Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^"

Transkript

1 y> N D. 0. M. Dijfeftatio Hiftorica De Paroecia Alandm Lemland, Eiqiie Annexa Lumparland^ Cujus Partem Priorem Confenfu Ampliffi. Facult. Philof. in Reg. Acad. Aboenfi y Mag. Praefide JOHANNE BILMARK, Hifior. ac Philofi Pratl. Profeffore Reg. <zrf Ord. Publice examinandam proponit Alummis Regiusy AlanJut, In Auditorio Majori die XXV Felruarii Anni R. S. MDCCXCII, Jloris ante meridiem. corfvetis. ABOJE,, Typis Frenckeleianis,

2 J2;so Vl ro' PExc e l e tin i, ISAACO NORDBERG, Ad Scholam Cathedralem Aboenfem Lectori dexterrimo, BENEFACTORI HONOR ATISSIMO, Gum.poft Patris mei carifiimi obitum, eheu! pragproperum, fpes falutis tneae coilapfa videbatur, DiviNiE placuit Providentiae Te, Percelebris Domine Leclor, excitare, qui. curam ihftitutionis mere ageres perbenignain. Ad le6h nes Tuas non folum liberum milsi conceffifii aditum, fed multis infuper me ornaftl beneficiis; pro quibus quum debitas Tibi referre nequeam grates, digneris tamen, enixeoro, in tefferam pietatis nunquam intermoriturae prasfentem meam, quam cernuus Tibi oilero, fufcipere diftertationem, parique in pofreruni me amplecfi behevolentia. Nullus omnino dubito, quin pro Tua humanitate hanc dederis veaiam Percelebris Nominis Tui humi!!"n:o cuftori DAMELI FERD. MJLLeM.

3 PR^FATIO, Sicut ad officium cujuslibet pertinet Nationis, accuratam & terrae & incolarum fuorum fibi acquirere cognitionem, fine qua ad conditionem fuam meliorem reddendam parum omnino proficiet; ita etjam civibus^ illis praefertim, qui in litterarum campo defudant, incumbit, Nationi fuae auxiliatrices in hoc negotio praebere manus. Hoc certe motivo, quod prolixus in natale folum amor mihi fuggeffit, meum ita inilammarl fenfi pecl:us, ut fpecimen Academicum e- diturus, paroeciam Alandlae Lemland, in qua nafcendi fors mihi contigit, potifiimum defcriberem. Quod tamen dum molior opus, praefumo non paucos futuros, qui exiftiment, paroeciam hanc, ut valde exiguam, & infignibus quibusdam monumentis fere defiitutam, vix mererl, ut in eadem illuftranda ftudium & operam collocem; quorum ego hand difficulter cedens rationibus, conciufioni tamen hinc elicitae eo minus afientior, quod probe fciam, locorum indolem nec ex eorum amplitudine, nec ex rerum memorabilium, quse in eis forte contigeiunt, numero A efle

4 f)2 ( $ efle totam cenfendam. Non multa quidem, nullam licet indagandi curam intermiferim, coiligere potui rerum fpicilegia, digna, quae curiofis propinentur Lecloribus; fperare tamen aufim, aequos rerum patriarum aeftimatores fchedulam hanc, ceu infulfam, non fore rejefturos. Sed ex hoc praefatiuncuhe diverticulo ad ipfum inftitutum me nunc accingo.. % Sita eft paroecia LEMf/JND, de qua ut fpeciatim primum agam, ordinis poftulat ratio, juxta recentisfimam Alandiae mappam Geographicam, quae Holmiae An nitidiffime impreffa prodiit, inter latitudinis boreaiis gradum 60 & 60 6', atque inter longitudinis 37 39' 0 & ', computatione fciiicet fa6ta a primo meridiano in Infula Canariae Ferroenft conftituto; quae quidem amplifllmae menfurae ad medias reduftae, oftendunt, aream parceciae Lemland effe tres quadrantes milliaris quadratici Svecani,. feu intra eam jugera (Tunneland) circiter efle numeranda. Separatur noftra paroecia ab eidem vicina, Jomala nuncupata, per fretum Oeninge & torrentem I^emlandsfirom diftum, nec non ab eidem annexa Lumparland per fretum Lumparfund; caeterum aquis Maris Baltici, infidis heic fcopulis ac brevibus paftim fcatentis, undeque cingitur. Stipant praeterea noftram parceciam plures, fed exiguae infulae, quarum

5 t)3 ( f rum nonnulla? certis parent praediis, aliae paroecls funt communes, junclimque fumtae fpeciem cycladum mentiuntur, quarum quae incolis carent, armentis ac pecoribus grata & copiofa praebent pafcua Rationem nominis, quo paroecia Lemtand diftinguitarj eo difficilius, quod ingenue profiteri non dubito, adfequor, quod in fcriptis Auftorum, qui de rebus commentati funt Alandicis, utut ex aequa aeftimatione perquam fagacium, nulla hac in parte occurrant tentamlna Etymologica. Noftros confului ruricoias, in quorum fimplicitate faepe multa promicat ingenuitas; hi autem eam fovent opinionem, quod quum intra noftram paroeciam ad pagum Lcmbothe nunc diclum reperiatur fons foterius Boda nuncupatus, cujus aquae hauftu non pauci, quorurn membra gravibus adfecta fuerunt morbis, fanati perhibentur, fons hic ex membrorum curatione L.jembota primo, eontra«9:e deincepis Boda appeilatus, unde praefuniunt, priorem fyllabam Lem noftrae appoiitam terra?, occafionem nominis paroeciae Lemland dedifie. Sed difiimulare non poflimi, quin varia fint momenta, hanc etymologiam minus probabilem reddentia. Nifi enim onmia me fallunt, prius & innotuit & cognoriiinata fuit infula Lemland, quam fontis, quem fuo gerit finu, effeftus explorari potuit; deinde nullo ad noilram memoriam fuperftite indicio conftat, fontem iftum o- A 2 lim

6 * ) 4 ( * lim dictum fuiffe Lembotha, fed fimpliciter Boda esfe nuncupatum, unde fequitur, paroechnn noftram, admiffa hypothefi q.uod ex hoc fonte fuum fortita fit nomen, non Lemfand, fed Bod- land appellari debuifte., Eniravero licet pro obfcuris Lemland natulibus eruendis nihil prneter conjecturas, quarum valorem aliorum fubmitto judicio, adferre poflim; dabitur tamen mihi, ut fpero, venia, fi in re ambigua ingenio nonnihil indulgeam. Ex fitu paroeciae, quem in antecedente delineavi paragrapho, patet, infulam Lemland multis cinftam effe fcopulis; ad quos, quum antiquisfimis temporibus, quibus pauca fuppetebant navigationis feliciter inftituendae adminicula, multi facerent naufragium, ingens quoque ad haee littora iterum iterumque colligebatur diffrac c turum tabularum congeries, Quum igitur minor tabula tam veteri Jingua Gothica, quam in quibusdam Svethiae provinciis etjamnum dicatur Lamm, feu ad genium lingvae Alandorum Lem; probabilitate non vacat, paroeciam noftram ex ifto etymo nuncupatam fuiffe Lemland. Fas autem eft, ufe meis optionem relinquam Le6toribus r aliam proinde anneclam appellationis rationem. Sufpicari igitur licet, infulam noftram continenti, ut dici fvevit, Alandiae olim adhaefiffe, poftea autem vel per terrae motum, vel per irrueutium aquarum violentiam a paroecia Jomala fuiffe feparatam, proindeque noftram parceciam fuiffe dit^tam Lamnadt- land, contra<ste Lemland, feu terram avulfam.. Si autem nec haec

7 f ) - ( f haec fibi eonftet etymologia, In alia quadam eruendat eo minus laborabo, quod fciam, in provineiis, etiam extra patriam quam plurimis oecurrere locorum nomina, a L.em incipientia, fed quorum rationes genuinas ne fagaciffimus quidem adfequetur Oedipus,. m. Quod ad naturalem paroeciae Lemlandenfis indolem attinet, breviter obfervo, quod ficut eadem efl: pars Aiandia? maxime meridionaiis, eamque mare undiqne alluit; ita clima ejusdem fit minus afperum,, ibium tempeftivum, & quamvis arenofum, attamen tantum non übivis fertiie. Amoenitatem vero terrae adaugent eum luci paffim obvii, tum frondofae filvae, modicae quidem amplitudinis, fed quae neceffariis incolarum ufibus,ut haftenus, ita inpofterum fufficient, praefertim fi prudentius ac parcius, quam in re fieri folefc communi, caeduis uterentur.. Luxuriant quoque campi perplurimis Florae dotibus, per Scandinaviatn non tantum vulgaribuj;,. fed aliis etjam inter rariores haberi folitis, ad quam claffem referuntur Cratcegus (Oxel), Salix (Jalfter), Hippophde (Hafstorn), Taxus (Idetra_9, Acer Platanoides fl6nnj, Fraxinus (Afk), Ulmus (A!m), Qvercus (Ek>, Opulus (Olvontra) aliiaeque,. fed quibus ulterius recenfendis fuperfedeo, ne falcem in alienam immififfe videar mesfem (a). Occurrunt denteue in noflra paroecia mon- A 3, te&

8 * ) 6 ( "f tes ad pagos Hellestorp, Soderby, Biftorp, &c. in quibus vero nihil haftenus deteclum, quod curiofitatem fcrutatoris moraretur, aut fpem lucri faceret. (a) Si quis fcire defideret praecipua, qus: Alandice folum fubminiitrat, produda naturalia, (bx quodammodo fatisfadum inveniet curioficati per Cl. 17ERNSTRO- MI dijfert. de Alandia, maris Ealtici infula, part Po- Upfalia An editam. fterior.. IV. Scopulos quoque Lemlandenfes, quantumvis a- fperos & incomtos, in publicum ufum humana convertit induflria. Certiflimis enim conftat documentis, Inde ab antiquiori aevo tres turres in exftantioribus falebrofi hujus maris rupibus fuiffe sedificatas, quas nimium adftclis, ut inter Suethiam & Finlandiam navigantibus non amplius infervirent, quum Chriftina BERGENSTIERNA, conjux Ammiralii Johannis BERGENSTIERNA non fine magnis fuis reficiendas curaffet fumtibus, gl. m. R. CAROLO XI gracum adeo hoc obvenit officium, ut datis die 24 Ot\. An Regiis litteris fundos quosdam in parcecla Lemland ei donaret, ejusque praediolo, Haddnds ibidem fito, annecleret (a). Et praeter hos tres pharos quartum fuis impenfis in remotiori fcopulo exftruxit Ammiralius modo nominatus; ejus utilitatem pro ea, qua pollebat, fcientia & experientia praevidens. Sed quum haec turris poft aliquot luftra vehementiae fluftuum

9 *)7 C T fluum ac tempeftatum fuccumberet, idem gf. mem. Rex ad fubmiffam Collegii Camerae petitionem datis die 8 Mart. An gratiofifftmis litteris jufftt, pharum hunc publicis quidem exftrui fumtibus, hac tamen conditione, ut proximi accolae curam confervationis ejusinpofterumgererent. AdparoeciamLemland noftra aetate tres fpe&ant pharl (Bakar), primus qui ad orientalem fitus eft: plagam, ex craflioribus confeclus afferibus, Lefund dicitur;ejusdem ftrucf ura? eft LJigfkdrs Baken, maxime meridionalis & tertius ad occafum ex lapidibus An exftruftus, Nyhamn appeliatur, afperis finguli ingedificati fcopulis, in altitudinem decem vel duodecim cubitorum fupra fuam elevati bafin, curfui navium inter Svethiam & Finlandiamcommeantiumdirigendoapprlmeinferviunt.In neutro autem ignes aluntur noclurni, raro enim contingit, ut poft: medium autumnum ulli hoc navigent aequor. Portus praecipui funtßodhamn, Flaka & Nyham.n, quos vero navigantes non fubeunt nifi adverfa tempeftate compulfi. (a) Fama conftat baud dubia, colonos quosdam Lemlandenfes ad annuum canonem Sc certas operas posfeitori pra?dii Haddnds prasftandas olim fuiffe obftridos; noftro autem «vo ab utroque hoc onere funt immunesi. V. Exlgit a me officii ratio, ut plenam quoad fieri poteft, paroeciae Lemland tradam defcriptionem; quoeirca

10 #)8 ( clrea rem haud ingratam me faflurum puto, fi de pagts ac praediis ambitu iliius contentis, nonnullas in medium adferam obfervationes. In anteceflum indieare fas eft, quod librum defcriptionis Terrae Alandiae (Jordebok) illo antiquiorem, qui ex auftoritate publica menfe augufto An. \66i fni faijor, numerorum enim characteres funt in initio primae paginae ferme oblitterati) fuit confe tus, & quo novus conftitutus fuitcenfus(skattlaggning), invenerim nullum. Ex hoc autem colligere licet, quod praedia eo tempore, qua fuam civilem aeftimationem, triplicis in parcecia Lemland fuerintgeneris: Ve&igalia (SkatteX Fifcalia (Crono), ac libera (Frdlfe), & quidem qua majorem partem ve6tigalia, unico tantum tunc liberis annnmerato, fed cujus fors poftmodum in ve tigale fuit mutata; noftro enim aevo praedia Lemlandenfia funt aut vecligalia aut fifcalia (a). In hac autem paroecia feorfim fpectata fequentes occurrunt pagi, nuraerus nomini appofitus indicat quot praediis quilibet conftat pagus: Biflorp Markelag och By olim 5, nunc 4 gaudet praediis; Rbrstorp - - g; Bengtsbole - - 1; Norrby Markelag och By -- 6, huic jam innexus eft pagus Bjorkclund; nifi quod aeditimus fuum peculiare heic habeat domicilium. Haud procul a pago Bengtsbole eft praedium Paftori ecclefiae in habitationem ac fuftentationem conceffum; praedium hoc eft: feparatum (Enftaka-hemman), minus commodeaedificatum, agris, pratis atque horto inftruftum. Superiori *

11 f ) 9 C "** riori feculo Paftor loci incolebat unum praediorum m pago Rbrstorp. Pra-terea Sbderby - -y; Vdftcrdnga- -3; Hdfingsboda --$; Hacidnds - - olim 2, nunc vero uno pr-aed (d). Ulterius in recentioribus Rationariis occurrunt Korsii (afmannings- holme) & Stakskdrr 1, nec non tres alise infulae communes fallmannings-holmar) Pungbn, Nyan & /(/kcn, O) Quum noftra adfertio fide documentorum publicorum nitatur, nullam video rationem, qua inductus Cl. 'IVERNSTROM adfirmare aufit, pradia Lemlandenfia elte in univerfum fifcalia, vid. Tabulam disfertationi furs de Alandia priori prcefixam. (b) Cel. D. TILLANDER, ausior difjertationis de Angaris Abod babit.e Parte pojieriori p. 53 exiftimat, Lembote promontorium Alandia? fpeciatim parcecia; Lem» land, pyrarum, in iilo excitatarum, memoriam fuo refricare nomine, rationem vocis bdte deducens ex veteri vocabulo Gothico Vita, Bita, Bota, fcire, innotefcere, unde boeta Steinar lapides memoriales E- nimvero quum Lembote fit pagus, non promontorium quoddam, nec ulio conftec indicio, pyram quan- "dam heic loci olim fuifie exitructam, qualis nec juxta illud fretum fuit neceflaria, haud prcerer reni coliigo, etymologiam iftam efle quidem ingeniofam, fed minus genuinam. (cj Ad tenorem Rationarii illius antiqui, a nobis commemorati, hujus pagi incola? funt conquefli, ufum trium infularum [Holmar) pago fuo adjacentium., fibi fuifle fubductum, easque arci Caftelholmenu (ucceflii temporis factas efle proprias; quoru-m autem querela, an ex merico fadta, ignoro, furdas invenit aures, B {d) Pr«-

12 **" ) 10 ( * (d) Praedium hoc primum inclaruit per Nobilifliraam familiam BERGENSTJERNIANAM, nomen Noftra. tibus perdilectum. Probabiie eft, prccdium hoc, plures & meiiores olim habuifle aedes, quam ibi jam confpiciuntur, rufticae convenientes iimplicitati; quamvis illarum nulla nunc occurrant indicia. Cceterum certa inter incolas conftat traditione, redes hujus praedii inhabitafle Regem gl. mem. CAROLUM XI, dum Aru 1671 alcium venatione, quo Heroico exercitio admodum deleclabatur, in Alandia per aliquot commorabatur dies, de qua fequentem inveni annotationem,a PALMSKJOLDIANA, qusm adfert Cl. 'IVERN- STROtM in difiertatione citar. parc priori p. 12 not. f. non nihil diverfam, Ar 1671 den 31 Augufti afrefte Konungen, Drottningen, de tvanne Furfteliga Froknarne, Hofmafterinnan, nagra af Fruentimbret, Riksmarfkalken Gr. GABRiEL OXEKSTJERNA, Hr. STEN BJELKE, Gref NILS BRAHE och Hr. UHL- FELDT cil Aland uppa Aiga-jagt. Hans MAj:T falde der Sjelf en Alg, fom ftraxt ftupade. Den 8 September afrefte de darifran, och. den 9 feglade de ofver hafvet uti en ftor ftorm, och kommo nagra dagar derefter til Stockholm. Praefumo etjam, Illuftriflimum Comitem Petrnm BRAHE, Gubernatorem Generalem Finlandiae & Alandia: conftitutum, dum menfe Septembri A-n. 5639, rerum per Alandiam ordinandarum caufa ibidem commorabatur, ac venatu Alcium graves fuas fubinde failebat curas, opportumira Haddnafenfe hofpitium non fuifle dedignatum. His in medium allatis unicam annedo obfervatiunculam, lcilicet quod ad priedium Haddnas etiamnum cernantur rudera horti, olim perquam eximil. VI.

13 t ) *.-«( i'. VI. Sicufc fuam Alandi a Svccis ducunfc originem, Alandiaque imperio Svethico perpetim fuit innexa; ita admodum eft probabile, utramque gentem communibus facris tam fub gentiiismi tenebris, quam fub Chriitiause Religionis luee fuiffe addietam, adeoque ve! cie fuperftitiofis illius ritibus, vel de hujus initiis fpeciatira quidquam imprasfentiarum dioerere, opus fufcurum plane fupervacaneum. Templum, rectius ut videtur, Oratorium, cameram enim modice magnitudinis refert (a), paulo poft introductam Religionem Chriftianam ex faxis conftruxerunt incolae paroeciae Lemlandenfis, idemque St. OLAVO (b) nuncuparunt, a noftratibus etjamnum St. Olofs Capel! di&um. Hujus in colii ad pagum Lembote (c) adhuc cernuntur rudera, parietibus ferme integris, tedto autem demoiito, & magna lapidum congerie refiduum impiente asdificium. Seculi, quo hoc exftru6fum, vel idem corruere pafli funt incolae, nulla vel per traditionern ad nos pervenit notitia. Casterum St. OLAVi nomen Alandis fuit peramabile; quippe cui Templum etjam infulae Alandiae Wardo, paroeciae Sundenfi annexae, dicarunt, ejusque memoriam adhuc refricat provinciale, idemque antiquiffimum Alandiae figillum. (a) Dimenfionem hujus facelli feu oratorii a fratre meo cariflimo accepi fequentem: Longitudo ejus eft n-} Uln. Sveth. Latitudo Bi, tecti (Roftets^) altitudo 12-f; parietum feu muri alcitudo 6i; hujusque craflities if Uln. B 2 (b) in-

14 $" ) -2 ( -* $>) Tndubium puto, OLAVUM, cujus memoriae hoc facellum fuic dicatum, fuifle Norvegiae Regem Olaum, Regis Haraldi filium, ob Religionis Chriftianje propagandae Zelum, & eximiam, dum viveret, fortitudinem variasque imperii viciflltudines maxime inclycum, & poft indeptam a papicolis canonizationem culcu. religiofo per tocam honoracum. Scandinaviam. (c) Quum corpus Regis OLAVI pluribus poft cruenta fata ex traditione Monachorum inclarefceret fignis ac prodigiis, a verifimilitudine forte non eft alienum, plebem nimis credulam aquis fontis Boda, de quo antea fum locutus, quod in vicinia eedis, tanto Divo dicatce,, eflet, fingularem morbos fanandi vim tribuifle; praeftantem autem hanc virtutem cum disjedtis avita: fuperftitionis praeftigiis fenfim evanuifle. Dum hic fons, cujus aquee aliquem ex mineris produnt faporem, ab accolis haud ita pridem effodiebatur, in fundo reperti funt tenues quidam aenei nummi, fub imperio Reginae CHRISTIN/E cufi., VIL Ab hoc delubro recedentes, ad Templum, in quo incolae paroeciae Lemland publice facra peragunt, conflderandum, pio properamus ftudio.. Situm hoc eft ad dimidiam circiter milliaris Svecani partem verfus orientem ab antiqua aede, in loco percpam amoeno ad littus finus maris «dificatum & a St. BRIGITTA nominatum. Quamvis nullis conftet monumentis,, q,uo tempore,, aut cujus fub aufpiciis ijlud,. qua maxjmami

15 f ) x3 C "*" ximam partem ex rudibus confeclum faxis, fit exftru6tum, probabiie tamen eft, quod setas ejus aeram reformatae per patriam Religionis Chriftianae antevertat, quamvis nullae papismi reliquise ineo fuperfint.. Ar&ioribus idem olim, quam quibus nunc gaudet, cireumfcribebatur terminis;, chorum enim fuis fumtibus; eidem adjungendum curavit Ammiralius & Regii Collegii Ammiralitatis Confiiiarius Nob. Dominus Johannes B ERGE NST JERNA, de quo illnftri viro ejusque conjuge, quorum infignia funt in noftram paroeciam merita, nonnulla fpeciatim poftmodum adferam, anno fuperioris feculi LXXVI, ut mihi fuit relatum. iedis hujus longitudo eft 57, latitudo 17} & altitudo 33 uln.. Svee. patetque in eam introitus per tres portas, quarum una occafum, duae autem meridiem fpe tant. Non multis quidem, quum tenuis fit plerorumque incolarum conditio, gaudet ornamentis, nec tamen omnibus deftituitur, quin fine jaftantise culpa profiteri aufim,. quod Tempium Lemlandenfe nulii. per Alandiam fit venuftate fecundum. In Choro, ut: ab hoc defcriptionem ordiar, altari ad parietem impofita eft tabula, i"n qua depich cernuntur tres Magi,, ab oriente venientes,. & Chrifto Salvatori recens nato> dona fua fupplices offerentes:. Ad infimam ejusdem Tabulae oram,, pofitae funt feptem minufculae fiatuae,, ex ligno manu fabrifaftae rudiori,. nefcio quorum i- magines referentes, cum infcriptione: Gudi til dro - ~ - ofoham Glofsfon Berg och Kirftin. Pdrs dotter (a)< B 3, SUK

16 * ) -4 ( T Super eadem tabula muro depicla leguntur verba: Venite ad meomnes, & dextrorfum a tabula: Smaker och fer huru Ijuftig Herran dr, finiftrorfum vero: Sdll dr denfo.n troftar pd honom. Ad meridionaiem hujus chori parietem dormitorium fibi fuseque Conjugi ex coctis Lateribus exftruendum curaverat Nobiliflimus BERGENSTjERNA; fed quod, dnm Templum haud ita pridem reparabatur, fuit demoiitum, venuftati quippe loci officiens, & le6ti horum conjugum ferales, qui olim fuerant duplices, interior ex afleribus quercinis, exterior ex laminis conftans cupreis, quse vero ahenea indumenta Rofli, dum altero hujus feculi decennio Alandiam tenebant, fecum, ut relatum accepi, abftulerunt, nunc in alio fepulcro fub ipfo depofiti funt altari. E regione fuggefti duas fufpenfse funt tabulse, quse continent orationes, quasßex Auguftiflimus GUSTAVUS 111 in comitiis An & T773 ad Regni Ordines habuit. Quatuor etjam in hoe templo funt Lychnuchi (Ljus-Cronor) ex orichalco confecfi, atque ex fornicis fublimi pendentes, unus in choro, cseteri in sede facra: quorum rnajor talem habet infcriptionem: Herrans hus til prydnad och dreminne efter Hdrads - Domaren flans Ersfon och Brita Ers dotter af des fon Erich Eansfon och Llufiru In altero pauium minori, Cajja Ers doiter dr IJB2. fed antiquiori, haec occurrit epigraphe; ffohan Olofsfon Berg och Huftru Kirftin Pdrs doiter; reliqui duo Lychnophori infcriptionibus plane carent. Supra Sacrarii

17 t ) -5 ( t crarii introitmn dcpicta eft imago Salvatori?, de cruce pendciitis, cui quatnor Evangeliftae adftantes reprsefentantur attoniti. Gaudet quoque templum vafis quibusdam argenteis & palliis iacerdotalilus fericeis, ad cultum Dei pubjicum decenter adminiftrandam neceffariis. Infuper in hac JEde funt duse feliarum feries, quarum illa ad dextram xxv, altera ad finiftram xxx conftat fedibus: iila a viris, haec a feminis, dum conciones habentur, occupatur; fed quum illa viros nequaquam caperet, recentiori sevo ad occidentalem templi partem exfiructa, fimulque non invenufte depicta eft fuperior contabulatio (Svethice Lacktare) IX fedilibus diftincta. Addo denique, quod intra templum fit unicus lapis fepulcraiis infcriptione, quse fimplicitatem magis auitoris, quam fui prodit feculi, notatus: eft autem illa talis: Paftor i Lemland Herr Mathias ffohannis och defs Huftru Brita dro hdr bcgrafne anno 1094 och vet, at pd denftfta dagsn mctfte jag med glddje upftd af min graf Den fom ror och tildgnar fig min graf, honom dommer Gud vift til mbrkfens haf. (a) Stri&im monendum, quod quoties horum conjugum in noftra diflertatione injicitur mentio, toties indigitetur BERGENSTJERNA.. VIII. Occidentali. Templi hujus parieti extrorfum adjunttum eft seclificium turritum, ex lapidibus conftruftum,

18 * ) r6 ( f ( tum, in quo duae campanae mediocris magnitudinis funt fufpenfae, quarum fonoro clangore populus Lemlandenfis ad facra folenniter peragenda convocatur. Neutra harum nolarum, quae difparis funt magnitudinis, opere quodam caelato eft infignis. Major earum adftantibus hanc legendam praebet infcriptionem: Soli Deo Gloria - - CAROffUS undecimus, Svecice J{ex Fru Chrifiina BERGENSTdffERNA, Friherrinna til Haddnds &c. (a) Liber Baro Lorens CREUTZ, Toparcha Dotl. ffohannes GEZELIUS, f. F. Epifcop. Aboenfis - - Dom. Matthias Berg, Prcepofitus Dom. Matthias <ffohannis, Pafiorin Lemland Cafper Tdrenftrdm, Lands-Fifcal D:nus Sveno Forsman, Sacellan in Lemland Pfalmen 133 v. 7. Hans ffacobsfon och Mats Andersfon, Kyrkovardar Gudi til ara och Su Brigitte Moder - Kyrka uti Lemlands Sockn til prydnad ar jag guten i Abo af Mafier Marten Mickelsfon anno idpi. In minori campana treec tantummodo leguntur verha: St. Brigitte Fi/rka. Kyrkoherden Amnorin. Kyrhovardarv.e Hans Pdrsfrm oeh Matts Mattsfon, guten i Stockholm af (Jfohan Falften ifji. Haud vane praefumo, utraque hac campana antiquiores habuiffe noftrum Templum; cujus autem illse fuerint conditionis, aut qase earum fata, me plane fugit. Clauditur denique ceometerium muro non exiguae amplitudinis ex coueclis grandioribus lapidibus congefto; quocirca in laudem incoiarum haud erit reticendum, ab bis graviter fuiffe cautum,

19 "&" t*t ( w + / x 1 \ * tum, ne qure intra Tempium fepelirentur funera, ut mortuorum exhalationes fanitati piorum Dei cultorum non ofticerent. (.?) An plura ipfa poffcderit praxlia prater illud exiguum Haddnas, vedigulis indolis, me fugit.. IX. Quamuis in finu Ecclefise Lemlandenfis nafci non contigerit Nob. Johanni BERGENSTJEfr A, vel hujus conjugi Chriftinae, Petri filiae, tantis tafeien eam ornarunt muneribus, quanta a benigniflimis patronis exfpectare fas eft. Jubet igitur pietas, ut de utroque aliquid faltem per transennam in medium hac vice proferam. Meum autem non eft, vitam illuftris hujus viri hifce pagellis enarrare; quum otium mihi in hoc negotio fecerit Abrahamus ALCJNJUS Sermone funebri in exfequiis Johannis BERGEN- STJERNA Holmise anno 1678 a fe habito; ex cujus relatione vitam illius concinnavit Johannes GEZE- LIUS in Lexico Biographico p. ijp & feqv. ex quibus fcriptis nonnulla in praefentem rem adferam momenta. Ignobili ortus fuit ftemmate Heros nofter, Patre natus OLAVO Andrese filio Berg, cive oppidi Nortelgae & matre Catharina Andreae filia. Ille vero ficut per naturam impiger & ere<!tae admodum indolis fuit, ita per arduos egregiorum fa&orum gradus, nullius patrocinio fpeciatim adjutus, ad illuftria C Am-

20 f ) 18 ( fj Ammiralii ac Regiae Ammlralltatis Collegii Confillarll munera pedetentim ac robuftis adfcendit pafiibus; Nobilitatisque infignia In fuam inferens familiam, Gentilium nomen BERGENSTJERNA adfumfit. Enimvero quum ex dilectiffima fua conjuge nullos fufceperat liberos, nec de fua in Palatium Ordinis Nobilium introduttlone fuit follicitus, quamobrem nec haec familia in Matricula Nobiiitatis Sveeanae ab illuftri STJERNMANNO co«fign ntn & edrta occurrit Floret quidem noftro, a?vo Nobiiiflima familia BER* GENSTJERNA, fed quse recentior ali.i Satori fuairt debet originem, quod ex nominata col-frgere licet II- Jbro. Quoties quid otii ex militia navali noftro eoncedebatur Heroi, quale ipff experto fua raro Indulfit ftrenuitas, toties ad praediohim fuum Haddnas: in parceeia Leroliand fito, tanquam ab alto in defideratum fe contulit portum, übi ex fuo cubili Neptunum modo placidum, modo ira ingentes voluentem fluftus contemplabatur, exiguo hocce rure magis, quam ampliftimo delectatus feudov Hujus conjugem, infigne fexus fui ornamentum, viduam factam, quae mariti, a fe tenerrime delecti, cognomen BERGEN- STJERNA, fibi ut hereditatem caducam appropriavit, in matrimonium duxit Dioecefeos Aboenfis Epifcopus &c.dn. Doctor Johannes GEZELIUS,G.F. ad fecunda transiens vota; quum autem ipfa poftjueundum fexennii confortlum hunc etiam fibi morte e- reptum deftderare cogeretur maritum,, urbanum effugiens;

21 * )»9 ( '% giens ftrepitum, ad fuum praedium Haddnils, quo ut moleftiae ac curarum levamine fruebatur, fe contuiit, übi fua fe involvens virtute, nulli fere per reliquam getatem, nifi Deo & ecclefiae Lemlandenfi, donis a fe jterum iterumque ornatse, nota. In ejus honorem ac memoriam fermonem exfequialem anno 1703 habuit Daniel HAGERT, Paftor ac Prsepofitus in Finftrom.. X. Munerum Paftoralium per Alandiam collatio ex gratiofiflima Regis Auguftiffimi denominatione in univerfum pendet. Et quod Ecclefiam Lemlandenfem fpeciatim attinet, quum nec eadem fit numerofa nec incolarum conditio lauta, Paftor Ecclefiae folus conciones publicas & alia negotia facerdotalia adminiftrare tenetur, in arduo tamen hoc munere ab alio fibi ndjuncto Sacerdote plerumque adjutus, (ed cui ille falarium praeftabit. Optaffem equidem, integram Paftorum Lemlandenfium feriem nunc exhibere; fed meum de his inquirendi ftudium valde fefellit monumentorum inopia, qui vero ad noftram pervenerunt notitiam, funt ordine fequentes: 1:0 GEORGIUS HENRICI, quem decreto Concilii Upfalienfis anno 1593 habiti fubfcripfiffe legimus. 2:0 MARTINUS BUSCHERUS. 3:0 ISAACUSBUSCHERUS,anteaSace\\anus m Lumparland. C 2 4:0

22 4& ) 20 C "& 4:o MATTHI/IS HEDEMORAEUS, cnjus cognomen locum ejus nataiem indicat, an Paftor Ecclefiae Lemlandenfis conftitutus. 5:0 PETRUS RLNGIUS Paftor ibidem :0 MATTHLASffOHANNLS, antea Sacellanus in Lumparland, dehinc ad munus Paftoris in Lemland an promotus. 7:0 gohannis TORPANDER Alandus, cujus cognomen indicare videtur, euni humili loco ortum & patre colono minori (Torpare), forte ad praedium Haddnas pertinente, fuiffe natum. Ejus educationis ob fingularem ingenii vim in eo adhuc puero animadverfam, follicitam egit curam Nob. D:na Chriftina BERGENSTJERNA. Vir fuit multse ae praeclaree eruditionis, qui an Abose in 4:0 edidit difputationem de intellethrione increata, Praefide LUND, & biennio poft differtationem gradualem, cui titulus: Ratio Sana de captivo Gentilium lumine, five infufficientia Naturalis Religionis adfalutem, contra infanam Edvardi HERBERTI, Baronis Angli, in /p.o, Prarfide RU- DEEN, eodemque An die 25 i\tov. honores obtinuit Magifteriales,quadriennio ab hlnc feu an Paftor Lemlandenfis fuit conftitutus; nec dubito, quin ad hanc fuialumni promotionem,quantum potuit,contulerit Nob. Chriftina BERGENSTJERNA; munus au-

23 t ) ** t t auteml"hoc,: quoci in viridi obtinuit aetme, fatis prrpventusper aunuum tantummodo fpatium adminiflravit. 8:0 Ericus HAMM/lli Paftor an defignatus. 9:0 Gabriel Andrece FRONDEIJUS, Auitro Finlandus,civis Academicus 1693, ecfidit an Aboce Rhabdologiamfu differtationem de numeratione per virgulas in $:o PraefideßUDEEN; & anno fequente disfertationem gradualem in 8:0 cui titulus: Circulus artium, quce appellantur liberales, eodem Pra,fide; quibus aliisque eruditionis fpeciminibus praeftitis, circa finem ejusdem anni Philofophiae Magifter follenniter fuit renunciatus. Deinde Collega ScholaeCathedralis Aboenfis, paulo poft Colleftor ibidem & anno 1706 Paftor Ecclefiae Lemlandenfis conftitutus. Incidit hujus aetas in tempus Patriae turbulentiflimum & Alandis, fub truculenti hoftis jugo fpiritum aegre ducentibus, funeftiflimum; quo autem decefferit anno me fugit. 10:0 Pautus Danislis MANSNERUS, Alanmrs, civis Academicus Aboenfis 1694, poft pacem almae Patriae redditam, Paftor Ecclefiae in Lemland an fuit creatus, quem licet confanguinitatis gradu attingam, fuit enim cariftimae meaematris Avus, vitam tamen ejus plene enarrare nequeo, muneri fibi demandato per feptemdecim, ut opinor, annos praefuit. 11:0 Daniel Pauli MANSNERUS, Alandus, natus an. 1703, privata ufus inftitutione, donec in ftudiis C 3 litte-

24 # ) 22 ( -f litterarum adeo profecerat, ut An civitati Academicae Aboenfi nomen dare poffet. Hic autem duabus inclaruit differtationibus, in publieam emiflis lucem: altera de Qultu Dei externo, Praefide BJOERK- LUND an. 1731, altera defapiente Stoicorum, Praefide HASSEL, an utraque in g:o, quibus legitime prseftitis, fummos in Philofophia honores die n Julii it. v. anni proxime memorati confequebatur, Sacro Ordini an. 173 initiatus, & die 25 Novembr. an in matrimonium duxit lectiflimam virginem, Chriftinam ROTHOVIAM, Paftoris in Hammarland filiam; atque poft Patris cariflirni obitum ex concordibus incftlarum parcecise Lemlandenfis fuffragiis, quae rata effe juflit Rex Clementifiimus, die 19 Decembr. an paftoris muneri admotus ; fed non muko poft ob ingruentem vim hoftilem fojum vertere & in Svethjam fe recipere coactus. Poftea defignatus, qui in fynodoan 1746 Aboae habenda, concionaretnr; fedpartesfibi injunctas ob infequentem Epifcopi morbum & deinceps mortem obire ei non licyit. Ex vita an, 1765 disceflit. i3:o Otto ffohannes AMNOIUN, Viburgenfis, natus An. Vpitr Gymnafium adolefcens frequentavit Borgoenfe, donec ob navatam litteris operam in numerum civium Academiae Abocmfis cooj tari An mereretur, Sacerdotali ad Legionem Aboenfem pedeftrem fiinclurus munere An facris initiebatur. An.

25 f -? X T* An. 1754ciie g Januarii thalami fociam fibijunxit honeftifuraam Virgrnem Hefenam PALeEN, civis ac mercatoris Nyitndrenfis PALeENI fiiiam. An exgratiofiflimo Regis diplomate Paftor ad Legionem modo memoratam faclus, & An ex gratia Regisunanimis Lemlandenfimn votis horum Paftor conftitutus, Prsepofiti decore die 15 Julii An ornatus; cui annls ac meritis venerabili Myftse & a fuis parochis Impenfe dilecto, placidam & vegetam omnes ac finguli apprecamur setatem. f. xr, Sicut Incolarum mcrementum pro eximio tam Divinse bonitatis, quamimperii prudenter ac feliciter adminiftrati documento hafeeri debet; ita prsefentis quoque defcriptionis ratio poftulat, ut defignationem natorum y parium matrimoniorum junitorum ac denatorum in parcecia Lemland his exhibeam pagellis talem, qualem ActaEcclefiae nobiscumbenevoiecoramundcata continent 1 Atmi

26 Ma*r. Matr. Matr.' i Anni Nati. JunCr, Dcnati, Anni Nati. Juntft, Denati, Auni Nati Jurtfl. Denatffl paria, paria, paria, T:r »5 171U * » I : ?22j '2 I *^ 3~- --f *J S:a ) 1 lttl r L.? - _ ^_ « g r b,a. _3?_L. _7<i ol $ * * s^~\~tfi «*<7~ T L L! 22 39_, I? r * s> S:a k7~ ; 13, 2 -_2_ t 3? ' S:a 24 28i '~6? 3<? '" r \ s^ltori-- sr ;a 5,2 II <j III 3 jli t -_ S:a T 7 r ~2" T 4 J- T.r I ' Sed argumenti bujus filum, quod nunc interrumpere rerum mearum poftulat habitus, propediem, fi Deo O. M. ita vifum fuerit, refumam

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp

Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk. Latin I,1 Internetkursen Prima Latina. Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Stockholms Universitet Institutionen för klassiska språk Latin I,1 Internetkursen Prima Latina Skriftligt prov på delkurs 1, 7,Shp Skrivtid 3 timmar. Inga hjälpmedel får användas under tentamen. Fyll i

Läs mer

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan.

ÖVNINGAR. Gör övningarna på s. 128 och därefter extraövningarna nedan. Appell Förlag Latin. En introduktion. Studiehandledning, kap. 15, s. 1 (5) Kapitel 15 GRAMMATIK Läs s. 126-127 + G12, 14-17, 41, 44 Att kunna: Skillnaden mellan huvudsatser och bisatser Pronomen: reflexiva

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK,

PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE HENRJCO HASSEL, FLORE, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE ANDREAS ABRÅH. HAGELBECK, 'SL *. v DISSERTATIONIS, DE PRESENT I REIPUBLICE LITERARIE FLORE, PARS PRIOR, Quam, SUFFRJG. JMPLISSIFAC. PMLOS. IN REG. AD AIIRAM ACADEMIA, MODERANTE HENRJCO HASSEL, Eloquentue PROFESS. Reg. & Oro. Publice

Läs mer

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg.

Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. D. D. OISSERTATIO PHILOSOPHICA DE ORIGINE OBLIGATIONIS, Qham 'ANNUENT. AMPLISS. FAC, PHIL. ABOENS, PRMS I DE Mag. JOH. BILMARK, His-roR. ac Phil. Pragt. Proeessore Reg. et Ord, PUBLICO EXAMINI SUBJICIT

Läs mer

CAROL US BERGS TEN, SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? SAMUEL GESTRIN, A A, & PAC\. PH1L0S: A A. VENIA AMPLISSo MDCCLXXXV.

CAROL US BERGS TEN, SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? SAMUEL GESTRIN, A A, & PAC\. PH1L0S: A A. VENIA AMPLISSo MDCCLXXXV. A A, & a * t A A DISSERTATIO HISTORICA DE SCHOLÅ TRIVIALI GEYALIENSI? QUAM VENIA AMPLISSo PAC\. PH1L0S: PUBIICO EXÅMINF MODESTE OFFERUNT auctor ma CAROL US BERGS TEN, COLLo- SCHOLZ TRIV* HOLMENS. ET SAMUEL

Läs mer

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 29.9.2014 LÄNGRE LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N LÄNGRE LÄROKURS 29.9.2014 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 30 C. Verres, qui anno a.chr.n. septuagesimo tertio munus propraetoris Siciliae iniit, in hoc officio hominem pessimum et avarissimum

Läs mer

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE

COLLISIONEM LEGUM JOHANNE BILMARK, Mag. QUASDAM CIRCA OBSERVANDAS, PROPONENS DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS PRAESIDE l N 77 c. DISSERTATIO ACADEMICA, REGULAS QUASDAM CIRCA COLLISIONEM LEGUM OBSERVANDAS, PROPONENS Qvam Q)^//e^ Ämpl. Senat. P/j/70/. in Ke^. Acad. -^boen/?. Mag. PRAESIDE JOHANNE BILMARK, l^lb'i'. A pn.i.,

Läs mer

JOHANNES HENR. FATTENBORG r

JOHANNES HENR. FATTENBORG r DTSSERTATIO AC A D EMICA, CAUSSAS LITTERARUM RESTAURATIONEM POST MEDII levi BARBARIEM PROMOVENTES, SISTENS3 cujus PARTEM PRIMAM,. CONSENS. AMPL. ORD. PHILOS. ABOENS. PU3LICO EXA.MINI SUBJICIUNT JOHANNES

Läs mer

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011

Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk. Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Stockholms Universitet Institutionen för franska, italienska och klassiska språk Latin I,1 Nätkursen Prima Latina HT 2011 Skriftligt prov på delkurs 1, 7,5p Lördagen den 1 oktober 2011 Skrivtid 3 timmar.

Läs mer

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr.

ORB YENSI, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, johannes hjerpe, PR/ESIDE, VfSALUE, Excud. L. M. HÖJERi Reg.Acad, Typogr. D. D. DISSERTATIO GRADUALI5» de, ARCE ORB YENSI, Quam, CONSENT. AMPLISS. FACULT. PHILQS. IN REG. ACAD. UPS AL. PR/ESIDE, Mag. C A R O L O FRED. GEORGII, HIST. PRÜFESS. REG. ET ORD. PUBLICö EXAMINI MODESTE

Läs mer

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3.

'JO H A NN E IMGE NATURALI, Mac, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, P T Wl I I? F HEDEEN, D l Im Ml n ii II 3. D. D DISSERTATIO ACADEMICA De IMGE NATURALI, ACTIONUM quoque INTERNA- RUM HOMINIS NORMA, Quam Confenf. Ampliff. Facultat. Phihfophicce in Regia Mac, Auram Acadcmia, FRvESIDE ad 'JO H A NN E P T Wl I I?

Läs mer

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius

ÖVERSÄTTNING STABAT MATER. 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius ÖVERSÄTTNING STABAT MATER 1 Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa dum pendebat Filius Modern stod så djupt bedrövad bredvid korset, tårbedövad, medan sonen hängde där. 2 Cuius animam gementem contristatam

Läs mer

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M,

CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, S i i ß - y, DISSERTATIO GRADUALIS, DE CULTU POÉSEOS INNOXIO, Q U A M, CONSENT. AMPLISS. ORD. PHIL. IN REGIA. ACADEM IA UPSALIENSI. PRAESIDE M a o CAROLO AURIVILLIO, P o ës. P ro fe sso r e R eg. et O

Läs mer

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^

In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De. Quam. Profettbre Reg. & Ord. mtdtfie exbibet. S. R.M. Alumnus, MATTHIAS HALLEMUS. G>^ In Nominc JEfuJ DISSERTATIONS ACADEMIC^ De i;on^ FENNIA' PARS PRIOR, Quam Sujfragante Amf>l Facul, /'öl/o/? In Regia demia Et PR^SID2 _-^«^.//5/m?o, (?e/eöe^/,«o^e Domino^ Mag,HENRICO HASSEL; Eloqvent.

Läs mer

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.

Uil i-j i i /i i n. BENEDICTiUS, ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD. D. D. SPECIMEN ACADEMICUM, Oi: Uil i-j i i /i i n PR/ESERTIM IN QUOD, CELEBERRW/E EACULT. PIIILOS. DECRETO 7,v ELORENTISS. Mi7s^/v^/l. ABOENS. LYCEO PR/ESIDE, SCIENT. NAT. PROFESS. REG. & ORD.- L(^^l^Blss!'

Läs mer

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA

NATURALIUM, LfcGUM. Mac BILMARK, Confenfu _^m^./i^.mas -*^.<.tt/iatl> Philofophicce. QuAM DISSERTATIO ANDREAS JOHANNIS SAHLSTRÖM, PHILOSOPHICA DISSERTATIO I. N. J. Philofophicce in Regia Academia Aboenfi^ Sub PK/-_.3!U10 JOHANNIS Mac BILMARK, Histor.

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS*

REVELATIONI PHILO SOPHIA QUID DEBEAT. D:no Mac. ] A C O B 0 HAARTMAN, Fl) 51^7.5. v. A. 6. 'Co/./??//// SPECIMEN ACADEMICUM, PAUCIS EXPONENS* v. A. 6. SPECIMEN ACADEMICUM, REVELATIONI QUID DEBEAT PHILO SOPHIA Fl) 51^7.5 PAUCIS EXPONENS* 'Co/./??//// Oi.MB PARTEM PRIOREM, Ampliff. /^5/H. Philof. Abomfis^ PR/ESIDE, Viro GELEBERRIMO, D:no Mac.

Läs mer

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

L A T I N 30.9.2013 KORT LÄROKURS STUDENTEXAMENSNÄMNDEN L A T I N KORT LÄROKURS 30.9.2013 STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 5 10 15 20 25 Ulixes, cum e bello Troiano rediens in Graeciam versus navigaret, ad oram insulae Cyclopum appulit. Hi, ut Homerus narrat, erant

Läs mer

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F.

GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM, Puhtien Candidorum cenfur fternittit, ERIGU3 GAIANU3, E. 15. E F. ffjr» r 2_V Suffragante Amptiff.Sen. Phil, 'Acad, jboenf. pr^side Dn.Isaaci Björklund/ L-L. 5. S. Profess. Ord. Facult. Pwlal. h. t. Decano Speäabili, VE DOLO GIBEONITARUM, DISSERTATIONEM HISTORICO - JV.ORA..EM,

Läs mer

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype

Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Vännäs kommun, Inflyttarservice Symbol och logotype Inflyttarservice, Gatangatan 12, 911 81 Vännäs, Sweden, www.vannas.se Victoria Kreuger Inflyttarservice i Vännäs 0935-141 06, 070-665 77 72 victoria.kreuger@vannas.se

Läs mer

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA.

Ilkl XEIPOOE- co^df.c^^^dßi^. Dn. ISAACI 55 iwf. ms'i. oiuca. JOANNES DAVID ALOPÄdS. Qv a m. die XX< _)oc. /V/.15/«^ci. Si-iffrA. DISSERTÅTIO PHILOLOGICQ XEIPOOE- Ilkl co^df.c^^^dßi^. Si-iffrA.gr I N..7. ms'i. oiuca Dé Qv a m Ampliff. Facult. Philof. Acad. (t ^d.*d«.' Dn. ISAACI 55 iwf Sacr.

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV.

a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE Pro ND^GXXXV. a. n. DTSSERTATTO HISTOiIICO PHILOLOGICA Oe 1.1^6V18 IGNEIS, Qyam slliristi Reclemtvriz auxilio nixus. Xr fuffragio Amplifftmt _ff.ll«/^/// />ö,/e» fopbien infllluflri AdfÄuram Atbenao t PR/ESJDE JSAAQO

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

FWLÅNDIå, A /V?. E D. T. R F. SPECIMEN ACADJEMICUM. rkhb.iov. ANDREAS COLLIN. Jöh. W. Fata botanices IN

FWLÅNDIå, A /V?. E D. T. R F. SPECIMEN ACADJEMICUM. rkhb.iov. ANDREAS COLLIN. Jöh. W. Fata botanices IN A /V?. E D. T. R F. SPECIMEN ACADJEMICUM SISTENS, Fata botanices IN FWLÅNDIå, Quop, Divma adftdgente Gr&tla^.D".^^////'^/^ Jmpli/fl.M_-l//(«Philof. W K^/F ad Avram Academm^ rkhb.iov Dn PETRO KALM OeconOM.

Läs mer

Design Västerbotten Logotyp

Design Västerbotten Logotyp Design Västerbotten Logotyp Christina Friberg Projektledare/Project Manager Design Västerbotten är ett nav för affärsutveckling genom design där näringsliv, kommuner, utbildningar och övriga intressenter

Läs mer

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O

SAPIENTLE VIN/E SPECULO, UHLSTEDT MEDITATIONES. .^/^ Fscult. Fb'tlofspb. C^V2rum. De NVN D O MEDITATIONES n?^ rnilosormck, rh2'^2 De NVN D O SAPIENTLE VV VIN/E SPECULO, C^V2rum PARTEM PRIOREM Venia.^/^ Fscult. Fb'tlofspb. PR^SIDE HENRICO HASSEL Tloqvent, PROFESS. Reg. & Ord. Ordatorum ctnfurx

Läs mer

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL.

IDEARUM V SV. MTHEMTICåRVM. Dn Mao J A CO B O GADOLIN, JOHANNES PIHLMAN. IN PHYSICÅ, JACOB MERCKELL. D, F. G. DISSERTATIO, DE V SV IDEARUM MTHEMTICåRVM IN PHYSICÅ, QUAM, Ex Confenfu Ampliff. Facult* Philofoph. in llhiflri Academia Aboénfi^ PR^SIDE Dn Mao J A CO B O GADOLIN, Scient. Natur, PROFESS. Ordin

Läs mer

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII.

BAR MABAM. P A U L ü M, AIA KA, EfMHN. ERICUS MONTELIUSr P R Æ S 1 D E. M a g. JOHANNE J. A MNELL. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. q. n. v. DISSERTATIO PHILOLOGICÄ, BAR MABAM ET P A U L ü M, AIA KA, EfMHN L Y STR IS A D PE L L A T O S, ( ACTOR. X1IIJ, v. XII. ) LEVITER a d u m b r a n s ; Q.U AM, C O N S E N S U ÂMPLISS. FACULT. PHILOS.

Läs mer

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29

GRAFISK Profil. inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 GRAFISK Profil inl4_lisen_a_grafisk_profil_me106a.indd 1 2015-05-17 10:29 Logotyp Logotypen är grunden för min verksamhets identitet och dess syfte är att skapa en tydlig avsändare. Jag har arbetat fram

Läs mer

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION

GRAFISK MANUAL LEADER LEADER SVERIGE. Lokalt ledd utveckling COPYRIGHT LJUNGS KOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL LOGOTYP FÄRG Symbol: utveckling/innovativt, gemenskap, samarbete/samverkan, närhet/underifrånperspektiv Typsnitt: tydligt, klassiskt/hållbart, förtroende Färger: förtroende/underifrån, mjukt,

Läs mer

Universitetens Magna Charta

Universitetens Magna Charta Universitetens Magna Charta Bologna 1988 Sveriges Universitets & Högskoleförbund December 1999 December 1999 FÖRORD Magna Charta Universitatum tillkom när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum

Läs mer

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA

DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA DE RELIGIONE CHRISTIANA IN VESTROGOTIAM INTRODUCTA -. _ ^_i_ gsf,. DISQUISITIO, QUA.M v. " VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSAL«r. sp. fc. ^.MAG. PETRUS GUST. ALANDER S. TIÏEOL. CAND. AD GYMN. SCARENSE VICIBUS

Läs mer

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J.

EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris JOHANNES JOH. THORWÖSTE I. N. J. I. N. J. EXAMEN ARGU- MENTI PYTHA- GORICI Pro Onitare NUMINIS, CONSENSU AMPL. FACULT. PHILOS. Sub PK SI l) I O VIRI PR.ZCLARISSIMI, M. C H RIST ler N A^ASWRI> Alc-Hventil!: Ro na; ProfefToris In Regia

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.6 2016 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats!

GRAFISK PROFIL. A till Ö. Vi hjälper dig få bitarna på plats! GRAFISK PROFIL A till Ö LOGOTYP Standard logotyp I största möjliga mån används denna logotyp. Gråskala Vid tryck i gråskala används denna logotyp. Mindre logotyper Ska logotypen placeras på mindre ytor,

Läs mer

osiafrofke gguieco, Mag. johanne bilmark, GUSTAVUS HYCKERT, PRo GRADU ventilandam proponit PRJES I DE ABOiE In Officina Frenckelliana, DISSERTATIO

osiafrofke gguieco, Mag. johanne bilmark, GUSTAVUS HYCKERT, PRo GRADU ventilandam proponit PRJES I DE ABOiE In Officina Frenckelliana, DISSERTATIO DISSERTATIO DEIsocrate, oratore Graeco osiafrofke gguieco, CUJUS PARTEM PRIOREM ADPROB. SENAT. PHILOS. ACAID. ABOJSNSIS, PRJES I DE Mag. johanne bilmark, HIST. ET PHIL. PRACT. PROF. REC. ET ORD. PRo GRADU

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004

Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a Johan Mårtensson. 5 februari 2004 Tomas av Aquinos gudsbevis Översättning och kommentarer, omfattande Summa Theologiæ 1a. 2. 1-3 Johan Mårtensson 5 februari 2004 Innehåll 1 Artikel 1. Är Guds existens självevident? 2 1.1 Det ontologiska

Läs mer

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX.

CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. CIRCA CALVIÏNISMUM CAROLI IX. / OBSERVATIONES QUAS VENIA AMPL. FACULT. PHIL. UPSAL. p. p. m a g. JOHANNES CAR. WULFF A SACRIS DOM ESTICIS, STIP. MOUN. ET AARON HEDENLUND WESTMANNO-DALEKARM. IN AUDIT. G

Läs mer

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter

Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Sven Ove Hansson 2002-06-06 Latinska fraser som är vanliga i filosofiska texter Inom hakparentes anges den ordagranna betydelsen, när denna skiljer sig mycket från frasens gängse filosofiska innebörd.

Läs mer

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL

SMART BUILT ENVIRONMENT GRAFISK MANUAL SMART BUILT GRAFISK MANUAL DEN HÄR MANUALEN ÄR TÄNKT SOM ETT STÖD FÖR DIG SOM SKA PRODUCERA MATERIAL FÖR SMART BUILT. Här hittar du praktiska tips och inspiration för hur alla grafiska byggstenar ska användas.

Läs mer

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^

ANEMOMETRVM NO V VM, I)., I A <^ GÅDOLI N,* DISSERTATiO PHILOSOPHICA PRO LICENTIA ADEUNDI GRADUM. WMMO /miuvame NUMINti, Q.U A I^ WMMO /miuvame NUMINti, DISSERTATiO PHILOSOPHICA SISTENS ANEMOMETRVM NO V VM, Q.U A I^ CONSENTIENTE CELEBERRIMA F ACULTATE PHiLOSOPHICA IN REG I UIn 1 IVERSITATE 4URAIC Ä Sub MODERAMINE, VIRI MAXIME EiVBRhNBt

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Bidrag till tolkningen av gravinskrifter i Linköpings domkyrka Blomgren, Sven Fornvännen 99-101 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_099

Bidrag till tolkningen av gravinskrifter i Linköpings domkyrka Blomgren, Sven Fornvännen 99-101 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_099 Bidrag till tolkningen av gravinskrifter i Linköpings domkyrka Blomgren, Sven Fornvännen 99-101 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1991_099 Ingår i: samla.raa.se Kort meddelande Bidrag till tolkningen

Läs mer

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar

Färdplan Flen. Bredband byggs ut. Engagerar Sök Med hjärtat på rätt ställe kan alla göra skillnad Kontakt På gång dolores rubrik el ea vendaest atissit maxim que nos es SE ALLA EVENEMANG PUBLICERA / TIPSA OM EVENEMANG Twitter Facebook Instagram

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00

MOZART REQUIEM. Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 MOZART REQUIEM Kristina kyrka, Sala söndagen den 9 maj 2010 kl. 19.00 Medverkande: Sala Kammarkör, sångsolister och musiker från Mälardalens Högskolas Kammarmusikutbildning, Kamus stråkorkester m fl musiker.

Läs mer

RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS

RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS DISSERI' ATIO DE RECENTIORIBUS NUMIS ARABICIS R E G. A C A D EM IÆ U PSA L. CUJUS TARTEM PRIOREM VENTIA A M PLISS. O R D IN. P H IL. P R Æ S I D E D o ct. e r i c o m. f a n t REG. ORD. DE STELLA POLARI

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE

EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE _* _'* '_-_! INTRICATUM PRIMAE SEDU- CTIONIS,, EXTRJCATUM Brevi Diflertatione CRITICO PHILOLOGICA, Qpam Ex fuffrafto Ampliff. Ord. fhihfoph. tti Regio ad Auram Lyceo, PRffSIDE VIRO Max. Rever. Atque Am^lifmo

Läs mer

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1

Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Välkommen till information om KOMMENTAREN 1 Vi vet att många medborgare i Kungsbacka kommun har synpunkter på våra tjänster och vår service. De pratar väldigt sällan med oss om vad de tycker, men däremot

Läs mer

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning

Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Johan Ihres kritik mot den franska encyklopedin: reaktion mot en påstådd kulturell urartning Krister Östlund Vid ett offentligt tal hållet på latin vid Uppsala universitet den 15 december 1774, i samband

Läs mer

Axelssönernas släktskap med Bondeätten

Axelssönernas släktskap med Bondeätten SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 3 Axelssönernas släktskap med Bondeätten Sammandrag: En utredning av Axelssönernas släktsskap med Bondesläkte, ursprunligen publicerad i Personhistorisk

Läs mer

Vlri l/i^ li_ /;", v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad.

Vlri l/i^ li_ /;, v HENRICO HASSEL. Kxcud. Zoh. liiampe Reg. Ac. Typ. Aä IMPERIUM. ERICUS MUNSELIUS Oflro Lo/»/e»/i^. Asad. /. AT. J. DISSERTATIO HISTÖRICO - POLITICA Oe Vlri l/i^ li_ /;", v F M'. H ss? F"^ 'I >' «- Aä IMPERIUM (^U2M Iridulgente Jmpfiff Frtcult. /'S.'/s/' /l,?-. Asad. jlhoenffs PRASIDE HENRICO HASSEL Eloq.

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA;

AMT CITIAM MAGNETIS. >.M-PETRI KåHN, FERRO. Exbibens, GABRIEL PROCOPOEUS,C.F. cu_vi. Exc. apud Jo.Laurent.Wallium. DISPUTATIO PHYSICA; DISPUTATIO PHYSICA; AMT CITIAM MAGNETIS cu_vi Exbibens, FERRO (^vam DIVINA ADFULGENTE GRATIA,.' lol.l2r.su /i_,mplift:?hc:ul.'r. pnii.os, ' Regiae Academiae Aboénfis, Sub PR/ESIDIO, ^,>i Ampliffmu O' /'^^c/^^/m»/,

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm

Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm PROLEGOM ENA IM Bifciplinas Jurium ö 5 Officiornm METAPHYSICO-ANTHROPOLOGICA. QUORUM SPECIME NPR IM UM Confi. Far.. Philof. in Acad AboUnfi r Publieo extxminifiubmittunt FRANCISC. MICH. FRANZÉN, Hift

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS

VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS D. D. DISSERTATIONIS CRITICÆ D E VARIIS VETERIS TESTAMENTI LECTIONIBUS PARTEM S E X T AM, CONSENT. A.MPLISS. FACULT. PHILOSOPH. IN REGIA ACADEMIA UPSALIENSI, PRÆSIDE M a g. E R I C O HESSELGREN, o. O.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Götlin, Erik Kellström, Nicolaus. Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. typogr 1803

Götlin, Erik Kellström, Nicolaus. Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, Reg. Acad. typogr 1803 Götlin, Erik Kellström, Nicolaus De numis cuficis R. Acad. Upsal. cujus partem priorem... præside Erico Götlin... pro gradu publice exhibet Nicolaus Kellström stipend. reg. nericius in audit. Gustaviano

Läs mer

Prislista 2016 priser2016

Prislista 2016 priser2016 Prislista 2016 Gäller från 1 januari 2016 Priser för återvinning, fjärrvärme och stadsnät är oförändrade under 2016. fev.se/priser2016 Elhandel Det finns fyra olika elavtal att välja mellan: Falupriset,

Läs mer

HENRICO «^BB^ JiKÖAE^ Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side. ad puhlicfftn defert examen GHRISTIANUS LIMNELL DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI

HENRICO «^BB^ JiKÖAE^ Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side. ad puhlicfftn defert examen GHRISTIANUS LIMNELL DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI DEO DUCE! SCHEDIASMATIS HISTORICI OE CAPUT PR.IUS, Qvodj Uenia «^m/i/if. H^i^M -AcAdtmki Et prä:side HENRICO «^BB^ Eloqventiae PROFESS, Reg> 6c Ordinär. Facukafis Philolophrcae h. t. Decano, ad puhlicfftn

Läs mer

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt.

Jnbmittit JONAS BERGENHOLTZ. Qvod. EXERCtTIUM ACADEMICUM. ABQ&,exc.Joh.K.iäßipe,R. AcTyp» Ve MIRACULIS, Math. Prof. Ord. /. 5 Jt. /. 5 Jt EXERCtTIUM ACADEMICUM Ve MIRACULIS, Qvod Cttm cinftnft* Amyliff, F*cult> Pbilofc Acad. Abnlnfity PRäSIDE HRO Amfliffimo ntqve Celeberrimo, Mag. NiCOLAO HASSELBOM Math. Prof. Ord. tublicé /o«s/»»»

Läs mer

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord.

EAK.A 8TUl)I()-' HAARTMAN. Ma.. johan n i s GUSTAVUS C. Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. FABRICIUS. fhiliif. Tbeor. Prof. Reg. (S Ord. D. D. DISSERTATIO GRADUALIS, />_s PERVERSO EAK.A 8TUl)I()-' Quam Confenttente Ampttff F-icttlt. Pbitof. tn Regia Academta Aboenfi. 3u» P R_ S 1 DIO

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn:

Fyll i ditt namn, adress och telefonnummer: Namn: Adress: Tfn: STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för klassiska språk Grundkurs i latin I, HT 2002, delkurs 1, 5 poäng Fredag 27:e september kl. 13 16 i hörsal F11 Inga hjälpmedel får användas under tentan. Fyll i

Läs mer

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii

D«JOHANNE- RffiFClJI IS BROWALLIO, JACOBUS FALÄNDER E. Fil.' DEO T>UCE] Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> pttblht examinandam fiflii DEO T>UCE] DISSERTAT.ONiS ACABEMiC/E DE RffiFClJI IS PARTEM POSTERIÖREM Mj>r&h. Ampl. fac. Phil. in R%> «y^ i&cl«/< PRffiSIDE RECTOKE MAGNiFICO D«JOHANNE- BROWALLIO, S. S. TheoU Doft. a: Scier,t. Nat.

Läs mer

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr.

* IG HENRICO HASSEL. T# f? PWI I? Q Q A F JACOB CBYTR&US. Excudo 10^1 KÄMPE, Reg. Acaä, Typogr. SPECIMEN 7), O ACADEMIOIM De T# f? PWI I? Q Q A F * IG (^' O v, t^ammcnte Ämgdsjimo ad Am&m PrMojo^hormn Q 7dim? R. _E 3 I D E HENRICO HASSEL EJoqv. PROFESSOKB 'si.e!,-*. 6< Ordin. F_cu_f, Lluloi. h. r«decano,

Läs mer

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för

Vad man vill kunna göra. Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Vad man vill kunna göra Lagra och skicka krypterad information Säkerställa att information inte manipuleras Signera sådant som man står för Teknik Symmetrisk kryptering symmetrisk kryptering Hashfunktioner

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS,

CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS, DE CANALIBUS e t CATARRACTIS i n SVE- CIA GENERATIM, SPECIATIM VERO STRÔMSHOLMENS IBUS, - Ta QUAM CONS. A MP L ISS. FAC ULT. P H ILO S. UPS. PRÆSIDE M ao. ERIC. M. FANT, HIST. PROF. REG. ET ORD. SOC. REG.

Läs mer

JOH. HENR.. FATTENBORG,

JOH. HENR.. FATTENBORG, DISSEHTATIO ACADEMICA; OBåDLI YATICINIUM SUETHICE VERSUM NQTISQTJE EXPLICATUM SIST ENS, CtTJUS PAKT EM IViTAM, CotfSEivsu AmplisSo FaCo Philos. m Acad. Ånoexs. FKMSIDE JOH. HENR.. FATTENBORG, Litttrat,.

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.5 2015 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund

Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund Grafisk manual för JAK Medlemsbank - Lathund VID FRÅGOR VAR VÄNLIG KONTAKTA KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN Kommunikatör Louise Clausen, louise.clausen@jak.se, 0500-46 45 23 eller Webbansvarig Hanna Sikter,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1

Grafisk profil. Grafisk profilguide. Version 1.1 Grafisk profil Grafisk profilguide Version 1.1 Logotyp Vår logotyp Logotypen består av en ordbild (Energimarknadsinspektionen, Swedish Energy Markets Inspectorate) och en symbol. Symbolen består av förkortningen

Läs mer

ARIMATHEA, josfpho. Dn. ISAACO BJÖRKLUND JOSEPHUS A. KRANCK, ABo/L, Excud.Reg.Acad. Typ.Joa3^lä m« DISSERTATIO HISTORICO-

ARIMATHEA, josfpho. Dn. ISAACO BJÖRKLUND JOSEPHUS A. KRANCK, ABo/L, Excud.Reg.Acad. Typ.Joa3^lä m« DISSERTATIO HISTORICO- »'"t*.»».'' >.*>.-» DISSERTATIO HISTORICO- PHILOLOGICA De josfpho Ex ARIMATHEA, Qvam ConfentienteAmpliffima Faculc.?hi«los. Reg, Acad. Aboeni. frmswe VIRO MAxime Ret>erendo atq-ie Ampliffimo Dn. ISAACO

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

IN FENNIA D» PETRO ÅDRLANO SUB GENTILISMO GADD, 111 Hri\ L% Lj\J \JI JUt. Confenf. Ampliff. Philof. Oräine m KeZ'. QUAM DELINEANS,

IN FENNIA D» PETRO ÅDRLANO SUB GENTILISMO GADD, 111 Hri\ L% Lj\J \JI JUt. Confenf. Ampliff. Philof. Oräine m KeZ'. QUAM DELINEANS, 7. n. n. OILBri.I^LIO ACADEMICA, 1 N U I (_ I A MI xiv- M -mk. IM tt. «r^!^ /-W» r-*mt. «3 13 HAf3l SI a /esi J? 111 Hri\ L% Lj\J \JI JUt IN FENNIA SUB GENTILISMO DELINEANS, QUAM Confenf. Ampliff. Philof.

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting

Grafisk lathund. Jämtlands läns landsting Jämtlands läns landsting Grafisk lathund Vår grafiska profil är vårt ansikte utåt, som ska ge en enhetlig bild av Jämtlands läns landsting. Det ska tydligt framgå att alla de olika verksamheterna inom

Läs mer