RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor"

Transkript

1 RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

2

3 Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

4 Innehåll Inledning 5 Sammanfattning 5 Resultat 8

5 Inledning Svenska Idrottslärarföreningen, en intresseförening inom Lärarnas Riksförbund, har under vårterminen 2013 genomfört en enkätundersökning bland sina medlemmar. Syftet är att få en samlad bild av idrottslärarnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden. De resultat som redovisas bygger på svar från drygt yrkesverksamma idrottslärare. Sammanfattning Lärarnas Riksförbund har av tradition en större andel medlemmar bland lärarna i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Det syns i vår undersökning genom att färre än hälften, 43 procent, av lärarna som undervisar i grundskolan uppger att de undervisar i årskurs F-3, medan motsvarande andel är 68 procent i både årskurserna 4-6 och 7-9. Då eleverna i årskurs F-3 i stort sett har lika mycket idrottsundervisning som i andra årskurser betyder det antingen att deras idrottslärare är medlemmar i den andra lärarorganisationen, alternativt att undervisningen bedrivs av personer som inte är idrottslärare, till exempel fritidspedagoger och annan fritidspersonal. I och med det nya systemet med lärarlegitimation betonas från statens håll tydligare än tidigare att alla elever har rätt att undervisas av ämnesbehöriga, utbildade lärare. Därför efterfrågar vi en tydligare uppföljning av detta från Skolverkets sida. Många idrottslärare undervisar enbart i idrott och hälsa, ett ämne med relativt få veckotimmar för eleverna. Det innebär att antalet klasser och elever en idrottslärare ansvarar för ofta är stort. Närmare 70 procent av våra svarande lärare lämnar varje termin 150 eller fler omdömen inför utvecklingssamtal, nästan två av tio idrottslärare lämnar omdömen om 250 eller fler elever. Det är också hälften av lärarna som uppger att de ansvarade för betygsättning av 150 eller fler elever under vårterminen. Både att skriva omdömen, och att sätta betyg, ställer höga krav på att läraren dokumenterar elevernas prestationer och utveckling på ett systematiskt vis, och att göra detta för flera 100 olika individer är en utmanande och tidskrävande arbetsuppgift. 5

6 Bland de svarande lärarna har över 80 procent minst en idrottslärarkollega på skolan. Av dem som inte har det uppger ungefär hälften att de ändå kan diskutera undervisning, bedömning med mera med någon annan lärare. Det är vanligast att diskussionerna då förs med en idrottslärare på en annan skola, men kan också vara med en lärare i ett annat ämne vid ämnesträffar i kommunen/hos huvudmannen. Några få uppger att de diskuterar sin idrottsundervisning via internetforum. Med tanke på hur forskningen på senare år lyft fram vikten av kollegialt lärande och möjlighet för lärare att utveckla sin undervisning tillsammans med kollegor, är det viktigt att både lärarna själva och arbetsgivaren ser till att det finns utvecklingsmöjligheter även för de lärare som är ensamma i sitt ämne på skolan. Inte minst i relation till det ovan sagda är det en oroväckande stor andel av lärarna som uppger att de inte alls deltar i ämnesrelaterad fortbildning. Knappt hälften, 47 procent, räknade med att ha noll dagar av ämnesrelaterad fortbildning under läsåret 2012/13. En fjärdedel räknade med att ha en dag och en dryg fjärdedel två dagar eller mer. Av lärarna som inte alls räknade med någon ämnesrelaterad fortbildning under läsåret hade 30 procent inte heller fått någon sådan de senaste fem åren. Fortbildning är ett gemensamt ansvar för läraren och arbetsgivaren men en fråga man kan ställa sig är om det helt enkelt inte finns tillräckligt mycket relevant fortbildning för idrottslärare att söka sig till. Inom Svenska Idrottslärarföreningen ordnar vi fortbildning för idrottslärare runt om i landet, fortbildningar som är mycket uppskattade och populära, men vi har inte möjligheten att nå ut till alla som behöver fortbildning utan skolhuvudmännen och lärosätena måste också samverka för en bättre fortbildning för idrottslärare. När det gäller den fysiska arbetsmiljön för idrottslärarna har en majoritet av lärarna tillgång till en egen arbetsplats/arbetsrum i anslutning till idrottshallen, men två av tio idrottslärare har enbart arbetsplats i skolans huvudbyggnad. Många av dem är dock lärare som inte har tillgång till en fast idrottshall, en grupp som vi återkommer till. När det gäller arbetsmiljön där undervisningen bedrivs är lärarna mest miss- 6

7 nöjda med städningen och tillgången till förrådsutrymmen. Något som är mycket oroväckande är att nästan två av tio idrottslärare inte vet när de fasta redskapen i idrottshallen kontrollerades senast och endast tre av tio lärare i fristående skola uppger att redskapen kontrollerats under innevarande läsår. Vi ställde ett antal frågor om förutsättningarna att bedriva undervisning som svarar mot kursplanens mål. Här kan vi se att den faktor som faller ut sämst är schemaläggningen där närmare fyra av tio lärare uppger att schemat ger mindre goda, eller inga alls, förutsättningar att leva upp till kursplanen. När det gäller den vardagliga undervisningen har schemat brister när det gäller tid för eleverna att byta och duscha, alltså otillräckliga mellanrum mellan idrott och andra lektioner, men också med att lektionerna ligger så tätt att det inte finns tillräckligt utrymme för läraren att samtala med elever, reflektera och dokumentera. Utöver detta tillkommer problem med att skapa förutsättningar för mer specifika delar av kursplanen som friluftsliv och simning som kräver att ordinarie scheman bryts och därmed påverkar andra ämnen och lärare. Slutligen vill vi kommentera möjligheten att bedriva god idrottsundervisning vid fristående skolor. Det är till exempel klart vanligare att man vid fristående skolor inte har tillgång till en egen idrottshall utan undervisningen bedrivs i huvudsak i hyrda lokaler. När kommunala skolor alltmer arbetar med internhyror så blir detta även alltmer en realitet för deras idrottslärare. När idrottsundervisning i stor utsträckning bedrivs utomhus, på gym och i hyrda lokaler utan fasta idrottsredskap finns inte möjlighet att genomföra alla de moment som kursplanen kräver. Av lärarna i fristående skolor svarar hälften att de alltid har tillgång till en idrottshall och en fjärdedel att all undervisning bedrivs i en annan lokal än en idrottshall. Av de lärare som uppger att all undervisning bedrivs i en annan lokal svarar i sin tur 56 procent att de har mindre goda och 12 procent att de inte alls har lokalmässiga förutsättningar att leva upp till kursplanens mål. Skollagen är tydlig, alla elever ska ha samma förutsättningar att nå uppsatta mål, då måste det också ställas krav på ändamålsenliga lokaler på alla skolor, oavsett huvudman. 7

8 Resultat Det är drygt lärare som svarat på våra frågor.1 Av dem är 52 procent män och 48 procent kvinnor. I gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9 är männen också i majoritet men i årskurserna F-3 och 4-6 är det fler kvinnor än män som undervisar i idrott och hälsa. Hur gammal är du? Vi ser att de svarande lärarna är ganska jämnt fördelade på de olika åldersgrupperna, vilket är positivt för den framtida försörjningen av idrottslärare. Om man delar upp de svarande utifrån deras kön ser vi att det upp till 40 års ålder är ungefär lika många manliga och kvinnliga lärare bland de svarande. I grupperna och 60 och äldre är männen i majoritet medan kvinnorna är flest i gruppen Det är betydligt fler yngre lärare som är anställda i fristående skolor, nästan 20 procent av lärarna mellan år uppger att de arbetar i en fristående skola. Bland lärarna som är 60 år och äldre är det färre än tre procent som är anställd av en fristående huvudman 1 Enkäten har via e-post nått fram till ungefär lärare vilket ger en svarsfrekvens på cirka 57 procent.. 8

9 Vad har din skola för huvudman? Bland lärarna som undervisar i gymnasieskolan är nästan 15 procent anställda vid en fristående skola. Vilken typ av anställning har du? När man prövar de två ovanstående frågorna mot varandra ser vi att 92 procent av lärarna som är anställda hos en kommunal huvudman har ferietjänst medan 67 procent av lärarna hos fristående huvudman har det. Ungefär en tredjedel av lärarna i fristående skola har alltså en semestertjänst. Har du en lärarexamen avsedd för undervisning i idrott? Så gott som alla svarande har en lärarexamen avsedd för idrott. De allra flesta är enbart utbildade för idrott men ungefär en tredjedel har en nyare examen där idrott vanligen lästes i kombination med ett eller flera andra ämnen. 9

10 Vilken skolform arbetar du i? Om flera, ange den där du har merparten av din undervisning. Ungefär 72 procent av eleverna går i grundskolan, men de har å andra sidan idrott i varje årskurs vilket inte är fallet med gymnasieeleverna där många bara har idrott ett år. Gymnasielärare i idrott är därför något överrepresenterade (i förhållande till mängden undervisning som bedrivs) bland de svarande, och kanske också bland förbundets medlemmar. I nästa diagram ser vi att det är en jämn fördelning av svarande som undervisar i årskurserna 4-6 respektive 7-9 men färre som uppger att de undervisar i årskurs F-3. Då det torde bedrivas lika mycket undervisning där kan vi dra slutsatsen att de lärarna inte lika ofta är medlemmar i förbundet, eller kan det vara så att eleverna i årskurs F-3 i stor utsträckning saknar utbildade idrottslärare? Vilka årskurser undervisar du i? (Du kan markera flera.) 10

11 Vilka (idrottsrelaterade) kurser undervisar du i? Alla utbildade idrottslärare har förstås behörighet för ämnet idrott och hälsa i sin legitimation, men vi vet ännu inget om hur det kommer att se ut med de andra ämnena lärarna undervisar i. En idrottslärarexamen ger till exempel inte behörighet för kurserna inom ämnet ledarskap och organisation eller kursen pedagogiskt ledarskap. Detta kan komma att påverka lärarnas tjänster och det är viktigt att regering, riksdag och Skolverket samarbetar för att lösa eventuella frågor kring gymnasiala kurser. Undervisar du också i icke idrottsrelaterade ämnen? Det vanligaste ämnet att undervisa i utöver idrott är matematik följt av engelska. Svenska, so-ämnen och biologi är också relativt vanliga. 11

12 Har du en heltidstjänst som lärare? Av de yngsta och de äldsta lärarna uppger drygt 80 procent att deras tjänster är på heltid, i alla övriga åldersgrupper är det över 90 procent som har en heltidstjänst. Bland männen svarar 94,5 procent att de arbetar heltid mot 85,5 procent bland kvinnorna. Genomsnittlig tjänstgöringsgrad för dem som arbetar deltid är 67 procent och medianen är 75 procent. Hur många procent av en heltidstjänst undervisar du i idrott och hälsa och (i gymnasieskolan) andra idrottsrelaterade ämnen? Av de lärare som har en heltidstjänst är det 61 procent som uppger att de enbart undervisar i idrott och hälsa eller idrottsrelaterade ämnen. I diagrammen nedan visas hur många klasser de heltidsanställda lärarna undervisar i idrott respektive i andra ämnen. Det är som synes en stor spridning på hur många klasser en lärare undervisar men genomsnittet hamnar på cirka 8 klasser i idrott och när man även undervisar i andra ämnen så har man några få klasser/grupper i det eller de ämnena. De heltidsanställda lärarna som uppger att de enbart undervisar i idrott och hälsa eller idrottsrelaterade ämnen undervisar i genomsnitt 9,5 klasser i idrott. 12

13 Hur många klasser/grupper undervisar du just nu i Idrott och hälsa och (i gymnasieskolan) andra idrottsrelaterade ämnen? Bas: Lärare som uppgivit att de arbetar heltid som idrottslärare 13

14 Hur många klasser/grupper undervisar du just nu i annat ämne? Bas: Lärare som uppgivit att de arbetar heltid som idrottslärare 14

15 Hur många omdömen behöver du lämna inför utvecklingssamtal/iup denna termin? (Totalt för alla ämnen/kurser du undervisar i.) Hälften av våra svarande lärare lämnade mellan 150 och 249 omdömen under vårterminen. Nio procent av lärarna i gymnasieskolan uppger att de lämnat 300 eller fler omdömen mot sex procent i grundskolan men samtidigt är det 48 procent av lärarna i grundskolan som uppger att de lämnat 200 eller fler omdömen mot 30 procent i gymnasieskolan. I gymnasieskolan är det 40 procent av de svarande lärarna som uppger att de lämnade färre än 150 omdömen, i grundskolan är det 23 procent av lärarna som lämnade så få omdömen. Bland lärarna i grundskolan tycks det vara lärarna i årskurs F-3 (följt av lärarna i årskurs 4-6) som lämnar flest omdömen, vilket troligen beror på att de oftare än lärare i årskurs 7-9 och gymnasieskolan undervisar i flera ämnen. 15

16 Hur många betyg sätter du denna termin? (Totalt för alla ämnen/kurser du undervisar i.) Bland lärarna i grundskolans årskurs 7-9 satte 77 procent minst 150 betyg förra terminen och tio procent satte 250 betyg eller fler. Bland lärare i gymnasieskolan var det 34 procent som satte minst 150 och drygt två procent som satte fler än 250 betyg. Hur många idrottslärare finns, utöver dig själv, på skolan? 16

17 Merparten av idrottslärarna har minst en idrottslärarkollega och de flesta har fler. Hela tio procent av de svarande uppger att de har fler än fem kollegor. Bland dem som är ensamma på sin skola uppger hälften att de ändå har någon att diskutera undervisning, bedömning och så vidare med. Vem detta är syns i nedanstående diagram. Med vem och hur diskuterar du? (Flera svar har varit möjliga.) Hur många idrottsdagar genomför ni på ett läsår? 28 procent av de svarande uppger att de har fem eller fler idrottsdagar per år. Knappt hälften så många (13 procent) uppger att de har en eller ingen idrottsdag. Ungefär en av fem uppger något av vardera två, tre eller fyra idrottsdagar. Bland lärarna i gymnasieskolan är det 17

18 hela 30 procent som uppger att de har en eller ingen idrottsdag per år medan det i grundskolan i stället är hela 35 procent som har fem eller fler idrottsdagar och drygt 26 procent som uppger att de har fyra. Bland lärare i fristående gymnasieskolor är det ingen som uppger att de har fler än fem och drygt två procent som uppger att de har fem idrottsdagar per år. Det är samtidigt mindre vanligt bland de fristående att uppge ingen eller en, vanligast där är två idrottsdagar vilket ungefär hälften av de svarande gymnasielärarna i fristående skolor svarat. Som vi ser i nedanstående diagram är det absolut vanligast att idrottsläraren/-lärarna ansvarar för att planera idrottsdagar. Vem/vilka är ansvariga för planeringen av idrottsdagarna på din skola? (Du kan välja flera svarsalternativ.) I grundskolan tycks det vara vanligare att arbetslagen är med och planerar idrottsdagarna, men det är ändå precis lika vanligt att idrottslärarna också gör det. Ingår det i dina arbetsuppgifter att planera idrottsdagar? 18

19 Har du någon nedsättning av undervisning för detta? För så gott som alla, nio av tio, idrottslärare som har i uppgift att planera idrottsdagar ska detta samsas med övriga arbetsuppgifter utan någon specifik nedsättning. Av de få som har nedsättning rör det sig oftast om maximalt 30 minuter per vecka, några enstaka svarar att de har minuter i veckan till detta. Det behövs ofta en tydligare beskrivning av vad som förväntas av idrottsläraren utöver undervisning, som planering av idrottsdagar, genomförande av simprov etcetera så att man får tillräckligt med tid i sin tjänst till de uppgifter som ska genomföras. Idrottsdagar är ju vanligtvis något som hela skolan berörs av men man litar då ofta fullt ut på att idrottsläraren/-lärarna planerar och organiserar både elevernas aktiviteter och samtliga deltagande lärares arbete. Har din skola tillgång till en idrottshall under lektionstid? Totalt sett är det ovanligt att all idrottsundervisning bedrivs i någon annan lokal än en idrottshall. Fördelar man resultaten på skolform så är det vanligare i gymnasieskolan, endast knappt två procent av lärarna i grundskolan har svarat så. Skillnaden är dock störst om man ser till huvudman. Bland de svarande lärarna i fristående skola svarar 49 procent att de alltid har tillgång till en idrottshall och drygt 23 procent att de alltid undervisar i en annan lokal. 19

20 När det gäller var man i stället undervisar syns också en viss skillnad beroende på huvudman. Det är vanligare med gym och lektionssal bland de svarande lärarna i kommunal skola och vanligare med en bokad idrottslokal bland lärarna i fristående skola. Ytterst få lärare har längre än en kilometer från skolans huvudbyggnad till den lokal där de i huvudsak undervisar men bara fyra av tio lärare i fristående skola uppger att idrottslokalen ligger inom skolområdet och av dem har också 35 procent en kilometer eller längre från skolan till idrottslokalen. Har du tillgång till en egen arbetsplats/arbetsrum på skolan? Drygt en av tre idrottslärare tycks ha två olika arbetsplatser/arbetsrum, ett vid idrottshallen och ett i skolans huvudbyggnad. För lärare i fristående skola är det absolut vanligast (58,5 procent) att ha sitt arbetsrum i skolans huvudbyggnad men knappt nio procent av dem uppger att de inte alls har någon egen arbetsplats. 20

21 När gjordes det senast en extern kontroll av de fasta redskapen i din idrottshall? Det är oroväckande att 17 procent av de svarande lärarna inte vet när redskapen de undervisar på kontrollerades senast och ännu mer oroväckande att drygt 42 procent av lärarna i fristående skola inte vet detta. Här finns förstås ett samband med att de inte bedriver idrottsundervisning i en egen lokal, men det är trots allt lika viktigt med säkerheten för både eleverna och läraren. Tre av tio lärare i fristående skola uppger att deras redskap har kontrollerats under innevarande läsår. Hur många dagar ämnesrelaterad fortbildning räknar du med att ha under detta läsår? Nästan hälften av de svarande lärarna uppger att de inte räknade med en enda dag av ämnesrelaterad fortbildning under förra läsåret. Bland lärarna som är anställda av en fristående huvudman uppgav nästan 64 procent att de inte räknade med någon ämnesrelaterad fortbildning. 21

22 Bland dem som svarade noll på denna fråga ställde vi en följdfråga om när de senast var på ämnesrelaterad fortbildning och vanligast var att de svarade för två till tre år sedan men det är också nästan 30 procent som svarar att de inte varit på ämnesrelaterad fortbildning de senaste fem åren eller aldrig varit det. Bland dem som svarar aldrig har ungefär hälften arbetat mindre än fem år som idrottslärare. Men det finns alltså ungefär 30 svarande som arbetat mer än fem år och aldrig varit på ämnesrelaterad fortbildning. Det är ingen större skillnad mellan lärare i grundskola eller gymnasieskola men en något större andel av lärarna i fristående skola som uppger att de aldrig varit på fortbildning. Detta kan dock till viss del förklaras av att de ofta är yngre och arbetat en kortare tid som idrottslärare. När var du senast på ämnesrelaterad fortbildning? När lärarna som fått lite fortbildning ska förklara varför svarar de brist på pengar, brist på vikarier, att andra ämnen prioriteras samt att mycket fortbildning ska vara gemensam för alla skolans lärare, till exempel inom IKT. 22

23 Har du blivit erbjuden fortbildning men tackat nej? Här uppger lärarna brist på pengar och tid samt på intressanta kurser. Många har också valt att i stället fortbilda sig i något annat ämne de undervisar i. Just tidsbrist är ju intressant då i alla fall de kommunalt anställda lärarna har ett avtal som säger att de i genomsnitt ska ha 104 timmars fortbildning inom den reglerade arbetstiden. Vem betalade för din (senaste?) fortbildning? Det är såklart 50 lärare för mycket, när sex procent svarar att de betalat för sin egen fortbildning, men det är trots allt 67 procent som fått kompetensutveckling betald av sin arbetsgivare. Det är också positivt att en fjärdedel av de svarande hittat en utbildning som är kostnadsfri för deltagaren, förhoppningsvis har den ändå varit av god kvalitet, en fråga som vi missade att ställa. 23

24 I vilken utsträckning upplever du att du i din undervisning har förutsättningar för att leva upp till kursplanens krav som du ser till - din egen kompetens Den absoluta merparten uppfattar att deras egen kompetens ger dem goda eller mycket goda förutsättningar att leva upp till kursplanens krav. Uppdelat på kön ser vi att männen i något högre utsträckning svarar mycket goda medan något fler kvinnor nöjer sig med bedömningen goda. I vilken utsträckning upplever du att du i din undervisning har förutsättningar för att leva upp till kursplanens krav som du ser till - lokaler/anläggningar Drygt två av tio lärare upplever att de lokaler/anläggningar där de bedriver undervisning inte ger tillräckliga förutsättningar att leva upp till kursplanens krav. Bland lärare i fristående skolor svarar hela 36 procent mindre goda. Sämst ställt är det bland lärarna som uppgivit att all deras undervisning bedrivs i en annan lokal än en egen idrottshall, där svarar 56 procent mindre goda och 12 procent inte alls. Det är alltså bara tre av tio bland dem som anser att lokalerna ger dem goda eller mycket goda möjligheter att leva upp till kursplanens krav. 24

25 Bland de öppna svaren beskriver vissa lärare hur alltmer undervisning förläggs ute för att slippa debiteras internhyra för idrottshallen. En lärare skriver Har simhall, gym och danslokal i huset men det får vi inte använda fritt. Måste hyras och det finns bara pengar till några bad/ termin/elev. Inget annat. Andra skriver att lokalerna är slitna och små eller med vikväggar som släpper igenom alla ljud från grannklassen. Några lärare skriver förstås också att de har fina, nya, ändamålsenliga lokaler som de är mycket nöjda med. I vilken utsträckning upplever du att du i din undervisning har förutsättningar för att leva upp till kursplanens krav som du ser till - redskap/material En av fyra lärare uppger att tillgången till redskap och material ger mindre goda förutsättningar att leva upp till kursplanens krav. Bland lärare i fristående skolor svarar nästan 50 procent att förutsättningarna är mindre goda eller inte alls finns (42 respektive sju procent). I de öppna svaren beskriver lärare lokaler som helt saknar redskap för till exempel redskapsgymnastik, andra att redskapen som finns är slitna, om inte rent av trasiga. Att det blir utökat slitage och dålig ordning när lokalerna hyrs ut utanför skoltid. 25

26 I vilken utsträckning upplever du att du i din undervisning har förutsättningar för att leva upp till kursplanens krav som du ser till - schema När det gäller schema ser vi en positiv fördel hos lärarna som arbetar i fristående skola, där säger drygt 16 procent att schemat ger mycket goda förutsättningar att leva upp till kursplanens mål mot 11,5 bland lärare i kommunal skola. Vi ser att många idrottslärare tycks vara missnöjda med hur schemaläggningen bidrar till att undervisningen ska leva upp till kursplanens krav. I de öppna kommentarerna nämner många lärare att schemat är tajt med kort om tid för omklädning, duschning och förflyttning för eleverna. Det är också svårt att skapa tid för till exempel simhallsbesök eller friluftsliv. För lärarnas egen del ger tajta scheman lite tid för uppföljning av lektionerna och elevernas prestationer samt dåligt med tid till reflektion, på egen hand och med kollegor. Missnöjet tycks vara större med hur tiden är utlagd än med den totala lektionstiden. Lärare som också undervisar i teoretiska ämnen lyfter problem med att växla mellan ämnena. När det gäller positiva kommentarer gällande schemat så rör det sig främst om att idrottsschemat lagts innan annan undervisning lagts ut, vilket ger ämnets karaktär bättre utrymme, att man har flexibla scheman eller fått möjlighet till längre lektionspass. 26

27 Hur är arbetsmiljön, i den sal där du i huvudsak bedriver idrottsundervisning, avseende - luft/ ventilation? När det gäller luft och ventilation är också lärare i fristående skola något mer nöjda än de som arbetar i kommunal skola, drygt 20 procent svarar mycket god och knappt tre procent dålig. Kvinnliga lärare är något mer missnöjda än manliga. Totalt sett är fler än tre lärare av tio mer eller mindre missnöjda med luft och ventilation, faktorer som får anses vara relativt viktiga i ett ämne som i huvudsak bygger på fysisk aktivitet hos både elever och lärare. I kommentarer från lärarna ser vi att små lokaler och många elever leder till att luften inte räcker till men också i tillräckligt stora lokaler förekommer att ventilationen inte är tillräcklig för att hålla luftkvaliteten en hel dag. Flera klagar också på dålig temperatur, kallt på morgonen innan eleverna värmt upp lokalen, eller kallt på vinter och varmt på sommaren. Hur är arbetsmiljön, i den sal där du i huvudsak bedriver idrottsundervisning, avseende - ljus? Lärarna är mer nöjda med ljusförhållandena än med luften och även här är lärare i fristående skolor mer nöjda, drygt 30 procent av dem svarar mycket god. 27

28 Lärarna kommenterar trasig belysning, både i idrottshall och i omklädningsrum samt fönsterlösa lokaler för idrottsundervisningen. Men det kan också vara det motsatta, att det saknas eller efter mycket tjat äntligen kommit upp solgardiner för att slippa för mycket ljus (och värme?) vissa tider på dagen. Hur är arbetsmiljön, i den sal där du i huvudsak bedriver idrottsundervisning, avseende - städning? Städningen av idrottslokaler tycks lämna en hel del övrigt att önska på många håll, hälften av lärarna svarar att städninge är mindre god eller dålig. Även här ser vi att en något större andel bland lärarna på fristående skola är nöjda, knappt 18 procent svarar att städningen är mycket god. Det är dock lika många där som i de kommunala skolorna som är mer eller mindre missnöjda. Ska vi säga något positivt så är det väl att hälften av lärarna trots allt tycks vara nöjda eller relativt nöjda med städningen. Allra störst problem tycks det vara med städningen av förrådsutrymmen, vilket inte är så förvånande eftersom detta förstås kräver att redskap med mera måste flyttas. Det tycks också som om uthyrningen av salen är ett problem, dels för att det stökar ner, dels för att det styr vilka tider det är möjligt att städa. Flera lärare vittnar också om att städningen minskat/försämrats de senaste åren. 28

29 Hur är arbetsmiljön, i den sal där du i huvudsak bedriver idrottsundervisning, avseende - förrådsutrymmen? Merparten av lärarna är mer eller mindre missnöjda med idrottssalens förrådsutrymmen, endast en av tjugo är mycket nöjd. Bland lärare i fristående skola är i stället drygt en av tio mycket nöjd men samtidigt svarar 26 procent av dem att förrådsutrymmena är dåliga, fristående skolor utmärker sig alltså i båda ytterligheterna. Flera lärare beskriver dåligt städade, trånga förråd där man får lägga pussel för att få plats med sina redskap. Hur är arbetsmiljön, i den sal där du i huvudsak bedriver idrottsundervisning, avseende - undervisningsytan? En av tre lärare är missnöjd med arbetsmiljön avseende själva undervisningsytan men en av fyra svarar också att den är mycket god. Här ser vi inga skillnader beroende på huvudman eller lärarens kön. Vid helsal räcker ytan till, men många lärare uppger att de har för många lektioner i halvsal. Några menar att salen räcker till för de yngre eleverna men är för liten för högstadieeleverna. En lärare skriver Un- 29

30 dervisningsytan har varit ok i år men våra klasser kommer att vara uppåt 30 st nästa år så då är undervisningsytan dålig. Avslutningsvis några citat för att visa hur olika förutsättningarna är för att bedriva en god idrottsundervisning. Undervisning i ämnet idrott sker i dag i tre olika hallar. Vi har inte tillgång till någon egen hall utan är hänvisade till överblivna tider i tre olika hallar, varav en inte är lämpad för undervisning i 30 grupp på gymnasiet (en låg/mellanstadiehall). Förhoppningsvis blir det bättre nästa termin. Vi har tillgång till en mycket fin hall, har ett fantastiskt friluftsområde med sjö och å i direkt anslutning samt har bra ekonomiska resurser för att köpa in nytt material. Hoppas att jag får fortsätta i lokalerna. De är för dyra att hyra och jag kommer kanske att flyttas. Saknar simhall och simtider. Kommunen betalar 2 simbesök per läsår. Simningen är det mest kritiska vad gäller måluppfyllelsen. Vi har en idrottsprofil på skolan och satsar således på god kvalitet på undervisningen. Vi hyr in oss på lokaler som är anpassade efter det vi ska göra och schemat är anpassat för eleverna så de ska hinna med förflyttningar. Friluftsliv är nästan omöjligt att genomföra både ekonomiskt och schematekniskt. 30

31 31

32 Lärarnas Riksförbund är det enda förbundet i Sverige som endast organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med snart medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco. lärarnas riksförbund Sveavägen 50 Box 3529 SE Stockholm Telefon

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Prioritera rätt!

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Prioritera rätt! RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Prioritera rätt! Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska frågor våren 2015 Prioritera rätt! Så tycker grundskollärarna i en rad aktuella skolpolitiska

Läs mer

Nordiska språk i svenskundervisningen

Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Nordiska språk i svenskundervisningen Innehåll Inledning 6 Lärarna i årskurs 4-6 i grundskolan 8 Lärarna i årskurs 7-9 i grundskolan 11 Lärarna i gymnasieskolan

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2014 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Din utbildning och lärarlegitimationen

Din utbildning och lärarlegitimationen Din utbildning och lärarlegitimationen Lärarlegitimationen - uppdraget Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska bli lärare

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Matematikundervisning för framtiden

Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden Matematikundervisning för framtiden De svenska elevernas matematikkunskaper har försämrats över tid, både i grund- och gymnasieskolan. TIMSS-undersökningen år 2003 visade

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING för år 2007

KVALITETSREDOVISNING för år 2007 1 KVALITETSREDOVISNING för år 2007 Pedagogiskt bokslut för Modersmålsundervisningen Eslövs Kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 MODERSMÅLSUNDERVISNING Om en elevs föräldrar eller vårdnadshavare

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Vittraskoloma AB Rektorn vid Vittra Luma Park Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Vittra Luma Park i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning sammanfattning 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Sammanfattning Skolinspektionen har granskat kvaliteten i teknikundervisningen

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Ge oss lärare mer tid. En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Ge oss lärare mer tid En undersökning om yrkeslärarnas syn på APL i gymnasieskolan Innehåll Förord... 4 Sammanfattning och slutsatser... 5 Undersökning... 7 Yrkeslärarnas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Barn- och utbildningsnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Engagerade lärare och utbildade ämnesvikarier. Betygssättning av lärare. Mer information

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik

Tid för matematik, tid för utveckling. Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare om utökad undervisningstid och kompetensutveckling i matematik Tid för matematik, tid för utveckling Sveriges lärare

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Vad krävs för G? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:2009

Vad krävs för G? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:2009 Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 7:9 Vad krävs för G? En studie om elevers förståelse av betygskriterier och kunskapskrav i Idrott och hälsa Tove Lindeberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Kalmar: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11218 STEG för framtiden Aktiebolag Org.nr. 556753-8383 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av STEG för framtiden Aktiebolag Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Skolenkäten våren 2016

Skolenkäten våren 2016 Dnr 2015:7261 Skolenkäten våren 2016 Fördjupad analys om respekt mellan elever och lärare www.skolinspektionen.se Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 ARBETSKOPIA

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 ARBETSKOPIA KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa PILOTSTUDIE ENKÄT TILL LÄRARE I MATEMATIK, ÅRSKURS 7 För- och efternamn: Kod: Datum: Skola: Klass: Var vänlig besvara nedanstående frågor med

Läs mer

Individuella löner kollektivt bakslag

Individuella löner kollektivt bakslag Rapport från lärarnas riksförbund Individuella löner kollektivt bakslag Individuella löner kollektivt bakslag En rapport om lönesättningen av lärare Innehåll Sammanfattning och slutsatser 4 Lönesättningen

Läs mer

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II Postadress TeJefonvaxe! [ post: reglslrator@educatlon.mlnlstry se 08-405 la 00 ~ --I--~ Regeringsbeslut 1:9 REGERINGEN 2011-10-06 U2011/5531/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Timplaner. en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan

Timplaner. en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan Timplaner en relik eller rekvisit för framtidens skola? En rapport från Lärarnas Riksförbund om undervisningstiden i matematik i grundskolan En rapport från Lärarnas Riksförbund Timplaner en relik eller

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa?

Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 6:2009 Vilka är orsakerna till att vissa elever i år 9 inte deltar i ämnet idrott och hälsa? Jenny Söderberg & Andreas Ehrenreich GYMNASTIK-

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem Stockholms kommim registrator.utbildnmg@stockholm.se Rektorn vid Nya Elementar michael.martinson@stockholm.se Beslut för förskoleklass, grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Elementar i Stockholms

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f \ Beslut ' Skolinspektionen 2014-11-03 Leksands kommun Rektorn vid Djura skoia Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Djura skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Malmö: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun

Töreboda kommun. 43 Töreboda kommun 43 Töreboda kommun Töreboda kommun Överlag var det de yngsta eleverna, år 3, som bäst uppskattade skolmåltiden, både när det gällde mat och miljö. De yngsta skoleleverna tyckte bäst om skolmaten. Det var

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Östersund: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Umeå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola (1 Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika belägen i Ludvika kommun 2 (7) Tillsyn i ABB Industrigymnasium Ludvika

Läs mer

Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare Om lärarnas syn på föräldraengagemang och på sin egen roll som vuxen förebild

Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare Om lärarnas syn på föräldraengagemang och på sin egen roll som vuxen förebild RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare Om lärarnas syn på föräldraengagemang och på sin egen roll som vuxen förebild Kompis, kurator eller kunskapsförmedlare Om lärarnas

Läs mer

Delutvärdering av Matte i Πteå

Delutvärdering av Matte i Πteå Delutvärdering av Matte i Πteå Utbildningsförvaltningen Piteå Kommun Moa Nilsson, Juli 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Projektet Matte i Πteå... 2 Syfte... 2 Målgrupp... 2 Mål... 2 Förutsättningar för

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredning om specialskolan Svenska staten har specialskolor för barn med dövhet eller hörselnedsättning. Men ny teknik gör att allt fler barn med grav hörselnedsättning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Göteborg: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor

Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Resultat från enkäten till ämnesansvariga i matematik på gymnasieskolor Antal svar Antal enkäter som skickades ut till Ma/No-lärare 500 Antal svar 390 Antal ämnesansvariga av ovanstående 49 (12,5% av 390)

Läs mer

Ämnesprovet i årskurs Svenska och svenska som andraspråk

Ämnesprovet i årskurs Svenska och svenska som andraspråk Ämnesprovet i årskurs 9 2014 Svenska och svenska som andraspråk Lovisa Gardell och Tobias Dalberg Ämnesprovet för årskurs 9, 2014 är det andra i svenska och svenska som andraspråk enligt Lgr11. Ämnesprovet

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

Varför lämnar lärarna yrket?

Varför lämnar lärarna yrket? Varför lämnar lärarna yrket? Rapport från Lärarnas Riksförbund augusti 2002 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARFÖR LÄMNAR LÄRARNA YRKET?... 3 Inledning och bakgrund... 3 Metod, urval och svarsfrekvens... 3 Varför

Läs mer