Allmänna villkor: Visma eekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor: Visma eekonomi"

Transkript

1 Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster, tillsammans fortsättningsvis benämnda som Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls av Visma Spcs AB (Visma). Du köper tillgång till Tjänsterna direkt från Visma eller någon av Vismas Partners. Dessa AV gäller mellan Visma och dig och reglerar Vismas skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitioner i 17. Om du inte accepterar AV eller om du inte har behörighet att för ditt företags räkning göra beställningar och/eller använda Tjänsterna ska du inte acceptera AV. När du accepterar AV utgör det ett bindande avtal mellan Kunden och Visma. Avtalet äger tillämpning från den dag då AV accepterats. AV gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. Visma äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt AV till annat bolag inom Visma Group Särskilda villkor I de fall det förekommer särskilda villkor för specifika licenstyper eller delar av Tjänsterna redovisas dessa separat i Meddelanden Meddelanden och information om Tjänsterna lämnas första hand via Min Sida alternativt som meddelande i Tjänsternas gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på annan relevant sida på Medelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. Visma kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från Visma. Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet. Meddelande från Kunden till Visma avseende AV skickas i första hand via e-post till Du kan också nå oss under kontorstid på Om du vill få kontakt med Visma i andra ärenden finns en rad olika kanaler beroende på ditt ärende. Våra kontaktuppgifter>> 2. Abonnemangsavtal Tjänsterna tillhandahålls som Software as a Service (SaaS), där Kunden inte köper en kopia av mjukvaran på ett fysiskt medium eller dylikt, utan ett abonnemang på Tjänsterna som görs tillgängliga online. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst till Tjänsterna och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsterna regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle. Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande

2 prislista. Betalning av avgifter och uppfyllande av AV är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick som standardtjänster. Licenser är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Licenser är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande desamma som görs av eller för Visma. Visma förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i någon del av Tjänsterna. Visma friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan modifikation, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsterna som påverkats. Visma förbehåller sig rätten att ändra villkoren i AV. Vid ändring ombeds Kunden/Användaren att på nytt godkänna AV. Om Kund inte accepterar AV efter sådan ändring, utgör det en uppsägning av abonnemanget. Kund ska då kontakta Visma. Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Visma dessförinnan. 3. Nyttjanderätt När Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt licens för. Kunden kan efter eget val köpa till licenser för fler Användare, köpa till licens för fler Moduler och/eller börja använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista. Endast Användare med en betald och giltig licens har rätt att använda Tjänsterna. Användarlicenser utfärdas för enskilda namngivna Användare, som primärt identifieras med en e-postadress. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera Visma omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter. Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna. 4. Begränsningar i Tjänsterna Den mängd data som lagras i tjänsten ska vara rimlig för ett litet företag. I Tjänsternas grundutförande tillåts Kunden maximalt registerar fakturor per räkenskapsår (kund-, leverantörs- eller kontantfakturor). Kontakta oss för offert vid behov av fler än fakturor per räkenskapsår. 5. Databehandling och integritet 5.1. Personuppgiftsbiträdesavtal Syfte och giltighetstid Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på upprättande av skriftligt avtal när personuppgiftsbiträden ska behandla personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning. Detta avtal utgör en integrerad del av befintligt tjänsteavtal mellan parterna för de tjänster som innebär att Visma (Personuppgiftsbiträdet) såsom Personuppgiftsbiträde skall behandla personuppgifter på uppdrag av Kunden (Personuppgiftsansvarig) som Personuppgiftsansvarig. Avtalet gäller så länge som Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Personuppgiftsansvarigs räkning.

3 Med personuppgifter avses nedan all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet och som behandlas för Personuppgiftsansvarigs räkning. Med registrerad avses nedan den som en personuppgift avser. Med behandling avses nedan varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatiskt väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring. Personuppgiftsbiträdets åtaganden Personuppgiftsbiträdet accepterar att följa personuppgiftslagen (1998:204) och att vid var tid hålla sig informerad och uppdaterad om densamma. Personuppgiftsbiträdet och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får endast behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i avtalet för respektive tjänst eller som från tid till annan lämnas av Personuppgiftsansvarig. För det fall Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner som Personuppgiftsbiträdet bedömer är nödvändiga för att genomföra uppdraget skall Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informera Personuppgiftsansvarig om sin inställning och invänta de instruktioner som Personuppgiftsansvarig bedömer erfordras. Personuppgiftsbiträdet skall behandla personuppgifter på utrustning som fysiskt befinner sig inom EU/EES eller av EU-kommissionen godkänt tredje land. För det fall att registrerad, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Personuppgiftsbiträdet som rör behandling av personuppgifter skall Personuppgiftsombudet hänvisa till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet äger inte rätt att lämna ut personuppgifter eller annan information om behandlingen av personuppgifter utan uttrycklig instruktion från Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet skall utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella kontakter från Datainspektionen eller andra myndigheter som rör eller kan vara av betydelse för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot Datainspektionen, annan myndighet eller tredje man. Personuppgiftsbiträdet skall vidta skäliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Personuppgiftsbiträdet skall därvid särskilt iaktta Datainspektionens instruktioner i dess allmänna råd Säkerhet för personuppgifter eller andra föreskrifter som Datainspektionen ger ut. Personuppgiftsansvarig har rätt att på egen bekostnad själv eller genom tredje man kontrollera att Personuppgiftsbiträdet följer detta avtal. Personuppgiftsbiträdet ska därvidlag kostnadsfritt lämna Personuppgiftsansvarig den assistans som behövs. För det fall Personuppgiftsansvarig finner brister och rättelse inte vidtas inom 30 dagar från skriftlig anmodan, har Personuppgiftsansvarig rätt att säga upp avtal för respektive tjänst samt detta avtal till omedelbar verkan. Personuppgiftsbiträdet äger rätt att använda underleverantörer för behandling av personuppgifter och skall under sådana omständigheter teckna underbiträdesavtal med underleverantörerna som minst motsvarar åtagandena, samt skyldigheterna i förhållande till Personuppgiftsansvarig enligt detta avtal, samt förpliktigande för underleverantör att reservationsfritt lämna Personuppgiftsansvarig rätt att utföra erforderliga inspektioner av behandlingen. I de fall underleverantörer används skall personuppgiftsbiträdet även hålla en vid var tid aktuell förteckning tillgänglig över sina underleverantörer. För det fall Personuppgiftsansvarig finner brister i behandling hos underleverantör, eller underleverantör på annat sätt inte lever upp till åtagande i underbiträdesavtal, har Personuppgiftsanvarig rätt att skriftligen kräva att Personuppgiftsbiträdet omedelbart och på egen bekostnad säger upp underbiträdesavtal och säkerställer att underleverantör inte fortsatt har tillgång till personuppgifter. För det fall Personuppgiftsbiträdet inte delar uppfattningen att brist föreligger ska båda parter samverka för att få till stånd ett skyndsamt samråd med

4 Datainspektionen. Till dess Datainspektionens samrådsyttrande avgivits skall eventuellt krav på uppsägning av underbiträdesavtal ej vara gällande. Datainspektionens åsikt i samrådsyttrande skall vara vägledande för parternas fortsatta hantering av frågan. Personuppgiftsbiträdet skall när detta avtal upphör att gälla och efter den frist som anges i avtalet för respektive tjänst, alternativt omgående efter uppsägning enligt punkten 2.8 ovan, förstöra samtliga personuppgifter så att ingen av dessa finns kvar hos Personuppgiftsbiträdet eller hos underleverantör. Personuppgiftsbiträdet skall assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av Datainspektionen, annan myndighet eller registrerad. Personuppgiftsansvarig skall ersätta Personuppgiftsbiträdet för sådant arbete i enlighet med Personuppgiftsbiträdets vid var tid gällande prislista. Personuppgiftsansvarigs ansvar Personuppgiftsansvarig skall tillse att behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvarig ansvarar bland annat för att informera de registrerade om behandlingen, för att i nödvändiga fall inhämta samtycke från de registrerade och för att i tillämpliga fall anmäla behandlingen till Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig skall utan dröjsmål informera Personuppgiftsbiträdet om förändringar i behandlingen vilken påverkar Personuppgiftsbiträdets skyldigheter. Personuppgiftsansvarig skall tillika informera Personuppgiftsbiträdet om tredje parts, däribland Datainspektionen och registrerades åtgärder med anledning av behandlingen. Personuppgiftsansvarig skall hålla Personuppgiftsbiträdet skadeslös för skador eller kostnader i anledning av behandlingen som är hänförliga till Personuppgiftsansvarigs agerande. Sekretess Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att inte till tredje man lämna ut Personuppgifter, eller eljest obehörigen röja information om behandling av Personuppgifter som omfattas av detta avtal. Detta åtagande gäller inte information som Personuppgiftsbiträdet föreläggs utge till myndighet. Sekretessåtagandet gäller även efter det att detta avtal i övrigt upphört att gälla. Ansvar mot tredje man För den händelse registrerad, annan tredje man, eller myndighet riktar krav mot Personuppgiftsansvarig på grund av Personuppgiftsbiträdets eller underleverantörs behandling av personuppgifter skall Personuppgiftsbiträdet hålla Personuppgiftsansvarig skadeslös för sådana krav som följer av att Personuppgiftsbiträdet eller underleverantör inte efterföljt detta avtal och/eller underbiträdesavtal Insamling av information Visma kan komma att samla in anonymiserad information från våra produkter och tjänster via automatiserade datainsamlingsverktyg. Visma samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag. Visma har rätt att dela sådan information inom Visma Group Insamling och presentation av identifikationsdata Kunden samtycker härmed uttryckligen att Visma får samla in samt visa och överföra Kundens identifikationsdata och profilinformation till andra inom AutoInvoice-nätverket och anslutna faktureringsnätverk, inklusive registrering i de anslutna nätverkens adressregister. Om Kunden inte önskar vara registrerad i de anslutna nätverkens adressregister ska Kunden kontakta Visma. Kunden är införstådd med att Visma inte har någon kontroll över anslutna nätverk. Visma kan även komma att presentera vilka av Kundens fakturor som är möjliga att skicka elektroniskt genom automatiskt uppslag i AutoInvoice-nätverkets adressregister. Ingen information om Kundens fakturor eller fakturamottagare förs dock över till nämnda nätverk förrän Kunden aktivt har valt att sända eller motta fakturor via Visma AutoInvoice.

5 5.4. Informationssäkerhet Om inte annat anges här, kommer Visma inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer: för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; för att undersöka eller förhindra säkerhetshot eller bedrägeri; för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av Visma eller delar av eller hela Visma Group, då personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisationen eller sammanslagningen med andra bolag inom Visma Group, eller till faktiska och framtida köpare. Visma kommer i alla sådana fall att säkerställa att sådana parter iakttar de villkor som följer häri, och meddela att information lämnats ut. 6. Prissättning och fakturering Avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna följer den prislista som vid var tidpunkt finns tillgänglig på Abonnemangsavgifter debiteras normalt i förskott. De delar av Tjänsterna som har en avgift per transaktion debiteras normalt i efterskott. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av Visma. Moms tillkommer på angivna priser. Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter. Visma förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder. 7. Avtalsperiod Abonnemanget gäller från det att beställningen mottagits och accepterats av Visma. Avtalsperioden specificeras på fakturan. Avtalet förlängs automatiskt vid varje avtalsperiods upphörande. Om kunden inte önskar förlänga avtalet ska Visma meddelas detta innan nuvarande avtalsperiods utgång. 8. Avtalets upphörande Abonnemanget upphör efter meddelande från ena avtalsparten till den andra enligt följande: Uppsägning - Parterna kan när som helst säga upp detta avtal, antingen i sin helhet eller vissa delar såsom enskilda Moduler eller licenser för ytterligare Användare. Uppsägning innebär att förlängning av avtalet inte kommer till stånd. Den i förskott erlagda avgiften återbetalas ej. Hävning - Visma kan häva detta avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal. Visma har då rätt att stänga av Tjänsterna helt och hållet med omedelbar verkan. Vid avtalets upphörande sparas kundens räkenskapsinformation i Tjänsten så länge som lagstiftningen kräver lagring av sådan information i originalformat. Kunden har under de åren möjlighet att logga in, ta del av samt skriva ut lagrad räkenskapsinformation, vilket för nuvarande är kostnadsfritt. Om Kund därefter önskar tillgång till lagrad räkenskapsinformation kan detta ske mot särskild avgift. Räkenskapsinformation som är äldre än bokföringslagens krav på arkivering raderas automatiskt och det är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt. 9. Tillgänglighet Visma ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsterna. Tjänsterna är normalt tillgängliga via Internet dygnet runt sju dagar i veckan. Visma och av dem anlitade leverantörer har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om Visma anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl. Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg. Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån Visma är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftsstopp, ska Visma skyndsamt åtgärda felet.

6 10. Säkerhet Visma är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och kommer vid varje tidpunkt att tillhandahålla de administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder liksom backuplösningar som beskrivs på https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/vara-kund-hos-oss/skydd-av-information 11. Support Visma tillhandahåller produktsupport via Internet, e-post och telefon under separat angivna servicetider. Alla insatser från Vismas sida ska stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften. I Vismas skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Vismas personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. 12. Immateriella rättigheter Visma Spcs AB ( ) - eller dess licensgivare är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsten. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller ickeelektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom. Visma gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna. Villkoren i AV gäller för mjukvara från en tredje part som tillhandahålls av Visma som en del av eller i anslutning till Tjänsterna, om inte särskilda eller tillkommande licensvillkor har tillhandahållits med mjukvaran. Om Kunden gör intrång i Vismas eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av Abonnemangsavgifterna som Kunden erlagt de senaste fem åren, eller motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna. Kunden bekräftar att Visma kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att Visma eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV. 13. Ersättning Visma skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsterna enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela Visma om sådant krav. Visma skall, i den mån Visma är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med Visma på Vismas bekostnad och att Visma får full kontroll över den legala processen och förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. Visma får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsterna så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsterna med en funktionalitet som motsvarar Tjänsterna, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsterna eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsterna mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter. Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsterna har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsterna som inte utförts av

7 Visma. Kunden skall försvara Visma mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Tjänsterna är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. Visma skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta Visma för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar Visma enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Visma samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den legala processen och förlikningen, och att förlikningen befriar Visma från allt ansvar. 14. Garantibegränsning Visma garanterar att Tjänsterna kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och Visma är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk. Visma garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Vidare skall noteras att användning av Internet för att tillgå och använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av Visma, och att Visma inte har kontroll över Internet. Visma är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. Visma skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock garanterar Visma inte att avbrott inte äger rum. Visma är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster. Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med den begränsade garanti som följer av AV, skall Visma korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna på egen bekostnad. Visma åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart det är möjligt. Visma förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras, eftersom Visma är den som har överblicken av konsekvenserna av en rättning/ändring/åtgärd. Visma åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna. Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken Visma eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, utom vad som särskilt anges häri, inklusive men inte uteslutande garantier rörande äganderätt, frånvaro av intrång, säljbarhet, lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Tjänsterna, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV. Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Visma som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. Visma är inte ansvarig för sådana webbsidor. Om någon del av AV befinns vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften. 15. Ansvarsbegränsning Visma är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data. Visma är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare. Om Visma hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av AV, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av

8 sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. Vismas ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt. Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje 12- månaders period skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 12 månaders Abonnemangsavgifter för Tjänsterna under samma period. Varken Visma eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Vismas eller Kundens kontroll. För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Visma från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Vismas skyldigheter enligt AV, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. Visma är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Visma. Även om Visma kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att Visma inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan eller kommer att komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. Visma har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data. 16. Avtalande parter och gällande lag Visma Visma Spcs AB Organisationsnummer Adress Sambandsvägen VÄXJÖ Kontakt Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister angående tolkning av AV eller användning av Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som exklusivt forum. 17. Definitioner Term Användare Användarlicens Användarkonto Data Definition En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhetsändamål. För varje Användare som ska använda Tjänsterna måste Kund förvärva separat användarlicens mot typiskt sett särskild avgift per månad. Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsterna. All data som Överförs av Kunden till Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att behandlas av Tjänsten

9 Databehandling Kund Min Sida Modul(-er) Parter Partner Tilläggstjänst(-er) Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Visma enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden, oavsett om det är genom automatiska medel, såsom insamling, inspelning, organisering, lagring, anpassning eller ändring, utlämnande genom översändande spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, radering eller förstörelse, och nödvändigt dataunderhåll såsom felsökning. Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från Visma eller någon av Vismas partners och som ingår avtal med Visma baserat på AV. Internetsida för bland annat meddelanden från Visma till Kund och som Kunden/Användaren når via inloggning på Separata funktionella paket som kan beställas separat mot typiskt sett särskild avgift per månad Gemensam definition som refererar till både Kund och Visma. En återförsäljare som är certifierad av Visma Separata enskilda funktioner som Kund kan använda mot typiskt sett särskild avgift per transaktion 18. Särskilda villkor Visma API Via Visma API kan produkter och tjänster (lösningar) från andra leverantörer än Visma kopplas till eller integreras med Visma eekonomi. Kund medger att sådana lösningar används helt på egen risk. Visma tar inget ansvar för lösningar levererade av tredje part. Visma har vidare ingen skyldighet att ge support på lösningar levererade av tredje part. Visma har heller inte någon skyldighet att avhjälpa fel i Visma eekonomi som uppstått på grund av lösning levererad av tredje part Visma Mobil Scanner Tjänsten kräver att varje Användare installerar Tjänstens App. Tjänsten fungerar endast med de mobila enheter som anges på vår hemsida, I Tjänsten ingår lagring av bilder enligt följande: Bilder som är kopplade till verifikat lagras enligt vid tiden gällande lagar och normer för lagring av bokföringsdata Bilder som inte är kopplade till verifikat lagras 6 månader från uppladdningsdatum. Därefter har Visma rätt att radera dem. Maximalt lagringsutrymme är 5 GB för varje unikt företag Visma Kreditupplysning Tjänsten får bara användas av företag, till företag räknas även enskilda firmor som har F-skattebevis och/eller är momsregistrerade hos Skatteverket. Enligt lag får du bara ta upplysningar på privatpersoner, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag om du har ett så kallat legitimt behov. Legitimt behov kan till exempel vara att ni ska ingå ett kreditavtal. Från och med 1 januari 2011 måste enligt lag den person, den enskilda näringsidkare, det handelsbolag eller det kommanditbolag du söker information om få meddelande om detta, så kallad upplysningskopia. I upplysningskopian framgår bland annat vem som har begärt upplysningen samt vilka råd och omdömen som upplysningen innehåller. Detta sköter tjänsten automatiskt och kostnaden ingår i priset.

10 Alla sökningar kan spåras till den användare som gjort dem. Detta innebär till exempel att det framgår i fakturaspecifikationen, på vem du har sökt uppgift om. Du får inte lämna ut upplysningar du inhämtat till någon annan. Bisnode AB är leverantör av den kreditupplysningsinformation som Visma förmedlar inom ramen för Tjänsten. Kreditupplysningsuppgifterna är sammanställda från offentliga källor. Vare sig Visma eller leverantören kan dock garantera uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet. Utlämnade och nyttjande av kreditupplysningar är bland annat reglerad i kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173). Föreskrifter om hur lagen ska tillämpas meddelas av Datainspektionen (www.datasinspektionen.se). Även personuppgiftslagen (PUL), Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) kan vara tillämpliga. Du som Kund måste hålla dig informerad om dessa lagar och föreskrifter Visma AutoInvoice Behandling och överföring av data Kunden ger Visma behörighet att behandla Data som överförs till tjänsten enligt följande; Bank- och betalningsinformation såsom bank- och plusgironummer, kontonummer, SWIT och IBANkoder och andra koder som används av Kunden när Kunden nyttjar tjänsten. Identifikationsdata såsom organisationsnummer, företagsnamn och kontaktinformation, verksamhetsområde, volym och internationell omfattning av fakturering och annan profilinformation såsom produkter och tjänster som Kunden erbjuder, namn och e-postadresser till Kundens kontaktperson(er). Data skall behandlas i syfte att tillhandahålla Tjänsten, samt i den omfattning som är nödvändigt för att detta skall kunna ske, såsom att inkludera Kundens aktuella bank- och betalningsinformation på Kundens fakturor, lämna ut bank- och betalningsinformation, till exempel till mottagare av betalningar och fakturor inom ramen för Tjänsten. I syfte att tillhandahålla Tjänsten till Kunden, antingen som mottagare eller avsändare av fakturor, behöver Visma behandla informationen på de inlämnade fakturorna för att tekniskt tillhandahålla Tjänsten. Detta gäller information såsom identifiering av avsändare och mottagare av fakturan och detaljer rörande fakturan, samt alla binära eller godtyckliga till fakturan bifogade filer och relaterad teknisk information såsom trafikdata (data behandlad i syfte att transportera kommunikation relaterad till fakturor och annan teknisk data tillsammans med fakturans destination, fakturans ursprung och all teknisk data i samband med alla inkommande eller utgående fakturor). Informationen som registreras om Kunden kan användas av Visma för att översända fakturor till och från Kunden. Kostnader och debitering Även om Kunden automatiskt ansluts till AutoInvoice-nätverket, om inte annat särskilt meddelas Visma, debiteras Kunden för sända och mottagna dokument först när Kunden aktivt valt att använda denna funktionalitet. Kunden debiteras då i efterskott enligt vid varje tidpunkt gällande prislista Utbildningslicens En Utbildningslicens är en särskild, begränsad typ av licens som endast är tillåten att användas för utbildningsändamål. En Utbildningslicens ger Kunden rätt att under avtalsperioden använda Tjänsterna i utbildningssyfte. Kunden ges tillgång till ett begränsat antal elevföretag. Begränsningen påverkas av antal inskrivna elever i relevanta kurser där Tjänsterna används Elever som behöver hjälp med Tjänsterna ska vända sig till sin lärare. 19. Ändringslogg Version 2014:12

11 Utgiven Avtalet omskrivet och uppdaterat avtal pga nya tjänster. Version 2015:10 Utgiven Korrigering av kontaktuppgifter till Visma.

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Internet- och telefontjänst privat

Internet- och telefontjänst privat Allmänna villkor från 2011-11-14 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument. Länsförsäkringar Varje bolag inom länsförsäkringsgruppen

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus

Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit samt Allmänna villkor för ICA-bonus 1 (5) Allmänna villkor för ICA-kort samt ICA-kort med kredit Januari 2015 1. Parter, avtal, ansökan m m Dessa

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Villkor för Användning

Villkor för Användning Villkor för Användning AVTAL MELLAN ER OCH RCI EUROPE RCI Europe ( RCI, vi, oss eller vår ) erbjuder er denna Websida. I och med att ni använder denna Websida och/eller accepterar de villkor, förbehåll

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer