Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås"

Transkript

1 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl och Martin Gunnarsson valdes. 5. Dagordningens fastställan: Dagordningen godkändes 6. Mötets utlysande; Utgått via medlemsbladet. Utlysandet godkändes. 7. Verksamhetsberättelse : (Var god se verksamhetsberättelse) Summerades av Magnus A och Anne-Marie L. 8. Ekonomisk rapport och bokslut: (Var god se verksamhetsberättelse) a. Summering : Intäckter består i medlemsavgifter, del av överskott från Vårmötet samt annonsintäckter. Externa kostnader har varit högre än tidigare; bl a beroende på att webmastern arvoderat kostnader för tre års underhåll av Neurologföreningens hemsida samt redaktörens årliga arvode i år på kr. Förenings tillgångar var vid årsskiftet ca kr. b. Budget för kommande verksamhetsår: Styrelsen kommer att fortsätta kampanjen Den nya neurologin. Föreningen kommer att vara mer aktivt vid Riksstämman i Göteborg, bl a med inbjuden gästföreläsare. Priset Den gyllene reflexahammaren på kr till Bästa utbildare kommer att fortsätta delas ut. Prissumman kommer av de ränteintäckter föreningen har på det konto i Nordea där föreningens överskott sparas. Vidare avsätts ca kr för hemsidan underhåll och fortsatt utgivning av medlemsbladet, kr för extern revision av Vårmötet samt ca 5000 kr för bokföring och fakturering genom Vadstenas Bokföringsbyrå. c. Diskussion: Det diskuterades vilken roll de revisorer årsmötet utser, i enlighet med föreningens stadgar, har. Den externa revisionen, som kommer att ske i framtiden, gäller enbart Vårmötets ekonomi. De revisorer årsmötet utser har god kunskap om föreningens arbetssätt och medlemmarnas förtroende och har därför en viktig roll för den interna granskaningen av vår ekonomi. Det finns således inget skäl att ändra föreningens stadgar angående revisorer. Det framfördes även synpunkter på att föreningen har ett stort överskott och om inte mer pengar skulle delas ut som stipendier och eller användas till ökad marknadsföring. Skattmästaren framförde vikten av att behålla ett överskott kring kr som säkerhet för framtida vårmöte. Under kommande verksamhetsår förväntas något högre kostnader bl a för specialistexamen och ev ökade kostnader för vår kampanj Den nya neurologin. 9. Revisorernas berättelse: Revisorerna har efter genomgång av föreningens ekonomi inget att anmärka. 10. Ansvarsfrihet: Medlemsmötet gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår

2 11. Årsavgift: Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 300 kr per år. 12. Val av styrelse, revisorer, valberedning och representanter i organisationer. Valberedningens ordförande Håkan Lundh redovisade valberedningens förslag. Årsmötet valde följande: a. Nyval styrelse: Ordförande: Anja Smits, Uppsala t.o.m. våren 2010 Vice ordförande: Ingela Nilsson Remahl, Huddinge t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Magnus Andersson, Huddinge, t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Katarina Jood, Göteborg t.o.m. våren 2010 Skattmästare Ann-Marie Landtblom, omval sedan föregående år kvarstår på ytterligare ett år: facklig sekreterare Gunnar Andsberg, vetenskaplig sekreterare Peter Munch Andersen, övrig ledamot (Länsneurologrepresentant) Margareta Hultgren övrig ledamot (ST-representant): Martin Gunnarsson b. Val av redaktion för medlemsblad och hemsida: Svend Marup Jensen återvaldes som redaktör och adjungerades till styrelsen. Fredrik Walentin återvaldes som webansvarig. c. Val av revisorer: Ulla Lindbom (Huddinge) och Susanne Karlsson-Tivenius (Örebro) återvaldes som revisorer. d. Val av delegater: Lars Forsgren återvaldes att representera Sverige som delegat till World Federation of Neurology (WFN) t.o.m Sten Fredrikson valdes som delegat till European Federation of Neurological Societies (EFNS), samt som delegat till EU s monospecialistsektion (UEMS). Nordiska Neurologföreningen (NNS) är inte verksam för närvarande. e. Val av valberedning: Håkan Lundh (Varberg); sammankallande, Helena Höglund (Västerås), Sten Fredrikson (Huddinge) valdes till valberedning 13. Firmateckning: Det beslutades att skattmästare Anne-Marie Landtblom och ordförande Anja Smits tecknar firman var för sig. 14. Specialistutbildningen: (se verksamhetsberättelsen) a. Den nya specialistutbildningen: Sten Fredrikson berättade att remiss från Socialstyrelsen (SoS) om den nya ST-utbildningen hanterats under våren. SoS har har lovat beslut innan sommaren. SoS utfärdar ett officiella dokument angående ST-utbildning för respektive specialitet, medan specialistföreningarna ansvarar för den sk utbildningsboken. b. Nästa specialistexamen: Nästa specialistexamen kommer att genomföras den april, 2009, i Uppsala. c. Europeisk examen i neurologi: UENS (EU Board of Neurology) kommer att ansvara för europeisk examen i neurologi. Den första examen kommer att hållas i Milano 2009 i samband med ENS mötet. 15. Den nya neurologin kampanjen: a. Work-shopmed mediaexpert. Resulterade i artikel i DN april

3 b. Lokalt: Kontinuerligt arbete att visa upp vår kompetens lokalt c. Läkartidningen: Under året har två artiklar skrivits; en debatt- och en översiktsartikel. Dessa kommer sannolikt publiceras samtidigt i september. d. Hemsida: Via vår hemsida finns pool av artikelar tillgänglig. 16. Övriga frågor: a. Gruppvisa överläggningar: Lars Forsgren, Umeå, menade att Vårmötets gruppvisa överläggningar är viktiga. Detta året var deltagande vid länsneurolgernas överläggningar stort. Däremot var antalet mycket litet både vid verksamhetschefernas, universitetsanställdas (4 st) och ST-läkarnanas (2 st) överläggningar få. Årsmötet beslutade att styrelsen skall skicka ut uppmaning till respektive ort att skicka representanter till överläggningarna inför nästa vårmöte. Vidare beslutades att överläggningarna skall ha en förutbestämd agenda och att skriftlig redogörelse skall lämnas efter respektive grupps överläggning. b. Länsneurologer internat: Håkan Lundh, Varberg, berättade att det vid de gruppvisa överläggningarna beslutades att starta ett länsneurologiskt nätverk. På förslag är att en gång per år träffas i internatform, i anslutning till Vårmötet, och att representant från neurologföreningens styrelse deltar. Styrelsen stödjer detta förslag och kommer att diskutera denna frågan vid kommande styrelsemöte. c. Ökat deltagande vid vårmöte och riksstämma: Gunnar Andsberg framförde förslag om att de sjukdomsspecika föreningarna och sällskapen följde Svenska Migränsällskapets tradition att förlägga något sina styrelsemöte i anslutning till Vårmötet och/eller Riksstämman. Magnus A berättade att han skickat ut en uppmaning till verksamhetschefer att skicka ST-läkare till Vårmötet. Anja Smits redogjorde för att SNF utverkat fler platser för posterpresentationer vid Riksstämman. 17. Den Gyllene Reflexhammaren, SNF s pedagogiska pris: a. Helena Bruhn, Jönköping, erhöll Den gyllene refelexhammaren samt prissumman kr för pris som Bästa Utbildare. Anne-Marie läste upp motiveringen och delade ut priset. Helena Bruhn visade under sin randning i Linköping stort engagemang för utbildningsfrågor och erhöll läkarstudenternas egna utnämning för terminens bästa utbildare under läkarutbildningen, Kandidat Kork. Hon är en ung specialist med enastående entusiasmerande förmåga. 18. Mötet avslutades Efter mötet hölls en debatt om akutneurologins under ledning av Marco Brizzi, Malmö, Grundaren till det akutneurologiska nätverket. Vid pennan Justering Gunnar Andsberg Ingela Nilsson Remahl Martin Gunnarsson 3

4 Verksamhetsberättelse år Styrelsen för Svenska Neurologföreningen vill härmed avge följande redogörelse för verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Styrelse och funktionärer Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Magnus Andersson, Stockholm Vice ordförande: Anja Smits, Uppsala Facklig sekreterare: Gunnar Andsberg, Lund Vetenskaplig sekreterare: Peter Munch Andersen, Umeå Skattmästare: Anne-Marie Landtblom, Linköping Länsneurologrepresentant; Margareta Hultgren, Jönköping ST-läkarrepresentant: Martin Gunnarsson, Örebro Övriga ledamöter: Jan Lycke, Göteborg Ingela Nilsson-Remahl, Stockholm Kvalitets- och Etikutskottets ordförande, Hans Naver, Akademiska sjukhuset Uppsala, Utbildningsutskottets ordförande, Sten Fredrikson, Karolinska Universitets sjukhuset/huddinge, och redaktören för medlemsbladet, Svend Marup-Jensen har varit adjungerade till styrelsens sammanträden. Övriga funktionärer: Revisorer: Ulla Lindbom, Stockholm Susanne Karlsson-Tivenius, Örebro Valberedning: Håkan Lundh, Göteborg, sammankallande Lars Forsgren, Umeå Anna-Karin Värme, Eskilstuna Helena Höglund, Västerås Web-master: Fredrik Walentin, Örebro Utskott: 4

5 Etik och kvalitetsutskottet har haft följande ledamöter; Hans Naver (ordförande), Sven Påhlhagen, Ingela Nygren, Katarina Jood och Clas Martin. Utbildningsutskottet har haft följande ledamöter; Sten Fredrikson (ordförande) Arne Lindgren, Lars Rönnbäck, Anders Sveningsson och Olof Häggblom. Redaktionella utskottet har utgjorts av Svend Marup-Jensen (redaktör) samt Fredrik Walentin (Web-Master) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden varav 2 har varit telefonsammanträden. Ett av styrelsemötena, det i september var hade ett två dagars internat i Helsingborg där vi diskuterade strategiska frågor, såsom neurologins utveckling i landet, antalet neurologer, specialistutbildningen med mera. Medlemmar, rapport från facklige sekreteraren I april 2008 hade Svenska Neurologföreningen (SNF) 398 medlemmar, varav 40 st var ST-läkare. Sedan oktober -07 har vi fått 7 nya medlemmar, 2 medlemmar har avlidit och 7 har gått ur föreningen, varav 2 har angivit för hög avgift i Läkarförbundet som skäl. I oktober 2007 var 87 neurologspecialister inom Läkarförbundets inte medlemmar i SNF. Medlemstalet har de senaste åren varierat kring 400 st. Ungefär hälften av ST-läkarna har hittat till SNF, vilket skulle kunna förbättras. Vi har inom styrelsen haft uppfattningen att få av de från andra länder inflyttade neurologspecialisterna är medlemmar. Under arbetet med artiklar om Den Nya Neurologin, som snart kommer att publiceras i Läkartidningen, har offentliga publikationer om statistik rörande neurologi internationellt och nationellt samlats. Dessa publikationer finns tillgängliga via vår hemsida. Jag har arbetat med ett neurologiskt nätverk av lokala ombud och har hittills knutit kontakt med personer på 25 av Sveriges ca 80 sjukhus. Genom detta nätverk skulle styrelsen lättare kunna nå ut med information och få snabbare återkoppling till vår verksamhet. Ekonomi Årets intäkter var kr, bestående av kr från medlemsavgifter, kr från Vårmötet i Linköping samt kr från annonsintäkter. Årets resultat är plus kr, lägre än tidigare och i linje med föregående års budgetförslag som sanktionerades på årsmötet Totala kostnader var kr, innefattande bl a fortsatt satsning på Den nya neurologin, stöd till insatser vid Läkarstämman 2007, stöd till SKkurser samt stipendier. Hemsidan kostade c:a 40 TKR, vilket ligger inom planerad budget, inkluderande kostnader som periodiserats från Tillgångarna vid årets slut var kr, fördelade på SALUS accesskonto (265 TKR), plusgiro (234 TKR) samt nyinrättade Nordea sparkonto (201 TKR). Ränteutdelningen steg till 9 TKR. Skattmästaren har föreslagit en övergång till redovisning via bokföringsbyrå, vilket sanktionerats i styrelsemöte. Skattmästaren har också berett frågan angående extern revision av Vårmötets budget och resultat, vilket kommer att kunna arrangeras via samma bokföringsbyrå. Förslag till budget: Fortsatt satsning på Den nya neurologin, Läkarstämman (inbjuden gästföreläsare?). Budgetering med sparsam positiv balans: Intäkter 250 TKR, kostnader c:a 240 TKR därav 10 TKR för utbildarpris (belastas ränteintäkter), 50 TKR för Den nya neurologin, 25 TKR för hemsidan, 10 TKR för extern revisor, 60 TKR för stipendier och bidrag, kostnader för specialistexamen samt kostnader för styrelsemöten och utskottsaktiviteter. Kostnader för AT-läkarenkäten är 43 TKR, belastas Rapport från Etik och kvalitetsutskottet Etikutskottet har lämnat synpunkter till läkarförbundet ang. ett utkast till ändringsförslag från WMA - World Medical Association - till DoH (Hälsningforsdeklarationen). 5

6 Under hösten samlades etikutskottet för diskussion ang Läkaresällskapets etikdelegations utspel ang nya etiska riktlinjer ang. avbrytande av livsuppehållande behandling. Utskottet fann det inte motiverat att utarbeta nya eller särskilda riktlinjer för neurosjukvården utan inväntar en eventuell konkret efterfrågan från Läkarsällskapet. Än har Läkarsällskapet inte tagit kontakt ang. en sådan begäran." Rapport från Utbildningsutskottet Under verksamhetsåret har enligt direktiv från Socialstyrelsen Målbeskrivning för neurologi sammanställts i samarbete med SNF:s styrelse. Målbeskrivning för neurologi är under våren 2008 föremål för remissrunda via Socialstyrelsen och besked om eventuella korrigeringar inväntas. Utbildningsutskottets ordförande (Sten Fredrikson) har deltagit i möte om utbildningsfrågor på European Board of Neurology i Porto 15 mars Vid mötet deltog representanter från 16 olika europeiska länder. Nedan beskrivs två viktiga utbildningsfrågor som diskuterades vid mötet. 1. Europeisk examination i neurologi Frågan om europeisk examination har under tidigare år diskuterats en hel del och intresset har varit svalt. Under de senaste åren har dock allt ändrat sig och det har nu blivit allt större intresse för gemensam examination. Det senaste året har en arbetsgrupp inom EBN utarbetat ett förslag på hur examination skulle kunna gå till. Det är viktigt att komma ihåg att en europeisk examination inom European Board of Neurology ska ses som komplement till nationella examinationer och har inte legal betydelse i strikt mening, t ex när specialistkompetens söks i visst land, men godkänd examination kan vara ett starkt kort i meritportföljen bland annat för kollegor som flyttar mellan olika länder ( a quality mark for safe independent practice ). Enligt nuvarande förslag kommer det att krävas fyra års neurologi för deltagande i examen (enligt europeisk standard-eur J Neurol 2005:12: ), och dessa år ska innefatta a fair amount of acute unselected admissions as well as balanced proportions of in- and outpatients. Examinationen kommer att bestå av två steg enligt nuvarande planer: 1. Skriftlig del: Skrivningen beräknas innehålla frågor som kan rättas automatiskt och direkt på skrivningsdagen. 2. Om skrivningen är godkänd följer muntlig del med fyra fallpresentationer, som examinanden får en halvtimme innan förhöret. Om tidsplanen håller, planeras första examinationen ske Förslaget nu är att examinationen äger rum i samband med större europeisk konferens (EFNS/ENS) för att undvika onödigt resande. 2. Board Certification of Training Unit European Board of Neurology har utarbetat ett omfattande material som ska möjliggöra site visit på enheter som utbildar neurologer. Det europeiska förslaget kan liknas vid en europeisk SPUR-inspektion där nationell och europeisk kollega ska göra inspektionen. Inspektion kommer att vara avgiftsbelagd. Det finns standardiserad enkät på vad som ska undersökas vid inspektion och Application Form som inspekterad enhet ska fylla i angående infrastruktur och faciliteter. Dokumentet ska enligt uppgift snart läggas ut på Rapport från Vetenskaplig sekreterare 6

7 Verksamheten det gångna året har haft Läkarstämman 2007 i fokus: 2007 Riksstämman i Stockholm var ur neurologisk synpunkt ingen success: antal åhörare var oftast bara vid neurosektionssymposierna. Symposierna 2007 berörde behandling av MS, kraniopharyngeom och Polyneuropati. Breda symposier hade fler åhörare än smala. Bara 4 posters inom neuroområden var anmälda till Riksstämman. Sektionssymposiet om MS efterföljas samme eftermiddag av en gästföreläsning av professor emeritus John F. Kurtzke om "Can Epidemiology Point to the Cause of Multiple Sclerosis?". På neurodagen utdelades även två priser: Ulla-Carin Lindquist Pris 2007 tilldelades öl med dr Ingela Nygren, Uppsala. David Ingvar Pris 2007 tilldelades professor Gunnar Walin, Göteborg. Intrycket består att Riksstämman i sin nuvarande form inte är ett lämpligt forum för presentation och diskussion av smala neuromedicinska ämnen. Samma bekymmer har flera andra "mindre specialistföreningar" och under året har detta diskuterats vid möten med Eva Kenne i Stockholm och vetenskapliga sekreterare från andra föreningar. Följande riktlinjer bör gälla för neurosektionssymposier fr o m Läkarstämman 2008 i Göteborg: Önskvärt är att: 1. ämnen bör ha bred allmän intresse 2. kvinnor ska ingå i symposiepanelerna. 3. att panelen maximalt har fem deltagare inklusive moderatorn 4. att panelen kommer från olika kliniker/institutioner 5. symposierna bör presenteras enbart på svenska/nordisk språk. Ingår en engelsktalande föreläsare bör detta arrangeras som en separat gästföreläsning gärna i direkt anslutning till symposiet. 6. längd av symposier minutter (inkl tid för frågor). Gästföreläsare De medel som finns i olika föreläsningsfonder som sektionerna disponerar över och som förvaltas av Sällskapet bör i större utsträckning utnyttjas för inbjudan av utländsk föreläsare. Om sektionen föreslår att arvode ska utgå (gäller endast föreläsning med stöd av föreläsningsfond som förvaltas av Sällskapet) gäller att sektionen ska kontakta föreläsaren och inhämta uppgifter som skattemyndigheterna kräver på särskilt formulär (erhålls efter rekvisition från Sällskapet huvudkontor). Arbetsgivareavgift betalas av Sällskapet och pengarna tas från respektive fond. För inbjudna gästföreläsare där Sällskapet bidrar till resekostnaderna utgår högst 5 000:- för Norden och :- för resten av världen. Detta innebär att Sällskapet täcker andel av kostnader för flygtransporter och uppehälle men aldrig arvode. Rapport från Redaktionella utskottet Medlemsbladet har skickas med E-post maj och oktober Vid båda tillfällen skickades brev till de medlemmar som inte hade skickat sin mail-adress med påminnelse om att göra det. Hemsidan har under året löpande uppdaterats. Flera kurser, möten osv har annonserats på hemsidan. Som en del av föreningens arbete för Den nya neurologin och arbetet för att avhjälpa bristen på neurologspecialister i landet har det skapats en länksamling till en rad artiklar som i olika delar av pressen har belyst den svenska neurologbristen. Det har inte varit någon aktivitet, debatt eller liknande på den chat-funktionen som etablerades på hemsidan enligt beslut vid vårmötet i Umeå Remisser och nomineringar Följande remisser har besvarats under året; 7

8 Hans Naver har lämnat remissutlåtande till Svenska Läkarsällskapets Riktlinjer för vård i livets slutskede. Styrelsen har ställt sig bakom en motion från Specialitetsföreningarnas representantskap som föreslår att Specialitetsföreningarna ska starkare representation i Läkarförbundets beslutande organ. Gunnar Andsberg har besvarat en remiss från Socialstyrelsen angående Sällsynta sjukdomar. Remiss från Läkarförbundet, Föreskrifter om läkares specialisttjänstgöring besvarad av Sten Fredrikson. Till vinnare av årets Ingvar pris har styrelsen nominerat Docent Ritva Matell från Stockholm. Vi har glädjen att meddela att hon tilldelats priset, beslut är nu fattat av Läkarsällskapets nämnd. Hon kommer att ta emot priset vid en av Sällskapets sammankomster i höst. Internationell representation UEMS (EU:s specialistsektion för Neurologi) Sten Fredrikson (Huddinge) EFNS (Europeiska Neurologföreningen) Sten Fredrikson (Huddinge) WFN (World Federation of Neurology) Lars Forsgren (Umeå) Följande personer har under året representerat Föreningen: World Federation of Neurology (WFN) Council of Delegates september Bryssel: Magnus Andersson European Federation of Neurological Societies (EFNS) Council of Delegates september Bryssel; Sten Fredrikson. Vi kandiderade för att få EFNS kongressen till Stockholm 2012, vilket lyckades, kongressen kommer alltså att hållas i Stockholm det året. Svensk representation Svenska Läkaresällskapets fullmäktige Peter Andersen Magnus Andersson Läkarförbundets representantskap Magnus Andersson Anja Smits IPULS Sten Fredrikson Kristina Kjällen Följande personer har under året representerat föreningen: Läkarsällskapets Fullmäktige Ingela Nilsson-Remahl 8

9 Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskap Magnus Andersson. Läkarförbundet Gemensamt representskapsmöte med specialitetsföreningar och lokalföreningar Magnus Andersson Specialitets föreningarnas representantskap Magnus Andersson Svenska Läkarsällskapets AT-stämma mars 2008 Ingela Nilsson-Remahl UEMS specialistsektionsmöte i Stockholm Magnus Andersson Offentligt möte om svensk neurosjukvård arrangerat av NHR i Stockholm Anne-Marie Landtblom, Jan Lycke, Svend Marup-Jensen, Peter Andersen och Magnus Andersson. Vårmötet 2007 Vårmötet 2007 var i Linköping. Organisationskommitten hade gjort ett fint program med stor bredd och även lokal prägel. Ekonomiskt och innehållsmässigt var mötet en framgång, dock hade man önskat fler deltagare. Vi hoppas att det fasta samarbetet med Congrex styrelsen etablerat ska underlätta att nå ut till medlemmar och andra grupper på ett effektivt sätt för kommande möten. SNF Stipendiater Erik Lundström, specialist i Neurologi från Uppsala, har beviljats kr i resestipendium, han reser till Edinburgh för att studera stroke-sjukvård. SNF har beslutat att ekonomiskt stödja en enkätundersökning angående nyutbildade läkares kuskaper i klinisk neurologi, initierad av ett nätverk av studirektorer inom neurologi. Enkäten utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Thorleif Tholin. Studien stöds med kr. SPUR-inspektioner Svenska Läkarsällskapet driver sedan många år SPUR-verksamhet som syftar till att förbättra specialistutbildningen i landet. De senaste åren har en klinik, Lundakliniken inspekterats, med gott resultat enligt information som nått styrelsen. Örebrokliniken har anmält intresse att låta sig inspekteras. Två inspektörer, Sten- Magnus Aquilonius (Uppsala) och Jörgen Boive (Linköping)har varit verksamma. Sannolikt kommer det i framtiden komma krav från Socialstyrelsen att kliniker som examinerar läkares specialistutbildning måste vara SPUR inspekterade med viss regelbundenhet. För att se till att detta sker har styrelsen utsett två SPUR- koordinatorer, nämligen Martin Gunnarsson och Fredrik Walentin. Slutord Det senaste verksamhetsåret har präglats av vår kampanj den nya neurologin, där vi i media och bland allmänhet och beslutsfattare informerat om nya landvinningar inom neurologin och diskrepansen mellan olika landsändar vad det gäller förekomst av neurologer och därmed neurologisk sjukvård. Jag råder alla att besöka neurologföreningens fina hemsida, där finns ett tiotal artiklar som belyser vår aktivitet. 9

10 NHR har uppmärksammat vårt initiativ, vid ett möte i Stockholm i december 2007 där flera inbjudna talare från SNF medverkade framkom att bristen på neurologer är ett problem i svensk sjukvård. Ledande sjukvårdspolitiker från alliansregeringen och förre sjukvårdsministern var på plats och vi fick tillfälle att framföra våra synpunkter. NHR kommer under året driva lokala kampanjer i ett tiotal regioner med inriktningen förstärkning av neurologisk sjukvård, SNF planerar att bistå i den uppgiften. SNF har med Anja Smits som huvudansvarig, Jan Lycke och Anne-Marie Landtblom och övriga i styrelsen som medförfattare skrivit två artiklar till läkartidningen om den nya neurologin och neurologbristen som nu blivit accepterade och är på väg ut i tryck, de artiklarna kommer vara ett bra stöd i argumentationen för en utbyggd neurosjukvård. Den gyllene reflexhammaren, ett pris till framstående utbildare i neurologi, utdelas i år för andra gången, nu till Helena Bruhn. Eftersom vår ekonomi är god kan det bli aktuellt att instifta ytterligare priser, det är för många neurologer viktigt att uppmärksamma framstående kollegor. Stockholm maj Svenska Neurologföreningens styrelse Magnus Andersson 10

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Kristoffer tryggare med larm i mobilen

Kristoffer tryggare med larm i mobilen nr 4 2008 årgång 38 utgiven av svenska epilepsiförbundet Kristoffer tryggare med larm i mobilen Guldljuspriset till barnmorskan Sonja Ekerstam Kick Off i förbundet! Personligt med Chatrine Pålsson Ahlgren

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Sjuksköterskor i Cancervård

Sjuksköterskor i Cancervård Sjuksköterskor i Cancervård Org nr 802015-8492 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2012 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

1. Inledning Ordförande öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. f Datum/Date 2013-03-13 1 (8) Protokoll fört vid styrelsesammanträdet den 13 mars 2013. Närvarande ledamöter: Kåre Bremer, Ordförande Karin Bengtsson Marie Fryklöf Johanna Berg Ingela Nyström David Höjenberg

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015

Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. tidningen. Volym 21 nr 1 Januari 2015 Officiellt Organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård SFAI tidningen Volym 21 nr 1 Januari 2015 Innehåll i nr 1-2015 SFAI-tidningen Officiellt organ för Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Läs mer

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år

svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år svenska föreningen för ADB & Juridik 25 år 2006 av Agneta Lundgren m.fl. Föreningens tillkomst U nder 1960-talet började automatisk databehandling (ADB) uppmärksammas

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer