ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063)"

Transkript

1 ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL TRANSPORT AV AVFALL avser både farligt och/eller annat avfall enligt 26, 27 i avfallsförordningen (2001:1063) Blankett A Miljöskyddsfunktionen 1. UPPGIFTER OM SÖKANDEN Organisations-/Personnummer Företag/Namn Utdelningsadress Besöksadress Postnummer Ortsnamn Kommun/säte Kontaktperson Yrkestrafiktillstånd Telefon Fax Mobiltel Diarienummer.. Finns ej För tillståndets handläggning inbetalas avgift till Länsstyrelsens postgirokonto eller bankgiro i samband med att ansökan skickas in, se även bilaga. För farligt avfall inbetalas 2300 kr. För annat avfall inbetalas 1350 kr. För farligt avfall och annat avfall inbetalas 3650 kr. 2. FÖRSÄKRINGAR Kopia av ansvarförsäkring, trafikförsäkring och övriga försäkringar ska bifogas ansökan. Typ av försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer Ansvarsförsäkring: Trafikförsäkring: Övrigt: 1

2 3. UPPGIFTER AVSEENDE FARLIGT AVFALL 3.1 Avfallsslagen anges nedan med avfallskoder enligt bilaga 2 i avfallsförordningen 2001:1063. Avfallsslag Avfallskod 3.2 Följande fordon avses användas för transport av farligt avfall : Kryssa i om det farliga avfallet transporteras som styckegods, container eller i tank för resp. fordon. Container Fordonstyp Reg.nr Styckegodstransport Tanktransport 2

3 Blankett A 4. UPPGIFTER AVSEENDE ANNAT AVFALL 4.1 Avfallsslagen anges nedan med avfallskoder enligt bilaga 2 i avfallsförordningen 2001:1063. Avfallsslag Avfallskod 4.2 Följande fordon avses användas för transport av annat avfall : Kryssa i om avfallet transporteras som styckegods, container eller i tank för resp. fordon. Container Fordonstyp Reg.nr Styckegodstransport Tanktransport 3

4 5. PERSONELLA RESURSER (Kortfattad redogörelse för personalens kompetens.) 5.1 Antal anställda chaufförer: 5.2 Antal anställda chaufförer med ADR-utbildning (endast vid transport av farligt avfall) 5.3 Övrig utbildning: 6. VERKSAMHETSBESKRIVNING (Kortfattad beskrivning av företagets verksamhet.) 6.1 Typ av verksamhet (åkeri, byggfirma, skrotnings firma, osv): 6.2 Typ av uppdragsgivare (privatpersoner, kommun, företag, osv): 6.3 Avfallsmottagare (avser vart avfallet transporteras): 6.4 Ev. övriga uppgifter: 7. UNDERSKRIFT Ort Sökandens underskrift (firmatecknare) Datum Namnförtydligande HANDLINGAR SOM SKALL BIFOGAS ANSÖKAN: yrkestrafiktillstånd kopia på registreringsbevis för samtliga fordon kopia på registreringsbevis för bekräftelse av firmatecknare kopia av försäkringsbrev eller motsvarande för ansvarsförsäkring och trafikförsäkring (även släp) Om ansökan även omfattar farligt avfall skall dessutom följande handlingar bifogas ansökan kopia på fordonscertifikat för tanktransport kopia på förarintyg (ADR) 4

5 Blankett A UPPLYSNINGAR Bilaga Allmänna krav för att få tillstånd Den som faktiskt skall utföra yrkesmässig transport av avfall är den som skall ha erforderligt tillstånd. Länsstyrelsen skall vid prövningen göra en bedömning av om den som söker tillstånd har de resurser som behövs. De resurser som avses är erfaren och pålitlig personal med goda kunskaper inom området samt tekniska och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten på ett betryggande sätt. Den som söker tillstånd måste kunna visa att dessa krav uppfylls. Detta innebär också att tillståndsinnehavaren har ansvaret för att de förutsättningar som gällde vid prövningstillfället upprätthålls även efter det att tillstånd erhållits. Den som söker tillstånd skall alltså ha ett sådant bestämmande inflytande över den faktiska transportverksamheten att denne kan ta ansvar för de krav som ställs på verksamheten. Yrkestrafiktillstånd krävs vid transport av avfall och farligt avfall om avfallet transporteras yrkesmässigt. För information kontakta länsstyrelsen (förvaltningsavd.), (växel). Tillståndsmyndighet Ansökan om tillstånd skall ges in till Länsstyrelsen i det län sökanden har sitt säte eller där transportverksamheten huvudsakligen skall bedrivas. Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Blekinge län Miljöskydd Karlskrona Avgift Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 7 kap 8a förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiftens storlek är reglerad i 10 avgiftsförordningen (SFS 2011:216). För närvarande är avgiften för ansökan om transporttillstånd; Enbart farligt avfall kr Enbart annat avfall kr Farligt avfall och annat avfall kr Avgiften/avgifterna betalas in på länsstyrelsens postgironummer eller bankgiro , märk inbetalningen med ansökan av transport av avfall/farligt avfall. Ansökan prövas inte förrän avgiften betalats in. Gällande bestämmelser för transport av avfall De bestämmelser som gäller för transporter av avfall finns i 15 kap 21 och 25 miljöbalken, i avfallsförordningen (2001:1063) samt Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3). Här finns bestämmelser om särskild hantering av vissa avfallstyper, undantag från kravet på transporttillstånd, skyldighet att föra anteckningar och upprätta transportdokument samt tillsyn och ansvar Giltighet Tillståndet för farligt avfall är tidsbegränsat och gäller i max 5 år varefter en ny prövning görs av Länsstyrelsen. Tillståndet för annat avfall löper tillsvidare. Fordon Trafiktillstånd skall finnas för godsbefordran i de fall då sådant erfordras enligt yrkestrafiklagen. Fordonscertifikat skall finnas enligt ADR-S om tillstånd söks för tanktransport. Skyltar och fordonsutrustning skall finnas vid transport av farligt gods över begränsad mängd enligt bestämmelserna i ADR. Övrigt Frågor med anledning av farligt avfall och annat avfall kan ställas till Länsstyrelsen i Blekinge län, tfn Frågor med anknytning till bestämmelserna om transport av farligt gods kan ställas till polismyndigheten, tfn eller (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tfn Naturvårdsverkets föreskrifter och avfallsförordningen (2001:1063) och andra förordningar finns tillgängliga på Internet adresserna och 5

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING

TRAFIKTILLSTÅND YTL-ALLMÄNT TRAFIKTILLSTÅNDS- PRÖVNING TRAFIKTILLSTÅND 20 YTL-ALLMÄNT Bestämmelserna om att bedriva yrkesmässig trafik finns sedan 2012-06-01 i EUförordning 1071/2009. Denna förordning kompletteras av en ny svensk yrkestrafiklag och en ny svensk

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Sid. 1 av 16 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd samt anvisningar till ansökan Förteckning o Grundläggande information om serveringstillstånd. o Anvisningar till ansökan och till de handlingar

Läs mer

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Läsanvisning till checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller

Läs mer

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd

Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd 1 Ansökan Om stadigvarande serveringstillstånd Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga nr på handlingar som medföljer ansökan och streckmarkera de som saknas. Ansökan om tillstånd

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten

Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Ansökan om tillstånd enligt 8 kap. alkohollagen (2010:1622) För servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod för allmänheten Försättsblad/Innehållsförteckning som bifogas ansökan Ange bilaga

Läs mer

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen

Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket. ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Handbok om regler för transport av farligt gods och farligt avfall inom skogsbruket ADR-S, Bilaga A, B och S (kapitel 13.2) och Avfallsförordningen Version 1 utfärdad 2013 07 05 Ansvarig för sakinnehåll

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda:

Nationella och internationella transporter av avfall, anmälan och tillstånd, tillsyn & handläggning Agenda: Agenda: Handläggning Ansökan tillstånd enligt 36 Anmälan 42 och avfallsslag undantagna från tillståndsplikt 37 Anmälan om hantering av avfall, 46 & 47 Utskick, bekräftelse på anmälan eller tillstånd till

Läs mer

Plats för inkommande stämpel

Plats för inkommande stämpel Plats för inkommande stämpel I fylld blankett skickas till: Ansökan om handel med Räddningstjänsten Kiruna fyrverkeriartiklar Värmeverksvägen 1 981 85 Kiruna Tillstånd till förvärv av och innehav av explosiva

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Ankomststämpel Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt, enligt 14 (SNFS 1997:2) Sökande; den som avser utföra spridningen eller, efter skriftlig

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort

Serveringsställe Gatuadress Postnummer Postort ÅTVIDABERGS KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen ANSÖKAN om stadigvarande tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738) för servering av alkoholdrycker 1 (12) Ansökan avser Nytt tillstånd/ägarskifte

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3)

SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (nivå 3) A121.995/2014 1 mellan Polismyndigheten i Södermanlands län (202100-0076), Box 348, 631 05 Eskilstuna som företräder staten, nedan kallad Myndigheten och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Frågor och svar om försäkringsförmedling PROMEMORIA Datum 2012-07-06 Frågor och svar om försäkringsförmedling Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall

Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall 2012-02-10 Checklista för gränsöverskridande transporter av avfall Checklista för tillsyn på anläggning (eller motsvarande) som exporterar avfall ut ur Sverige och/eller importerar avfall in till Sverige.

Läs mer