VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007"

Transkript

1 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet. Detta har skett bl. a genom att bevaka barnkompetensen så att den bevaras och utvecklas att se till att barnsjuksköterskor finns där arbete med barn och ungdomar bedrivs att bevaka och påverka beslutsprocesser där specialistutbildning till barnsjuksköterska diskuteras och beslutas att medverka och sprida kunskap i frågor som berör omvårdnad, kvalitetsutveckling och folkhälsoarbete genom kongresser, Barnbladet, nätverk och hemsida. Förtroendevalda sedan årsmöte 2007 Styrelsen Ordförande Britt-Marie Ygge Stockholm Vice ordförande Evalotte Mörelius Linköping Kassaförvaltare. Ansvarig för Marianne Bergström Stockholm Barnhälsovårdsfrågor och hemsidan Vice kassör Catarina Barth Landskrona Sekreterare Berit Gustafsson Vetlanda Ansvarig för medlemsregistret Gunborg Nordlander Sundsvall Ansvarig för stipendierna Rose-Marie Strandberg Boden Ansvarig för urbildningsfrågor Maria Forsner Umeå Ansvarig för Barnbladet Berit Finnström Göteborg Övriga förtroendeposter Revisor Annette Frykberg, KPMG Stockholm Revisorsuppleant Lena Öqvist Uppsala Valberedning Sammankallande Maria Radeskog Gävle Valberedning Carina Karlsson Kalmar Valberedning Britta Rydberg Forshaga Länsrepresentanter AB Stockholm Anne Clancy Öppen vård AB Stockholm Haide Anisian Öppen vård AB Stockholm Marie-Anne Lindqvist Sluten vård AB Stockholm Inger Bjernekull Sluten vård 1

2 C Uppsala D Sörmland Kristina Lood E Östergötland Maria Unnervik F Jönköping G Kronoberg H Kalmar Carina Karlsson I Gotland K Blekinge Jenny Karlsson M Region Skåne Cecilia Rygler M Region Skåne N Halland Regina Mehlin O Västra Götaland Göteborg Ulla Olofsson Öppen vård O Göteborg Sluten vård O Bohuslän Annika Govik Öppen vård O Bohuslän Laila Eriksson Öppen vård O Skaraborg Birgitta Glännman O Älvsborg S Värmland T Örebro U Västmanland Jenny Lindbom W Dalarna X Gävleborg Eva Magnusson Y Västernorrland Ewa Lilja Z Jämtland AC Västerbotten Maria Forsner BD Norrbotten Catarina Lundberg Medlemmar 2007 Antal medlemmar Antal nya medlemmar under året + 86 Antal avregistrerade - 69 Antal registrerade medlemmar Antal medlemmar som ej betalat avgift år Antal betalande år Tyvärr verkar trenden att vi får ett sjunkande medlemsantal trots fler nya än avregistrerade samt att de medlemmar som ej betalat avgiften är fler än föregående år. De medlemmar som ej betalat på två år kommer att avregistreras. Samtliga medlemmar är registrerade i föreningens databas. Riksföreningen stöder själva UNICEF med sitt medlemskap. Styrelsens arbete under året Årsmötet hölls i Linköping den 25 april Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen under året, varav fem arbetsmöten och fyra telefonmöten. De fem arbetsmötena har varit förlagda på olika orter i Sverige; Stockholm, Göteborg, Linköping och Knivsta. Kongressen har planerats under året, för andra året i rad i samarbete med Barnläkarföreningen, temat för 2007 års kongress var Barn och stress och anordnades i Linköping. Barnbladet Riksföreningen för barnsjuksköterskors tidning Barnbladet utkommer från och med 2007 med sex nummer årligen. Upplagan är 2700 och distribueras till föreningens medlemmar, prenumeranter och andra intressenter. 2

3 Det har skett flera förändringar i Barnbladets redaktion under året. Magnus Forslin har lämnat redaktionen och ersatts av Eva Gärdsmo Pettersson, frilansjournalist och all lay-out sköts av Helene Heed. Marie Edwinson Månsson var tidigare ansvarig utgivare, denna uppgift har övertagits av Berit Finnström som också är chefredaktör. Marie kvarstår tills vidare som redaktionsmedlem. Catarina Boqvist har avsagt sig sitt uppdrag i redaktionen under hösten och i stället har redaktionen förstärkts med två nya medlemmar: Ewa- Lena Bratt från Göteborg och Lisa Ernstsson, Halmstad. För produktion av tidningen ansvarar David Hammar, JLD & Kompani. David ansvarar bl. a för kontakter med annonsörer eftersom målet är att produktionskostnaden skall täckas av annonsintäkter. Haide Anisian (Stockholm) har under en del av 2007 deltagit i redaktionsarbetet Arbetsgruppen har träffats dels i samband med Riksföreningens styrelsemöten vid två tillfällen samt haft två egna redaktionsmöten för att diskutera innehåll och arbetsformer. Vid senaste mötet i november medverkade de två nya redaktionsmedlemmarna Ewa-Lena och Lisa. Varje nummer av Barnbladet har numera två teman. Teman för 2007 har varit: Nr 1: Övervikt & barnhälsovård. Nr 4: Infektioner & kulturmöten, Nr 2: Barnhabilitering & Kost. Nr 5: Neonatalvård & Psykisk ohälsa Nr 3: Barns miljö & Astma/Allergi. Nr 6: Etik & Vård av barn med hjärtsjukdom. Förutom innehåll knutet till det aktuella temat innehåller varje nummer artiklar med blandat innehåll, ledare, kalendarium, Speaker s Corner för insändare från läsarna, information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor samt aktuella stipendier. Barnbladet innehåller dessutom intressanta reportage från resor och kongressrapporter, ofta genomförda med medel från utdelade stipendier, samt andra dokument som är viktiga för medlemmarna att ta del av. För att sprida information om Riksföreningen för Barnsjuksköterskor delas tidningen ut vid olika möten och konferenser samt vid besök vid olika utbildningar. Under våren har Barnbladet också skickats till enheter för barnhälsovård för att locka fler att bli medlemmar i Riksföreningen. I höst har studenter vid specialistsjuksköterskeutbildningarna inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom runt om i Sverige erbjudits gratis medlemskap under sin studietid och tidningens spridning har därigenom ökat. Konferens Barnveckan 2007 Riksföreningen för barnsjuksköterskor anordnade i samarbete med Barnläkarföreningen och Barn- och ungdomskliniken i Linköping Barnveckan Vi hade en gemensam dag med temat Barn och stress och en egen dag som handlade om Barns miljö. Den egna dagen innehöll föreläsningar om IT på gott och ont, passiv rökning, huvudvärk och skoltoaletter. Vi fick även höra en tonårings egna upplevelser av att vårdas på sjukhus, hur arbetet med en läkande trädgård bedrivs i Göteborg och hur vi kan använda oss av musik i vården. Dagarna var mycket uppskattade och givande. Utvärderingsenkäten efter konferensen visade att av 76 svarande ansåg 94 % att kongressen var bra eller mycket bra. 92 % ansåg att kongressamarbetet med Barnläkarföreningen var bra och 61 % tyckte att samarbetet kunde utökas med fler dagar. Fadderverksamhet Föreningen har två fadderbarn via PLAN-International. Barnen, en pojke som heter Luis-Amilcar Ramirez, 11 år och en flicka som heter Yesenia-Beatriz Duran snart 13 år. Båda fadderbarnen bor i El Salvador, Sydamerika. Under år 2007 avsatte föreningen 4800 Skr till deras uppehälle. Hemsidan, Aktiviteten/uppdatering på vår hemsida har varit periodvis låg under året. Webbplatsen har dragits med en del tekniska problem, vilka ej enkelt har kunnat åtgärdats då vår kontakt/tekniska support på SSF är tjänstledig och hennes efterträdare har vi inte etablerat kontakt med än. I övrigt verkar det dock som att hemsidan är välbesökt. Vi har under året fått 2-3 förfrågningar per månad om olika saker, främst medlemskap under rubriken kontakta oss Länsrepresentanterna Föreningens organisation med länsrepresentanter har under de senaste åren varit föremål för reflektion och tankar har funnits på att försöka finna nya arbetssätt att vara representerade ute i landet. Länsrepresentanterna har inte varit samlade sedan 2005 Under detta år har beslut tagits att försöka samlas för ett nytt möte, och man kom överens om att bästa tillfälle för detta vore i samband med kongressen. Ett brev har skickats ut till länsrepresentanterna via mail eller i förekommande fall brev. 3

4 SIBO SIBO, Sjuksköterskor inom barnonkologin bildades 1999 och är sedan 2003 en aktiv sektion inom vår förening. De finansierar sin verksamhet med egna studiedagar och bidrag från Barncancerfonden. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor förvaltar SIBO s ekonomi, dvs. sköter in och utbetalningar. För övrigt har SIBO egen verksamhet och egen hemsida Hösten 2007 anordnade SIBO studiedagar vid Aronsborgs konferensanläggning i Bålsta. Internationellt samarbete Nordiskt samarbete (NoSB) Under september månad var det planerat för Nordiska kongressen på Färöarna. Dessvärre ställdes kongressen in p.g.a. för få anmälningar. Även samarbetsmötet som skulle ha varit på Färöarna i samband med kongressen blev inställt. Arrangörerna för nästa års planerade samarbetsmöte tog då på sig att arrangera ett möte i Oslo under november. Maria Radeskog och Evalotte Mörelius deltog i det mötet. Under mötet i Oslo diskuterades fortsatt samarbete för NoSB, kongress 2009 och utbildningarnas anpassningar efter Bologna processen. Planeringen för kommande möten reviderades och samarbetsavtalet sågs över. Kongressen 2009 blir som planerat i Stockholm med Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Distriktsköterskeföreningen som samarrangörer. Europeiska barnsjuksköterskenätverket (PNAE) Under 2007 har föreningen träffats vid två tillfällen, 16 mars i Dublin och det andra mötet i samband med kongressen i Aten. Under året har PNAE arbetat med frågor som rör bemanning och kvalitetsindikatorer. Syftet med att se över bemanningsfrågor var att föreslå minsta möjliga antal barnsjuksköterskor per vårdplats, det finns svårigheter att jämföra bemanningstal då vi i Sverige, har i jämförelse med andra länder, en relativt hög kompetens på våra barn- och undersköterskor, vilket inte är lika vanligt i andra länder. Arbete med kvalitetsindikatorer pågår. Antalet länder som är involverade i arbetet med den Europeiska föreningen för barnsjuksköterskor (PNAE) är ständigt ökande. Denna grupp är knuten till den Internationella föreningen för barnsjuksköterskor (IAPN). En webbsida har nu etablerats vilken kommer att finnas under vår egen webbsida Den augusti höll Pediatric Nursing Associations of Europe (PNAE) sin 3e internationella kongress. I år var den förlagd till Aten, Grekland. Den arrangerades i samarbete med de europeiska barnläkarförbunden som hade sin kongress parallellt med PNAE s. På kongressen deltog 168 sjuksköterskor från olika länder, varav 27 var från Sverige. Temat var Children and Young People s Nursing: Looking Forward. Två av styrelsens medlemmar, Maria Forsner och Berit Finnström, medverkade som moderatorer. Maria Forsner medverkade dessutom som föredragshållare och Berit Finnström som posterpresentatör. Stipendier Riksföreningen för Barnsjuksköterskors Stipendium. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har delat ut stipendier till medlemmar under våren och hösten 2007 samt tillsammans med Pampers utsett Pampers stipendiater. Stefan Nilsson, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har tilldelats 8 000kr för att presentera resultat från en studie som en poster vid 3d International Congress on Pediatric nursing i Aten augusti 2007, syftet med studien är att utvärdera stimulering av sinnen för att reducera stress och smärta vid procedurer inom barn- och ungdomssjukvård. I den första pilotstudien har Stefan undersökt barn- och ungdomars upplevelser när de vaknar till musik efter kirurgi. Astrid Fägerskiöld, Hälsouniversitetet, Linköping har tilldelats 8 000kr för deltagande med presentation vid the 18th International Nursing Research Congress Foucusing on Evidence-Based Practice juli 2007 i Wien. Syftet med presentationen är att reflektera över likheter och skillnaden i erfarenheter som mödrar och fäder till spädbarn har av BVC-sjuksköterskan baserat på fynden från två studier. Åsa Lindblad, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har tilldelats 4 000kr för att konstruera ett program för Internet baserad självrapportering av subjektiva och objektiva fynd på sjukdomsaktivitet vid IBD. Britt-Marie Käck, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg har tilldelats 8 000kr för att undersöka om strukturerad förberedelse i form av råd och instruktioner till föräldrar till barn 5-12 år, rörande förälderns stöd/agerande i samband med perifer venpunktion kan minska förälderns upplevelse av stress/rädsla, öka förälderns förmåga att stödja barnet och minska barnets upplevelse av smärta och/eller stress/rädsla. 4

5 Gunilla Lööf och Erika Berggren, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna har beviljats 5 000kr vardera för att presentera narkoswebben muntligt och via en poster på världsanestesikongressen World Congress Anesthesia 2008 i Kapstaden Sydafrika i mars Pampersstipendium 2007 Berit Gustavsson, Vetlanda kommun (Skolsköterska) har tilldelats kr för att resa till Tanzania för att se landet och träffa människorna där och så få en egen förståelse och utifrån detta kunna informera Svenska barn om HIV-AIDS och livet i Tanzania. Birgitt Karlsson, Habiliteringen Kalmar (Uroterapeut) har tilldelats kr för genom kontakt med kollegor i Sverige och samarbete med psykolog och specialpedagog hitta en fungerande metod att toaletträna autistiska barn på olika kognitiva nivåer. Utbildning/behörighet/kompetens Utbildningsdag Barnets hud Den 20 september 2007 anordnades en utbildningsdag med temat Barn och hud i Stockholm, med ett åttiotal deltagare och åtta utställare. Dagen var mycket uppskattad av dem som deltog med hög kvalitet på föreläsarna, bra lokal och intressanta utställare. Bland föreläsarna kan nämnas Agneta Gånemo, Ankie Renning, Anette Gromell och Peter Berg. Från föreningens sida hade vi hoppats på ett högre antal deltagande. Arbetsgrupper I samarbete med Svensk sjuksköterskeförening har Riksföreningen under 2007 fortsatt arbetet med att formulera en kompetensbeskrivning för barnsjuksköterskor. Utgångspunkt för arbetet med kompetensbeskrivning är att beskriva det unika inom specialistområdet. Arbetsgruppen har under året träffats vid tre tillfällen i Stockholm och vid ett tillfälle i Kalmar. Däremellan har arbetsgruppen vid tre tillfällen haft telefonmöte. Dessutom har arbetsgruppen presenterat ett utkast på kompetensbeskrivningen på en nationell konferens, Pediatrik och pediatrisk omvårdnad, i Gävle i juni Gruppen har som mål att lämna kompetensbeskrivningen till tryckeriet under våren Arbetsgruppen består av Carina Karlsson Kalmar, Britta Rydberg Karlstad, Maria Radeskog, Gävle, Evalotte Mörelius Linköping samt Ingrid Runeson, Kalmar. Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, arbetsgrupp med initiativ från SSF. Syftet är att utveckla en strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. I strategin ska hälsobegreppet i omvårdnad tydliggöras särskilt i förhållande till kunskapsområdet folkhälsa. Riksföreningen representeras i arbetsgruppen av Monica Svensson, Kalmar. Barndatahälsoprojektet- nationell samordning av informationsinsamling inom och informationsöverföring mellan barn- och skolhälsovård. Projektet ska samordna de insatser som krävs inom kommuner, landsting och andra myndigheter som ska åstadkomma en nationell överenskommelse om vilken hälsoinriktad information som ska smalas in och göras möjlig för överföring mellan barn- och skolhälsovården. Initiativtagare Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Riksföreningen representeras av Marianne Bergström och Christina Djäken NEXT, Nationella expertgruppen för tillväxtfrågor. Ur BHV-dataprojektet har det bildats en ny grupp (NEXT) vars uppgift är att ta fram riktlinjer för vilket eller vilka av olika tillväxtdiagram som vi ska använda här i Sverige. Arbetsgruppen har även uppdrag att ta fram en manual för journalföring av tillväxt hos barn och ungdomar. Riksföreningen för Barnsjuksköterskors representant i denna arbetsgrupp är Marianne Bergström I samarbete med Apoteket har RfB genomfört en enkät om vilka behov och svårigheter sjuksköterskor i barnsjukvården har vid läkemedelshantering. Enkäten skickades till verksamhetschefer på landets samtliga Barnkliniker för att vidarebefordras till sjuksköterskorna på kliniken. Enkäten skickades elektroniskt. Stoppdatum för svar var 31 december, Sammanställning och bearbetning av resultatet kommer RfB att göra tillsammans med Apoteket. Resultatet kommer att redovisas i Barnbladet och preliminärt planeras en utbildningsdag 2008 utifrån resultatet av enkäten. Riksföreningen representerades av Rose- Marie Strandberg och Gunborg Nordlander. Remisser som besvarats under året: Vårdförbundet, remiss angående Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Svensk smärtsjuksköterskeförening, remiss angående postoperativ smärtbehandling SSF, remiss angående klassifikation av vårdåtgärder SSF, remiss angående förslag till ny patientdatalag 5

6 Föreningen har varit representerad vid följande tillfällen av styrelsen/länsrepresentant/annan medlem Refvac, Smittskyddsinstitutets referensgrupp för vaccinationsfrågor. Vår representant där är Monica Dozai. Monica Dozai har även representerat föreningen hos Socialstyrelsen när det gäller nya författningar i vaccinationsfrågor SSF s nätverk för evidens inom hälso- och sjukvård Ordförandekonferens för sektioner och nätverk anordnat av Vårdförbundet Pediatrik och pediatrisk omvårdnad Möte för lektorer och adjunkter inom pediatrikutbildningarna i Sverige, juni Gävle Distriktssköterskornas kongress i Linköping Skolsköterskornas kongress i Göteborg. John Lindhs symposium på Barnrättsakademin i Örebro, en konferens om barnets rättigheter inom sjukvården NOBAB:s temadagar 2007 Göteborg, mars, tema Barns och ungdomars psykiska hälsa vad görs inom hälso- och sjukvården, samt vid lokalombudskonferensen på Sätra Bruk, september där projektet Trygga barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård presenterades. SSF s nätverk för evidens inom hälso- och sjukvård Samarbete Föreningen har under året samarbetat med Barnläkarföreningen- samarbete kring kongress 2006 i Helsingborg och 2007 års kongress, barnvecka, i Linköping. Qulturum i Jönköping- samarbete kring läkemedelshantering och barn, ett idé- och dialogseminarium med rubriken Hur kan vi förbättra läkemedelskedjan för de minsta anordnads i Jönköping 11 oktober Uppföljning sker med ett utvecklingsarbetet med temat Patientsäkerhet och Läkemedel med fokus på barn i mars Samarbete med en hemsida som vänder sig till föräldrar, men även till personal inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Föreningen är inbjuden att skriva texter inom ämnesområdet Apoteket i utformandet av tidigare nämnd läkemedelsenkät. SAMBA, Riksföreningen har under året blivit medlem i föreningen SAMBA. SAMBA är en intressegemenskap av organisationer och enskilda personer, som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt. Riksförening har under året ingått som samarbetspartner till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön, Göteborg. Ågrenska bedriver sedan mer än 10 år en nationell verksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser. Verksamheten utgår från familjens situation och omfattar bl.a. familjevistelser med särskilt anpassat habiliteringsprogram för varje enskild diagnos. Ekonomi Årets kongress i Linköping slutade med ett resultat som låg på kr plus. Vår extra studiedag i september om Barnets hud genererade ett överskott på ca kr. Utgifterna för styrelsearbetet blev högre än budgeterat. Detta beror bl.a. på höga kostnader avseende resor och logi. Intäkterna översteg budget med 15 % och kostnaderna blev 35 % högre än budgeterat, vilket resulterade i en förlust på kr. Mer detaljerad redovisning framgår av resultat- och balansräkningen". 6

7 Balansräkning Tillgångar Förändring Kassa(kontanter) 251kr 251kr Postgiro 9 706kr 8 604kr kr Bank Företagskonto 1 793kr kr kr Bank Specialinlåning kr kr kr Summa likvidamedel kr kr kr Upplupna intäkter 8657kr kr kr Ej redovisade förskott 2961kr -2961kr -kr Summa fordringar 11618kr 71654kr 83272kr Fonderade medel -kr -kr -kr Summatillgångar kr kr kr -kr Skulder Förändring Leverantörsskulder kr kr Övriga upplupna kostnader kr kr Egetkapital Balanserat resultat kr -kr kr Årets resultat -kr kr S:a skulder & egetkapital kr kr kr Resultaträkning 1/ / och budgetförslag för år 2008 Intäkter Budget 2007 Utfall 2007 Budget 2008 Kostnader Budget 2007 Utfall 2007 Budget 2008 Medlemsavgifter kr kr kr Medlemsavgifter 1 000kr kr kr Medl.avg adm Medl.avg adm kr kr kr Barnblad kr kr kr Barnblad kr kr kr Kongress/studied kr kr kr Kongress/studied kr kr kr Styrelsen -kr Styrelsen kr kr kr Övrigtin -kr Inköp material kr - kr kr Länsrep kr - kr kr SIBO(förvaltning) kr SIBO (förvaltning) kr Fadderbarn kr kr kr Stipendier kr kr kr Övrigt 200 kr kr Arvode Styrelsen kr kr kr Arvode Barnbladet kr kr kr Arvode,Övriga kr kr Soc.avg kr - kr Ingår i arvode Föreningsskatt kr - kr -kr AvgPG kr kr kr AvgBank kr kr kr Avgkort kr kr Revision+ bokföringsbyrå kr kr Ränteintäkter 5 000kr 9020kr 9 000kr Ränta ut -kr S:a intäkter kr kr kr S:a utgifter kr kr kr Årets Resultat - kr kr kr 7

8 Styrelsen Britt-Marie Ygge Ordförande Eva-Lotte Mörelius Vice Ordförande Marianne Bergström Kassaförvaltare/ansv. Barnhälsovårdsfrågor Berit Gustafsson Sekreterare Rose-Marie Strandberg Ledamot /ansv. stipendier Gunborg Nordlander Medlemsregistrator Berit Finnström Ledamot/ansv. Barnbladet Maria Forsner Ledamot/ansv. länsrepresentanter Catarina Barth Ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 16 april 2008 Annette Frykberg Revisor KPMG Lena Öberg Revisorsuppleant 8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Styrelsen Förtroendevalda och uppdragstagare under verksamhetsåret 2015 Britt-Marie Lindgren Ewa Langerbeck Eva Lindgren Karl-Henrik Forsman Maria Åling Joachim Eckerström

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 Styrelse: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ordinarie ledamöter Webbmaster Inger Kull (teckningsrätt) Åsa Persson (omval 2 år) Pia Kalm Stephens Margareta Eriksson

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.

1 Fastställande av föredragningslista. Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom. Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Anmälan av styrelseprotokoll

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Demokratinätverket - adresser

Demokratinätverket - adresser Demokratinätverket - adresser Adresser till ordföranden och sekreterare i demokratiutskott/beredningar eller motsvarande i samtliga landsting A) Stockholms läns landsting Conny Andersson 070-201 31 66

Läs mer

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Målsättning för Distriktssköterskeföreningen i Sverige Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) är en yrkesförening för sjuksköterskor som har eller genomgår specialistutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström

Ordförandekonferens 111124. Ann Söderström Ordförandekonferens 111124 Ann Söderström Uppdrag i och med de nya vårdöverenskommelserna (1) Samverkan med kommunerna Gränssnitt och vårdnivåer inom vår egen organisation nivåstrukturering Minska inflödet

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn

Socialstyrelsens tillsyn Socialstyrelsens tillsyn Tillsynsavdelningen Tillsyn Per-Anders Sunesson Ort: Stockholm AC-stöd Chefssekreterare: Lena Ånmark Sakkunnig i rättsfrågor: Ewa Gustafsson Ledningsstöd: Anne Holm Gulati Ledningssamordnare:

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008

MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008 1(5) Närsjukvården Barn- och ungdomshabiliteringen MINNESANTECKNINGAR FRÅN REGIONMÖTE FÖR VERKSAMHETSCHEFER INOM HABILITERING I SÖDRA REGIONEN 091008 Närvarande: Margareta Nilsson, verksamhetschef BUH

Läs mer

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström

Socialstyrelsen Höstmöte SFVH Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen Höstmöte SFVH 2016 Enheten för patientsäkerhet Agneta Holmström Socialstyrelsen leds av en styrelse som har det formella ansvaret att leda vår verksamhet. Ingemar Skogö, ordförande, Charlotta

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll

1 Fastställande av föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll Styrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Fastställande av föredragningslista Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista. 2 Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2006-05-21 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Umeå 11 maj 2006 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade SAIS årsmöte öppnat.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2003-04-24 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Örebro 10 april 2003 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2011. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Riksföreningen för skolsköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Riksföreningen för skolsköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Riksföreningen för skolsköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INLEDNING Riksföreningen för skolsköterskor är en professionell sammanslutning för skolsköterskor som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind.

SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD. 1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna av ordföranden, Anne Westerlind. SVENSK FÖRENING FÖR THORAXANESTESI 2005-11-30 OCH INTENSIVVÅRD PROTOKOLL Årsmöte i Göteborg 2005-10-14 Närvarande: Anne Westerlind Göteborg Klaus Kirnö Göteborg Johan Sellgren Göteborg Niels Kieler-Jensen

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får

Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får 1 2 Kartlägga tillgången på och behovet av kvalificerad personal på mammografienheter i Sverige Mäta vilka konsekvenser en eventuell personalbrist får Undersöka hur en eventuell personalbrist skulle kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF

Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Verksamhetsberättelse 2014 för Distriktssköterskeföreningen i Sverige, DSF Styrelsens sammansättning under året: Ordförande Kristina Hesslund Göteborg Vice ordförande Annika Wall Stockholm Kassör Katarina

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer