ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr."

Transkript

1 D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE SUBJICIT STIPENDIARIUS ZEDRlTZlANUS, johannes hjerpe, UTLAND ÜS. IN AUDIT. CAROL. MAJ. D. XX. DECEMBR. ANNI MDCCLV1I. ' /. H. A. M. VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

2 eulos im r Q. B. V. ^ f. I ermultis patria nofira ornata ert aretbps, quse ve! fua veturtace, vel rtruöurte artificio, vel alia denique de caiilla inrtgnes, curio'orum in fe o- Facile convertere queant. In his, memoria haod indigna mihi videtw Örbyé$fif + utpote qose non patrca ii bi imprefia etjamnum fervat rerum memorabilium vertigia, paffimque in patriae annalibus nominamr, Icaque fa&urum me operae pretium exirtimavi, rt ejus memoriae, pro virili parte, etjam ego confuluerim. At vero baud diffiteor, fiu- ÖLiatum me diu eße animo, utriim id in'me laboris fdfciperem, ah confilium hoc abjic'erem penitus. Videlicet fnere, quie in utramque partem occurrerint: dum mecum perpendi, quantee fit diffieuftatis, ex antiquitatis morcumentis id eruere, quod publica lu* ce dignum videri po'ffit, declinavi paulum a propofito, & fententiam ante probatam deflexi; contra * ea,

3 «*2> > 3 C 3X9 ca, dum fuccurrk, circa hoe folum natum me effe &: educatum, viius fum mihi non aiii melius, quam huicrei, oleum & operam impendere poffe. Hxq ergo alternanti animo potior feilten tia vifa eft, quod in me efle pocerit vir'ium, id in arcern hanc illuftran* damconferre, quam deefle pem'tus officio, quod natali folo debetur. Te vero, ß. L. qua par eft animi obfervantia oro, velis innoxios hofce conatus in meliorem accipere partem. «$ «Arx itaque Örbyenfis«), quatuor milliar'bus ab Upfafia diflans, feptentrionem verlus, in Uplandia, -A 9 Terriaj Atta publica, nunc örby haberit, nunc Öreby, adpellatione promifcua: prius tarnen frequentius. Dicitur vero etjam arx noftra Örbybus, 8c Örebyhus. Cognomi«. na ipfi funt p ras dia Qrby in Uplandia Sc Sudern annia fi~ ta, ut & parcecia Örby, in TerritorioMark Veftrogothise 8cc. Quod ad vocis denvatioriem adtinet, veri omnium limiüima nobis videtur illa, qute a natura yac fitu locideduc'itur. Sufpicamur autem loca, qute circa funt fylveüria 8c falebrofa, arci nomen dedifle. Eyri, iingva vet. fabulum fignificat: Öre, Kfappur, Sand j vid. VEREL. Ind. Scytfro-Scand. Frequentiflima funt in patria noftra no rr'i na locorum, ex (Jv cornpoftta; aliis voculam hanc prac«fgentibus, ut : Örberga, Örbohoim, Örefta, Öreften, Örebro, Öregrund See. poftponentibus a Iiis, ut: Kungsor> Skanör &C. Hujus nominis loca in falebris 8c cotibus, intelliguntur efte condlta, inquit O, RUDBECK. Atlant. Tom. III. p Affine hoc eft Latinorum ories ora namqu'e maritima faxofa fere efl arenaque 8c falebris obfita. Hinc, apud Verel. i. c. Eyri quoque elt Ör och Strand. A eyro-

4 ) 4 ( Territorio Örby-Hus b} y parceciaque Vende len- A eyronm vif) Ni b, h. e. ad Litus fluv ii Nid. v. STUR- LONID. Hift. Ol. Tryggv. c. LXXVIII. Nefcio, an & huc referendum fit to Har Roslagorum, quo fcopuli ipfis denotantur, non alienum ab arar, de qua voce VIRGI- L LIUS: Saxa vocant Itali, mediis quae tnflucfibus t aras. yid.ieneid. L. I. v. io3. Fretum Övejund, veteribus Fyrar- Sand, diétum ab Öre, pecunia, quae a transvehentibus inftar ve&igalis» penditur, exiflimat WACHTERUS, in GlofT. p In eandem quoque fententiam loquitur CAMDENUS in Remaines concerning. Britain. p. 1R2» Sed haec examinare noftri non eft inflituti * quibus fufficiat noftram fententiam deoriglne vocis jöreby prodidiffe ; compofitam viaelket illam eile ex Öre 9 rupes, & by9 vei byr, prsedium, pagus> civitas> vid. Verel. I. c.omnem locum babitatum* all bebyggd rum, olim by vef be ad- y j)ellatum fuifife, monetär. tvilde^m Leg. part II. p.41. Örbyenfi traélui uti originem fertur debere clara apud nos Aurivilliorum familia, ita & nomen; fed vocis étymologia ab hac noftra defleélente. Ceterum, Arcis Örebyenfis faciem differtationi inferere eo lubentlus fuperfedemus, quo accuratiorem ejus delineationem tradidit Exc. Com. DAHLBERG, in op. Svet. ant. & bod. b) Arcem noftram ipfi territorio dedifle nomen, vero non eft abfimilis conjeétura. A n vero Örbyhus-lahn ^ idem omnino ab initio valuerit, ac Orbyhus»hårad, quam- Vis nuilo obfervato difcrimine hodie hsec nomina in publicis aétis ufurpentur, nefcio, an aufim adfeverare. Territoria narnque Tierp & Vendel primum accepifle id nominis, Orbyhuslåhn, anno MDCX. cum Rex Carolus IX. eadem praedio fuo hereditario Örby fubjiceret, & id mox ipfum cum ampliflimis ditionibus, Geftahus ocb Stad^ med f

5 > f ( lenfi c), efl: fita. Tanta certe efl: locorum, illarri usquequaque cingentium, amcenitas, ut inäe fpedtantiura ined hela Geftrikeland, Elfkarleby, och Wåjslatids foknar i norra Koden, med Elfkarleby Laxfifke, Reginae fuce GhrifRnas offerret, Albertum Duvalt In aree Örby, his omnibtis pnefieiens, docet Max, Rev. D. JAG. SERENIUS in DlfTert.Grad.de Uplandia f p. 51. Ipfas R. Caroli literas infra nos exhibebimus. A fl: vero id, quod proprie *dicitur örbybus - härad i parcecias comprehenclit : Elfkarleby y Vefsland, Tolfta, Tierp, & Vendel. Unde liquefi latius antea patuiffe priorem adpellationem, C) Pareécise Vendelenfis inje&a menfione * heic adponam, quce de ejus denöminatione, in Colle&ione Mfc. Palmfchold. reperiuntur : Ryktet går väl, att thet fkal varit cn fru, Vendela benämd, föm bekoßat pä kyrkan, bvaraf Jöknen fkal fatt namn: om Ja vore, har denne qvinnan, haft fitt namn till ämimielfe af någon annan qvinna,fom hos the Catholßse varit dyrkad fhr ett helgon, och undergått Martyr Kronan ; på fådant fått fkulls focknenavmet intet varajvänfkt, utan antagit efter Chriftendomens inkomft; dock, jom en by uti Väjsmanland, och Dingtufia fockn finnes, jom heter Vendde, har man ordfak at tänka, thet Vandal, eller Vandil, varit någon mans namn, hälft efterfom af hi(torierne är kunnigt, thet ntuf Sverige äro utgångne folk, Vender, rätteligen Vandar näwde, på Latin Vandali, fbrthenfkul Sveriges Ko nungar fkrifva ftg till de tänder, Vänder, eller det land7 der Vender ßg nedjätt. Adhsec varia quidem moneri deberent, prsefertim circa derivationem vocis Vandalorum, fi haec ad propofiturn noftrum pertinerent, quibus de ipfa parcecia Vendelenfi agere jam non vacat.

6 «S» ) <> C tfum oculi, non potfintnon fvaviter adfici. Ad plå garn enim auftralem, hortum invenies amceniffimum, qui, prasterquam quod multiplicibus frugiieris dives fit acboribus, muro etjam lapideo, cura impeiifisque Generofiffimi Dorn in i, Caroli de Geer, Gubicularii Kegii, A:o MDCCXLVOi, cingebatur. Sepcentnonem verfus, Jacus eft Vendelenbs, arch's quidem definktis marginibus, adeo tarnen pifcoias, lu lecolis om ni bus ejus opes abunde fufficianc, Ad plagas denique orientalern 8z occidentale-m nemora videbis lutosque demidimos, variis arborum gene* ribus, utpote betuiis, pinis, quercubus, fraxinjsque^ quaquaverlum eonfitos, qaf tantam omnino meflern pariunt delieiarom, ut vix alius locus überiorem ferre queat ä). 5-ät d) Ex I OH. LOCCEX1I Do fori pri one totius Regoi Sveciae Geographxo-Hiftö-rica, lach jufiu Reg. Caroli Xf. libro Mfcr. rariffimo, quae nnbiscum benigne cor>rr<im.icavit Generob (T. D» A, A. v. ST i ERNM-A N, Reg. Cancell. Confil.& de fte'la Poiari Equ. integra heo infeyere lubet: Örby arx antiqüa, prijea Jedes iüuftris familicz Vaforum juit. Pofieaquam Gaflams I. hello.cum Chrifkterné lyranno, X) inteflinis motibus Dalekarlorum diflrittus fuit% fluiflj fluorum fecivitatis c auf]a, hancjuam gentilem domum magni r fumtihus muniri eurav:t, minibus XXi V. ulnarum altitudine civcumdufbis ; Ad quod hauddubie et jam loci fitus anfam dedit7 dum non jolum ad valde pifco- Juni lacum jacet, fed etiam paludofo jolo circumquaque ferme cinchrn efl. Pr t er quam quod motnia profundis Ö

7 ) 7 ( 5- HL. Hifce leviter delibatis, ad ipla arcis Örbyenfis primorvalidis fovnicibus ac fipatiis infiruba fiunt, in quibus non jolum juftum pvcefidtum commods collocari y fed ctjam annon copia ad mult&s annos adjervart potefi. Superius ha bit ationis cßdifk-ium it a ador na tum efi < ut inferiorem partern pr6tegtre pojjit, qiiippe murus fex Sveticas idnas craßus eß. Rex Ericus Gußavi l filtus hic a fratre Jo hanne, Rege Svetbia, per novem annos, in cufioäia det en tus e(ly nr ex cubiculo, in quo exfiinclus efty hquet. In parvo conclavi, verjus außrum y Regum Svetbiec mminay a Giißavo /. uscjue ad quinque ejus jaccefjores, par t et i propriis manibus mcifa ex(laut. Domus (jrbyerfis in val de frugifero, cj verationejcrarum, pryefertim lyticium, ap t o jolo, fira eß. Har11 ctjam pulcvi prope arcem hflru ftj funt, qui ab hc dier no pcfjejjore cj Domino Gußazo Ba ner, Caroli filio, Barone cß Regni Senatore, illufirijji- MO (*) pretwfis aqußdißibus Q alns raris deiiciis ad conjumatiouem perducuntur. Hand procul didla domo Collis Odini ofienditur, in quo ei annna jacrificia ohm pagani celebrarunt, quod vicinusjons, ab eo nomen balens, confirma t. (*) Herr Gufiiav Baner hafver thet gamlaßottet A:o MDCLXVlil, uti ett koflbart och efteretfkibnt och ve ritabelt architeftonifkt fatt hårhgtt palatium låtit foranår ay lamt enfidbn trägård med aqucedufter ochfontainer anlagt hafver, men at contentera tben curibfa åfkådaren både- thet g mlajdm thet -A:o MDCLXU, var^ och nya ve lat i koppar reprcejentera

8 ) 8 { <i m? pr im ordia propios confiderandaaccingimur. Annum, quo prima ejus ia fca fint fundamenta, taccnribus annalibus, definire quidem non valemus? id vero pro certohabemus, medio fere feculo decimo quin to, a Johanne Cbrißierni filta (Va/e) Regn, Svec. Sen. & Equaur. e) avo gl. mem. Regis Guftavi I. exftrui iilain e-ceptam fuifie /). Atque adeo licet de remota anti- quita- Quae de colle Odini? ejusque fonte mernorat Locce eorum vel apud incolas omnis penitus hodie eva- vel erjam torte Loccenius nius, nuifie dicenda erit memoria, collem Ottari indicare voluit, & ipfum in parcecia Vendelenfi, ad regiam viam, haud procul a villa Hufeby fitum, de quo efr«peringfchold.ättartal p. 19. Ceteruininfra nobis erit obfervandi locus, non quidem per integros tres annos, cum novem ponat Loccenius, in cuftodia Örbyenli, detentum fuifife Ericum Regem. e) Obiit Johannes Chriftierni, a Ridboholm & Örby dlétus, an.mcdlxxvii. Uxorem habuit ßrigittam Sture fil. Guftavi ÅnundI & fororem Stenonis Sturii Fenior. Regn. Svec. Gub. f) Teftantur id ipfse Reg. JOHANNIS HL llferoc ad Johannem Bafdidem, Czar. Mofcov. datse d. XVIII, Apr. an. MDLXXIII. quarum hcec funt verba : Och fkal tu ve ta, at var Herr fadersfader het Eric fjohansfon^ Jom var af den ypperßa flägt hår i riket, och var Konung Carls fyflers dotterlon &c. & p nu c is interje&is : Var Herr fa ders farfader het Hein' flohan Chriflicrnsfon, han låt upp«bygga fine egna flått, ett benåmt örby, och det andra Lind holmen^ Hinc ReverendifiT. Epifcop, D. A. O RHYZELIUS, ita : Örbyhus hafver Konung Guflav den f:s farfader f}ohan Chrifliernsfon Vafe, i Kong Carl Knutsjöns tid, byggt

9 quitafe (ibi nom mujtum gratulari queat, fic tamen fundjtoris fui gloria percelebris merit o cenfebitur. Ad externa-m faciem arcis qood adtinet, fplendida illa fatis eil atqiie adfpectu bodieqtie pulcerrinra.quadratam ejusfiguram primumfuifleconftat:!nd e ver o D.GU STA V ÜS B A N ER R an JV1 DCLXXil b fundamentaalarurn,qua2 etjamnum confpiciuntur,po«nenda curavit- Alas hafce arci qnad råts jun gir veflibulum, cujus frontifpiciurn lapide incifa fervat inbgniabaneriana & Kruiiana, cum licerisg.c B.&S.C. K. auae prima funt eiementa nominum GUSTAVl B CA K. jned fafla murar, Vid. Svio-Goth. mump. 14?. Et rede quoque Palmfchöldius In Coileci. örby ^ hccredium familia Vajs filum ejl in Uplandia j Johannes Chriftierni nlius a- vus Reg, Guflavi /. ex (olido id <edifiea-vit lapide &c. Qua sufem rafione prasdium Örbyenfepamilioe cefferit Vafeae,, didu baud ept proclive. Si conje&uroe locus concederetur, dicerem, antiquitus idud prcedium, proprium fuifte Jlkillr. Bielklbrum genti & ex illa ad Vafeam transmigrafie. N am c ne Steno Ihuronis (Bjelke), R S. Se a. qui circa finem See. XIV. vix.it, praeter R afvelfhden fe & Vikenfe, etjam poffedit Örbyenje prcedium. Qucmcck) autem id deinde ad Vafeos pervenire pötuerit, ex fequente Schemate Cenealogico clarlus pstefcef: Steno Thuronis(Bielke)aRåfve![lad)örby & Vik,R,S.S^ Birgitta a Örby, Sten. fil? 3, nupfa Guflavo Arumdi Sturio i a Ridbohoim, JR S S. & Eq. A ur. Birgitta Guftavi fhia,rupfu Johann! ChrirHerni filio,fundator! arcis Örbyenfis.. C fr. G. Peringfchiolc], Ättartal, p. 61. feq.

10 tö ) io ( CAR.BANEER &: SQPH.CHRIST. KRUSE quam, ille primam habuit tori conlortem. Super ipfam arcem erefta er turris, te fo cupro & in faftigio inauratum gerens globum fat magnae molis. Neque heic ficco pede praetereundus e(t murus ille, qui alis contiguiis, a tribus partibus, i'ola oriental i excepta, ar cem cingit, & olim haud lecus ac munimentum & propugnaculum ejus fuit. Hunc Rex gl. m.gusta- VUS 1. exftrui juflit ). Nunc temporis, murus hic non quidemasque effaltus,acerartempore Regis GU- STAVi I* pars enim ejus an. MDCLXXIIf, infundamentum iubjiciebatur alis iftis, iupra cornmemoratis. g) PALMSCHÖLDIUS loc. cit. ex Loccenio, fic loquitur : Pofteaquum Gußavus I bello eum Cbrifticrno lyranno, & intefiinis motions Dale karlorum diftriffius fuit, t'ii Juorum [ecuritatis caufa hane juam gentilem domum, magnis fumtibus muniri curavit, manibus XXIV, ulnarum altitudine, circumåatis. Neque mihi perfv.idere poffum Ampi. SALVIUM ac TUNELD1UM nobis hac in re adverfari. Ille in defc. Svec. Tom. I. p & i ty. ita, Örbybus ett Säteri, om 5 f- mantal, vid Vendels Ijbn y pä en frugtbar och behagetig ort, har i fotna tider varit en Kongsgärd, ellerflarckt Jlätt > -med murar ombygt af Gußav hs Farfader Herr ffohan Chrifliernsfon. Hic in Geogr. Svec. p. fö- Örbyhits ett ßarkt Jlott år med murar ombygt af Kong Gußav kßes Farfader Herr ffoban Chrißiernsfon, Hare enim ita eite intelltgenrla exiftimaverim, quod Johannes Chriftierni aliquam fantummodo partem conftituerit muri, non autem inte grum & talem, qualem oculis nunc cernimus: Guftavus I. autem eum & altiorem & craftiorem sedificaveric > te ile LOCCENIO l c.

11 ^ b) ) *" ( 1 ratis; fatis tamen adhuc habet altitudinis, & arboribus ordine pofitis veftitus eft, adeo ut arx noftra, ab omnibus partibus, praeter orientalem, umbrofa quafi nemoris amcenitate cingatur. Adhuc etjam loca fervata habet, ubi difpofita forlan fuere tormenta bellica, ad profligandum impetum hoftiiem.. v- Arcem noftram fi incraveris, tres invenies contignationes, fuis quamque inftru&as conclavibus, quse fingula» numero XXXIX. percurrere, & quod de quoque dicendum foret, planius exponere, id vero nos non finit propofita brevitas. SufFeceric in pradentja, per fingulas eundo concignationes, notabiiiora indicaffe loca. In infimo tabulato oflenditur erjamnum cuftodia, in qua, poft varia, Princi pe haudquaquam digna, facinora, Rex ER1CUS XIV. aflervatus, die XXVI. Febr. an. MDLXXVil. veneno interiifle perhibetur b). Iii memoriam ca- B 2 ptivica* Noturn eit R. ERICUM XIV, poftquam ex decreto Ordinum Regni ab imperio remotus & ad perpetua vineula damnatus effet, variis in iocis, per novem lere annos, fulfle affervatum. Nimirum ab anno MDLXIX. AboCnfis arx ei loco fuit cuftodiae, usque ad annum MDLXX1. tum vero menfe Juliö Caftelholmiam Alandia?, & pöft praecipitl anno Gripsholmiam abdu&us eft. Hos carceres cum Arohenlibus commutavit m, Junio ann! MDLXXI1I j donec tandem anno infequenti, autumno aduito, inörbyenfem cuftodiam includeretur. In carcere hoc novennaii male omnino hahitum fuiffe ERICUM obfervat AaGID. GIRS in Chron. R. Joh. III. p. <5;. Ce- terum

12 ) «c ptfvitatis, Tabula, rec^ntiori, ut vide für, tempore erecba, adhuc in carcere confpicicur lapidea, in qua fequenterurn jam inde a prima eaptivitatis anno de maturanda fratris nece eonfilia inire ceepit JOHANNES R. confentientibus Senaporibus Regni, & Archi-Ep. Laurentio Petri cum Epifcopis Nie. Helfmgio, Stregnefenfi, & E«rafmo Nicolai, Arofienfi : eo quod rumores haud vani pervaderenf, novas res moiiri amicos ERICI, atqu-e id agere, fubvenientibus non jam teéle Mofchis Danisque, ut vineulis I iber a tus, imperium denuo capefferet» In» junélum itaque eft Guflavo Btornon. (Båt)? literis ad id datis d. Vi il Dec. MDLXXV, ut s fi qui oborirentur motus 3flatim ve! veneno, vel fangvin's detrairiorie, vel denique fuffocatione, fat-fericl abrumperet. Heinde cum ccnior farna increbrefceret, fore, qui, re vel armis tentata, caprivi Regis libertatem afferere vellent, miftused: Seeretarius Regt^ohamies Henrrci menfefebr.mdlxxvif. ad arcem Örbyenfem, cum rnortifera potione, quam mifcuerat Chirurgus Regius Philippus Kern. ERICHS, qyatriduo ante Sacrre Syna xi adm otus, venenum haufif, quod in pulmento e pifis cocto, ei prsebebatur r & fic morte fatis placida occubuit. Cfr. de his ömnibus GenerofifT. D. A. A. v. STIERNMAN in notis ad Erici G. TégelzrHift. Erici XIV. p, 302. feq.!t. Ejus.fem Tab. Genealog. prs> miflse GID. GIRS Hift. Joh. III. Tab. IL T)lem e» mortualem Erici ponit& Tegelius & tabula luperiusnomlnata XXVyn Febr. Nos vero hac in re confultius duximus auétoritatem fequi Generöjifl. Editötii.' qui efjam mprasl libri rit dccet, ERICHM in carcere Örbyenfi adornalte v.erfionem Svecanam Hiftori# Svi o-got bios jöh-amis Magni? cujus verfionis exemplar in Reg. Antiquit. Ar chivo adfervatur. In bac ipfa queque eufiodia ab FRICO R* corn-

13 &&> ) r? ( feqruentia fcripta Jeguntur. Ericas XIV, qucncam Sveciie Rex infelix per annos IX, jub his etjam laqueac aktivas, vitam fuam Regibus, moretmfubditist pariter deteflandam reltquit, 7:<zw prefter f c. timra Vrincipe indrgna, indigne jublatuséfi, confultu c fände(ti- 110 Seflatus, 5" Epifc. Svec. die XXV Febr. A:o Memoria? quoque prodkum ed, Principem hunc rnfelrciffimum, aftidue in cnftodia obambufnn. do, eandemqne femper cerendo femitam, altiöraé pauiatim grefius fni veftigia pavimento impreffifie /'}* Qu^fquid vero hnjus fit, ne ullum quidern, hoc tempore, rei hujusce deprehenditurargumentum. Fieri tarnen potui <<fuod ego facile crediderim» cum alaa a D:noGUSTAVO RANEER,uti fupra fndfcayfmus,aedificaxentur, arxque tota quanca reftceretur, arque alfam prorfus faciern indueret, ut hsec eadem vefligia Regis, imprudentia operariortim, cum novum forfan pavrmentum facerent, deflru&a fint. fd vero ut credam, eo adducor facihus y quo certius cor,dar, aliud etjam in contignatione media, monumenturn,abillis prorfus efie deletum. Ibi in in cellula, Regum Svecorum nominaf a GUSTAVO f:o, usque»ii Ii 1 i... II I. I Hl. II 11 i'i R. compofilum efie hymnum, qt)i in liymnariis nofiris fub N:o 24p. cornparet, obfervat LAÜR. HÖGMARIC in Pfalmopceogr«p /') Salvius b e. ila habet: det fäges, at han nott lånva gropar ißengolfvetpå den tid ban fatt här ijängel» fe, efter Iom han dageligen gått längs efter rummet, och Ja i fram jom återgången, altid trampat på ett och fam~ ma (lalle* Cfr. etjam Sched» Pälmfch.

14 ) i4 ( usq;ad GUSTAVUM ADOLPH UM, quintum ejus fncceflorem, parieti, propriis eorum manibus incifa fuifte teftis eft P ALMSCHöLDIUS : qus fine dubio, cum parietes deaibarencur, perierunt k). Sed pergimus ad contignationerp arcis tertiana, ubi in primis memoratu dignum judicamus ccenaculum, qlio neque amplius neque fuperbius ullumfacile invenies. In teclo ejus tabula /j confpicitur, fculptoris ingenio, aftabre fa&a, qnne artificiofa fat pi&ura, colorunftque prteftantia, Deorum Dearumque numerum, tantum non omnium, Poecicis calamiftris decantatorum, pleniffime exhibet. In fuprema Antignatione ( Vinden) camini ipfius arcis quadrata:, raro exemplo, mirifice omnes in ununa coéunt, inque turrim, ubi fumus per magna foramina, evolvitur, poftea adfcendunr. Sub alis, ne eas inta&as relinquam, plurimse reperiuntur cell, quarum, tem pore hiemali, haud minimus eft ulus, in confervandis fru&ibus horti adjacentis. In primis notabilis eft quae féptentrionali alae fubjacet, vulgo Trulfes Kallarg di&a, in quam velut in carcerem, fcelere convi&i olim includebantur. Heic vivus iimpidusque k) Nomina vero, hoc modo delineata apud Palmfchöl- rnr w & dium exftant. G. R. S. EricusRex. Joh. Rex. Car. Dux. m? s.r.s. & Poi. G. A.R.S. Magnus Dux. 1) Tabulam hane tha!. Imper. conftitilte accepimus.

15 ) *? C que excurrit fons, cujus aqua, arre olim furluta dufta, promta minideria culinae, quae lupra ed, praebuifle fertur. Hane deinde aquam, percanalem, asre fa tam, fnb terra, in lacum Vendelenlem, haud longe hinc remotum, exitum inveniffe ajunt.. VI. Neque ab indituto ed alienum de arcis nodras pofledoribus breviter diflerere, Exiis, quae lupra.111. de fundatore arcis diximus, liquet, Augudae Vajeorum genti illam, jam inde a prima origine, fuifle proprium» Ipfi autem fundatori Jobanni Cbriftiemi bini fnernnt filii, Chrifliernus & Ericus, quorum huic, Patri R. GUSTAV!, cedit praedium Liudbolm, illi alterum üw;y, * ab eo ad filiam Brigittam m) traosmidum. Hujus cum mariro, T/tawfomttMonetario, permutatronem prasdii örbyends pa&us ed R. GU- STAVUS L qua hoc dbi vindicavit, alio quodam praedio in ejus.locum lurrogata n). Hoc modo arx Örbym) Hsec -Brigitta Chriftierni fiiiajr.gus TA VI Iconfobrina, nupfit prirnum 'Iheodorico Monetario Regio, & podea Matbin Betr i Upfal. qui unionem hereditariam fublignavit, & cujus tedera gentilitia fuir imago fioris iiliorum riirr.idiati» dicente J. PERINGSCHÖLD. in monum, Upl. p. 2. n) Vid. GUSTAVI 1. Regidr. 152fr Iit. B» p.irp.cif. PALMSCHÖLD. Hinc in sndrumento i Ho pretiofo, Vafa Konungars ifordetrok åift.o, quod in Rationario Acad. Upfalienfis adfervatur, titulus cornparet : Bytegods af Iiufiru Brita, Matts Bersfons t UnIala, i Upland*, Vendele Harad, ocbsoiken, Öreby Satbegdrå &c.

16 «ö ) Iß. C Örbyenfis fa h efi: po(te(tio Regis domui VASEiE propria, quaepoftgustavi Lobicum,hereditateobvenic JOHANNF,-filiornm ejus åkeri o); cradita de- inde GUNlLiS, c o nj ti g i R. JOHANNIS fü. i nitar dofalis prsedii (Lifgedinj?) />), & polimodum ejus filio JOHANN!, Olho-Gothix Duci q). CAROLÜS IX, R.S. autem ita de prxdiis tux farniliae hereditariis conftituit, ut inter alia concederetur arx örbyenfis, fij i o natu majori GU STAVO ADOLPH-O r), quam intero) Hertig Johan til Finland &c, fick år d.-27. Junii i arffkifte efter fin Sal. Herr Faders Kon. Guflaj den I:s och Dvottn. Margarethes fädernes och modernes g ods, nemh örby Sätesgård, i Vendels fockn or b Härad, i Uplandt med alla de arfvegods, fom i famma Härad, lamt Våla* Norunda, Rasbo och Rorflils härader liggandes äro* VerJba funt in Regiftr. Archiv. Reg. ad did.an. obvia fol,2$. p) Lifgedingit Dr. Gunila d.12«Julii. ib. p. 1} 2. q) Hertig Johan af Ödergöfhland fick år i6of. d. 12. Martii, Örby Sätesgård. Vid. Regiftr. Arch.Rcg. elf. an. r)v.regifir. Arctiiv.Reg.a. löio.p.ios.konnngcarl ix.delning emellan Hertig GUSTAD. ADOLPH,och Her tig CARL PHILIP påarfvegodfen afgufi.fam.dat Nykö«pingd.^.Martii 16 to. Vi Carl IX. tfc.&c.gdre vitterligit, at uppa vare käre Joner, tbe hbgborne furjer och herrer, Hertig Gußav Adolph, och Hertig Carl Philiph, mage vete, huru vår vilja är s at tbe vare avfvegods ßg emellan, efter vår dod dele fkole, få at tberaf them emellan icke någon vidloftigbet eller dijputats» oppkomme eller följe måttei J.å bafve vi /ådern uti detta vårt öppne bref velat tillhän na gifva, och är vårvilje, at vår kära äldfla fonlierteg Gußav Adolph, /kal behålla Stromsholm, Örby, o.h Hammar(lada Sätesgårdar 2 lieslikes alle vare avfve gods uti UpJand,

17 «5& ) 17 ( interea idem R. CAROLUS conjugi, CHRISTINA Holfaticx, dofetn deftinaverat s). Éc fic tandem ad CHRISTJNAM R.S. devq luta elt hiijusarcis poflesfio. CHRISTINA, regn i commodis confultura, orbyenfe pr22diumcommotavicr)curn zwojlitfvudnäs C di k>? s) Vid. Regiftr. Archiv R. a. iöio. p Öpet bref for Drottningen uppå H.M:s Üfgeding efter K. Mts död & c. Vi Carl den Nionde cfc. Lfc. gore vitterligit at, efter vi, genom Guds forfyn, och Sveriges Rikes Stånders etihållige och fiitiqe begäran til den Konungslige regering komne are, och fbr:ne Ständer Ofs til deras Konung, och vår ålfheligekäre Husfru, den bbgborne Furfinna och Fru, Fru Chriflina til deras Drottning anammat och krhnt hafva. Sä pä det at hhgbemälte var a![helige k. Husfru mätte med lifgeding och annat Uifva fortedd, dermeå H:s K-11 (ammc (länd kunne uppehälle och fbre ; Sa bafve vi af kärlig benägenhet til H:s K: t lifgedings fbrbättring, unt och efteriätit H:s K:tt dejje efterfhrefne Landsorter, fäder, hus och härader, fäfom are Gelle - hus och (lad ined hela Gefbrikeland, item örbyhus med licrps hårade, desltkes Flfm karleby och Wäsflanda Sochnav uti Norra Roden, med Elfkarleby Laxffhe. fcr tfc, Nyköping d. $1. Martii iöio. t) Hac de commutatione Palmfchöldius ita: örby» hus och gärd i Upland och Vendels focht, Konungarnas af Gnfiavtanfe fämilieh arf orh egendom med underlig«gande gods och lägenheter blef är d. ip Apr,fbrunt och updragen Herr Carl lianers änkefru Kjerflin Sigfrid Bieike och deras barn til vederlag for Hufvudnäs gärd fom fedan blef privilegierad pä Stadsrätt och viukär, (amt kallad Venersbor g; uppa hvilket gods och jordbyte falgde äter 1646' d. ty. Sept. ytterligare ccnfirmatioiu

18 > 18 ( di lo, & in Veflro Gothia fico, cujus agri quidem condendas novse urbi, Vennersburgo, infervierunta); facfta de hocce permufarionis negorio pa&ione cum CHRISTINA SIGRIDE BJELKE, vidua CAROLI G USTAVI fi I. B A N E'R x)} prx d i i H ufv ud nie fenfis do - miu) Vid. E. TUM ELD. Introd. in Geogr. Sv. p.uo. x) Obfervationes Genealogicas de C A RO LO G. P>A- NE'R ejusque Allo, quas infighidebemus humanitati & benevolentiae incomparabilis nbftri Polyhiftoris, GenerofifT. D. A. A. v. STIERNMÅN, fl, cum venia viri Generofiflimi, qu! ut ex confurnmatiiliiio Ejus Opere Genealogico Fäm. Sveth. Mfcr. transfcriberentur, benigneperrpifit% heic ihtegras inferam, rem ledtori non fngratårn me fpero faétururr». CARL GVSTAFpON BÄNEER. Herre til Vårpd, Ho(venis och VIß ann- Efter utrikes refor blef bau iqz.f, Kammarherre öfcer Kammarherre. Sam ma ar Legat til Frankrike. 1( Julii. Gubemator på Marienburgs flått y ftad och låbn. 162$. Legat til Danmark Jämt Hanfe Stådernc, Lybcck och Dantzig. 163a. Jändebud til Litrßen Bogislaus den XIV. i Pomern, Jämt legat i Pomertu 1(031- tg. Sept. Vice Gouverneur bf - iver Pryjen. F) 11 på Segersb t (gg. /7. Oft. f i Elbingen n. Apr. begrafwn i Vpfala Domkyrko. Gft med Chriflina Sigrid Welke. R. R. och Cancellerens, Friher re Sva ite Iburesjons Welkes dotter, til Kråkerum, och Drottning Maria Eleonoras Kammar fanafru, född på Kråkerum //. Nov. gift ifa$. 6. Jan. på Stock holms

19 na. ) t? ( Ita domui Banerianae ccflit & filio modo memo* rarag CHRISTINA SIGRIDIS BjELKE, GÜSTA- VO CAROLl BANE'R, heredirans nomine obtigit arx Örbyenfis, cujus pofl fata vidua ANNA CHRI- C 2 STB bohnsflått %. Alaji. Begrqfven i Upfala Dom kyrka. G US T A CARLSSON IjANEER, Herre til örbyhut, Sktårsboim, Fallnas, Myrb, Run gam och Varhåll. Utgaf t Upfala [644. in fol. en Örat. Jimehris Recordationi Fatri/i Jyi Petri Baneri Gitflav. filii, oeh anträd de derefter 1 6y,y. fina utrikes refor. Efter dterkomßen, blef han 16fl. Dr. Chriflinas, och flraxt derpå Hertig Carl Guß avs Kammarherre. Samme år 20. Nov. Friherre, /<5/2. introd. i Friherre Clafjen N. 22. Jr /tfy/. //tf/- Ofi? Rrigs R<5,7; u/w Svanfa armcen i Polen Le gal til Holland, och til Ryfsland. lcöi. 6. ffunii Krigs-Råd 1 Krigs Collegio. d. g. Martti Landshbfdinge i Vtfler Norrland. Samma år Riks-Råd. Ar töfjy. Riks Kammar. Råd. Fbdd idzp. *{ lögo. 2. fan. Med ho nom gick denne Friherr ehga gren ut. Gift I:o med So phia Chriflina Krus, Kammar Rådets Friherre Johan Jefpersfons Krus dotter til 'Gudhem, gift i6cz. 7. Dec. f 166.f. 2:0 Anna Chrifhna Båt. R. R, och Riks Skattmaßarens,Friherre Seved Båts dotter til Herrelunda &c. Gift 1670^ af Båte ätten. Fbdd f ijjg. 21. Dec. och värden fidße

20 ) 20 ( STINA BÅT illam pofledit y\ Pervenit deinde ad familiam Bielkianam z); ex qua emigravit cum Ex cel!. Comes THURO GABKIEL BIELKE, R. R. Sen. & R.R.O. ö. Equ. & Commeqd. ante hos ünde triginta annos, iliarn cnai fundis villisque adjäcentibus, in D, CAROLUM DE GEER, Prov. Gi> bernat. fölen ni vcndkionis formula transferieret a). Ill«- IM i B, i H i i i' y) Patet hoc vel ex Codice pneftationum realium (Zordebok) fuper territoriumörbybus de an.mdclxxxif qui in Ratlonario Prov. Upl. adfervatur, ubi linguls enumerantur vill», prsedioörbyhus fubjed«, additaannotatiuncula, eas tunc ab D. Anna Chr, Båt poffideri. z) Quo titulo, qua ve ratione$ ego qnidem defrnire nequeo: cum non fuppetant a ta,quantumvis ftudiofe fatis a me qusefila. Quantum ex Protocolio, uti dicitur, Judicii territor. Vendel, d. XIV. Sept. MDCLXXXVIII. habito,.colligcre potui, necefleeft, Adfeffori quöndam NIC, a PREUTZ, ex»re alieno, quo forte prernebatur turn temporis Baneriana domus, jus quoddam fuiffe natum in prsedium Örhyen/e, quod ipfum prsedium, poftquam de compofitione cum Preutzio aéturn fuit, pecunia foluta, jure retradus fibi adferere voluit Illuft. Comes NICOLAUS BIELKE R. S. Sen. & Pom. Gub* Gen. Renitente autera D. Anna Chr. Bat* cui obtentui erat» res fe inter & Preuizium nondum ad liquidum effe perdu&as, tentatum hocce emtionis tiegotlum perfici tum non potuit., nec a judicio territoriali, ex legum proefcripto, confirmari. Interim facilis crederem, hac potiffitnum ratlone tandem Bkikian» domui proprium evafijfle prsedium örbyenfe* a) Ex ipfo emtionis inffrumento, (Kbpebrtf) dat. d. XIII.

21 && ) 21 ( (g*# Illuftris Iiicce Pofleflor, opibus adfluentiflimus, npn modo in sedes ipfas exornandas magnam fecit irripenfam, verum erjam viam cnravit reficiendam, qua ab officina ferraria Leufftadienfi huc aditur, quod, loci amoenitace captus, heic ftatmflet aliquamdiu, quolibet anno, commorari. De vitae ftatione decedens, tejjameuto cavit, ut, prséfet alia, etjam praedium Orbyenfe, cum officina fer raria, modo memorata, cederet fuo ex fratre Nepoti, Generofifl. D. CAROLO DE GEER, Gubiculario Regio, qui hodie ejus eft, fitque quam diutiflime, digniffimus Pofleflor, quique nullis parcit lumtibus, quibus & u(u uberiorem, & fpecie ornatiorem reddat hunc locum. Refta- XIII. Jan. MDCCXXIX. apparet, tum quanti conftiterit hoc praedium, feil. CXXXIII. cum tertiä parte thaleror. argenteor. tum qusenam fuerint vill, praedio Örbyenfi fubficentes : nempe in parcecia Vendelenfi, Valla, lgelsbo, Ofteri k e, Exarby, lackebo, Smedby, Ahl berga, Åbyggeby, Burunge, Skarbo, Soblberga, Hambra, Kava(lbo, Fågelbo, Jårkebo, Haf, Klaringe> Bergby, Ltbbarbo, Fånby, ö/lerekeby, Grytby, Åbl, Brunby, Gunbo,ßFlafgårdsberg, Bckarby, in parcecia Tegeismora Kråkebo, Skinnarbo, Marjebo; quarum eadem nornina reperies in inftrumentis fe codicibus fupra cit. (Vaja Kon. Jordebok & Up!. Jordebok af år 1652.) Hsec autem inftrumenta contendenti patebit, villas nufnero plures multo pofledifie Amu Cbr. Båt, ao qu De Geriano emtionis libello deprehenduntur. in

22 läu ) aa ( Reftaret jam de regionis folique natura, ve lins ratione incolarum, cultu fylvarum, q ax of* ficinis ferreis adjacentibus maxim o funt ului, a* liisque ad ceconomiam Patriae fpefåantibus difquirere; fed vero, cum harum rerum heic loci non. alia fit ratio, ac qax per totam fere Uplandiam obtinet, nihilque ideo novi Le&ori fifiere queam^ & praeterea rei famiiiaris angufiia breviraci fiude-r re imperec, pedem figo ; fi paucula haec, quas pro virinm tenukate in medium proferre va* tm7 L. B. non omnino difplicuerine, iinpenfe mihi gratulaturus. S, D# G»

23 r D. D. DISSERTATIO GRADUALIS ORB CONSENT. Ali/ IN RE Mag. P C HIST. PRO, PUBLICO EXAh STIPENDIA j O H A N F IN AUDIT. CARi AN V'PSALl/Ei Exoud. L QpCARD

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum

Tävlingskalender, trav och galopp 2016 ( ) datum Tävlingskalender, trav och galopp 2016 (2015-11-09) datum Januari 2016 01-jan Fr Mp 02-jan Lö Ro (V75) 03-jan Sö Bs Tä gal 04-jan Må F Ös 05-jan Ti Ö J 06-jan On S (V86) 07-jan To G Å 08-jan Fr Bo S (V65)

Läs mer

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j.

LAURENIDQ DAHLMAN, PRETIO. Mag. PRiESIDE, PETRUS SYNNERBERG, DtSSERTATIO ACADEMIGA» P/RO ÄMPL1SSIM0 a ÜPSALU. s-t t- < h\ \j. . VESIKO DtSSERTATIO s-t t- < h\ \j. ACADEMIGA» t i< VI i *k t\ tf de PRETIO r, \ i.«quam SUFFRAG. AMPLISS. FACÜLT. PHILOSOPH. F\T ILLUSrRI ATHENAO r UPSAUENSI, o.1 ' }1 / i a«uk.. i j v j.l 4\\..,,v ms)i\

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«

Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD« E X P O S I T I O PRINCIPIORUM MORALITATIS ET REL1G10N1SAD POPULÄREM SENSUM ACCOMMODATA, C>UAM VENIA PHIL. UPS.. AMPL.OED. PRÜSIDE Do CT. DAN. BOÉTHIO, ETH, ET POLIT. PROF. REG» ET ORD«f. P. CAROL. ERIC.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^

Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ y> N D. 0. M. Dijfeftatio Hiftorica De Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ Cujus Partem Priorem Confenfu Ampliffi. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenfi y Mag. Praefide JOHANNE BILMARK,

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL.

AQUA MAGNALIUM DIVINORPM. PRiECONE. Dn jacobo GADOLIN, COGITATIONES NONNULL/E, Ptiblice examinandas fiftere conflituit. Finland. JACOB MERCKELL. COGITATIONES DE NONNULL/E, AQUA MAGNALIUM DIVINORPM Ex confenfu PRiECONE. QUAS, Amplifl, Philofopb. CoUegii Auraiciy PR.fcSIDE Dn jacobo GADOLIN, Scient. Natur. PROFESSORE Ord. observat, Äftronom. Reg.

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14.

Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4. St Petersburg Lördag kl 13.00. Makramé Söndag kl 9.00. Vattengympa Lördag kl 14. Namn Workshop 1 Workshop 2 Workshop 3 Workshop 4 Agneta Ol Lördag kl Agneta As Agneta We Lördag Anci Ås kl Anette Ek Angelika Lu Anna Li Anna-Stina Br Ann-christin An Ann-Christine Oh Anneli Sv Annette

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Elisabet Gyllenadler

Elisabet Gyllenadler Elisabet Gyllenadler g m Olof Swebilius Hypotetiska anor från Gustav Vasa Tabell 1 Gustav I Eriksson Vasa (10:437). Sveriges Konung. Född 12 maj 1496 i Rydboholm, Östra Ryd (AB). Död 29 sep 1560 i Tre

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &.

APOSTOLORUM ACTA MAG. JOHANNE J. AMNELL, Exercitatio. PETRUS WELIN, sudermannus, v. D- MlN. PR^SIDE. 6~y. U p S A L I &. 6~y d. d. IN ACTA APOSTOLORUM Exercitatio P CONS. QVAM, AMPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REG. ACADEMIA UPSAL., PR^SIDE viro celeberrimo, MAG. JOHANNE J. AMNELL, Grjec. Lit. PROFESSORE Reg. et Ord. IN ACROAT.

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

CAROL US BERGS TEN, SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? SAMUEL GESTRIN, A A, & PAC\. PH1L0S: A A. VENIA AMPLISSo MDCCLXXXV.

CAROL US BERGS TEN, SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? SAMUEL GESTRIN, A A, & PAC\. PH1L0S: A A. VENIA AMPLISSo MDCCLXXXV. A A, & a * t A A DISSERTATIO HISTORICA DE SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? QUAM VENIA AMPLISSo PAC\. PH1L0S: PUBIICO EXÅMINF MODESTE OFFERUNT auctor ma CAROL US BERGS TEN, COLLo- SCHOLZ TRIV* HOLMENS. ET SAMUEL

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS,

PROVIDENTIA DEI. Mac BILMARK, jo hanne CAROLUS FRID. BRUNBERG, EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM PR^SIDE, S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, "S. V. N. DISSERTATIO GRADUALIS, PROVIDENTIA DEI CIRCA EXSTRUCTIONEM TEMPLO- RUM SVfO-GOTHICORUM ADMODUM CONSPICUA, Cujus Partern Posteriorem, Cottjenfu Ampliff. Fac. Phil. iti Reg. adauram Academia %

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum

Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum 201 Torbjörn SundqUist Elias Brenners tidiga utgåvor av Thesaurus nummorum Svårkollationerade böcker E lias Brenners (1647 1717) opus magnum Thesaurus

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL.

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL. D, F. G. DISSERTATIO, DE V SV IDEARUM MTHEMTICåRVM IN PHYSICÅ, QUAM, Ex Confenfu Ampliff. Facult* Philofoph. in llhiflri Academia Aboénfi^ PR^SIDE Dn Mao J A CO B O GADOLIN, Scient. Natur, PROFESS. Ordin

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer