Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta"

Transkript

1 Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för nedan angivna fonder utgör tillsammans den s.k. Informationsbroschyren. I informationsbroschyren ingår följande delar: 1. Allmän information 2. Gällande avgifter 3. Teckning och inlösen av fondandelar 4. Fondernas placeringsinriktning och riskinformation 1. ALLMÄN INFORMATION AIF-förvaltaren SFM Stockholm AB, organisationsnummer AIF-förvaltaren biladades AIF-förvaltarens aktiekapital: SEK AIF-förvaltarens säte: Stockholm Tillstånd AIF-förvaltaren har sedan den [.] Finansinspektionens tillstånd att [.]. Fonder AIF-förvaltaren förvaltar följande specialfonder: Quesada Försiktig Quesada Balanserad Quesada Offensiv Quesada Sverigefond Quesada Globalfond Quesada Ränta AIF-förvaltaren förvaltar även värdepappersfonden SFM Blandfond Sverige. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Carl-Viggo Östlund (Styrelseordförande) Rikard Josefson (Ledamot) Christian Bentzer (Ledamot) Jimmi Brink (Ledamot) Verkställande direktör Johan Schagerström Revisor Daniel Algotsson, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB STOCKHOLM Förvaringsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial BOX 7523, Stockholm Uppdragsavtal AIF-förvaltaren har uppdragit åt tredje part att utföra följande delar av verksamheten: Förvaltning, marknadsföring, distribution av ovan angivna fonder: Quesada Kapitalförvaltning AB ( ) Funktionen för internrevision: Änglarum i Skillinge AB ( ) Funktionen för regelefterlevnad: FCG The Financial Compliance Group AB ( ) IT-drift: Cuebid AB ( ) Ekonomi: Moretime AB ( ) Fondernas och fondandelarnas rättsliga karaktär Fondförmögenheten i respektive fond ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i respektive fond. Fonderna kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. AIF-förvaltaren företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden, beslutar om den egendom som ingår i respektive fond samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen. Alla fördandelsägare behandlas lika och ingen investerare har rätt till förmånligare villkor vid investering i fonderna. Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för AIF-förvaltaren, LAIF och övriga tillämpliga författningar. Likabehandling av andelsägare AIF-förvaltaren säkerställer att andelsägarna likabehandlas genom att samma villkor, vilka framgår av fondbestämmelserna, gäller för alla andelsägare. Ingen andelsägare får någon form av förmånsbehandling vad gäller t.ex. teckning och inlösen av andelar eller avgiftsuttag. Andelsägaregister AIF-förvaltaren ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Andelsägarnas innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonderna och därigenom följande rättigheter. Fondernas upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om AIF-förvaltaren beslutar att fonderna ska upphöra eller att fondernas förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annan AIF-förvaltaren, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonderna ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar AIF-förvaltarens tillstånd eller AIF-förvaltaren trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Ändring av fondbestämmelserna AIF-förvaltaren har möjlighet att ändra fondernas fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondernas egenskaper såsom t.ex. fondernas placeringsinriktning, avgifter och riskprofiler. Sedan ändring godkänts ska fondbestämmelser hållas tillgängligt hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. SFM Stockholm AB 1(6)

2 2. AVGIFTER OCH KOSTNADER Förvaltningsavgift Fonderna betalar en avgift till AIF-förvaltaren för fondernas förvaltning, förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften täcker AIF-förvaltarens kostnader för förvaltning, marknadsföring, försäljning, administration, redovisning, revision och registerhållning. Förvaltningsavgiften, som är bestämd, tas ut löpande med en 365-del per dag. Förvaringsinstitut Fonderna betalar avgift till förvaringsinstitutet. Dessa kostnader belastar fonderna vid den tidpunkt de uppstår. Övriga kostnader Fonderna betalar courtage och andra kostnader för fondernas värdepappershandel som till exempel transaktions-, leverans-, räntekostnader och skatt. Dessa övriga kostnader belastas fonderna vid den tidpunkt de uppstår. Årlig avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift AIF-förvaltaren får ta ut enligt fondbestämmelserna vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift max 2,00 % (tillfaller AIF-förvaltaren) Försäljning och inlösen Teckning (andelsägares köp) och inlösen (andelsägares försäljning) av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning görs genom att likvid inbetalas till AIF-förvaltaren bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av datamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om teckning och inlösen som kommit AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, verkställs samma dag. Skulle begäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter klockan hela bankdagar, eller klockan halvdagar, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande bankdag. Måste likvida medel för inlösen anskaffas för fonderna genom försäljning av finansiella instrument, ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får AIF-förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Uppgift om tecknings- och inlösenkurser tillhandahålls av AIFförvaltaren. Vid tecknings- respektive inlösentillfället är priset för fondandelarna okänt för andelsägaren. Inlösenavgift max 2,00 % (tillfaller fonderna) Förvaltningsavgift inkl. förvaring, (maximalt inom parentes) Quesada Försiktig 0,95 % (2,00 %) Quesada Balanserad 1,10 % (2,00 %) Quesada Offensiv 1,25 % (2,00 %) Quesada Sverigefond 1,30 % (2,00 %) Quesada Globalfond 1,30 % (2,00 %) Quesada Ränta 0,80 % (2,00 %) Andelsägare uppmärksammas även på att fonderna belastas med förvaltningsarvode för de underliggande fonderna i vilken fonderna från tid till annan investerar i. Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får dock inte överstiga 2,00 procent i årligt förvaltningsarvode. Vid inlösen av fondandelar i underliggande fonder förvaltade av AIF-förvaltaren utgår ingen avgift. SFM Stockholm AB 2(6)

3 4. FONDERNAS PLACERINGSINRIKTNING OCH RISKPROFIL Quesada Försiktig Quesada Försiktig är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med låg risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i räntefonder till 70 procent och i aktiefonder till 30 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Quesada Försiktig passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en låg risk för sin investering. nivå under en 24 månaders period är intervallet 1-5 procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 3. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 3 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 3(6)

4 Quesada Balanserad Quesada Balanserad är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med medelhög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i räntefonder till 40 procent och i aktiefonder till 60 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Quesada Balanserad passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en medelhög risk för sin investering. Fondens risk uttrycks i riskmåttet standardavvikelse och eftersträvad nivå under en 24 månaders period är intervallet 5-10 procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 4. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 3 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 4(6)

5 Quesada Offensiv Quesada Offensiv är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en s.k. fondandelsfond som huvudsakligen placerar i globala ränte- och aktiefonder. Fonden har som inriktning att genom fonder uppnå exponering mot svenska och utländska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via placering i fondandelar i andra fonder uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med hög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i räntefonder till 20 procent och i aktiefonder till 80 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. I begreppet aktiefonder ovan innefattas även exponering mot alternativa tillgångar såsom t.ex. fastigheter och råvaror. Quesada Offensiv passar den investerare som har en placeringshorisont på minst tre år och som är beredd att ha en hög risk för sin investering. nivå under en 24 månaders period är intervallet 5-20 procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 5. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 3 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 5(6)

6 Quesada Sverigefond Quesada Sverigefond är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden har som inriktning att uppnå exponering mot svenska aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via sin placeringsinriktning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med hög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i aktier till 100 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. Quesada Sverigefond passar den investerare som har en placeringshorisont på minst fem år och som är beredd att ha en hög risk för sin investering. nivå under en 24 månaders period är intervallet procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 5 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 6(6)

7 Quesada Globalfond Quesada Globalfond är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en aktiefond som huvudsakligen placerar i globala aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden har som inriktning att uppnå exponering mot globala aktier, räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via sin placeringsinriktning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med hög risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i aktier till 100 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. Quesada Globalfond passar den investerare som har en placeringshorisont på minst fem år och som är beredd att ha en hög risk för sin investering. nivå under en 24 månaders period är intervallet procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 5 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 7(6)

8 Quesada Ränta Quesada Ränta är en s.k. specialfond. En specialfond har friare placeringsregler än vanliga värdepappersfonder och kan därmed exempelvis ha mer koncentrerade innehav än värdepappersfonder. Fonden är en räntefond som huvudsakligen placerar i räntebärande värdepapper i Norden och Europa. Fonden har som inriktning att uppnå exponering mot globala räntebärande instrument och andra tillgångsslag som är tillåtna enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och LAIF. Fonden har som övergripande finansiell målsättning att via sin placeringsinriktning uppnå en långsiktigt god kapitaltillväxt med låg risk. Fokus i förvaltningen ligger på att aktivt allokera mellan flera tillgångsslag, marknader och regioner och därigenom skapa en väldiversifierad portfölj som förväntas generera en god riskjusterad avkastning. Fonden ska i normalfallet placera i räntebärande värdepapper till 100 procent. Avvikelser kan dock ske från nämnda procentsatser från tid till annan. Quesada Ränta passar den investerare som har en placeringshorisont på minst två år och som är beredd att ha en låg risk för sin investering. nivå under en 24 månaders period är intervallet 1-5 procent på årsbasis. Fonden får använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. Den risk som är förenad med att placera i räntebärande värdepapper påverkas av vilken duration fondens innehav har samt det rådande läget på räntemarknaden. Längre löptider (längre duration) medför en högre risk, då marknadsvärdet på överlåtbara värdepapper påverkas mer av ränteförändringar. Med sjunkande räntor ökar värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Med stigande räntor minskar däremot värdet på fondens innehav av räntebärande överlåtbara värdepapper. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 2. Fonden är olämplig om man som investerare beräknas ta ut sina pengar inom 2 år. Fonden lämnar Fondens startår är SFM Stockholm AB 8(6)

9 5. RISK Risker Fonderna är utsatt för bl.a. följander risker (i urval); Kreditrisk risken för att en utgivare av en underliggande obligation eller annat underliggande skuldpapper inte fullgör sina plikter såsom att betala kupongränta eller återbetala nominellt belopp. Motpartsrisk risken för att en motpart inte fullgör sina skyldigheter mot fonderna, såsom att t ex leverera värdepapper enligt överenskommelse. Valutarisk då fonderna inte enbart placerar i värdepapper utgivna i svenska kronor omfattas fonderna av valutarisk som uppstår vid förändringar i växelkurser mellan fonderna och underliggande tillgångar. Riskbedömningsmetod AIF-förvaltaren mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för fonderna genom åtagandemetoden. Vid beräkning konverteras derivatexponeringar till motsvarande underliggande tillgångar. De sammanlagda exponeringarna får max uppgå till 100 % av respektive fonds värde. Derivatinstrument Fonderna får använda derivatinstrument som ett led i fondernas placeringsinriktning. I de fall derivatinstrument används för att effektivisera förvaltningen är syftet att skydda en placering mot kursförluster eller att instrumentet utnyttjas som ett alternativ till direkt placering i de underliggande tillgångarna. I de fall derivatinstrument används som ett led i placeringsinriktningen är syftet att öka avkastningen. Detta innebär normalt ett ökat risktagande, och kan påverka avkastningen såväl positivt som negativt. 6. SKATTEREGLER Schablonintäkt Fondandelsägare ska deklarera en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget, som utgörs av värdet på innehavda andelar vid kalenderårets ingång. För fysiska personer innebär det att skatten blir 30 procent x 0,4 procent = 0,12 procent av innehavet. Skatten ska betalas av privatpersoner bosatta i Sverige, svenska dödsbon, svenska aktiebolag, svenska stiftelser och föreningar som inte är skattebefriade och utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige. Kapitalskatt Vid inlösen av fondandelar ska kapitalvinst eller kapitalförlust deklareras som inkomst av kapital och vinsten beskattas med 30 procent. En eventuell förlust är avdragsgill. Om en fond lämnar utdelning dras 30 procent av det utdelade beloppet som preliminärskatt för fysiska personer som är skatteskyldiga i Sverige. 7. INFORMATION OCH REDOGÖRELSER Fondens räkenskapsår Fondernas räkenskapsår är kalenderår. Halvårsredogörelse och årsberättelse AIF-förvaltaren ska lämna en halvårsredogörelse för räkenskapsårets sex första månader inom två månader från halvårets utgång samt en årsberättelse om fonderna inom fyra månader från räkenskapsårets utgång. Redogörelserna ska kostnadsfritt sändas till andelsägare som begär det samt finnas tillgängliga hos AIF-förvaltaren och förvaringsinstitutet. Information om risk, likviditetshantering samt finansiell hävstång Information om nedanstående lämnas regelbundet via AIF-förvaltarens hemsida eller på begäran från AIF-förvaltarens kundtjänst: andelen icke likvida tillgångar i fonderna, ändringar i fondernas likviditetshantering, fondernas aktuella riskprofil och de riskhanteringssystem som tillämpas, det totala beloppet för den finansiella hävstång som fonderna använt, förändringar i den högsta nivå av finansiell hävstång som AIFförvaltaren får använda för fondernas räkning, och rätt att förfoga över säkerheter eller andra garantier som har lämnats enligt ordningen för finansiell hävstång. 8. ANSVARSBEGRÄNSNING Utan att avvika från vad som framgår av 8 och 9 kap LAIF gäller nedanstående beträffande AIF-förvaltarens eller Förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada orsakad av yttre händelse utanför AIF-förvaltarens respektive Förvaringsinstitutets kontroll såsom skada beroende på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehåller ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om AIFförvaltaren eller Förvaringsinstitutet är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som orsakats av -svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, central värdepappersförvaltare eller clearingorganisation. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte i något fall ansvarigt för indirekt skada. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet är inte skyldigt att i andra fall ersätta skada om normal aktsamhet iakttagits. AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot AIF-förvaltaren eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Föreligger hinder för AIF-förvaltaren eller Förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår eventuell ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta ska inte utgå i dessa fall. SFM Stockholm AB 9(6)

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Globalfond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity Informationsbroschyren

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Exceed Select Fondbestämmelser

Exceed Select Fondbestämmelser Exceed Select Fondbestämmelser 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Exceed Select. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Fonden har fyra andelsklasser:

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Kort Kreditfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Kort Kreditfond Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen 30 april 2014 Fondbestämmelserna godkänna av Finansinspektionen 19 juni 2014, FI dnr 14-6201 1 Fondens rättsliga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE. 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. 1(5) 2014-06-23 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE CAPITAL PASSIV STIFTELSE SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden.

FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD. 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. 1 (6) 2014-06-01 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST HORISONT BALANSERAD VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest Horisont Balanserad, nedan kallad Fonden. Fonden är

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Capital Sverige Beta Informationsbroschyren för den angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic

Fondbestämmelser. Naventi Balanserad Strategi Movestic Fondbestämmelser Naventi Balanserad Strategi Movestic 1 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Naventi Balanserad Strategi Movestic (nedan kallad Fonden ). Verksamheten bedrivs enligt lagen

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

1. ALLMÄN INFORMATION

1. ALLMÄN INFORMATION Informationsbroschyr om specialfonderna Quesada Försiktig, Quesada Balanserad, Quesada Offensiv, Quesada Sverigefond, Quesada Ränta och Quesada Bond Opportunity samt värdepappersfonden Quesada Global Informationsbroschyren

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Sverige Fokus Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser

Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser Consensus Lighthouse Asset Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Consensus Lighthouse Asset ( fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014

Plain Capital StyX. Fonden. Fondbolaget. Uppdragsavtal. Fondandelsägarregister. Informationsbroschyr 2014 Plain Capital StyX Denna informationsbroschyr för specialfonden Plain Capital StyX är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltning

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, organisationsnummer , nedan kallat Fondbolaget. FONDBESTÄMMELSER 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Humle FondSelect, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget.

Fonden förvaltas av ISEC Services AB, org. nr , nedan kallat fondbolaget. Nowo Fund Fondbestämmelser 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Nowo Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 1 (5) 2013-08-21 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SVERIGE BETA 1 Fondens beteckning är Danske Invest Sverige Beta, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. 1 (6) 2013-05-13 FONDBESTÄMMELSER FÖR DANSKE INVEST SRI GLOBAL INVESTERINGSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Danske Invest SRI Global, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

ISEC Services AB Fondbestämmelser

ISEC Services AB Fondbestämmelser Sida 1 av 7 ISEC Services AB Fondbestämmelser Zensum Trygg Sida 2 av 7 Fondbestämmelser för Zensum Trygg 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Zensum Trygg Fonden är en värdepappersfond

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt

ISEC Services AB. Fondbestämmelser. Gustavia Global Tillväxt ISEC Services AB Fondbestämmelser Gustavia Global Tillväxt Fondbestämmelser för Gustavia Global Tillväxt 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Gustavia Global Tillväxt, nedan kallad Fonden. Fonden

Läs mer

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND

HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND HUMLE KAPITALFÖRVALTNINGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Kapitalförvaltningsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER

HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER HUMLE SMÅBOLAGSFOND FONDBESTÄMMELSER 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Humle Småbolagsfond, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Master 1 Fondens rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge Master, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561)

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SMÅBOLAG 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Småbolag, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR PASSIV STIFTELSEFOND SKÅNE VÄRDEPAPPERSFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 1 Fondens beteckning är Passiv Stiftelsefond Skåne, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07

Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 Fondbestämmelse för KPA Etisk Räntefond 2007-06-07 1 fonden namn och rättsliga ställning Fondens namn är KPA Etisk Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag

1 - Fondbestämmelser Granit Småbolag Fondbestämmelser Granit Småbolag 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Granit Småbolag, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering

Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Fondbestämmelser IKC Taktisk Allokering Antagna av styrelsen för 2009-02-13, godkända av Finansinspektionen 2009-12-10, dnr 09-2157, gäller från och med 2009-12- 10 1 Fondens rättsliga ställning Fondens

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Informationsbroschyren för den angivna värdepappersfond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, Förvaltarens bolagsordning, LAIF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE FOKUS 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Cliens Sverige Fokus, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561)

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget.

2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr , nedan kallat bolaget. 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (nedan kallad LAIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse och godkända av Finansinspektionen Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-04-27 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

Fondbestämmelser Select Sverige

Fondbestämmelser Select Sverige Fondbestämmelser Select Sverige 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Select Sverige, nedan kallad Fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Sverige Kort Ränta Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

IKC Global Brand - Fondbestämmelser

IKC Global Brand - Fondbestämmelser IKC Global Brand - Fondbestämmelser 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är IKC Global Brand, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer