INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB"

Transkript

1 INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

2 Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa investeringsfonder (2013:561) och förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFS 2013:10). Denna broschyr och fondbestämmelserna utgör tillsammans den s k informationsbroschyren. Fondbolaget Namn: Coeli AB Adress: Box 3317, Stockholm Telefon: Organisationsnr: Grundat: 2001 Aktiekapital: SEK Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen om investeringsfonder gavs av Finansinspektionen Styrelse Mikael Smedeby, Ordförande Advokat, VD och delägare i Advokatfirman Lindahl KB Mikael Larsson VD Coeli AB, Huvudägare Målgrupp Coeli AB vänder sig till privatpersoner, företag och institutioner och stiftelser. Andelsägarregister Fondbolaget för register över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarnas innehav redovisas på halvårs- och helårsbesked. I helårsbeskedet redovisas deklarationsuppgifterna. Limitering av försäljnings- och inlösenorder Det finns ingen möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Minsta belopp vid första teckning är 500 kr, därefter minst 100 kr per teckningstillfälle. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att en fond skall upphöra eller att en fonds förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Marknadsföring av fondandelar i annat EES-land Fondbolagets fonder marknadsförs endast i Sverige. Harry Schüssler Jur kand och doktorand i börsrätt Revisor Vald av bolagsstämman: Huvudansvarig revisor: Ledande befattningshavare Mikael Larsson Lukas Lindkvist Mia Norell Anders Björkvall Katrine Bergqvist Förvaltade fonder Aktiefonder Select Brasilien Select Sverige PwC Leonard Daun Skatteregler Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten utgörs av värdet på andelsägarens innehav vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Det motsvarar en beskattning på 0,12 procent av fondandelarnas värde. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det sker inget avdrag för preliminär skatt. För privatpersoner bosatta i Sverige dras vid utdelning 30 % i preliminärskatt. Kapitalvinster till följd av inlösen av fondandelar beskattas med 30 % och kapitalförluster är avdragsgilla. Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Individuella omständigheter kan göra att en andelsägares skatt påverkas. Investerare som är osäkra bör ta kontakt med en expert på skattefrågor. Strategifonder Ekvator Global Megatrend Ekvator Total Räntefonder Ekvator Likviditetsstrategi Alternativa Investeringar Coeli Multistrategi Coeli Multistrategi 2xL Norrsken Spektrum Förvaringsinstitut Swedbank AB är förvaringsinstitut. Swedbank är ett aktiebolag med sitt säte och huvudkontor på Landsvägen 40, Sundbyberg. Swedbank har som huvudsaklig verksamhet att bedriva bankrörelse. Skadestånd En Andelsägare som tillfogats skada genom att Värdepappersbolaget överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska ersättas av Värdepappersbolaget. Om en Andelsägare tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan. Ändringar av fondbestämmelser Fondbestämmelserna kan komma att ändras vilket kan påverka fondens egenskaper t.ex. placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Ändring av fondbestämmelserna skall underställas Finansinspektionen för godkännande. Uppdragsavtal Fondbolaget har uppdragit åt Niramis Consulting, att vara ansvarig för fondbolagets funktion för internrevision. Fondbolaget har uppdragit åt Tranero att ansvara för område IT. 1 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

3 Historisk avkastning (%) Per Aktiefonder Select Sverige ,89% 1) 29,34% 30,40% Select Brasilien ,14% 1) -20,99% 25,57% -21,52% -5,08% Strategifonder Ekvator Global Megatrend ,92% -51,52% 55,12% 4,76% -16,61% 6,81% 19,33% 19,45% Ekvator Total 30,27% 1) 9,14% 4,07% -29,34% 24,39% 9,53% -7,47% 3,11% 16,19% 12,93% Räntefonder Ekvator Likviditetsstrategi ,00% 1) 2,10% 4,39% 3,49% 1,24% Alternativa Investeringar Coeli Multistrategi 7,52% 4,36% 3,39% 2,60% 1,24% 5,95% -1,70% 1,81% 2,83% 2,10% Coeli Multistrategi 2xL 3,01% 1) 5,69% -1,24% -6,29% 5,67% 12,93% -5,03% 0,36% 4,00% 7,69% Norrsken ,07% 1) -8,98% 9,76% 14,92% -0,14% Spektrum ,26% 1) 1,96% 24,60% 7,26% 1,90% -10,09% 9,59% 1) Sedan fondens start. För mer information, vänligen se respektive fonds basfaktablad för investerare på Avgifter Avgift % Inträdesavgift, % Utträdesavgift, % Gällande Högst Gällande Högst Gällande Högst Aktiefonder Select Sverige 1,70% 2,20% - 5% - - Select Brasilien 3,00% 3,00% - 5% - - Tillväxtmarknadsfonder Ekvator Global Megatrend 1,95% 2) 2,20% 2) - 5% - - Ekvator Total 1,95% 2) 2,20% 2) - 5% - - Räntefonder Ekvator Likviditetsstrategi 0,20% 1) 0,50% 1) - 5% - - Alternativa Investeringar Coeli Multistrategi 0,50% 2) 0,50% 2) - 5% - - Coeli Multistrategi 2xL 0,00% 2) 0,50% 2) - 5% - - Norrsken 2,20% 1) 2,30% 1) - 5% - - Spektrum 2,20% 1) 2,30% 1) - 5% - - 1) Till den fasta ersättningen tillkommer en resultatbaserad ersättning som uppgår till högst 30 procent av den del av avkastningen som överstiger avkastningströskeln. För mer information, vänligen se respektive fonds fondbestämmelser på 2) Utöver dessa kostnader tillkommer avgifter för underliggande fonder. Högsta fasta avgift som kan tas ut av underliggande fonder är 2,5% och högsta prestationsbaserade avgift som kan tas ut är 30 % på den positiva avkastningen. 2 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

4 Coeli Multistrategi Coeli Multistrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i absolutavkastande och okorrelerade fonder, så kallade specialfonder. Fondens mål är att uppnå en jämn och god avkastning i absoluta termer. Följaktligen har fonden inget jämförelseindex. För att nå detta mål investeras fondens kapital i en väl avvägd mix av absolutavkastande fonder. Fonden är enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Investeringar i andra fonder, fondföretag samt liknande fondprodukter följer en väl utarbetad multihedgestrategi i syfte att uppnå en god förväntad riskjusterad avkastning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Placeringar görs i både Coelis fonder och andra fondbolags fonder. Investeringarna sker utan några geografiska begränsningar. Omsättningshastigheten kommer att vara relativt låg i förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen huvudsakligen investeras i fondandelar. Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade investerade kapitalet. Investeringsfilosofin, med placeringar I flera absolutavkastande fonder med olika förvaltningsstrategier, syftar till att uppnå en god riskspridning. Därmed förväntas den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, vara låg. Över tiden förväntas fonden ha en genomsnittlig standardavvikelse på 5-10 %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. Fondens placeringsinriktning ger exponering mot ett antal specifika riskfaktorer. Kompetensbaserade förvaltningsstrategier medför att avkastningen kan komma att påverkas negativt av ett felaktigt val av fonder samt felaktiga antaganden och analyser (förvaltarrisk). Vidare kan värdeförluster uppkomma av att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk). Avkastningen kan även komma att påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart (kreditrisk). Förändringar i valutakurser (valutakursrisk) förväntas däremot endast ge begränsad påverkan på fonden då innehav denominerade i utländsk valuta i hög utsträckning valutasäkras. Allmänna kursfall på obligations- eller aktiemarknaderna (marknadsrisk) väntas inte påverka fondens resultat i någon betydande utsträckning. Coeli Multistrategi 2xL Coeli Multistrategi 2xL är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i absolutavkastande och okorrelerade fonder, så kallade specialfonder. Fondens mål är att uppnå en jämn och god avkastning i absoluta termer. Följaktligen har fonden inget jämförelseindex. För att nå detta mål investeras fondens kapital i en väl avvägd mix av absolutavkastande fonder. Utgångspunkten för fondens placeringsinriktning är att erbjuda investeraren en hävstång genom fondens möjlighet till att använda sig av belåning. Fonden är enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Investeringar i andra fonder, fondföretag samt liknande fondprodukter följer en väl utarbetad multihedgestrategi i syfte att uppnå en god förväntad riskjusterad avkastning. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Placeringar görs i både Coelis fonder och andra fondbolags fonder. Investeringarna sker utan några geografiska begränsningar. Omsättningshastigheten kommer att vara relativt låg i förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen huvudsakligen investeras i fondandelar. Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade investerade kapitalet. Investeringsfilosofin, med placeringar i flera absolutavkastande fonder med olika förvaltningsstrategier, syftar till att uppnå en god riskspridning. Därmed förväntas den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, vara låg. Över tiden förväntas fonden ha en genomsnittlig standardavvikelse på 5-10 %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. Fondens placeringsinriktning ger exponering mot ett antal specifika riskfaktorer. Kompetensbaserade förvaltningsstrategier medför att avkastningen kan komma att påverkas negativt av ett felaktigt val av fonder samt felaktiga antaganden och analyser (förvaltarrisk). Vidare kan värdeförluster uppkomma av att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk). Avkastningen kan även komma att påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart (kreditrisk). Förändringar i valutakurser (valutakursrisk) förväntas däremot endast ge begränsad påverkan på fonden då innehav denominerade i utländsk valuta i hög utsträckning valutasäkras. Allmänna kursfall på obligations- eller aktiemarknaderna (marknadsrisk) väntas inte påverka fondens resultat i någon betydande utsträckning. Ekvator Global Megatrend Ekvator Global Megatrend är den nya generationens globala fond. Tillgångarna placeras fritt, oberoende av index och utan geografiska begränsningar, i de tillväxtregioner och tillväxtbranscher i världen där potentialen bedöms vara störst. Syftet är att tillvarata potentialen i megatrender, det vill säga att identifiera och investera i de regioner och sektorer i världen som drar störst nytta av långsiktiga strukturella förändringar. Ekvator Global Megatrend är en aktivt förvaltad fond som får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Merparten av tillgångarna kommer att investeras i fondandelar i andra aktiefonder. Fonden investerar normalt inte i varken obligationer eller derivat. Fondens främsta mål är att ge dig som andelsägare högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Målsättningen är därmed att överträffa jämförelseindex (MSCI The World Index) och uppnå en avkastning som över tiden placerar fonden i den bästa fjärdedelen av 3 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

5 jämförbara placeringar. För att nå detta mål kombinerar fonden marknadens underliggande tillväxt med ett urval av de bästa fondförvaltarna i en och samma placering. Tillsammans med fondens inriktning medför placeringsreglerna att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex i väsentlig grad. Förvaltaren har möjlighet att ta tydliga positioner mot de marknader som erbjuder den bästa värdetillväxten. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen till största delen investeras i fondandelar. Under 2010 var omsättningshastigheten 1,23 gånger. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Ekvator Global Megatrends inriktning att investera i ett antal länder och branscher via investeringar i fonder ger en ökad riskspridning. Det gör att risken över tiden normalt är något lägre eller i paritet med en regional- eller branschfond. Över tiden förväntas fonden ha en genomsnittlig standardavvikelse (risk) på %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. Fondens placeringsinriktning medför exponering mot ett antal specifika riskfaktorer. Avkastningen kan komma att påverkas negativt av olika händelser som påverkar världens aktiemarknader generellt (marknadsrisk). Denna risk anses betydande. Vidare kan värdeförluster uppkomma till följd av valutaförändringar (valutarisk). Ekvator Likviditetsstrategi Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande instrument. Fondens jämförelseindex är OMRX Treasury Bill Index. Målsättningen är att uppnå en jämn och god avkastning som överträffar den vid var tid gällande svenska penningmarknadsräntan. Förvaltningen av fonden syftar därmed till att över tiden överträffa fondens jämförelseindex. För att nå detta mål investeras fondens kapital främst i räntebärande finansiella instrument med kort löptid, möjlighet finns även att investera i en väl avvägd mix av absolutavkastande fonder. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Tillsammans med fondens inriktning medför placeringsreglerna att fondens avkastning kortsiktigt kan komma att avvika från dess jämförelseindex i väsentlig grad. Placeringar i räntebärande värdepapper sker i instrument utställda eller garanterade av stater, kommuner, finansinstitut eller andra företag. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Investeringarna sker utan några geografiska begränsningar. Investeringar i andra fonder, fondföretag samt liknande fondprodukter följer en väl utarbetad multihedgestrategi i syfte att uppnå en god förväntad riskjusterad avkastning. förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen till viss del investeras i fondandelar. Under 2010 var omsättningshastigheten 1,64 gånger. Investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade investerade kapitalet. Kombinationen av placeringar i räntebärande finansiella instrument och absolutavkastande fonder med olika förvaltningsstrategier syftar till att uppnå en god riskspridning. Därmed förväntas den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, vara låg. Över tiden förväntas fonden ha en genomsnittlig standardavvikelse på 1-3 %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kommer under normala marknadsförhållanden inte att variera kraftigt. negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart (kreditrisk). Vidare kan värdeförluster uppkomma av att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk). Förändringar i valutakurser förväntas däremot endast ge begränsad påverkan på fonden då innehav denominerade i utländsk valuta i hög utsträckning valutasäkras (valutakursrisk). Allmänna kursfall på obligations- eller aktiemarknaderna väntas inte påverka fondens resultat i någon betydande utsträckning (marknadsrisk). Ekvator Total Ekvator Total är en aktivt förvaltad fond som investerar fritt och oberoende av index. Fonden får placera i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Merparten av tillgångarna investeras i fondandelar i andra fonder och tillgångarna delas in i tre kategorier; globala fonder, svenska fonder samt alternativa och räntebärande investeringar. Inom de räntebärande investeringarna kan direktinvesteringar i räntebärande instrument förekomma. I de övriga kategorierna kommer investeringarna att ske via fondandelar. Investeringarna sker utan några geografiska begränsningar. Vissa investeringar i värdepapper och fonder noterade i utländsk valuta kan regelbundet komma att valutasäkras med hjälp av derivatinstrument i syfte att eliminera oönskade Fondens främsta mål är att ge dig som andelsägare högsta möjliga avkastning med en välbalanserad risknivå. Målsättningen är därmed att överträffa jämförelseindex, som är sammansatt av 40 % MSCI The World Index, 20 % SIX PRX och 40 % OMRX T-Bill, och uppnå en avkastning som över tiden placerar fonden i den bästa fjärdedelen av jämförbara placeringar. För att nå detta mål kombinerar Ekvator Total marknadens underliggande tillväxt med ett urval av de bästa fondförvaltarna i en och samma placering. Tillsammans med fondens inriktning medför placeringsreglerna att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex i väsentlig grad. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. förhållande till traditionella aktiefonder, då fondmedlen till största delen investeras i fondandelar. 4 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

6 investerade kapitalet. Ekvator Totals kombination av globala, svenska, alternativa och räntebärande investeringar syftar till att uppnå en god riskspridning vilket gör att risken normalt är lägre än i en traditionell aktiefond. Över tiden förväntas fonden ha en genomsnittlig standardavvikelse (risk) på %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. negativt av olika händelser som påverkar aktiemarknaden generellt (marknadsrisk). Denna risk anses betydande. Vidare kan värdeförluster uppkomma till följd av valutaförändringar (valutarisk). Avkastningen kan komma att påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart (kreditrisk). Värdeförluster kan också uppkomma av att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk). Norrsken Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är event driven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det sker en större förändring i bolagets ägarskap. Detta kan exempelvis vara när ett bolag emitterar nya aktier eller att en större ägare säljer ut en del av sitt innehav och därmed ökar antalet fritt utestående aktier. Förvaltarnas geografiska fokus är främst bolag som är noterade på börserna i USA. Fonden har ingen specifik branschinriktning, utan dess fokus är att kontinuerligt investera i de affärsmöjligheter som anses ha bäst potential i rådande marknadsklimat. Förvaltningsstrategin är unik och baserad på förvaltarnas långa erfarenhet av att analysera bolag som genomgår denna typ av transaktioner. En stor del av analysarbetet och hanteringen av fondens risker görs med kvantitativa modeller som har utvecklats av förvaltarna. Målsättningen är att genom en systematisk och aktiv förvaltning långsiktigt leverera en stabil riskjusterad avkastning, oavsett hur aktiemarknaden utvecklas. Över tiden bör fondens avkastning till största delen komma från förvaltarnas förmåga att identifiera affärsmöjligheter (alfa). Bidraget från aktiemarknadens allmänna utveckling (beta) bör vara lågt. Fondens avkastning bör därmed uppvisa en låg korrelation med aktie- och obligationsmarknaderna samt andra hedgefonder. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Fondens medel får placeras i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i investerade kapitalet. Riskhanteringen är en väsentlig och integrerad del av fondens förvaltningsprocess. Målet för Norrskens kvalitativt inriktade riskhantering är att fonden skall uppnå en god riskjusterad avkastning och en vid varje tillfälle låg exponering mot olika marknadsrisker. Förutom de begränsningar som fastställts i fondbestämmelserna använder sig fonden av internationellt etablerade metoder för att mäta, optimera och kontrollera fondens exponering för marknadsrisker, exempelvis med hjälp av Value-at-Risk-mått, simuleringar och känslighetsanalyser. Fonden eftersträvar att den genomsnittliga risknivån, mätt som årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till mellan 10 och 15 %. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Exempel på risker som kan förekomma i begränsad omfattning med anledning av Norrskens placeringsstrategier är: att priset på flera av positionerna samtidigt utvecklas i oönskad riktning, risker som har samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader, att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris (likviditetsrisk). Förändringar i valutakurser förväntas också ge en begränsad påverkan på fonden då valutor kontinuerligt växlas till fondens basvaluta (valutarisk). Att avkastningen påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emmitent eller motpart ses inte som trolig (kreditrisk). Select Brasilen Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Målet är att över tiden ge andelsägarna en tillfredställande avkastning. Fonden kommer framför allt att placera i börsnoterade aktier och depåbevis utgivna av företag i Brasilien. Fonden kan även under perioder komma att placera i olika räntebärande instrument och dess inriktning kan komma att variera över tiden. För närvarande kommer fonden främst att inrikta sig mot placeringar i små och medelstora bolag som har större delen av sin intjäning i Brasilien. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Användningen av derivat sker i begränsad omfattning och i huvudsak för att effektivisera förvaltningen och därmed sänka risken i portföljen. förhållande till traditionella aktiefonder. investerade kapitalet. Select Brasilien placerar främst i aktier vilket innebär en hög risk. För att reducera risken investerar fonden i flera olika sektorer. Den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, kommer över tiden att förväntas ligga i intervallet %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. negativt av olika händelser som påverkar aktiemarknaden i Brasilien generellt (marknadsrisk). Denna risk anses betydande. Vidare kan värdeförluster uppkomma till följd av valutaförändringar (valutarisk). Värdeförluster kan även ske till följd av enskilda aktiers utveckling i fonden. Att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk) anses inte påverka fondens resultat i någon större utsträckning.. 5 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

7 Select Sverige Select Sverige är en global aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna för allmänheten. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Målet är att uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt. Fonden kommer framför allt att placera i finansiella instrument utgivna av emittenter med säte i Sverige. Fonden kan även under perioder komma att placera i olika räntebärande instrument och dess inriktning kan komma att variera över tiden. För närvarande kommer fonden främst att inrikta sig mot placeringar i bolag som är noterade eller handlas som depåbevis vid NasdaqOMX i Stockholm. Fonden kan också investera i utländska bolag eller i bolag som handlas på andra börser än NasdaqOMX i Stockholm. Fonden är enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder en specialfond, vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Fonden investerar i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Användningen av derivat sker i begränsad omfattning och i huvudsak för att effektivisera förvaltningen och därmed sänka risken i portföljen. förhållande till traditionella aktiefonder. investerade kapitalet. Fonden har en hög riskprofil. Fonden har en hög omsättningshastighet och har även möjlighet till negativ exponering vilket kan höja fondens risk. Målet för fondens risknivå är att den skall vara i nivå med Stockholmsbörsens eller lägre. Analys och kontroll av marknadsrisker är en viktig del av förvaltningen av fonden. Förutom de begränsningar som fastställts i fondbestämmelserna arbetar förvaltarna med kompletterande riskberäkningsmodeller, simuleringar och riskbegränsningar. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. specifika riskfaktorer. Risken att hela marknaden för ett tillgångsslag utvecklas negativt och att priser på tillgångarna därigenom påverkas (marknadsrisk) anses betydande. Att avkastningen påverkas negativt av försämrad betalningsförmåga eller betalningsinställelse från någon emittent eller motpart (kreditrisk) ses inte som troligt. Värdeförluster till följd av att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk) kan uppstå men är troligtvis av mindre betydelse. Förändringar i valutakurser förväntas också ge begränsad påverkan på fonden då främmande valutor kontinuerligt växlas till fondens basvaluta (valutakursrisk). investerade kapitalet. Select Sverige placerar främst i aktier vilket innebär en hög risk. För att reducera risken investerar fonden i flera olika sektorer. Den generella risknivån i fonden, mätt i standardavvikelse, kommer över tiden att förväntas ligga i intervallet %. Den eftersträvade risknivån kan dock komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Fondens värde kan komma att variera kraftigt. negativt av olika händelser som påverkar aktiemarknaden generellt (marknadsrisk). Denna risk anses betydande. Vidare kan värdeförluster uppkomma till följd av valutaförändringar (valutarisk). Värdeförluster kan även ske till följd av enskilda aktiers utveckling i fonden. Att positioner inte kan avvecklas till ett skäligt pris (likviditetsrisk) anses inte påverka fondens resultat i någon större utsträckning. Spektrum Spektrums målsättning är att leverera absolut avkastning oavsett rörelserna i de marknader fonden placerar i och att därigenom vara ett bra komplement till traditionella aktiefonder. Fondens jämförelseindex är OMRX T-Bill. Fonden kan under perioder komma att avvika från sitt jämförelseindex. Fonden investerar i tillgångsslagen fondpapper, derivatinstrument, penningmarknadsinstrument samt på konto i kreditinstitut. Fonden får placera i finansiella instrument utan geografisk avgränsning och utan avgränsning mot särskild bransch. Spektrum betraktas juridiskt som en specialfond vilket innebär att den har friare placeringsregler än traditionella fonder. Omsättningshastigheten kommer att vara hög. Under 2010 var omsättningshastigheten 2,57 ggr. Fondens likvida medel placeras i växlar och certifikat, utgivna av svenska staten och banker med god kreditvärdighet, med kort genomsnittlig löptid. Placering i derivat sker som ett led i fondens placeringsinriktning. 6 COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN

Swedbank Robur Företagsobligationsfond FRN Informationsbroschyr 10 april 2014 Informationsbroschyren för nedan angiven fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Absolut avkastningsstrategi

Absolut avkastningsstrategi Denna guide har skapats för att göra investeringslitteraturen lättare att förstå och för att förklara några av de vanligaste begreppen. Tonvikten har lagts på klarhet och korthet snarare än att försöka

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta

Apex 5. Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta Apex 5 Begränsat erbjudande* Obligationsplacering bestående av en portfölj av svenska kommersiella fastighetskrediter med möjlighet till hög kvartalsvis ränta ARRANGÖR PRODUKTKONSTRUKTÖR TECKNAS TILL LÖPTID

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05

Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt Emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat 2012-03-05 Grundprospekt I detta prospekt ( Grundprospektet ) ) förekommer hänvisningar till :s ( Capital ) årsredovisningar

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer