Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013"

Transkript

1 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att möjlighet finns att ta med skolpengen utomlands för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola om följande kriterier är uppfyllda: 1. Eleven är folkbokförd i Danderyd under hela studietiden utomlands. 2. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader. 3. Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige enligt svensk läroplan. Ersättning utgår således inte för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter återkomsten. 4. Ersättning kan utgå till svensk utlandsskola som är godkänd av Skolinspektionen eller gymnasieskola som erbjuder International Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate. För studier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Verket för högskoleservice (VHS) att utbildningen ger behörighet för studier vid svensk högskola/universitet. Det slutliga beslutet fattas av utbildningsoch kulturkontoret. 5. Ersättningens storlek är högst aktuell skolpeng. De sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas till skolan som avser eleven och om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättningens storlek ska då avräknas så att den täcker mellanskillnaden. 6. Ansökan ska lämnas in i god tid till förvaltningen. Vanligtvis motsvarar det att ansökan ska lämnas in minst tre månader i förväg. Vi d en sen ansökan kan utbetalningen bli sen, reduceras alternativt utebli. Reglerna gäller från och med januari Bakgrund Regelverket för skolpeng för grund- och gymnasiestudier utomlands behöver förtydligas. Danderyd har under flera år tillämpat regler som medger gymnasiestudier utomlands under förutsättning att de leder till svensk hög-

2 skolebehörighet. Fråga har nu uppkommit i ärenden där förvaltningen misstänker att folkbokföringsreglerna har utnyttjats på ett otillbörligt sätt respektive gränsdragningsfrågor. Barn- och utbildningsnämnden har som ett inriktningsmål att Ungdomar i Danderyds kommun har möjlighet att välja gymnasieskola i såväl Danderyd som i övriga Sverige och utomlands. s utredning/yttrande Antal elever som studerar utomlands läsåret 2011/12 För läsåret 2011/12 betalade förvaltningen skolpeng enligt följande: Skolform Antal elever varav ett läsår varav två eller fler läsår Förskola 0 Förskoleklass 1 1 Grundskola Gymnasieskola Grundskolan: Svenska skolan i Fuengirola Gymnasieskolan: Svenska skolan i London, Paris, Bryssel, Fuengirola och Nairobi. Tidigare år har även skolor som anordnat IB-programet haft Danderyds-elever inskrivna. Nyligen har avslag lämnats för ansökan till British Junior Academy in Brusels och International School of Geneva. Skolplikt Skolplikten upphör om man är bor utomlands enligt Skolverkets juridiska vägledning, februari 2012: Om familjen flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. Skolans författningar innehåller ingen definition av vad som avses med att varaktigt vistas utomlands. Två domstolsavgöranden gör inte heller helt klart, men i ett falla bedömdes det inte som varaktigt utomlands med två månaders vistelse utomlands, däremot två år bedömdes som det. När skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse i utlandet upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera barnet utbildning Folkbokförd i Danderyd alternativt utflyttad Folkbokföringslagen styr var man är folkbokförd. 2(6)

3 Folkbokföringslagen 20 : Den som kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila utom landet under minst ett år ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad om inte annat följer av andra stycket : Den som är utsänd för anställning på utländsk ort i svenska statens tjänst folkbokförs under denna tjänstgöring tillsammans med sin medföljande familj på den fastighet och i den församling där den utsände senast var eller borde varit folkbokförd ( ). Den utsände får efter ansökan medges att tillsammans med sin medföljande familj folkbokföras på en fastighet i en församling där han eller någon annan i familjen äger ( ). Folkbokföring i Danderyd ska upphöra om man bor i utlandet längre än ett år. Personerna ska själva skriftligt ansöka om det. Anmälan kan också göras av annan (folkbokföringslagen 34 ). Skatteverket beslutar om folkbokföring, deras beslut om folkbokföring kan överklagas. Förvaltningen kan initiera utredning hos Skatteverket om man misstänker att folkbokföringsreglerna utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Det finns två tillfällen då personerna fortsätter att vara folkbokförd i Sverige även om de bor utomlands längre än ett år: utsänd för anställning utomlands i svenska statens tjänst har ett uppdrag som ledamot av Europaparlamentet och vistas utomlands på grund av det men disponerar en bostad i Sverige. För andra som arbetar i Europaparlamentet, t.ex. politiska sekreterare och anställda vid EU:s institutioner, gäller de vanliga folkbokföringsreglerna Former för svensk utbildning utomlands Flera olika möjligheter finns svensk utlandsskola internationell skola riksinternatskola distansundervisning Europaskolor lokala skolor Statsbidraget till den svenska utlandsskolan lämnas för utbildning i grundskolan och i gymnasieskolan i förhållande till det antal elever vid skolan som uppfyller kraven enligt 3 statsbidragsförordningen. Dessa innebär att minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare och minst en av dem ska vistas i utlandet på grund av verksamhet som på flera olika sätt bedöms som väsentlig för det svenska samhället. Även icke behöriga barn tas emot i mån av plats efter beslut av skolan. 3(6)

4 Den utländska skolans kostnad - elevavgift Kostnaderna för en skolplats varierar kraftigt från skola till skola. Elevavgiften betalas många gånger av den organisation eller arbetsgivare som har föräldern anställd. Statsbidraget som betalas ut går också till denna elevavgift, den täcker dock inte hela avgiften. Kostnad höstterminen 2012: Skola Avgift, kr per elev år för elev i årskurs 7-9 Avgift, kr per elev år för elev i gymnasiet Svenska skolan i London Svenska skolan i Paris Svenska skolan i Bryssel Svenska skolan i Fuengirola Jämfört med skolpeng (grundskolans 7-9 resp. samhällsvetenskapsprogrammet) Inackorderingsstöd Kommunen har ansvar för inackorderingsstöd för de elever som studera vid kommunala gymnasieskolor. De elever som studerar vid fristående gymnasieskolor ansöker om inackorderingsstöd hos Centrala studiestödsnämnden, CSN. Då svenska utlandsskolorna bedrivs som fristående skolor ska eleverna vända sig till CSN. Rutiner för skolan i Sverige I ett beslut från Skolinspektionen (dnr :3607) konstaterar de att en elev har rätt slutföra sina gymnasiestudier efter att ha tagit studieuppehåll för utlandsstudier under maximalt ett läsår. Skolan måste vara tydlig i sin information vilka möjligheter eleven har att slutföra sina studier de denne kommer tillbaka, se skollagen 16 kap. 40. Andra kommuners regler Stockholm Skolpeng utomlands för grundskola erbjuds ej. Elever som går i gymnasiet i Stockholm har möjlighet att byta ut ett läsårs studier i Sverige mot studier i en svensk skola utomlands. Ersättning betalas för studier utomlands under ett läsår om: eleven är folkbokförd i Stockholms kommun under studietiden eleven är antagen och har tackat ja till en plats i gymnasieskolan/går på gymnasiet i Sverige tim- och kursplaner stämmer mellan skolorna så att den totala studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än 3 år. 4(6) 1 Skollunch ingår ej.

5 Inackorderingstillägg betalas inte ut vid studier utomlands. Aktuellt bidragsbelopp (programpeng) utbetalas till skolan. 5(6) Nacka Möjlighet finns att ta med skolpengen utomlands för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola med följande regler: 1. Studierna utomlands är ett led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet, motsvarande lägst den som det svenska skolväsendet erbjuder. 2. Eleven är folkbokförd i Nacka under hela studietiden utomlands. 3. Minst en av elevens föräldrar/vårdnadshavare är folkbokförd och stadigvarande vistas i Nacka, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till Nacka kommun måste vara tydlig och kunna dokumenteras Eleven är utskriven från sin gamla skola under tiden för studierna utomlands. Utskrivningens längd/studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader. 5. Ersättningen utges endast för sådan utbildning som helt ersätter utbildning i Sverige. Ersättning utgår således inte för sådan utbildning som måste genomgås även vid svensk skola efter återkomsten. 6. Ersättningens storlek kan uppgå högst till en summa motsvarande gjorda utlägg och högst till ett belopp motsvarande aktuell skolpeng/programpeng. 7. Inget inackorderingsstöd utgår från kommunen vid studier utomlands. Ansökan görs hos Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Lidingö Skolpeng utomlands för grundskola erbjuds ej. Gymnasieelever som är intresserade av att studera utanför Sverige har möjlighet att ta med skolpengen till en svensk gymnasieskola utomlands. Detta gäller alla gymnasieelever som är folkbokförda på Lidingö, även de som studerar i andra kommuner eller i friskolor. Villkor för studier vid svensk gymnasieskola utomlands Endast ett års studier 3 Skolan måste följa svensk läroplan Skolan måste vara godkänd av Skolinspektionen. Idag finns sex godkända skolor att välja bland. Skolan får inte ta avgift för undervisningen. Till ansökan krävs därför ett intyg från aktuell utlandsskola samt från vårdnadshavare eller myndig elev om att skolan inte tar ut några avgifter för undervisningen 4. 2 Efter dialog med Nacka kan det förtydligas med att det endast avser folkbokförda i kommunen. 3 Förvaltningen förklarar begränsningen med att året mest ska fungera som en språkförstärkning samt att vistelse utomlands längre än ett år innebär att folkbokföringen förändras. 4 Förvaltningen anger att 2-3 svenska utlandsskolor gått med på att inte ta ut någon avgift från föräldrarna.

6 6(6) Sollentuna Det finns vissa möjligheter för barnfamiljer bosatta i Sollentuna som flyttar utomlands att få ta med sig skolpengen. Skolpeng för grundskolestudier utomlands beviljas för endast två terminer och maximalt, vid särskilda omständigheter, för ytterligare fyra terminer vid tillfällig vistelse utomlands. För varje ny period en till två terminer ska förnyad ansökan lämnas in. Följande krav ska vara uppfyllda: Skolpeng beviljas inte för studier utomlands vid skolor som får statsbidrag. Intyg från skolan utomlands ska skickas till Sollentuna kommun som styrker att eleven är antagen till skolan. Undervisningen vid den skola ansökan avser ska motsvara studier i svensk grundskola. Eleven ska vara utskriven från sin skola i Sverige. Ersättning till skolan utomlands motsvarar maximalt kommunens fastställda skolpeng. Föräldrar betalar avgiften till skolan utomlands. Skolan skickar en faktura till Sollentuna kommun med information om att avgiften är betald av föräldern. På informationen till Sollentuna kommun ska även framgå vilken period som avses, samt hur stor avgift som har erlagts till skolan av föräldern. Utbetalning görs till skolan för maximalt en termin, som därefter betalar tillbaka skolpeng/avgift till föräldern. Elever som önskar studera och fullgöra delar av sina gymnasiestudier vid svenska gymnasieskolor utomlands kan få ersättning för detta. Både elev och vårdnadshavare ska vara folkbokförda i Sollentuna kommun. En ansökan måste göras senast tre månader före skolstart. Ersättningen utgår under maximalt ett läsår och betalas till skolan och inte till elev eller vårdnadshavare. Ingen ersättning utbetalas för inackordering. Skolan måste vara godkänd av Skolverket som svensk skola i utlandet och inte erhålla statsbidrag för eleven. Birgitta Jacobsson Förvaltningschef Ekonom/controller Exp: Danderyds gymnasium, Viktor Rydbergs samskola och gymnasium

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2

Studiestödet 2013. CSN, rapport 2014:2 Studiestödet 213 CSN, rapport 214:2 Dnr 213 1 9623 Studiestödet 213 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Utveckling och förändring av CSN:s uppföljningssystem...

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun.

Riktlinjer för skolskjuts. Skolskjutsreglemente Karlskoga kommun. Styrdokument BUN 2015.0103 Ansvarig organisationsenhet: Barn- och utbildningsnämnden Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden Ersätter Riktlinje Skolskjuts i Karlskoga kommun. Fastställd av BUN 2014-06-16

Läs mer

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel

Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel Studiemedelsguiden det viktigaste du behöver veta om studiemedel 2008 1 2 Innehållsförteckning Studiemedel för dig som ska börja studera Vilka utbildningar ger rätt till studiemedel?... 5 Hur gammal är

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden

Dnr SN11/72. Riktlinjer för placeringar av barn och unga. Antagen av Socialnämnden Dnr SN11/72 Riktlinjer för placeringar av barn och unga Gäller fr o m den 1 januari 2012 Dnr SN11/72 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av familjehem... 3 Syfte... 3 Barnperspektivet och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer