November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur"

Transkript

1 Tenerife Noticias November 2009 Årgång 16 Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet. J ag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig sommar hemma i Skandinavien och att det ska bli lika trevligt här på Teneriffa under vintern. A lla våra duktiga aktivitetsledare är i full gång för att vi alla skall få en berikande tillvaro här. De små informationsskrifter i A5-format som numera finns på alla skandinaviska språk går åt som smör i solsken. De är kanske en av anledningarna till att medlemsantalet är större än föregående år vid denna tidpunkt. Skandinaviska klubben är en klubb i uppåtgående. D en största anledningen till klubbens uppgång är nog trots allt när det går med djungeltelegrafen att Skandinaviska klubben är den bästa av klubbar med många fina aktiviteter, ja det kan t o m löna sig rent ekonomiskt. V i närmar oss med raska steg den årliga föreningsstämman. För att få delta på föreningsstämman den 19 december 2009 skall medlemsavgiften vara betald senast sista expeditionsdagen före stämman. Glöm inte att om ni har en fullmakt att föra någon annans talan skall den registreras samtidigt med er egen registrering före mötet. Vi öppnar portarna en halvtimme före mötesstarten för att hinna med. Kom i tid. J ag har nu suttit i klubbens styrelse i 2 år varav det sista som dess ordförande och trivs förträffligt. Egentligen är det inte så svårt att trivas i ett så här kamratligt och kunnigt team där alla hjälps åt till bra lösningar. Ett stort tack alla mina medarbetare i styrelsen för det gångna verksamhetsåret. J ag vill även uppmärksamma 2 personer som har jobbat hela sommaren med vårt samarbetskulturprojekt med Arona kommun och det är Gun Martinius och Helena Somervalli som har lagt ner ett förträffligt jobb på projektet. Det har inte hela tiden varit lätt att förhandla med kanarierna kan ni tro. Mer om detta i nästa nummer. Vi ses och hörs. Styrelse: Ordförande: Vice Ordförande: Bengt Berglund Sekreterare: Urpo Flander Kassör: Monica Berling Ledamot: Inga-Greta Löfvander- Olárs Ledamot: Mats Lindskoog Ledamot: Anne-Charlotte Catrana- Olivecrona Suppleanter: Per-Erik Sandlin Eivor Fredriksson Revisorer: Christer Lundqvist Tel Monica Grusell Tel Rev. Suppleanter: Per Kroken Tel Odd Bekkerud Tel

2 Asociación Club Escandinavo Sur Kallelse till ordinarie stämma Lördagen den 19 december 2009 kl i Kulturhuset Stämman är öppen för alla som betalt medlemsavgift för verksamhetsår 2009/2010. Lokalen är öppen för registrering och fullmakter från kl Dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd. 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst. 4 Val av mötets ordförande och sekreterare. 5 Fastställande av dagordning. 6 Val av två justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare. 7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 8 Resultat-och balansräkning för föregående verksamhetsår. 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning och räkenskaper under föregående verksamhetsår. 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 11 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår. 12 Framläggande och fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 13 Val till styrelse av ordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter. 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. 15 Val av valberedning och suppleanter. 16 Behandling av styrelsens förslag. 17 Behandling av förslag från medlemmar. 18 Övriga frågor. 19 Mötets avslutande. 2

3 Resultaträkning Ekonomiskt resultat för år Intäkter: Utfall Budget Utfall Budget Medlemsavgifter Räntor Förs. Kompendium Summa: Kostnader: Stadgar Hemsida Hyror Telefonkostnader Tidn.annons Bil/Resekostnader Marknadsföring Aktiviteter Resor Subv Bankkostnad Administration Datorkostnad Möteskostnad Inköp material Projekt Arona Övr. kostnader Summa: Årets resultat Balansräkning Tillgångar: Skulder/Kapital: Kassa 46 Kapital Banco Santander Årets vinst 275 Svensk bank 24 Utg, behållning: Golfbongar Summa: Övriga tillgångar Bridge: 424 Golf: 183 Utflykter: 80 Boule (x) : Teneriffaboken: 42st till ett värde av = x) Anledningen till Boulens negativa resultat är att priser till tävlingar är inköpta under sommaren men att detta kommer att täckas av kommande säsongs startavgifter. 3

4 Verksamhetsberättelse 2008/2009 Styrelse och revisorer Efter ordinarie föreningsstämma består styrelsen av: (ordförande), Bengt Berglund (v. ordförande), Monica Berling (kassör), Urpo Flander (sekreterare), Anne-Charlotte Catrana-Olivecrona (ledamot) Inga-Greta Löfvander-Olárs (ledamot) Mats Lindskog (ledamot). Eivor Fredriksson (suppleant) Per-Erik Sandlin (suppleant) Revisorer är Christer Lundquist och Monica Grusell. Revisorssuppleanter: Odd Bekkerud och Per Kroken. Medlemmar Antalet medlemmar har ökat till totalt 220 (30/9 2009) en ökning med 23% sedan förra året. Mötesverksamhet Ordinarie föreningsstämma hölls i Kulturhuset den 29 november Vi hade ett allmänt möte i Kulturhuset den 28 mars 2009 där vi dels diskuterade säsongen som gått och dels kommande säsong. Protokollet finns på hemsidan och i föreningspärmen. Styrelsen har hållit 10 st sammanträden. Aktiviteter I klubbens regi arrangeras ett antal olika aktiviteter under vinterhalvåret (okt mars). Aktivitetssamordnare är Anne- Charlotte Catrana-Olivecrona. Alla aktiviteter skall vara självbärande, d v s deltagaravgifterna skall täcka kostnaderna för aktivitetens bedrivande. Aktiviteterna får inga medel från styrelsen och ger ej heller klubben något överskott. En beskrivning över verksamheterna finns på vår hemsida. Övrigt Klubben har haft sin expedition och anslagstavla i Svenska kyrkan, och haft öppet onsdagar kl (okt-mars). Klubben har avtal med Svenska kyrkan om hyra av lokaler m m. Klubben har infört ett nytt registersystem för att lättare kunna hålla medlemmarnas adresser uppdaterade och har införskaffat ett bokföringsprogram för att underlätta arbetet för kassören. Klubbtidningen Tenerife Noticias har kommit ut 4 gånger. Via lokaltidningen Sveriges Nyheter har klubben kostnadsfritt haft en informationsspalt om resor, sammanträden etc. varje vecka. En uppdaterad hemsida gör att medlemmarna får snabbare information numera. Klubben är representerad i nätverket Kris- och katastrofberedskap på Tenerife. Vår representant är Inga-Greta Löfvander-Olárs. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till alla aktivitetsledare och andra personer som varit engagerade i klubbens verksamhet under det gångna verksamhetsåret och förgyllt tillvaron på Teneriffa. Los Cristianos , ordförande, Bengt Berglund, vice ordförande, Monica Berling, kassör, Urpo Flander, sekreterare, Anne-Charlotte Catrana- Olivecrona,, ledamot Inga-Greta Löfvander-Olárs, ledamot Mats Lindskoo, ledamot Eivor Fredriksson, suppleant Per-Eric Sandlin, suppleant. Revisionsberättelse Undertecknad, av Acociación Club Escandinavo Sur utsedda revisorer, har efter granskning av oss förelagda handlingar, verifikationer och protokoll, funnit att dessa är utan anmärkning. I bokföringen upptagna belopp överensstämmer med förelagda verifikationer. Vi vill med ledning av ovanstående därför rekommendera full och tacksam ansvarsfrihet till styrelse och kassör för 2008/2009 års förvaltning. Los Cristianos Christer Lundqvist Odd Bekkerud Valberedningens förslag av ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisorer för 2009/10 Styrelse: Ordförande:, omval 1 år. Övriga ordinarie ledamöter: Monika Berling, omval 2 år. Ann-Charlott Catrana- Olivecrona, omval 2 år. Urpo Flander, omval 2 år. Bengt Berglund, kvarstår 1 år. Inga-Greta Löfvander-Olárs, kvarstår 1 år. Mats Lindskoog, kvarstår 1 år. Suppleanter: Eivor Fredriksson, omval 1 år. Marit Sörum, nyval 1 år. Revisorer: Ordinarie: Per-Erik Sandlin, nyval 1 år Monika Grusell, omval 1 år Suppleanter: Per Kroken, omval 1 år. Odd Bekkerud, omval 1 år. För valberedningen: Lennart Fröberg, Gun Martinius och Ulf Sandegren. 4

5 Röstning genom ombud. Enligt stadgarnas 3, andra stycket, kan röstning ske genom ombud. Med anledning av att skrivningen i stadgarna i detta stycke är något knapphändig, lämnar styrelsen här kompletterande anvisningar för hur omröstning genom ombud ska ske för att vara giltig. Såväl fullmaktsgivaren som dennes ombud ska vara röstberättigade medlemmar i Föreningen vid den stämma där fullmakten ska användas. Fullmakten ska vara skriftlig och helst bevittnad. Av fullmakten ska tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och vem som är dennes ombud. Av fullmakten ska vidare tydligt framgå fullmaktens omfattning, dvs vilken stämma den avser. Fullmakten ska ha avlämnats till presidiet eller dess företrädare och registrerats senast vid mötets öppnande för att vara giltig på stämman. Flera typer av majoritet De flesta känner till att mötesmajoriteten fäller utslaget. Vad som är mindre känt är att det finns flera typer av majoritet. Styrelsen vill därför kort klargöra vad som gäller beträffande majoritetsröstning. Det finns således flera typer av majoritet. Enkel majoritet - i sakfrågor Kvalificerad majoritet - vid stora förändringar Relativ majoritet - vid personval Enkel majoritet är den vanligaste formen av majoritetskrav och innebär att det förslag som uppnår mer än hälften av rösterna segrar. Praktiskt taget alla beslut i sakfrågor och formella frågor tas med enkel majoritet. Vid en votering måste segrande förslag uppnå mer än femtio procent av rösterna. Därför får aldrig fler än två förslag eller grupper av förslag) ställas mot varandra i en voteringsomgång. Kvalificerad majoritet. Vid beslut av stor principiell eller praktisk betydelse brukar kvalificerad majoritet tillämpas. Vid ändring av Föreningens stadgar eller upplösning av Föreningen krävs 2/3- dels majoritet av rösterna. Relativ majoritet innebär att det eller de förslag som får flest röster väljs, även om röstetalet långt understiger femtio procent. Denna beslutsform tillämpas normalt endast i samband med personval. Los Cristianos den 23 november Styrelsen Tryckfelsnisse I förra numret gick det lite för snabbt med några texter. För det första var inte paret /Sven Karlsson ensamma om tredjeplatsen i Bridge KM. Den delade de med paret Lennart Modén/Ingrid Öberg-Modén. Ber om ursäkt för detta! För det andra så är det inte Skandinaviska klubben som arrangerar sällskapsboulen på banorna vid Oasis måndagar och torsdagar. Det är Svenska klubben. Skandinaviska klubben arrangerar sitt sällskapsspel på Playa Las Vistas dessa dagar. Båda arrangörerna välkomnar alla Skandinaver att delta på båda banorna. På Playa Las Vistas stranden krävs det lite mer styrka att spela, eftersom kloten inte rullar i sanden. På banorna vid Oasis är det däremot lite lättare. Vi är lika välkomna på båda platserna. Själv alternerar jag glatt mellan banorna. Tävlingsspelet i Skandinaviska klubbens regi spelas varje tisdag kl på banorna vid Oasis. 5 Tröja med klubblogo För att känna sig som en riktig medlem kan man köpa en tröja med klubbens logga. Klubbtröjan är royalblå. Den finns att köpa i affären A M Bordados på Calle Amalia Alayon, som går från Hotel Reveron till Kulturhuset. Det går även att få sytt loggan på egna kläder. Fritt fram för fantasi! Nytt om Epost Numera kan alla klubbmedlemmar få en egen seriös e- postadress på vår server helt gratis. Ex: E-posten går att nå från vilken dator som helst i världen. För mer information kontakta Ulf Lundquist tel eller Busskort till Titzabussarna. Förut har man kunnat köpa busskort (sk. Bono) i pappersaffären i hörnan vid Calle General Franco och Peatonal Estocolmo, vid Rest. Linares. De säljer inte Bono längre. Istället finns de på andra våningen hos Supermercado Carolina. Edel Schultz til minne. Edel Schultz bodde i 6. etasje på Guayero sammen med sin mann Knut, derfor var de for våre naboer å regne. Vi hadde felles interesser, sånn som det spanske språket og Seniordans. Hun var ivrig deltaker og delvis leder av Hispanordicos, dvs. samtaler på spansk, og så danset hun Seniordans/Linedans både hos Liv Aas på Los Tarajales og hos meg på Tropico. Sist vinter var hun mye syk og følte seg uvel, men hun kom på dansen og hadde mye glede av den. Stor ble min sorg da jeg fikk vite at Edel led av kreft. Hun skulle ha feiret 80 år den 13. desember i år, men døde dessverre i juli måned.

6 Edel passet til sitt navn, for hun var virkelig en edel person. Jeg er glad for å ha hatt henne som en god nabo og venn med felles interesser. Vi som var så heldige å kjenne henne, vil savne hennes smil og varme vesen i framtiden. Vi lyser fred over Edels minne. Rita Tollefsen Säsongens utflykt, till Chio en riktig höjdare! Årets Chio resa genomfördes med ca 30 deltagare. Målsättningen med resan är bl.a att vi skall få möjlighet att träffas och umgås på ett enkelt sätt vilket jag tycker vi lyckades väl med. Ett nytt inslag för mig var besöket av en magerhungrig vildhund som blev bjuden på rikligt med mat (undrar om hans mage klarade av detta?). Intressant var också när Eivor informerade oss om att det nästan var på dagen 100 år sedan senaste vulkanutbrottet skedde i detta område. Jag ser redan fram emot nästa års resa hit upp. Inget kunde ha blivit bättre, underbart väder, god mat, trevlig samvaro, spännande tävlingar. Rent ut sagt en fantastisk dag! Ett stort tack till Anne- Charlotte, Christine, Ulf, Urpo, Anja som har dragit det tunga lasset för att kunna genomföra denna dag. Mats Lindskoog Höstens första vandring söndagen den 8/ personer klev av bussen i La Tejita i den starka vinden. Nästan med en gång flög den första kepsen, och senare fick min keps vingar. Sedan var det ingen som hade keps på sig. Vi fortsatte över sanddynerna och kände sanden piska oss i ansiktet. Så, man får gratis peeling på våra vandringar! Nu var frågan - ville någon gå upp på Montaña Roja? Nio tappra ville det. Efteråt fick vi höra att vinden varit så hård att det varit svårt att hålla sig på den smala stigen. Det hjälpte inte att man vände sig till de högre makterna. De nio tuffingarna fick ta sig ner själva. Och det gick ju bra. Vi som inte var så tuffa gick i medvind till en utsiktsplats. Jag var så glad att mina ben kändes så stabila, det kändes som om jag flög fram. Då gjorde jag en mindre vacker buklandning på den steniga stigen. Vad hände? Nerförsbacke och vind i ryggen, ska man väl klara. Mina medvandrare kom genast och frågade hur det gick. Inget ben var brutet i alla fall, men ve och fasa, mina nya ¾ långa byxor hade fått en reva. Och under revan, ett skrapsår. Plåster på! Sedan tog vi varsin Läkerol, för det var vi förtjänta. Vi återvände till vår mötesplats, och därifrån gick vi alla till El Medano och en god måltid. I bussen hem var vi mätta, nöjda, glada och litet trötta. Precis som det skulle vara efter en bra vandring. Asta Polsäter Kanarisk medlem Vi har vår första kanarier som medlem. Chatarina är född på Teneriffa men bor i Sverige sedan många år. Tyvärr får hon inte flyga och kan därmed inte besöka sitt gamla hemland. Chatarina hittade oss tack vare vår hemsida på internet och ville genast bli medlem i vår klubb, vilket naturligtvis godkändes. Chatarina har numera kontakt med sitt födelseland. Detta är en riktig solskenshistoria. 6 Program för kulturmöte mellan Kanarier och Skandinaver Torsdagen den 10 december :00 Öppning av utställningen i Kulturhuset. Konstverk, konsthantverk, fotografier, radioapparater och böcker. Turistfilmer från de Skandinaviska länderna och Arona kommun. 19:00 Officiell invigning i Sala Guaza. 20:00 Musikframträdanden på innergården: Aronas musikorkester och en grupp från kommunala musik- och dansskolan uppträder. Finska folkdansgruppen Hannat ja Heikit. Fredagen den 11 december :00 Föredrag om Vikingarna på spanska. Föredragshållare: Marit Sörum. Sala Guaza Föredrag om Vikingarna på norska. Föredragshållare: Marit Sörum. Sala Guaza Dokumentärfilm om De första svenskarna i Los Cristianos. Föredragshållare Pablo González Dorta, direktör på Vintersol och Birgit Alander 18:00 Föredrag om Alfred Nobel och Nobelprisen. Föredragshållare: Lennart Fröberg. Videofilm om Nobelprisutdelningen i Stockholm. Sala Guaza. 19:00 Dokumentärfilmer: Bärgningen av skeppet Wasa Gotland Sveriges Teneriffa. 20:00 Musikaliskt framträdande i Kulturhusets innegård: Norsk trio Norwegian Breeze. Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit. Lördagen den 12 december :00 Animerad film av Ivo Caprino, baserad på norska legender. 12:00 Föredrag om kultur, seder och bruk i Skandinavien och på Kanarieöarna. 13:00 Musikaliskt framträdande. Norsk trio Norwegian Breeze Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit.

7 14:00 Jultomten anländer Godisutdelning till barnen. Skandinaviska barn från Svenska kyrkan, klädda i Luciakläder bjuder på pepparkakor. 14:00 Provsmakning av olika typiska skandinaviska och kanariska rätter. 16:00 Sagoläsning om Barna Hedenhös åker bananbåt till Kanarieöarna. 16:30 Framträdande av barngrupp från Svenska kyrkan. Pippi Långstrump. 17:45 Lotteridragning av Fred Olsens båtbiljetter. 18:00 Avslutning av mötet mellan Kanarier och Skandinaver. Norsk trio spelar Norwegian Breeze. Kanarisk-Svensk duo Scandinario. Finsk folkdansgrupp Hannat ja Heikit. Aronas kommunala folkdansgrupp. Söndagen den 13 december Ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan Lucia med tärnor uppträder och sjunger i Katolska kyrkan. Parroquia de Nuestra Senora del Carmen. Kanarian ja Pohjolan Kulttuuritapahtuman ohjelma Torstai 10 Joulukuuta 17:00 Näyttelyn avaus Kultuuritalolla Los Cristianossa: Taidemaalauksia, valokuvia, antiikiradioita ja pohjoismaisia kirjakäänöksiä espanjaksi. Turistifilmejä pohjolan maista ja Aronan kunnansta pyörii jatkuvasti TV-ruudussa. 19:00 Kanarialaisten ja Skandinaavien kultturipäivien virallinen avaus. Guaza salissa Aronan kunnan orkesteri soittaa pohjoismaalaista musiik-kia ja myös Aronan kunnallinen - musiikki ja tansikoulu esintyy. Kulttuuritalon sisäpihan näyttämöllä. Kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Suomesta esiintyy. Kulttuuriktalon sisäpihan näyttämöllä. Perjantai 11 joulukuuta 11:00 Esitelmä: Viikinkiaika espanjan kielellä. Guaza Sali. Esitelmöitsiä Marit Sörum Norjasta 16:00 Esitelmä: Viikinkiaika norjan kielellä. Guaza Sali. Esitelmöitsiä Marit Sörum 17:00 Dokumenttifilmi Ensimmäiset ruotsalaiset Los Cristianossa Esitelmöitsiä Pablo González Dorta, Vintersolin toimitusjohtaja sekä Birgit Alander, yksi ensimmäisistä ruotsalaisista jotka tulivat Los Cristianokseen. Guaza Sali. 18:00 Esitelmä: Alfred Nobelista ja Nobelpalkinnoista Esitelmöitsiä: Lennart Fröberg. Videofilmi Tukholman Nobelpalkintojen jakotilaisuudesta. Guaza Sali. 19:00 Dokumentti filmien esitys. Chasna Sali. - Wasa-laivan pelastusnosto - Gotlannin-saari, Ruotsin Teneriffa 20:00 Esiintymiset sisäpihan näyttämöllä: Norjalainen trio Norwegian Breeze. Suomalainen kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Lauantai 12 joulukuuta 12:00 Ivo Caprinon norjalaisen legendan animaattio filmi. Chasna Sali. 12:00 Esitelmä: Pohjoismaisia ja kanarialaisia kulttuuripiirteitä. Esitelmöitsiät: Skandinavisen kerhon edustajat. Guaza Sali. 13:00 Musikaaliset esitykset sisäpihalla: Norjalainen trio Norwegian Breeze, Suomalainen kansantanhuryhmä Hannat ja Heikit Joulupukki saapuu Los Cristianoksen Kultuuritalolle jakamaan namusia lapsille. Lucia pukuiset Ruotsalaisen kirkon lapset jakavat piparkakkuja. 14: Maistajaiset: pohjoismaalaisa ja kanarialaisia makupaloja ja juomaa on tarjolla sisäpihalla. 16:00 Satuhetki: Milenios-perheen pikkuiset matkustavat banaaniveneessä Teneriffalle. 16:30 Ruotsalaisen kirkon lapsiryhmän esitys Peppi Pitkätossu. 17:45 Fred. Olsen-laivamatkojen arpajaisten vetotilaisuus. 18:00 Kulttuuritilaisuuden päättäjäiset jonka jälkeen sisäpihan näyttämöllä: - Norjalainen trio Norwegian Breeze - Kanarialais-Ruotsalainen duo Scandinario - Suomalainen kansantan-huryhmä Hannat ja Heikit - Aronan kunnan kansantanssiryhmä. Sunnuntai 13 joulukuuta 10:00 Ekumeeninen jumalanpalvelus Los Cristianok-sen Ruotsalaisessa kirkossa, pohjoismaalaiset papit sekä katollisen kirkon pappi osallistuvat Lucía kulkue esiintyy ja laulaa, ruotsalainen perinne, Los Cristianoksen katollisessa kirkossa, Parroquia de Nuestra Senora del Carmen. Ansvarig utgivare: Epost: Redaktör: Christine Dunkler Epost: Hemsida: 7

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera!

Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! RTP-S Nr 4. 2009 PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP i STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT Leva sitt liv trots skadan På sladd i lera! Vi önskar alla annonsörer God Jul & Gott Nytt År PS PRÄNTAB & SÄTTAB Alafors - Tel. 0303-74

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer