KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:"

Transkript

1 KALLELSE Regionfullmäktige Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl Plats: Möbelriket, Videum Science Park, PG Vejdes väg, Växjö Möjligheter till gruppöverläggningar finns från kl i anslutning till sammanträdeslokalen. Fullmäktiges handlingar finns även tillgängliga på GUNNAR NORDMARK Ordförande fullmäktige Ulrika J Gustafsson Sekreterare Delges Kallas För kännedom Huvudman Mats Johnsson (M) Thomas Johnsson (M) Alvesta Robert Olesen (S) Rose-Marie Larsson (S) Alvesta Sven Sunesson (C) Johny Haraldsson (C) Alvesta Monica Widnemark (S) Evert Nilsson (S) Lessebo Margareta Löfström (M) Per-Magnus Pettersson (M) Lessebo Ann-Charlotte Wiesel (M) Jan Sahlin (M) Ljungby Carina Bengtsson (C) Annelie Ahlqvist (C) Ljungby Anne Karlsson (S) Conny Simonsson (S) Ljungby Jan Lorentzson (SD) Leif Rogerstam (SD) Ljungby Bengt Germundsson (KD) Britt-Marie Stridh (KD) Markaryd Joakim Pohlman (S) Ingrid Sundman (S) Markaryd Arne Karlsson (M) Inge Strandberg (M) Tingsryd Mikael Jeansson (S) Barbro Svensson (S) Tingsryd Åke Carlson (C) Ingrid Hugosson (C) Uppvidinge Peter Skoog Lindman (S) Camilla Ymer (S) Uppvidinge Bo Frank (M) Anna Hultstein (M) Växjö Anna Tenje (M) Nils Posse (M) Växjö Roland Gustbée (M) Ulf Hedin (M) Växjö Lena Wibroe (M) Benny Johansson (M) Växjö Gunnar Elm (C) Malin Adell Kind (C) Växjö Gunnar Nordmark (FP) Annika Stacke (FP) Växjö René Jaramillo (KD) Eduardo Rossel (KD) Växjö Charlotta Svanberg (S) Maria Carlsson (S) Växjö

2 Regionfullmäktige Carl-Olof Bengtsson (S) Tony Lundstedt (S) Växjö Åsa K Björkmarker (S) Ann-Kristin Lindquist (S) Växjö Gunnar Storbjörk (S) Martin Edberg (S) Växjö Carin Högstedt (V) Anders Mårtensson (V) Växjö Gunnel Jansson (MP) Ofelia Daun (MP) Växjö Elizabeth Peltola (C) Claes Lindahl (C) Älmhult Ingemar Almqvist (S) Stefan Jönsson (S) Älmhult Suzanne Frank (M) Kent Alriksson (M) Landstinget Ingemar Swalander (M) Peter Löfström (M) Landstinget Pernilla Sjöberg (M) John Hed (M) Landstinget Jessica Lyckwall (M) Ginger Ekwurtzel (M) Landstinget Monica Haider (S) Marie Liljedahl (S) Landstinget Anna Fransson (S) Olof Björkmarker (S) Landstinget RosMarie Jönsson Åke Gummesson (S) Landstinget Neckö (S) Peter Freij (S) Michael Sjöö (S) Landstinget Lena Karlsson (C) Kjell Gustavsson (C) Landstinget Börje Tranvik (SD) Pontus Nordfjell (SD) Landstinget Lennart Värmby (V) Fanny Battistutta (V) Landstinget Tryggve Svensson (V) Jerker Nilsson (V) Landstinget Eva Johnsson (KD) Christina Lindqvist (KD) Landstinget Rolf Andersson (FP) Carl-Gustav Arvidsson (FP) Landstinget Kjell Jormfeldt (MP) Annelise Heed (MP) Landstinget Kallade ersättare Annelie Ahlqvist (C) ersättare för Carina Bengtsson (C), John Hed (M) ersättare för Pernilla Sjöberg, Martin Edberg (S) ersättare för Gunnar Storbjörk (S), Ingrid Hugosson (C) ersättare för Åke Carlson (C). Kallade övriga Elsa Jönsson, ordförande revisionen, Carl Geijer, vice ordförande revisionen och Olle Sandahl, ledamot revisionen. Tjänstemän Peter Hogla, Ulf Petersson, Thomas Nilsson och Johanna Andersson. Vid förhinder anmäls detta till Ulrika J Gustafsson telefon , eller via e-post: ulrika.gustafssonfss.se. 2

3 Regionfullmäktige Föredragningslista regionfullmäktige Regionförbundet södra Småland fredagen 22 mars 2013 Bilaga 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera fullmäktiges protokoll 4. Godkännande av föredragningslistan../. 5. Allmänhetens frågestund (kl och max 30 min)./. 6. Ledamöternas frågestund./. 7. Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012, samt fråga om ansvarsfrihet./. 8. Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012./. 9. Aktuella frågor för regional utveckling regionstyrelsens ordförande informerar 10. Mångfalds- och jämställdhetsplan inom Regionförbundet södra Småland, samt mångfaldscertifiering./../. 11. AB Destination Småland ägardirektiv 2012./. 12. Nationell plan för transportinfrastruktur information./. 13. Länstransportplan information 14. Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär trafiknämndens ordförande informerar./. 15. Medborgarförslag Busslinje till Sigfridområdet./. 16. Interpellation- Om resultatet av resvaneundersökningen och utfallet av Tågstopp södra stambanan, samt interpellationssvar./. 17. Inkomna motioner och medborgarförslag./. 18. Valärenden a. Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för AB Destination Småland, samt fyllnadsval 19. Anmälningsärenden a. Regionstyrelsens protokoll , och (tillgängliga på b. Trafiknämndens protokoll (tillgängliga på c. Granskningsrapport över regionförbundets interna kontroll och förvaltning 2012 revisorernas rapport samt styrelsens svar./../../. 3

4 Regionfullmäktige Komplett föredragningslista finns anslagen i receptionen vid samtliga kommunhus i länet och Landstinget Kronoberg, samt på Regionförbundet södra Småland, P G Vejdes väg 15, Växjö, samt på Fullmäktiges sammanträde är offentligt. Allmänheten är välkommen. 4

5 Regionfullmäktige Ärende 5 Allmänhetens frågestund Ärendet Enligt regionfullmäktiges arbetsordning 23 bereds tillfälle för allmänheten att ställa frågor vid sammanträde med regionfullmäktige max 30 minuter. Ordförande ajournerar fullmäktiges sammanträde för allmänhetens frågestund.

6 Regionfullmäktige Ärende 6 Ledamöternas frågestund Förslag till beslut Regionfullmäktige beslutar Att notera informationen till protokollet. Ärendet Enligt 22 i förbundsfullmäktiges arbetsordning ska vid varje sammanträde med förbundsfullmäktige avsättas tid till ledamöternas allmänna frågestund. Varje ledamot har därvid möjlighet att under en minut ställa en enkel fråga inom förbundets verksamhetsområde. Den som har möjlighet att svara lämnar ett kort svar på högst en minut.

7 Regionfullmäktige Ärende 7 Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012, samt fråga om ansvarsfrihet Dnr 12/0010 Förslag till beslut Fullmäktige föreslås besluta Att notera Revisionsrapport för granskning av regionförbundets verksamhet under 2012 till protokollet, samt revisionsredogörelse under Att bevilja regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Att bevilja trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet. Ärendet Regionförbundets förtroendevalda revisorer lämnar revisionsrapport över Regionförbundet södra Smålands verksamhet och räkenskapsår Revisorerna beslöt 4/13 att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet, samt tillstyrka att årsredovisning för regionförbundet södra Småland 2012 godkänns. Föreslås att regionfullmäktige beviljar regionstyrelsen och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för Föreslås att regionfullmäktige beviljar trafiknämnden och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för Bifogade handlingar - REV 4/13 - Granskning av årsredovisning Revisionsberättelse över delårsrapport Revisionsberättelse för år Revisionsredogörelse 2012

8 REGIONFÖRBUNDET Södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Revisionen Sammanträdesdatum Sida (5) 4 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 revisionsberättelse samt revisionsredogörelse. Bakgrund KPMG AB har lämnat granskningsrapport över verksamhet som bedrivs i styrelsen och trafiknämnden. Regionförbundets förtroendevalda revisorer skall avge revisionsrapport över styrelsens årsredovisning för Regionförbundet södra Småland Regionfullmäktige sammanträder den 22 mars Revisionen föreslås besluta att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet, samt att tillstyrka att regionstyrelsens årsredovisning godkänns. Beslutsunderlag - Granskningsrapport över årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Beslut Revisionen beslutar Att tillstyrka att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret Att tillstyrka att årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 godkänns. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

9 Dnr: REV 12/0003 Till Fullmäktige i Regionförbundet södra Småland Revisionsberättelse för år 2012 Vi, av regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat regionförbundets verksamhet som bedrivs i styrelsen och trafiknämnd. Styrelsen och nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen och trafiknämnden i Regionförbundets södra Småland har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. - Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. - Vi bedömer att styrelsens och trafiknämndens interna kontroll varit tillräcklig. - Regionförbundet har en ekonomi i balans. - Vi bedömer att de finansiella målen i är uppnådda. I verksamhetsberättelsen görs avstämning av förbundets strategiska arbete och de fokusområden som respektive verksamhet haft år Då beskrivningarna i verksamhetsberättelserna är mer i form av fokusområden och aktiviteter, går det inte att uttala sig om måluppfyllelsen. Vi ser det därför som angeläget att förbundsfullmäktige fastställer tydligare verksamhetsmål för regionförbundets olika verksamheter, samt att uppföljning sker i delårsrapport och årsredovisning.

10 Dnr: REV 12/0003 Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ledamöterna i styrelsen och trafiknämnden ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att Regionförbundets årsredovisning godkänns. Växjö den 12 mars 2013 Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl Ordförande Vice ordförande Ledamot

11 Regionförbundet södra Småland Revisionsrapport - Årsbokslut och årsredovisning 2012

12 Inledning och sammanfattning Denna rapport syftar till att sammanfatta iakttagelser från vår granskning av årsbokslut och årsredovisning för räkenskapsåret som slutar per den 31 december KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Regionförbundet södra Småland genomfört granskningen, som ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska även pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Regionförbundet klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det egna kapitalet uppgår till 71,9 mkr, vilket inkluderar årets resultat om 14,1 mkr. Vi bedömer att de finansiella målen uppnås och årsredovisningen innehåller en avstämning mot fastställda mål i budgeten för Vad gäller verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är det svårt att göra avstämning mot måluppfyllelsen i likhet med tidigare år. Arbete pågår dock med att fastställa verksamhetsmål för de olika verksamheterna och prognosen är att avstämning skall kunna ske lättare i årsredovisningen för Växjö den 11 mars 2013 Emil Andersson Certifierad kommunal revisor / godkänd revisor med revisorsexamen Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

13 Bakgrund och avgränsning Bakgrund Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer: Kommunallag Kommunal redovisningslag God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisionsobjekt är regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande och när det gäller nämndernas redovisning skall den enligt kommunallagen utformas på det sätt som fullmäktige bestämmer. Avgränsning Granskningen har omfattat årsbokslutet och årsredovisningen för år Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade). Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingringar. Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

14 Metod och revisionskriterier Metod och revisionskriterier Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen Intervjuer med berörda tjänstemän Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. Översiktlig analys av resultaträkningen Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild avses att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Vår granskning är därför inte fullständig och utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. Granskningen sker utifrån risk och väsentlighet och skall besvara följande revisionsfrågor: Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål som förbundsfullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning? Har balanskravet uppfyllts? Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

15 Metod och revisionskriterier Metod och revisionskriterier Granskningen av årsredovisningen omfattar: Förvaltningsberättelse (inklusive drift och investeringsredovisning) Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

16 Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 1. Förvaltningsberättelse Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet överensstämmer med kraven i KRL. Vi anser att redovisningen av en femårsperiod ger en bra information om den utveckling som varit. Förvaltningsberättelsen innehåller även information rörande pensionsförvaltning. Under 2012 har kostnaderna för förtroendevaldas pensionsåtaganden ökat från 60 tkr till 655 tkr. Därutöver finns en ansvarsförbindelse upptagen om 408 tkr. En prognos för 2013 års kostnader och ansvarsförbindelse uppgår till 910 tkr respektive 630 tkr enligt pensionsinstitutet. Av förvaltningsberättelsen framgår väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning den förväntade utvecklingen inom olika verksamheter. Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med lagtexten där frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, samt på män och kvinnor. 2. Driftredovisning Regionen har upprättat en driftredovisning per verksamhetsområde. Redovisningen omfattar resultat och budgetavvikelse för Innevarande år samt jämförelse med föregående års resultat. Posterna är specificerade på intäkter (verksamhetens och finansiella) och kostnader (verksamheten och arbetskraft). I efterföljande texter kommenteras det ekonomiska resultatet på verksamhetsnivå. Vi anser att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av utfallet. Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

17 Granskningsresultat Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning 3. Investeringsredovisning Det finns en upprättad investeringsredovisning som omfattar utfall för perioden , budget 2012 samt budgetavvikelse. Årets investeringar i inventarier uppgår till 0,6 mkr (4,8 mkr). Investeringsbudget motsvarande 12 % är utnyttjad. Vi bedömer att investeringsredovisningen i all väsentlighet ger en rättvisande bild av årets investeringar. 4. Balanskrav och måluppfyllelse Vi anser att balanskravet är uppfyllt och att Regionförbundet klarar kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det egna kapitalet uppgår till 71,9 mkr, vilket inkluderar årets resultat om 14,1 mkr. Vi bedömer att de finansiella målen uppnås och årsredovisningen innehåller en avstämning mot fastställda mål i budgeten för Vad gäller verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är det svårt att göra avstämning mot måluppfyllelsen i likhet med tidigare år. Arbete pågår dock med att fastställa verksamhetsmål för de olika verksamheterna och prognosen är att avstämning skall kunna ske i årsredovisningen för Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

18 Granskningsresultat Resultaträkning Resultaträkningen redovisar utfallet för åren 2012 och Uppgifterna är kompletterade med nothänvisningar. Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat. Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år (belopp i tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Medlemsbidrag Finansnetto Årets resultat De största avvikelserna mellan åren förklaras i årsredovisningen på sidorna Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7

19 Granskningsresultat Balansräkning Balansräkningen redovisar utfallet för åren 2012 och Uppgifterna kompletteras med nothänvisningar. Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL. Bilagor och specifikationer bedöms finnas i tillräcklig omfattning. Vår bedömning är att balansräkningens upptagna poster existerar, är fullständigt redovisade, periodiserade och värderats i enlighet med god redovisningssed. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Vår bedömning är att kassaflödesanalysen beskriver hur investeringarna finansierats och hur rörelsekapitalet förändrats under år Noter bedöms finnas i tillräcklig omfattning. Tilläggsupplysningar Vi bedömer att Regionförbundet i allt väsentligt följer vad som anges i KRL och RKRs rekommendationer som gäller beträffande tillämpade redovisningsprinciper och i övrigt kan betraktas som god redovisningssed. Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

20 Please consider the environment before printing KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

21 Dnr REV 12/0003 Revisionsredogörelse för år 2012 Revisorernas granskningar och verksamhet 2012 I anslutning till revisionsberättelsen lämnas här en redogörelse för revisorernas verksamhet granskningsåret Revisorernas uppdrag och arbetssätt Revisorernas uppdragsgivare är regionfullmäktige. Revisorerna skall granska all verksamhet under året. Granskningarna har genomförts enligt revisionsplan tillsammans med sakkunniga biträden. Under 2012 har revisorerna genomfört följande granskningar: - Upprättande av revisionsplan med risk- och väsentlighetsanalys - Granskning av delårsrapport per Granskning av projektredovisning - Granskning av intern kontroll - Granskning av årsbokslut och årsredovisning Rapporterna har kommunicerats med trafiknämnden och styrelsen, samt delgetts regionfullmäktige. Därutöver har revisionen haft överläggningar med presidierna i regionstyrelsen och trafiknämnden, samt med ledande tjänstemän inom förvaltningen. Revisionen har därmed kunnat bilda sig en uppfattning om bland annat verksamhetens ändamål och ekonomi. Ordförande i revisionen har informerat övriga ledamöter om de bolag som regionförbundet äger helt eller större delar av, avseende ekonomi och verksamhet. 1 (2) Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

22 Dnr REV Redogörelse för använda medel Revisionen har under 2012 disponerat ett anslag på totalt kr. Total förbrukning av budget under 2012 är kr. Växjö den 12 mars 2013 Elsa Jönsson Carl Geijer Olle Sandahl Ordförande Vice ordförande Ledamot 2 (2)

23

24

25 Regionfullmäktige Ärende 8 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Dnr 12/0010 Förslag till beslut Regionfullmäktige föreslås besluta Att godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2012 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Ärendet Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till regionfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årets resultat innebär ett utfall på 14,1 mkr. Bifogade handlingar: - Styrelsens protokoll 69/13 - Årsredovisning 2012

26 REGIONFÖRBUNDET södra Småland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (25) 69 Årsredovisning för Regionförbundet södra Småland 2012 Dnr 12/0010 Bakgrund Regionsstyrelsen ska enligt KL 8:17 överlämna årsredovisning till regionfullmäktige och revisorerna senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årets resultat innebär ett utfall på 14,1 mkr. Beslutsunderlag - Årsredovisning 2012 Beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta Att godkänna årsredovisning 2012 för Regionförbundet södra Småland i enlighet med upprättad handling. Att fastställa resultat- och balansräkning för Regionförbundet södra Småland Att regionfullmäktige noterar att vid avstämning mot kommunallagens balanskrav kommande år kan justerade överskott till och med 2012 användas till att möta eventuella tillfälliga intäktsminskningar och/eller kostnadsökningar, med hänvisning till synnerliga skäl. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

27 Årsredovisning 2012

28 Innehåll Ordföranden har ordet... 2 Så styrs regionförbundet... 3 Projektfinansiering... 4 Flerårsöversikt... 8 Årets resultat...10 Måluppfyllelse...12 Driftredovisning per verksamhet...13 Investeringsredovisning...14 Pensionsförvaltning...14 Väsentliga personalförhållanden...15 Verksamhetsberättelse...16 Övergripande fokusområden för regionförbundet Länstrafiken Kronoberg...18 Trafik...19 Marknad och försäljning...20 Serviceresor...22 Infrastruktur och kommunikation...25 Kollektivtrafikmyndigheten...28 Färdtjänst...29 Regional utveckling...30 AV-Media Kronoberg...39 Kurs och konferens...41 Administration...42 Ekonomi...44 Regionförbundet och bolag...45 Resultaträkning...47 Balansräkning...48 Kassaflödesanalys...49 Noter...50

29 VI ÄR Regionförbundet södra Småland är en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronobergs län. Våra medlemmar är Alvesta kommun, Ljungby kommun, Markaryds kommun, Uppvidinge kommun, Lessebo kommun, Tingsryds kommun, Växjö kommun, Älmhults kommun och Landstinget Kronoberg. VÅRA ÄNDAMÅL - att vara samverkansorgan i länet - att vara regional kollektivtrafikmyndighet inom Kronobergs län - att vara en gemensam organisation för kommunerna och landstinget i Kronoberg med syfte att ta tillvara länets möjligheter och främja dess utveckling. VI GÖR Vi utvecklar våra möjligheter att resa inom och utanför vårt län. Vi stödjer kultur och kompetens. Vi främjar internationalisering och näringslivets möjligheter till utveckling. Vi erbjuder samarbete mellan våra medlemmar och andra regioner i och utanför Sverige och vi strävar efter att bli Europas grönaste region. VÅR VERKSAMHETSIDÉ Regionförbundets verksamhetsidé är att göra skillnad genom att stärka samarbete och verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. VÅR VISION Vår vision är ett gott liv i södra Småland: en region där människor trivs, vill stanna kvar och lockas att slå sig ner.

30 Ordföranden har ordet 2012 är året då återhämtningen från finanskris ersattes av nya orosmoln på himlen med en höst fylld av varsel. I december var Kronobergs län hårdast drabbat av alla län i Sverige när det gäller varsel i förhållande till befolkningsmängden. För att möta det har regionförbundet bjudit in till ett antal möten med företrädare för kommunerna, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen där varselläget och åtgärder diskuterats. En annan stor utmaning i länet är integrationen av nyanlända invandrare och flyktingar. Det största ansvaret för integration vilar på staten och kommunerna. Det tar alldeles för lång tid innan de nyanlända får riktiga jobb och blir självförsörjande. Det finns flera orsaker till det. Många saknar yrkesutbildning eller är till och med analfabeter. Då är utmaningen extra stor, eftersom det i stor utsträckning är de okvalificerade jobben som försvinner i lågkonjunkturer. Andra har en yrkesutbildning men får den inte validerad, vilket blir till ett hinder för den enskilde på arbetsmarknaden. En tredje grupp har en validerad yrkesutbildning men har ändå svårt att få jobb - ibland på grund av rädsla hos arbetsgivare för att anställa någon med en annan kulturell och etnisk bakgrund. Samtidigt finns det ett stort behov av att rekrytera personal inom vissa kompetensområden och kompetensförsörjning pekas av bland annat näringslivet ut som den viktigaste frågan för framtiden. För att tillgodose kompetensförsörjningen behöver vi höja länets attraktionskraft så att det blir lättare att rekrytera utifrån. Det gäller också att arbeta för arbetsmarknadsförstoring, så att fler kan ta sig till en arbetsplats utan att behöva flytta. Infrastrukturplaneringen och kollektivtrafiken förbättrar människors möjligheter att ta sig till arbete och skola, och därmed blir det lättare att hitta arbeten och utbildningar som passar. Omvänt blir det lättare för arbetsgivarna att rekrytera rätt kompetens. Många projekt som regionförbundet driver eller är inblandat i bidrar till kompetenshöjning för att människor skall bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Andra projekt riktar sig till att stärka företagens innovationskraft för att öka konkurrensförmågan på en internationell marknad. Området livskraft innehåller en mängd projekt som stärker länets attraktivitet för invånarna på områden som välfärd, kultur och miljö. Regionförbundets internationella verksamhet syftar också till att stärka länet på olika sätt. Kontoret i Shanghai skall hjälpa länets företag in på den kinesiska marknaden. Östersjösamarbetet i Euroregion Baltic har i år påbörjat samarbete kring bekämpning av ungdomsarbetslöshet och undanröjande av hinder för arbete över nationsgränserna. Brysselkontoret hjälper oss att dra nytta av och påverka EU till gagn för medborgarna i länet. Årsredovisningen erbjuder mycket intressant läsning om regionförbundets olika verksamheter. Man kan konstatera att vi åstadkommit mycket med de resurser vi har. För det vill jag rikta ett stort tack till personal, förtroendevalda och medlemmar som alla bidragit kreativt och konstruktivt för länets bästa. Roland Gustbée (m) Regionstyrelsens ordförande 2

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10

KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 KALLELSE Regionstyrelsen 2013-04-10 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 10 april klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se

ÅRSREDOVISNING 2013. Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se ÅRSREDOVISNING 2013 Invigning av Johan Falkmans konstverk i Hörbysalen, Kommunförvaltningen i maj 2013. www.horby.se Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt...

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer