Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M"

Transkript

1 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete Stockholm, Sverige 2006

2 Marknadsanalys av IP-telefoni H A B I B M E L H E M Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2006 Handledare på CSC var Leif Handberg Examinator var Nils Enlund TRITA-CSC-E 2006:151 ISRN-KTH/CSC/E--06/151--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Marknadsanalys av IP-telefoni Sammanfattning Inom telekombranschen sker just nu en genomgripande förändring där traditionell telefoni på lång sikt håller på att ersättas av IP-telefoni. Idag erbjuder flera operatörer både traditionell telefoni men också IP-telefoni, och flera operatörer önskar träda in i denna expansiva och ständigt utvecklande marknad. I och med att IP-telefoni är en relativt ny teknik finns idag olika standarder och tekniska lösningar som kännetecknar den. Syftet med detta examensarbete har varit att analysera och kartlägga dagens IPtelefonimarknad. En analys av de olika tekniska standarder som präglar dagens IPtelefoni har gjorts, samtidigt som IP-marknaden så som den ser ut idag har beskrivits med hjälp av djupintervjuer och marknadsundersökningar. Målet med examensarbetet har varit att ta fram en rekommendation som beskriver hur en telekomoperatör bör gå tillväga för att kunna erbjuda en IP-telefonitjänst. De slutsatser som dras ifrån examensarbetet är att dagens IP-telefonimarknad är omogen även om IP-telefoni utan tvekan representerar framtidens telefoni. Egenskaper som kännetecknar IP-telefonimarknaden är att den är diversifierad på grund av det stora antalet IP-operatörer, samtidigt som den är homogen i och med det fåtaliga utbudet av IP-tjänster. Marknaden kännetecknas även av så kallade Enablers, företag som erbjuder en komplett IP-telefonilösning till operatörer som önskar träda in i telekombranschen.

4 Market analysis of IP-telephony Abstract The telecom sector is today witnessing an important change where traditional telephony is, on a long term basis, being replaced by IP-telephony. Several telecom operators offer today both traditional telephony as well as IP-telephony, and many more wish to enter this constantly expanding market. Because of the fact that IP-telephony represents a relatively new technology, it is also characterized by many different technical solutions and standards. The aim of this master thesis has been to analyse and map out the IP-telephony market. The different technical solutions and standards have been described as well as analysed. Different factors defining the current IP-market have been highlighted by interviews and a market analysis. The goal of this thesis has been to produce a recommendation aimed to telecom operators describing how to proceed in procuring an IP-telephony service. The conclusions resulting from this thesis are that the current IP-telephony market is an immature market that without a doubt represents the future of telephony. The factor that characterizes the IP-market is the diversification of its operators, although the market is homogeneous regarding IP-services offered. The IP-telephony market is also defined by the existence of Enablers which are enterprises enabling operators to establish their own IP-service.

5 Förord Detta examensarbete har varit det avslutande momentet i min civilingenjörsutbildning i Medieteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Uppdragsgivare för examensarbetet har varit ispace Telecom. Jag vill tacka alla Er som hjälpt mig under genomförandet av mitt examensarbete. Ett speciellt tack riktas till Richard von Plauen och Nils Weidstam på ispace Telecom. Utan Ert stöd hade arbetet aldrig blivit av. Jag vill även tacka Leif Handberg, min handledare på KTH, för all hjälp och vägledning under arbetets gång. Habib Melhem November 2006

6

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte och mål Frågeställningar Huvudfrågeställning Delfrågeställningar Avgränsningar Genomförande Metoder Metodval Djupintervjuer Respondenter Urvalsgrupp Marknadsanalys Metoddiskussion Validitet och reliabilitet Objektivitet ispace Telecom Bakgrund Från traditionell telefoni till IP-telefoni Krav på IP-telefoni IP-telefoni Definition Terminologi Olika lösningar för IP-telefoni Fast IP-baserad telefoni Nomadisk IP-baserad telefoni IP-baserad telefoni utan koppling till traditionella telefonnätet Teknik Olika standarder och olika protokoll Användarutrustning och accessterminaler Kvalitet Resultat... 23

8 5.1. Sammanställning marknadsanalys Uppsjö av olika IP-operatörer Olika tekniska standarder Diversifierat utbud av IP-abonnemang Homogenitet bland IP-tjänster Sammanställning av djupintervjuer Helhetslösning från Enabler SIP den vanligaste tekniken Fokus på egen hantering av tjänster för slutanvändare ATA-adaptern, en mobil fast telefon Analys av dagens IP-marknad Hög ekonomisk tröskel för slutanvändaren Hög teknisk tröskel för slutanvändaren Få nya tjänster Nyfödd marknad Uppdelad marknad Framtidens tjänster Rekommendation Rekommendation Diskussion Diskussion kring rekommendationen Alternativa lösningar Slutsats Dagens IP-telefoni Fortsatta studier Marknadsföringsperspektivet SOS-Alarm IP-baserad telefoni på mobilen Litteraturlista Bilagor Bilaga 1 Akronymer Bilaga 2 Djupintervjuplan Bilaga 3 - Marknadsundersökningen... 48

9 Inledning 1. Inledning Detta inledande kapitel syftar till att klargöra varför detta examensarbete genomförts. Läsaren får här ta del av examensarbetets syfte och vilka frågeställningar det ämnar besvara. Här redogörs även för avgränsningar, definitioner och för hur arbetet har genomförts Bakgrund ispace Telecom AB är idag en traditionell telefonoperatör som tillhandahåller både fasta telefonabonnemang men också förvalstelefoni. Företaget är baserat i Stockholm, har sju heltidsanställda och omsätter drygt 20 miljoner på årsbasis. Inom telekombranschen sker just nu en genomgripande förändring: traditionell telefoni tappar mark gentemot IP-telefoni (PTS, 2005). Enligt många aktörer på marknaden kommer IP-telefoni att revolutionera hela telekombranschen, både när det gäller prisnivå men också när det gäller utbudet av tjänster som IP-telefoni möjliggör (Weidstam, 2006). Ett antal operatörer erbjuder redan nu IP-telefoni, och fler planerar att inom en snar framtid kunna lansera sin egen IP-telefonitjänst. Enligt Post och telestyrelsen (PTS) kommer det traditionella telenätet att successivt ersättas av ett IPbaserat nät, vilket betyder att det är en tidsfråga innan alla operatörer börjar erbjuda IPbaserad telefoni. ispace Telecom vill i och med denna utveckling kunna etablera sig som en IP-operatör på marknaden och erbjuda IP-telefoni som ett komplement till den traditionella telefonin. Flera standarder finns redan utvecklade för att erbjuda IP-telefoni och arbetet ämnar redogöra för skillnaderna dessa emellan Syfte och mål Syftet med exjobbet är att analysera och kartlägga dagens IP-telefonimarknad. Målet med exjobbet är att ta fram en rekommendation som föreslår hur en telekomoperatör skall gå till väga för att bli en operatör som erbjuder kvalitativ IP telefoni. Rekommendation skall dels baseras på de krav som ispace Telecom har på IPtelefoni, dels på hur marknaden är uppbyggd idag, för att på så sätt kunna erbjuda en konkurrenskraftig IP-telefoniprodukt Frågeställningar Examensarbetet har haft en huvudfrågeställning och ett antal delfrågeställningar Huvudfrågeställning Hur ser marknaden ut idag för IP-telefonioperatörer? 1

10 Inledning Delfrågeställningar Vilka standarder finns idag inom IP-telefoni? Vad kännetecknar dagens IP-telefonioperatörer? Vilka nya tjänster erbjuder IP-telefoni? Hur kan ispace profilera sig som en IP-operatör? 1.4. Avgränsningar Arbetet har endast fokuserat på IP-baserad telefoni från fasta telefoner, det vill säga att inget har tagits upp om IP-baserad telefoni från mobiltelefoner. Inga ekonomiska aspekter har under genomförandet av examensarbetet tagits i beaktande. Ingen enkät har genomförts gällande olika vanor kring IP-telefoni. Det hade varit önskvärt att genomföra en enkät gällande personers vanor om IP-telefoni och tjänster som används, dock har detta examensarbetet begränsats till att endast genomföra djupintervjuer och en marknadsanalys. Arbetet ämnar att analysera IPtelefonimarknaden från en operatörs synvinkel. Endast protokollen SIP och H.323 har beskrivits och analyserats i kapitel 3, IP-telefoni. Dessa protokoll är idag de som huvudsakligen används inom IP-baserad telefoni, även om proprietära protokoll såsom det Skype använder kan förekomma. I och med att dessa protokoll är proprietära har ingen beskrivning eller analys gjorts. De förslag som finns presenterade under rubriken Rekommendation bör endast ses som en rekommendation och inte en allmän sanning. Rekommendationen som tas fram i detta arbete är baserat på den marknadsanalys som har genomförts samt på de villkor som ispace Telecom har definierat i detta examensarbete om att tillhandahålla IPbaserad telefoni Genomförande Examensarbetets genomförande kan sammanfattas i följande delmoment: Litteraturstudie Marknadsundersökning Djupintervjuer Analys av data Examensarbetet påbörjades med en djuplitteraturstudie av rapporter och skrivelser om ämnet IP-telefoni och om olika IP-telefonistandarder. Målsättningen med litteraturstudien var att förstå olika tänkbara lösningar som används idag, samt att kartlägga de olika standarderna och tekniska protokoll som finns. 2

11 Inledning Litteraturstudien följdes av en marknadsanalys som hade som avsikt att beskriva den rådande IP-marknaden som har uppkommit under den senaste tiden. Slutligen genomfördes flera djupintervjuer med olika leverantörer av IP-baserad telefoni. Dessutom intervjuades SOS Alarm, som anpassar sig till IP-telefoni, för att få en mer nyanserad bild av IP-marknaden. Allt eftersom rapporten har tagit form, har nya frågeställningar och infallsvinklar dykt upp. Teoristudierna har därför fortlöpt parallellt med rapportskrivningen och gett studien belägg och stöd för de antaganden som gjorts. Detta inledande kapitel följs av en närmare beskrivning av de metoder som använts under genomförandet av examensarbetet. Därefter beskrivs uppdragsgivaren ispace Telecom, samt de krav som ispace Telecom ställer på IP-telefoni om en sådan tjänst skall utvecklas. I nästkommande kapitel redovisas de olika tekniska egenskaperna som definierar dagens IP-baserade telefoni. Därefter redovisas resultaten från marknadsundersökningen och de olika intervjuerna. Slutligen presenteras en rekommendation till ispace Telecom samt en diskussion kring denna rekommendation. 3

12 Inledning 4

13 Metoder 2. Metoder Metodkapitlet syftar till att beskriva de metoder som använts i examensarbetets datainsamling. Därefter följer en beskrivning av datainsamlingen och en presentation av undersökningens validitet och reliabilitet Metodval Innan ett arbete inleds bör man specificera om metoderna för datainsamling ska vara av kvantitativ eller kvalitativ art. Kvantitativa metoder syftar till att studera relationer mellan fakta och utifrån dessa dra generaliserande slutsatser, medan kvalitativa metoder syftar till att ge en mer övergripande insikt (Bell, 2000). Med kvalitativa metoder eftersträvas en helhetsbeskrivning av det undersökta, exempelvis hur människor i en viss situation beter sig eller hur en viss marknad är uppbyggd. En sådan studie tenderar att behandla mindre populationer än den kvantitativa undersökningen som i regel har väldefinierade steg i forskningsprocessen. (N.E, 2005). Då syftet med examensarbetet är att genomföra en nulägesanalys har kvalitativa metoder valts som studieform. De metoder som används är således djupintervjuer och en djuplitteratursstudie Djupintervjuer För att få en överblick över de tjänster som IP-telefoni kan komma att utveckla har flera djupintervjuer anordnats med så kallade Enablers. Enablers är företag som har en IPtelefoniteknikplattform men oftast inte avser ha egna abonnenter. De tillhandahåller IPtelefonilösningar och säljer vidare dessa tjänster till andra företag som vill marknadsföra IP-telefoni utan att ha en egen IP-plattform. Syftet med intervjuerna är att få bättre insyn i IP-telefonimarknaden och dess olika aktörer samt hur dessa aktörer ser på framtiden. Dessutom har ytterligare en djupintervju genomförts med Nils Weidstam, projektansvarig för den hantering som krävs innan SOS Alarm kan hantera larmsamtal från IP-telefoninätet. Målet med den sistnämnda intervjun är att ge examensarbetet ytterligare ett perspektiv över hur IP-telefoni kommer att påverka olika aktörer på den traditionella telefonimarknaden. Intervjuerna var av fokuserad natur, vilket innebar att respondenterna under intervjuerna behandlade ett antal fördefinierade teman (Bell, 2000). Djupintervjuerna planerades och analyserades enligt Banakas (1981) djupintervjuplan (se Bilaga 2). Under intervjuerna antecknades det som respondenterna sa. Ingen ljudupptagning genomfördes, då intervjuformen ansågs ge skribenten tillräckligt med tid att anteckna mellan frågorna. Intervjuerna genomfördes under perioden mars till juni Respondenter Målet med djupintervjuerna var att ge skribenten en djupare insikt över hur IPmarknaden är uppbyggd. Hur går en operatör till väga om denne vill kunna erbjuda IPbaserad telefoni till sina kunder? Vilka standarder och vilken teknik används idag av de nuvarande operatörerna? Då frågorna var av en mer teknisk natur kring hur olika IPlösningar är uppbyggda, valdes Enablers som lämpliga respondenter. Då olika Enablers 5

14 Metoder tillhandahåller olika tekniska lösningar skulle skribenten få tillgång till nyttig information speciellt kring den tekniska biten av det hela Urvalsgrupp Först gjordes en kartläggning över de aktuella Enablers som finns. Urvalet av Enablers som intervjuades beslutades i samråd med ispace Telecoms VD Richard von Plauen. Han har via olika telekommässor och telekomtidskrifter redan tagit kontakt med några Enablers som påstås kunna erbjuda IP-telefoni. Djupintervjuer genomfördes därför med Telavox, Sting Networks, Ventelo och Song Networks. Tanken med detta urval var att få en helhetssyn över marknaden: både stora företag och mindre företag representerades bland urvalsgruppen. Även om antalet respondenter är begränsat skulle detta val möjliggöra för ispace att få en bredare infallsvinkel över de olika möjligheter som idag råder på IP-marknaden. Företag med en egen teknisk lösning men som inte agerar som Enabler, valdes bort från urvalet. Sådana företag är Telia, Bredbandsbolaget och Com Hem Marknadsanalys För att få en bättre uppfattning över hur telefonimarknaden anpassats till IP-telefoni har en marknadsanalys genomförts. Denna analys har baserats på Post och telestyrelsen (PTS). I och med att PTS är en tillsynsmyndighet för telemarknaden har PTS också en skyldighet att kontrollera och beskriva alla nuvarande IP-telefonioperatörer som tillhandahåller allmänt tillgånglig telefonitjänst. Via operatörernas hemsidor har en analys gjorts av redan nu existerande operatörer. Genom att noggrant granska denna information har dessa operatörer också jämförts. Marknadsundersökningen ger en tydlig bild över hur IP-telefonimarknaden är uppbyggd och över de olika lösningar som idag används av operatörerna. Marknadsundersökningens genomförande kan sammanfattas i följande delmoment: Kartläggning av alla existerande IP-operatörer via PTS Summering av de olika IP-abonnemang som erbjuds av de olika IP-operatörerna Summering av alla IP-tjänster som erbjuds av de olika IP-operatörerna Summering av de olika tekniska komponenter som behövs för att anskaffa sig IP-baserad telefoni hos en viss operatör Analys av data Resultaten finns att betrakta i Bilaga Metoddiskussion Validitet och reliabilitet Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt 6

15 Metoder (Malterud, 1998). Validitet, eller giltighet, är ett mått på om en metod verkligen ger de data den är tänkt att ge. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning en metod ger samma resultat vid olika tillfällen om omständigheterna är desamma. En faktor som kan påverka validiteten negativt är situationen som uppstår när man sätter sig ned med en intervjuperson. Medvetet eller inte så är det oundvikligt att man startar en känslomässig och intellektuell process hos respondenten. (Holme & Solvang, 1997) Om man tittar till examensarbetets metodval är både validitet och reliabilitet punkter som måste betraktas med försiktighet. Flera intervjuer har genomförts med Enablers, leverantörer som är intresserade av att sälja sin produkt. Därför måste de svar som erhållits under dessa intervjuer ses med försiktighet. Att de Enablers som har intervjuats ger en subjektiv bild av IP-telefoni och dess tjänster bör antas vara ett faktum. Är dessa Enablers pålitliga och är den information som ges sann? I och med att syftet med intervjuerna var att samla information inom examensarbetets ramar, vilket också preciserades innan respektive intervju, har arbetet kategoriserat den information som gavs som tillförlitlig. På samma sätt kommer de olika operatörerna som erbjuder IP-telefoni idag att analyseras. Arbetet har utgått ifrån deras hemsidor, som också används som säljkanal. Den information som finns där är med andra ord säljinriktad och ämnad att attrahera potentiella kunder. En svårighet har därför varit att skilja försäljningsargumenten från fakta Objektivitet Något som alla forskare och undersökare strävar efter är objektivitet. Att vara helt objektiv anses vara nästintill omöjligt eftersom forskaren alltid, på ett eller annat sätt, fäller omdömen och väljer vad som ses och noteras (Ely, 1993). Enligt Ely (1993) gäller det att hela tiden arbeta för att synen påverkas så lite som möjligt av den egna subjektiviteten. Det är viktigt i detta sammanhang att påpeka att skribenten har jobbat hos ispace Telecom i flera år, och att det därför kan finnas risk för subjektiva tolkningar. Men då målet med exjobbet är att ge en rekommendation till ispace, kommer skribentens subjektiva rekommendation också att vara en objektiv rekommendation då en objektiv rekommendation alltid är att föredra. 7

16 Metoder 8

17 ispace Telecom 3. ispace Telecom Detta kapitel har som mål att presentera detta exjobbs uppdragsgivare, att ge en förklaring över varför ispace vill utveckla en IP-telefonitjänst, samt att presentera de krav som ispace Telecom har på IP-telefoni Bakgrund ispace Telecom AB är ett svenskt företag som grundades under början av Företagets affärsidé bygger på att erbjuda billigare telefoni till utlandet än konkurrerande aktörer som finns på marknaden. Företaget har haft en stark tillväxt under sina första år på marknaden och erbjöd i första hand förvalstelefoni. Förvalstelefoni innebär att privatpersoner aktivt väljer att ha alla sina utgående samtal via ispace Telecom istället för andra aktörer på marknaden. Under början av 2005 kunde ispace Telecom också erbjuda telefonabonnemang. Idag består ispace Telecoms affärsidé i att erbjuda förvalstelefoni samt abonnemangsavtal för privatpersoner och företag i Sverige. Företaget har sju anställda och omsätter runt 20 miljoner kronor per år. Företaget har också sedan 2004 lanserat sina tjänster i Frankrike och erbjuder idag förvalstelefoni på den franska marknaden Från traditionell telefoni till IP-telefoni Under de senaste 20 åren har telekombranschen fått uppleva flera omstruktureringar som påverkat dels utbudet på marknaden, dels hur de olika aktörerna på marknaden fått anpassa sig till nya villkor. I början av 1990-talet hade Televerket en monopolstämpel för marknaden även om marknaden var fri. Det fanns inget reglerat monopol, det var fritt för andra aktörer att bygga sitt eget telefonnätverk och konkurrera med Televerket. Men i och med den stora kostnaden som ett eget telefonnät innebär (företaget måste då lägga kablar i hela Sverige) kunde egentligen inget nytt företag etablera sig på marknaden. Sverige gick från ett oreglerat monopol till en reglerad konkurrensutsatt marknad (Nils Weidstam, SOS Alarm) I och med förvalsreformen den 11 september 1999, där Post och telestyrelsen beslöt att andra företag skulle kunna erbjuda förvalstelefoni på en fri marknad, öppnades marknaden för andra aktörer. Förvalsreformen innebar att privatpersoner kunde nu själv välja vilken operatör de önskar ha som förvalsoperatör, det vill säga vilken operatör de önskar att de utgående samtalen skall gå via. Telia (tidigare Televerket) ägde fortfarande accesnättet (det underliggande telefoninätet) och hade då ingen skyldighet att släppa in andra operatörer på abonnemangsmarknaden. 9

18 ispace Telecom Telia fick därmed behålla sin monopolstämpel över abonnemangsmarknaden även om förvalsreformen bidrog kraftigt till att marknaden avmonopoliserades. När ispace Telecom grundades under 2001 kunde därför företaget endast erbjuda förvalstelefoni. Under januari 2005 skedde en ny förändring inom telekommarknaden på order av PTS. TeliaSonera (tidigare Telia) förlorade monopolet över telefonabonnemangen. Detta gjorde att privatpersoner inte längre behövde ha sitt fasta telefonabonnemang med TeliaSonera och kunde nu istället välja att ha sitt abonnemang via andra konkurrerande operatörer (PTS, 2006). ispace Telecom kunde från och med nu också erbjuda fasta telefoniabonnemang till sina kunder. Samtidigt som marknaden fått uppleva åtskilliga reformer har också en ny marknad trätt fram parallellt. I och med att TeliaSonera haft exklusiv kontroll över det fasta telefoninätet (fram till januari 2005), och i och med den ökade tillgången till IPbaserade nät, har IP-telefoni på senare år utvecklats som ett alternativ till den traditionella telefonin. Denna utveckling kan förklaras av att företag och privatpersoner insett att det inte är nödvändigt att vara bunden till TeliaSoneras fasta telefonnät; om det finns ett alternativt nät att ringa på. Detta krav uppfyller IP-telefoni, då det nät som används är Internet och inte det traditionella telefonnätet. Till en början sågs IP-telefoni vara ett alternativ till det traditionella telefoninätet. IPtelefoni var riktat till konsumenter som ville bryta upp med TeliaSonera och erhålla ett abonnemang utan TeliaSoneras inflytelse. I och med utvecklingen av bredband hos de svenska hushållen och det relativt lägre priset som IP-telefoni medför anser nu telekombranschen att den traditionella telefonin i framtiden kommer att ersättas med IPtelefonin. Detta har gjort att många operatörer vill satsa på IP-telefoni: framtidens telefoni. (Weidstam, 2006) En annan faktor som har påverkat marknadens syn på IP-telefonin är den kostnad som som krävs idag för att både upprätthålla det traditionella telefonnätet och bredbandsnätet. Idag byggs bredbandsnäten ut, och kan man använda sig av dessa nät för att ringa, varför skulle man då behöva använda sig också av det kostsamma traditionella kopparnätet? (Nils Weidstam, SOS Alarm) 3.3. Krav på IP-telefoni IP-baserad telefoni erbjuder idag många möjligheter för en telefonoperatör. ispace Telecom ställer dock flera krav innan en lösning för IP-telefoni kan erbjudas. I dagsläget är ispace Telecom ett konkurrenskraftigt företag som lever på sin effektivitet och sina låga kostnader. Dessa är förutsättningar som Richard von Plauen, VD för ispace Telecom vill behålla för sitt företag och menar att en potentiell satsning får inte vara alltför kostsam för företaget. Att först kunna testa marknadens respons innan en full satsning äger rum vore ett önskvärt scenario. 10

19 ispace Telecom Ett annat viktigt krav som ställs är att företaget inte binder upp sig till en viss underleverantör i och med en IP-telefonisatsning. Det är viktigt för ispace Telecom att kunna vara flexibel på en konstant utvecklande marknad och kunna byta fritt mellan olika aktörer inom IP-telefonimarknaden. Skulle en viss underleverantör inte hålla måttet, eller drastiskt höja sina priser, måste ispace Telecom veta att det finns andra parter tillgängliga på marknaden. Företaget bör inte heller vara tekniskt bundet till en viss plattform. Att kunna byta underleverantör fungerar som ett viktigt försäljningsargument då ispace Telecom förhandlar priser med underleverantörer. Är företaget bundet till en viss teknisk standard minskar urvalet av potentiella underleverantörer. von Plauen menar också att en viktig aspekt med att etablera en ny produkt för företaget är att produkten i sig måste vara både enkel att ta till sig och enkel att använda sig av. Samtidigt vill ispace Telecom kunna differentiera sig från övriga parter från marknaden. ispace måste helst kunna erbjuda en tjänst, eller en abonnemangsform som gör de mer konkurrenskraftiga än övriga IP-aktörer. Idag tar kundtjänst och support upp en väldigt stor del av ispace Telecoms arbetskraft. IP-telefoni får inte kräva oproportionellt mycket arbete relativt med det antal kunder som ispace Telecom kommer att lyckas värva till sin IP-telefoni. Eftersom produkten är tekniskt invecklad måste företaget skaffa sig spetskompetens inom detta område. Dock får inte denna spetskompetens vara alltför svår att skaffa sig eller alltför dyr att tillhandahålla. Ett sista önskemål som presenterades var att ispace Telecom, i den mån det är möjligt, skulle vilja ha en IP-baserad telefoni som binder upp kunderna till företaget. 11

20 ispace Telecom 12

21 IP-telefoni 4. IP-telefoni Detta kapitel har som avsikt att definiera och klargöra de olika IP-telefonilösningar som finns att tillgå idag. Till en början presenteras de olika standarder som finns, sedan definieras IP-telefoni ur en teknisk synvinkel Definition Terminologi Begreppet IP-telefoni är inte entydigt. Begreppet används i olika sammanhang och med olika innebörd som omfattar olika typer av IP-baserad telefoni beroende på hur kommunikationen i respektive ände ser ut, och över vilket kommunikationsnät som används. Det finns idag ingen enhetlig terminologi som används inom IP-telefoni och flera begrepp blandas samman. (PTS, 2006) Många olika benämningar används: IP-telefoni, telefoni som använder sig av ett paketförmedlat nät, dvs. ett IP-nät (Internet Protocol). Voice over IP (VOIP) används ofta för att beteckna röstkommunikation över ett IP-baserat nät. Bredbandstelefoni används ibland för att beteckna IP-baserad telefoni över ett bredbandsnät. Internettelefoni används för att beskriva telefoni som använder sig av Internet som medium. Access-terminalerna kan vara telefoner eller mjukvaruprogram, så kallad softphone. Figur 1: Olika termer används för att beskriva IP-baserad telefoni. Dessa begrepp används inte konsekvent utan kan ha olika innebörd i olika sammanhang. I detta exjobb har termen IP-baserad telefoni använts för att beskriva telefoni där protokollet IP är bärare av telefonin. Begreppen VOIP och bredbandstelefoni används ofta av de olika IP-aktörerna för att klargöra vilken typ av tjänst dessa tillhandahåller. 13

22 IP-telefoni Dessa termer avser att definiera olika typer av IP-baserad telefoni. För att noggranare analysera dessa olika typer har Post och telestyrelsen (2006) valt att kategorisera de olika typer av IP-baserad telefoni på följande sätt: Fast IP-baserad telefoni Nomadisk IP-baserad telefoni IP-baserad telefoni utan koppling till traditionella telefonnät Dessa tre typer kommer att beskrivas utförligare i nästkommande kapitel. Termen accessnät motsvarar det nät som används för att kommunicera via IP. I detta arbete motsvaras accessnätet av publika Internet. IP-telefoni kan dock också kommunicera inom privata egna nät. Termen accessterminal motsvarar den terminal som en användare utnyttjar för att komma åt accessnätet. Vanliga accessterminaler är en traditionell telefon eller nyare IPtelefoner Olika lösningar för IP-telefoni Figur 2: Skiss över olika IP-baserade telefonilösningar. 14

23 IP-telefoni Fast IP-baserad telefoni I fast IP-baserad telefoni kontrollerar tjänsteleverantörer accessnätet, det vill säga det IP-baserade nätet, och kan därmed också kontrollera nätets egenskaper. Det finns inget krav på att slutanvändaren måste vara kopplad till Internet så länge som accessterminalen har tillgång till nätverket. Nomadisk användning, det vill säga att slutanvändaren kan flytta på sitt IP-abonnemang, kan vara tekniskt möjligt inom tjänsteleverantörens accessnät, men de tjänster som tillhandahålls idag har begränsats till fast telefoni som inte kan flyttas geografiskt av slutanvändaren. Slutanvändaren kan endast använda denna typ av IP-telefoni så länge som denne har tillgång till tjänsteleverantörens accessnät. (PTS, 2006) Slutanvändaren erbjuds vanligtvis ett paketerbjudande där både Telefoni, Kabel-TV och bredband ingår, så kallad Triple Play. Tjänsten möjliggör samtal till nummer inom det fasta telefoninätet och till andra IPbaserade nätverk. Exempel på företag som tillhandahåller fast IP-baserad telefoni är Bredbandsbolaget och Com Hem Nomadisk IP-baserad telefoni I nomadisk IP-baserad telefoni levererar tjänsteleverantörer tjänsten över ett oberoende accessnät. Tjänsteleverantören behöver inte tillhandahålla ett eget IP-baserat nät. Den IP-baserade telefonin erbjuds som en separat tjänst och inte paketerad med bredbandsaccessen. Tjänsteleverantören har därmed ingen kontroll över det underliggande accessnätverket och har egentligen lite kontroll över samtalens kvalitet. Nomadisk användning är möjlig över olika accessnät, vilket betyder att slutanvändaren inte är bunden till en viss bredbandsleverantör. (PTS, 2006) Tjänsten möjliggör samtal till nummer inom det fasta telefoninätet och till andra IPbaserade nätverk. Exempel på företag som tillhandahåller nomadisk IP-baserad telefoni är Cellip, Digisip, och TeliaSonera IP-baserad telefoni utan koppling till traditionella telefonnätet I IP-baserad telefoni utan koppling till traditionella telefonnätet levererar tjänsteleverantören tjänsten över en annan accessleverantörs nät. Tjänsteleverantören har därmed ingen kontroll över det underliggande accessnätet, vilket medför att tjänsteleverantören inte heller kan kontrollera kvaliteten på det underliggande nätet. Tjänsten tillåter inte slutanvändaren att ringa till det traditionella fasta telefonnätet vilket inte möjliggör nödsamtal.(pts, 2006) Tjänsten är nomadisk, och slutanvändaren behöver endast ladda ner tjänsteleverantörens mjukvara (en så kallad softphone), för att kunna använda sig av tjänsten. Tillgång till ett bredbandsnät är ett måste. Tjänsteleverantören erbjuder en programvara för datorer som gör det möjligt för slutanvändare att ringa varandra. Slutanvändare adresserar varandra inom den egna 15

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010

IP-telefoni. Velio Roumenov 790429-0777. Stefan Rådesjö 800717-7010 IP-telefoni Velio Roumenov 790429-0777 Stefan Rådesjö 800717-7010 1.Introduktion Detta arbete beskriver IP-telefoni, författarna anser att IP-telefoni så småningom kommer vara den telefonityp som används

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet

Dubbelt så mycket till halva priset. Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Dubbelt så mycket till halva priset Varför IP- Kommunikation Lägre kostnad, Högre effektivitet Vilka är vi? Internationell consulting gentemot operatörer, ISPer, service providers och företag. Från powerpoint

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg

Innehållsförteckning Introduktion Samtal Kvalitetsproblem Felsökning av terminal Fakturering Brandvägg FAQ Innehållsförteckning 1 Introduktion 2 1.1 Kundspecifikt och allmänt 2 2 Samtal 2 2.1 Inga signaler går fram för inkommande samtal 2 2.2 Det går fram signaler men telefon ringer inte 2 2.3 Det är upptaget

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Ver. 19734. Guide. Nätverk

Ver. 19734. Guide. Nätverk Ver. 19734 Guide Nätverk Innehållsförteckning 1. Introduktion 1 2. Protokoll 1 2.1 FTP 1 2.2 DNS 1 2.3 HTTP 2 2.4 HTTPS 2 2.5 TFTP 2 2.6 SNTP/NTP 2 2.7 SIP 2 2.8 RTP 2 2.9 RTCP 2 3. Nät 3 4. Brandvägg

Läs mer

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon

Vaka Porttelefon. Manual. 20009-06 Vaka Porttelefon Manual Porttelefon VAKA axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka manual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

Läs mer

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni

om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni om bredbandstelefoni 1 I Om bredbandstelefoni GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM BREDBANDSTELEFONI och andra nya sätt att ringa I dag finns

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar

Kartläggning av Specificerade telefonräkningar PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 22 december 2004 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Kartläggning av

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8)

Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Bilaga 5 Datum Vår referens Sida 2010-06-22 Dnr: 10-1282 1(8) Konkurrensavdelningen Företagsuppgifter Jämför avsnitt 5.2 i Beslutsutkastet 10-1282 Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Prisförslag 2016-04-08

Prisförslag 2016-04-08 Prisförslag 2016-04-08 Brf Grankotten 1, 40 lägenheter Göteborg Bakgrund Brf Grankotten 1 önskar prisförslag på Bredband, TV och Telefoni via Fiber. I samband med en kollektiv gruppanslutning önskas uppgradering

Läs mer

Kan vi lita på Internettekniken?

Kan vi lita på Internettekniken? Kan vi lita på Internettekniken? Per Hurtig Per.Hurtig@kau.se Datavetenskap Agenda Telefoni Internet Telefoni över Internet? Forskning vid Karlstads Universitet Sammanfattning Alltid tillgängligt Telefoni

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Vid årsskiftet kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112

IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112 DATUM RAPPORTNUMMER 31 mars 2006 PTS-ER-2006:15 ISSN 1650-9862 Utredning av IP-baserad telefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster samt möjligheten att nå nödnummer 112 Förord Post- och telestyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI

INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI INFORMATION OM BREDBAND, TV OCH TELEFONI Information om bredbandstjänster i BRF Etaget Vi på Ownit Broadband AB är glada att få bli din leverantör i din nya bostad. I detta informationsblad finner du kort

Läs mer

Abonnemangets utformning

Abonnemangets utformning Abonnemangets utformning Fast telefoni Med vårt abonnemang kan ni fortsätta använda era vanliga telefoner hemma. Ni ansluter ert vanliga inkommande telefonjack i en dosa som omvandlar en digital signal

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om fast telefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Helén Karlsson, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Traditionell telefoni och bredbandstelefoni Den här broschyren handlar

Läs mer

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna.

(FTTB = Fiber to the Building, lägenhets komplex där man ansluter byggnaden med en fiber och har koppar till lägenheterna. 1 2 3 4 FTTH = Fiber to the Home Detta är vad som skall grävas ner i området, nyttja allmänna ytor i största möjliga mån. Avslutas med en Mediaomvandlare/tjänstefördelare i varje fastighet. (FTTB = Fiber

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

100/100 Mbit/s Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, TV och Telefoni Inom kort kommer att ansluta er fastighet med fiberanslutning och finnas som leverantör av fiberbredband. Alla lägenheter kommer att få tillgång till 100/100 Mbit/s

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Nybro Energis Fibernät

Nybro Energis Fibernät Nybro Energis Fibernät Kom-igång-guide fiber.nybroenergi.se Välkommen som kund i Nybro Energis fibernät! Hela vårt nät baseras enbart på just fiber och det borgar för att investeringen är framtidssäker

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013?

Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Måste Sveriges 200 000 trygghetslarm bytas ut 2013? Åsa Lindskog Konsumentmarknadsavdelningen Post- och telestyrelsen Johnny Leidegren Leidegren Consulting Projektledare, storskaliga projektet i Sjuhärad

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Trött på analogt? Byt till IP!

Trött på analogt? Byt till IP! for you Trött på analogt? Byt till IP! Nummer 1 2013 Ur innehållet Porttelefoner Anslut dörren till SIP Fasta IP-telefoner Optimalt ljud med snom och Yealink Headset - Talk distributör åt Jabra TALK TELECOM

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för

Vad måste jag göra som idag har avtal med bredbandsbolaget? Bredband Vi har 500/50 bredband, vad är priserna för Kommentar eller fråga Svar Bredband Betalar idag mer än 100 Nu blir det ännu billigare. Bredband Bredband Om möjligt, önskvärt att det analoga finns kvar så kan man själv välja om man kopplar in det digitala

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, , D.

IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, , D. IP-telefoni (Voice over IP) Jonas Myhrman, 790921-5530, D. 1. INTRODUKTION IP-telefoni, eller VoIP (Voice over IP) som det också kallas, tillåter användare att föra telefonsamtal över datanätverk istället

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen.

Samfälligheten Sandvik 1. Information om Bredbandsinstallationen. Information om Bredbandsinstallationen. Vilket ni alla säkert märkt påbörjade Ownit, genom vår entreprenör CLS elektronik AB, installationen av er förening redan i somras genom att diverse schaktarbeten

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk

Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Att koppla in TV, telefon och dator i Bodikasnätverk Denna skrift utgör det försök att ge information och instruktion om hur olika apparater kopplas in på vårt nätverk. Bodikas nätverk Från Stadsnätet

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät!

SB Bredband. Användarguide för SB Bredband. Valfrihet för våra hyresgäster. Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! S redband Valfrihet för våra hyresgäster H Ä S S E L Y L KE E RG S PÅ N G J Ä RV nvändarguide för S redband Det är enkelt att komma igång med husets snabbaste bredbandsnät! sid 1 Om S redband Svenska ostäders

Läs mer

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera?

Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Vad behöver jag för att få Internet, TV och telefoni att fungera? Internet Vilken hastighet ska jag välja? Om du ska använda internet för att surfa, betala räkningar, streama musik och titta på Youtube-filmer

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1

Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Kihl & Andersson: Kapitel 6 (+ introduktioner från kap 7, men följ slides) Stallings: 9.5, 14.1, 14.2, Introduktion i 14.3, 16.1 Läsanvisningarna för denna föreläsning ska kombineras med nästa föreläsning.

Läs mer

Telefoni från Bredbandsbolaget

Telefoni från Bredbandsbolaget Kundtjänst Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt kundtjänstformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/kundtjanst Teknisk support Telefon 020-120 00 70. Eller använd vårt supportformulär på sidan: www.bredbandsbolaget.se/support

Läs mer

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil

Underrättelse avseende krav om god funktion och teknisk säkerhet Telia Fastmobil Datum Vår referens Sida 2008-03-19 Dnr: 08-562 1(6) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Per Bergstrand 08-678 57 08 per.bergstrand@pts.se TeliaSonera AB Att: Per Hemrin Stab juridik, regulatoriska

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN

SIP är vår arena! IP-DECT provkör Gigaset PRO. Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer. VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN for you Nummer 2 2013 SIP är vår arena! Ur innehållet IP-DECT provkör Gigaset PRO Microsoft Lync Nu tre starka leverantörer VoIP gateways - Rädda situationen när Telia stänger ISDN TALK TELECOM Distribution,

Läs mer

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Information 1/8 Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje

Läs mer

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016

Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-05-22 Dnr: 16-11655 1(5) SA - Enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande Karin Fransén karin.fransen@pts.se Sammanfattning Svensk Telekommarknad 2016 Post-

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet

Bredband Bredbandstelefoni Digital-TV via bredbandet Information om Bredband, Telefoni och TV BRF URSHOLMEN Från och med den 1:a juli kommer att ansluta Brf Ursholmen med fiberanslutning och finnas som leverantör av bredband, telefoni och Digital-TV via

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Sida 5 Lampor på Raycore CPE-switch Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för

Läs mer