Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås"

Transkript

1 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl och Martin Gunnarsson valdes. 5. Dagordningens fastställan: Dagordningen godkändes 6. Mötets utlysande; Utgått via medlemsbladet. Utlysandet godkändes. 7. Verksamhetsberättelse : (Var god se verksamhetsberättelse) Summerades av Magnus A och Anne-Marie L. 8. Ekonomisk rapport och bokslut: (Var god se verksamhetsberättelse) a. Summering : Intäckter består i medlemsavgifter, del av överskott från Vårmötet samt annonsintäckter. Externa kostnader har varit högre än tidigare; bl a beroende på att webmastern arvoderat kostnader för tre års underhåll av Neurologföreningens hemsida samt redaktörens årliga arvode i år på kr. Förenings tillgångar var vid årsskiftet ca kr. b. Budget för kommande verksamhetsår: Styrelsen kommer att fortsätta kampanjen Den nya neurologin. Föreningen kommer att vara mer aktivt vid Riksstämman i Göteborg, bl a med inbjuden gästföreläsare. Priset Den gyllene reflexahammaren på kr till Bästa utbildare kommer att fortsätta delas ut. Prissumman kommer av de ränteintäckter föreningen har på det konto i Nordea där föreningens överskott sparas. Vidare avsätts ca kr för hemsidan underhåll och fortsatt utgivning av medlemsbladet, kr för extern revision av Vårmötet samt ca 5000 kr för bokföring och fakturering genom Vadstenas Bokföringsbyrå. c. Diskussion: Det diskuterades vilken roll de revisorer årsmötet utser, i enlighet med föreningens stadgar, har. Den externa revisionen, som kommer att ske i framtiden, gäller enbart Vårmötets ekonomi. De revisorer årsmötet utser har god kunskap om föreningens arbetssätt och medlemmarnas förtroende och har därför en viktig roll för den interna granskaningen av vår ekonomi. Det finns således inget skäl att ändra föreningens stadgar angående revisorer. Det framfördes även synpunkter på att föreningen har ett stort överskott och om inte mer pengar skulle delas ut som stipendier och eller användas till ökad marknadsföring. Skattmästaren framförde vikten av att behålla ett överskott kring kr som säkerhet för framtida vårmöte. Under kommande verksamhetsår förväntas något högre kostnader bl a för specialistexamen och ev ökade kostnader för vår kampanj Den nya neurologin. 9. Revisorernas berättelse: Revisorerna har efter genomgång av föreningens ekonomi inget att anmärka. 10. Ansvarsfrihet: Medlemsmötet gavs styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsår

2 11. Årsavgift: Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 300 kr per år. 12. Val av styrelse, revisorer, valberedning och representanter i organisationer. Valberedningens ordförande Håkan Lundh redovisade valberedningens förslag. Årsmötet valde följande: a. Nyval styrelse: Ordförande: Anja Smits, Uppsala t.o.m. våren 2010 Vice ordförande: Ingela Nilsson Remahl, Huddinge t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Magnus Andersson, Huddinge, t.o.m. våren 2010 Övrig ledamot: Katarina Jood, Göteborg t.o.m. våren 2010 Skattmästare Ann-Marie Landtblom, omval sedan föregående år kvarstår på ytterligare ett år: facklig sekreterare Gunnar Andsberg, vetenskaplig sekreterare Peter Munch Andersen, övrig ledamot (Länsneurologrepresentant) Margareta Hultgren övrig ledamot (ST-representant): Martin Gunnarsson b. Val av redaktion för medlemsblad och hemsida: Svend Marup Jensen återvaldes som redaktör och adjungerades till styrelsen. Fredrik Walentin återvaldes som webansvarig. c. Val av revisorer: Ulla Lindbom (Huddinge) och Susanne Karlsson-Tivenius (Örebro) återvaldes som revisorer. d. Val av delegater: Lars Forsgren återvaldes att representera Sverige som delegat till World Federation of Neurology (WFN) t.o.m Sten Fredrikson valdes som delegat till European Federation of Neurological Societies (EFNS), samt som delegat till EU s monospecialistsektion (UEMS). Nordiska Neurologföreningen (NNS) är inte verksam för närvarande. e. Val av valberedning: Håkan Lundh (Varberg); sammankallande, Helena Höglund (Västerås), Sten Fredrikson (Huddinge) valdes till valberedning 13. Firmateckning: Det beslutades att skattmästare Anne-Marie Landtblom och ordförande Anja Smits tecknar firman var för sig. 14. Specialistutbildningen: (se verksamhetsberättelsen) a. Den nya specialistutbildningen: Sten Fredrikson berättade att remiss från Socialstyrelsen (SoS) om den nya ST-utbildningen hanterats under våren. SoS har har lovat beslut innan sommaren. SoS utfärdar ett officiella dokument angående ST-utbildning för respektive specialitet, medan specialistföreningarna ansvarar för den sk utbildningsboken. b. Nästa specialistexamen: Nästa specialistexamen kommer att genomföras den april, 2009, i Uppsala. c. Europeisk examen i neurologi: UENS (EU Board of Neurology) kommer att ansvara för europeisk examen i neurologi. Den första examen kommer att hållas i Milano 2009 i samband med ENS mötet. 15. Den nya neurologin kampanjen: a. Work-shopmed mediaexpert. Resulterade i artikel i DN april

3 b. Lokalt: Kontinuerligt arbete att visa upp vår kompetens lokalt c. Läkartidningen: Under året har två artiklar skrivits; en debatt- och en översiktsartikel. Dessa kommer sannolikt publiceras samtidigt i september. d. Hemsida: Via vår hemsida finns pool av artikelar tillgänglig. 16. Övriga frågor: a. Gruppvisa överläggningar: Lars Forsgren, Umeå, menade att Vårmötets gruppvisa överläggningar är viktiga. Detta året var deltagande vid länsneurolgernas överläggningar stort. Däremot var antalet mycket litet både vid verksamhetschefernas, universitetsanställdas (4 st) och ST-läkarnanas (2 st) överläggningar få. Årsmötet beslutade att styrelsen skall skicka ut uppmaning till respektive ort att skicka representanter till överläggningarna inför nästa vårmöte. Vidare beslutades att överläggningarna skall ha en förutbestämd agenda och att skriftlig redogörelse skall lämnas efter respektive grupps överläggning. b. Länsneurologer internat: Håkan Lundh, Varberg, berättade att det vid de gruppvisa överläggningarna beslutades att starta ett länsneurologiskt nätverk. På förslag är att en gång per år träffas i internatform, i anslutning till Vårmötet, och att representant från neurologföreningens styrelse deltar. Styrelsen stödjer detta förslag och kommer att diskutera denna frågan vid kommande styrelsemöte. c. Ökat deltagande vid vårmöte och riksstämma: Gunnar Andsberg framförde förslag om att de sjukdomsspecika föreningarna och sällskapen följde Svenska Migränsällskapets tradition att förlägga något sina styrelsemöte i anslutning till Vårmötet och/eller Riksstämman. Magnus A berättade att han skickat ut en uppmaning till verksamhetschefer att skicka ST-läkare till Vårmötet. Anja Smits redogjorde för att SNF utverkat fler platser för posterpresentationer vid Riksstämman. 17. Den Gyllene Reflexhammaren, SNF s pedagogiska pris: a. Helena Bruhn, Jönköping, erhöll Den gyllene refelexhammaren samt prissumman kr för pris som Bästa Utbildare. Anne-Marie läste upp motiveringen och delade ut priset. Helena Bruhn visade under sin randning i Linköping stort engagemang för utbildningsfrågor och erhöll läkarstudenternas egna utnämning för terminens bästa utbildare under läkarutbildningen, Kandidat Kork. Hon är en ung specialist med enastående entusiasmerande förmåga. 18. Mötet avslutades Efter mötet hölls en debatt om akutneurologins under ledning av Marco Brizzi, Malmö, Grundaren till det akutneurologiska nätverket. Vid pennan Justering Gunnar Andsberg Ingela Nilsson Remahl Martin Gunnarsson 3

4 Verksamhetsberättelse år Styrelsen för Svenska Neurologföreningen vill härmed avge följande redogörelse för verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Styrelse och funktionärer Föreningens styrelse har under året haft följande sammansättning: Ordförande: Magnus Andersson, Stockholm Vice ordförande: Anja Smits, Uppsala Facklig sekreterare: Gunnar Andsberg, Lund Vetenskaplig sekreterare: Peter Munch Andersen, Umeå Skattmästare: Anne-Marie Landtblom, Linköping Länsneurologrepresentant; Margareta Hultgren, Jönköping ST-läkarrepresentant: Martin Gunnarsson, Örebro Övriga ledamöter: Jan Lycke, Göteborg Ingela Nilsson-Remahl, Stockholm Kvalitets- och Etikutskottets ordförande, Hans Naver, Akademiska sjukhuset Uppsala, Utbildningsutskottets ordförande, Sten Fredrikson, Karolinska Universitets sjukhuset/huddinge, och redaktören för medlemsbladet, Svend Marup-Jensen har varit adjungerade till styrelsens sammanträden. Övriga funktionärer: Revisorer: Ulla Lindbom, Stockholm Susanne Karlsson-Tivenius, Örebro Valberedning: Håkan Lundh, Göteborg, sammankallande Lars Forsgren, Umeå Anna-Karin Värme, Eskilstuna Helena Höglund, Västerås Web-master: Fredrik Walentin, Örebro Utskott: 4

5 Etik och kvalitetsutskottet har haft följande ledamöter; Hans Naver (ordförande), Sven Påhlhagen, Ingela Nygren, Katarina Jood och Clas Martin. Utbildningsutskottet har haft följande ledamöter; Sten Fredrikson (ordförande) Arne Lindgren, Lars Rönnbäck, Anders Sveningsson och Olof Häggblom. Redaktionella utskottet har utgjorts av Svend Marup-Jensen (redaktör) samt Fredrik Walentin (Web-Master) Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda sammanträden varav 2 har varit telefonsammanträden. Ett av styrelsemötena, det i september var hade ett två dagars internat i Helsingborg där vi diskuterade strategiska frågor, såsom neurologins utveckling i landet, antalet neurologer, specialistutbildningen med mera. Medlemmar, rapport från facklige sekreteraren I april 2008 hade Svenska Neurologföreningen (SNF) 398 medlemmar, varav 40 st var ST-läkare. Sedan oktober -07 har vi fått 7 nya medlemmar, 2 medlemmar har avlidit och 7 har gått ur föreningen, varav 2 har angivit för hög avgift i Läkarförbundet som skäl. I oktober 2007 var 87 neurologspecialister inom Läkarförbundets inte medlemmar i SNF. Medlemstalet har de senaste åren varierat kring 400 st. Ungefär hälften av ST-läkarna har hittat till SNF, vilket skulle kunna förbättras. Vi har inom styrelsen haft uppfattningen att få av de från andra länder inflyttade neurologspecialisterna är medlemmar. Under arbetet med artiklar om Den Nya Neurologin, som snart kommer att publiceras i Läkartidningen, har offentliga publikationer om statistik rörande neurologi internationellt och nationellt samlats. Dessa publikationer finns tillgängliga via vår hemsida. Jag har arbetat med ett neurologiskt nätverk av lokala ombud och har hittills knutit kontakt med personer på 25 av Sveriges ca 80 sjukhus. Genom detta nätverk skulle styrelsen lättare kunna nå ut med information och få snabbare återkoppling till vår verksamhet. Ekonomi Årets intäkter var kr, bestående av kr från medlemsavgifter, kr från Vårmötet i Linköping samt kr från annonsintäkter. Årets resultat är plus kr, lägre än tidigare och i linje med föregående års budgetförslag som sanktionerades på årsmötet Totala kostnader var kr, innefattande bl a fortsatt satsning på Den nya neurologin, stöd till insatser vid Läkarstämman 2007, stöd till SKkurser samt stipendier. Hemsidan kostade c:a 40 TKR, vilket ligger inom planerad budget, inkluderande kostnader som periodiserats från Tillgångarna vid årets slut var kr, fördelade på SALUS accesskonto (265 TKR), plusgiro (234 TKR) samt nyinrättade Nordea sparkonto (201 TKR). Ränteutdelningen steg till 9 TKR. Skattmästaren har föreslagit en övergång till redovisning via bokföringsbyrå, vilket sanktionerats i styrelsemöte. Skattmästaren har också berett frågan angående extern revision av Vårmötets budget och resultat, vilket kommer att kunna arrangeras via samma bokföringsbyrå. Förslag till budget: Fortsatt satsning på Den nya neurologin, Läkarstämman (inbjuden gästföreläsare?). Budgetering med sparsam positiv balans: Intäkter 250 TKR, kostnader c:a 240 TKR därav 10 TKR för utbildarpris (belastas ränteintäkter), 50 TKR för Den nya neurologin, 25 TKR för hemsidan, 10 TKR för extern revisor, 60 TKR för stipendier och bidrag, kostnader för specialistexamen samt kostnader för styrelsemöten och utskottsaktiviteter. Kostnader för AT-läkarenkäten är 43 TKR, belastas Rapport från Etik och kvalitetsutskottet Etikutskottet har lämnat synpunkter till läkarförbundet ang. ett utkast till ändringsförslag från WMA - World Medical Association - till DoH (Hälsningforsdeklarationen). 5

6 Under hösten samlades etikutskottet för diskussion ang Läkaresällskapets etikdelegations utspel ang nya etiska riktlinjer ang. avbrytande av livsuppehållande behandling. Utskottet fann det inte motiverat att utarbeta nya eller särskilda riktlinjer för neurosjukvården utan inväntar en eventuell konkret efterfrågan från Läkarsällskapet. Än har Läkarsällskapet inte tagit kontakt ang. en sådan begäran." Rapport från Utbildningsutskottet Under verksamhetsåret har enligt direktiv från Socialstyrelsen Målbeskrivning för neurologi sammanställts i samarbete med SNF:s styrelse. Målbeskrivning för neurologi är under våren 2008 föremål för remissrunda via Socialstyrelsen och besked om eventuella korrigeringar inväntas. Utbildningsutskottets ordförande (Sten Fredrikson) har deltagit i möte om utbildningsfrågor på European Board of Neurology i Porto 15 mars Vid mötet deltog representanter från 16 olika europeiska länder. Nedan beskrivs två viktiga utbildningsfrågor som diskuterades vid mötet. 1. Europeisk examination i neurologi Frågan om europeisk examination har under tidigare år diskuterats en hel del och intresset har varit svalt. Under de senaste åren har dock allt ändrat sig och det har nu blivit allt större intresse för gemensam examination. Det senaste året har en arbetsgrupp inom EBN utarbetat ett förslag på hur examination skulle kunna gå till. Det är viktigt att komma ihåg att en europeisk examination inom European Board of Neurology ska ses som komplement till nationella examinationer och har inte legal betydelse i strikt mening, t ex när specialistkompetens söks i visst land, men godkänd examination kan vara ett starkt kort i meritportföljen bland annat för kollegor som flyttar mellan olika länder ( a quality mark for safe independent practice ). Enligt nuvarande förslag kommer det att krävas fyra års neurologi för deltagande i examen (enligt europeisk standard-eur J Neurol 2005:12: ), och dessa år ska innefatta a fair amount of acute unselected admissions as well as balanced proportions of in- and outpatients. Examinationen kommer att bestå av två steg enligt nuvarande planer: 1. Skriftlig del: Skrivningen beräknas innehålla frågor som kan rättas automatiskt och direkt på skrivningsdagen. 2. Om skrivningen är godkänd följer muntlig del med fyra fallpresentationer, som examinanden får en halvtimme innan förhöret. Om tidsplanen håller, planeras första examinationen ske Förslaget nu är att examinationen äger rum i samband med större europeisk konferens (EFNS/ENS) för att undvika onödigt resande. 2. Board Certification of Training Unit European Board of Neurology har utarbetat ett omfattande material som ska möjliggöra site visit på enheter som utbildar neurologer. Det europeiska förslaget kan liknas vid en europeisk SPUR-inspektion där nationell och europeisk kollega ska göra inspektionen. Inspektion kommer att vara avgiftsbelagd. Det finns standardiserad enkät på vad som ska undersökas vid inspektion och Application Form som inspekterad enhet ska fylla i angående infrastruktur och faciliteter. Dokumentet ska enligt uppgift snart läggas ut på Rapport från Vetenskaplig sekreterare 6

7 Verksamheten det gångna året har haft Läkarstämman 2007 i fokus: 2007 Riksstämman i Stockholm var ur neurologisk synpunkt ingen success: antal åhörare var oftast bara vid neurosektionssymposierna. Symposierna 2007 berörde behandling av MS, kraniopharyngeom och Polyneuropati. Breda symposier hade fler åhörare än smala. Bara 4 posters inom neuroområden var anmälda till Riksstämman. Sektionssymposiet om MS efterföljas samme eftermiddag av en gästföreläsning av professor emeritus John F. Kurtzke om "Can Epidemiology Point to the Cause of Multiple Sclerosis?". På neurodagen utdelades även två priser: Ulla-Carin Lindquist Pris 2007 tilldelades öl med dr Ingela Nygren, Uppsala. David Ingvar Pris 2007 tilldelades professor Gunnar Walin, Göteborg. Intrycket består att Riksstämman i sin nuvarande form inte är ett lämpligt forum för presentation och diskussion av smala neuromedicinska ämnen. Samma bekymmer har flera andra "mindre specialistföreningar" och under året har detta diskuterats vid möten med Eva Kenne i Stockholm och vetenskapliga sekreterare från andra föreningar. Följande riktlinjer bör gälla för neurosektionssymposier fr o m Läkarstämman 2008 i Göteborg: Önskvärt är att: 1. ämnen bör ha bred allmän intresse 2. kvinnor ska ingå i symposiepanelerna. 3. att panelen maximalt har fem deltagare inklusive moderatorn 4. att panelen kommer från olika kliniker/institutioner 5. symposierna bör presenteras enbart på svenska/nordisk språk. Ingår en engelsktalande föreläsare bör detta arrangeras som en separat gästföreläsning gärna i direkt anslutning till symposiet. 6. längd av symposier minutter (inkl tid för frågor). Gästföreläsare De medel som finns i olika föreläsningsfonder som sektionerna disponerar över och som förvaltas av Sällskapet bör i större utsträckning utnyttjas för inbjudan av utländsk föreläsare. Om sektionen föreslår att arvode ska utgå (gäller endast föreläsning med stöd av föreläsningsfond som förvaltas av Sällskapet) gäller att sektionen ska kontakta föreläsaren och inhämta uppgifter som skattemyndigheterna kräver på särskilt formulär (erhålls efter rekvisition från Sällskapet huvudkontor). Arbetsgivareavgift betalas av Sällskapet och pengarna tas från respektive fond. För inbjudna gästföreläsare där Sällskapet bidrar till resekostnaderna utgår högst 5 000:- för Norden och :- för resten av världen. Detta innebär att Sällskapet täcker andel av kostnader för flygtransporter och uppehälle men aldrig arvode. Rapport från Redaktionella utskottet Medlemsbladet har skickas med E-post maj och oktober Vid båda tillfällen skickades brev till de medlemmar som inte hade skickat sin mail-adress med påminnelse om att göra det. Hemsidan har under året löpande uppdaterats. Flera kurser, möten osv har annonserats på hemsidan. Som en del av föreningens arbete för Den nya neurologin och arbetet för att avhjälpa bristen på neurologspecialister i landet har det skapats en länksamling till en rad artiklar som i olika delar av pressen har belyst den svenska neurologbristen. Det har inte varit någon aktivitet, debatt eller liknande på den chat-funktionen som etablerades på hemsidan enligt beslut vid vårmötet i Umeå Remisser och nomineringar Följande remisser har besvarats under året; 7

8 Hans Naver har lämnat remissutlåtande till Svenska Läkarsällskapets Riktlinjer för vård i livets slutskede. Styrelsen har ställt sig bakom en motion från Specialitetsföreningarnas representantskap som föreslår att Specialitetsföreningarna ska starkare representation i Läkarförbundets beslutande organ. Gunnar Andsberg har besvarat en remiss från Socialstyrelsen angående Sällsynta sjukdomar. Remiss från Läkarförbundet, Föreskrifter om läkares specialisttjänstgöring besvarad av Sten Fredrikson. Till vinnare av årets Ingvar pris har styrelsen nominerat Docent Ritva Matell från Stockholm. Vi har glädjen att meddela att hon tilldelats priset, beslut är nu fattat av Läkarsällskapets nämnd. Hon kommer att ta emot priset vid en av Sällskapets sammankomster i höst. Internationell representation UEMS (EU:s specialistsektion för Neurologi) Sten Fredrikson (Huddinge) EFNS (Europeiska Neurologföreningen) Sten Fredrikson (Huddinge) WFN (World Federation of Neurology) Lars Forsgren (Umeå) Följande personer har under året representerat Föreningen: World Federation of Neurology (WFN) Council of Delegates september Bryssel: Magnus Andersson European Federation of Neurological Societies (EFNS) Council of Delegates september Bryssel; Sten Fredrikson. Vi kandiderade för att få EFNS kongressen till Stockholm 2012, vilket lyckades, kongressen kommer alltså att hållas i Stockholm det året. Svensk representation Svenska Läkaresällskapets fullmäktige Peter Andersen Magnus Andersson Läkarförbundets representantskap Magnus Andersson Anja Smits IPULS Sten Fredrikson Kristina Kjällen Följande personer har under året representerat föreningen: Läkarsällskapets Fullmäktige Ingela Nilsson-Remahl 8

9 Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskap Magnus Andersson. Läkarförbundet Gemensamt representskapsmöte med specialitetsföreningar och lokalföreningar Magnus Andersson Specialitets föreningarnas representantskap Magnus Andersson Svenska Läkarsällskapets AT-stämma mars 2008 Ingela Nilsson-Remahl UEMS specialistsektionsmöte i Stockholm Magnus Andersson Offentligt möte om svensk neurosjukvård arrangerat av NHR i Stockholm Anne-Marie Landtblom, Jan Lycke, Svend Marup-Jensen, Peter Andersen och Magnus Andersson. Vårmötet 2007 Vårmötet 2007 var i Linköping. Organisationskommitten hade gjort ett fint program med stor bredd och även lokal prägel. Ekonomiskt och innehållsmässigt var mötet en framgång, dock hade man önskat fler deltagare. Vi hoppas att det fasta samarbetet med Congrex styrelsen etablerat ska underlätta att nå ut till medlemmar och andra grupper på ett effektivt sätt för kommande möten. SNF Stipendiater Erik Lundström, specialist i Neurologi från Uppsala, har beviljats kr i resestipendium, han reser till Edinburgh för att studera stroke-sjukvård. SNF har beslutat att ekonomiskt stödja en enkätundersökning angående nyutbildade läkares kuskaper i klinisk neurologi, initierad av ett nätverk av studirektorer inom neurologi. Enkäten utgår från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Thorleif Tholin. Studien stöds med kr. SPUR-inspektioner Svenska Läkarsällskapet driver sedan många år SPUR-verksamhet som syftar till att förbättra specialistutbildningen i landet. De senaste åren har en klinik, Lundakliniken inspekterats, med gott resultat enligt information som nått styrelsen. Örebrokliniken har anmält intresse att låta sig inspekteras. Två inspektörer, Sten- Magnus Aquilonius (Uppsala) och Jörgen Boive (Linköping)har varit verksamma. Sannolikt kommer det i framtiden komma krav från Socialstyrelsen att kliniker som examinerar läkares specialistutbildning måste vara SPUR inspekterade med viss regelbundenhet. För att se till att detta sker har styrelsen utsett två SPUR- koordinatorer, nämligen Martin Gunnarsson och Fredrik Walentin. Slutord Det senaste verksamhetsåret har präglats av vår kampanj den nya neurologin, där vi i media och bland allmänhet och beslutsfattare informerat om nya landvinningar inom neurologin och diskrepansen mellan olika landsändar vad det gäller förekomst av neurologer och därmed neurologisk sjukvård. Jag råder alla att besöka neurologföreningens fina hemsida, där finns ett tiotal artiklar som belyser vår aktivitet. 9

10 NHR har uppmärksammat vårt initiativ, vid ett möte i Stockholm i december 2007 där flera inbjudna talare från SNF medverkade framkom att bristen på neurologer är ett problem i svensk sjukvård. Ledande sjukvårdspolitiker från alliansregeringen och förre sjukvårdsministern var på plats och vi fick tillfälle att framföra våra synpunkter. NHR kommer under året driva lokala kampanjer i ett tiotal regioner med inriktningen förstärkning av neurologisk sjukvård, SNF planerar att bistå i den uppgiften. SNF har med Anja Smits som huvudansvarig, Jan Lycke och Anne-Marie Landtblom och övriga i styrelsen som medförfattare skrivit två artiklar till läkartidningen om den nya neurologin och neurologbristen som nu blivit accepterade och är på väg ut i tryck, de artiklarna kommer vara ett bra stöd i argumentationen för en utbyggd neurosjukvård. Den gyllene reflexhammaren, ett pris till framstående utbildare i neurologi, utdelas i år för andra gången, nu till Helena Bruhn. Eftersom vår ekonomi är god kan det bli aktuellt att instifta ytterligare priser, det är för många neurologer viktigt att uppmärksamma framstående kollegor. Stockholm maj Svenska Neurologföreningens styrelse Magnus Andersson 10

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 24 maj 2007. Konsert och kongress, Linköping 1) Ordföranden, Magnus Andersson, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Magnus

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen 4 maj 2006 kl 10.00-12.15. Conventum, Örebro 1) Ordföranden, Jan Lycke, förklarar mötet öppnat. 2) Till mötesordförande väljs Jan Lycke.

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN INNEHÅLL Ordföranden har ordet sid 1 Den nya styrelsen sid 2 Riksstämma,utbildningsfrågor sid 3 Vårmöte, meddelanden sid 3 Klassifikation av neuroåtgärder sid 4 Länsneurologi

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 1, April 2010. Årgång 15 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Vetenskaplige sekreteraren har ordet 2 Fackliga sekreteraren har ordet 2 Vårmötet i Östersund 4 Specialistexamen

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12. sida

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12. sida SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 2, Oktober 2007. Årgång 12 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Minnesord Peter Eriksson 2 Den Nya Neurologin 3 ST-utbildning i förändring 4 Den fackliga sekreteraren

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete.

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, en presentation av föreningen och föreningens arbete. Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) ingår som en del i två större organisationer.

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18

Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi. Årsmöte 2014. Tid: 7 maj, kl. 17-18 Svenska Läkaresällskapets sektion för klinisk immunologi Årsmöte 2014 Tid: 7 maj, kl. 17-18 Lokal: Berns salong, Stockholm 17 deltagare: Från styrelsen: Ola Winqvist, Catharina Eriksson, Åsa Johansson

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Stockholm onsdagen 30 november 2011 1 Mötets öppnande. 2 Val av mötesordförande Helena Palmgren. 3 Val av mötessekreterare

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 1, April 2007. Årgång 12

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN. Innehåll. Ordföranden har ordet. Nummer 1, April 2007. Årgång 12 SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Nummer 1, April 2007. Årgång 12 Innehåll sida Ordföranden har ordet 1 Fackliga sekreteraren har ordet 2 Trombolysbehandling 3 Redaktören har ordet 4 Neurologer i Sverige 5 Ordföranden

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2005-09-23 Svensk Förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 22 september 2005 kl 8.00-9.00. Plats Malmömässan

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014

Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Verksamhetsberättelse 2014/2015 med ekonomisk redovisning för 2014 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2014 avgick Ralf Segersvärd som vetenskaplig sekreterare och Thomas Gasslander som kassör.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet

Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen. Svenska Läkaresällskapet PROTOKOLL (Protokoll Inf. läk fören 2003-01- 15.doc) 05-05-16 Organ Styrelsemöte Svenska Infektionsläkarföreningen Tid 15 januari 2003 Plats Närvarande Svenska Läkaresällskapet Åke Örtqvist, Ordf. Britt-Marie

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svensk Internmedicinsk förenings 46:e årsmöte Onsdag 26 september 2012 Clarion Hotell Gillet, Uppsala Föredragningslista 1 Mötets öppnande Ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Läs mer

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN

SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN SVENSKA NEUROLOGFÖRENINGEN Innehåll sid Ordföranden har ordet 1 Riksstämman 2003 2 Från utbildningsutskottet 2 Svensk MS vård 3 Stipendium 4 Rapport från Barcelona 4 Specialistexamen 5 Redaktören har ordet

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer