UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson."

Transkript

1 UMEÅ UNIVERSITET Ht 07 Juridiska institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik 30 hp. Handledare: Lars Hansson Ansvarsgenombrott - moderbolags ansvar för dotterbolags skulder Robert Svedjetorp 1

2 Förkortningar AB Aktiebolag ABL Aktiebolagslag (2005:551) EES EG HB HD HovR JT Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Europeiska gemenskapen Handelsbalken Högsta domstolen Hovrätten Juridisk tidsskrift vid Stockholms universitet KL Konkurslag (1987:672) NJA SOU VD Nytt juridisk arkiv Statens offentliga utredningar Verkställande direktör ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 2

3 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR INLEDNING Bakgrund Syfte Metod Disposition Avgränsningar ASSOCIATIONSRÄTT Aktiebolag Bildandet av aktiebolag Aktiekapitalets storlek Aktiebolagets organisation Koncerner Koncernbidrag KAPITALSKYDDSREGLERNA I AKTIEBOLAG Allmänt om kapitalskydd i aktiebolag Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist Vinstutdelning, värdeöverföring m.m Beloppsspärren och försiktighetsregeln Vinstutdelning Förvärv av egna aktier Låneförbuden Minskning av aktiekapitalet och reservfonden MODERBOLAGS ANSVAR FÖR DOTTERBOLAGS SKULDER Direkt ansvar Indirekt ansvar Ansvarsgenombrott Ansvarsgenombrott i svensk rätt Rekvisiten för ansvarsgenombrott Lagstiftningsarbetet Något om ansvarsgenombrott i utländsk rätt DISKUSSION Sammanfattande synpunkter KÄLLFÖRTECKNING Offentligt tryck Litteratur Övriga källor Rättsfallsförteckning Högsta domstolen Utländska avgöranden Europarättsliga källor

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund Aktiebolag utgör den dominerande associationsformen 1, bara i Sverige finns över registrerade aktiebolag. En av de faktorer som har bidragit till aktiebolagsformens framgång, och även är en av de mest utmärkande skillnaderna mellan den och andra associationsformer, är den sedan länge etablerade huvudregeln att aktieägarna inte svarar med mer än det insatta aktiekapitalet. Denna regel återfinns numera i 1 kap. 3 ABL. Ett aktiebolag kan även äga andelar i ett annat aktiebolag, de intar därmed en ställning som moder- respektive dotterbolag och tillsammans utgör de en koncern. Det begränsade ansvaret är en av de faktorer som har bidragit till att göra aktiebolagen till den klart dominerande verksamhetsformen för bolag i Sverige. Aktieägarnas ansvar är begränsat och möjligheten att erbjuda andelar i bolaget till investerare via marknadsplatser möjliggör att starta och driva andra verksamheter än vad som vore möjligt genom associationsformer där delägarna har ett obegränsat ansvar. 2 Från denna huvudregel om begränsat ansvar görs emellertid ett antal avsteg då ett betalningsansvar för bolagets förpliktelser kan uppkomma för dess ägare. Den tämligen strikta uppdelningen mellan bolaget och dess ägares förmögenhetsmassa motsvaras nämligen av ett omfattande regelverk till skydd för bolagets egna kapital och bolagets borgenärer. Dessa regler är tämligen tydliga och framgår klart av lagtext eller praxis. Utöver dessa regler om betalningsansvar finns ytterligare en rättsfigur som mer sällan görs gällande. Det finns dock exempel på när domstolen väljer att bortse ifrån de regler som tillskapats för att separera ett aktiebolag från dess ägare och istället betraktar ett bolag och dess ägare som en enhet. På engelska beskrivs det som då sker med uttrycket lifting the corporate veil, på svenska används ofta den mindre målande termen ansvarsgenombrott. 3 1 Den till antalet dominerande företagsformen är dock enskild näringsidkare. (Sandström. Svensk aktiebolagsrätt not 5 s 57). 2 Af Sandeberg. Aktiebolagsrätten s Hellner. Kommersiell avtalsrätt s 82. 4

5 När ett ansvarsgenombrott sker öppnas luckorna i de vattentäta skotten som vanligtvis skiljer ett aktiebolag från dess ägare. Denna princip vann passande nog sitt genombrott i svensk rätt genom ett rättsfall som handlar just om en damm som brast. 4 Förutsättningarna för att ett ansvarsgenombrott ska kunna ske får dock fortfarande betraktas som oklara, praxis är minst sagt sparsam och meningarna i doktrin går isär. Frågan har stötts, blötts och även utretts men inte resulterat i någon lagstiftning. Existerar ansvarsgenombrott över huvud taget i svensk rätt? Om så, under vilka förutsättningar kan det ske? 1.2 Syfte Syftet med min uppsats är att utreda under vilka förutsättningar ett ansvarsgenombrott kan äga rum och betalningsansvar för dotterbolagets skulder därigenom uppkomma för moderbolaget. Vidare kommer jag att diskutera det eventuella behovet av en lagstiftning samt för- och nackdelar med en sådan. 1.3 Metod Jag har i den här uppsatsen använt mig av en traditionell rättsdogmatisk metod. Med det begreppet avser jag studier av författningstext, förarbeten, rättspraxis och doktrin på området. Även utländsk rätt har i viss mån beaktats men då främst i syfte att utgöra en bakgrund och jämförelse till den svenska. Då praxis på området är tämligen sparsam och det i doktrin råder stor oenighet om vilka rättsfall som egentligen berör ansvarsgenombrott har jag med utgångspunkt i vad de tongivande författarna på området ansett vara relevant försökt att behandla de mest centrala rättsfallen på området, även om somliga menar att vissa rättsfall inte hör dit, andra att fler kan ha relevans. 4 NJA 1947 s 647, mer om rättsfallet under stycke

6 1.4 Disposition Ansvarsgenombrott är en komplicerad rättsfigur vars förståelse är intimt förknippad med förståelsen för aktiebolaget som associationsform, olika aktiebolags inbördes relation i en koncern samt de regler som reglerar ansvarsfördelningen inom och mellan de olika bolagen. Inledningsvis har jag därför valt att redogöra för hur aktiebolag bildas och hur skyddet för bolagets förmögenhetsmassa därigenom uppkommer och hur den interna ansvarsfördelningen i ett aktiebolag är utformad. Då ämnet för min uppsats är moderbolags ansvar för dotterbolags skulder följer därefter en redogörelse för den koncernrättsliga regleringen i svensk rätt samt möjligheten till förmögenhetsöverföring mellan moder- och dotterbolag. Därefter följer en redogörelse för de regler som finns till skydd för kapitalet i bolaget och hur dessa tillämpas. Vidare är huvudregeln att ägarna har ett begränsat ansvar för bolagets åtaganden. Från denna huvudregel finns dock ett antal fall genom vilka ansvar kan uppkomma, dessa kan i sin tur delas in i direkt- och indirekt ansvar. För att förstå problemen med ansvarsgenombrott är det viktigt att man känner till de andra reglerna som kan medföra ett ansvar mellan moder- och dotterbolag utan att man för den skulle kan tala om ett regelrätt ansvarsgenombrott. Sedan följer en genomgång av den praxis som finns kring ansvarsgenombrott i svensk rätt. Till varje rättsfall har jag valt att ta med synpunkter som framförts i doktrinen och redovisa dessa tillsammans. Därefter behandlar jag de rekvisit som går att identifiera ur såväl praxis som doktrin på området. Avslutningsvis sker en kort utblick mot regleringen av ansvarsgenombrott i några andra rättsordningar för att sedan avslutas med en sammanfattande diskussion och avslutande synpunkter. 1.5 Avgränsningar Den här uppsatsen kommer enbart att behandla situationen när ett aktiebolag äger ett annat och de därmed har ställning såsom moder-dotterbolag. Ansvarsgenombrott förekommer även när ägaren är en fysisk person men problemen blir i mina ögon än mer komplicerade när även ägaren utgörs av en juridisk person. Detta då gränserna mellan två juridiska personer i mina ögon blir mer flytande än mellan en juridisk och en fysisk person. 6

7 Det är i regel enklare att avgöra var en fysisk person slutar och den juridiska personen tar vid än att försöka separera två juridiska personer, som dessutom ingår i samma koncern, ifrån varandra. Vidare kommer endast situationen med två aktiebolag med säte i Sverige att behandlas, detta främst av utrymmesskäl. Den utblick som sker mot utländsk rätt ska alltså främst ses som en bakgrund till diskussionen om ansvarsgenombrott i svensk rätt. Slutligen kommer enbart frågan om ansvarsgenombrott inom aktiebolagsrätten att behandlas, därmed kommer inte ansvarsgenombrott i miljöbalkens bemärkelse att omfattas av den följande framställningen. 2. Associationsrätt Aktiebolag Inom den svenska associationsrätten brukar man dela in sammanslutningar i antingen föreningar eller bolag. Bolag kan i sin tur delas in i enkla bolag, handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag. Bland bolagsformerna utmärker sig aktiebolaget genom att vara den enda bolagsformen där delägarna inte svarar för bolagets skulder. 5 Aktiebolag är en gammal associationsform med rötter långt tillbaka i tiden, den första svenska aktiebolagslagen tillkom redan Utvecklingen av aktiebolagsrätten har varit starkt knuten till den ekonomiska och politiska utvecklingen i landet och lagstiftningen har därför kontinuerligt uppdaterats, den aktuella aktiebolagslagen är från Vid bildandet av ett aktiebolag skjuter de blivande delägarna till ett visst kapital som ska utgöra grunden för bolaget. Detta är den enda ekonomiska insats som en delägare är skyldig att göra. Skulle det vid bolagets eventuella konkurs saknas tillgångar i bolaget motsvarande skulderna är delägarna inte skyldiga att tillskjuta ytterligare medel. Detta centrala stadgande återfinns 1 kap. 3 ABL. 7 5 Skog, Rodhes Aktiebolagsrätt. s 18f. 6 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt. s Skog. Rodhes Aktiebolagsrätt s 20. 7

8 2.1.1 Bildandet av aktiebolag Tidigare talade man om två olika sätt att bilda aktiebolag, successivt och simultant. Med successivbildning menades att någon initierade bolagsbildningsprocessen och erbjöd en krets människor att teckna aktier i bolag under bildande. Därefter hölls en konstituerade bolagsstämma varvid bolaget därefter registrerades. I praktiken kom dock simultanbildningen att dominera, alltså att hela processen genomfördes vid ett och samma tillfälle. I den senaste aktiebolagslagen har därför successivbildningen utmönstrats, numera förekommer endast simultanbildning. 8 Ytterligare en möjlighet är att köpa ett färdigt bolag, ett så kallat lagerbolag. Tanken bakom detta tillvägagångssätt är att snabbt kunna komma igång med sin verksamhet. Det finns företag som specialiserat sig på att tillhandahålla dessa lagerbolag och de har därför ständigt ett antal färdigbildade bolag liggande. Vid en beställning kan leverantören skräddarsy bolaget för kundens verksamhet genom att göra nödvändiga ändringar i bolagsordningen, mer om detta nedan. Köparen kan sedan antingen förvärva bolaget med en förmögenhet motsvarande aktiekapitalet eller också levereras bolaget utan detta men då krävs istället en fyllnadsinbetalning av aktiekapitalet. 9 Reglerna om bildandet av aktiebolag återfinns i 2 kap. Aktiebolagslagen (2005:551). Där framgår att det första steget vid nybildandet av ett aktiebolag är att upprätta en stiftelseurkund, stiftaren kan vara såväl en fysisk som en juridisk person. För en fysisk person krävs att denne är bosatt inom EES 10, för en juridisk person måste ha sitt säte, sin huvudsakliga verksamhet eller sitt huvudkontor inom EES. Den som är underårig, i konkurs, belagd med näringsförbud eller under förvaltare enligt 11 kap. 7 Föräldrabalken får inte vara stiftare. 11 Stiftelseurkunden skall enligt 2 kap 10 ABL innehålla en bolagsordning, den ska i sin tur enligt 3 kap. 1 innehålla de väsentliga uppgifterna om bolaget. Exempelvis dess firma, var bolaget ska ha sitt säte, uppgifter om styrelseledamöter och revisorer, aktiekapitalets storlek, antal aktier samt föremålet för bolagets verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet som det framgår i bolagsordningen utgör den yttre gränsen för vad bolaget bör 8 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s A.a. s EES består av EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge. 11 Skog. Rodhes Aktiebolagsrätt s 28. 8

9 ägna sig åt. I regel formuleras verksamheten tämligen generellt, exempelvis är konsultverksamhet inom miljöområdet godkänt, däremot inte enbart konsultverksamhet. Stiftelseurkunden förhåller sig till bolagsordningen på så vis att stiftelseurkunden är det dokument som reglerar själva bildandet medan bolagsordningen reglerar bolagets kommande verksamhet. 12 När ett utkast till stiftelseurkund föreligger blir nästa steg aktieteckningen, den regleras i 2 kap. 12 ABL. Aktierna i bolaget ska tecknas av en eller flera av stiftarna och dessa blir därmed bolagets första aktieägare. Själva teckningen ska ske i stiftelseurkunden, eller möjligen på en bilaga till denna. Skulle teckningen ske på annat sätt kan den ändock bli gällande om bolaget registreras utan att aktietecknaren anmäler felet till Bolagsverket. 13 När samtliga aktier i bolaget har tecknats av en eller flera stiftare ska betalningen av aktierna ske. Kursen har i princip ingen övre gräns men betalningen måste överstiga aktiens kvotvärde, alltså varje enskild akties andel av det i stiftelseurkunden angivna totala aktiekapitalet. Om teckningen sker till ett belopp understigande kvotvärdet ska, enligt 2 kap. 15 ABL, kvotvärdet ändå betalas. 14 När samtliga aktier har tecknats och betalning skett kan stiftelseurkunden färdigställas. Fram till denna tidpunkt är det alltså fortfarande möjligt att göra ändringar i utkastet utan att behöva göra om eller avbryta bolagsbildningen. Den avgörande tidpunkten var enligt äldre aktiebolagslagar den konstituerande bolagsstämman. Enligt den nya lagen är det istället tidpunkten för dag- och undertecknandet av den färdigställda stiftelseurkunden som medför bundenhet för tecknarna. De blir bundna genom sitt undertecknande även om full betalning ännu inte har erlagts. 15 Om stiftarna har utfört det ovan nämnda åtgärderna har ett bolag bildats. Det bör dock noteras att det bildade bolaget ännu inte utgör en juridisk person. En sådan uppstår först när Bolagsverket fattar beslut om registrering. Det åvilar enligt 2 kap. 22 bolagets styrelse att inom ett halvår från undertecknandet av stiftelseurkunden anmäla bolaget för registrering. När en sådan anmälan görs ska Bolagsverket pröva att själva bildningen gått rätt till samt att 12 Skog. Rodhes Aktiebolagsrätt s Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s A.a. s

10 stiftelseurkunden och bolagsordningen är i enlighet med reglerna i ABL, särskilt då att en förmögenhet motsvarande minst det stipulerade aktiekapitalet har tillförts bolaget. 16 I och med att registrering sker och bolaget blir en juridisk person separeras bolagets förmögenhet från delägarnas och bolaget kan självständigt förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. I och med att bolaget när detta stadium inträder regeln i 1 kap. 3 ABL som stadgar att aktieägarna inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser Aktiekapitalets storlek Aktiekapitalet skall i samband med bolagets bildande anges och utgör det lägsta belopp som ska tillskjutas vid bolagsbildningen, inget hindrar dock att ett högre belopp tillförs bolaget. Aktiekapitalets storlek kan i bolagsordningen anges antingen som ett fixerat belopp eller som ett högsta respektive lägsta belopp som kapitalet får utgöra. Därmed tillåts aktiekapitalet att variera mellan dessa, minimibeloppet får dock inte utgöra mindre än en fjärdedel av maximibeloppet. För att ändra det fasta beloppet eller gränserna för det rörliga måste bolagsordningen dock ändras. 18 Aktiebolag kan existera i två former, privata eller publika. I Sverige finns aktiebolag varav endast är publika 19, dock är de största bolagen i regel publika. Skillnaden består i att ett aktiebolag måste vara publikt för att få bjuda ut sina aktier eller finansiella instrument till en bred publik. 20 För de privata aktiebolagen får aktiekapitalet, oavsett om fast eller rörligt belopp valts, inte understiga kr. För publika aktiebolag är motsvarande belopp kr. Ett aktiebolag kan välja mellan kronor och euro som redovisningsvaluta, om bolaget väljer euro skall även aktiekapitalet bestämmas i euro. Antalet aktier i bolaget fastställer sedan kvotvärdet per aktie, ett bolag med ett aktiekapital om kr och 100 aktier får alltså ett kvotvärde om 1000 kr per aktie kr utgör därmed den undre gränsen för vad tecknarna måste betala in till bolaget, se Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s Per den 1 januari 2008, uppgift från bolagsverket Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s

11 Inget hindrar att tecknarna betalar in ett högre belopp än kvotvärdet per aktie till bolaget. Detta påverkar dock inte aktiekapitalets storlek, överskottet hamnar istället under en post som betecknas överkursfond på balansräkningens kreditsida. 21 Det faktum att det är möjligt att fastställa ett intervall inom vilket aktiekapitalet tillåts variera i ett bolag antyder att det är möjligt att efter hand öka aktiekapitalets storlek, vilket det också är. Detta sker i huvudsak på två olika sätt, genom ny- respektive fondemission. Vid en nyemission sker en nyteckning av aktier till en bestämd teckningskurs, emission till överkurs är, liksom vid bolagets bildande, möjlig. Mellanskillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet överförs även här till överkursfonden. 22 Vid en fondemission ökas aktiekapitalets storlek utan att antalet aktier behöver påverkas. Det ökade aktiekapitalet fördelas över befintliga aktier, en fondemission är därför en ren bokföringsteknisk åtgärd. Antalet aktier behöver inte ökas genom att en fondemission ökar aktiekapitalet, istället kan aktiernas kvotvärde förändras. Det finns även en möjlighet att behålla det gamla kvotvärdet och istället emittera nya gratisaktier till aktieägarna. Namnet kan dock vara en aning missvisande då värdet av aktieägarens innehav förblir oförändrat Aktiebolagets organisation Inom ett aktiebolag föreligger i regel en avgränsning mellan förvaltning och verkställighet. Med förvaltning avses beslut som rör bolagets interna angelägenheter medan verkställighet handlar om bolagets relation till utomstående. Utifrån detta kan bolagets olika organ hänföras till antingen förvaltande eller verkställande. 24 Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, det är vid den som aktieägarna utövar direkt inflytande på bolagets verksamhet. Om det inte uttryckligen framgår av 21 Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt. s A.a s Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s

12 bolagsordning eller lag har bolagsstämman en oinskränkt rätt att fatta beslut i alla frågor som rör bolaget, detta brukar kallas för bolagsstämmans rest- eller residualkompetens. 25 I egenskap av bolagets högsta förvaltningsorgan åvilar det bolagsstämman att fatta beslut i viktiga bolagsangelägenheter såsom ändring av bolagsordningen, vinstutdelning eller om bolaget ska gå i likvidation. Vidare har bolagsstämman en möjlighet att utfärda direktiv till underordnade organ, dock inte i en sådan omfattning att det inskränker de underordnade organets legala kompetens. Styrelsen och VD är med andra ord skyldiga att lyda bolagsstämman så länge deras krav inte står i strid med ABL, ÅRL eller bolagsordningen. 26 Underordnat bolagsstämman finner vi styrelsen som utgör bolagets högsta verkställande organ. Styrelsen svarar enligt 8 kap. 4 ABL för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. Utifrån den tämligen vaga formuleringen begränsas styrelsens beslutskompetens i princip bara genom de regler som ger bolagsstämman en exklusiv kompetens i vissa frågor av större vikt. Vidare är styrelsen som nämnts ovan skyldig att rätta sig efter direktiv ifrån bolagsstämman så länge direktiven inte är rättsstridiga eller så inskränkande att styrelsen förlorar sin roll som faktiskt förvaltningsorgan. 27 Styrelsens förhållande till bolagsstämman påverkas slutligen av att styrelsen har tillerkänts vetorätt i två viktiga frågor gentemot bolagsstämman. Vinstutdelning får inte ske med ett större belopp än styrelsen antingen föreslagit eller sedermera godkänt, detta enligt 18 kap. 1 ABL. Dessutom får inte en minskning av aktiekapitalet i förening med utbetalning till aktieägarna eller en avsättning till fri fond beslutas utan förslag eller godkännande från styrelsen. 28 Ett publikt aktiebolag är skyldigt att ha en VD, verkställande direktör, medan det givetvis är möjligt men inget krav för ett privat aktiebolag. VD utses av styrelsen och svarar för bolagets löpande förvaltning. Han ska handla i enlighet med de riktlinjer och anvisningar som han får ifrån styrelsen och anses därmed ha en direkt lydnadsplikt mot styrelsen Skog. Rodhes aktiebolagsrätt. s Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s A.a. s Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s

13 2.2 Koncerner Det finns egentligen inte någon associationsrättslig definition av vad som utgör en företagsgrupp. I vissa fall har dock lagstiftning tillkommit för bolag som står i särskilda relationer till varandra, den vanligaste förekommande är definitionen av en koncern. 30 I Sverige ingår ungefär vart femte, eller omkring , bolag i någon form av gruppbildning. 31 Begreppet koncern infördes första gången i 1944 års ABL och dessa var redan då ett vanligt förekommande inslag i näringslivet. Koncerndefinitionen följde sedan med i princip oförändrad till 1975 års lag. Efter Sveriges anslutning till EG infördes en ny koncerndefinition för redovisning i 1 kap. 4 ÅRL 1996 som bygger på EG:s sjunde bolagsdirektiv 32 och anger under vilka förutsättningar två bolag ska anses ha ett sådant band till varandra att de skall upprätta en konsoliderad bokföring. 33 Koncerndefinitionen som den framgår av det sjunde bolagsdirektivet är tvingande medan det står medlemsstaterna fritt att använda ett annat koncernbegrepp i andra sammanhang. Av praktiska skäl har det dock blivit så att koncerndefinitionen från direktivet vunnit genomslag även på andra rättsområden. För svensk del innebär det exempelvis att koncerndefinitionen i ABL överensstämmer med den i ÅRL. 34 Om ett företag har blivit moderbolag skall ledningen för moderbolaget enligt 1 kap. 7 ÅRL meddela dotterbolaget detta. Dotterbolaget skall då lämna moderbolagets ledning de upplysningar som behövs för att kunna upprätta en koncernredovisning. 9 kap. 20 ABL stadgar även att bland revisorerna i dotterbolaget bör minst en även vara revisor i moderbolaget. Skyldigheten för moderbolaget att upprätta en redovisning för hela koncernen återfinns i 7 kap 1. Koncernredovisningen skall enligt 7 kap. 4 innehålla koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, noter, förvaltningsberättelse och en finansieringsanalys. Såväl moderbolag i mindre koncerner som i underkoncerner (mer om dessa nedan) undantas dock 30 Wiman. Beskattnings av företagsgrupper s Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s Rådets direktiv 83/349/EEG. 33 Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s A.s. s

14 från denna skyldighet enligt 7 kap. 2-3 ÅRL. Vidare finns även ett undantag enligt 7 kap. 5 för de fall då det skulle medföra att moderbolaget inte kan utöver sitt inflytande över dotterbolaget, om det skulle medföra hinder i form av stora kostnader eller tidsspillan eller om dotterbolaget innehas i syfte att vidareförsäljas. Då behöver en koncernredovisning inte heller upprättas. Det är framför allt två orsaker till att det har införts en koncerndefinition av ABL. För det första skulle det i avsaknad av ett koncernbegrepp riskera att uppstå svårigheter med att redovisa de ekonomiska förhållandena mellan bolagen inom gruppen. Det finns en uppenbar risk att moderbolagets andelar i dotterbolaget skulle tas upp till ett för högt värde i dess bokföring, det finns såldes ett behov av att redovisa koncernen som en helhet. För det andra föreligger en risk att moderbolaget skulle kunna kringgå ABL:s regler om skyddet för aktiekapitalets storlek och reglerna om maktfördelning inom bolaget. Detta genom att ett moderbolag skulle kunna komma att äga ett dotterbolag som i sin tur äger andelar i moderbolaget, således skulle moderbolaget äga andelar i sig själv, något som lagstiftaren funnit otillfredsställande. 35 Enligt 1 kap. 11 ABL ska ett bolag anses vara moderbolag och ett annat dotterbolag om moderbolaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga aktier eller andelar i dotterbolaget. Noteras bör att det räcker med att moderbolaget innehar aktierna, det finns alltså inget krav på att moderbolaget måste vara aktiernas faktiska ägare utan dessa kan innehas exempelvis till följd av pantsättning eller motsvarande. I svensk rätt torde just detta dock vara av begränsad betydelse då rösträtten för aktier som pantsatts inte övergår på panthavaren. Det krävs även att bolaget innehar mer än hälften av aktierna i ett annat bolag, precis hälften grundar alltså inte ett koncernförhållande. Inte heller det faktum att ett bolag i praktiken innehar mer än hälften av rösterna, exempelvis till följd av lågt stämmodeltagande, kan grunda ett koncernförhållande enligt denna bestämmelse. 36 Vidare kan ett koncernförhållande föreligga om moderbolaget äger aktier i dotterbolaget och på grund av avtal med andra delägare förfogar över mer än hälften av rösterna för samtliga aktier. Här krävs det alltså endast att moderbolaget äger aktier i dotterbolaget, 35 Sandström. Svensk aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s

15 oavsett hur lite, men till följd av ett avtal kommer i kontrollställning. Avtalet kan vara både skriftligt och muntligt och torde krävas att moderbolaget erhåller röstmajoritet i alla frågor som rör dotterbolaget. Den tredje situation där ett koncernförhållande kan uppkomma är för de fall där moderbolaget har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av dotterbolagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan. Inte heller här spelar moderbolagets faktiska innehavs storlek någon roll. Det kan exempelvis framgå av bolagsordningen att en sådan rätt tillkommer innehavaren av ett visst slags aktie. Oavsett storleken på innehavet hos moderbolaget kan därmed ett koncernförhållande alltså uppstå. Slutligen kan en koncern uppkomma om moderbolaget äger aktier och dotterbolaget och har rätt att ensamt utöva bestämmande inflytande över dottern till följd av avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande. Detta är en följd av att regleringen är gemensam för EU och tar i första hand sikte på exempelvis Tyskland där det är möjligt att bilda s.k. avtalskoncerner där ett bolag, genom avtal eller liknande, underställer sig ett annat bolags faktiska kontroll. För svensk del torde ett sådant avtal sakna rättsverkan då det faller utanför bolagsorganens kompetens att frånsäga sig sin och bolagsstämmans beslutanderätt. Det torde alltså inte gå att skapa en koncern bestående av två svenska bolag genom avtal. 37 I förlängningen kan det även uppkomma en så kallad underkoncern. Detta sker exempelvis genom att bolaget A kontrollerar mer än hälften av rösterna i bolag B, som i sin tur kontrollerar mer än hälften av bolaget C. B är därmed moderbolag till C och samtidigt dotterbolag till A, som i sin tur är moderbolag till såväl B som C. B och C utgör därmed en underkoncern Koncernbidrag Då huvudregeln är att varje aktiebolag är en självständig ekonomisk enhet och även utgör ett självständigt skattesubjekt uppkommer ett behov av att kunna utjämna resultatet inom en koncern så att det inte uppkommer en hårdare beskattning av koncernen än om hela verksamheten hade bedrivits i ett och samma bolag. 37 Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s A.a. s

16 Anta exempelvis att vi har ett moderbolag som redovisar en vinst på 100 och ett dotterbolag som redovisar en förlust på 100. Utan särskilda regler skulle moderbolaget beskattas för sin vinst, trots förlusten i dotterbolaget. Om verksamheten istället hade bedrivits i ett och samma bolag hade ett nollresultat uppkommit och därmed ingen beskattning. För att komma tillrätta med denna bristande neutralitet kan ett bolag under vissa förutsättningar överföra medel till ett annat bolag inom samma koncern, detta kallas då för koncernbidrag. 39 Reglerna för beskattningen av koncernbidrag återfinns i skatterätten och ur en sådan synpunkt innebär ett tillåtet koncernbidrag bara att det är avdragsgillt hos det givande bolaget. Därmed inte sagt att alla koncernbidrag som är tillåtna ur skatterättslig synpunkt också är det enligt en aktiebolagsrättslig, mer om detta under 3.3. Rent praktiskt brukar ett koncernbidrag mellan bolag behandlas som en bokslutsdisposition som äger rum på räkenskapsårets sista dag. Till skillnad från andra värdeöverföringar eller utdelningar godkänns ett koncernbidrag i regel genom att bolagsstämman fastställer en balansräkning där bidraget finns redovisat Kapitalskyddsreglerna i aktiebolag 3.1 Allmänt om kapitalskydd i aktiebolag Reglerna om aktiebolagets bildande och hur aktiekapitalet får ändras signalerar att lagstiftaren har önskat åstadkomma ett starkt skydd för aktiebolagets kapital. För att säkerställa att bolagets kapital hålls intakt även efter bildande har ett antal regler skapats i syfte att garantera att det kapital som bolaget redovisar i balansräkningen också finns i bolaget. 41 Bolagets medel kan i huvudsak försvinna på två sätt, antingen genom att bolaget går med förlust eller genom att medel förs ut från bolaget utan att aktieägarna erhåller fullt vederlag. 42 Nedan redovisas de mest centrala reglerna för till skydd för bolagets bundna kapital och fordringsägarnas säkerhet. 39 Wiman. Beskattning av företagsgrupper s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt s Skog. Rodhes aktiebolagsrätt A.a. s

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Rodhes Aktiebolagsrätt

Rodhes Aktiebolagsrätt Rolf Skog Rodhes Aktiebolagsrätt Tjugoandra upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rättsregler 14 B. Olika typer av sammanslutningar 17 a. Huvudtyperna av bolag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); SFS 2016:121 Utkom från trycket den 1 mars 2016 utfärdad den 18 februari 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Knut Rodhe. bearbetad av Jan Sandstrom och Rolf Skog. Aktiebolagsrdtt. Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB

Knut Rodhe. bearbetad av Jan Sandstrom och Rolf Skog. Aktiebolagsrdtt. Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Knut Rodhe bearbetad av Jan Sandstrom och Rolf Skog Aktiebolagsrdtt Artonde upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehall Forord 5 Forkortningar 11 Inledning 13 A. Olika typer av rattsregler 14 B. Olika typer

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) s förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i förslag till dagordning) För att möjliggöra de av styrelsen föreslagna åtgärderna enligt punkterna 8 (A) (C) i förslaget till dagordning,

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), 556907-7943, fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag Bakgrund Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2015

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma

uppräkning ska ske med början från tidpunkten då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 0,044 kronor och den vid samma Styrelsens i Nordic Mines AB (publ), org.nr. 556679-1215, förslag till beslut om a) ändring av bolagsordningen för införande av nytt aktieslag, preferensaktier, b) godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:23 2015-08-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-10-09.

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:66 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:19 2009-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-22.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom

Ordlista. aktie. aktiebolag. aktiekapital. aktieteckning. aktieägare. ansvarsfrihet. apportegendom Start Ordlista Ordlista A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A aktie ägarandel i ett aktiebolag En aktie ger bland annat rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman.

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. DIAMYD MEDICAL AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i Torsdagen den 31 januari 2013 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i Torsdagen den 31 januari 2013 1. Öppnande av stämman samt val av ordförande 2. Upprättande

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTTSLIG ANALYS Ett tvärsnitt av nyckelfrågor

AKTIEBOLAGSRÄTTSLIG ANALYS Ett tvärsnitt av nyckelfrågor Erik Nerep AKTIEBOLAGSRÄTTSLIG ANALYS Ett tvärsnitt av nyckelfrågor MercurlUS Innehåll Förord 5 I. Ansvarsgenombrott 13 1. Allmänt 13 2. Rättspraxis 16 3. Ansvarsgenombrottets konstitutiva element - underkapitalisering

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens i Oscar Properties Holding AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att en ny punkt 9 införs i bolagsordningen och att följande ändringar (där fet text innebär

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2000:67 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Den nya aktiebolagslagen

Den nya aktiebolagslagen Den nya aktiebolagslagen A 246154 FAR FÖRLAG 9 AKTIEBOLAGSLAG 5 Aktiebolagslag (2005:551) 1 kap. Inledande bestämmelser 10 Lagens innehåll 10 Privata och publika aktiebolag 11 Aktieägarnas betalningsansvar

Läs mer

Försäkringsaktiebolag

Försäkringsaktiebolag Försäkringsaktiebolag Lektion 12 - Försäkringsaktiebolag Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Övergripande skillnader GFRL/FRL

Läs mer

Svensk aktiebolagsrätt

Svensk aktiebolagsrätt Torsten Sandström Svensk aktiebolagsrätt Tredje upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förord 9 Förkortningar 11 1 En resa genom regler om aktiebolag 13 1.1 Perspektiv på aktiebolag 14 1.2 Aktiebolaget och

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:17 2016-06-15 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:48 2014-10-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. BESLUT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen för Forwood Aktiebolag (publ), org. nr, föreslår att årsstämman den 17 juni 2016 beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen

Stockholm i april 2011. Proffice AB (publ) Styrelsen 13. s förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Följande riktlinjer föreslår styrelsen att Årsstämman beslutar om att gälla för 2011. Bolaget ska erbjuda en marknadsmässig

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman

Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens för LC-Tec Holding AB (publ) (nedan LC-Tec ) förslag till årsstämman Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 489 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop.

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor

Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Ds 2010:8 Fyra aktiebolagsrättsliga frågor Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:19 2016-07-02 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2016-07-05.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget.

! Det behövs ingen justeringsman i bolag där styrelsen består av en enda person som äger samtliga aktier i bolaget. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen tycker att det finns anledning när en av bolagets revisorer eller när ägare till minst en tiondel av alla aktier skriftligen begär det och

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:29 2012-11-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:17 2011-05-27 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2016 kl. 16.00 på Clarion Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning

Promemoria. Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet. Sammanfattning Promemoria Några frågor med anledning av ändringar i kapitaldirektivet Sammanfattning Rådets direktiv 77/91/EEG när det gäller att bilda ett aktiebolag samt att bevara och ändra dettas kapital (kapitaldirektivet)

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016:14 2016-04-21 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar. Uttalandet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer