Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås"

Transkript

1 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl och Martin Gunnarsson valdes. 5. Dagordningens fastställan: Dagordningen godkändes 6. Mötets utlysande; Utgått via medlemsbladet. Utlysandet godkändes. 7. Verksamhetsberättelse : (Var god se verksamhetsberättelse) Summerades av Magnus A och Anne-Marie L. 8. Ekonomisk rapport och bokslut: (Var god se verksamhetsberättelse) a. Summering : Intäckter består i medlemsavgifter, del av överskott från Vårmötet samt annonsintäckter. Externa kostnader har varit högre än tidigare; bl a beroende på att webmastern arvoderat kostnader för tre års underhåll av Neurologföreningens hemsida samt redaktörens årliga arvode i år på kr. Förenings tillgångar var vid årsskiftet ca kr. b. Budget för kommande verksamhetsår: Styrelsen kommer att fortsätta kampanjen Den nya neurologin. Föreningen kommer att vara mer aktivt vid Riksstämman i Göteborg, bl a med inbjuden gästföreläsare. Priset Den gyllene reflexahammaren på kr till Bästa utbildare kommer att fortsätta delas ut. Prissumman kommer av de ränteintäckter föreningen har på det konto i Nordea där föreningens överskott sparas. Vidare avsätts ca kr för hemsidan underhåll och fortsatt utgivning av medlemsbladet, kr för extern revision av Vårmötet samt ca 5000 kr för bokföring och fakturering genom Vadstenas Bokföringsbyrå. c. Diskussion: Det diskuterades vilken roll de revisorer årsmötet utser, i enlighet med föreningens stadgar, har. Den externa revisionen, som kommer att ske i framtiden, gäller enbart Vårmötets ekonomi. De revisorer årsmötet utser har god kunskap om föreningens arbetssätt och medlemmarnas förtroende och har därför en viktig roll för den interna granskaningen av vår ekonomi. Det finns således inget skäl att ändra föreningens stadgar angående revisorer. Det framfördes även synpunkter på att föreningen har ett stort överskott och om inte mer pengar skulle delas ut som stipendier och eller användas till ökad marknadsföring. Skattmästaren framförde vikten av att behålla ett överskott kring kr som säkerhet för framtida vårmöte. Under kommande verksamhetsår förväntas något högre kostnader bl a för specialistexamen och ev ökade kostnader för vår kampanj Den nya neurologin. 9. Revisorernas berättelse: Revisorerna har efter genomgång av föreningens ekonomi inget att anmärka. 10. Ansvarsfrihet: Medlemsmötet gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår

2 11. Årsavgift: Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 300 kr per år. 12. Val av styrelse, revisorer, valberedning och representanter i organisationer. Valberedningens ordförande Håkan Lundh redovisade valberedningens förslag. Årsmötet valde följande: a. Nyval styrelse: Ordförande: Anja Smits, Uppsala t.o.m. våren 2010 Vice ordförande: Ingela Nilsson Remahl, Huddinge t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Magnus Andersson, Huddinge, t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Katarina Jood, Göteborg t.o.m. våren 2010 Skattmästare Ann-Marie Landtblom, omval sedan föregående år kvarstår på ytterligare ett år: facklig sekreterare Gunnar Andsberg, vetenskaplig sekreterare Peter Munch Andersen, övrig ledamot (Länsneurologrepresentant) Margareta Hultgren övrig ledamot (ST-representant): Martin Gunnarsson b. Val av redaktion för medlemsblad och hemsida: Svend Marup Jensen återvaldes som redaktör och adjungerades till styrelsen. Fredrik Walentin återvaldes som webansvarig. c. Val av revisorer: Ulla Lindbom (Huddinge) och Susanne Karlsson-Tivenius (Örebro) återvaldes som revisorer. d. Val av delegater: Lars Forsgren återvaldes att representera Sverige som delegat till World Federation of Neurology (WFN) t.o.m Sten Fredrikson valdes som delegat till European Federation of Neurological Societies (EFNS), samt som delegat till EU s monospecialistsektion (UEMS). Nordiska Neurologföreningen (NNS) är inte verksam för närvarande. e. Val av valberedning: Håkan Lundh (Varberg); sammankallande, Helena Höglund (Västerås), Sten Fredrikson (Huddinge) valdes till valberedning 13. Firmateckning: Det beslutades att skattmästare Anne-Marie Landtblom och ordförande Anja Smits tecknar firman var för sig. 14. Specialistutbildningen: (se verksamhetsberättelsen) a. Den nya specialistutbildningen: Sten Fredrikson berättade att remiss från Socialstyrelsen (SoS) om den nya ST-utbildningen hanterats under våren. SoS har har lovat beslut innan sommaren. SoS utfärdar ett officiella dokument angående ST-utbildning för respektive specialitet, medan specialistföreningarna ansvarar för den sk utbildningsboken. b. Nästa specialistexamen: Nästa specialistexamen kommer att genomföras den april, 2009, i Uppsala. c. Europeisk examen i neurologi: UENS (EU Board of Neurology) kommer att ansvara för europeisk examen i neurologi. Den första examen kommer att hållas i Milano 2009 i samband med ENS mötet. 15. Den nya neurologin kampanjen: a. Work-shopmed mediaexpert. Resulterade i artikel i DN april

3 b. Lokalt: Kontinuerligt arbete att visa upp vår kompetens lokalt c. Läkartidningen: Under året har två artiklar skrivits; en debatt- och en översiktsartikel. Dessa kommer sannolikt publiceras samtidigt i september. d. Hemsida: Via vår hemsida finns pool av artikelar tillgänglig. 16. Övriga frågor: a. Gruppvisa överläggningar: Lars Forsgren, Umeå, menade att Vårmötets gruppvisa överläggningar är viktiga. Detta året var deltagande vid länsneurolgernas överläggningar stort. Däremot var antalet mycket litet både vid verksamhetschefernas, universitetsanställdas (4 st) och ST-läkarnanas (2 st) överläggningar få. Årsmötet beslutade att styrelsen skall skicka ut uppmaning till respektive ort att skicka representanter till överläggningarna inför nästa vårmöte. Vidare beslutades att överläggningarna skall ha en förutbestämd agenda och att skriftlig redogörelse skall lämnas efter respektive grupps överläggning. b. Länsneurologer internat: Håkan Lundh, Varberg, berättade att det vid de gruppvisa överläggningarna beslutades att starta ett länsneurologiskt nätverk. På förslag är att en gång per år träffas i internatform, i anslutning till Vårmötet, och att representant från neurologföreningens styrelse deltar. Styrelsen stödjer detta förslag och kommer att diskutera denna frågan vid kommande styrelsemöte. c. Ökat deltagande vid vårmöte och riksstämma: Gunnar Andsberg framförde förslag om att de sjukdomsspecika föreningarna och sällskapen följde Svenska Migränsällskapets tradition att förlägga något sina styrelsemöte i anslutning till Vårmötet och/eller Riksstämman. Magnus A berättade att han skickat ut en uppmaning till verksamhetschefer att skicka ST-läkare till Vårmötet. Anja Smits redogjorde för att SNF utverkat fler platser för posterpresentationer vid Riksstämman. 17. Den Gyllene Reflexhammaren, SNF s pedagogiska pris: a. Helena Bruhn, Jönköping, erhöll Den gyllene refelexhammaren samt prissumman kr för pris som Bästa Utbildare. Anne-Marie läste upp motiveringen och delade ut priset. Helena Bruhn visade under sin randning i Linköping stort engagemang för utbildningsfrågor och erhöll läkarstudenternas egna utnämning för terminens bästa utbildare under läkarutbildningen, Kandidat Kork. Hon är en ung specialist med enastående entusiasmerande förmåga. 18. Mötet avslutades Efter mötet hölls en debatt om akutneurologins under ledning av Marco Brizzi, Malmö, Grundaren till det akutneurologiska nätverket. Vid pennan Justering Gunnar Andsberg Ingela Nilsson Remahl Martin Gunnarsson 3

4 Verksamhetsberättelse år Styrelsen för Svenska Neurologföreningen vill härmed avge följande redogörelse för verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Styrelse och funktionärer Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Magnus Andersson, Stockholm Vice ordförande: Anja Smits, Uppsala Facklig sekreterare: Gunnar Andsberg, Lund Vetenskaplig sekreterare: Peter Munch Andersen, Umeå Skattmästare: Anne-Marie Landtblom, Linköping Länsneurologrepresentant; Margareta Hultgren, Jönköping ST-läkarrepresentant: Martin Gunnarsson, Örebro Övriga ledamöter: Jan Lycke, Göteborg Ingela Nilsson-Remahl, Stockholm Kvalitets- och Etikutskottets ordförande, Hans Naver, Akademiska sjukhuset Uppsala, Utbildningsutskottets ordförande, Sten Fredrikson, Karolinska Universitets sjukhuset/huddinge, och redaktören för medlemsbladet, Svend Marup-Jensen har varit adjungerade till styrelsens sammanträden. Övriga funktionärer: Revisorer: Ulla Lindbom, Stockholm Susanne Karlsson-Tivenius, Örebro Valberedning: Håkan Lundh, Göteborg, sammankallande Lars Forsgren, Umeå Anna-Karin Värme, Eskilstuna Helena Höglund, Västerås Web-master: Fredrik Walentin, Örebro Utskott: 4

5 Etik och kvalitetsutskottet har haft följande ledamöter; Hans Naver (ordförande), Sven Påhlhagen, Ingela Nygren, Katarina Jood och Clas Martin. Utbildningsutskottet har haft följande ledamöter; Sten Fredrikson (ordförande) Arne Lindgren, Lars Rönnbäck, Anders Sveningsson och Olof Häggblom. Redaktionella utskottet har utgjorts av Svend Marup-Jensen (redaktör) samt Fredrik Walentin (Web-Master) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden varav 2 har varit telefonsammanträden. Ett av styrelsemötena, det i september var hade ett två dagars internat i Helsingborg där vi diskuterade strategiska frågor, såsom neurologins utveckling i landet, antalet neurologer, specialistutbildningen med mera. Medlemmar, rapport från facklige sekreteraren I april 2008 hade Svenska Neurologföreningen (SNF) 398 medlemmar, varav 40 st var ST-läkare. Sedan oktober -07 har vi fått 7 nya medlemmar, 2 medlemmar har avlidit och 7 har gått ur föreningen, varav 2 har angivit för hög avgift i Läkarförbundet som skäl. I oktober 2007 var 87 neurologspecialister inom Läkarförbundets inte medlemmar i SNF. Medlemstalet har de senaste åren varierat kring 400 st. Ungefär hälften av ST-läkarna har hittat till SNF, vilket skulle kunna förbättras. Vi har inom styrelsen haft uppfattningen att få av de från andra länder inflyttade neurologspecialisterna är medlemmar. Under arbetet med artiklar om Den Nya Neurologin, som snart kommer att publiceras i Läkartidningen, har offentliga publikationer om statistik rörande neurologi internationellt och nationellt samlats. Dessa publikationer finns tillgängliga via vår hemsida. Jag har arbetat med ett neurologiskt nätverk av lokala ombud och har hittills knutit kontakt med personer på 25 av Sveriges ca 80 sjukhus. Genom detta nätverk skulle styrelsen lättare kunna nå ut med information och få snabbare återkoppling till vår verksamhet. Ekonomi Årets intäkter var kr, bestående av kr från medlemsavgifter, kr från Vårmötet i Linköping samt kr från annonsintäkter. Årets resultat är plus kr, lägre än tidigare och i linje med föregående års budgetförslag som sanktionerades på årsmötet Totala kostnader var kr, innefattande bl a fortsatt satsning på Den nya neurologin, stöd till insatser vid Läkarstämman 2007, stöd till SKkurser samt stipendier. Hemsidan kostade c:a 40 TKR, vilket ligger inom planerad budget, inkluderande kostnader som periodiserats från Tillgångarna vid årets slut var kr, fördelade på SALUS accesskonto (265 TKR), plusgiro (234 TKR) samt nyinrättade Nordea sparkonto (201 TKR). Ränteutdelningen steg till 9 TKR. Skattmästaren har föreslagit en övergång till redovisning via bokföringsbyrå, vilket sanktionerats i styrelsemöte. Skattmästaren har också berett frågan angående extern revision av Vårmötets budget och resultat, vilket kommer att kunna arrangeras via samma bokföringsbyrå. Förslag till budget: Fortsatt satsning på Den nya neurologin, Läkarstämman (inbjuden gästföreläsare?). Budgetering med sparsam positiv balans: Intäkter 250 TKR, kostnader c:a 240 TKR därav 10 TKR för utbildarpris (belastas ränteintäkter), 50 TKR för Den nya neurologin, 25 TKR för hemsidan, 10 TKR för extern revisor, 60 TKR för stipendier och bidrag, kostnader för specialistexamen samt kostnader för styrelsemöten och utskottsaktiviteter. Kostnader för AT-läkarenkäten är 43 TKR, belastas Rapport från Etik och kvalitetsutskottet Etikutskottet har lämnat synpunkter till läkarförbundet ang. ett utkast till ändringsförslag från WMA - World Medical Association - till DoH (Hälsningforsdeklarationen). 5

6 Under hösten samlades etikutskottet för diskussion ang Läkaresällskapets etikdelegations utspel ang nya etiska riktlinjer ang. avbrytande av livsuppehållande behandling. Utskottet fann det inte motiverat att utarbeta nya eller särskilda riktlinjer för neurosjukvården utan inväntar en eventuell konkret efterfrågan från Läkarsällskapet. Än har Läkarsällskapet inte tagit kontakt ang. en sådan begäran." Rapport från Utbildningsutskottet Under verksamhetsåret har enligt direktiv från Socialstyrelsen Målbeskrivning för neurologi sammanställts i samarbete med SNF:s styrelse. Målbeskrivning för neurologi är under våren 2008 föremål för remissrunda via Socialstyrelsen och besked om eventuella korrigeringar inväntas. Utbildningsutskottets ordförande (Sten Fredrikson) har deltagit i möte om utbildningsfrågor på European Board of Neurology i Porto 15 mars Vid mötet deltog representanter från 16 olika europeiska länder. Nedan beskrivs två viktiga utbildningsfrågor som diskuterades vid mötet. 1. Europeisk examination i neurologi Frågan om europeisk examination har under tidigare år diskuterats en hel del och intresset har varit svalt. Under de senaste åren har dock allt ändrat sig och det har nu blivit allt större intresse för gemensam examination. Det senaste året har en arbetsgrupp inom EBN utarbetat ett förslag på hur examination skulle kunna gå till. Det är viktigt att komma ihåg att en europeisk examination inom European Board of Neurology ska ses som komplement till nationella examinationer och har inte legal betydelse i strikt mening, t ex när specialistkompetens söks i visst land, men godkänd examination kan vara ett starkt kort i meritportföljen bland annat för kollegor som flyttar mellan olika länder ( a quality mark for safe independent practice ). Enligt nuvarande förslag kommer det att krävas fyra års neurologi för deltagande i examen (enligt europeisk standard-eur J Neurol 2005:12: ), och dessa år ska innefatta a fair amount of acute unselected admissions as well as balanced proportions of in- and outpatients. Examinationen kommer att bestå av två steg enligt nuvarande planer: 1. Skriftlig del: Skrivningen beräknas innehålla frågor som kan rättas automatiskt och direkt på skrivningsdagen. 2. Om skrivningen är godkänd följer muntlig del med fyra fallpresentationer, som examinanden får en halvtimme innan förhöret. Om tidsplanen håller, planeras första examinationen ske Förslaget nu är att examinationen äger rum i samband med större europeisk konferens (EFNS/ENS) för att undvika onödigt resande. 2. Board Certification of Training Unit European Board of Neurology har utarbetat ett omfattande material som ska möjliggöra site visit på enheter som utbildar neurologer. Det europeiska förslaget kan liknas vid en europeisk SPUR-inspektion där nationell och europeisk kollega ska göra inspektionen. Inspektion kommer att vara avgiftsbelagd. Det finns standardiserad enkät på vad som ska undersökas vid inspektion och Application Form som inspekterad enhet ska fylla i angående infrastruktur och faciliteter. Dokumentet ska enligt uppgift snart läggas ut på Rapport från Vetenskaplig sekreterare 6

7 Verksamheten det gångna året har haft Läkarstämman 2007 i fokus: 2007 Riksstämman i Stockholm var ur neurologisk synpunkt ingen success: antal åhörare var oftast bara vid neurosektionssymposierna. Symposierna 2007 berörde behandling av MS, kraniopharyngeom och Polyneuropati. Breda symposier hade fler åhörare än smala. Bara 4 posters inom neuroområden var anmälda till Riksstämman. Sektionssymposiet om MS efterföljas samme eftermiddag av en gästföreläsning av professor emeritus John F. Kurtzke om "Can Epidemiology Point to the Cause of Multiple Sclerosis?". På neurodagen utdelades även två priser: Ulla-Carin Lindquist Pris 2007 tilldelades öl med dr Ingela Nygren, Uppsala. David Ingvar Pris 2007 tilldelades professor Gunnar Walin, Göteborg. Intrycket består att Riksstämman i sin nuvarande form inte är ett lämpligt forum för presentation och diskussion av smala neuromedicinska ämnen. Samma bekymmer har flera andra "mindre specialistföreningar" och under året har detta diskuterats vid möten med Eva Kenne i Stockholm och vetenskapliga sekreterare från andra föreningar. Följande riktlinjer bör gälla för neurosektionssymposier fr o m Läkarstämman 2008 i Göteborg: Önskvärt är att: 1. ämnen bör ha bred allmän intresse 2. kvinnor ska ingå i symposiepanelerna. 3. att panelen maximalt har fem deltagare inklusive moderatorn 4. att panelen kommer från olika kliniker/institutioner 5. symposierna bör presenteras enbart på svenska/nordisk språk. Ingår en engelsktalande föreläsare bör detta arrangeras som en separat gästföreläsning gärna i direkt anslutning till symposiet. 6. längd av symposier minutter (inkl tid för frågor). Gästföreläsare De medel som finns i olika föreläsningsfonder som sektionerna disponerar över och som förvaltas av Sällskapet bör i större utsträckning utnyttjas för inbjudan av utländsk föreläsare. Om sektionen föreslår att arvode ska utgå (gäller endast föreläsning med stöd av föreläsningsfond som förvaltas av Sällskapet) gäller att sektionen ska kontakta föreläsaren och inhämta uppgifter som skattemyndigheterna kräver på särskilt formulär (erhålls efter rekvisition från Sällskapet huvudkontor). Arbetsgivareavgift betalas av Sällskapet och pengarna tas från respektive fond. För inbjudna gästföreläsare där Sällskapet bidrar till resekostnaderna utgår högst 5 000:- för Norden och :- för resten av världen. Detta innebär att Sällskapet täcker andel av kostnader för flygtransporter och uppehälle men aldrig arvode. Rapport från Redaktionella utskottet Medlemsbladet har skickas med E-post maj och oktober Vid båda tillfällen skickades brev till de medlemmar som inte hade skickat sin mail-adress med påminnelse om att göra det. Hemsidan har under året löpande uppdaterats. Flera kurser, möten osv har annonserats på hemsidan. Som en del av föreningens arbete för Den nya neurologin och arbetet för att avhjälpa bristen på neurologspecialister i landet har det skapats en länksamling till en rad artiklar som i olika delar av pressen har belyst den svenska neurologbristen. Det har inte varit någon aktivitet, debatt eller liknande på den chat-funktionen som etablerades på hemsidan enligt beslut vid vårmötet i Umeå Remisser och nomineringar Följande remisser har besvarats under året; 7

8 Hans Naver har lämnat remissutlåtande till Svenska Läkarsällskapets Riktlinjer för vård i livets slutskede. Styrelsen har ställt sig bakom en motion från Specialitetsföreningarnas representantskap som föreslår att Specialitetsföreningarna ska starkare representation i Läkarförbundets beslutande organ. Gunnar Andsberg har besvarat en remiss från Socialstyrelsen angående Sällsynta sjukdomar. Remiss från Läkarförbundet, Föreskrifter om läkares specialisttjänstgöring besvarad av Sten Fredrikson. Till vinnare av årets Ingvar pris har styrelsen nominerat Docent Ritva Matell från Stockholm. Vi har glädjen att meddela att hon tilldelats priset, beslut är nu fattat av Läkarsällskapets nämnd. Hon kommer att ta emot priset vid en av Sällskapets sammankomster i höst. Internationell representation UEMS (EU:s specialistsektion för Neurologi) Sten Fredrikson (Huddinge) EFNS (Europeiska Neurologföreningen) Sten Fredrikson (Huddinge) WFN (World Federation of Neurology) Lars Forsgren (Umeå) Följande personer har under året representerat Föreningen: World Federation of Neurology (WFN) Council of Delegates september Bryssel: Magnus Andersson European Federation of Neurological Societies (EFNS) Council of Delegates september Bryssel; Sten Fredrikson. Vi kandiderade för att få EFNS kongressen till Stockholm 2012, vilket lyckades, kongressen kommer alltså att hållas i Stockholm det året. Svensk representation Svenska Läkaresällskapets fullmäktige Peter Andersen Magnus Andersson Läkarförbundets representantskap Magnus Andersson Anja Smits IPULS Sten Fredrikson Kristina Kjällen Följande personer har under året representerat föreningen: Läkarsällskapets Fullmäktige Ingela Nilsson-Remahl 8

9 Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskap Magnus Andersson. Läkarförbundet Gemensamt representskapsmöte med specialitetsföreningar och lokalföreningar Magnus Andersson Specialitets föreningarnas representantskap Magnus Andersson Svenska Läkarsällskapets AT-stämma mars 2008 Ingela Nilsson-Remahl UEMS specialistsektionsmöte i Stockholm Magnus Andersson Offentligt möte om svensk neurosjukvård arrangerat av NHR i Stockholm Anne-Marie Landtblom, Jan Lycke, Svend Marup-Jensen, Peter Andersen och Magnus Andersson. Vårmötet 2007 Vårmötet 2007 var i Linköping. Organisationskommitten hade gjort ett fint program med stor bredd och även lokal prägel. Ekonomiskt och innehållsmässigt var mötet en framgång, dock hade man önskat fler deltagare. Vi hoppas att det fasta samarbetet med Congrex styrelsen etablerat ska underlätta att nå ut till medlemmar och andra grupper på ett effektivt sätt för kommande möten. SNF Stipendiater Erik Lundström, specialist i Neurologi från Uppsala, har beviljats kr i resestipendium, han reser till Edinburgh för att studera stroke-sjukvård. SNF har beslutat att ekonomiskt stödja en enkätundersökning angående nyutbildade läkares kuskaper i klinisk neurologi, initierad av ett nätverk av studirektorer inom neurologi. Enkäten utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Thorleif Tholin. Studien stöds med kr. SPUR-inspektioner Svenska Läkarsällskapet driver sedan många år SPUR-verksamhet som syftar till att förbättra specialistutbildningen i landet. De senaste åren har en klinik, Lundakliniken inspekterats, med gott resultat enligt information som nått styrelsen. Örebrokliniken har anmält intresse att låta sig inspekteras. Två inspektörer, Sten- Magnus Aquilonius (Uppsala) och Jörgen Boive (Linköping)har varit verksamma. Sannolikt kommer det i framtiden komma krav från Socialstyrelsen att kliniker som examinerar läkares specialistutbildning måste vara SPUR inspekterade med viss regelbundenhet. För att se till att detta sker har styrelsen utsett två SPUR- koordinatorer, nämligen Martin Gunnarsson och Fredrik Walentin. Slutord Det senaste verksamhetsåret har präglats av vår kampanj den nya neurologin, där vi i media och bland allmänhet och beslutsfattare informerat om nya landvinningar inom neurologin och diskrepansen mellan olika landsändar vad det gäller förekomst av neurologer och därmed neurologisk sjukvård. Jag råder alla att besöka neurologföreningens fina hemsida, där finns ett tiotal artiklar som belyser vår aktivitet. 9

10 NHR har uppmärksammat vårt initiativ, vid ett möte i Stockholm i december 2007 där flera inbjudna talare från SNF medverkade framkom att bristen på neurologer är ett problem i svensk sjukvård. Ledande sjukvårdspolitiker från alliansregeringen och förre sjukvårdsministern var på plats och vi fick tillfälle att framföra våra synpunkter. NHR kommer under året driva lokala kampanjer i ett tiotal regioner med inriktningen förstärkning av neurologisk sjukvård, SNF planerar att bistå i den uppgiften. SNF har med Anja Smits som huvudansvarig, Jan Lycke och Anne-Marie Landtblom och övriga i styrelsen som medförfattare skrivit två artiklar till läkartidningen om den nya neurologin och neurologbristen som nu blivit accepterade och är på väg ut i tryck, de artiklarna kommer vara ett bra stöd i argumentationen för en utbyggd neurosjukvård. Den gyllene reflexhammaren, ett pris till framstående utbildare i neurologi, utdelas i år för andra gången, nu till Helena Bruhn. Eftersom vår ekonomi är god kan det bli aktuellt att instifta ytterligare priser, det är för många neurologer viktigt att uppmärksamma framstående kollegor. Stockholm maj Svenska Neurologföreningens styrelse Magnus Andersson 10

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro 1) Ordföranden, Jan Lycke, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Jan Lycke.

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN INNEHÅLL Ordföranden har ordet sid 1 Den nya styrelsen sid 2 Riksstämma,utbildningsfrågor sid 3 Vårmöte, meddelanden sid 3 Klassifikation av neuroåtgärder sid 4 Länsneurologi

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund avger föreningen utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. 1 STADGAR för Svensk Förening för Klinisk Fysiologi (Beslutade vid ordinarie föreningsmöte/årsmöte i Örebro oktober 2015, och fastställts av Svenska Läkarsällskapet 151019 och Sveriges Läkarförbund 151202)

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 1, April 2010. Årgång 15 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Vetenskaplige sekreteraren har ordet 2 Fackliga sekreteraren har ordet 2 Vårmötet i Östersund 4 Specialistexamen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Årsmöte 2014 Tid: 7 maj, kl. 17-18 Lokal: Berns salong, Stockholm 17 deltagare: Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12. sida

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12. sida SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Minnesord Peter Eriksson 2 Den Nya Neurologin 3 ST-utbildning i förändring 4 Den fackliga sekreteraren

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2009, Årgång 14

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2009, Årgång 14 SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, Oktober 2009, Årgång 14 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Rapport från EFNS 2 UFO 2 European Board of Neurology 3 Ny facklig sekreterare 4 Reseberättelse 4 Om länsneurologin

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Protokoll för årsmötet 2012

Protokoll för årsmötet 2012 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Protokoll för årsmötet 2012 Tid: 25 april, kl. 17, Clarion Hotel Gillet, Uppsala Deltagare: Hakon Leffler (HL), Ola Winqvist (OW), Jörgen Wieslander

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte

Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte Stadgar för STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS RIKSORGANISATION STADGAR FÖR IKTYOSFÖRENINGENS REGIONER STADGAR FÖR STIPENDIEFONDEN Stadgarna är reviderade vid Iktyosföreningens medlemsmöte 2014-10-10. 2 STADGAR

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet, Stockholm PROTOKOLL Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 2008-01-08 09.15-16.15 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet, Stockholm Åsa Hallgårde Torsten Holmdahl Anna Jerkeman Gunlög Rasmussen

Läs mer

Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia.

Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia. Protokoll från Svenska MS-Sällskapets Årsmöte 2015 11 25, Hotell Radisson Blu Arlandia. 1 Öppnande av mötet Ordförande Fredrik Piehl förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande Fredrik Piehl väljs

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 23 mars, 2013 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2013 Ordförande Dan Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01

Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 Protokoll Årsmöte för Svenska Föreningen för Barn och ungdomspsykiatri, Stockholm 2009-04-01 1. Mötet öppnas. Ordf. Lena Eidevall hälsade välkommen och fick mötets godkännande att årsmötet utlysts enligt

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning

Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning Stadgar för KIRUB Kirurger under utbildning 1 Ändamål KIRUBs ändamål är att främja utbildning av kirurger, genom att bilda nätverk mellan STläkare i landet och att driva och utveckla kirurgisk utbildning,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer