November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur"

Transkript

1 Tenerife Noticias November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig sommar hemma i Skandinavien och att det ska bli lika trevligt här på Teneriffa under vintern. A lla våra duktiga aktivitetsledare är i full gång för att vi alla skall få en berikande tillvaro här. De små informationsskrifter i A5-format som numera finns på alla skandinaviska språk går åt som smör i solsken. De är kanske en av anledningarna till att medlemsantalet är större än föregående år vid denna tidpunkt. Skandinaviska klubben är en klubb i uppåtgående. D en största anledningen till klubbens uppgång är nog trots allt när det går med djungeltelegrafen att Skandinaviska klubben är den bästa av klubbar med många fina aktiviteter, ja det kan t o m löna sig rent ekonomiskt. V i närmar oss med raska steg den årliga föreningsstämman. För att få delta på föreningsstämman den 19 december 2009 skall medlemsavgiften vara betald senast sista expeditionsdagen före stämman. Glöm inte att om ni har en fullmakt att föra någon annans talan skall den registreras samtidigt med er egen registrering före mötet. Vi öppnar portarna en halvtimme före mötesstarten för att hinna med. Kom i tid. J ag har nu suttit i klubbens styrelse i 2 år varav det sista som dess ordförande och trivs förträffligt. Egentligen är det inte så svårt att trivas i ett så här kamratligt och kunnigt team där alla hjälps åt till bra lösningar. Ett stort tack alla mina medarbetare i styrelsen för det gångna verksamhetsåret. J ag vill även uppmärksamma 2 personer som har jobbat hela sommaren med vårt samarbetskulturprojekt med Arona kommun och det är Gun Martinius och Helena Somervalli som har lagt ner ett förträffligt jobb på projektet. Det har inte hela tiden varit lätt att förhandla med kanarierna kan ni tro. Mer om detta i nästa nummer. Vi ses och hörs. Styrelse: Ordförande: Vice Ordförande: Bengt Berglund Sekreterare: Urpo Flander Kassör: Monica Berling Ledamot: Inga-Greta Löfvander- Olárs Ledamot: Mats Lindskoog Ledamot: Anne-Charlotte Catrana- Olivecrona Suppleanter: Per-Erik Sandlin Eivor Fredriksson Revisorer: Christer Lundqvist Tel Monica Grusell Tel Rev. Suppleanter: Per Kroken Tel Odd Bekkerud Tel

2 Asociación Club Escandinavo Sur Kallelse till ordinarie stämma Lördagen den 19 december 2009 kl i Kulturhuset Stämman är öppen för alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsår 2009/2010. Lokalen är öppen för registrering och fullmakter från kl Dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst. 4 Val av mötets ordförande och sekreterare. 5 Fastställande av dagordning. 6 Val av två justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 8 Resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår. 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående verksamhetsår. 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 11 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 12 Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 13 Val till styrelse av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 15 Val av valberedning och suppleanter. 16 Behandling av styrelsens förslag. 17 Behandling av förslag från medlemmar. 18 Övriga frågor. 19 Mötets avslutande. 2

3 Resultaträkning Ekonomiskt resultat för år Intäkter: Utfall Budget Utfall Budget Medlemsavgifter Räntor Förs. Kompendium Summa: Kostnader: Stadgar Hemsida Hyror Telefonkostnader Tidn.annons Bil/Resekostnader Marknadsföring Aktiviteter Resor Subv Bankkostnad Administration Datorkostnad Möteskostnad Inköp material Projekt Arona Övr. kostnader Summa: Årets resultat Balansräkning Tillgångar: Skulder/Kapital: Kassa 46 Kapital Banco Santander Årets vinst 275 Svensk bank 24 Utg, behållning: Golfbongar Summa: Övriga tillgångar Bridge: 424 Golf: 183 Utflykter: 80 Boule (x) : Teneriffaboken: 42st till ett värde av = x) Anledningen till Boulens negativa resultat är att priser till tävlingar är inköpta under sommaren men att detta kommer att täckas av kommande säsongs startavgifter. 3

4 Verksamhetsberättelse 2008/2009 Styrelse och revisorer Efter ordinarie föreningsstämma består styrelsen av: (ordförande), Bengt Berglund (v. ordförande), Monica Berling (kassör), Urpo Flander (sekreterare), Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona (ledamot) Inga-Greta Löfvander-Olárs (ledamot) Mats Lindskog (ledamot). Eivor Fredriksson (suppleant) Per-Erik Sandlin (suppleant) Revisorer är Christer Lundquist och Monica Grusell. Revisorssuppleanter: Odd Bekkerud och Per Kroken. Medlemmar Antalet medlemmar har ökat till totalt 220 (30/9 2009) en ökning med 23% sedan förra året. Mötesverksamhet Ordinarie föreningsstämma hölls i Kulturhuset den 29 november Vi hade ett allmänt möte i Kulturhuset den 28 mars 2009 där vi dels diskuterade säsongen som gått och dels kommande säsong. Protokollet finns på hemsidan och i föreningspärmen. Styrelsen har hållit 10 st sammanträden. Aktiviteter I klubbens regi arrangeras ett antal olika aktiviteter under vinterhalvåret (okt mars). Aktivitetssamordnare är Anne- Charlotte Catrana-Olivecrona. Alla aktiviteter skall vara självbärande, d v s deltagaravgifterna skall täcka kostnaderna för aktivitetens bedrivande. Aktiviteterna får inga medel från styrelsen och ger ej heller klubben något överskott. En beskrivning över verksamheterna finns på vår hemsida. Övrigt Klubben har haft sin expedition och anslagstavla i Svenska kyrkan, och haft öppet onsdagar kl (okt-mars). Klubben har avtal med Svenska kyrkan om hyra av lokaler m m. Klubben har infört ett nytt registersystem för att lättare kunna hålla medlemmarnas adresser uppdaterade och har införskaffat ett bokföringsprogram för att underlätta arbetet för kassören. Klubbtidningen Tenerife Noticias har kommit ut 4 gånger. Via lokaltidningen Sveriges Nyheter har klubben kostnadsfritt haft en informationsspalt om resor, sammanträden etc. varje vecka. En uppdaterad hemsida gör att medlemmarna får snabbare information numera. Klubben är representerad i nätverket Kris- och katastrofberedskap på Tenerife. Vår representant är Inga-Greta Löfvander-Olárs. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla aktivitetsledare och andra personer som varit engagerade i klubbens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och förgyllt tillvaron på Teneriffa. Los Cristianos , ordförande, Bengt Berglund, vice ordförande, Monica Berling, kassör, Urpo Flander, sekreterare, Anne-Charlotte Catrana- Olivecrona,, ledamot Inga-Greta Löfvander-Olárs, ledamot Mats Lindskoo, ledamot Eivor Fredriksson, suppleant Per-Eric Sandlin, suppleant. Revisionsberättelse Undertecknad, av Acociación Club Escandinavo Sur utsedda revisorer, har efter granskning av oss förelagda handlingar, verifikationer och protokoll, funnit att dessa är utan anmärkning. I bokföringen upptagna belopp överensstämmer med förelagda verifikationer. Vi vill med ledning av ovanstående därför rekommendera full och tacksam ansvarsfrihet till styrelse och kassör för 2008/2009 års förvaltning. Los Cristianos Christer Lundqvist Odd Bekkerud Valberedningens förslag av ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer för 2009/10 Styrelse: Ordförande:, omval 1 år. Övriga ordinarie ledamöter: Monika Berling, omval 2 år. Ann-Charlott Catrana- Olivecrona, omval 2 år. Urpo Flander, omval 2 år. Bengt Berglund, kvarstår 1 år. Inga-Greta Löfvander-Olárs, kvarstår 1 år. Mats Lindskoog, kvarstår 1 år. Suppleanter: Eivor Fredriksson, omval 1 år. Marit Sörum, nyval 1 år. Revisorer: Ordinarie: Per-Erik Sandlin, nyval 1 år Monika Grusell, omval 1 år Suppleanter: Per Kroken, omval 1 år. Odd Bekkerud, omval 1 år. För valberedningen: Lennart Fröberg, Gun Martinius och Ulf Sandegren. 4

5 Röstning genom ombud. Enligt stadgarnas 3, andra stycket, kan röstning ske genom ombud. Med anledning av att skrivningen i stadgarna i detta stycke är något knapphändig, lämnar styrelsen här kompletterande anvisningar för hur omröstning genom ombud ska ske för att vara giltig. Såväl fullmaktsgivaren som dennes ombud ska vara röstberättigade medlemmar i Föreningen vid den stämma där fullmakten ska användas. Fullmakten ska vara skriftlig och helst bevittnad. Av fullmakten ska tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och vem som är dennes ombud. Av fullmakten ska vidare tydligt framgå fullmaktens omfattning, dvs vilken stämma den avser. Fullmakten ska ha avlämnats till presidiet eller dess företrädare och registrerats senast vid mötets öppnande för att vara giltig på stämman. Flera typer av majoritet De flesta känner till att mötesmajoriteten fäller utslaget. Vad som är mindre känt är att det finns flera typer av majoritet. Styrelsen vill därför kort klargöra vad som gäller beträffande majoritetsröstning. Det finns således flera typer av majoritet. Enkel majoritet - i sakfrågor Kvalificerad majoritet - vid stora förändringar Relativ majoritet - vid personval Enkel majoritet är den vanligaste formen av majoritetskrav och innebär att det förslag som uppnår mer än hälften av rösterna segrar. Praktiskt taget alla beslut i sakfrågor och formella frågor tas med enkel majoritet. Vid en votering måste segrande förslag uppnå mer än femtio procent av rösterna. Därför får aldrig fler än två förslag eller grupper av förslag) ställas mot varandra i en voteringsomgång. Kvalificerad majoritet. Vid beslut av stor principiell eller praktisk betydelse brukar kvalificerad majoritet tillämpas. Vid ändring av Föreningens stadgar eller upplösning av Föreningen krävs 2/3- dels majoritet av rösterna. Relativ majoritet innebär att det eller de förslag som får flest röster väljs, även om röstetalet långt understiger femtio procent. Denna beslutsform tillämpas normalt endast i samband med personval. Los Cristianos den 23 november Styrelsen Tryckfelsnisse I förra numret gick det lite för snabbt med några texter. För det första var inte paret /Sven Karlsson ensamma om tredjeplatsen i Bridge KM. Den delade de med paret Lennart Modén/Ingrid Öberg-Modén. Ber om ursäkt för detta! För det andra så är det inte Skandinaviska klubben som arrangerar sällskapsboulen på banorna vid Oasis måndagar och torsdagar. Det är Svenska klubben. Skandinaviska klubben arrangerar sitt sällskapsspel på Playa Las Vistas dessa dagar. Båda arrangörerna välkomnar alla Skandinaver att delta på båda banorna. På Playa Las Vistas stranden krävs det lite mer styrka att spela, eftersom kloten inte rullar i sanden. På banorna vid Oasis är det däremot lite lättare. Vi är lika välkomna på båda platserna. Själv alternerar jag glatt mellan banorna. Tävlingsspelet i Skandinaviska klubbens regi spelas varje tisdag kl på banorna vid Oasis. 5 Tröja med klubblogo För att känna sig som en riktig medlem kan man köpa en tröja med klubbens logga. Klubbtröjan är royalblå. Den finns att köpa i affären A M Bordados på Calle Amalia Alayon, som går från Hotel Reveron till Kulturhuset. Det går även att få sytt loggan på egna kläder. Fritt fram för fantasi! Nytt om Epost Numera kan alla klubbmedlemmar få en egen seriös e- postadress på vår server helt gratis. Ex: E-posten går att nå från vilken dator som helst i världen. För mer information kontakta Ulf Lundquist tel eller Busskort till Titzabussarna. Förut har man kunnat köpa busskort (sk. Bono) i pappersaffären i hörnan vid Calle General Franco och Peatonal Estocolmo, vid Rest. Linares. De säljer inte Bono längre. Istället finns de på andra våningen hos Supermercado Carolina. Edel Schultz til minne. Edel Schultz bodde i 6. etasje på Guayero sammen med sin mann Knut, derfor var de for våre naboer å regne. Vi hadde felles interesser, sånn som det spanske språket og Seniordans. Hun var ivrig deltaker og delvis leder av Hispanordicos, dvs. samtaler på spansk, og så danset hun Seniordans/Linedans både hos Liv Aas på Los Tarajales og hos meg på Tropico. Sist vinter var hun mye syk og følte seg uvel, men hun kom på dansen og hadde mye glede av den. Stor ble min sorg da jeg fikk vite at Edel led av kreft. Hun skulle ha feiret 80 år den 13. desember i år, men døde dessverre i juli måned.

6 Edel passet til sitt navn, for hun var virkelig en edel person. Jeg er glad for å ha hatt henne som en god nabo og venn med felles interesser. Vi som var så heldige å kjenne henne, vil savne hennes smil og varme vesen i framtiden. Vi lyser fred over Edels minne. Rita Tollefsen Säsongens utflykt, till Chio en riktig höjdare! Årets Chio resa genomfördes med ca 30 deltagare. Målsättningen med resan är bl.a att vi skall få möjlighet att träffas och umgås på ett enkelt sätt vilket jag tycker vi lyckades väl med. Ett nytt inslag för mig var besöket av en magerhungrig vildhund som blev bjuden på rikligt med mat (undrar om hans mage klarade av detta?). Intressant var också när Eivor informerade oss om att det nästan var på dagen 100 år sedan senaste vulkanutbrottet skedde i detta område. Jag ser redan fram emot nästa års resa hit upp. Inget kunde ha blivit bättre, underbart väder, god mat, trevlig samvaro, spännande tävlingar. Rent ut sagt en fantastisk dag! Ett stort tack till Anne- Charlotte, Christine, Ulf, Urpo, Anja som har dragit det tunga lasset för att kunna genomföra denna dag. Mats Lindskoog Höstens första vandring söndagen den 8/ personer klev av bussen i La Tejita i den starka vinden. Nästan med en gång flög den första kepsen, och senare fick min keps vingar. Sedan var det ingen som hade keps på sig. Vi fortsatte över sanddynerna och kände sanden piska oss i ansiktet. Så, man får gratis peeling på våra vandringar! Nu var frågan - ville någon gå upp på Montaña Roja? Nio tappra ville det. Efteråt fick vi höra att vinden varit så hård att det varit svårt att hålla sig på den smala stigen. Det hjälpte inte att man vände sig till de högre makterna. De nio tuffingarna fick ta sig ner själva. Och det gick ju bra. Vi som inte var så tuffa gick i medvind till en utsiktsplats. Jag var så glad att mina ben kändes så stabila, det kändes som om jag flög fram. Då gjorde jag en mindre vacker buklandning på den steniga stigen. Vad hände? Nerförsbacke och vind i ryggen, ska man väl klara. Mina medvandrare kom genast och frågade hur det gick. Inget ben var brutet i alla fall, men ve och fasa, mina nya ¾ långa byxor hade fått en reva. Och under revan, ett skrapsår. Plåster på! Sedan tog vi varsin Läkerol, för det var vi förtjänta. Vi återvände till vår mötesplats, och därifrån gick vi alla till El Medano och en god måltid. I bussen hem var vi mätta, nöjda, glada och litet trötta. Precis som det skulle vara efter en bra vandring. Asta Polsäter Kanarisk medlem Vi har vår första kanarier som medlem. Chatarina är född på Teneriffa men bor i Sverige sedan många år. Tyvärr får hon inte flyga och kan därmed inte besöka sitt gamla hemland. Chatarina hittade oss tack vare vår hemsida på internet och ville genast bli medlem i vår klubb, vilket naturligtvis godkändes. Chatarina har numera kontakt med sitt födelseland. Detta är en riktig solskenshistoria. 6 Program för kulturmöte mellan Kanarier och Skandinaver Torsdagen den 10 december :00 Öppning av utställningen i Kulturhuset. Konstverk, konsthantverk, fotografier, radioapparater och böcker. Turistfilmer från de Skandinaviska länderna och Arona kommun. 19:00 Officiell invigning i Sala Guaza. 20:00 Musikframträdanden på innergården: Aronas musikorkester och en grupp från kommunala musik- och dansskolan uppträder. Finska folkdansgruppen Hannat ja Heikit. Fredagen den 11 december :00 Föredrag om Vikingarna på spanska. Föredragshållare: Marit Sörum. Sala Guaza Föredrag om Vikingarna på norska. Föredragshållare: Marit Sörum. Sala Guaza Dokumentärfilm om De första svenskarna i Los Cristianos. Föredragshållare Pablo González Dorta, direktör på Vintersol och Birgit Alander 18:00 Föredrag om Alfred Nobel och Nobelprisen. Föredragshållare: Lennart Fröberg. Videofilm om Nobelprisutdelningen i Stockholm. Sala Guaza. 19:00 Dokumentärfilmer: Bärgningen av skeppet Wasa Gotland Sveriges Teneriffa. 20:00 Musikaliskt framträdande i Kulturhusets innegård: Norsk trio Norwegian Breeze. Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit. Lördagen den 12 december :00 Animerad film av Ivo Caprino, baserad på norska legender. 12:00 Föredrag om kultur, seder och bruk i Skandinavien och på Kanarieöarna. 13:00 Musikaliskt framträdande. Norsk trio Norwegian Breeze Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit.

7 14:00 Jultomten anländer Godisutdelning till barnen. Skandinaviska barn från Svenska kyrkan, klädda i Luciakläder bjuder på pepparkakor. 14:00 Provsmakning av olika typiska skandinaviska och kanariska rätter. 16:00 Sagoläsning om Barna Hedenhös åker bananbåt till Kanarieöarna. 16:30 Framträdande av barngrupp från Svenska kyrkan. Pippi Långstrump. 17:45 Lotteridragning av Fred Olsens båtbiljetter. 18:00 Avslutning av mötet mellan Kanarier och Skandinaver. Norsk trio spelar Norwegian Breeze. Kanarisk-Svensk duo Scandinario. Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit. Aronas kommunala folkdansgrupp. Söndagen den 13 december Ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan Lucia med tärnor uppträder och sjunger i Katolska kyrkan. Parroquia de Nuestra Senora del Carmen. Kanarian ja Pohjolan Kulttuuritapahtuman ohjelma Torstai 10 Joulukuuta 17:00 Näyttelyn avaus Kultuuritalolla Los Cristianossa: Taidemaalauksia, valokuvia, antiikiradioita ja pohjoismaisia kirjakäänöksiä espanjaksi. Turistifilmejä pohjolan maista ja Aronan kunnansta pyörii jatkuvasti TV-ruudussa. 19:00 Kanarialaisten ja Skandinaavien kultturipäivien virallinen avaus. Guaza salissa Aronan kunnan orkesteri soittaa pohjoismaalaista musiik-kia ja myös Aronan kunnallinen - musiikki ja tansikoulu esintyy. Kulttuuritalon sisäpihan näyttämöllä. Kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Suomesta esiintyy. Kulttuuriktalon sisäpihan näyttämöllä. Perjantai 11 joulukuuta 11:00 Esitelmä: Viikinkiaika espanjan kielellä. Guaza Sali. Esitelmöitsiä Marit Sörum Norjasta 16:00 Esitelmä: Viikinkiaika norjan kielellä. Guaza Sali. Esitelmöitsiä Marit Sörum 17:00 Dokumenttifilmi Ensimmäiset ruotsalaiset Los Cristianossa Esitelmöitsiä Pablo González Dorta, Vintersolin toimitusjohtaja sekä Birgit Alander, yksi ensimmäisistä ruotsalaisista jotka tulivat Los Cristianokseen. Guaza Sali. 18:00 Esitelmä: Alfred Nobelista ja Nobelpalkinnoista Esitelmöitsiä: Lennart Fröberg. Videofilmi Tukholman Nobelpalkintojen jakotilaisuudesta. Guaza Sali. 19:00 Dokumentti filmien esitys. Chasna Sali. - Wasa-laivan pelastusnosto - Gotlannin-saari, Ruotsin Teneriffa 20:00 Esiintymiset sisäpihan näyttämöllä: Norjalainen trio Norwegian Breeze. Suomalainen kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Lauantai 12 joulukuuta 12:00 Ivo Caprinon norjalaisen legendan animaattio filmi. Chasna Sali. 12:00 Esitelmä: Pohjoismaisia ja kanarialaisia kulttuuripiirteitä. Esitelmöitsiät: Skandinavisen kerhon edustajat. Guaza Sali. 13:00 Musikaaliset esitykset sisäpihalla: Norjalainen trio Norwegian Breeze, Suomalainen kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Joulupukki saapuu Los Cristianoksen Kultuuritalolle jakamaan namusia lapsille. Lucia pukuiset Ruotsalaisen kirkon lapset jakavat piparkakkuja. 14: Maistajaiset: pohjoismaalaisa ja kanarialaisia makupaloja ja juomaa on tarjolla sisäpihalla. 16:00 Satuhetki: Milenios-perheen pikkuiset matkustavat banaaniveneessä Teneriffalle. 16:30 Ruotsalaisen kirkon lapsiryhmän esitys Peppi Pitkätossu. 17:45 Fred. Olsen-laivamatkojen arpajaisten vetotilaisuus. 18:00 Kulttuuritilaisuuden päättäjäiset jonka jälkeen sisäpihan näyttämöllä: - Norjalainen trio Norwegian Breeze - Kanarialais-Ruotsalainen duo Scandinario - Suomalainen kansantan-huryhmä Hannat ja Heikit - Aronan kunnan kansantanssiryhmä. Sunnuntai 13 joulukuuta 10:00 Ekumeeninen jumalanpalvelus Los Cristianok-sen Ruotsalaisessa kirkossa, pohjoismaalaiset papit sekä katollisen kirkon pappi osallistuvat Lucía kulkue esiintyy ja laulaa, ruotsalainen perinne, Los Cristianoksen katollisessa kirkossa, Parroquia de Nuestra Senora del Carmen. Ansvarig utgivare: Epost: Redaktör: Christine Dunkler Epost: Hemsida: 7

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 8 december 2012, kl. 11.15-12.30 1 Plats: Svenska kyrkan i Los Cristianos. Närvarande: 56 medlemmar, varav 4 med lämnade fullmakter, av 246 medlemmar.

Läs mer

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl

Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl Asociacón Club Escandinavo Sur Årsmöte. Tid: Lördagen den 29 november 2008, kl. 11.00-14.00 1 Plats: Kulturhuset i Los Cristianos. Närvarande: 42 medlemmar. 1 Mötets öppnande. Ordförande Bengt Sjöberg

Läs mer

November 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur

November 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias November 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. V i närmar oss med raska steg den årliga föreningsstämman. För att få delta på föreningsstämman den 5 december

Läs mer

November 2010 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur

November 2010 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias November 2010 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig sommar hemma i Skandinavien och att det ska bli lika trevligt

Läs mer

Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade på mötet.

Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade på mötet. Club Escandinavo Sur Ordinarie föreningsstämma Tid: 5 december 2015 kl. 11.00-13.33 Plats: Centro Cultural, Los Cristianos Närvarande: 91 fysiska personer, 52 via fullmakter, totalt 143 medlemmar var representerade

Läs mer

November 2012 Årgång 18 Asociación Club Escandinavo Sur

November 2012 Årgång 18 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias November 2012 Årgång 18 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig sommar hemma i Skandinavien och att det ska bli lika trevligt

Läs mer

November 2011 Årgång 17 Asociación Club Escandinavo Sur

November 2011 Årgång 17 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias November 2011 Årgång 17 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig sommar hemma i Skandinavien och att det ska bli lika trevligt

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

September 2013 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur

September 2013 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias September 2013 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur Ordförande har ordet! H ej på er alla Skandinaver och klubbkamrater! En ny säsong närmar sig av vår trevliga samvaro på Teneriffa.

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Asociación Club Escandinavo Sur

Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias Club Escandinavo Sur Årgång 15 APDO 178 November 2008 ES 386 50 Los Cristianos Tenerife, Spain Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet Det första jag hoppas är att alla

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Monte Viñas Föreningsstämma 2010

Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Monte Viñas Föreningsstämma 2010 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i kommunsalen, Manilva, lördagen den 3 april 2009 kl. 11.15-13.15. 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB)

1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) Tynningö 2011-08-31 Föreningsstadgar 1 Föreningens namn Föreningens namn är: Tynningö/ Ramsö Byalag & Bygdegårdsförening (TRBB) 2 Föreningens ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politisk och

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Januari 2009 Årgång 15 Asociación Club Escandinavo Sur

Januari 2009 Årgång 15 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias Januari 2009 Årgång 15 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag har nu suttit i Skandinaviska klubbens styrelse i drygt ett år, först som sekreterare och nu som nyvald

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993

Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 Stadgar för Hälsingekatten ansluten till SVERAK Bildad 20 maj 1993 1 Benämning, tillhörighet och syfte 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Hälsingekatten, vilket förkortas HÄK. 1.2 Klubben

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

PROTOKOLL 2008-04-28. 1 Stämmans öppnande Styrelseordförande Ruben Hansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Bostadsrättsföreningen Egen Härd i Örebro Föreningsstämma 2008 PROTOKOLL 2008-04-28 1 (2) Plats: Stadsträdgårdens restaurang, Örebro Tid: 2008-04-28, kl. 19:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista (Bil.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

September 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur

September 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias September 2015 Årgång 21 Asociación Club Escandinavo Sur Ordförande har ordet! H ej på er alla Nordbor och klubbkamrater! En ny säsong närmar sig av vår trevliga samvaro på Teneriffa.

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI

PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 24 APRIL 2016 PÅ LYGNEVI PROTOKOLL Vid föreningsstämman var cirka 250 personer närvarande, varav ungefär 170 av dem medlemmar i föreningen. 1. Mötets öppnande Linus Nordling öppnade

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stadgar för BMW Sport Club

Stadgar för BMW Sport Club Stadgar för BMW Sport Club 1 Namn Klubbens namn är BMW Sport Club, vilket förkortas BMWSC. 2 Natur och ändamål BMWSC är en ideell förening utan ekonomiska, politiska, eller religiösa intressen. Klubben

Läs mer