Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd"

Transkript

1 Underhållsstöd

2 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser allmänna råd förarbeten rättspraxis JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. Omtryck görs bara vid större ändringar. Mindre ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Den elektroniska versionen hittar du på försäkringskassan/ Ladda ner vägledningar. Du som arbetar på Försäkringskassan hittar dem också på Fia. Upplysningar: Försäkringskassan Enheten för föräldraförmåner Version 8. Beslutad Finns ej i tryckt form

3 Innehåll Förkortningar... 8 Sammanfattning... 9 Läsanvisningar Inledning Administration Vårdnad Rättslig vårdnadshavare Gifta föräldrar Ogifta föräldrar Vårdnaden efter skilsmässa Avtal om vårdnad Barnets bästa Ändring av vårdnaden Underhållsskyldighet för egna barn När upphör underhållsskyldigheten? Underhållsskyldighet i form av underhållsbidrag Betalning av underhållsbidrag Preskription Underhållsbidrag och underhållsstöd Umgängesavdrag Avdrag görs i efterhand Underhållsstöd och umgängesavdrag Bosättning i Sverige Barnets bosättning Flyttning till Sverige Inflyttning från annat nordiskt land Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster Utländska medborgare Utlandsvistelse Vistelse utanför EU/EES-land Statsanställda Biståndsarbetare med flera Utlandsstuderande med flera Familjemedlemmar Folkbokföringskravet för rätt till underhållsstöd Skolgång utomlands Studiehjälp från CSN EU:s samordningsbestämmelser Allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd Barn vars föräldrar inte bor tillsammans Barnet bor växelvis hos båda föräldrarna Beräkning av vistelsetiden vid växelvist boende Gränsen mellan umgänge och växelvist boende

4 5.2 Föräldrarna bor tillsammans Föräldrarna bor tillsammans trots skild folkbokföring Den som ansöker om eller den som underhållsstöd betalas ut till har bevisbördan När ska en bidragsskyldig anses bo tillsammans med familjen? Barnets boende Vårdnadshavare i Sverige Utredning om identitet och vårdnadsförhållande Blivande adoptivförälder Förlängt underhållsstöd Utländska vårdnadsavgöranden m.m Bryssel II -förordningen Avgöranden som inte ska godkännas Bryssel II -förordningen har företräde Norden Europarådskonventionen Schweiz Övriga länder Avgörande om vårdnad saknas Förlängt underhållsstöd Barn hos särskilt förordnad vårdnadshavare Undantag från rätten till underhållsstöd Boförälderns medverkan till att få faderskapet fastställt Faderskap eller föräldraskap vid assisterad befruktning Rekvisitet uppenbarligen Generös tolkning Socialnämndens medverkan Samarbete med socialnämnden Uppgiftsskyldighet Giltigt skäl att inte medverka FÖD 1987: FÖD 1992: FÖD 1986: RÅ 2002 ref Inte giltigt skäl att inte medverka FÖD 1981: Betalning av underhåll Underhållsbidrag I rätt ordning FÖD-domar Den bidragsskyldige försörjer barnet på annat sätt Bodelning Underhållsbidragen fördelas Barns underhåll har företräde Vägran att begära underhållsbidrag Boförälderns medverkan när bidragsskyldig bor utomlands eller får lön från utlandet Åtgärder för att få underhållsbidrag fastställt När är ett underhållsbidrag uppenbart för lågt Giltiga skäl att inte medverka Barn med barnpension eller efterlevandestöd Dödsfallsmånaden

5 6.5.2 Underhållsstöd eller efterlevandestöd när officiella dödsfallseller släktskapsdokument saknas Ansökan om barnpension/efterlevandestöd Förlängt underhållsstöd Förmånstiden Rätten inträder Retroaktiv tid Barnet flyttar mellan föräldrarna Rätten upphör Förlängt underhållsstöd Barn som vårdas på det allmännas bekostnad Barn som vistas i det egna hemmet In- och utskrivningsmånad Ferievistelse Underrättelse till Försäkringskassan Utbetalningen innehålls Underhållsstöd för barn som vårdas på det allmännas bekostnad Särskilt om förlängt underhållsstöd Rätt till förlängt underhållsstöd När den studerande nekas studiehjälp Inte rätt till förlängt underhållsstöd Rätten inträder Studieavbrott Beräkning av underhållsstöd Högst kronor Utfyllnadsbidrag efter avräkning för underhåll Framräknat belopp är lägre än underhållsstödet Framräknat belopp är större än underhållsstödet Fördelarna med utfyllnadsbidrag Utfyllnad övergår till fullt underhållsstöd Växelvist boende Särskilt förordnad vårdnadshavare Underhållsbidrag i form av engångsbelopp Avräkning mot barns inkomster Inkomsttak för barnet Behovsprövning mot boföräldern Underhållsstöd när bidragsskyldig är bosatt utomlands Nettoberäkning Underhållsstödets storlek vid nettoberäkning Nettoavtal Underhållsstödets storlek vid nettoavtal Utbetalning av underhållstöd Betalningsmottagare Utbetalning till socialnämnd eller till lämplig person annan Utbetalningssätt Utbetalningsdag Insättning på konto Minsta belopp som betalas ut Öresavrundning Betalda underhållsbidrag

6 Umgängesavdrag före ansökan När umgängesavdrag inte kan verkställas på underhållsstödet Förverkat bidrag Förverkande och överklagande Samordning med etableringstillägg Begäran om ersättning för utbetalt försörjningsstöd Förbud att överlåta och utmäta underhållsstöd Omprövning vid ändrade förhållanden Omprövning vid ändrade förhållanden Omprövning av utfyllnadsärenden vid nytt beslut om slutlig skatt Nytt beslut om slutlig skatt för barnet Omprövning av utfyllnadsbidrag vid ändrad procentsats Jämkning av underhållsstöd Jämkning vid växelvist boende Förlängt underhållsstöd Upphörande och minskning från och med nästa utbetalningstillfälle Minskning av underhållsstödet Interimistiskt innehålla eller minska stödet Inget krav på delgivning Beslut om nettoberäkning upphävs Särskilda handläggningsbestämmelser Skriftlig ansökan av den som är behörig När behövs ny ansökan? Fastställd blankett Ansökans innehåll Underrättelse till bidragsskyldig Omedelbart meddelande Tid för yttrande Meddelandets innehåll Meddelande vid växelvist boende Meddelande vid nettoberäkning Underrättelse till boförälder Beslut vid växelvist boende Delgivning av beslut till bidragsskyldig Delgivning till den bidragsskyldige vid beslut om utfyllnad Delgivning vid nettoberäkning Interimistiskt beslut om underhållsstöd med skäligt belopp När boföräldern och barnet inte är folkbokförda på samma adress När betalningsskyldigheten inte ännu har kunnat fastställas Anmälningsskyldighet Anmälningsskyldig Tidpunkt för anmälan Exempel på förhållanden som medför anmälningsskyldighet Barn som vårdas på det allmännas bekostnad Återkrav Strikt återbetalningsskyldighet Särskilda skäl för eftergift Kvittning Övriga förfarandebestämmelser Utredning och kontroll

7 Uppgiftsskyldighet Källförteckning Sakregister Bilaga 1: Konventionsländer

8 Förkortningar AFL CSN EES EG EPL EU FbL FB Fia Lagen (1962:38) om allmän försäkring Centrala studiestödsnämnden Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn Europeiska unionen Folkbokföringslagen Föräldrabalken Försäkringskassans intranät FL Förvaltningslagen (1986:223) FÖD HD KRNJ NJA Prop. RAR RR RFFS RFV RH RÅ SFB SoL SOU UB USF USL ÄktB Försäkringsöverdomstolen Högsta domstolen Kammarrätten i Jönköping Nytt juridiskt arkiv Proposition Riksförsäkringsverkets allmänna råd Regeringsrätten Riksförsäkringsverkets författningssamling Riksförsäkringsverket Rättsfall från hovrätten Regeringsrättens årsbok Socialförsäkringsbalken Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Statens offentliga utredningar Utsökningsbalken Förordningen (1996:1036) om underhållsstöd Lagen (1996:1030) om underhållsstöd Äktenskapsbalken 8

9 Sammanfattning Socialförsäkringsbalken (SFB) är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den trädde i kraft den 1 januari 2011 och ersätter ungefär 30 av de tidigare gällande socialförsäkringsförfattningarna. SFB omfattar i stort sett samtliga socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Aktivitetsstöd och statligt tandvårdsstöd är exempel på ersättningar som inte omfattas av SFB. SFB är indelad i åtta avdelningar som benämns A till H. Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser för socialförsäkringen som helhet. Det är bestämmelser om personkrets, försäkringsskydd och generella definitioner. I avdelning B G finns bestämmelser om de olika förmånerna. I avdelning H finns vissa gemensamma bestämmelser för de olika förmånerna, bestämmelser om handläggning samt administrativa och organisatoriska bestämmelser. I SFB har språket moderniserats och vissa nya begrepp har införts. Viss rättspraxis från Regeringsrätten och tidigare Försäkringsöverdomstolen samt några allmänna förvaltningsrättsliga principer har blivit inskrivna i lagtexten. Men syftet med SFB har inte varit att genomföra några ändringar i sak så kallade materiella ändringar utan tidigare lagstiftning har i princip oförändrad förts över till SFB. SFB innehåller alltså samma bestämmelser som tidigare lagstiftning när det gäller förutsättningarna för att få en förmån. Ersättningsnivåerna är också oförändrade. Det finns dock några ändringar i sak som beror på att vissa bestämmelser har blivit gemensamma för de olika förmånerna. Syftet med dessa ändringar har varit att ta bort obefogade skillnader mellan förmånerna. Reglerna om underhållsstöd finns i avdelning B Familjeförmåner. Det ska inte förväxlas med familjeförmåner enligt EU-förordningarna. Enligt den nya EU-förordningen 883/2004 är underhållsstöd inte en familjeförmån. För underhållsstöd innebär SFB att vissa lagparagrafer delats upp på flera för att göra det lättare att hitta bestämmelserna. Vissa begrepp har ändrats till exempel återbetalningsskyldighet har ändrats till betalningsskyldighet, återbetalningsbelopp till betalningsbelopp och provisoriskt beslut har ändrats till interimistiskt beslut. Syftet med vägledningen är att den ska vara ett stöd i det dagliga arbetet hos Försäkringskassan och på så sätt bidra till att SFB tillämpas på ett riktigt sätt. Det är framför allt frågor som rör själva rätten till underhållsstöd som behandlas i vägledningen. För att göra det lättare att förstå bestämmelserna har en del exempel lagts in. När man ska ta ställning till om någon har rätt till underhållsstöd behövs det även kunskaper om vilka regler som gäller för vårdnad och underhållsskyldighet. Vägledningen behandlar därför kortfattat några viktiga bestämmelser i FB. 9

10 Barnet och boförälderns boende och bosättning i Sverige är en annan viktig utgångspunkt. Vägledningen försöker beskriva hur folkbokföringsadresser, utlandsvistelser med mera kan påverka rätten till underhållsstöd. I övrigt beskrivs bestämmelserna om underhållsstödets storlek och utbetalningssätt, men även tankegångarna som ligger bakom reglerna om underhållsstöd. Vägledningen framhåller därför Försäkringskassans möjlighet att påverka formen av underhållsstöd. Detta kan till exempel leda till att Försäkringskassan endast beviljar utfyllnadsbidrag. 10

11 Läsanvisningar Denna vägledning ska vara ett hjälpmedel för Försäkringskassans medarbetare i handläggningen. Den kan också vara ett stöd vid utbildning av Försäkringskassans personal. Vägledningen redovisar och förklarar lagar och andra bestämmelser. Den redogör för de delar av lagens förarbeten som är särskilt viktiga för att förstå hur lagen ska tillämpas. Den redogör också för rättspraxis samt för Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden. Hänvisningar I vägledningen finns hänvisningar till lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden och interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och andra vägledningar. Hänvisningen finns antingen angiven i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser. I en bilaga till vägledningen finns en källförteckning som redovisar de lagar, förordningar, domar etc. som nämns i vägledningen. Exempel Vägledningen innehåller också exempel. De är komplement till beskrivningarna och åskådliggör hur en regel ska tillämpas. Historikbilaga Denna vägledning har reviderats. I en bilaga till vägledningen finns en historikbilaga. Den innehåller en kortfattad beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i respektive version av vägledningen. Genom att läsa historikinformationen får man en överblick över de viktigaste nyheterna i denna version av vägledningen. Att hitta rätt i vägledningen I vägledningen finns en innehållsförteckning och ett alfabetiskt sakregister. Innehållsförteckningen är placerad först och ger en översiktsbild av vägledningens kapitel och avsnitt. Sakregistret finns sist i vägledningen och innehåller sökord med sidhänvisningar. 11

12 1 Inledning Underhållsstöd är ett statligt bidrag till barn vars föräldrar inte bor tillsammans. Det betalas ut av Försäkringskassan till den förälder som barnet är bosatt och folkbokfört hos. Om barnet inte fyllt 18 år måste denna förälder vara vårdnadshavare för barnet, antingen ensam eller tillsammans med den andra föräldern. När barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna kan underhållsstöd betalas ut till båda föräldrarna (se avsnitt 7.2). Om barnet fyllt 18 år betalas underhållsstödet ut direkt till barnet. Underhållsstödet är högst kronor per barn och månad. När fullt underhållsstöd betalas ut ska den förälder som är bidragsskyldig för barnet betala samhällets kostnader helt eller delvis. Hur mycket som ska betalas tillbaka beror på den bidragsskyldiges inkomster och dennes totala antal barn, se vägledning (2001:2) Betalningsskyldighet för underhållsstöd. Sedan den 1 januari 2001 har socialförsäkringen delats in i en bosättningsbaserad och en arbetsbaserad försäkring. Det grundläggande villkoret för att en person ska ha rätt till de bosättningsbaserade förmånerna är att personen bor här i landet. SFB innehåller bestämmelser om vem som är försäkrad enligt svensk lagstiftning, under vilken tid en person är försäkrad hur länge en förmån kan betalas ut till en försäkrad som vistas utomlands. I SFB ingår underhållsstödet bland de bosättningsbaserade förmånerna. Reglerna om tillhörighet till svensk socialförsäkring finns närmare beskrivna i vägledning (2000:2) Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete. 1.1 Administration Underhållsstödet handläggs av Försäkringskassans kontor runt om i landet. Huvudkontoret ansvarar för normeringen, uppföljningen och utvärderingen av underhållsstödssystemet. 12

13 2 Vårdnad Vårdnad om barn har en avgörande betydelse för rätten till underhållsstöd. I kapitlet beskrivs de regler som gäller för vårdnaden om barn. Dessa regler finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Med vårdnad avses i huvudsak rätten och skyldigheten att bestämma över barnets person och företräda barnet i personliga och rättsliga angelägenheter. 2.1 Rättslig vårdnadshavare Begreppet vårdnad och vårdnadshavare avser det rättsliga begreppet. Det är viktigt att skilja mellan den rättsliga vårdnaden och den faktiska vården om barnet. Fram till barnet fyller 18 år står det under någons vårdnad. Om barnet gifter sig före 18 år upphör vårdnaden. Vårdnadshavare kan vara båda föräldrarna, en av dem eller en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 FB) Gifta föräldrar Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds har de automatiskt gemensam vårdnad om barnet Ogifta föräldrar När föräldrarna inte är gifta med varandra blir modern automatiskt ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna senare gifter sig med varandra får de gemensam vårdnad om barnet från den tidpunkten (6 kap. 3 FB). De kan också få gemensam vårdnad om barnet genom beslut av domstol (6 kap. 4 första stycket FB). Efter anmälan av båda föräldrarna kan de få gemensam vårdnad. Anmälan görs antingen till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskaps- eller föräldraskapsbekräftelse eller genom anmälan till Skatteverket. En förutsättning är att domstol inte har förordnat om vårdnaden tidigare och att föräldrarna och barnet är svenska medborgare (6 kap. 4 andra stycket FB) Vårdnaden efter skilsmässa Äktenskapsskillnad ska enligt äktenskapsbalken (ÄktB) i vissa fall föregås av en betänketid på minst 6 och högst 12 månader. Det gäller bland annat om någon av makarna bor varaktigt tillsammans med ett eget barn under 16 år och om den maken är vårdnadshavare för barnet. Om makarna har gemensamt barn fortsätter den gemensamma vårdnaden under betänketiden och efter äktenskapsskillnaden om domstolen inte beslutar annat. 13

14 Domstolen kan besluta att vårdnaden ska vara gemensam även om en av föräldrarna motsätter sig detta. Om det är uppenbart att gemensam vårdnad inte kan anses vara det bästa för barnet efter en skilsmässa, får domstolen lämna över vårdnaden till endast en av föräldrarna (6 kap. 5 FB) Avtal om vårdnad Om någon av föräldrarna har vårdnad om barnet får de genom avtal bestämma om vårdnaden ska vara ensam eller gemensam. Avtalet ska vara skriftligt och det ska godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 FB). Denna möjlighet finns även om domstol har beslutat om vårdnaden tidigare. Ett godkänt avtal har samma rättsverkan som en dom Barnets bästa Frågor om vårdnad, boende och umgänge ska avgöras efter vad som är bäst för barnet. Denna princip gäller för såväl domstolar i den dömande verksamheten som för socialförvaltningar när det gäller om avtalet ska godkännas (6 kap. 2 a FB) Ändring av vårdnaden Högsta domstolen (HD) har slagit fast att en allmän domstols förordnande om att flytta över vårdnaden inte kan göras för retroaktiv tid, endast från och med beslutsdatum (NJA 1972 s. 350). En dom om vårdnad gäller från och med beslutsdatum annat datum som domstolen anger i beslutet men är till skillnad från ett interimistiskt förordnande inte verkställbar enligt 21 kap. FB förrän den vunnit laga kraft. Ett interimistiskt förordnande, det vill säga ett tillfälligt domsbeslut om vårdnad, gäller från och med beslutsdatum. Förordnandet gäller till och med att ny dom eller avtal om vårdnad finns. Ett avtal om vårdnad gäller från och med den tidpunkt då det godkänns, eftersom ett godkännande inte kan överklagas (prop. 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, s. 110). Nya domar om vårdnad skickas omgående av domstolarna till Skatteverket, som då i sitt IT-system registrerar datum för beslut i enlighet med beskrivningen ovan. Ett interimistiskt förordnande skickas ofta samma dag, medan ett domsbeslut skickas omgående när det vunnit laga kraft. När Försäkringskassan ska ta ställning till om ändrade vårdnadsförhållanden påverkar rätten till underhållsstöd kan man i normalfallet utgå från uppgifterna som finns registrerade hos Skatteverket. Se även avsnitt rörande utredningar av identitet och vårdnadsförhållanden. 14

15 3 Underhållsskyldighet för egna barn I kapitlet beskrivs kortfattat något om reglerna för föräldrars underhållsskyldighet mot sina barn. Dessa finns i 7 kap. FB. Reglerna anger vad som gäller dels när föräldern bor tillsammans med barnet, dels när underhållsskyldigheten ska fullgöras genom underhållsbidrag. Av FB framgår att föräldrarna ska svara för underhållet för sina barn. Hur mycket föräldrarna ska bidra med beräknas med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Den förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag. På Försäkringskassans webbsida finns information om underhåll till barn. 3.1 När upphör underhållsskyldigheten? Föräldrarnas underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, men längst till dess barnet fyller 21 år. Som skolgång räknas studier i grundskolan, gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning (7 kap. 1 FB). 3.2 Underhållsskyldighet i form av underhållsbidrag En förälder som inte är vårdnadshavare och som inte heller bor varaktigt tillsammans med barnet ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Även en förälder som är vårdnadshavare gemensamt med den andra föräldern är skyldig att betala underhållsbidrag, om barnet bor varaktigt tillsammans med endast den andra föräldern (7 kap. 2 FB). Vid växelvist boende är utgångspunkten att barnet bor varaktigt hos båda föräldrarna och att de uppfyller sin underhållsskyldighet genom att ha barnet boende hos sig. Högsta domstolen har den 19 november 2013 (mål nr ) prövat frågan om en förälder vid växelvist boende kan vara underhållsskyldig i form av ett standardtillägg. Högsta domstolen konstaterade att föräldern med ett större ekonomiskt utrymme kan åläggas att betala underhåll med stöd av 7 kap. 6 FB. Det innebär att en förälder i vissa fall kan anses försumma sin underhållsskyldighet även när barnet varaktigt bor tillsammans med föräldern. 3.3 Betalning av underhållsbidrag Underhållsbidrag ska i regel betalas i förskott per kalendermånad. Underhållsbidraget får fastställas för högst tre år tillbaka, om inte den bidragsskyldige går med på längre tid (7 kap. 7 och 8 FB). 15

16 3.3.1 Preskription Underhållsbidrag preskriberas, det vill säga kan inte återkrävas, i regel fem år efter det att det skulle ha betalats (7 kap. 9 FB). 3.4 Underhållsbidrag och underhållsstöd I första hand ska föräldrarna själva komma överens om barnets försörjning. Det vanliga är att den förälder som inte bor med barnet betalar underhållsbidrag. Föräldrarna kan fritt komma överens om ett belopp muntligt, upprätta ett skriftligt avtal eller få underhållsbidrag fastställt i en dom. Betalar den bidragsskyldige föräldern inget underhållsbidrag kan barnet i stället ha rätt till underhållsstöd. Den bidragsskyldige ska då betala ett belopp till Försäkringskassan. Beloppet beräknas av Försäkringskassan. Läs mer om det i vägledning (2001:2) Betalningsskyldighet för underhållsstöd. En förälder som är bidragsskyldig enligt SFB har fullgjort sin underhållsskyldighet upp till det belopp som betalats ut i underhållsstöd till barnet (7 kap. 2 a FB). Ett underhållsbidrag är fastställt till kronor per månad, vilket inte betalas. Underhållsstöd betalas ut med kronor per månad och betalningsskyldigheten till Försäkringskassan är fastställd till 800 kronor per månad. Underhållsskyldigheten anses då fullgjord med belopp motsvarande kronor. Boföräldern eller barnet kan själva kräva 27 kronor per månad ( kronor) från den bidragsskyldige. Betalningsskyldigheten mot staten träder alltså in i stället för skyldigheten att betala underhållsbidrag. Bestämmelsen går att tillämpa både om underhållsbidrag är fastställt av domstol, genom avtal eller om något underhållsbidrag inte alls är fastställt (prop. 1995/96:208 Underhållsstöd till barn med särlevande föräldrar, m.m., s. 102). När underhållsstöd betalas ut fastställs som regel inte något underhållsbidrag. Detta kan dock bli aktuellt, om den bidragsskyldige kan betala ett underhållsbidrag som är högre än underhållsstödets belopp. Det går inte att få underhållsstöd för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Det kan därför finnas behov av att yrka underhållsbidrag för tid före denna tidpunkt (prop. 1995/96:208, s. 102). 3.5 Umgängesavdrag En bidragsskyldig förälder har rätt att göra avdrag på underhållsbidraget när barnet vistas hos honom eller henne. Avdrag får göras om barnet varit hos den bidragsskyldige under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Föräldrarna kan genom 16

17 dom eller avtal komma överens om andra villkor för antalet dygn (7 kap. 4 FB). Som helt dygn räknas tiden mellan kl och (prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, s. 161 och prop. 1997/98:7, s. 126). Som helt dygn räknas också det dygn då barnets vistelse upphör, förutsatt att barnet inte hämtas och lämnas samma dygn. En vistelse från t.ex. torsdag till fredag med en övernattning räknas alltså som ett dygn (7 kap. 4 andra stycket FB). Avdraget är 1/40 av underhållsbidraget för varje helt dygn, om föräldrarna inte kommit överens om något annat eller om rätten finner särskilda skäl att besluta om andra villkor (7 kap. 4 FB). När underhållsstöd betalas ut ska avdraget beräknas med det antal dygn och den procentsats som anges i FB (19 kap. 19 SFB) Avdrag görs i efterhand Huvudregeln innebär att avdraget kan göras först efter det att barnet har varit hos den bidragsskyldige. Eftersom underhållsbidrag normalt betalas i förskott för en kalendermånad, kan avdraget göras först vid nästa betalningstillfälle. Avdraget får dock inte göras på underhållsbidrag som avser senare tid än sex månader från utgången av den kalendermånad då vistelsen upphörde (7 kap. 4 FB) Underhållsstöd och umgängesavdrag Reglerna för umgängesavdrag när underhållsstöd betalas ut beskrivs i vägledning (2001:2) Betalningsskyldighet för underhållsstöd. 17

18 4 Bosättning i Sverige Kapitlet beskriver regler för krav på bosättning i Sverige och hur dessa påverkar rätten till underhållsstöd. Socialförsäkringsskyddet delas in i bosättningsbaserade förmåner och arbetsbaserade förmåner. Underhållsstödet är en bosättningsbaserad förmån (5 kap. 9 SFB). 4.1 Barnets bosättning Den grundläggande förutsättningen för att få rätt till underhållsstöd är att boföräldern bor i Sverige. Eftersom barnet ska bo varaktigt och vara folkbokfört hos boföräldern, innebär det att även barnet ska bo i Sverige (17 kap. 3 och 18 kap. 2 och 4 SFB). 4.2 Flyttning till Sverige En person ska anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet (5 kap. 2 SFB). Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid än ett år ska anses vara bosatt här. Det gäller dock inte om synnerliga skäl talar mot det (5 kap. 3 SFB). Sådana synnerliga skäl kan till exempel vara om en person avtjänar ett fängelsestraff i landet eller tillbringar en längre tid i Sverige för att få sjukvård av något slag (prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets, s. 92) Inflyttning från annat nordiskt land Enligt det nordiska folkbokföringsavtalet anses den som flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land vara bosatt här från och med den dag han eller hon blir folkbokförd här. Det nordiska folkbokföringsavtalet gäller från och med den 1 januari 2007 och har undertecknats av alla de nordiska länderna. Avtalet gäller också Färöarna och Grönland. Enligt avtalet behöver den som flyttar från ett nordiskt land till ett annat inte längre skaffa sig ett så kallat nordiskt flyttningsbetyg från utflyttningslandet. Den som flyttar anmäler i stället sin inflyttning till registreringsmyndigheten i det land som han eller hon flyttar till. I Sverige är det Skatteverket. Den som flyttar till Sverige från ett annat nordiskt land och studerar anses vara bosatt här om han eller hon blivit folkbokförd med stöd av det nordiska folkbokföringsavtalet. 18

19 4.2.2 Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster En person som flyttar från ett nordiskt land till Sverige har rätt till underhållstöd på samma villkor som det landets egna medborgare. Rätten inträder från den tidpunkt som personen bosätter sig i landet. Konventionen omfattar nordiska medborgare och andra personer som lagligen är bosatta i ett nordiskt land, oavsett om de är anställda eller inte. Detta framgår av lagen (1995:479) om nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster. Enligt den nordiska konventionen kan ett land låta bli att betala ut underhållsstöd om ett annat nordiskt land redan har betalat ut underhållsstöd för samma tid. Avsikten är att förhindra att flera länder betalar ut underhållsstöd för samma period. I Danmark betalas normalbidrag (motsvarar svenskt underhållsstöd) ut i förskott för sex månader. En person som flyttar till Sverige och som redan har fått underhållsstöd från Danmark kan därför inte få svenskt underhållsstöd förrän förskottsperioden passerats. Den nordiska konventionen reglerar alltså sådana situationer, när det enligt nationella rättsregler kan finnas rätt till underhållsstöd från två länder samtidigt (Vägledande kommentar till konventionen). Ett barn flyttar tillsammans med sin mamma till Sverige från Danmark. Båda blir folkbokförda här den 7 april. Normalbidrag har betalats ut från Danmark till och med den 30 juni. Underhållsstöd lämnas från och med juli. När en person flyttar från ett annat nordiskt land till ett annat och där ansöker om stöd för underhåll till barn, är det viktigt att handläggande institution i inflyttningslandet undersöker för hur lång tid underhållsstöd redan har betalats ut. Om inflyttningslandet betalar ut stöd för en period som redan ersatts av landet som han eller hon flyttat ifrån, är det inflyttningslandets lagstiftning som avgör om det belopp som betalats ut i inflyttningslandet är felaktigt och ska krävas tillbaka. Ett sådant krav ska behandlas på vanligt sätt enligt landets nationella lagstiftning (Vägledande kommentar till konventionen). Samma förutsättningar gäller som i exemplet ovan. Försäkringskassan uppmärksammar inte att normalbidrag betalats ut till och med juni utan beviljar underhållsstöd från och med maj. Försäkringskassan kan ställa återkrav för den felaktiga utbetalningen av underhållsstöd som gjorts för tiden maj till och med juni. Underhållsstöd kan också ha betalats ut felaktigt från utflyttningslandet under längre perioder efter utflyttningen. Bestämmelsen ger inte inflyttningslandet rätt att innehålla löpande beviljade underhållsstöd i syfte att 19

20 överföra de felaktigt utbetalda beloppen till utflyttningslandet. Avsikten med bestämmelsen har inte varit att göra det möjligt för inflyttningslandet att sätta ned underhållsstödet för en senare period än den som dubbelutbetalning gjorts för (Vägledande kommentar till konventionen) Utländska medborgare En person som är skyldig att ha uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (1989:529), har rätt till de bosättningsbaserade förmånerna tidigast från och med den dag då tillståndet börjar gälla. Om uppehållstillstånd beviljas för retroaktiv tid har man inte rätt till de bosättningsbaserade förmånerna för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljats (5 kap. 12 SFB). Det innebär att underhållsstöd kan beviljas tidigast från och med månaden efter det att boförälder och barn har uppehållstillstånd och kan anses vara bosatta här (18 kap. 4 och 13 SFB). Boföräldern och barnet får uppehållstillstånd den 5 april Tillståndet började gälla den 15 januari Ansökan om underhållsstöd lämnades in den 17 april Underhållsstöd kan, om samtliga krav är uppfyllda, beviljas tidigast från och med mars 2011 eftersom underhållsstöd endast kan beviljas från och med månaden före ansökningsmånaden (18 kap. 13 SFB). Underhållsstöd ska inte betalas ut för tid då bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats. Avsikten är att förhindra att dubbla förmåner betalas ut när bistånd har lämnats enligt denna lag. Detta framgår av 5 kap. 12 andra stycket SFB. Dagersättning beviljas i förhållande till föräldrarnas inkomst eller tillgångar. Det innebär att om dagersättning för barnet betalas ut av Migrationsverket, kompenseras barnet för att föräldrarna inte kan bidra i tillräcklig omfattning till barnets försörjning. Synnerliga skäl Om det finns synnerliga skäl får underhållsstöd betalas ut även om uppehållstillstånd inte har beviljats (5 kap. 12 första stycket SFB). Exempel på sådana skäl kan vara när prövningen av uppehållstillståndet endast är av formell natur. Det gäller till exempel för inflyttade utländska adoptivbarn till personer som är bosatta i Sverige eller minderåriga barn som återförenas med föräldrar som har uppehållstillstånd och som bor här (prop. 1998/99:119, s. 100). Synnerliga skäl kan även finnas om barnet föds av en förälder med uppehållstillstånd och som anses bosatt här, eller om föräldern som anses bosatt i Sverige inte har ansökt om uppehållstillstånd för barnet i samband med att familjen kom till Sverige. Om du bedömer att prövningen av uppehållstillstånd för barnet är av formell natur, det vill säga faller in under ovan 20

Barnbidrag. Vägledning 2002:10 Version 8

Barnbidrag. Vägledning 2002:10 Version 8 Barnbidrag Vägledning 2002:10 Version 8 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m.

Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. 1(8) Ansökan om verkställighet av underhållsbidrag i utländsk valuta m.m. Vid prövningen av ansökningar om verkställighet där Försäkringskassan trätt i barnets ställe enligt 19 kap. 28-29 socialförsäkringsbalken

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledning 2001:2 Underhållsstöd

Historik information om ändringar i vägledning 2001:2 Underhållsstöd VÄGLEDNING 2001:2 1 (20) Historik information om ändringar i vägledning 2001:2 Underhållsstöd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Utdrag ur föräldrabalken

Utdrag ur föräldrabalken Utdrag ur föräldrabalken Inledande bestämmelser 1 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig

Läs mer

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad

Exempe. Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4. Makans uppgifter. Makens uppgifter. Gemensamma barn under 18 år, under gemensam vårdnad 1 empel Gemensam ansökan om ÄKTENSKAPSSKILLNAD Sida 1 av 4 Makans uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Makens uppgifter FÖR EFTER ADRESS POSTNUMMER OCH ORT Gemensamma barn under 18 år, under gemensam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. kort information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn kort information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, april 2013 Tryck: Elanders Upplaga: 10 000 Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar

Läs mer

Vägledning 2001:2 Version 8. Betalningsskyldighet för underhållsstöd

Vägledning 2001:2 Version 8. Betalningsskyldighet för underhållsstöd Betalningsskyldighet för underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2006:458 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om garantipension; SFS 1998:702 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

gemensam vårdnad vad innebär det?

gemensam vårdnad vad innebär det? Den här broschyren kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm Fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat Artikelnr 2006-114-31 GRAFISK

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning

Föräldrar och barn. information om gällande lagstiftning Föräldrar och barn information om gällande lagstiftning Produktion: Justitiedepartementet, december 2007 Tryck: AB Danagards Grafiska Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio Fler exemplar kan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE AA Ställföreträdare: BB MOTPART Pensionsmyndigheten Box 304 301 08 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Föräldrapenning. Vägledning 2002:1 Version 10

Föräldrapenning. Vägledning 2002:1 Version 10 Föräldrapenning Vägledning 2002:1 Version 10 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 6 oktober 2006

Läs mer

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen

10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 10.12 Barn Allmänt Skapat 2003-12-18 Uppdaterat 2006-03-31 10.12 Allmänt om handläggningen av ärenden som rör barn i besöks- och bosättningsprocessen OBSERVERA

Läs mer

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension

Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Pro rata-beräkning av garantiersättning och viss garantipension Försäkringskassans ställningstagande Vid en pro rata-beräkning av garantipension i form av ålderspension till den som är född 1938 eller

Läs mer

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter

Meddelandeblad. Handläggning inom socialtjänsten av ärenden då barn med hemvist i Sverige söker hjälp hos svenska utlandsmyndigheter Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet, Migrationsverket November 2004 Reviderat juli 2006 Handläggning

Läs mer

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn

1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn SFS 1949:381 Källa: Rixlex Utfärdad: 1949-06-10 Omtryck: SFS 1995:974 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:404 Föräldrabalk (1949:381) [Fakta & Historik] 1 kap. Om faderskapet och moderskapet till barn 1 Är vid

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. HFD 2015 ref 15 Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge. Lagrum: 12 kap. 33 socialförsäkringsbalken Försäkringskassan beslutade den 3 januari 2012

Läs mer

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 60 För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13

Läs mer

Meddelandeblad. Januari 2005

Meddelandeblad. Januari 2005 Meddelandeblad Mottagare: Kommunstyrelser, socialtjänstens individ- och familjeomsorg, länsstyrelser, förvaltningsdomstolar, Utrikesdepartementet och Migrationsverket Januari 2005 Rättigheter inom socialtjänsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10

SFS nr: 1949:381. Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L2. Rubrik: Föräldrabalk (1949:381) Utfärdad: 1949-06-10 Databas: SFST Ny s!kning S!kresultat F!reg"ende N#sta Post $ av $ i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

Vårdbidrag. Vägledning 2012:1 Version 1

Vårdbidrag. Vägledning 2012:1 Version 1 Vårdbidrag Vägledning 2012:1 Version 1 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children

C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children SFST C.P.C Code (1949-381) on Parents and Children Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Rutin för skolpliktsbevakning

Rutin för skolpliktsbevakning Datum Diarienummer 2015-02 UBN- 2015 Rutin för skolpliktsbevakning Lagrum för skolplikt Skolplikt fastställs i 7 kap. skollagen där det framgår att skolplikt gäller alla barn från hösten det kalenderår

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn

Meddelandeblad. Mottagande av ensamkommande barn Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnd eller motsvarande, individoch familjeomsorg, överförmyndarnämnder, länsstyrelser, Migrationsverket Januari 2007 Mottagande av ensamkommande barn Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal. Ett stöd för föräldrar vid separation Alla kommuner ska kunna erbjuda samarbetssamtal till föräldrar som ska eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans. I den här foldern beskrivs kortfattat vad samarbetssamtal är. Samarbetssamtal

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Regeringens proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge Prop. 1997/98:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 oktober 1997 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

ANALYSERAR 2003:1. Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen

ANALYSERAR 2003:1. Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen ANALYSERAR 2003:1 Underhållsstöd vid växelvis boende utvärdering av reformen I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Regler och tillämpningsanvisningar ÖFS 2013:44 (riktlinjer) för skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun för elever i grundskola och särskola Antagen av Kommunfullmäktige:

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:134

Regeringens proposition 2000/01:134 Regeringens proposition 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land MIGR 320011 150401 320011 Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (punkt 4 i övergångsbestämmelserna

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2009 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande och ungdomar September 2007 Varje år kommer flera hundra och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av barn och ungdom

Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av barn och ungdom Riktlinjer för handläggning av föräldrars ersättningsskyldighet vid heldygnsplacering av barn och ungdom Antagen av socialnämnden 2012-03-14 rev 2014-04-24 2 1. INLEDNING... 3 2. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Socialtjänstlag (2001:453)

Socialtjänstlag (2001:453) Socialtjänstlag (2001:453) 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper Barn och unga 1 Socialnämnden ska - verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, - i nära samarbete

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2012 Ö 265-11 KLAGANDE K K MOTPART Skatteverket Huvudkontoret 171 94 Solna SAKEN Invändning mot verkställighet ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås

Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander, professor, Institutionen för socialt arbete Vårdnadsöverflyttningar Föreläsning vid Temadag om familjehemsvård 2013-01-16 i Västerås Anna Hollander Vårdnaden om barn Vårdnaden om ett barn

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas

Skolskjuts. En rättighet som kan överklagas Juridisk vägledning Granskad maj 2015 Mer om Skolskjuts Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts Kommunens beslut om skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär

Läs mer

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M.

BESLUT. Justitieombudsmannen Kerstin André. Bakgrund M.L. och J.K. har tillsammans en son M., född 1998. J.K. har ensam vårdnaden om M. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2006-09-22 Dnr 5006-2005 Sid 1 (5) Fråga om en socialnämnd som svar på en domstols begäran om upplysningar enligt 6 kap. 19 andra stycket föräldrabalken

Läs mer

Information om vårdnadsbidrag

Information om vårdnadsbidrag Information om vårdnadsbidrag Innehållsförteckning Vad är ett vårdnadsbidrag? 3 För vilka barn kan man söka vårdnadsbidrag? 3 Vem kan söka vårdnadsbidrag 4 Kan äldre syskon ha barnomsorgsplats? 4 Vem kan

Läs mer