PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare"

Transkript

1 Datum Vår beteckning PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags gör av vad som är tillåtet och inte samt hur de fåtaliga rättsliga prövningar som finns i Sverige kan och bör tolkas. Fyra slag av transportuppdrag förekommer där utländska åkare ofta agerar på svenska vägar. Dessa presenteras i denna PM. Innehåll i PM: 1. Inrikes transport 2. Internationell transport 3. Cabotagetransport 4. Kombinerad transport 5. Omdiskuterade rättsfall 1. Inrikes transport För de transportföretag som avser bedriva yrkesmässig trafik avseende inrikes transportuppdrag inom Sverige gäller Rådets förordning 1071/2009 som kompletteras av svenska bestämmelser i yrkestrafiklagen (2012:210) och yrkestrafikförordningen (2012:237). För att få bedriva yrkesmässig trafik i Sverige krävs att det företag - om det är ett utlandsetablerat transportföretag som utför transporten - har ett utländskt gemenskapstillstånd (som i så fall ger rätt utföra cabotagetransport eller kombinerad transport enligt kombidirektivet) eller innehar ett svenskt yrkestrafiktillstånd som kan sökas hos Transportstyrelsen. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG BOX STOCKHOLM Besöksadress: Kungsgatan 24, 6tr Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0)

2 2(6) Förutsättningarna för det utlandsetablerade transportföretaget att använda sitt hemlands gemenskapstillstånd som krävs om företaget inte har svenskt trafiktillstånd eller svenskt gemenskapstillstånd regleras i Rådets förordning 1072/2009. Med ett sådant tillstånd får man utföra internationella transporter inom EES-gemenskapen, men även utföra cabotagetransporter (tillfälliga inrikes transporter utfört av transportföretag etablerat i ett annat gemenskapsland än det där transporten äger rum). 2. Internationell transport En internationell transport i den betydelse som är av intresse ur tillståndsperspektiv enligt rådsförordningen 1072/2009 förutsätter att det är ett fordon som transporterar gods mellan olika länder. Är det en fordonskombination som utför detta så är det motorfordonet som räknas och detta ska vara registrerat i ett gemenskapsland. För att ett transportföretag ska kunna anses utföra en internationell transport som uppfyller reglerna för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg ska enligt Sveriges Åkeriföretags tolkning motorfordonet självt föras över gräns med gods och med påbörjande och avslutande av uppdraget i olika länder, alternativt föras över gräns utan gods om detta sker i samband med sådan godstransport. Detta följer av artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1072/2009. Det är således inte möjligt att ett utlandsetablerat företag kan använda sina fordon under längre tid i t.ex. Sverige och bara köra delsträckor av, i och för sig internationella, transportuppdrag inom ett och samma land utan att själva lämna landet genom att frakta lastbärare såsom container eller påhängsvagn med stöd av endast sitt gemenskapstillstånd. Detta därför att godset självt i lastbäraren är på väg till lossning i ett annat land än det land där godset lastades i lastbäraren. Se mer om definitionen av begreppet internationell transport under punkt 5 nedan, där 2 omdiskuterade rättsfall kommenteras. Det dragande motorfordonet/dragbilen kan tänkas utföra kombidirektivstransporter enligt Rådets Direktiv nr 92/106, men dessa transporter är ålagda en noggrann dokumenthantering som Sveriges Åkeriföretag tror det mera sällan är frågan om i praktiken plus att den utländska dragbilen får endast dra påhängsvagnen/lösflaket/containern med vissa geografiska begränsningar. Det kan också vara fråga om kvoterade internationella transporter med stöd av bilaterala eller multilaterala transporttillstånd eller med stöd av så kallat CEMT-tillstånd med åkeriföretag från något av de 44 CEMT-länderna. 3. Cabotage Ordet cabotage i den mening det används inom godstransporter på väg betyder yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat (en medlemsstat i vilken ett

3 3(6) transportföretag bedriver verksamhet som inte är den medlemsstat i vilken transportföretaget är etablerat). Detta betyder att lastning och lossning av gods sker i samma land och utförs i allmänhet av ett motorfordon som är registrerat i ett annat gemenskapsland än det där inrikestransporten utförs. Hur detta får utföras regleras artiklarna 8-10 i förordning (EG) nr 1072/2009. Det innebär att det dragande utlandsregistrerade motorfordonet måste först ha utfört en internationell transport och kan sedan bara utföra en, eller upp till tre stycken, inrikes - cabotage- transport/er med den fordonskombinationen. Alternativt göra detta med bara motorfordonet. Det skulle gälla en vanlig lastbil som kopplat av släpet. Detta gör enligt Sveriges Åkeriföretag tolkning att dragbilar (som normalt inte medför någon last utöver en kopplad påhängsvagn) överhuvudtaget inte lagligt kan dra andra påhängsvagnar än den de kom in med om de sedan endast transporterar gods mellan olika orter inom Sverige då det då inte längre är fråga om samma fordonskombination. Sveriges Åkeriföretag anser att detta är den mest korrekta tolkningen av artiklarna 2.1 och 8.2 i förordning (EG) nr 1072/2009. Detta trots att Åklagarmyndigheten i RättsPM 2010:8 i december 2010 om Cabotage på sidan 6, fjärde stycket skriver att mycket talar för att annat släp än det som kom in med den genom den internationella transporten ska kunna användas för cabotagetransport och att detta också bör ge dragbil rätt koppla annan påhängsvagn för cabotagetransport. Det är dock bara en bedömning då nuvarande cabotageregler var nyligen tagna i bruk. Några i dessa sammanhang vägledande rättsfall finns såvitt känt ännu inte, vilket också Åklagarmyndigheten efterlyser i sitt PM. Man får vid tillämpningen av cabotagereglerna inte bortse från syftet med att de finns: Motivet för att tillåta tillfällig cabotagetrafik i viss omfattning är att minska tomkörning genom att öka lastfordonens fyllnadsgrad och effektivitet vilket leder till mindre negativ klimatpåverkan till följd av transporter samt mindre fordonsrörelser också ledande till förbättrad trafiksäkerhet. Det ska vara fråga om tillfälliga uppdrag, preambel l3 i förordning (EG) nr 1072/2009. I preambel 15 står att cabotagetransporter inte bör förbjudas så länge de inte genomförs på ett sätt som skapar en permanent eller kontinuerlig verksamhet i den medlemstaten. I artikel 10 beskrivs möjliga skyddsåtgärder om det uppstår allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden inom ett visst geografiskt område på grund av, eller förvärrade av, cabotagetransporter. Ovanstående anser Sveriges Åkeriföretag talar för att det inte bör vara tillåtet att inom vissa branschavsnitt för utförande av inrikestransporter i princip permanent byta ut inhemska transportföretag mot utländska som har bilar och personal kontinuerligt i Sverige, eller med prispress tvinga de inhemska företagen att säga upp svensk personal och istället hyra in billig utländsk personal med lönekostnader på en så låg nivå att det är omöjligt leva på lönen i det land som föraren faktiskt arbetar. Dragbilen som kommit in med en internationell transport får dock koppla en annan påhängsvagn för att själv föra den ut ur Sverige så att den därigenom har påbörjat en ny internationell transport.

4 4(6) Den dokumentation som krävs för att utföra cabotagetransporter framgår av artikel 8.1 och 3 i förordning (EG) nr 1072/2009. Gemenskapstillståndet ska i bestyrkt kopia finnas i motorfordonet, övriga handlingar ska i Sverige kunna visas upp vid kontrolltillfället på begäran av polis eller tulltjänsteman, vilket nyligen tydliggjorts i en ny 3 a i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom EES, SFS 2014:1063 som trädde i kraft Det får bli upp till rättspraxis att lägga fast vad som ska krävas för att transportföretaget ska anses uppfylla det kravet. Sveriges Åkeriföretag anser att det finns all anledning skapa erforderliga rutiner för att transportföretag inte i praktiken ska kunna undgå kravet på att kunna vid kontrolltillfället visa tydliga bevis på inkommande internationell transport och efterföljande cabotagetransporter för att anses utföra en tillåten cabotagetransport. I sammanhanget får påpekas att det i preambel 18 till i förordning (EG) nr 1072/2009 bör kontrollmyndigheterna åtminstone ha tillgång till fraktsedlar förutom färdskrivardata. Enligt 5 kap 5 yrkestrafiklagen får en polis- eller tulltjänsteman hindra lastbilens fortsatta färd. Transportföretag som bryter mot cabotagereglerna ska dömas till böter enligt 4 förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom EES-området. Enligt 6 samma förordning kan uppdragsgivare varuägare, beställare, speditör som yrkesmässigt beställt sådant transport också straffas med böter. 4. Kombinerad transport, kombitransport Det dragande motorfordonet/dragbilen kan tänkas utföra kombidirektivstransporter, med stöd av Rådets Direktiv nr 92/106. Dessa transporter är dock ålagda en noggrann dokumenthantering som Sveriges Åkeriföretag tror att det mera sällan finns i praktiken plus att den utländska dragbilen endast får dra påhängsvagnen/lösflaket/containern begränsad sträcka (150 km vid mellanliggande sjöfartstransport) alternativt vid järnvägstransport på den mellanliggande sträckan om minst 100 km till närmaste pålastningsstation respektive från närmast lämpliga avlastningsstation. Sveriges Åkeriföretag menar att denna lämplighet inte ska vara upp till åkaren eller speditören att avgöra, utan det måste vara närmaste i en objektiv mening. Det vill säga där möjlighet finns och detta är en allmänt sett lämplig plats. Artikel 3 i Rådsdirektivet nr 92/106 föreskriver att en kombinerad transport för att uppfylla de formella kraven enligt direktivet kräver ett transportdokument som minst uppfyller kraven i artikel 6 Rådets förordning nr 11 av den 27 juni Det innebär att det ska finnas en handling som visar avsändarens namn och adress, varuslag och vikt, ort och datum för godsets mottagande för transport, lossningsplats, eventuella gränspassager. Ett exemplar av handlingen ska medfölja godset, den andra ska behållas av transportören i två år. I transportdokumentet ska anges pålastnings- och urlastningsstationen för järnvägssträckan, eller lastnings- och lossningshamnen för fartygstranporten. Dessa uppgifter ska anges innan transporten genomförs och bestyrkas genom stämpel av järnvägs- eller hamnmyndigheterna när de delarna av transporten avslutas. Sveriges Åkeriföretag befarar att dessa dokumentationskrav sällan uppfylls.

5 5(6) Om ett släpfordon tillhör ett företag som utför kombinerade transporter i egen regi på den avslutande sträckan transporteras av en åkarbil ska istället för ovannämnda dokumentation, ett dokument medfölja transporten som anger den del av transporten som utförs eller ska utföras på järnväg eller fartyg, artikel 7 i Rådets Direktiv nr 92/106. Skyldigheten att ha transportdokument med i fordonet som uppfyller kraven i artikel 3 i direktivet nr 92/106 och 3 kap 3 yrkestrafikförordningen är i och för sig inte uttryckligen straffsanktionerad. Men om transportföretaget då ett motorfordon kontrolleras hävdar att fordonet håller på med en kombinerad transport och inte kan styrka detta på ett korrekt sätt kan följden bli att transporten bedöms antingen som ett cabotagebrott eller som olaga yrkesmässig trafik. Och för dessa brott kan såväl transportföretaget som beställaren av transporten lagföras. Skulle denna ansvarskedja inte kunna upprätthållas finns det inte någon anledning att vare sig ha regler kring vad som är tillåten kombinerad transport eller att ha särskilda dokumentationskrav vilket alltså finns för kombinerad transport. Följden av att inte kunna kontrollera om det är fråga om en korrekt kombinerad transport eller inte kan bli att varje förare som blir stoppad under transport av en påhängsvagn eller 20 fotscontainer skulle kunna hävda att man håller på med en kombinerad transport som inte omfattas av rådsförordningen (EG) 1072/2009. Detta trots att det mycket väl kan vara en ur tillståndsperspektiv inrikes transport som kräver trafiktillstånd. Ansvar bör kunna utkrävas av de transportföretag som inte kan uppvisa ovan beskrivna transportdokument, liksom av de företagens uppdragsgivare. 5. Två omdiskuterade rättsfall Winterkrantszmålet Det så kallade Winterkrantzmålet (Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål B ) har ingenting med dessa marknadstillträdesfrågor att göra, hävdar Sveriges Åkeriföretag. Winterkrantzmålet handlade om - i och för sig feldömt dessutom anser de flesta initierade personer - en tolkning av Trafikförordningens belastningsbestämmelser gällande i det fallet en påhängsvagn som i sig var på väg med internationellt gods. Men dragbilen som drog den utförde bara ett inrikesuppdrag i Sverige och bröt faktiskt inte egentligen mot några regler i Trafikförordningen. Vittnande polisman lyckades dock övertyga tings- och hovrätt om att fråga var om internationell transport som enligt hans uppfattning även i Sverige skulle varit viktmaximerad till 40 ton och på den grunden bötfälldes föraren för överlast. Denna överlastfråga hade ingenting med gemenskapstillstånd eller några andra tillståndsfrågor att göra. För att komma runt de problem denna som det uppfattades felaktiga dom skapade ändrade regeringen trafikförordningen!

6 6(6) Frode Laursenmålet Frode Laursenmålet (Svea hovrätts dom i mål B ) anser Sveriges Åkeriföretag inte heller ger stöd för förekommande liberaliserande tolkningar och legaliseringar. Det målet handlade om huruvida åklagaren lyckats bevisa att Frode Laursens bilar vid tid FÖRE nu gällande cabotageregler utfört inrikes transporter i mer än vad som dåförtiden gällde; cabotage fick bara vara "tillfälligt". Svenskt rättesnöre var då högst tio dagar under en trettiodagarsperiod. Då företrädaren för Frode Laursen hävdade att bilarna då och då också körde internationella transporter så konstaterade hovrätten i domen (sidan 6 sista stycket) "att de vägsträckor som lastbilarna kört i Sverige i många fall inte utesluter att resorna in och ut ur landet utgjort internationella transporter." Därför kunde man inte slå fast att inrikesuppdragen överskred de då tillåtna "tillfälliga" transportuppdragen. Inte heller detta mål kan rimligen tolkas så att internationella transporter för den inblandade åkarbilen kan påbörjas och avslutas i samma land och ändå ge rätt till att köra fritt med stöd av gemenskapstillståndet eftersom "man är delaktig i en internationell transport". Med samma synsätt skulle en vanlig svensk dragbilsåkare som kör mellan hamnarna och som själv aldrig lämnar Sverige behöva ha gemenskaps (kallat "blått") tillstånd. Och sådant krav finns inte. Avslutande kommentar För undvikande av en alltmer snedvriden konkurrenssituation på transportmarknaden är det angeläget att det i Sverige klarläggs vilka spelregler som ska gälla och att efterlevnaden av dessa sedan kan kontrolleras och att de som bryter mot dem lagförs. Därför är det positivt att vi under 2015 kommer att få en del förändringar i regelverken kring den internationella godstrafiken på Sveriges vägar. Sveriges Åkeriföretag, december 2014 // Fredrik Engström, jurist

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Yrkestrafikförordning; utfärdad den 3 maj 2012. SFS 2012:237 Utkom från trycket den 15 maj 2012 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna förordning

Läs mer

Yrkestrafikförordning (2012:237)

Yrkestrafikförordning (2012:237) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Allmänna bestämmelser [2941] Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter Datum Vår beteckning 1(6) 2014-03-26 SÅ02/2014 Er beteckning N2014/1094/TE Handläggare Erika Svanström Erika.svanström@akeri.se 072-206 89 94 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (11) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Krav på dokumentation

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg

RP 143/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a i lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Näringsdepartementet Transportenheten 103 33 Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg:

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) L 300/72 Europeiska unionens officiella tidning 14.11.2009 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 4 juni 2015 KLAGANDE Transportstyrelsen Skatte- och avgiftsavdelningen 701 88 Örebro MOTPARTER 1. AA 2. Bröderna Lindströms Nöjes AB, 556208-3922

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2009:1373 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (12) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Delredovisning av regeringsuppdrag N2015/06815/MRT

Läs mer

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf

om_trafiktillsta nd_for_lastbil_och_buss.pdf Trafiktillstånd Villkoren för att erhålla trafiktillstånd för att bedriva yrkesmässiga godstransporter på väg eller yrkesmässiga persontransporter på väg återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2016:1217 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1

Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall på järnväg BESLUT Diarienummer Sida 2014-12-12 562-42076-2014 1{2) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl 010-2245431 Baneservice Skandinavia AB Stilla Havet 1 41834 Göteborg Tillstånd

Läs mer

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning

Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Lastsäkring i Finland, föreskrifter, ansvar och utbildning Bestämmelser som gäller lastsäkring, övervakning av lastsäkring samt påföljder Vägtrafiklagen, 3 och 87 Fordonslagen 9 Förordning om använding

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE

VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE VÄGTRANSPORT: INTERNATIONELLA VÄGTRANSPORTER OCH CABOTAGE Till följd av att flera europeiska lagar har antagits har det skett en gradvis avreglering av både internationella vägtransporter och cabotage

Läs mer

Yrkestrafiklag (2012:210)

Yrkestrafiklag (2012:210) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva

Läs mer

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M.

INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. INTERNATIONELL VÄGTRANSPORT M.M. Yrkestrafiklag 1 kap. [2901] 1 Internationella vägtransporter Yrkestrafiklag (2012:210) 1 kap. Inledande bestämmelser [2901] Bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas

Läs mer

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00

Instruktioner. Vår service. För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Blekinge län 0455-870 00 Ansökan om tillstånd till transport av avfall och/eller farligt avfall Information Enligt 36 avfallsförordningen krävs särskilt tillstånd för den person eller det företag som: yrkesmässigt transporterar

Läs mer

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift.

Frågan i målen är om de aktuella fordonen utgör sådana specialfordon som är undantagna från tillsynsavgift. HFD 2015 ref 33 Uttrycket specialfordon i ett undantag i bestämmelserna om kör- och vilotider avser endast fordon vars konstruktion, anpassning eller andra permanenta egenskaper säkerställer att fordonet

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Utredningsuppdrag 1 (52) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Delrapport 1 i regeringsuppdrag

Läs mer

Remissvar. Näringsdepartementet STOCKHOLM

Remissvar. Näringsdepartementet STOCKHOLM Datum Vår beteckning 1(7) 2014-03-xx BWn/SÅ-Juridik Er beteckning N2014/1094/TE Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar - N2014/1094/TE

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall

Tillstånd till transport av farligt och icke-farligt avfall Beslut Diarienummer Sida 2016-09-27 562-32056-2016 1(3) Miljöskyddsavdelningen Annika Lundahl 010-2245431 Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän AB (RAMBO AB) Södra Hamngatan 6 45380 Lysekil Tillstånd

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) Blankett A Miljöskyddsfunktionen 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Organisations-/Personnummer

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2014:1489 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (10) påhängsvagnar mellan Falköping och Skara. Dnr/Beteckning TSF Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Pär Ekström Väg och järnväg Enheten för teknik och trafik Sektion vägtrafik Konsekvensutredning av förlängning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 maj 2014 Elisabeth Svantesson Jonas Ragell

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Minister Sirkka-Liisa Anttila

Minister Sirkka-Liisa Anttila Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordningen om gemenskapstillstånd för godstransport) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av begreppet Tillfällig vid vägcabotage

Förslag till svensk tillämpning av begreppet Tillfällig vid vägcabotage Bilaga 2 Förslag till svensk tillämpning av begreppet Tillfällig vid vägcabotage 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av förslaget... 3 2. Uppdraget... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Arbetsgruppen... 3 2.3

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 juni 2005 B 3311-04 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART EL Offentlig försvarare: Advokat BQ SAKEN Olovlig körning

Läs mer

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav.

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av ovanstående remiss per den och önskar inlämna remissvar med anledning därav. Näringsdepartementet Maria Gelin, Enhetschef 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 N2015/6110/MRT Angående: Remissvar Framställan från Transportstyrelsen om ändring i trafikförordningen (1998:1276) Transportindustriförbundet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 oktober 2014 Ö 4417-12 KLAGANDE RG Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Ansökan i hovrätt om resning

Läs mer

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 juni 2011 Catharina Elmsäter-Svärd Lennart Renbjer (Näringsdepartementet)

Läs mer

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut

Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Beslut 1 (6) Djur- och miljöenheten Jerry Joelsson 010-2253250 LM EDENSTRÖMS MASKIN AB Västanå 316 841 97 Erikslund Tillstånd till transport av farligt avfall och övrigt avfall Länsstyrelsen ger LM EDENSTRÖMS

Läs mer

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 6 förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, 10 kap. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:3) om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt; TSFS 2016:118 Utkom från trycket

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om internationella vägtransporter TFS 1998:36 i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar) ändringar införda t.o.m. TFS 2004:25 som utkom från trycket 28 juni 2004 Åberopade bemyndiganden TFS 1998:36; 11 kap. 3 yrkestrafikförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet

Regeringens proposition 2011/12:25. Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Regeringens proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet Prop. 2011/12:25 Regeringen överlämnar

Läs mer

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping

Transportslag. Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter. 2015 Transportslag, Logistikprogrammet, Norrköping Transportslag Väg-, järnvägs-, sjö- och flygtransporter 1 Vägtransporter 2 Lastbilstransporter Explosionsartad utveckling Effektivitetsökning genom större fordon och fordonskombinationer Vägarnas beskaffenhet

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige

High Capacity Transports, HCT. Långa och tunga godstransporter i Sverige High Capacity Transports, HCT Långa och tunga godstransporter i Sverige 1 Regler Nationella regler Internationella regler Trafikförordningen 4 kap 17 Rådets direktiv 96/53/EG 24 meter (25,25) / 60 ton

Läs mer

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken

1992 rd- RP 335. ALLMÄN MOTIVERING l. Nuläget och de föreslagna ändringarna Upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken 1992 rd- RP 335 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kör- och vilotider inom vägtrafiken och till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.; SFS 2007:216 Utkom från trycket den 9 maj 2007 utfärdad den 26 april 2007. Regeringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Sveriges Åkeriföretag Juridik Fagerstagatan 6 163 53 Spånga MOTPART Transportstyrelsen 701 98 Örebro 1 (6)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om transport av farligt gods; SFS 2006:263 Utkom från trycket den 20 april 2006 utfärdad den 6 april 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande Inledande bestämmelser

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2017:610 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Regeringen föreskriver 1 att 4 kap. 14 och

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; SFS 2015:74 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Regeringen föreskriver att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om transport av farligt gods; SFS 2006:311 Utkom från trycket den 23 maj 2006 utfärdad den 4 maj 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

En reformerad yrkestrafiklagstifning

En reformerad yrkestrafiklagstifning Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstifning Näringsdepartementet Ds 2011:20 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

U 68/2017 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (kombinerade transporter)

U 68/2017 rd. Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (kombinerade transporter) Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (kombinerade transporter) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2011:1580 Utkom från trycket den 30 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /gw 1 DGE 2 A Europeiska unionens råd Bryssel den 11 december 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende:

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Yrkestrafik. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14. Sammanfattning

Yrkestrafik. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik Sammanfattning I betänkandet behandlar trafikutskottet 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik. Motionsyrkandena avser

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2017-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr PMT 12054-16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad SVARANDE Vänerflytt AB, 559028-3650 Östra Bangatan 31 693 30 Degerfors

Läs mer

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm

Regeringen Näringsdepartementet Stockholm Remissvar 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2013-04-25 N2013/2150/TE Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Gränstrafik. Gränstrafik

Gränstrafik. Gränstrafik 263 Utrikes tillstånd Åkerier som är etablerade i EU/EES får med stöd av ett gemenskapstillstånd (blått tillstånd) utföra internationella transporter och tillfälliga inrikestransporter (cabotage) i EU/ESS.

Läs mer

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276)

Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) PM 1(11) Datum Diarienummer 2011-11-22 TSV 2011-5886 Handläggare Per Öhlund Väg- och järnvägsavdelningen Framställan om ändring av bestämmelserna om miljözoner i trafikförordningen (1998:1276) 1. Sammanfattning

Läs mer

Tillståndsmätning Gods 2012. Rapport 4. Resultatrapport

Tillståndsmätning Gods 2012. Rapport 4. Resultatrapport Tillståndsmätning Gods 2012 Rapport 4 Resultatrapport Kund Transportstyrelsen Mottagare Mats Willén Version Klass Antal sidor 2-18 Datum Statisticons projektnummer 2012-10-24 Reviderad 2013-01-23 TS 4439

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013

Kör- och vilotider Regler och vägledning 1 november 2013 Kör- och vilotider Regler och vägledning november 2013 1 Denna broschyr innehåller Kortfattad information och vägledning om regler för kör- och vilotider. De fullständiga författningstexterna och den promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2011:551 Utkom från trycket den 31 maj 2011 utfärdad den 23 maj 2011. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporträtt. Transporträtt, Logistikprogrammet, Norrköping Transporträtt 1 Historia Transporträtten har utvecklats på det internationella planet - Syftar till att skapa ett gemensamt regelverk och förtydliga vem som är ansvarig för vad Har en lång utveckling historiskt

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fordonslag; utfärdad den 6 juni 2002. SFS 2002:574 Utkom från trycket den 19 juni 2002 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Innehåll

Läs mer

Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring

Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring Utredningsuppdrag 1 (107) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring Delrapport 3 i regeringsuppdrag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen Box 267 781 23 Borlänge MOTPART Pall Cargo i Kungsbacka AB, 556640-4421 Ombud: Thomas Morell

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Nya lagar för yrkestrafik och taxi 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-01 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Nya lagar för yrkestrafik och taxi

Läs mer

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator

Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? NVF 2014-12-04. Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Hur vill transportnäringen att HCT skall utvecklas? Lena Larsson, Volvo GTT Per Olsson, Parator Historia 2006 2005 2009 2008 2007 2010 2014-15 2012-13 2011 Vision 2017 DUO-trailer Timber Strategy DUO-CAT,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2015:929 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

TRANSPORTTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet TRANSPORTTEKNIK Ämnet transportteknik behandlar yrkesmässiga vägtransporter. Det omfattar dels yrkesförarutbildning för de fordon som används i transportverksamheter, dels säker hantering av det som transporteras.

Läs mer