Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter."

Transkript

1 Näringsdepartementet Transportenheten Stockholm Svenska Transportarbetareförbundets yttrande över Transportstyrelsens utredning fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Del 2. Konkurrensvillkor/cabotagetransporter Del 4. Beställaransvar Sammanfattning Transport anser att den skärpning av beviskraven som utredningen föreslår är en förbättring men befarar att den inte är tillräcklig för att underlätta polisens kontroll av att transporten sker i enlighet med EUs regler för cabotage. Transport vill se ett krav på fysisk dokumentation i fordonet. Inte bara för cabotagetransporter utan för alla typer av transporter. Transport anser att den föreslagna sanktionsavgiften SEK för brott mot cabotagereglerna är för låg och ser inga skäl till att den inte skulle vara i nivå med de högsta beloppen inom EU. Transport är förvånat över att Transportstyrelsen inte föreslår ett tydligare beställaransvar då dessa synpunkter framfördes av representanter från hela näringen under utredningsarbetet. Transport är positiv till att det tydliggörs vem som ska betraktas som beställare och därmed inneha beställaransvar. Att definiera den ansvarige transportköparen som den som för egen eller annans räkning har träffat avtal med trafikutövaren om transportens utförande är inte tillräckligt tydlig då beställarledet kan bestå av många länkar. Beställaransvaret bör rimligen ligga på speditör eller varuägare och detta ska vara tydligt definierat. Transport anser att beställaransvaret ska omfatta en undersökningsplikt. Att låta den straffbara oaktsamheten begränsas till att transportköparen hade skälig anledning att anta att tillstånd saknas är allt för vagt när det gäller brott mot cabotagereglerna. Eftersom ett begränsat antal inrikestransporter i värdlandet är tillåtna enligt cabotagereglerna, kan en köpare i princip alltid hävda att han trodde sig beställa en transport i enlighet med regelverket. Transports uppfattning är att ett beställaransvar utan undersökningsplikt blir verkningslöst.

2 Transports uppfattning är att falska egenföretagare förekommer i betydligt större omfattning än vad utredningen kommer fram till. Sveriges nuvarande regelverk förmår inte att på ett effektivt sätt garantera en efterlevnad av det tvingande arbetstagarbegreppet. Det leder till bristande konkurrensneutralitet och försämrade arbets- och lönevillkor inom transportbranschen. Transport menar därför att Sverige bör följa det holländska exemplet och införa krav på anställning för de som arbetar inom åkerinäringen. Transport menar att en vägslitageavgift (avståndsbaserad differentierad vägavgift) skulle vara ett verkningsfullt instrument för att kontrollera hur länge, och var, fordon rört sig i landet och skulle således vara ett verktyg för att kontrollera cabotagetrafik. Förbundets Synpunker och kommentarer Utifrån EU:s regler om cabotage är det möjligt för åkeriföretagen att bedriva en tillfällig och begränsad transportverksamhet i ett annat EU-land. Ett transportföretag som har utfört en internationell godstransport har rätt att inom en vecka från det att godset har lossats också utföra upp till tre cabotagetransporter i värdlandet. Utredningen visar på två tydliga trender inom EU. Utflaggningen av fordonsflottor till de nya medlemsländerna i östra delen av unionen där arbetskraftskostnaderna är lägre och ett intresse för att etablera sig i länder inom unionen som har mer gynnsamma skatteregler.(s. 42) Trenden är enligt utredningen att utländska företag i ökande utsträckning konkurrerar om transporter till och från Sverige, genom internationella transporter och inom Sverige genom cabotage. En annan trend är att ett antal medlemsstater har specialiserat sig på internationella transporter och i samband med det utföra cabotage (s.41). De utländska lastbilarnas marknadsandelar i Sverige har ökat från 17 procent (2004) till 20 procent (2010). Transport anser också att den s.k. Cabotagestudien som nämns i rapporten borde beaktats i högre grad. Det finns ingen bättre statistik att tillgå. Det är beklagligt att Transportstyrelsen valt att lyssna på en aktörs synpunkter på studien, då resten av näringen är överens om att den visar på viktiga resultat. Kontroll- och sanktionsmöjligheter Det problem som uppmärksammas av utredningen är svårigheten att kontrollera att de utländska åkeriföretagen verkligen följer EU:s regler för cabotage. På så vis får dessa en generell konkurrensfördel gentemot ett svenskt transportföretag, vilket innebär att konkurrensneutralitet inte uppnås (s. 71). Det förefaller närmast riskfritt att bryta mot cabotagereglerna då möjligheterna att kontrollera huruvida ett fordon följer EUs regler nära på är obefintligt. Det åligger transportföretaget att bevisa att transporten sker i enlighet med reglerna, s.k. omvänd bevisbörda, men det är otydligt hur och var en kontroll får genomföras. Föraren kan inte krävas uppvisa fysiska handlingar för Transporten och i förordningen saknas regler för den tid som transportföretaget har på sig för att lämna de uppgifter som krävs för att styrka att transporten sker i enlighet med reglerna (s. 71). Transport menar att frakthandlingar ska finnas i fordonet vid alla typer av transporter, inte bara cabotagetransporter.

3 Utredningen föreslår att transportföretaget ges möjlighet att använda sig av de tekniska lösningar som idag finns för att överföra begärd information till kontrollanten på väg. Transport vill i det sammanhanget påtala den positiva effekt som en avståndsbaserad differentierad vägavgift skulle få. Genom en GPS baserad sådan skulle enkelt kunna kontrolleras hur länge ett fordon rört sig i landet och i kombination med fysiska frakthandlingar ökar möjligheten att avgöra om fordonet används i enlighet med lagar och regler. Transports uppfattning är att den skärpning av beviskraven som utredningen föreslår är en förbättring men befarar att den inte är tillräcklig. Det finns fortfarande möjlighet för företaget att på olika sätt fördröja överföringen av erforderliga dokument och på så sätt förhindra för polisen att genomföra kontrollen. Transport vill därför få till stånd en förändring som möjliggör krav på fysisk dokumentation i fordonet. Väljer regeringen att istället följa utredningens förslag, anser Transport att polisen - i väntan på att de efterfrågade dokumenten har överförts - ges möjlighet att förhindra fortsatt transport. Detta är i och för sig en fråga som behandlas i Transportstyrelsens remiss om klampning, men är värd att uppmärksamma också här eftersom syftet med denna utredning bland annat är att uppnå en bättre kontroll av cabotage. Vet transportföretaget att fordonet inte kan fortsätta sin färd med mindre än att de har varit polisen behjälplig att kontrollera transporten så kan företagets intresse för att försvåra utredningsarbetet minska. Straffet för brott mot cabotagereglerna är böter. Dessa är dock så låga att de inte upplevs som avskräckande. Dessutom är de svåra att driva in. Brotten är gränsöverskridande och kräver således internationellt myndighetssamarbete, men då straffskalorna är så låga blir ett sådant myndighetssamarbete i praktiken inte tillgängligt. Sverige har dessutom som praxis att inte begära rättslig hjälp i bötesärenden. Transportstyrelsens förslag pekar i rätt riktning. Genom att ersätta bötesstraffet med en sanktionsavgift som innebär förskottsbetalning kan betalningen säkras och sanktionen bli mer effektiv. Förslaget att höja beloppet som ska utbetalas för brott mot EUs cabotageregler är också nödvändigt. Bötesbeloppen som i dagsläget kan komma i fråga i Sverige fungerar inte avskräckande och tillhör de lägsta inom unionen, euro vilket kan jämföras med Danmark och Holland där bötesbeloppen kan uppgå till euro (s. 56). Transport anser däremot att den förslagna sanktionsavgiften SEK är för låg och ser inga skäl till att den inte skulle ligga i nivå med de högsta beloppen inom EU. Kontrollverksamheten är idag väldigt baserad på poliskontroller och då de personella resurserna inom polisen är begränsade bör alternativa lösningar undersökas. Bättre myndighetssamordning samt ökade befogenheter och verktyg för andra myndigheter att vara aktiva är viktiga. Transport menar att så som läget ser ut bör man undersöka andra möjligheter till kontroll än polisiära. Där vill vi återigen påtala en avståndsbaserad differentierad vägavgift. Om fakturan inte betalas som den ska blir det en annan process som inte belastar polisresurserna, men det finns ändå en kontroll över vad som skett.

4 Beställaransvar Det finns idag ett beställaransvar för transporter som också omfattar olaga cabotage. Däremot är det otydligt vem som är att betrakta som beställare liksom vilka krav som ska ställas på beställaren. I utredningen presenteras en ändring i 4 kap. 2 yrkestrafiklagen så att den ansvarige transportköparen definieras som den som för egen eller annans räkning har träffat avtal med trafikutövaren om transportens utförande. Transport är positiv till en sådan förändring. Det vore eftersträvansvärt att ytterligare öka tydligheten genom att verkligen skriva ut var ansvaret ligger. Är det varuägaren eller speditören som ska vara ansvarig? Den föreslagna definitionen är inte helt klar på det området och då beställarledet består av många länkar blir det fortfarande inte helt tydligt vem som i slutändan ska stå för beställaransvaret. Idag inbegriper inte beställaransvaret någon undersökningsplikt. Transport anser att en sådan plikt bör införas. Att istället låta den straffbara oaktsamheten begränsas till att transportköparen hade skälig anledning att anta att tillstånd saknas är allt för vagt när det gäller brott mot cabotagereglerna. Eftersom EUs cabotageregler tillåter ett begränsat antal inrikestransporter i värdlandet kan en köpare i princip alltid hävda att han trodde sig beställa en Transport i enlighet med regelverket. Transports uppfattning är att ett beställaransvar utan undersökningsplikt blir verkningslöst. Undersökningen bör också, som i Finland, genomföras innan avtalet träffas. Holländska modellen f-skatt I Holland finns krav på att de som arbetar inom åkerinäringen ska vara anställda i det företag som innehar trafiktillståndet. Utredningen har undersökt om det finns anledning att införa en liknande modell i Sverige. Syftet skulle vara att stoppa förekomsten av falska egenföretagare samt förhindra lönedumpning och garantera konkurrensneutralitet. Som utredningen påpekar har svensk rätt ett tvingande arbetstagarbegrepp. Det är således omständigheterna och villkoren i själva avtalet som avgör om den som ska utföra jobbet är att anse som anställd eller uppdragstagare och huruvida denne ska omfattas av lagen om anställningsskydd. Med hänvisning till att detta kan prövas av Arbetsdomstolen (AD) anser utredningen att det idag finns ett tillräckligt hinder för transportföretag att kringgå kollektivavtal genom att hyra in förare. Denna bild rimmar illa med verkligheten. Situationen på arbetsmarknaden för förare är idag sådan att alla inte anmäler dessa brott till AD. I utredningen pekar man på en fällande dom rörande falska egenföretagare i åkerinäringen. Företaget hade dock fler anställda egenföretagare. Transportarbetareförbundet, som drev målet, uppskattar att runt 140 personer arbetade på företaget under samma felaktiga förhållanden men då dessa inte ville framträda med namn blev det omöjligt för AD att pröva dessa fall. Transports uppfattning är att falska egenföretagare förekommer i betydligt större omfattning än vad utredningen kommer fram till och att det därför finns anledning att kräva att de som arbetar inom åkerinäringen ska vara anställda i det företag som utför transporten.

5 Transport beklagar att utredningen inte lagt mer kraft på den Holländska modellen. Det är allmänt känt att texterna bara finns på holländska. Att göra en enkel Google översättning av texten är inte seriöst. Både lagtexten och den utvärdering som Holländska regeringen gjort av lagen skulle naturligtvis översatts riktigt så att alla delar av lagstiftningen och de erfarenheter som utvärderingen visar på kan beaktas. Stockholm den SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET Lars Lindgren Förbundsordförande Magnus Falk Utredare

Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken 1 /5 Näringsdepartementet Enheten för marknad och regelverk inom transportområdet 103 33 Stockholm N2017-003278-MRT Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av uppdrag att följa upp genomförda reformer

Läs mer

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket 1 /5 Regeringskansliet Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter 103 33 Stockholm N2017/03932/MRT Yttrande över Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Läs mer

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter Datum Vår beteckning 1(6) 2014-03-26 SÅ02/2014 Er beteckning N2014/1094/TE Handläggare Erika Svanström Erika.svanström@akeri.se 072-206 89 94 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (11) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Krav på dokumentation

Läs mer

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU

2014-12-17 PM Int trp, allm. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM Int trp, allm Er beteckning Handläggare Tina Thorsell PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare från EU Nedan följer den tolkning Sveriges Åkeriföretags

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM105. Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg Näringsdepartementet 2017-07-05 Dokumentbeteckning KOM(2017) 282 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter 1 (10) Väg och järnväg Enhet trafikföretag Sektion tillsyn vägarbetstid vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter 2 (10) shistorik Beskrivning Ansvarig 01.00

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Regeringsbeslut II 4 Näringsdepartementet 2015-10-01 N2015/06815/MRT N2013/03890/MRT(delvis) N2014/04925/MRT(delvis) Transportstyrelsen 601 73 Norrköping m.fl. Se bilaga Uppdrag att följa upp genomförda

Läs mer

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter Upprättad av Väg och järnväg Enhet trafikföretag Sektion tillsyn vägarbetstid 1 (10) vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter 2 (10) shistorik Beskrivning

Läs mer

Cabotage. Promemoria

Cabotage. Promemoria Cabotage Promemoria RättsPM 2007:1 Utvecklingscentrum Malmö Februari 2007 2 Innehållsförteckning 1 Vad är cabotage?...3 2 Lagstiftning om cabotage....3 2.1 Centrala EU förordningar.....3 2.2 Förordning

Läs mer

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Särskilda trafikförfattningar m.m./internationell vägtransport m.m. 1 Förordning (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Anm. Rubriken har fått sin

Läs mer

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov

Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Sten Bergheden (M) Q3 Forum för hållbara transporter Stockholm 25 nov Trafikutsko5et, Näringsutsko5et och talesperson i bl.a väg, yrkestrafik och fordonsfrågor. Tidigare Ordf. utredning av vägtransporterna

Läs mer

Remissvar. Näringsdepartementet STOCKHOLM

Remissvar. Näringsdepartementet STOCKHOLM Datum Vår beteckning 1(7) 2014-03-xx BWn/SÅ-Juridik Er beteckning N2014/1094/TE Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Konkurrensvillkor/ cabotagetransporter och beställaransvar - N2014/1094/TE

Läs mer

Ref N2017/06846/MRT. Remissyttrande angående Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet

Ref N2017/06846/MRT. Remissyttrande angående Förbättrade möjligheter att besluta om och verkställa vissa sanktioner på yrkestrafikområdet Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för marknad och regelverk inom transportområdet Att: Helene Lassi 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2018-01-10 Ref N2017/06846/MRT Remissyttrande angående Förbättrade

Läs mer

Transportindustriförbundets mål och syfte med möte med Transportstyrelsen angående vägledning Cabotage

Transportindustriförbundets mål och syfte med möte med Transportstyrelsen angående vägledning Cabotage Stockholm 2018-02-06 Transportindustriförbundets mål och syfte med möte med Transportstyrelsen angående vägledning Cabotage Inledande mål och syfte: Transportindustriförbundet (STIF) välkomnar att en vägledning

Läs mer

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av Transportstyrelsens förslag på åtgärder per den

Transportindustriförbundet (STIF) har tagit del av Transportstyrelsens förslag på åtgärder per den Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-03-25 N/2014/1094/TE Angående: Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Delredovisning 1 (12) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken 5. En översyn av införlivandet av EU:s regler

Läs mer

Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 maj 2014 Elisabeth Svantesson Jonas Ragell

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Delredovisning 1 (37) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken 3. Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar

Läs mer

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter

Vägledning vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter 1 (12) Väg och järnväg Enhet trafikföretag vid tillämpning av regelverken avseende cabotagetransporter och kombinerade transporter 2 (12) shistorik Beskrivning Ansvarig 01.00 2016-10-12 Upprättad Mattias

Läs mer

Yrkestrafik. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14. Sammanfattning

Yrkestrafik. Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14. Sammanfattning Trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik Sammanfattning I betänkandet behandlar trafikutskottet 42 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om yrkestrafik. Motionsyrkandena avser

Läs mer

Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT)

Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket (N2017/03932/MRT) 2017-08-31 Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Att. Peter Kalliopuro 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande angående Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket

Läs mer

Remissvar. Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 201 7:22) SVENSI(T NÄRINGSLIV

Remissvar. Remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter (Ds 201 7:22) SVENSI(T NÄRINGSLIV SVENSI(T NÄRINGSLIV Arbetsmarknadsdepartementet Vår referens/dnr: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 173/2017 Hanna Schmidt och Linnéa Blommé Er referens/dnr: 10333 Stockholm A2017/01 158/ARM 2017-70-02

Läs mer

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken

Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken Delredovisning 1 (14) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda vissa aktuella frågor inom yrkestrafiken 3. Skapar den nuvarande regleringen av beställaransvar

Läs mer

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare

2014-12-17 PM int trp. PM angående. Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Datum Vår beteckning 2014-12-17 PM int trp Er beteckning Handläggare Fredrik Engström Fredrik.engstrom@akeri.se PM angående Transporter i Sverige utförda av utländska åkare Nedan följer den tolkning Sveriges

Läs mer

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna. Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna. Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Beställaransvar för ordning och reda på vägarna Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 februari 2018 Tomas Eneroth Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 20 december 2016 KLAGANDE Transportstyrelsen Box 267 781 23 Borlänge MOTPART Pall Cargo i Kungsbacka AB, 556640-4421 Ombud: Thomas Morell

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2008:74

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, SOU 2008:74 HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Arbetslivsenheten Renée Andersson 2008-11-06 20080430 ERT DATUM ER REFERENS 2008-08-19 Fi2008/4266/BuS Finansdepartementet 103 33 Stockholm Rätt och riktigt. Åtgärder

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMS TEG. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMS TEG M O T E N mer S U N D O C H L Ö N S am Å K E R I N Ä R I N G OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE TIO Viktiga delsegrar Sveriges Åkeriföretag är en stark röst inom transportnäringen.

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats.

Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats. HFD 2016 ref. 78 Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats. 9 kap. 8 och 11, 10 kap. 3 förordningen (2004:865) om köroch vilotider

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för utveckling 2016/0414(COD) 26.7.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS

Yttrande till Näringsdepartementet över remiss Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan, Regeringskansliets dnr: N 2017/01869/RS Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-05-05 Diarienummer: 2017-04433 Livsmedelsavdelningen Pia Gustafsson Telefon 031-368 37 97 E-post: pia.gustafsson@miljo.goteborg.se Yttrande till Näringsdepartementet över

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Justitiedepartementet - Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62) STK

Tjänsteskrivelse. Remiss från Justitiedepartementet - Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande (SOU 2018:62) STK Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2018-10-26 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Kamerabevakning i brottsbekämpningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet

REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbetsoch samhällslivet 1(5) 2016-12-16 Arbetsmarknadsdepartementet Åsa Odin Ekman 103 33 Stockholm 0725292448 Sverige asa.odinekman@tco.se REMISSVAR TCO Ds 2016:35 om Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet. Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 Trafiksutskottet Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg En uppföljning Sammanfattning av uppföljningsrapport 2011/12:RFR8 3 Tillsynen av yrkesmässiga

Läs mer

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32.

1 EGT nr C 24, 31.1.1991, s. 3. 2 EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 21. 3 EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 32. Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet eller anställningsförhållandet Europeiska

Läs mer

Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Utredningsuppdrag 1 (52) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppföljning av sanktionsväxling och lag om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Delrapport 1 i regeringsuppdrag

Läs mer

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31

Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, SOU 2014:31 YTTRANDE 21 oktober 2014 Dnr A 2014/2170/ARM Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över utredningen Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 27.3.2015 2014/0256(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottet för

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2016 med stiftelsens svar (2017/C 417/29)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2016 med stiftelsens svar (2017/C 417/29) 6.12.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 417/181 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) för budgetåret 2016 med stiftelsens svar (2017/C 417/29) INLEDNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2015:184 Utkom från trycket den 9 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inledande kommentar och synpunkter:

Inledande kommentar och synpunkter: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-02-02 N/2014/5103/TE Angående: fortsatt färd Promemoria Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av Transportindustriförbundet (STIF) har tagit

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 juni 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 1 juni 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2017/0113 (COD) 9669/17 ADD 1 TRANS 213 CODEC 924 IA 99 FÖLJENOT från: inkom den: 1 juni 2017 till: Komm. dok. nr:

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir.

Kommittédirektiv. Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Dir. Kommittédirektiv Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag Dir. 2009:85 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2009 Sammanfattning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Erkännande och verkställighet av beslut

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Remissvar avseende kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig)

Remissvar avseende kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm, den 9 mars 2012 Ju2012/1000/L6 Remissvar avseende kommissionens förslag till dataskyddsförordning (KOM (2012) 11 slutlig) Stockholms Handelskammare har

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/36)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/36) 6.12.2017 SV Europeiska unionens officiella tidning C 417/223 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska polisbyrån (Europol) för budgetåret 2016 med byråns svar (2017/C 417/36) INLEDNING 1. Europeiska

Läs mer

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01

REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 REMISSVAR Rnr 65.03 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2003-09-22 103 15 STOCKHOLM Tel 08/613 48 00 Fax 08/24 77 01 Lena Maier/LE Till Justitiedepartementet LÖNEGARANTI VID FÖRETAGSREKONSTRUKTION (Ds 2003:17) ---------------------------------------------------

Läs mer

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH

Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM. Vår ref GH Näringsdepartementet Transport Charlotte Ottosson 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2014-08-04 Er ref: N2013/1348/TE Vår ref GH Remissyttrande angående Transportstyrelsens framställa om ändring i förordningen

Läs mer

YTTRANDE Dnr SU

YTTRANDE Dnr SU 1(6) YTTRANDE 2010-09-20 Dnr SU 302-2017-10 Regeringskansliet Miljödepartementet 103 33 Stockholm M2010/3188/R Remiss: Förslag till genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av

Läs mer

Svenska Jaguarklubben Orgnr: 837001-1192 Adress: Box 42092, 12614 Stockholm

Svenska Jaguarklubben Orgnr: 837001-1192 Adress: Box 42092, 12614 Stockholm Denna skrivelse redogör för en viss utredning och fördjupning kring vad som gäller för identifieringsnummer och besiktning. En kortare version av denna text har publicerats i Jaguar Times nr 232. Informationen

Läs mer

RP 14/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

RP 14/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 15 i lagen om fordonstrafikregistret och 105 b i vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Yttrande över 2012 års marknadsmissbruksutrednings betänkande Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)

Yttrande över 2012 års marknadsmissbruksutrednings betänkande Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46) Sida 1 (5) Rättsavdelningen Datum Dnr 2014-11-10 ÅM-A 2014/1003 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2014-06-30 Fi2014/2432 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande

Läs mer

KORTVERSION Vägledning för landsvägscabotage. framtagen av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportindustriförbundet

KORTVERSION Vägledning för landsvägscabotage. framtagen av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportindustriförbundet KORTVERSION Vägledning för landsvägscabotage framtagen av Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportindustriförbundet Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportindustriförbundet två förbund i TransportGruppen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO

ATLANTA AUGUSTA CHARLOTTE DENVER LOS ANGELES NEW YORK RALEIGH SAN DIEGO SAN FRANCISCO Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Hovslagargatan 5B Box 5421 114 84 Stockholm Telefon: 08 505 646 00 Telefax: 08 505 646 99 www.kilpatricktownsend.se Stockholm den 25 november 2013 Direktnr: 08-505

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Uppföljning av reformer och utredning av vissa frågor inom yrkestrafiken

Uppföljning av reformer och utredning av vissa frågor inom yrkestrafiken Utredningsuppdrag 1 (23) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Uppföljning av reformer och utredning av vissa frågor inom yrkestrafiken Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE

FRAMSTEG. MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING. OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE FRAMSTEG MOT EN mer SUND OCH LÖNSam ÅKERINÄRING OM SVERIGES ÅKERIFÖRETAGS OPINIONsBILDNINGSARBETE KRAV PÅ DOKUMENTATION TIO Viktiga delsegrar SANKTIONSAVGIFT: 40 000 KR KLAMPNING Sveriges Åkeriföretag

Läs mer

Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal

Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal Bilaga - Personuppgiftsbiträdesavtal Detta avtal reglerar förhållandet mellan personuppgiftsansvarig, Kunden, och Personuppgiftsbiträdet, Ecuni AB. Med Personuppgiftsbiträdet avses Ecuni AB för de av Kunden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om yrkesförarkompetens; SFS 2007:1157 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

?!? : z / _ "j, Emil Burman F öredragande

?!? : z / _ j, Emil Burman F öredragande F inansdepafiementet Skatte- och tullavdelningen, f1.i CmissvaWDreQerin skanslietse fi2018/02428/s3 Yttrande över SOU (2018:49) F skattewstemet några särskilt utpekade frågor F örbundets synpunkfer Svenska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar; SFS 2017:655 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. enligt artikel i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.3.2011 KOM(2011) 148 slutlig 2008/0062 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens; SFS 2012:9 Utkom från trycket den 24 januari 2012 utfärdad den 12 januari 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62) 2013-01-18 Rnr 89.12 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (A2012/3134/ARM) Uppsägningstvister - en översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (SOU 2012:62)

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Kommittédirektiv. Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv. Dir. 2016:1. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016

Kommittédirektiv. Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv. Dir. 2016:1. Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Kommittédirektiv Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv Dir. 2016:1 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor som har identifierats

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Exempel. Vinterväghållning vad gäller? Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Vad har hänt sedan 1 jan 2011?

Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Lars Johansson 2 Vad har hänt sedan 1 jan 2011? Nio ytterligare verksamhetsövergångar. ABC med från 1 april. Ny organisation per 1 sept 2010, SÅ Utb egen låda sedan hösten 2011 Ledningsgrupp på plats Nya

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM135. EU-programmet för. för bedrägeribekämpning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM135. EU-programmet för. för bedrägeribekämpning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria EU-programmet för bedrägeribekämpning Finansdepartementet 2018-07-03 Dokumentbeteckning COM (2018) 386 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring

Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring Utredningsuppdrag 1 (107) Upprättad av Väg- och järnvägsavdelningen Dnr/Beteckning TSV 2015-3533 Beställaransvaret - analys av dagens reglering och förslag till ändring Delrapport 3 i regeringsuppdrag

Läs mer