SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR"

Transkript

1 Bilaga 1 SEKTORERNAS BEHOV OCH FÖRVÄNTNINGAR LANTBRUKS- OCH LIVSMEDELSSEKTORN Det finns en samsyn gällande behov av en gemensam stark och hållbar plattform i Västra Götaland med SLU i Skara som nav. Generellt uttrycker man ett tydligt framtida behov av SLU:s närvaro i regionen men samtidigt att inte tappa ett nationellt ansvar för ämnesfrågor. Det finns en kritisk hållning till den akademisering som man uppfattar sker vid SLU idag där forskare i Skara fortfarande uppfattas ha god förmåga att förstå näringens problematik. Lantbruksnäringen i form av rådgivare och ansvariga för lantbrukets organisationer säger sig ha allt svårare att hitta in i universitetet. Här uppges att allt fler av de som arbetat med tillämpad forskning på SLU och samtidigt haft kontaktnät mot näringen har gått eller är på väg att gå i pension. Det ges exempel på hur andra lärosäten nu utvecklat nätverk och kunskap inom områden som tidigare varit enbart SLU:s och man fortsätter exemplifiera en välkomnande attityd som man tycker saknas hos SLU. Man ser ett behov av nya former för samverkan, samverkanslektorerna uppfattas i detta sammanhang ännu allt för okända även om de är välkomna. Det har också vuxit fram en ny bild bland lantbrukets organisationer som börjar bli väl etablerad i både LRF och på hushållningssällskapen. Det är en form av institut som överbryggar glappen mellan lantbruksföretag, rådgivning och forskning i syfte att skapa mer affärer. I denna modell finns också en idé om att kunna ta ett helhetsgrepp och att all lantbruksutbildning såväl naturbruksgymnasier, yrkeshögskola, livslångt lärande och kortare yrkesutbildningar inom akademien skulle kunna finnas med i samma kluster. Förutom denna framväxande bild har visionära tankar väckts om samlokalisering på SLU Campus där forskning och rådgivning blir ett kommunicerande kärl och där både SLU:s alumner som gymnasielärare och rådgivare erbjuds möjlighet till att forska. På frågan om vilken forskning som kommer att krävas för att möta framtidens utmaningar i lantbruks- och livsmedelssektorn växte det ganska snabbt fram en bild som blev allt tydligare ju fler intervjuer som genomfördes. Det finns en önskan om ett kompletterande forskningsfält inom ekonomi som tar utgångspunkt i dagens krav på produktionsjordbruket. I detta ligger såväl entreprenörskap som gränssnitt mot samhällvetenskap och etik, i korthet ekonomisk forskning om en ansvarsfull produktion. Flera uppfattar att SLU har halkat efter andra universitet och efterfrågar mer innovativa arbetssätt med ett flöde av ny kunskap som bygger på gränssnittet mellan traditionell forskning och samhällets nya utmaningar där de gröna näringarna kommer att spela en allt större roll (en biobaserad ekonomi). Flera har också poängterat behovet av mer regional forskning omkring landsbygdsutveckling. Västra Götaland är inte bara känt som lantbrukslänet utan också för det län som har störst andel landsbygdsboende. Tillsammans med en rik kulturbygd finns utrymme för nya idéer omkring nya forskningsprogram inom dessa områden. En ambition som förutsätter en kritisk massa av forskare inom kompletterande discipliner. Forskning om rådgivning, ett rådgivningscentrum, och att kunna få stöd i ambitionen att nå annan forskning vid SLU, andra universitet och internationell ny kunskap för snabb praktisk tillämpning är också efterfrågad. 1

2 Samtliga intervjuade framhåller betydelsen av utbildningsinsatser från SLU. Dessa kan vara kortare eller längre men ska framför allt ge både spets kopplat till framtidens forskning och bredd där inspiration och innovation är viktiga inslag. Man efterlyser också ett nytt sätt att arbeta med rådgivning där rådgivare, framstående företagare och forskningen möts i ett gemensamt kunskapssökande, där målsättningen är högre kvalitet i framtidens rådgivning. Man nämner också problem med anställningsbarhet för yrkesutbildade agronomer och veterinärer och att det idag ofta saknas tillräcklig yrkeskunskap och förtrogenhet med produktionens förutsättningar. Man menar att det finns yrkeskunskap i form av verktyg som används och som studenten aldrig kommit i kontakt med. Det finns också exempel på hur man skapat särskilda interna utbildningar för nya agronomer för att dessa ska kunna bli anställningsbara. Det finns en stor vilja till medverkan av nya lösningar tillsammans med SLU. I slutet av utredningsarbetet då det varit möjligt att testa utredningens konkreta förslag har samtliga intervjuade uttryckt en stor tillfredställelse och att detta varit mycket efterlängtade förslag under lång tid men att man inte lyckats få en samsyn tidigare. DJURSJUKVÅRDSBRANSCHEN Vid intervjuer med djursjukvårdsbranschen framkommer samma farhågor som i lantbrukssektorn om att det sker en ökad akademisering och att denna utgör en risk för framtida kompetensförsörjning och för studenternas anställningsbarhet. Det har i intervjuer med branschen framkommit att de djursjukskötare som nu studerat tre år på universitet har en helt annan ambitionsnivå än tidigare djursjukvårdare. Det är en annan grupp som ser andra möjligheter till vidareutbildning, forskning och att kunna arbeta utomlands. Att ha uppnått denna status anses i detta fall bra men innebär också att branschen kan komma att tappa en del på vägen. I jämförelse med övriga Europa utbildar Sverige på en akademiskt hög nivå. Jordbruksverkets djursjukvårdsutredning föreslår ökad antagning till djursjukskötare. Men man är samtidigt lyhörd för branschens behov. Personalkategorin jämförbar med undersköterska sägs fortfarande komma att behövas. Denna yrkesgrupp kommer också behöva kompetensutveckling. Man menar att det finns utbildningar på gymnasienivå som har svårt med anställningsbarhet. För att få efterfrågade undersköterskor krävs lite mer. Kraven på dokumentation ökar och veterinären hinner inte allt, djursjukskötaren kan täcka upp och ny kompetens kan bli aktuell. Specialistutbildningar efterfrågas idag starkt på veterinärsidan och behövs nu också inom djuromvårdnad, i första hand för legitimerade djursjukskötare. Rehabilitering och hygien liksom smärtbehandling är önskvärda områden. Branschföreträdare föreslår att specialistutbildningar i djuromvårdnad utvecklas med SLU som ansvarig examinator. Man lyfter fram rehab som växande område att satsa på men också hygienområdet. Branschen menar att det finns en stor marknad för fort- och vidareutbildning där SLU i Skara kan vara en lämplig plats. Den goda kontakten och relationen med tidigare studenter underlättar. Katter är idag allt vanligare som sällskapsdjur och uppfödning av katt ökar. Försäkringsbolagen ser en ökad införsäkring av katt, men är försiktiga vid införsäkring av större kattpopulationer då de kan uppvisa besättningsproblem. Det innebär att nya frågeställningar uppstår, förutom rent veterinärmedicinska problem ses också beteendestörningar vilket orsakar stora bekymmer och lidande för katterna. Branschen efterfrågar mer temaforskning på katt där såväl etik, teknik som ekonomi ingår. Det finns idag kattkliniker och i framtiden kommer de att öka i antal. En önskan är också att utbilda kattspecialister. 2

3 Praktiska färdigheter efterfrågas av arbetsgivarna, man vill anställa personer som kan sättas i arbete direkt. Branschen efterfrågar mer praktikinriktade kurser speciellt för veterinärstuderande. Området djuromvårdnad är fortfarande ett ungt område där fort- och vidareutbildning är starkt efterfrågat. Utvecklingen, menar branschen, går också mot specialisering, särskilt på de större och medelstora djursjukhusen. Ett framtida problemområde är etik i vården, var går gränsen och hur mycket lidande ska djuret utsättas för. ÖVRIGA SEKTORER I intervjuerna har särskilt nämnts landsbygdens utvecklingspotential, något som också prioriteras i landsbygdsprogrammet och där det finns önskemål både från näringsliv och från samhälle att SLU medverkar. Det är av flera skäl viktigt att nämna landsbygdsutveckling som lyfts vid ett flertal intervjuer. En infallsvinkel som funnits är den starka hästsektorn i västra Götaland med stort intresse för SLU i Skaras fortsatta medverkan. Ett område som tangerar turism men också rekreation, rehabilitering och miljöfrågor. Ett annat område är västra Götalands naturvärden och de utvecklingsbara nya tjänster som kan utvecklas i anslutning till detta. Det förs idag en levande diskussion kring hur landsbygdens ekosystemtjänster kan bli del av den lokala/regionala samhällsplaneringen. I dessa samtal är SLU i Skara medverkande. Kunskap om ett hållbart nyttjande av våra naturresurser är en nyckelkompetens i de initiativ som nu tas. Den yrkesmässiga trädgårdsodlingen utgörs både av livsmedel och av prydnadsväxter. Den sker både på friland och i växthus. Jämfört med jordbruksgrödor har kulturerna ett högre värde per ytenhet och innebär större insatser i form av t ex arbetskraft, specialkompetens och tekniska investeringar. Under senare år har mycket av den yrkesmässiga trädgårdsodlingen flyttat söderut, framför allt den som sker på friland (t ex jordgubbar). Det finns dock fortfarande stora växthusodlingar i Västra Götaland, framför allt med inriktning mot kryddor och kruksallat. Förenklat kan man säga att det finns två typer av producenter idag; volymodlare som vänder sig till grossister och småodlare med egen försäljning till konsument. Viktiga framtidsfrågor i Sverige handlar om trädgårdsnäringens internationella konkurrenskraft, minskad miljöpåverkan av intensiva odlingssystem, samt fortsatt produkt- och marknadsutveckling. Ett annat orosmoln som framförs av LRF är den skeva åldersstrukturen bland odlarna och svårigheter att öka attraktiviteten bland unga för branschen. För västra Sverige är de två mest avgörande frågorna just nu a) ett minskande intresse för volymodling och att ha anställda hos unga, potentiella företagare, samt b) marknadstillgång för mindre odlare och behovet av att utveckla organiseringen via nya säljkanaler. Två prioriterade områden där man anser att SLU i Skara skulle kunna utgöra ett stöd. Större delen av den verksamhet vid SLU som inriktas mot trädgårdsnäringen bedrivs vid LTJ-fakulteten i Alnarp. Genom LTJ-fakultetens forskningsstrategi, Partnerskap Alnarp och satsningen Tillväxt Trädgård möter man på ett medvetet och innovativt sätt trädgårdsnäringens behov. I södra Sverige så utvecklas näringen också i positiv riktning genom sin nära samverkan med SLU. I andra delar av landet är utvecklingen inte lika positiv. I Västra Götaland efterfrågar marknaden fler lokala odlare. Länsstyrelsen i Västra Götalands län menar att det finns ett underskott av odlare, vilket gör att marknadens behov inte tillgodoses. På Länsstyrelsen arbetar man därför med både finansiella stöd och kompetensutvecklingsinsatser för att råda bot på detta. I samma anda har Västra Götalandsregionen den 1 februari 2013 tagit beslut om ett handlingsprogram för livsmedel och de gröna näringarna. I detta handlingsprogram prioriteras bl.a. kunskapsförsörjning, nyttiggörande av innovationer, förstärkning av relationerna mellan konsument och producent t ex via nya affärsmodeller. Man ser det som viktigt att säkerställa att Västra Götalandsregionens generella insatser för att främja innovation, företagsutveckling, kompetensutveckling etc. anpassas till livsmedelsbranschens behov. Inom dessa processer fyller SLU en viktig funktion och SLU i Skara kan fungera som en nod in i övriga SLU. 3

4 Under våren har Hushållningssällskapet i Skaraborg gjort en förstudie om att anlägga ett bi-institut i Västra Götalands län. Under arbetets gång har en förfrågan om att medverka i utvecklingen av biinstitutet kommit, bl.a. med anledning av att rådgivningsforskningen vid SLU i Skara är involverad i ett kommande EU-projekt inom just hållbar bi-odling. Det kan illustrera det intresse man har för att verkligen se SLU som ett kompetenscentrum ur många synvinklar. För skogssektorn gäller att metoder som minskar eller tar bort det fossila energibehovet passar väl in för att använda skogsråvaran på ett smart sätt. Att använda trä för tyg, kompositmaterial mm är också intressant. Bra lösningar för samverkan mellaninnovatörer, producenter, tillverkare, distributörer, säljare användare och tillsynsmyndigheter är också områden som behöver utvecklas. Samverkan är viktig också för skogssektorn för att kunna få/ha helhetssyn på användning och utveckling av den biologiska resursen. Men menar också att företagande inom turism behöver utvecklas. De naturgivna förutsättningarna med gott om naturvärde att visa på är en bra förutsättning. Kulturmiljöer och natursköna platser finns i regionen. Upplevelsesidan och fysiska aktiviteter liksom kopplingar till hälsa och skogsvistelser är likaså områden att utveckla. Även från skogens sida menar man att det behövs noder för samverkan. Där kan SLU i Skara ha en viktig roll att spela. 4

5 Bilaga 2, resurser - nätverk, utbildning, aktörer på SLU campus NÄTVERKSKARTAN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Västra Götalandsregionen ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland inom tre ansvarsområden; hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik. Som region till skillnad från ett landsting har man ansvar för att främja tillväxt och en hållbar utveckling till exempel inom näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur, utbildning och turism. Det sker i samarbete med kommuner, myndigheter, högskolor, universitet, företag och organisationer. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar verksamheter inom bland annat kultur och utbildning. Länsstyrelsen Västra Götaland arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I uppgifterna ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet. Ca 150 medarbetare verkar för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Länsstyrelsen bedriver rådgivning och tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk. Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel. 1

6 Forskningsinstitutet SP arbetar med att skapa, använda och förmedla konkurrenskraftig kompetens för innovation och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling. Moderbolaget finns i Borås och är organiserad i åtta tekniska enheter: Brandteknik, Bygg och mekanik, Certifiering, Elektronik, Energiteknik, Kalibrering och verifiering, Kemi och materialteknik, Mätteknik samt en administrativ enhet. Av sex dotterbolag har två specifika kopplingar till livsmedel; JTI - Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, med säte i Uppsala, ingår i SP sedan Sp:s ägarandel är 60 %. JTI arbetar med forskning, utveckling och information inom jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, är ett industriforskningsinstitut med säte i Göteborg och regionkontor i Linköping, Lund och Umeå. Man bedriver teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik. Syftet att stärka livsmedelsföretagens konkurrenskraft. Intressentföreningen har ca 110 företag med ca 600 produktionsenheter i Sverige och utlandet. SIK har ca 90 anställda, flertalet med akademisk utbildning. Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området och är placerat i Jönköping. I Skara finns Jordbruksverket genom: Växtskyddscentralen som arbetar med växtskyddsfrågor inom jordbruk i Västergötland, Dalsland, Bohuslän och Värmland. Distriktsveterinärerna som arbetar med sällskapsdjur, häst och lantbrukets djur. Livsmedel i Väst är en ideell förening som bildades på initiativ från företrädare inom industri, utbildning, forskning, branschorganisationer och samhälle. Syftet är att stärka och synliggöra livsmedelsindustrin i Västra Götaland. Idag finns tre dotterbolag; Agroväst Livsmedel AB, Food & Health Concept Center (FHCC), som bygger broar mellan livsmedelsföretag, forskningsaktörer och entreprenörer samt deltar i utveckling och kommersialisering av bra idéer inom området hälsosam mat, Lokalproducerat i Väst AB främjar handel av lokalproducerade livsmedel inom Västra Götaland. Man är initiativtagare till nya projekt. LRF driver de gröna näringarnas frågor och är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. I Västra Götaland finns en regionförbundsstyrelse, 48 kommungrupper och 194 lokalavdelningar som tillsammans med personal arbetar för länets ca medlemmar. Arbetet berör näringspolitik, äganderätt och brukande, miljö, klimat och energi. Hushållningssällskapen är tre i länet och har cirka 140 anställda. De är obundna kunskapsorganisationer som arbetar inom flera områden för att framförallt bistå företagare på landsbygden. De tjänster man erbjuder är bl.a växtodling, ekonomi, energi, miljö, häst, skog, företagsutveckling, försöksverksamhet samt mat och hälsa. Södra Älvsborgs Husdjur och Hushållningssällskapet Sjuhärad har tillsammans bildat Rådgivarna i Sjuhärad där största delen av rådgivningen är organiserad, inklusive husdjursrådgivningen. Växa Sverige är en kombination av rådgivning och service som kan stödja och utveckla lantbruksföretagarens lönsamhet och konkurrenskraft. Växa Sverige säljer kundanpassade produkter och tjänster inom rådgivning och service till lantbruksföretag, främst mjölk- och köttföretagare. Innovationsstödsaktörer finns i anslutning till universitet och högskolor. Utöver de som finns på SLU i Skara (närmare beskrivna i rapportens övriga delar) agerar till exempel Gothia Innovation som driver Gothia Science Park i Skövde, ALMI Företagspartner som investerar i innovationer och Connect Väst som utvecklar bolag i tillväxtfas. Teknikparker är ett annat inslag som stärker möjligheterna att nyttiggöra det som görs på universitetet. I Västra Götaland finns utöver tidigare nämnda även t.ex. Innovatum i Trollhättan som arbetar med energi och miljö, 2

7 Sahlgrenska Science Park inom Life-science och Johanneberg respektive Lindholmen Science Parks med teknikfokus. Innovationskontor Väst samordnar och utvecklar innovationsstödsarbetet på en regional nivå. Här finns spetskompetens kring innovation och nyttiggörande. SLU Skara ingår som självklar partner Innovationskontorets partnerskap. Viking Genetics är ett av världens största avelsföretag som producerar tjursperma och ägs av Växa Sverige, Viking Danmark och FABA i Finland. Fler än lantbrukare är medlemmar. Den årliga försäljningen av tjursperma är nästan 3,8 miljoner spermadoser. I Sverige och Finland är man starka på röda raser (SRB + Finsk Ayrshire) och i Danmark är på Holstein och Jersey. Strax utanför Skara finns tjurstationen Örnsro. Svenska Foder har sitt huvudkontor, centrallaboratorium och centrallager i Lidköping. Man är leverantör till lantbruksföretag och livsmedelsindustri samt till övriga kundsegment inom fritidslantbruk, övrig djurhållning, trädgård, telekommunikation och energi. Koncernen har ca.300 anställda och en omsättning på ca 4,4 miljarder kronor. Man samarbetar med ca 250 återförsäljare över hela landet. Eurofins Food & Food Testing Sweden AB, är en av världens största laboratoriegrupper med över anställda på 180 laboratorium över hela världen. I Sverige finns man på fem orter med huvudkontor och största laboratorium i Lidköping. Vid laboratoriet i Skara (Undervisningshuset) utförs obduktioner, klinisk mikrobiologiska undersökningar och salmonellaundersökningar. Obduktionsverksamheten är en viktig del i smittskyddsövervakning i Sverige. Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av drygt svenska lantbrukare, har fler än anställda och finns också i Skaraborg. IVL Svenska Miljöinstitutet är ett miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor. Man arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Kontor finns i Göteborg, Lysekil, Stockholm och Malmö samt i Beijing, Kina. LIVSMEDELSFÖRETAG - NÅGRA EXEMPEL ARLA/Götene mejeri producerar, förädlar, lagrar och distribueras produkter från eget mejeri samt från andra ysterier i Sverige och Danmark. På mejeriet i Götene produceras bland annat Bregott, Svenskt Smör och Lätt&Lagom, Billingeost, Wästgöta Kloster och Riddarost. Utöver detta producerar mejeriet också ostar för export. Götene är också en distribunal för den svenska marknaden. Det innebär att allt matfett, svensk hårdost och specialostsortimentet samlas, packas om och distribueras till kunderna härifrån. Hjordnära är ett mejeri beläget strax utanför Hjo som ägs av Skånemejerier och producerar KRAVcertifierade och ekologiska mejeriprodukter. Falköpings Mejeri ägs av ca 210 mjölkbönder på och omkring Falbygden. Ett 20-tal är anslutna till föreningen KRAV. På mejeriet arbetar drygt 70 personer med produktion, kvalitetskontroll och administration. Gäsene Mejeriförening startade 1931 och är Sveriges minsta mejeriförening som ägs av 43 bönder, varav 29 levererar mjölk till produktion av ostar. I dag är Gäsene Mejeri ett av några få mejerier som fortfarande verkar på egen hand. 3

8 Scan AB hör till HKScan-koncernen sedan början av De mest kända varumärkena är Scan och Pärsons. Verksamheten i Sverige omsätter 9,4 Mdr SEK och har medarbetare. En del av verksamheten är förlagd till Skara. Skövde Slakteri är Sveriges största privatägda slakteri och en del av familjeägda Ögrengruppen, med varumärken som Gudruns, Sohlbergs och Mårtenssons. Charkman i Skara är en grossist som servar butiker med färskvaror som storhushåll med ett komplett sortiment av varor från alla stora tillverkare samt lokalproducerad mat. HÄST Hästsektorn är stark, särskilt i Skaraborg, ett hästsportdistrikt med lång tradition som ofta kallas för Sveriges Kentucky då ett flertal stora stuterier finns här. I regionen finns det närmare 800 aktiva uppfödare. Enligt Jordbruksverket finns det hästar i Västra Götaland, varav på jordbruk. Antal platser med häst är Endast Skåne har fler hästar, varav på jordbruk och platser. Totalt antal hästar i landet är Hästnäringen är jordbrukets 4:e största inkomstkälla och Västra Götalands hästar bidrar till ca hektar öppet landskap vilket motsvarar drygt fotbollsplaner. Det finns 90 ridklubbar med medlemmar, 40 ridskolor och över människor rider regelbundet. Tre travbanor finns i regionen Åby, Axevalla och Åmål. Axevalla är landets fjärde största travbana och är belägen i Skara. Axevalla och Västergötland travsällskap arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten. Senast genom byggnation av en ungdomsutbildningsanläggning med hästar och resurser tillgängliga för hela regionen. Arbetet har skett i nära samverkan med SLU. En hästklinik samt BYS hovslagarskola finns på området. DJURSJUKVÅRD I Västra Götaland finns det 157 veterinär- och djurkliniker, varav 37 i Skaraborg. De utgörs av mindre privatpraktiserande till större djursjukhus i Skara och Göteborg. I regionen finns också de statliga Distriktsveterinärerna, samt Svenska Djurhälsovården AB som är ett veterinärt företag som främst arbetar med djurhälsofrågor hos grisar, nötkreatur för köttproduktion och får. Tillsynen över djursjukvården görs av Länsstyrelsen som kontrollerar den behörighetsreglerade djurhälsopersonalen; legitimerade veterinärer och djursjukskötare, godkända leg sjuksköterskor, tandläkare, sjukgymnaster från humanvården, samt godkända hovslagare. DJURPARKER Nordens Ark är en privat ideell stiftelse som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Man bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd i fält, både i Sverige och utomlands. I Sverige har Nordens Ark ett nationellt ansvar för uppfödning och utplantering av bland annat pilgrimsfalk, vitryggig hackspett, fjällgås, grönfläckig padda och flera arter av skalbaggar. Sedan millennieskiftet har omkring 300 däggdjur och fåglar födda på Nordens Ark satts ut i naturen, bland annat utter i Holland, europeisk vildkatt i Tyskland och lodjur i Polen. Nordens Ark finns på Åby säteri i Bohuslän. Borås Djurpark grundades 1962 med mottot ''djur i natur''. Huvudinriktning är att visa de stora afrikanska djuren samt nordiska vilda djur. Man jobbar för att djuren ska vistas i en så naturlig miljö som möjligt och stimuleras till naturliga beteenden. Bland annat savannen har lett till att Borås Djurpark blivit en föregångare till de moderna djurparkerna med samgång av flera djurarter på en mycket stor yta. Idag finns ute i världen många kopior av Borås Djurparks stilbildande savann som är på kvadratmeter. 4

9 FÖRSÖKSGÅRDAR Nötcenter Viken, Lantmännen Lantbruks försöksgård för foderförsök med vallväxter och kraftfoder samt avelsverksamhet med embryoproduktion och prövning av tjurmödrar. Verksamheten samarbetar med Viking Genetics men även med andra aktörer som SLU och flera internationella bolag. Bjertorps försöksgård ägs av SW (Svalöf Weibull AB), här bedrivs växtodlingsförsök. Logården är Hushållningssällskapet i Skaraborgs försöksgård. Här finns tre odlingssystem konventionellt, integrerat och ekologiskt. Försök i Väst är samarbetsorganisationen för fältförsök - växtodling i Västsverige, nuvarande O och S län. Fältförsöksverksamheten kan ses som lantbrukarnas gemensamma utvecklingsavdelning och utgör grunden för produktionsteknisk rådgivning inom växtodlingen. Götala, Rånna och Lanna, är SLU:s forskningsstationer och finns beskrivna under SLU:s resurser. ANDRA ORGANISATIONER OCH FÖRETAG Exempel på ytterligare organisationer och företag; Dataväxt, Avelspoolen, Ekologiska Lantbrukarna, GRO, Skaraborgs Köttklubb, Skaraborgs Potatisodlare, Kaprifolkött, Lammproducenterna, Sjuhärads Fåravelsförening, Sjuhärads Köttklubb, Skaraborgs Grisföretagare, Spannmålsodlarna i Västra Sverige, Svensk Fågel, Skaraborgs Fjäderfäavelsförening, Skaraborgs smågrisproducenter, Västra Sveriges grisföretagare, Västra Sveriges köttklubb, Varaslättens Lagerhus, Västra Sveriges fjäderfäförening, Svenska Ägg, Västra Sveriges frö- och oljeväxtodlare, Västra Sveriges fåravelsförbund samt konsulter av olika slag som är associerade med landsbygdsutveckling eller utveckling av lantbruket ex. Ethological Zoolutions. UTBILDNINGSKARTA I REGIONEN HÖGRE UTBILDNING SLU i Skara med sina 300 studenter och ytterligare drygt 100 studerande på BYS är den minsta akademiska utbildningsanordnaren i Västra Götaland. Närmaste högskola, Högskolan i Skövde, har ca helårsstudenter och finns tre mil österut. Övriga Högskolor i regionen är Högskolan i Borås och Högskolan i Väst samt Göteborg universitet och Chalmers. Dessutom finns både Jönköping och Karlstad inom närområdet. Västra Götalandsregionen samlar regelbundet lärosätena i regionen för att diskutera hur samverkan kan stärkas. Detta resulterade nyligen i ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Regionen visar stort intresse för forsknings- och utvecklingsfrågor och stödjer innovationssystemen runt regionens lärosäten, så även SLU i Skara. Dessutom finns Innovationskontor Väst som samverkar över lärosätenas gränser. NATURBRUK I Västra Götaland finns det sju naturbruksgymnasier varav tre ligger i Skaraborg. Naturbruksgymnasiet Uddetorp gränsar till SLU:s marker på fastigheten Brogården. Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen och här ingår BYS, Biologiska Yrkeshögskolan, som en parallell enhet till naturbruksskolorna med yrkeshögskola geografiskt placerat på SLU campus. AKTÖRER PÅ SLU CAMPUS I SKARA Agroväst har verkat i 20 år med uppdraget att främja utveckling inom lantbruksanknutna näringar och livsmedelsindustri genom FoU i nära samarbete med SLU i Skara. Västra Götalandsregionen, och före dess 5

10 bildande länsstyrelserna i västra Sverige, har delfinansierat SLU i Skara genom Triple helix modellen Agroväst. Motkraven har hela tiden varit att SLU medverkat i infrastruktur samt finansiering av forskningsledare i programmen. Forskningspengar har kunnat växlas upp 3-4 gånger genom lantbruksnäringen, forskningsstiftelser, branschorganisationer m.fl. finansiärer. Agroväst har varit och är en klustermotor för de forskningsprogram som har betydelse för såväl lantbruksnäringen i Västra Götaland som för SLU i Skara. På senare år har Agroväst också varit framgångsrika med nya EU-medel som gett resurser direkt in i SLU i Skaras forskningsprogram och där Västra Götaland stått för den regionala motfinansieringen. Biologiska Yrkeshögskolan (BYS) startade 1996 inom ramen för Agroväst som en av de första Kvalificerade Yrkesutbildningarna i landet. Initiativet till BYS togs av Agroväst 1995, i nära samverkan med dåvarande SLU:s ledning. Ansökan till dåvarande KY-myndighet beviljades 1996 med start samma år och har sedan dess inneburit ett nära samarbete med SLU:s studenter, forskare och lärare. Huvudman är sedan 2008 Västra Götalandsregionen. Idag utbildar BYS inom YH-konceptet. Man utbildar agrotekniker, bioenergitekniker, klövvårdare, hovslagare grundutbildning och kvalificerad fortbildning, ridlärare, unghästutbildare samt hästföretagare distans. BYS delar lokaler samt lärarresurser med SLU. GTP, Green Tech Park är ett växande centrum för samverkan och Skaras svar på vetenskapspark. Här finns de som ingår i innovationssystemet, inklusive nyetablerade småföretag samt klustermotorn Agroväst. GTP ägs av Skara kommuns näringslivsbolag och har nyligen initierat en form av projektarena. För arbetet står samtliga 15 kommuner i Skaraborg som också i sitt tillväxtprogram tydligt pekar på de gröna näringarna. Drivhuset Skaraborg hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Drivhuset är gemensamt för hela Skaraborg och finns även vid Högskolan i Skövde och utlokaliserade institutioner som tillhör Göteborgs universitet. Under 2012 genomförde Drivhuset Skaraborg drygt 300 vägledningar och det startades och utvecklades 90 företag. SLU Holding AB arbetar både brett med att väcka intresse för entreprenörskap i forskarkollektivitet men också med affärsrådgivning i flera projekt. Tillsammans med övriga aktörer i det universitetsnära innovationssystemet, bland annat Innovationskontor Väst har Drivhuset Skaraborg och SLU Holding AB gett forskare och studenter vid SLU i Skara stöd för att nyttiggöra sina kunskaper och forskningsresultat. Skara Djursjukhus AB, smådjur och stordjur har som målsättning att skapa en ledande kvalitetsorienterad djursjukvård där man förutom avancerad djursjukvård även erbjuder akutsjukvård, intensivvård samt alla förebyggande åtgärder för alla djurslag. Skara djursjukhus AB ägs av Anette Skoog, leg. veterinär. Till djursjukhuset hör också Hästkliniken vid Axevalla travbana. Djursjukhuset drevs fram till 2004 som en del av SLU. Svenska Hästavelsförbundet är en intresse- avels och serviceorganisation med syfte att verka för att främja kvaliteten och utvecklingen av den svenska hästaveln. Man utfärdar hästpass, id-kontroller samt avelsvärderingar av hästar. Veterinärhistoriska museet visar veterinäryrkets utveckling under 250 år. Museet drivs idag av Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara som inrättades 1977 av SLU och Sveriges Veterinärförbund. Samarbete kring den löpande driften sker med Västergötlands Museum. Hemsö Fastighets AB äger Undervisningshuset, Forskningshuset, M-huset (bl.a. BYS), gymnastikhuset, villan mot Malmgatan, Smedjan, Gamla Tingshuset (CGI), Djursjukhuset (smådjur, häst), servicebyggnad norr om 6

11 Hästsjukhuset, nya ridhuset (MUC). Hemsö förvaltar också på uppdrag SLU:s byggnader Brogården, Veterinärmuseet, Gula o Vita villan. Eurofins Food & Food Testing Sweden AB, är en av världens största laboratoriegrupper med över anställda på 180 laboratorium över hela världen. I Sverige finns man på fem orter med huvudkontor och största laboratorium i Lidköping. Vid laboratoriet i Skara (Undervisningshuset) utförs obduktioner, klinisk mikrobiologiska undersökningar och salmonellaundersökningar. Obduktionsverksamheten är en viktig del i smittskyddsövervakning i Sverige. 7

12

13

14 Bilaga 4 Fysiska resurser på SLU campus i Skara Den 8 maj 1775 undertecknade Gustav III det kungabrev som innebar en donation av det som idag är SLU campus i Skara. Här finns en fungerande infrastruktur med väl anpassade undervisningslokaler, kontor och laborationsmöjligheter. Marken öster om tillhör SLU. Här finns Veterinärmuseet, Brogården och Skara Djursjukhus. Veterinärmuseet är nyligen renoverat för att kunna tillgodose framtidens publika efterfrågan, det drivs av en stiftelse. Brogården består av flera hus där den senaste investeringen handlar om anpassning av ändamålsenliga lokaler för Djursjukskötarprogrammet och dess tilltänkta framtida utökning. I anslutning finns nyrenoverade väl utrustade hygienlokaler för studenter och lärare som besöker djurproducenter, slakterier mm. Skara Djursjukhus är avstyckat från donationen och ägs av Hemsö. Marken väster om Gråbrödragatan tillhör Hemsö, Skara kommun och ett privat företag. Undervisningshuset, Smedjan och Forskningshuset tillhör Hemsö, lokalerna är väl upprustade för sin verksamhet. Fastigheten Green Tech Park ägs av Skara Campus AB. Bolaget startades av Skara kommuns näringslivsbolag Rådhuset Skara AB för att medverka till att utveckla och stärka Skara kommuns konkurrenskraft i syfte att skapa tillväxt av arbetsmarknad, näringsliv och boende. SLU nyttjar följande lokaler: Forskningshuset byggdes 2002 för SLU:s räkning. Här har HMH 61 kontorsrum och 13 kontorsrum disponeras av precisionsodlingsgruppen. Dessutom finns det 5 sammanträdesrum, labbutrymmen för provhantering och analyser samt ett odlingsrum för krukförsök. Undervisningshuset renoverades och anpassades för SLU:s ökade utbildningsvolym för cirka tio år sedan. Här finns bibliotek, uppehållsrum för studenter samt kontorsrum. Den största salen är den anrika Hernquistaulan som rymmer 300 personer. Tidénsalen rymmer 60 personer och övriga 4 salar 45 personer var. Det finns ytterligare 5 salar för personer samt 2 datasalar och Nonnenrummet, ett konferensrum med videoutrustning. Nuvarande avtal med Hemsö sträcker sig till Brogården består av flera byggnader. Den tidigare försöksladugården renoverades nyligen och har moderna lokaler, väl utrustade för utbildning av djursjukskötarstudenter. I Vita villan, tidigare mangårdsbyggnad, finns 9 rum som hyrs ut till gästforskare. Villan har vandrarhemsstandard. Nyrenoverade hygienlokaler samt garage inryms i ytterligare en byggnad. Smedjan samutnyttjas som samlings- och kårlokal. Den renoverade från stall till modern flexibel samlingslokal för olika typer av aktiviteter. Här finns kök, kårens barlokal och en övervåning som innehåller undervisningssalar. Smedjans stora lokal rymmer 90 personer. Veterinärhistoriska museet inryms i den gamla huvudbyggnaden till Brogården. Två våningsplan disponeras helt som detta medan övre plan innehåller kontor. På museet finns samlingslokaler varav en disponeras helt av SLU som sammanträdesrum.

15 Kunskap för en hållbar utveckling ÅRSREDOVISNING SKARA 2012

16 Innehåll SLU i Skara 3 Huvudorten SLU i Skara 4 Ortsorganisation och verksamhet 5 Ortskansli 7 Samverkan på SLU Campus Skara 8 meny 10 Sekretariat för uppdragsutbildning 13 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa 14 Precisionsodlings- och pedometrigruppen 19 Rånna försöksstation 23 Hernquistbiblioteket 24 Veterinärhistoriska museet i Skara 26 Produktion: SLU, Kommunikationsavdelningen, 2012 Projektledare: Vanja Sandgren Grafisk form: Viktor Wrange Photography: Jenny Svennås-Gillner, Vanja Sandgren, Viktor Wrange, Julio Gonzalez, Michael Kvick, Janne Andersson, Carla Karlsson, Birgitta Svensson, Meny Illustration: Fredrik Saarkoppel, 1

17 2

18 Året som gick 2012 Ja, så har vi nu lämnat år Ett år vi kommer att minnas som det år då orosmolnen på allvar ökade för SLU i Skara. Under våren damp den första delen av utbildningsutredningen överraskande ned och föreslog flytt av alla utbildningar från SLU i Skara. Fortsättning följde och i den kommande organisationsutredningen fanns inte SLU campus i Skara nämnt. Hösten blev tung med internt remissarbete för att visa på de styrkor som finns här i Skara och stödet från omgivningen lät inte vänta på sig. Beslutet som skulle tagits på styrelsemötet i december blev uppskjutet för att tas den 20 februari Trots all oro finns en stark tro på SLU och vår framtid i Skara och i denna årsrapport har vi kortfattat försökt samla året som gått. Trevlig läsning! Margareta Stigson, platschef, SLU i Skara 3

19 Huvudorten SLU i Skara VISION OCH PROFIL Vi ska vara den självklara samarbetspartnern för näringsliv och myndigheter inom våra profilområden: Profilområden Industrinära livsmedelskompetens Djurhållning och djurvälfärd Lantbruk med precision Djursjukvård/omvårdnad Strategiska mål En attraktiv studentmiljö i Skara En kreativ campusmiljö för alla anställda En attraktiv forskningsmiljö Att förvalta och utveckla förtroendekapitalet till lantbruks- och livsmedelssektorns berörda organisationer, företag och myndigheter I såväl utbildning som forskning nå hög användbarhet/nytta för näringslivet och myndigheter Fördjupat regionalt samarbete mellan högskolor/universitet/institut Aktuell verksamhet kopplat till profilområden Industrinära livsmedelskompetens med Institutionen för livsmedelsvetenskap i Uppsala samt meny-programmet. Ansvarig fakultet är NL-fakulteten. Djurhållning och djurvälfärd samt Djursjukvård/omvårdnad med hela Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, HMH inklusive Djursjukskötarprogrammet och försöksgården Götala. Ansvarig fakultet är VH-fakulteten. Lantbruk med precision med Precisionsodling och pedometrigruppen tillhörande Institutionen för mark och miljö i Uppsala inklusive Lanna försöksgård. Ansvarig fakultet är NL-fakulteten. Uthållig bärproduktion med Rånna försöksstation. Ansvarig fakultet är JTL-fakulteten i Alnarp. 4

20 Ortsorganisation och verksamhet På SLU Campus Skara arbetar totalt cirka 250 personer. Bara på SLU finns det cirka 120 personer anställda varav drygt 20 är doktorander och fem är professorer. I husen på Campus finns: SLU: Undervisningshuset, Forskningshuset samt Hernquistbiblioteket Biologiska Yrkeshögskolan, BYS samt Svenska Hästavelsförbundet: Flygeln Teknikpark, Green Tech Park: samverkanshuset med AGROVÄST, Drivhuset, SLU Holding m.fl. Skara Studentkår: Smedjan Skara Djursjukhus ATG:s hästsjukhus Veterinärmuséet Brogården med Vita villan och KTC Gymnastiksalen På Campus Skara finns också ett flertal äldre byggnader som används till bostäder, garage mm. Ortsrådet Ortsrådet är ett forum med fyra träffar per år där avdelningar och verksamheter på SLU Campus Skara hanterar frågor av gemensamt intresse. I ortsrådet sitter prefekten för HMH, respektive avdelningschefer, studentkåren och fackliga representanter. Här finns också representanter från SLU i Skaras närmaste samarbetspartners, Agroväst, BYS och Hemsö. Ordförande är platschefen och sekreterare är administrative chefen. Regional samverkanskommitté Den regionala samverkanskommittén för SLU i Skara har bestått av fackliga företrädare, skyddsombud, administrative chefen, personalspecialist, studentkårsrepresentant samt platschef. Här ingår också SLU:s verksamhet i Lysekil. Ledningsgrupp för SLU Skara I ledningsgruppen för SLU i Skara har följande personer ingått: Margareta Stigson, ordförande, Sören Pettersson, administrationen, Stefan Gunnarsson, HMH, Anne Algers, LMV, Bo Stenberg, MV., Vanja Sandgren, kommunikatör, Magnus Ljung, Stad och Land, Richard Andersson, SLU Holding. 5

Beskrivning av SLU Skaras verksamhet

Beskrivning av SLU Skaras verksamhet Dokumentägare: Karin Wallin Dok.nr Version: 3.0 Fastställt av: Margareta Stigson Fastställt den: 2015-09-23 1 (5) 1 Syfte och scope Syftet med Miljöledningssystemet vid SLU i Skara är att fastställa rutiner

Läs mer

Slutrapport Utvecklingspotentialen för SLU i Skara

Slutrapport Utvecklingspotentialen för SLU i Skara 0(34) Diarienummer SLU ua 1.1.2013.2 98 Platschef SLU Skara Slutrapport Utvecklingspotentialen för SLU i Skara Margareta Stigson 2013-06-03 SLU, Box 234, SE-532 31 Skara, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne

Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Regional samverkan för hållbar utveckling och tillväxt var finns hästsektorn? Malin Wildt-Persson, Länsstyrelsen i Skåne Hur är länsstyrelsen involverad i Landsbygden och hästnäringen? God djurhållning

Läs mer

Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket

Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket Energiplanering i kommuner Energisession i Trollhättan 9/2 2006 Möjligheter till lokal energiproduktion från lantbruket Kent-Olof Söderqvist, projektledare, KanEnergi Mats Emilson, VD Agroväst Stor energipotential

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING VERKSAMHETSÅRET 2013 Sekretariatet för uppdragsutbildning har under 2013 bestått av en ca 85%-ig tjänst fördelat på sex personer: en chef, en fortbildningskonsult,

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SLU:S UPPDRAGSUTBILDNING VERKSAMHETSÅRET 2011 Sekretariatet för uppdragsutbildning består av en resursperson på varje fakultet på ca 10% samt en ledningsfunktion och tillhörande

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416

Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa Naturbrukets Rikskonferens Västerås 20150416 Kunskap för landets framtid Utifrån min

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Verksamhetsplan Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Bakgrund Precisionsodling Sverige (POS) är ett nationellt nätverk för lärosäten, företag och organisationer med intresse för precisionsodling. POS startade 1996 som Precisionsodling

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU

Urban Food och Urban Health, Erik Fahlbeck Vicerektor SLU v Urban Food och Urban Health, 2017-02-15 Erik Fahlbeck Vicerektor SLU Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU, Uppsala Arvid Uggla, Oslo 28 jan 2008 VH-fakulteten rustar för framtiden Veterinärmedicin och husdjursvetenskap inom samma fakultet 2004 Ny institutionsstruktur

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lokalisering av utbildningarna vid SLU

Lokalisering av utbildningarna vid SLU 1(5) Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303 Exp den 21/2-13/KJ Styrelsen BESLUT 2013-02-20 Sändlista Lokalisering av utbildningarna vid SLU Beslut Styrelsen beslutar: att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG

ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG ORSAINITIATIVET KRAFTSAMLING FÖR EN VÄRDIG ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Andreasgården i Mora den 22 oktober Andreasgården i Mora den 22 oktober 2009 Världens äldsta man har nyligen avlidit. Hans namn var

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Biogas Väst 24 nov 2011 Biogasutvecklingen i Västra Götaland 2001 2010 8500 102 49 2001 790 7

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Ny EPOK vid SLU. EPOK just nu. Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad Föreståndare. Karin Ullvén Informatör

Ny EPOK vid SLU. EPOK just nu. Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad Föreståndare. Karin Ullvén Informatör Ny EPOK vid SLU Temadag i Linköping den 7 december 2010! Maria Wivstad! Föreståndare EPOK centrum för ekologisk produktion och konsumtion! EPOK just nu Maria Wivstad Föreståndare Karin Ullvén Informatör

Läs mer

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och

Hållbarhetspolicy C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs och C. 2 Version 2.0 Konfidentialitetsgrad: Klass 0 Publik information 12 december 2016 Upprättad av: Chef Public Affairs Fastställd av: Styrelsen i Landshypotek Bank Innehållsförteckning 1 Bankens affärsmodell...

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn

Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn Innovations- och kunskapsdriven tillväxt i jordbrukssektorn Sara Johansson Jordbruksverket, Utredningsenheten Center for Entrepreneurship and Spatial Economics (JIBS) Center of Excellence for Science and

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen.

Länsstyrelsen i Västerbotten lämnar yttrande över Konkurrenskraftsutredningen. Yttrande 1(6) Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen, SOU 2015:15, Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks-

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

LLU i nordöstra Göteborg

LLU i nordöstra Göteborg LLU i nordöstra Göteborg Hållbar utveckling mellan stad och land Peter Rundkvist Projektledare Utveckling Nordost Business Region Göteborg Bakgrund Hösten 2013: Gamla Leader Göta Älv Vänersborg, Trollhättan,

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Det här är SLU Alnarp

Det här är SLU Alnarp Alnarp Det här är SLU Alnarp Foto: Jenny Svennås-Gillner, Pekka Kärppä, Julio Gonzalez SLU Alnarp är beläget i Sveriges mest dynamiska jordbruks-, trädgårds- och livsmedelsregion, ett stenkast från havet,

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen

Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen 2006-09-23 Sidan 1 av 5 Dnr [nr] Kommunledningskontoret Björn Amnow Telefon: 0611 348050 Utskott 1 Remiss : Regional FOU - strategi för Mittsverigeregionen Inledning Genom initiativ från Europa Forum Norr

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Forskning, innovationer och nya affärer

Forskning, innovationer och nya affärer Forskning, innovationer och nya affärer Pär-Johan Lööf, Lantmännen R&D Innehåll Lantmännen Förväntningar på en svensk livsmedelsstrategi Lantmännens R&D-verksamhet Intressen FoodNexus (KIC) Från idé till

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv

Partnerskap Alnarp. möteplatsen mellan akademi och näringsliv Partnerskap Alnarp möteplatsen mellan akademi och näringsliv Bengt Persson, Lantbrukare och LRF:: Framtiden ligger i kunskap ny kunskap eller bättre utnyttjande av existerande kunskap Henrik Stridh, rådgivare:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv

Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Proteinskiftet ur ett Lantmännen perspektiv Annelie Moldin, Lantmännen R&D 2017-05-19 Lantmännen agerar på en global marknad, med basen i norra Europa Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson

Maten och Miljön. Strängnäs 24 November. Hans Andersson Maten och Miljön Strängnäs 24 November Hans Andersson Mitt företag Haga Tillsammans med 3 anställda bedriver jag ekologisk mjölkproduktion med ca 70 kor och 100 ungdjur. Vi brukar 200 ha åker och 50 ha

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning

Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram http:///framtidenslantbruk framtidenslantbruk@slu.se Jordbruks- och trädgårdskonferens 3 marts 2011 Disposition

Läs mer

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde

Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde Krinova - Sveriges enda inkubator och science park med mat som profilområde TransforMAT startpunkten för Krinova MAT Smakplats Skåne/Smakstart och fortsättningen TransforMAT har sedan 2007 varit projekt

Läs mer

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion

EPOK. Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog. Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion EPOK Centrum för ekologisk produktion och konsumtion Förmedlar kunskap Samordnar forskning Främjar dialog EPOK vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yrken inom DYN Djurbranschens Yrkesnämnd

Yrken inom DYN Djurbranschens Yrkesnämnd Yrken inom DYN Djurbranschens Yrkesnämnd Det finns en rad olika yrken inom skötsel och vård av sällskapsdjur. Dels finns sex yrken inom djurens hälso- och sjukvård; titlar som är behörighetsreglerad via

Läs mer