp på betydligt större avstånd. Bluetooth används för informationsutbyte mellan t.ex. mobiltelefoner, bärbara datorer, skrivare, digitala kameror osv. IEEE i En utökning av IEEE standarden som specificerar säkerhetsmekanismer för trådlösa nät. IDS Intrusion Detection System - Ett system för att upptäcka olika typer av oönskade aktiviteter i datorsystem (datornät och datorer). Dessa aktiviteter inkluderar bl.a. överbelastningsattacker, intrångsförsök och virusangrepp. IPSec IPSec är en samling protokoll för att säkra IPprotokollet m.h.a. autenticering och/eller kryptering av datapaket. IPSec kan användas för att upprätta och skydda ett VPN (Virtual Private Network). VPN Virtual Private Network - Ett samlingsnamn för ett antal tekniker och protokoll som använder publika nät för att skapa privata datornät. På detta sätt kan lokala datornät (LAN) kopplas ihop och externa användare kan ges åtkomst till företags interna nät. IR Olika tekniker för att på korta avstånd trådlöst kommunicera m.h.a. infrarött ljus. PoE Power over Ethernet - Ett samlingsnamn för olika tekniker att tillsammans med data skicka elektrisk energi till apparater (t.ex. trådlösa accesspunkter, IP-telefoner och webbkameror) i en tvinnad parkabel i ett Ethernet. "Rogue" accesspunkt En accesspunkt i ett WLAN som satts upp utan administratörens tillåtelse och som kan t.ex. användas av en angripare för att avlyssna trafik på WLAN:et. SSID Service Set Identifier - Ett namn som delas av de utrustningar som vill kommunicera med varandra i ett trådlöst nät (enligt IEEE standarden). WLAN Wireless Local Area Network - Ett samlingsnamn för olika typer av trådlösa nät. Den vanligaste typen är de nät som bygger på IEEE standarden och används bl.a. för att koppla ihop datorer med trådlösa accesspunkter både i hem och på företag Trådlös_kommunikation v1.1.doc 5 (5)

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning

RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862. Trådlösa LAN. En teknisk marknadsbeskrivning DATUM RAPPORTNUMMER 28 april 2004 PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9862 Trådlösa LAN En teknisk marknadsbeskrivning Förord Förord PTS hanterar idag frågor inom ett stort antal teknikområden såsom telefoni, Internet

Läs mer

Apple AirPort-nätverk

Apple AirPort-nätverk Apple AirPort-nätverk 1 Innehåll Kapitel 1 3 Komma igång 5 Ställa in en trådlös Apple-enhet för Internetanslutning med AirPort-verktyg 6 Öka räckvidden på AirPort-nätverket 6 Dela en USB-hårddisk som är

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade? Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C Uppsatsarbete 15 hp Handledare: Gunnar Klein Examinator: Annika Andersson HT 2014 Vilka konsekvenser medför dataintrång för drabbade och icke-drabbade?

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen

Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Digabi-projektet 19.6.2014 Rapport om nätverk för examenslokaliteter Användning av lokalt trådlöst nätverk vid elektronisk studentexamen Under hösten 2014 kommer SEN att bestämma huruvida det går att bygga

Läs mer

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Uppsala universitet Institution för informatik och media Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Awat Ismail, Fredrik Jonsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum:

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg

Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg Säkerhet i mobila lösningar inom kommunal vård och omsorg 1(44) Förord Denna rapport är resultatet av det uppdrag som Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument... 3 1.2 Förkortningar och ordförklaringar... 3 2 Sammanfattning...4 3 Om projektet...5 4 DNS-tjänst med kvalitet...6 4.1 Vad innebär kvalitet

Läs mer

Brottsliga angrepp mot internetbanker

Brottsliga angrepp mot internetbanker RAPPORT DEN 18 JUNI 2007 DNR 07-7950-399 2007 : 10 Brottsliga angrepp mot internetbanker INNEHÅLL SÅ SKYDDAR DU DIG SOM INTERNETKUND 1 SAMMANFATTNING 2 FINANSIELLA TJÄNSTER VIA INTERNET 3 Användningen

Läs mer

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag

Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag Tivoli En datasäkerhetsföreläsning i sammandrag - 1 - - 2 - IT-säkerhet, introduktion IT vad är det? IT handlar åtminstone i den här diskussionen om datorer i olika former. Sådana datorer finns det lite

Läs mer

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20

Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation. Version 2014-05-20 Vägledning till uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation Version 2014-05-20 2 3 1. Inledning Enligt förordningen (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden ska nämnden

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

DNSSEC Policy (DP) Denna DP gäller gemensamt för:

DNSSEC Policy (DP) Denna DP gäller gemensamt för: Författare: Stephen Dorch Sida: 1 av 17 DNSSEC Policy (DP) Denna DP gäller gemensamt för: Borgholms kommun org.nr. 212000-0795 Emmaboda kommun org.nr. 212000-0738 Hultsfreds kommun org.nr. 212000-0712

Läs mer

Exempel på IT-incidenter

Exempel på IT-incidenter Bilaga till utredning om oberoende Internet Exempel på IT-incidenter Beteckningen incident har länge använts som beteckning för vissa typer av oönskade händelser med anknytning till datasystem och datakommunikation.

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer