HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP 2014-2018"

Transkript

1 HANDLINGS- PROGRAM FÖR ALLIANSEN I STAFFANSTORP

2 FÖRORD Partierna i Alliansen, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har enats om att samarbeta för att styra Staffanstorps kommun under mandatperioden Våra partier står för delvis skilda åsikter, men förenas av gemensamma värderingar på centrala områden, som bildar en stabil grund för en ny politisk ledning. Det är med stor glädje som vi ställer oss bakom detta handlingsprogram. Vår gemensamma strävan tar sin utgångspunkt i att göra en bra kommun ännu bättre. Vi i Alliansen är stolta över den ständiga utveckling av kommunen som förvandlat Staffanstorp till vad det är idag. De stora och viktiga uppgifterna som kommunen har skola, barnomsorg, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg är kärnan i den gemensamma välfärden. Kvalitet, valfrihet, effektivitet och mångfald utgör det fundament som vår politik vilar på. Kommunens goda ekonomi är ingenting som kan tas för givet. Ska framtidens välfärd säkras krävs det en förbättrad finansiell styrka, fortsatt effektivisering och minskad låneskuld. Vi ska utnyttja kommunens utomordentliga läge centralt i Öresundsregionen. Närheten till stora befolkningscentra, välrenommerade universitet, god infrastruktur och en omfattande arbetsmarknad ger oss stora utvecklingsmöjligheter. De framtida forskningsanläggningarna ESS och Max IV stärker den bilden ytterligare. En viktig utmaning för Alliansen blir att fortsätta föra en politik som utvecklar kommunen i takt med att omvärlden förändras. 2

3 Föreliggande handlingsprogram utgör grunden för vår gemensamma politik. Fortsatt hög kvalitet i de kommunala verksamheterna, stark kommunal ekonomi, låg skatt och valfrihet för medborgarna är hörnstenar som programmet vilar på och som förbinder våra partier. Tillsammans ska vi arbeta för att utveckla kommunen och ta tillvara på dess fulla potential. Staffanstorp För Moderaterna För Folkpartiet Christian Sonesson Bo Polsten För Centerpartiet För Kristdemokraterna Yvonne Nilsson Magnus Lunderquist 3

4 SKOLA OCH FÖRSKOLA Utbildningen i Staffanstorps kommun håller och ska fortsatt hålla hög kvalitet och vara tillgänglig för alla. Föräldrarna ska veta att när barnen kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt i en trygg miljö. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver för att nå kunskapsmålen och växa utifrån sina egna förutsättningar. Så ges alla barn en bra start i livet. Det fria skolvalet ska gälla i Staffanstorps kommun. Premiera duktiga lärare. Minskad administration för lärare och rektorer. Karriärmöjligheter ska finnas inom skola och förskola. Inom grundskolan spelar förstelärartjänsterna en viktig roll och ska bibehållas samt vidareutvecklas. Trygghet och arbetsro ska råda i skolan och i förskolan. En positiv inställning till profilklasser, främst inom teoretiska ämnen. Mer lärarledd tid för eleverna. Nuvarande taxesystem inom barnomsorgen råder fram till dess att en samlad översyn har gjorts. Vid översynen av taxorna, vilken ska ske skyndsamt, ska särskild tonvikt läggas vid utökandet av antal timmar för barn med arbetslösa eller föräldralediga föräldrar. Syskonförtur ska råda. En översyn av barngruppernas storlek i förskolan ska genomföras. 4

5 Besluten ska i så stor utsträckning som möjligt fattas på de enskilda skolorna och förskolorna, nära eleverna och föräldrarna. Alla förskolor och skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående, ska få verka på likvärdiga villkor. Läxhjälp ska via skolan ordnas för alla elever. Våld och mobbning ska aldrig tolereras. Elever som mobbar ska kunna tvingas att byta skola, inte den som blir mobbad. Alla elever ska mötas av höga förväntningar och ges det stöd och den stimulans som var och en behöver 5

6 OMSORG Alliansens utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Äldrelots/äldreombudsman ska utredas. Verka för en vårdcentral för äldre (äldrecentral) i Staffanstorp. Tillgången till senior- och trygghetsboende ska öka. Utbudet av boendeformer ska vara varierat med tillgång till bostäder anpassade för de boendes särskilda behov. varje människa är unik, med egna önskemål och intressen 6

7 LOV inom särskilt boende ska införas i stället för kortsiktiga upphandlingar. Användningen av nya tekniska lösningar för att förbättra tryggheten för äldre ska uppmuntras. Frivilliginsatser inom det sociala området ska stödjas och uppmuntras. Möjligheten att erbjuda särskilt boende (med en förenklad individuell prövning) för personer som är 90 år och äldre ska utredas. Kommunen ska fortsätta att ta sitt ansvar och visa generositet vad avser mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Barnen bör i möjligaste mån placeras i familjehem. Förebyggande arbete mot drogmissbruk ska prioriteras. 7

8 TRYGGHET OCH SÄKERHET Brott kränker människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Därför kan vi aldrig tolerera brottslighet. Det behöver finnas en övertygelse om att det är bättre att vara en del av samhället än att välja ett liv vid sidan om och en förvissning om att när människor mår dåligt så finns det ett skyddsnät och medmänniskor som fångar upp och hjälper. Och en vetskap om att när det begås ett brott kommer samhället att reagera snabbt och tydligt, såväl för att bistå brottsoffret som för att utreda gärningen. Det brottsförebyggande arbetet ska börja i förskolan. Värdegrundsarbetet ska påbörjas i förskolan. Grannsamverkan för att förhindra brott i bostadsområden ska stödjas. Frivilligverksamhet, exempelvis nattvandrare, ska stödjas och uppmuntras. Fortsatt dialog och lokal samverkan med polisen ska prioriteras. Platser som upplevs som otrygga ska förbättras genom till exempel bättre belysning och undanröjande av vegetation. Fortsatt väktarrondering i samverkan med flera parter, bland annat näringslivet. 8

9 EKONOMI Kostnadseffektivitet, god ekonomisk hushållning och prioriteringar har lagt grunden för den ekonomiska stabilitet som kännetecknar Staffanstorps kommun. Bara när kommunens ekonomi står stark kan välfärden värnas och verksamheterna få den ekonomiska stabilitet som de behöver. Kommunens ekonomi ska präglas av stabilitet och finansiell styrka. De årliga resultaten ska genomsnittligt motsvara minst 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag, sett över mandatperioden. Ökningen av kommunens samlade låneskuld behöver bromsas, och på sikt ska låneskulden minskas. Den kommunala skattesatsen ska hållas oförändrad. Förbättras det ekonomiska utrymmet ska detta primärt användas till att konsolidera kommunens ekonomi ytterligare. Kommunens investeringar i skattefinansierade verksamheter ska till minst 80 % finansieras av resultat och avskrivningar, sett över hela mandatperioden. Alla investeringar ska redovisas med kapitalkostnader och driftskostnadsförändringar för respektive verksamhet. Under 2015 ska nya ägardirektiv till de helägda bolagen tas fram och beslutas, fokus ska särskilt vara på bolagens ekonomiska ställning, sett ur ett koncernperspektiv. 9

10 BYGGNATION OCH TILLVÄXT Alliansens utgångspunkt är att Staffanstorps kommun ska fortsätta att ta tillvara det utomordentliga läget i Sydvästskåne genom att planera för fler bostäder, verksamheter och viss infrastruktur. Det arbetet ska ske i nära samverkan med medborgarna, företag och organisationer som verkar i kommunen. Fortsätta utveckla attraktiva miljöer, levande centrum och mötesplatser. En förutsättning för ett levande centrum är bland annat att nya parkeringsplatser skapas, parkeringstiderna ses över samt att efterlevnaden av parkeringsreglerna följs upp genom parkeringsövervakning. Parkering ska också fortsättningsvis vara avgiftsfri på kommunens parkeringsplatser. Förädla och utveckla park- och grönytor. Huvuddragen i den gällande översiktsplanen Framtidens kommun perspektiv 2038 ligger fast, främst de områden som ska bebyggas i närtid. Översiktsplanen ska aktualiseras/revideras under mandatperioden. Sockerstan är väsentlig för Staffanstorps utveckling och betydelsefull för stadsbilden. Mer verksamhetsmark behöver planläggas. Utreda alternativ till Simrishamnsbanan. 10

11 Bostadsbyggande genom förtätningar och på icke-jordbruksmark ska prioriteras före byggande på jordbruksmark. Vid planläggning av ny mark för bostadsändamål på jordbruksmark ska det företrädesvis ske på jordbruksmark som ej ingår i rationellt jordbruk. Tillväxten ska ske balanserat, d.v.s. att utbyggnaden av den offentliga servicen ska gå hand i hand med bostadsbyggandet. Huvudmannaskapsfrågan (primärt vatten och avlopp) ska utredas och vägledande principer behöver beslutas där kommunens ansvar i möjligaste mån ska utsträckas. Samhället ska planeras utifrån en mångfald av olika typer av bostäder och upplåtelseformer, inte minst hyresbostäder och fribyggartomter efterfrågas. Väsentligt är att få igång flyttkedjorna. Fibernätsutbyggnaden (med bland annat det öppna stadsnätet) ska fortsätta i kommunen. Där så är möjligt ska landsbygdsstöd sökas för att kunna genomföra fibernätsutbyggnad också i kommunens mindre tätbefolkade delar. Innan farthinder beslutas är det önskvärt att andra möjligheter prövas i dialog med t.ex. polis och boende. 11

12 KULTUR OCH FRITID De ideella insatserna inom kultur- och fritidsområdet är en stor tillgång för samhället. Det är en kraft som inte kan eller ska dirigeras uppifrån av politiker men som behöver stödjas och uppmuntras av kommunen. Betydelsen av vårt framgångsrika föreningsliv kan knappast överskattas. Fortsatt fokus på barn- och ungas fritids- och kulturverksamheter. Fortsatt utveckling av möjligheter till spontana aktiviteter och lek. En sommarpraktiksgaranti för ungdomar i årskurs 9 och i årskurs 1 på gymnasiet ska införas. Garantin ska gälla traditionella sommarpraktikplatser och varje ungdom i dessa åldrar ska komma i åtnjutande av praktikplats minst en gång. Praktiken kan också ske i form av sommarworkshops inom kultur och i form av sommarlovsentreprenörer (det sistnämnda ska administreras av Business Port). Undersöka och utreda möjligheterna att musikchecken blir en kulturcheck. Skapande av samlingslokaler för föreningsliv och kultur ändamål i såväl Staffanstorp som Hjärup. Organisatoriskt ska fritidsgårdarna ligga under kulturoch fritidsnämnden. 12

13 MILJÖ Naturen är en fantastisk resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. Därför jobbar vi för minskade utsläpp och ett mindre ianspråktagande av resurser. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har de senaste fem åren sänkts med 20 % samtidigt som den el som används till 100 % kommer från förnybara energikällor. Rationellt och långsiktigt miljöarbete framför kortsiktighet och symbolhandlingar. Fortsatt energieffektivisering. Det personliga ansvaret för vår livsmiljö ska betonas. Kommunen (och dess hel- och delägda bolag) bör spela en viktig roll genom kunskapsspridning. Vårt mångåriga engagemang för förbättrad vattenkvalitet i våra vattendrag Höje å och Sege å, ska fortsätta. Sortering av matavfall införs när kostnaderna inte blir högre för hushållen än vad kostnaderna blir för ickesortering av matavfall och när tydliga miljövinster kan påvisas. Matsvinnet ska minska. Att successivt under mandatperioden byta ut merparten av kommunens fordon mot miljöbilar. 13

14 ÖVRIGA FRÅGOR Bilda en styrgrupp under kommunstyrelsen som utarbetar en kostpolicy för hela kommunen. Till exempel matkvalitet, närodlad mat, ekologisk mat, säsongsvarierad mat, minskat matsvinn, frukt till elever i åk F-3, upphandling av mat/livsmedel, med flera frågor utreds inom ramen för denna styrgrupp. Kommunala upphandlingar ska i möjligaste mån utformas så att även små aktörer kan delta genom anbud. Kommunen ska också fortsättningsvis ha ett bra näringslivsklimat och utvecklad samverkan mellan kommunen och företagare. Detta sker idag tillsammans med kommunen och näringslivsorganisationerna i Business Port Staffanstorp. Ett lyckat samarbete som ska fortsätta. Kvalitet, valfrihet, effektivitet och mångfald utgör det fundament som vår politik vilar på 14

15 Staffanstorps kommun ska fortsatt integrera flyktingar som erhållit permanent uppehållstillstånd, visa öppenhet och vara en ansvarstagande part. Alliansen anser att Staffanstorps kommun ska vara en aktiv part i att integrera såväl nyinflyttade som de som redan bor i kommunen; det kan till exempel innebära att kommunen tecknar avtal med migrationsverket. Att människor blir en del av samhället, genom att tillgodogöra sig språkkunskaper, utbildning och arbete, är väsentligt för såväl individen som samhället. En samlad översyn av den politiska organisationen ska göras. 15

16 16

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15

INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 9 MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 9 ANSVARSFULL GRÖN POLITIK 9 KLIMAT OCH MILJÖ 10 LIKA MÖJLIGHETER 12 BARN 15 INRIKTNINGSMÅL OCH MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDENA

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren

Politikutveckling inför 2014 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren Politikutveckling inför 201 Propositioner & arbetsgrupper Layout: Oliver Rosengren 1. Propositioner INNEHÅLL 1. Arbetslinjen håller ihop Kronoberg 2. Kunskapsskola i Kronoberg. Trygg och sammanhållen vård

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer