VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007"

Transkript

1 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet. Detta har skett bl. a genom att bevaka barnkompetensen så att den bevaras och utvecklas att se till att barnsjuksköterskor finns där arbete med barn och ungdomar bedrivs att bevaka och påverka beslutsprocesser där specialistutbildning till barnsjuksköterska diskuteras och beslutas att medverka och sprida kunskap i frågor som berör omvårdnad, kvalitetsutveckling och folkhälsoarbete genom kongresser, Barnbladet, nätverk och hemsida. Förtroendevalda sedan årsmöte 2007 Styrelsen Ordförande Britt-Marie Ygge Stockholm Vice ordförande Evalotte Mörelius Linköping Kassaförvaltare. Ansvarig för Marianne Bergström Stockholm Barnhälsovårdsfrågor och hemsidan Vice kassör Catarina Barth Landskrona Sekreterare Berit Gustafsson Vetlanda Ansvarig för medlemsregistret Gunborg Nordlander Sundsvall Ansvarig för stipendierna Rose-Marie Strandberg Boden Ansvarig för urbildningsfrågor Maria Forsner Umeå Ansvarig för Barnbladet Berit Finnström Göteborg Övriga förtroendeposter Revisor Annette Frykberg, KPMG Stockholm Revisorsuppleant Lena Öqvist Uppsala Valberedning Sammankallande Maria Radeskog Gävle Valberedning Carina Karlsson Kalmar Valberedning Britta Rydberg Forshaga Länsrepresentanter AB Stockholm Anne Clancy Öppen vård AB Stockholm Haide Anisian Öppen vård AB Stockholm Marie-Anne Lindqvist Sluten vård AB Stockholm Inger Bjernekull Sluten vård 1

2 C Uppsala D Sörmland Kristina Lood E Östergötland Maria Unnervik F Jönköping G Kronoberg H Kalmar Carina Karlsson I Gotland K Blekinge Jenny Karlsson M Region Skåne Cecilia Rygler M Region Skåne N Halland Regina Mehlin O Västra Götaland Göteborg Ulla Olofsson Öppen vård O Göteborg Sluten vård O Bohuslän Annika Govik Öppen vård O Bohuslän Laila Eriksson Öppen vård O Skaraborg Birgitta Glännman O Älvsborg S Värmland T Örebro U Västmanland Jenny Lindbom W Dalarna X Gävleborg Eva Magnusson Y Västernorrland Ewa Lilja Z Jämtland AC Västerbotten Maria Forsner BD Norrbotten Catarina Lundberg Medlemmar 2007 Antal medlemmar Antal nya medlemmar under året + 86 Antal avregistrerade - 69 Antal registrerade medlemmar Antal medlemmar som ej betalat avgift år Antal betalande år Tyvärr verkar trenden att vi får ett sjunkande medlemsantal trots fler nya än avregistrerade samt att de medlemmar som ej betalat avgiften är fler än föregående år. De medlemmar som ej betalat på två år kommer att avregistreras. Samtliga medlemmar är registrerade i föreningens databas. Riksföreningen stöder själva UNICEF med sitt medlemskap. Styrelsens arbete under året Årsmötet hölls i Linköping den 25 april Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, varav fem arbetsmöten och fyra telefonmöten. De fem arbetsmötena har varit förlagda på olika orter i Sverige; Stockholm, Göteborg, Linköping och Knivsta. Kongressen har planerats under året, för andra året i rad i samarbete med Barnläkarföreningen, temat för 2007 års kongress var Barn och stress och anordnades i Linköping. Barnbladet Riksföreningen för barnsjuksköterskors tidning Barnbladet utkommer från och med 2007 med sex nummer årligen. Upplagan är 2700 och distribueras till föreningens medlemmar, prenumeranter och andra intressenter. 2

3 Det har skett flera förändringar i Barnbladets redaktion under året. Magnus Forslin har lämnat redaktionen och ersatts av Eva Gärdsmo Pettersson, frilansjournalist och all lay-out sköts av Helene Heed. Marie Edwinson Månsson var tidigare ansvarig utgivare, denna uppgift har övertagits av Berit Finnström som också är chefredaktör. Marie kvarstår tills vidare som redaktionsmedlem. Catarina Boqvist har avsagt sig sitt uppdrag i redaktionen under hösten och i stället har redaktionen förstärkts med två nya medlemmar: Ewa- Lena Bratt från Göteborg och Lisa Ernstsson, Halmstad. För produktion av tidningen ansvarar David Hammar, JLD & Kompani. David ansvarar bl. a för kontakter med annonsörer eftersom målet är att produktionskostnaden skall täckas av annonsintäkter. Haide Anisian (Stockholm) har under en del av 2007 deltagit i redaktionsarbetet Arbetsgruppen har träffats dels i samband med Riksföreningens styrelsemöten vid två tillfällen samt haft två egna redaktionsmöten för att diskutera innehåll och arbetsformer. Vid senaste mötet i november medverkade de två nya redaktionsmedlemmarna Ewa-Lena och Lisa. Varje nummer av Barnbladet har numera två teman. Teman för 2007 har varit: Nr 1: Övervikt & barnhälsovård. Nr 4: Infektioner & kulturmöten, Nr 2: Barnhabilitering & Kost. Nr 5: Neonatalvård & Psykisk ohälsa Nr 3: Barns miljö & Astma/Allergi. Nr 6: Etik & Vård av barn med hjärtsjukdom. Förutom innehåll knutet till det aktuella temat innehåller varje nummer artiklar med blandat innehåll, ledare, kalendarium, Speaker s Corner för insändare från läsarna, information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor samt aktuella stipendier. Barnbladet innehåller dessutom intressanta reportage från resor och kongressrapporter, ofta genomförda med medel från utdelade stipendier, samt andra dokument som är viktiga för medlemmarna att ta del av. För att sprida information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor delas tidningen ut vid olika möten och konferenser samt vid besök vid olika utbildningar. Under våren har Barnbladet också skickats till enheter för barnhälsovård för att locka fler att bli medlemmar i Riksföreningen. I höst har studenter vid specialistsjuksköterskeutbildningarna inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom runt om i Sverige erbjudits gratis medlemskap under sin studietid och tidningens spridning har därigenom ökat. Konferens Barnveckan 2007 Riksföreningen för barnsjuksköterskor anordnade i samarbete med Barnläkarföreningen och Barn- och ungdomskliniken i Linköping Barnveckan Vi hade en gemensam dag med temat Barn och stress och en egen dag som handlade om Barns miljö. Den egna dagen innehöll föreläsningar om IT på gott och ont, passiv rökning, huvudvärk och skoltoaletter. Vi fick även höra en tonårings egna upplevelser av att vårdas på sjukhus, hur arbetet med en läkande trädgård bedrivs i Göteborg och hur vi kan använda oss av musik i vården. Dagarna var mycket uppskattade och givande. Utvärderingsenkäten efter konferensen visade att av 76 svarande ansåg 94 % att kongressen var bra eller mycket bra. 92 % ansåg att kongressamarbetet med Barnläkarföreningen var bra och 61 % tyckte att samarbetet kunde utökas med fler dagar. Fadderverksamhet Föreningen har två fadderbarn via PLAN-International. Barnen, en pojke som heter Luis-Amilcar Ramirez, 11 år och en flicka som heter Yesenia-Beatriz Duran snart 13 år. Båda fadderbarnen bor i El Salvador, Sydamerika. Under år 2007 avsatte föreningen 4800 Skr till deras uppehälle. Hemsidan, Aktiviteten/uppdatering på vår hemsida har varit periodvis låg under året. Webbplatsen har dragits med en del tekniska problem, vilka ej enkelt har kunnat åtgärdats då vår kontakt/tekniska support på SSF är tjänstledig och hennes efterträdare har vi inte etablerat kontakt med än. I övrigt verkar det dock som att hemsidan är välbesökt. Vi har under året fått 2-3 förfrågningar per månad om olika saker, främst medlemskap under rubriken kontakta oss Länsrepresentanterna Föreningens organisation med länsrepresentanter har under de senaste åren varit föremål för reflektion och tankar har funnits på att försöka finna nya arbetssätt att vara representerade ute i landet. Länsrepresentanterna har inte varit samlade sedan 2005 Under detta år har beslut tagits att försöka samlas för ett nytt möte, och man kom överens om att bästa tillfälle för detta vore i samband med kongressen. Ett brev har skickats ut till länsrepresentanterna via mail eller i förekommande fall brev. 3

4 SIBO SIBO, Sjuksköterskor inom barnonkologin bildades 1999 och är sedan 2003 en aktiv sektion inom vår förening. De finansierar sin verksamhet med egna studiedagar och bidrag från Barncancerfonden. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor förvaltar SIBO s ekonomi, dvs. sköter in och utbetalningar. För övrigt har SIBO egen verksamhet och egen hemsida Hösten 2007 anordnade SIBO studiedagar vid Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete (NoSB) Under september månad var det planerat för Nordiska kongressen på Färöarna. Dessvärre ställdes kongressen in p.g.a. för få anmälningar. Även samarbetsmötet som skulle ha varit på Färöarna i samband med kongressen blev inställt. Arrangörerna för nästa års planerade samarbetsmöte tog då på sig att arrangera ett möte i Oslo under november. Maria Radeskog och Evalotte Mörelius deltog i det mötet. Under mötet i Oslo diskuterades fortsatt samarbete för NoSB, kongress 2009 och utbildningarnas anpassningar efter Bologna processen. Planeringen för kommande möten reviderades och samarbetsavtalet sågs över. Kongressen 2009 blir som planerat i Stockholm med Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktsköterskeföreningen som samarrangörer. Europeiska barnsjuksköterskenätverket (PNAE) Under 2007 har föreningen träffats vid två tillfällen, 16 mars i Dublin och det andra mötet i samband med kongressen i Aten. Under året har PNAE arbetat med frågor som rör bemanning och kvalitetsindikatorer. Syftet med att se över bemanningsfrågor var att föreslå minsta möjliga antal barnsjuksköterskor per vårdplats, det finns svårigheter att jämföra bemanningstal då vi i Sverige, har i jämförelse med andra länder, en relativt hög kompetens på våra barn- och undersköterskor, vilket inte är lika vanligt i andra länder. Arbete med kvalitetsindikatorer pågår. Antalet länder som är involverade i arbetet med den Europeiska föreningen för barnsjuksköterskor (PNAE) är ständigt ökande. Denna grupp är knuten till den Internationella föreningen för barnsjuksköterskor (IAPN). En webbsida har nu etablerats vilken kommer att finnas under vår egen webbsida Den augusti höll Pediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) sin 3e internationella kongress. I år var den förlagd till Aten, Grekland. Den arrangerades i samarbete med de europeiska barnläkarförbunden som hade sin kongress parallellt med PNAE s. På kongressen deltog 168 sjuksköterskor från olika länder, varav 27 var från Sverige. Temat var Children and Young People s Nursing: Looking Forward. Två av styrelsens medlemmar, Maria Forsner och Berit Finnström, medverkade som moderatorer. Maria Forsner medverkade dessutom som föredragshållare och Berit Finnström som posterpresentatör. Stipendier Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Stipendium. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har delat ut stipendier till medlemmar under våren och hösten 2007 samt tillsammans med Pampers utsett Pampers stipendiater. Stefan Nilsson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har tilldelats 8 000kr för att presentera resultat från en studie som en poster vid 3d International Congress on Pediatric nursing i Aten augusti 2007, syftet med studien är att utvärdera stimulering av sinnen för att reducera stress och smärta vid procedurer inom barn- och ungdomssjukvård. I den första pilotstudien har Stefan undersökt barn- och ungdomars upplevelser när de vaknar till musik efter kirurgi. Astrid Fägerskiöld, Hälsouniversitetet, Linköping har tilldelats 8 000kr för deltagande med presentation vid the 18th International Nursing Research Congress Foucusing on Evidence-Based Practice juli 2007 i Wien. Syftet med presentationen är att reflektera över likheter och skillnaden i erfarenheter som mödrar och fäder till spädbarn har av BVC-sjuksköterskan baserat på fynden från två studier. Åsa Lindblad, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har tilldelats 4 000kr för att konstruera ett program för Internet baserad självrapportering av subjektiva och objektiva fynd på sjukdomsaktivitet vid IBD. Britt-Marie Käck, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg har tilldelats 8 000kr för att undersöka om strukturerad förberedelse i form av råd och instruktioner till föräldrar till barn 5-12 år, rörande förälderns stöd/agerande i samband med perifer venpunktion kan minska förälderns upplevelse av stress/rädsla, öka förälderns förmåga att stödja barnet och minska barnets upplevelse av smärta och/eller stress/rädsla. 4

5 Gunilla Lööf och Erika Berggren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har beviljats 5 000kr vardera för att presentera narkoswebben muntligt och via en poster på världsanestesikongressen World Congress Anesthesia 2008 i Kapstaden Sydafrika i mars Pampersstipendium 2007 Berit Gustavsson, Vetlanda kommun (Skolsköterska) har tilldelats kr för att resa till Tanzania för att se landet och träffa människorna där och så få en egen förståelse och utifrån detta kunna informera Svenska barn om HIV-AIDS och livet i Tanzania. Birgitt Karlsson, Habiliteringen Kalmar (Uroterapeut) har tilldelats kr för genom kontakt med kollegor i Sverige och samarbete med psykolog och specialpedagog hitta en fungerande metod att toaletträna autistiska barn på olika kognitiva nivåer. Utbildning/behörighet/kompetens Utbildningsdag Barnets hud Den 20 september 2007 anordnades en utbildningsdag med temat Barn och hud i Stockholm, med ett åttiotal deltagare och åtta utställare. Dagen var mycket uppskattad av dem som deltog med hög kvalitet på föreläsarna, bra lokal och intressanta utställare. Bland föreläsarna kan nämnas Agneta Gånemo, Ankie Renning, Anette Gromell och Peter Berg. Från föreningens sida hade vi hoppats på ett högre antal deltagande. Arbetsgrupper I samarbete med Svensk sjuksköterskeförening har Riksföreningen under 2007 fortsatt arbetet med att formulera en kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor. Utgångspunkt för arbetet med kompetensbeskrivning är att beskriva det unika inom specialistområdet. Arbetsgruppen har under året träffats vid tre tillfällen i Stockholm och vid ett tillfälle i Kalmar. Däremellan har arbetsgruppen vid tre tillfällen haft telefonmöte. Dessutom har arbetsgruppen presenterat ett utkast på kompetensbeskrivningen på en nationell konferens, Pediatrik och pediatrisk omvårdnad, i Gävle i juni Gruppen har som mål att lämna kompetensbeskrivningen till tryckeriet under våren Arbetsgruppen består av Carina Karlsson Kalmar, Britta Rydberg Karlstad, Maria Radeskog, Gävle, Evalotte Mörelius Linköping samt Ingrid Runeson, Kalmar. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, arbetsgrupp med initiativ från SSF. Syftet är att utveckla en strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. I strategin ska hälsobegreppet i omvårdnad tydliggöras särskilt i förhållande till kunskapsområdet folkhälsa. Riksföreningen representeras i arbetsgruppen av Monica Svensson, Kalmar. Barndatahälsoprojektet- nationell samordning av informationsinsamling inom och informationsöverföring mellan barn- och skolhälsovård. Projektet ska samordna de insatser som krävs inom kommuner, landsting och andra myndigheter som ska åstadkomma en nationell överenskommelse om vilken hälsoinriktad information som ska smalas in och göras möjlig för överföring mellan barn- och skolhälsovården. Initiativtagare Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Riksföreningen representeras av Marianne Bergström och Christina Djäken NEXT, Nationella expertgruppen för tillväxtfrågor. Ur BHV-dataprojektet har det bildats en ny grupp (NEXT) vars uppgift är att ta fram riktlinjer för vilket eller vilka av olika tillväxtdiagram som vi ska använda här i Sverige. Arbetsgruppen har även uppdrag att ta fram en manual för journalföring av tillväxt hos barn och ungdomar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors representant i denna arbetsgrupp är Marianne Bergström I samarbete med Apoteket har RfB genomfört en enkät om vilka behov och svårigheter sjuksköterskor i barnsjukvården har vid läkemedelshantering. Enkäten skickades till verksamhetschefer på landets samtliga Barnkliniker för att vidarebefordras till sjuksköterskorna på kliniken. Enkäten skickades elektroniskt. Stoppdatum för svar var 31 december, Sammanställning och bearbetning av resultatet kommer RfB att göra tillsammans med Apoteket. Resultatet kommer att redovisas i Barnbladet och preliminärt planeras en utbildningsdag 2008 utifrån resultatet av enkäten. Riksföreningen representerades av Rose- Marie Strandberg och Gunborg Nordlander. Remisser som besvarats under året: Vårdförbundet, remiss angående Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Svensk smärtsjuksköterskeförening, remiss angående postoperativ smärtbehandling SSF, remiss angående klassifikation av vårdåtgärder SSF, remiss angående förslag till ny patientdatalag 5

6 Föreningen har varit representerad vid följande tillfällen av styrelsen/länsrepresentant/annan medlem Refvac, Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor. Vår representant där är Monica Dozai. Monica Dozai har även representerat föreningen hos Socialstyrelsen när det gäller nya författningar i vaccinationsfrågor SSF s nätverk för evidens inom hälso- och sjukvård Ordförandekonferens för sektioner och nätverk anordnat av Vårdförbundet Pediatrik och pediatrisk omvårdnad Möte för lektorer och adjunkter inom pediatrikutbildningarna i Sverige, juni Gävle Distriktssköterskornas kongress i Linköping Skolsköterskornas kongress i Göteborg. John Lindhs symposium på Barnrättsakademin i Örebro, en konferens om barnets rättigheter inom sjukvården NOBAB:s temadagar 2007 Göteborg, mars, tema Barns och ungdomars psykiska hälsa vad görs inom hälso- och sjukvården, samt vid lokalombudskonferensen på Sätra Bruk, september där projektet Trygga barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård presenterades. SSF s nätverk för evidens inom hälso- och sjukvård Samarbete Föreningen har under året samarbetat med Barnläkarföreningen- samarbete kring kongress 2006 i Helsingborg och 2007 års kongress, barnvecka, i Linköping. Qulturum i Jönköping- samarbete kring läkemedelshantering och barn, ett idé- och dialogseminarium med rubriken Hur kan vi förbättra läkemedelskedjan för de minsta anordnads i Jönköping 11 oktober Uppföljning sker med ett utvecklingsarbetet med temat Patientsäkerhet och Läkemedel med fokus på barn i mars Samarbete med en hemsida som vänder sig till föräldrar, men även till personal inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Föreningen är inbjuden att skriva texter inom ämnesområdet Apoteket i utformandet av tidigare nämnd läkemedelsenkät. SAMBA, Riksföreningen har under året blivit medlem i föreningen SAMBA. SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt. Riksförening har under året ingått som samarbetspartner till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön, Göteborg. Ågrenska bedriver sedan mer än 10 år en nationell verksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser. Verksamheten utgår från familjens situation och omfattar bl.a. familjevistelser med särskilt anpassat habiliteringsprogram för varje enskild diagnos. Ekonomi Årets kongress i Linköping slutade med ett resultat som låg på kr plus. Vår extra studiedag i september om Barnets hud genererade ett överskott på ca kr. Utgifterna för styrelsearbetet blev högre än budgeterat. Detta beror bl.a. på höga kostnader avseende resor och logi. Intäkterna översteg budget med 15 % och kostnaderna blev 35 % högre än budgeterat, vilket resulterade i en förlust på kr. Mer detaljerad redovisning framgår av resultat- och balansräkningen". 6

7 Balansräkning Tillgångar Förändring Kassa(kontanter) 251kr 251kr Postgiro 9 706kr 8 604kr kr Bank Företagskonto 1 793kr kr kr Bank Specialinlåning kr kr kr Summa likvidamedel kr kr kr Upplupna intäkter 8657kr kr kr Ej redovisade förskott 2961kr -2961kr -kr Summa fordringar 11618kr 71654kr 83272kr Fonderade medel -kr -kr -kr Summatillgångar kr kr kr -kr Skulder Förändring Leverantörsskulder kr kr Övriga upplupna kostnader kr kr Egetkapital Balanserat resultat kr -kr kr Årets resultat -kr kr S:a skulder & egetkapital kr kr kr Resultaträkning 1/ / och budgetförslag för år 2008 Intäkter Budget 2007 Utfall 2007 Budget 2008 Kostnader Budget 2007 Utfall 2007 Budget 2008 Medlemsavgifter kr kr kr Medlemsavgifter 1 000kr kr kr Medl.avg adm Medl.avg adm kr kr kr Barnblad kr kr kr Barnblad kr kr kr Kongress/studied kr kr kr Kongress/studied kr kr kr Styrelsen -kr Styrelsen kr kr kr Övrigtin -kr Inköp material kr - kr kr Länsrep kr - kr kr SIBO(förvaltning) kr SIBO (förvaltning) kr Fadderbarn kr kr kr Stipendier kr kr kr Övrigt 200 kr kr Arvode Styrelsen kr kr kr Arvode Barnbladet kr kr kr Arvode,Övriga kr kr Soc.avg kr - kr Ingår i arvode Föreningsskatt kr - kr -kr AvgPG kr kr kr AvgBank kr kr kr Avgkort kr kr Revision+ bokföringsbyrå kr kr Ränteintäkter 5 000kr 9020kr 9 000kr Ränta ut -kr S:a intäkter kr kr kr S:a utgifter kr kr kr Årets Resultat - kr kr kr 7

8 Styrelsen Britt-Marie Ygge Ordförande Eva-Lotte Mörelius Vice Ordförande Marianne Bergström Kassaförvaltare/ansv. Barnhälsovårdsfrågor Berit Gustafsson Sekreterare Rose-Marie Strandberg Ledamot /ansv. stipendier Gunborg Nordlander Medlemsregistrator Berit Finnström Ledamot/ansv. Barnbladet Maria Forsner Ledamot/ansv. länsrepresentanter Catarina Barth Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2008 Annette Frykberg Revisor KPMG Lena Öberg Revisorsuppleant 8

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem?

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vem tar hand om dem? Barn och ungdomar med psykisk ohälsa Vem tar hand om dem? Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet. Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer. www.poms.nu POMS bladet Organ för föreningen Psykologer inom handikappområdet Nr 3, oktober 2007 Jubileumsnummer www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Riksföreningen för skolsköterskors VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 INLEDNING Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Barntandläkar bladet

Barntandläkar bladet S E N S K A P E O O N T I F Ö R E N I N G E N Barntandläkar bladet SENSKA PEOONTIFÖRENINGENS MELEMSBLA NMMER 1 2004 /ÅRGÅNG 17 årmöte i Skevik Projekt för förlossningsrädda Specialistenkäten 2003... och

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer