5. ota i Fagersta AB,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. ota i Fagersta AB, 556637-6660"

Transkript

1 01/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 02/39 1 ([44]} STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avd1 Aktbil O 1 Stockholms tingsrätt BOX S Stockholm STOCKHOLMS TINGSRATT Enhet 42 INKOM: MÅLNR: T AKTBIL: 1 Ansökan om stämning KÄRANDE 1. No Fun AB, MidastOUCh AB, Almarista AB, COOl B3SS AB, ota i Fagersta AB, Tallåsen Musikproduktion AB, Niklas Almquist, Per AlmquiSt, Mattias Bernvall, Christian Grahn, Mikael Karlsson, OMBUD FÖR KÄRANDE1-11 Advokaterna Monica Crusner och Helena Sjögren crusner Advokatbyrå Hvitfeldtsgatan 15, Göteborg Tel , Fax E-post och SVARANDE UPPGIVNA OMBUD FÖR SVARANDE1-2 SAKEN 1. öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm 2, Christer Jonsson, 5S c/o öhrlings PricewaterhouseCoopers AB adress som ovan Advokaten Andreas Rönnheden Advokatfirman wistrand BOX 7543, Stockholm Tel , Fax E-post och Skadestånd m.m, l egenskap av ombud för Kärandena 1-11 får vi med stöd av bifogad fullmakt ansöka om stämning på PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PwC) och Christer Jonsson.

2 01/85/ : CRUSNER QBQ SIDA 03/39 1, YRKANDEN Kärandena yrkar var för sig att svarandena skall förpliktas att solidariskt till respektive kärande utge det kapitalbelopp som anges nedan, jämte ränta enligt 2, 5 respektive 4, 6 räntelagen på respektive kapitalbelopp från angivet datum i enlighet med bilaga 1 till dess fult betalning sker. Kärande Kapitalbelopp Räntebelopp Totalbelopp No Fun AB kr Midastouch AB kr Almarista AB Cool Bass AB kr kr Gta i Fagersta AB kr Tallåsen Musikproduktion AB kr Niklas Almquist kr Per Almquist kr Mattias Bernvall kr Christian Grahn Mikael Karlsson kr 268 1b1 kr Kärandena yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som kommer att anges senare. 2. BAKGRUND Rockgruppen The Hives bildades 1993 och består av fem medlemmar; Niklas Almqvist (NA), Per Almqvist (PÄ), Mattias Bernvall (MB), Christian Grahn (CG) och Mikael Karlsson {MK), nedan tillsammans benämnda Bandmedlemmarna. Gruppen har nått stora framgångar, både i Sverige och internationellt. Gruppens musikaliska verksamhet bedrivs i NO Fun AB. Bolaget ägs till lika delar av Bandmedlemmarna genom var sitt aktiebolag; Midastouch AB ägt av NA, Almarista AB ägt av PÄ, Cool Bass AB ägt av MB, Gta i Fagersta AB ägt av CG, och Tallåsen Musikproduktion AB ägt av MK. De individuellt ägda bolagen, nedan tillsammans benämnda Ägarbolagen, var dessutom bolagsmän i det gemensamma handelsbolaget Merch 2000 HB som upplösts genom likvidation den 17 november 2011, Vidare äger PÄ och MK, tillsammans med annan person, Sjöbjörn Studio AB, Som gemensam beteckning på samtliga dessa bolag används nedan Hivesbolagen.

3 01/85/ : CRUSNER GBQ SIDA 04/39 Hivesbolagen anlitade 2002 Christer Jonsson på PWC för att sköta Hivesbolagens revision, Samtidigt anlitades Tambourine Studios AB {Tambourine} för att sköta Hivesbolagens redovisning. Samarbetet med Tambourine avbröts våren 2009 och med PWC i huvudsak i september GRUNDER 3.1 Revisionsuppdraget PWC har varit revisor för Hivesbolagen. Christer Jonsson var PwC:s huvudansvarige för revisionerna, l utförandet av sina uppdrag orsakade Christer Jonsson av i vart fall oaktsamhet Kärandena skada. Oaktsarnheten bestod i att Christer Jonsson inte utförde sina uppdrag i enlighet med god revisionssed och god revisorssed. Revisorn har inte följt god revisionssed när han; gjort riskbedömningar, planerat revisionerna, genomfört sin revision, ~- dokumenterat sin revision, ~~~ bemannat revisionsuppdragen, upprättat bolagens deklarationer, inte upptäckt och rapporterat att bokföringen är efter år var bristfällig, inte upptäckt och rapporterat att årsredovisningarna hade missvisande och i vissa fall osant innehåll, inte granskat och rapporterat att bokförda löner, sociala avgifter och innehållen källskatt stämt överens med ingivna skattedeklarationer och tontrolluppgifter samt att skatter och avgifter betalats med rätt belopp, inte upptäckt och rapporterat att bolagen inte har varit registrerade för F-skatt, har underlåtit att rapportera att Merch 2000 HB:S ägare inte har redovisat för sitt innehav i Merch 2000 HB i respektive årsredovisningar, har avgivit rena revisionsberättelser i strid med regelverket. Revisorn har inte följt god revisorssed när han; deltagit i såväl bolagens redovisning som revision, inte har varit oberoende i sin roll som revisor, brutit mot sin tystnadsplikt,

4 01/05/ : CRUSNER GEG SIDA 05/39 Christer Jonssons bristfälliga revisionsarbete fick till följd att Tambourines misskötsamhet kunde pågå under mycket långtid. Det orsakade skador till stora värden för Kärandena. PWC och Christer Jonsson ska därmed utge ersättning till Kärandena för dessa skador, samt prisavdrag. Det har också kunnat konstateras att Kärandena iidit skada till följd av att PwC fakturerat bolagen för tjänster som inte beställts, och då PwC tagit betalt flera gånger för samma arbete. 3.2 Redovisnings- och utredningsuppdraget Mellan Hivesbolagen och Bandmedlemmarna å ena sidan och PwC å den andra träffades under 2008 även avtal om att PWC skulle ta över den löpande redovisningen och komplettera bokföringen från den 1 maj 2008, Mot bakgrund av Bandmedlemmarnas misstankar om misskötsamhet från Tambourines sida fick PwC även uppdraget att utreda redovisningen som Tambourine hade ansvarat för och göra erforderliga rättelser i historiska skatte- och momsdekiarationer. orsakade PWC, genom Christer Jonsson, Kärandena skada av i vart fa!! oaktsamhet. oaktsamheten bestod i att uppdragen inte utfördes i enlighet med god redovisningssed, god revisionssed och god revisorssed, underlåtenheten bestod l att PwC i sitt redovisningsuppdrag, och Christer Jonsson i sitt utrednings- och rättelseuppdrag: inte fullföljde sitt uppdrag att komplettera bokföringen från den 1 maj 2008, inte återkallade Tambourines personals bankfullmakter i tid, inte återkallade övriga fullmakter och e-legitimationer, lämnade felaktiga underrättelser till Kärandena, inte följde upp korrigeringar i Ägarbolagens årsredovisningar/bokslut för ej rapporterad eller inbetald moms med rättelser till Skatteverket, inte följde upp korrigeringar i årsredovisningar/bokslut med rättelse av bolagens deklarationer motsvarande år, inte begärde utbetalning hos Skatteverket av för NO Fun inbetald skatt i utlandet, samt var grovt vårdslös som lät Christer Jonsson delta i det löpande bokföringsarbetet i bolag som han också var revisor i. Underlåtenheterna fick till följd att felaktiga åtgärder vidtogs med Hivesbolagens och Bandmedlemmarnas tillgångar och att riktiga åtgärder underläts. Det orsakade

5 01/05/ : CRUSNER QBG SIDA 06/39 Kärandena skador till stora värden. PwC och Christer Jonsson ska därmed utge ersättning till Kärandena för deras skador, samt prisavdrag. 3.3 Kärandenas skador Pwc;s och Christer Jonssons agerande har orsakat följande skador för kärandena; revisionsarvoden till Pwc, utredningsarvoden till Pwc, arvode till PWC för redovisningstjänster, arvode till Tambourine för redovisningstjänster, övertrasseringsavgifter och övertrasseringsräntor hos banker, skattetillägg, förseningsavgifter och räntekostnader till Skatteverket, förseningsavgifter till Bolagsverket, påminnelseavgifter, inkassokostnader, räntor samt avgifter till Kronofogdemyndigheten, obehöriga överföringar från Hivesbolagens bankkonton till konton kontrollerade av Tambourine eller Hanna Bolanowska, förlust som uppkommit vid akutförsäljning av egendom, förlorade inkomster, utreaningskostnader, ~ kostnader för rättelsearbete hos skatteverket, advokatkostnader, processkostnader, kostnader för rättelsearbete hos Kronofogdemyndigheten. Hur skadorna har drabbat Kärandena individuellt framgår av avsnitt 6 "Skador". 3.4 överlåtna fordringar Merch 2000 HB, , har en fordran om kr på PwC med samma grund som Kärandena. Denna fordran har överlåtits till No Fun. Sjöbjörn Studio AB, , haren fordran om kr på PWC med samma grund som Kärandena. Denna fordran har överlåtits till Almarista, 3.5 Ränta Kärandena yrkar ränta enligt lag på respektive fordringsanspråk, l vissa fall yrkas ränta från dag för respektive erlagd betalning, i vissa fall från 30 dagar efter att krav

6 B1/B5/ : CRUSNER QBG SIDA 07/39 framställts till Svarandena, och i vissa fall frän dag för delgivning av stämningsansökan. Vilka lagstöd och datum som åberopas för varje yrkad post framgår av här bilagda sammanställning av ränteberäkningar, bilaga UPPDRAGEN 4, 1 Allmänt om uppdragen När The Hives efter sitt internationella genombrott 2001 fick en alltmer komplicerad redovisning anlitade man redovisningshjälp och revisor. Man fick kontakt med en rekommenderad konsult på området; Hanna Bolanowska på Tambourine i Malmö, Tambourine var ett välkänt namn i musikkretsar; man hade exempelvis mottagit Juryns Specialpris på 1997 års Grammisgala. The Hives kom att bli den absolut största klienten hos Tambourine, Man avbröt samarbetet med Tambourine under våren PwC:s revision Christer Jonsson rekommenderades av Hanna Bolanowska och har hela tiden arbetat på PwC, Christer Jonsson har varit revisor i Hivesbolagen sedan 2002 och fram till september 2010, sjöbjörn studio AB, cool Bass AB och Midastouch AB valde dock redan 2008 att byta till andra revisorer. Under de år Christer Jonsson var revisor i Hivesbolagen och Tambourine skötte bokföringen hade Bandmedlemmarna - med undantag för ett Inledande möte - ingen kontakt med Christer Jonsson förrän de hörde av sig till honom under sommaren De redogjorde för de misstankar man fått vid ett möte med Hanna i maj 2008 och framförde att man omgående önskade byta redovisningsansvarig. Man bad Christer Jonsson om råd i frågan PwCis utredning l december 2008 erhöll Bandmedlemmarna en offert av Christer Jonsson. Bandmedlemmarna och Christer Jonsson kom därefter överens om att PwC skulle ta över den ekonomiska redovisningen, komplettera den löpande bokföringen från den 1 maj 2008 samt göra erforderliga rättelser i historiska Inkomst- och skattedeklarationer.

7 01/05/2B12 00: GRUSNER GBG SIDA 08/39 Christer Jonsson och Pwc fick även uppdraget att utreda den tidigare redovisningen i Hivesbolagen då man ansåg sig ha anledning att misstänka att saker misskötts och att det förelåg fel i bokföringen, Man misstänkte alltså även att pengar stulits. Parterna kom överens om kostnaden för arbetet; ooo kr exklusive moms såvitt avsåg No Fun r kr per bolag för de övriga Hivesbolagen. Pwc påbörjade sitt arbete enligt avtalet. Bandmedlemmarna hade sedan en fortlöpande dialog med Christer Jonsson men man presenterades inte något resultat av utredningen. De uppgifter man fick löpande varierade dessutom kraftigt allt eftersom utredning fortgick. De framförde löpande under året sitt missnöje med detta till Christer Jonsson, l slutet av 2009 hörde dock Christer Jonsson av sig och lämnade ett råd. Han menade att Bandmedlemmarna skulle stryka ett streck över det som varit och gå vidare. Han fann det omöjligt att komma till botten med någon utredning utan Hanna Bolanowskas medverkan, Hon ville inte längre samarbeta med honom i frågan. d,2 Tambourines uppdrag The Hives omsatte under perioden närmare 200 miljoner kronor och man turnerade intensivt. När Hanna Bolanowska i april 2008 meddelade Bandmedlemmarna att pengarna var slut, kunde man inte förstå hur det kunde ha gått till. Man fattade då misstankar om att allt inte stod rätt till. Vid senare genomgång av redovisningen har följande visat sig. Den av Tambourine utförda bokföringen var i mycket dålig ordning och mycket bristfällig i sitt innehåll. Det saknades en mycket stor mängd verifikationer, i vissa av Hivesbolagens redovisning upp till två tredjedelar. Verifikationerna var inte insatta i pärmar i nummerföljd. Ett stort antal verifikationer uppfyllde inte kraven i bokföringslagen; exempelvis användes kopior på bankens transaktionsredogörelser för månadens transaktioner på bankkontot som verifikat. Konto- och kreditkortsfakturor hade ofta vare sig reseräkning eller kvitton bilagda. Bland bokförda leverantörsfakturor fanns fakturor som var ställda till Tambourine och som avsåg arbete utfört gemensamt för flera av Tambourines klienter. På dessa fakturor hade manuella påskrifter gjorts med uträkningar av vilken del av beloppet sorn skulle lasta respektive bolag. Dessa belopp var ibland felaktiga och momsen misstämde ofta,

8 Bl/05/ : CRUSNER QBG SIDA 09/39 Tambourines inbetalningar för Kärandenas räkning skedde regelmässigt för sent, både till myndigheter och leverantörer. Det kan anmärkas att de enda skulder som regelmässigt betalades inte bara i tid, utan till och med i förtid, var fakturorna från Tambourine, Dessa betalades på sin fakturadag, inte förfallodag. De sena betalningarna medförde att Kärandena påfördes påminnelseavgifter och inkassoavgifter samt avgifter till Kronofogdemyndigheten. De sena betalningarna medförde vidare kostnader för skattetillägg, förseningsavgifter och räntekostnader. Förutom dessa kostnader innebar även de sena betalningarna att Tambourine debiterade Kärandena arvode för arbetet med att bokföra och betala dessa kostnader, Information och rapportering till Kärandena var i princip obefintlig. De få gånger information gavs var den felaktig. En stor del av bokföringsposterna har visat sig avse överföringar av pengar mellan Kärandenas konton och konton tillhöriga andra Tambourines kunder. Dessa överföringar betecknas ofta "Lån". Tambourine hade inte Kärandenas uppdrag att göra dessa överföringar, och hade därmed inte rätt till arvode för tid nedlagd på dessa -överför-ifigafi De överföringar som hade vidtagits mellan Tambourines kunder - utan dessas vetskap - och den dåliga ordning som synes ha förevarit i samtliga Tambourines kunders bokföring, har lett till att flera av dessa kunder nu nar inlett processer mot andra Tambourines kunder, i syfte att försöka reda ut de fordringsförhållanden som synes föreligga, Hivesbolagen är och har varit svarandeparter i samtliga dessa processer i Lunds och Malmö tingsrätt i mål mot Kulten HB (The Ark), Fem Dunkar HB (Cardlgans) och SFG i Malmö AB (Timbuktu). l det återlämnade bokföringsmaterialet återfanns ett flertal kuvert oöppnade. De visade sig innehålla material insänt av bandmedlemmarna för att tas in i bokföringen. urkundsförfalskningar har skett vid påtecknande av Hivesbolagens och andra Tambourines kunders årsredovisningar, skattedeklarationer, fullmakter m.m. En polisanmälan har gjorts avseende såväl grov förskingring, urkundsförfalskning som andra misstänkta brott. Utredning om detta pågår, Det fanns ingen möjlighet att bedöma exempelvis likviditet, fordringar på Ägarbolagen, eller ens hur det fakturerats från Ägarbolagen, osäkerhet rådde om såväl status som belopp rörande återvinningsbar utländsk skatt. En skuld på skattekontot ett par veckor

9 81/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 10/39 tidigare hade medfört såväl en betalningsanmärkning som utmätning på No Fun. Likaså hade det skett dubbelbetalningar av leverantörsfakturor till okända belopp som inte hade återbetalats. 4.3 Revisionsuppdraget 4.3,1 Allmänt om revisorer Revisorns roll l stora drag omfattar revisorns uppdrag enligt Aktiebolagslagen (ABL) kontroll av bolagets räkenskaper samt granskning av hur ledningen hushåller med bolagets resurser. Revisorn är normalt den utomstående person som har den bästa insynen i ett företags interna förhållanden och därmed också en unik möjlighet att upptäcka oegentllgheter i ett mycket tidigt skede, ibland kanske redan då de förbereds. Detta medför att revisorns roll i förebyggandet av oegentligheter är stor. För kvalificerade revisorer gäller motsvarande etiska normer som för advokater. Dessa revisorer, som står under Revisorsnämndens tillsyn, ska sålunda i allt iaktta god revisorssed. Medlemmar i Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) har dessutom att följa av föreningen fastställda regler för god revisorssed, internationella rekommendationer samt etikrekommendationer finns också Revisorns kompetens och oberoende Det är förstås inte enkelt att med lagregler se till att bara duktiga revisorer utses. Däremot kan regler som kräver att revisor har viss utbildning, erfarenhet eller agerar utan ovidkommande intressebindning - få positiva effekter. Ett viktigt bälte av normer i ABL och Revisorslagen (Revt) tar därför sikte på revisorernas kompetens och oberoende. Revisorn ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget Revisorns skyldigheter Enligt RevL ska en revisor bl,a, iaktta god revisorssed. Han ska också utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv i sina ställningstaganden. En revisor får heller inte till fördel till sig själv eller till skada eller nytta för någon annan använda uppgifter

10 81/85/ : CRUSNER GBG SIDA 11/39 10 som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter Revisorns ansvar och uppgifter Enligt ABL 9:3 ska revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Enligt ABL 9:5 ska revisorn efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Enligt ABL 9:6 ska revisorn i samband med revisionen till styrelsen och verkställande direktören framställa de erinringar och påpekanden som följer av god revisionssed. God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget, samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Revisorn ska vid utförandet av revisionen pröva styrelsens och den verkställande direktörens tillämpning av företagets redovisningsprinciper samt bedöma de betydelsefulla -uppskatmngtr-som-styrelsen-0eh-den-ver4^ årsredovisningen. Revisorn ska också utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Revisorn ska genomföra riskbedömning för att identifiera och bedöma risker för väsentliga fel i redovisning och rapportering, l riskbedömningen ska bl.a. ingå förfrågningar till företagsledningen och andra inom företaget som revisorn ans.er kan ha information som kan underlätta att identifiera risker för väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter eller fel. Revisorn ska skapa sig en förståelse för relevanta faktorer som rör branschen och dess reglering samt andra externa faktorer. Revisorn ska också skapa sig en förståelse för företagets interna kontroll som är relevant för revisionen, Granskningen ska omfatta ett urval av underlagen för belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorns granskning ska således inte omfatta alla enskilda redovisningsposter och underlag, utan ska ske genom lämpliga stickprov, Den ska vara inriktad på att upptäcka vad som brukar benämnas väsentliga fel. Revisorn ska i revisionsberättelsen uttala sig om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämplig lag om årsredovisning och om den ger en rättvisande bild av bolagets

11 01/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 12/39 11 resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige, Uttalandet ska baseras på en revision som ger hög- men inte absolut - säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter, uttalandet ska vara baserat på en rimlig grund av revisionsbevis. Det är endast väsentliga fel som revisorn upptäcker som han eller hon är skyldig att rapportera i revisionsberättelsen. Om revisorn gör anmärkningar så att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen ("oren revisionsberättelse"), ska även dessa vila på en rimlig grund av revisionsbevis, Revisorn ska i revisionsberättelsen anmärka om han eller hon har funnit att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag, lämnat skattedeklaration och i rätt tid betalat skatter och avgifter samt har registrerats för moms. Revisorerna ska representera aktieägarna genom att utöva dessas kontrollfunktion, eftersom de själva av praktiska ska! inte kan utöva denna. Revisorns roll förstärks ytterligare om aktieägarna är passiva på bolagsstämman. Revisorerna ska dock samtidigt bevaka samhällets, anställdas, kunders, leverantörers och andra borgenärers intresse ifråga om bolagets skötsel och redovisning, ~ät3t2 CnTTster Jonssons rapportering Christer Jonsson har under följande år i respektive bolag lämnat s,k, rena revisionsberättelser: * NO Fun 2002/2003 «NO FUn 2004/2005 «NO Fun 2007/2008» NO FUn 2009/2009 -» Sjöbjörn studio 2005 «Almarista 2004 e Almarista 2005 * Almarista 2006 «Almarista 2007 e Almarista 2009 * Cool Bass 2003» cool Bass 2004 o Cool Bass 2005 o cool Bass 2006» cool Bass 2007 «Gta 2004

12 01/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 13/39 12» Gta 2005 «Gta 2009 * Midastouch 2004 s Midastouch 2005 e Midastouch 2006 «Midastouch 2007 * Tallåsen 2004 * Tallåsen 2005 «. Tallåsen 2007 e Tallåsen 2009 Christer Jonsson har under följande år i respektive bolag lämnat s.k. orena revisionsberättelser med följande avvikelser från standardutformningen: a No Flin 2003/2004 Kommentar om att avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte redovisats eller betalats i rätt tid,» No Fun 2005/2006 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent.» No Fun 2006/2007 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent. No Fun 2008/2009 Kommentar om att mervärdesskatt för flera perioder inte har betalats I rätt tid och att stämma inte har kunnat hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Sjöbjörn studio 2006 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent. Almarista 2003 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent, Almarista 2008 Kommentar om att mervärdesskatt för en period inte hgr redovisats och betalats i rätt tid och att stämma inte har kunnat hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Gta 2003 Kommentar om att avdragen skatt och sociala avgifter ej har redovisats och betalats i rätt tid samt att ett förbjudet lån har upptagits av styrelseledamoten, men att lånet har återbetalats efter årets slut och att denna överträdelse därför inte medfört någon skada för bolaget, Gta 2006 Kommentar om att avdragen skatt och sociala avgifter vid ett tillfälle inte har betalats i rätt tid, rnen att försummelsen inte har lett till någon skada för bolaget förutom påförd dröjsmålsränta. Gta 2007 Kommentar om att källskatt och sociala avgifter vid ett tillfälle inte har redovisats och betalats i rätt tid, men att försummelsen inte har lett till någon skada för bolaget förutom påförd dröjsmålsränta.

13 01/05/2B12 80: CRUSNER GBG SIDA 14/39 13 Qta 2008 Kommentar om att mervärdesskatt för en period inte har redovisats och betalats i rätt tid, och att avdragen skatt och sociala avgifter för flera perioder inte har inbetalts i rätt tid samt att årsredovisningen har upprättats så sent att stämma inte har kunnat hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, Midastouch 2003 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent, Tallåsen 2003 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent Tallåsen 2006 Kommentar om att årsredovisningen har avlämnats för sent att varulagret inte har inventerats men att detta inte påverkar bolagets fortsatta drift eller årsredovisningen som helhet då balansposten varulager inte är väsentlig, att källskatt och sociala avgifter vid ett tillfälle inte har redovisats och betalats i rätt tid, men att försummelsen inte har lett till någon skada för bolaget förutom påförd dröjsmålsränta. Tallåsen 2008 Kommentar om att mervärdesskatt för en period inte har redovisats och betalats i rätt tid, och att avdragen skatt och sociala avgifter för flera perioder inte har Inbetalts i rätt tid samt att årsredovisningen har upprättats så sent att stämma inte har kunnat hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Det kan konstateras att Hivesbolagens samtliga årsredovisningar från 2002 till 2008 torde haft orena revisionsberättelser till följd av Tambourines misskötsamhet med att sköta sitt uppdrag och konsekvenserna därav. 4.3,3 Brister Christer Jonsson har vid sina riskbedömningar och planeringar av revisionen inte beaktat de verkliga förhållandena i företagen. Bolagsmännen tillika bandmedlemmarna i The Hives har ofta varit turnerande och därmed på resande fot under långa perioder. Detta medförde att de även ställde bolagens fakturadresser till Tambourine, Hanna Bolanowska och Tambourlne hade full access till bolagens bankkonton genom fullmakt. Den interna kontrollen var bristfällig - de facto obefintlig - då det inte förelåg någon attestfunktion för bolagsmännen vare sig i bokföringen eller på bank. samma person tog alltså emot, bokförde och betalade fakturor utan att företrädare för bolagen var delaktiga. Med hänsyn till att Hanna Bolanowska självständigt hanterat vad som ovan redovisats - inte bara för Hivesbolagen utan även för andra bolag med vilka transaktioner förevarit i en mycket stor omfattning - borde Christer Jonssons kontroll i denna del ha ökat Christer Jonsson har aldrig rapporterat till bolagens styrelser om de brister som förelegat i den interna kontrollen och de betydande felaktigheter som uppstått.

14 Bl/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 15/ Förekomsten av internationella transaktioner, hög transaktionshastighet och bristande dokumentation försvårar revisorns kontrollmöjlighet, ökad kontroll är befogad då det föreligger bristfällig Intern kontroll, dålig företagsledning eller då företagsledningen har privata problem. l förevarande fall har behov av ökad kontroll förelegat på flera grunder, och det råder heller ingen tvekan om att artistbranschen som sådan är en bransch som kräver större intern kontroll än andra branscher. Artister har ofta ringa eller obefintlig erfarenhet av styrelsearbete. Artister befinner sig ofta och ibland under långa sammanhängande perioder utomlands, vilket medför att de p.g.a, de svårigheter det leder till rent praktiskt, ofta avhänder sig all kontroll av sin privata och sina bolags ekonomi, så har fallet varit även för Hivesbolagen, och i förevarande fall har det dessutom handlat om bolagsmän som är personer av ringa ålder. Det har också handlat om internationella transaktioner med hög transaktionshastighet som uppgått till avsevärda belopp, och pengar och konton har handhafts i flera valutor. Det har också förelegat problematik med komplicerade skattemässiga konstruktioner såvitt gäller exv, withholding tax. Det råder heller Ingen tvekan om att det förelegat bristande dokumentation i redovisningen. Några av bandmedlemmarna att det inte kan råda några tvivel om att revisorn i Hivesbolagen haft en större plikt än normalt att i sin revision utföra en noggrannare kontroll då tillräckliga rutiner för intern kontroll inte förelegat. Christer Jonsson har underlåtit att göra detta. Hans medvetenhet om hur det sett ut, inte bara i Hivesbolagen, utan även andra artisters bolag som hanterats av såväl Tambourine som honom själv, styrker också detta, Enligt uppgift ska Christer Jonsson ha utfört sin revision post för post, och inte genom stickprovskontroller, Någon dokumentation i Hivesbolagens redovisning avseende revisionen finns inte. När bolagsmännen efterfrågat sådan, har man fått till svar att någon sådan inte behövs då man reviderat enligt post för post-metoden. Christer Jonsson har bemannat revisionsuppdragen med en medarbetare, Johan Ohlsson, vars oberoende kan ifrågasättas då han haft anställning på Pwc och varit den som utfört revisionerna, och dessutom haft uppdrag för/varit anställd på bokföringsbyrån, Revisorn ska enligt god revisionssed dokumentera dels sådana förhållanden som har betydelse för att ge bevis till stöd för uttalanden i revisionsberättelsen, dels sådana förhållanden som utgör bevis för att revision har planerats och utförts enligt god revisionssed. Detta kan omöjligen ha utförts av Christer Jonsson då det i efterhand har kunnat konstateras föreligga ett betydande antal väsentliga fel i redovisningen under ett flertal år.

15 Bl/05/ : CRUSNER GBG SIDA 16/39 15 Christer Jonsson har i sin revision underlåtit att rapportera till bolagens styrelser att bokföringen år efter år var mycket bristfällig till sitt innehåll, se avsnitt 4,2. Bolagen har samtliga räkenskapsår i sin bokföring haft till såväl antal som belopp betydande "låneförbindelser" till andra företag som varit kunder hos redovisningsbyrån, och även till personer som haft anknytning till dessa företag. Det har även funnits "låneförbindelser" till betydande belopp till såväl redovisningsbyrån som den redovisningsansvarige Hanna Bolanowska personligen, Samtliga "låneförbindelser" har vidtagits utan att Hanna Bolanowska haft i uppdrag att utföra dem, De pengaöverföringar som vidtagits i anledning av ovan nämnda "låneförbindelser" har vidtagits utan Hivesbolagens kännedom, ombud eller vilja, Inga av dessa tusentals "låneförbindelser" har någonsin dokumenterats i redovisningen. Bolagens skulder och fordringar har i årsredovisningarna heller inte rubricerats på ett konsekvent sitt, och detta har lett till att årsredovisningarna blivit missvisande, Som exempel kan nämnas att fordringsförhållanden mellan Ägarbolag och No Fun i Ägarbolagens årsredovisningar rubriceras som "skulder/fordringar till intresseföretag" medans motsvarande förbindelser i No Funs årsredovisningar rubriceras som "skulder/fordringar". Dessa felrubriceringar skulle ha upptäckts och korrigerats av Christer Jonsson vid hans -revision:; Christer Jonsson har genom sin bristfälliga revision bidragit till att bolagsmännen fått vilseledande information och därmed försvårat för bolagsmännen att upptäcka att årsredovisningarna även haft osant innehåll. Bolagens styrelser är förvisso ansvariga för att årsredovisningarna är upprättade enligt Årsredovisningslagen, men omständigheterna kring årsredovisningarnas undertecknande förtar detta ansvar då bolagsmännens namnteckningar förfalskats i flera fall, Christer Jonsson har inte granskat och rapporterat att bokförda löner, sociala avgifter och innehållen killskatt stärnt överens med ingivna skattedeklarationer och kontrolluppgifter samt att skatter och avgifter betalats med rätt belopp. Hanna Bolanowska har t,ex. uppgivit felaktiga inkomster i bandmedlemmarnas deklarationer, l CG:s inkomstdeklaration avseende inkomståret 2006 urkundsförfalskades hans namnteckning på deklarationen och samtidigt uppgavs Hanna Bolanowskas telefonnummer för vidare kontakter från Skatteverket, som inkomst från Gta uppgavs i nämnda inkomstdeklaration kronor. Enligt bokföringen uppgick lönen till kronor och den innehållna källskatten till kronor, och på kontrolluppgiften som skickades till Skatteverket från bolaget uppgavs inkomsten uppgå till kronor och den innehållna källskatten till kronor. Således tre helt olika belopp som skulle utvisa samma sak.

16 01/05/ : CRUSNER GBG SIDA 17/39 16 Det har också visat sig att Christer Jonsson och pwc i sin revision för Gta avseende räkenskapsåren 2006 och 2007 underlåtit att kontrollera och stämma av redovisad skatt med bokförd skatt, samt bokförda löner med tllll skatteverket ingivna kontrolluppgifter. En löneutbetalning om kr finns bokförd i mars 2006, men har aldrig rapporterats till skatteverket. Sak samma är det med en löneutbetalning om kr som finns bokförd i februari Dessa löneutbetalningar finns heller inte upptagna pä några kontrolluppgifter och några pengar avseende vare sig skatter eller avgifter har heller aldrig inbetalts till skatteverket. Vid boksluten för såväl 2008 som 2009 framgår av bokslutsbilagorna att det finns en skuld på upplupna lagstadgade sociala uppgående till l revisionsberättelsen för 2009 nämns ingenting om några obetalda skatter och avgifter trots att sådana föreligger. Christer Jonsson har i anledning av ovan nämnda löneutbetalning om i det omfattande rättelsearbetet som vidtagits av såväl honom som Pwc, föreslagit att rättelse görs hos skatteverket genom backning av densamma. Då löneutbetalningen de facto aldrig funnits rapporterad hos skatteverket har detta dock föranlett att ett omfattande utredningsarbete har fått vidtas efter att Christer Jonsson lämnat sitt förslag. Christer Jonsson har under 2010 upprättat årsredovisningar för NO Fun, Gta, Almarista och Tallåsen såvitt avser räkenskapsåren 2008 och l No Funs fall har det för 2009 dessutom inneburit två årsredovisningar, då beslut fattats om att ändra räkenskapsår i bolaget från brutet till kalenderår. Christer Jonsson upprättade l juni 2010 även deklarationer för de fyra ovan nämnda bolagen avseende beskattningsåret Då han i sitt arbete med bolagens årsredovisningar valt att göra ändringar som fick konsekvenser även i deklarationerna för motsvarande perioder, hade han även att göra rättelser avseende dessa, så har dock inte gjorts. Christer Jonsson har i sin revision Inte påpekat att affärshändelser mellan Hivesbolag bokförts på olika räkenskapsår. Så var exv. fallet i Tallåsen som fakturerade No Fun kr i december 2007, Affärshändelsen bokfördes i Tallåsen i december 2007 men i No Fun l januari Christer Jonsson borde i sitt utredningsuppdrag även begärt rättelse hos skatteverket såvitt avser angivna transaktion. Christer Jonsson har aldrig i sin revision upptäckt och påpekat för styrelsen att fem av bolagen inte har varit registrerade för F-skatt även om så varit fallet. Genom Hanna Bolanowskas misskötsamhet under hösten 2004 fick samtliga Ägarbolag sina F-skattsedlar indragna. Bolagen har fått tillbaka F-skatt$edeln följande datum:

17 01/05/ : CRUSNER GBQ SIDA 18/39 17 Tallåsen den 17 mars 2005 (var inltialt registrerad för F-skatt sedan den 7 juni 2003) cool Bass den 11 november 2004 (var initialt registrerad för F-skatt sedan den 27 februari 2003) Almarista den 26 maj 2005 (var initialt registrerad för F-skatt sedan den 6 mars 2003) Midastouch den 11 november 2004 (var initialt registrerad för F-skatt sedan den 7 mars 2003) Gta den 18 maj 2011 (var initialt registrerad för F-skatt sedan den 3 april 2003) Ägarbolagen bildade och registrerade Merch 2000 HB den 14 maj Ägarbolagen var innehavare till Merch med 20 % vardera. Bolagets verksamhet bestod i handel med merchandise. Någon verksamhet kom emellertid aldrig Igång. Bolagsmännen har därför aldrig ifrågasatt att någon redovisning aldrig förekommit för bolaget. Det har emellertid visat sig att ett stort antal transaktioner förevarit på ett bankkonto som öppnats av Hanna Bolanowska i bolagets namn. Christer Jonsson har haft vetskap om detta. Trots sin vetskap har han underlåtit att påpeka att Merch 2000 HB:S ägare inte har angivit sina andelsinnehav eller presenterat någon redovisning i sina respektive Ägarbolags årsredovisningar. Merch 2000 HB är sedan den 28 december 2011 avregistrerat. Det belopp som Merch 2000 HB ställer anspråk på i denna stämningsansökan är överlåtet till No Fun AB. Christer Jonsson har sedan PWC tog över skötsel av bolagens redovisning deltagit i såväl bolagens redovisning som revision, utöver sitt revisionsuppdrag har han varit kontaktperson och handläggare av frågor rörande bolagens redovisning. Detta framgår av såväl mejlkorrespondens som av PwC:s fakturering till bolagen. På fakturor för redovisningstjinster finns Christer Jonsson upptagen som en av handläggarna, och av specifikationerna utvisande nedlagd tid framgår att han deltagit i såväl bokslutsarbete som i redovisningsuppdrag i de bolag han var revisor i. vad beträffar Christer Jonssons oberoende, kan följande konstateras. Hanna Bolanowska gjorde upphandling av revisionstjänster för samtliga sina klienter. Christer Jonsson som var i femtioårsåldern, auktoriserad revisor och dessutom arbetade på världsledande Pwc, förväntades förstås vara kompetent för sina uppdrag. Då hon kontaktade Christer Jonsson var det alltså i syfte att finna en revisor att samarbeta med i fler uppdrag än Hives, och så blev det också. Det rörde sig om ett flertal av Sveriges stora artister och band, och således också om stora revisionsarvoden totalt sett. När Christer Jonsson anlitades som revisor för Hives, anlitades han även för artister som Cardigans, The Ark, Europé, Timbuktu, Weeping Willows, Nina Persson, Bob Hund och The Soundtrack Of Our Lives. De uppdrag som förmedlades genom Hanna Bolanowska var således smickrande att ha på fler än ett sätt Christer Jonssons inställning till Hanna Bolanowska synes ha färgats av detta och därmed även hans oberoende ställning. Med tanke på att han fått större delen av sin årsintäkt från en enda person - Hanna

18 01/B5/ : CRUSNER QBG SIDA 19/39 18 Bolanowska - vilket är att jämställa med att arbeta för enkom en enda klient, har det således krävts extra försiktighetsåtgärder från honom i syfte att bevara sitt oberoende. Några sådana har inte vidtagits alls. såvitt Hives kan erfara har Christer Jonsson i sitt uppdrag alltså varit i beroende ställning till framför allt Tambourine och Hanna Bolanowska, vilket lett till hans undermåniga revisionsinsatser. Christer Jonsson har också brutit mot sin tystnadsplikt. Genom att försöka agera medlare i de konflikter som blossade upp meiian olika band i anledning av upptäckten om de betalningsströmmar som förevarit mellan Tambourines alla olika kunder, utlämnade han handlingar och information tillhörig Hivesbolagen till andra av Tambourines kunder. Flera av dessa mottagare är idag motparter till Hivesbolagen i de tvister som pågår l domstolarna i södra Sverige i anledning av detvistiga fordringsförhållanden som uppstått orsakade av Tambourine och Hanna Bolanowskas hantering, l samband med detta intog Christer Jonsson också en jävig roll då han samtidigt agerade ombud för flera av sina olika klienter i syfte att få dessa att utbetala de olika fordringsbelopp som syntes finnas dem emellan. Det har också kunnat konstateras att Pwc fakturerat bolagen förtjänster som inte beställts. Som exempel kan anges Pethra wingrens debiterade halvtimma den 17 december 2009 i No p som PWC skulle ge till sina kunder i julklapp, PWC har också tagit betalt flera gånger för samma arbete då man exempelvis i Midastouch 2007 och 2008 underlåtit att avräkna ett fakturerat och inbetalt å-conto i efterföljande fakturering. 4.4 PwC:$ utredningsuppdrag Under utredningsarbetet har PwC gett motstridig information. Inledningsvis gavs beskedet att det fanns mycket pengar. En tid efter fick Bandmedlemmarna beskedet att pengarna var slut. Inledningsvis konstaterades obalanser mellan Ägarbolagens uttag. Dessa obalanser har av PwC framförts utgöra inte mindre än fem helt olika belopp, PwC lyckades under sitt uppdrag inte klarlägga vad som var fel och vart pengar tagit vägen, PwC har såväl i skrift som muntligen meddelat att man i sitt utredningsarbete har kontrollerat att alla intäkter kommit Hivesbolagen tillhanda såvitt avser turnéintäkter

19 01/05/ : CRUSNER GBG SIDA 20/39 19 m,m. vid telefonsamtal med Christer Jonsson den 15 februari 2010 framkom att den utredningen endast har avsett den period för vilken PwC själva skött böckerna, d.v.s. för 2008/2009, Det framkom i samma samtal också att PWC endast kontrollerat transaktionerna mellan de olika banden, men inte vem som de facto varit betalningsmottagare på det konto till vilket belopp förts, vidare angavs att de fokuserat i huvudsak på kostnadskontona, vilket alltså Inte var vad Hives bett örn. Detta har förstås lett till högre kostnader för Hives såvitt avser PwC:s utredningsarbete. 4.5 PWC:S redovisningsuppdrag Den 17 april 2009 överlämnade Tambourine ekonomiadministrationen till Pwc, Inför överlämningen hade Christer Jonsson lämnat en offert på vad bokföringen för perioden maj-december skulle kosta. Han uppgav då so ooo kr plus moms såvitt avsåg No Fun, och kr per Ägarbolag, l offerten hade Christer Jonsson gjort bedömningen att det i No Fun månadsvis krävdes 60 timmar för löpande bokföring, ca 25 timmar för avstämningsarbete och ca 20 timmar för att gå igenom bolagets skattedeklarationer. bankiegitimationen när PwC tog över den ekonomiska hanteringen, tömt Hivesboiags bankkonton utan grund. m Det kan konstateras att PWC inte följde upp korrigeringar i årsredovisningar/bokslut med rättelse av bolagens deklarationer motsvarande år, Detta fick till konsekvens att deklarationerna för Tax 2010 blev felaktiga. Uppdraget att komplettera bokföringen från den l maj 2008 fullföljdes inte helt. l vart fall underrättades inte Hivesbolagen om att bokföringen för nämnda period inte var helt färdig när Unexa AB tog över bokföringsuppdraget den 14 oktober 2010 (här exkluderat Midastouch, Cool Bass och Sjöbjörn, som fick sin redovisning kompletterad av andra denna period), Vid nämnda överlämning av uppdraget till Unexa AB översändes heller inte ett korrekt överlämnat material, då de sie-filer som sändes över inte var kompletta. Hanna Bolanowskas banklegitimation återkallades av PWC för sent Den information och de underrättelser som lämnades till Kärandena av PWC var inte korrekta.

20 01/85/ : CRUSNER GBG SIDA 21/39 Korrigeringar i Ägarbolagens årsredovisningar/bokslut för ej rapporterad eller inbetald moms har inte följts upp med rättelser till skatteverket. Korrigeringar i Hivesbolagens årsredovisningar/bokslut har inte följts upp med rättelser av bolagens deklarationer för motsvarande år, PWC underlät att dokumentera och yrka avdrag för skatt som betalats av No Fun i utlandet Detta har lett till att ett onödigt omfattande arbete har fått vidtas. 5 SKADESTÅNDSSKYLDIGHET 5,7 Revisorns skadeståndsansvar En revisor är enligt lag skyldig att ersätta skada som han när han utför sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar. En revisor ska även ersätta skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållas av revisorns medhjälpare. Om ett registrerat revisionsbolag är revisor, är det detta bolag och den som Sr huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga. PwC och Christer Jonsson är således solidariskt -ansvariga^ Ett exempel på när en revisor har gjort sig skyldig till en skadeståndsgrundande handling i praxis, är när vederbörande avgett s,k. rena revisionsberättelser för ett bolag, trots att så inte borde gjorts. Christer Jonssons mångåriga mtsskötsamhet av sitt uppdrag har lett till att Hanna Bolanowskas mångåriga misskötsamhet har fått fortgå. Han och PwC är därför skyldiga att ersätta den skada som Kärandena lidit, 6 SKADOR Pwc;s och Christer Jonssons agerande har orsakat följande skador för kärandena; revisionsarvoden till Pwc, utredningsarvoden till Pwc, arvode till PWC för redovisningstjänster, arvode till Tambourine för redovisningstjänster, övertrasseringsavgifter och övertrasserlngsräntor hos banker, skattetillägg, förseningsavgifter och räntekostnader till Skatteverket, förseningsavgifter till Bolagsverket, påminnelseavgifter, inkassokostnader, räntor samt avgifter till Kronofogdemyndigheten,

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet

Bilaga 1. Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 1 Bilaga 1 Särskilt om de brott som omfattas av revisorns anmälningsskyldighet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Brottskatalogen... 4 2. Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll... 4 2.1. Bokföringsbrott

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010

Kraft och Kultur i Sverige AB Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 Utredning av Bolagets revisors arbete i förhållande till god revisionssed i Sverige avseende räkenskapsåren 2007-2010 18 januari 2013 Deloitte AB Besöksadress: Rehnsgatan 11 Postadress: 113 79 Stockholm

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III).

Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). HFD 2013 ref 75 Fråga om det finns särskilda skäl att befria från företrädaransvar enligt skattebetalningslagen (I III). Lagrum: 12 kap. 6 och 6 b skattebetalningslagen (1997:483) I Skatteverket ansökte

Läs mer

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL

Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Revisorn och låneförbudsreglerna i ABL Rodrigo Guarachi Kandidatuppsats i handelsrätt Revision HT2011 Handledare Krister Moberg Innehållsförteckning 1. Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Problemformulering...

Läs mer

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT

SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen - Handelsrätt SAMARBETE MELLAN REVISOR & REDOVISNINGSKONSULT - En jävsituation? Datum: 2011-06-08 Kandidatuppsats VT 2011 Författare: Frida Nyman Handledare:

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Förändringens vindar blåser över SRF

Förändringens vindar blåser över SRF NR 3 2011 ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 3 2011 A C k o r d s c e n t r a l e n nyheter Intervju med Mikael Carlson, SRF:s förbundsordförande och Mikael Kubu, vd för Ackordscentralen Förändringens vindar

Läs mer

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande.

I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009 avstyrkte A-son ansvarsfrihet för styrelseledamöterna NN och YY, varvid han angav följande. Dnr 2011-1628 2013-06-25 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Av handlingarna i ärendet

Läs mer

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01

Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 Dnr 2000-319 2000-10-19 D 13/00-01 LR: dom 2001-10-05, mål nr 20262-00 (ref) KamR: dom 2002-11-27, mål nr 6170-2001 (ref) D 13/00-01 Bakgrunden till förevarande disciplinärende utgörs av uppgifter i massmedia

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/09 Mål nr B 84/08 Sammanfattning En enhetschef vid ett större bolag i byggnadsbranschen har använt bolagets medel för bl.a. hyra och utrustning av en verkstadslokal, lösen av

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Näringsförbudens efterlevnad

Näringsförbudens efterlevnad Näringsförbudens efterlevnad FÖRORD I myndighetsgemensamma mål och riktlinjer för åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har årligen uttalats att myndigheterna ska effektivisera handläggningen av frågor

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer