Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer"

Transkript

1 Ku2011/977/MFI Ver. 24 Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer S v e n s k a F i l m i n s t i t u t e t

2 1 Inledning Läsanvisningar Bakgrund Vad söker vi? Vem får söka? Regler gällande de minimis - stöd av mindre betydelse Kreditbedömning Hur går utlysningen till? Kort beskrivning av utlysningens olika etapper Inlämning av projektförslag, etapp Kriterier för utvärdering Förstudie, etapp Teknisk helhetslösning, etapp Avtal Slutrapport, etapp Genomförande av utlysning Filminstitutets roll Finansiering Sekretess Bilagor Bilaga 1 - Definitioner Kreditbedömning Bilaga 2 - Nulägesanalys Inledning Bakgrund Omvärldsanalys Beskrivning av filmproduktionsprocessen Företag i värdekedjan aktörerna i en filmproduktion Besökare med särskilda behov personer med synnedsättningar Besökare med särskilda behov - personer med läs- och skrivsvårigheter Inventering av nuvarande stöd Stöd till syntolkning och textning av film Filminstitutet Biografstöd - Filminstitutet Inventering av angränsande projekt Uppläsning av textremsor med talsyntes Utredning avseende TV-tillgänglighet - Myndigheten för radio och tv Talande textremsa i mobilen Textöversättning för scen Digitalteatern kulturportal för funktionshindrade Internationella utblickar Storbritannien USA Behov och förutsättningar Producenternas/produktionsbolagens situation Distributörernas situation Biografägarnas situation Situationen för personer med synnedsättningar Målgruppens möjligheter att ta del av film idag

3 3.5 Situationen för personer med läs- och skrivsvårigheter Målgruppens möjligheter att ta del av film idag Tekniska förutsättningar Introduktion till den digitala biografen Grundförutsättningar för tekniska helhetslösningen Tekniska förutsättningar för distributionssystem i salongen Tekniska förutsättningar kring mottagarutrustning hos slutanvändaren Ekonomiska förutsättningar Beskrivning av Filminstitutets befintliga budgetramar och stödmöjligheter Kostnader för biobesökaren

4 1 Inledning Denna information ska ge vägledning till sökanden som avser att delta i utlysningen av stöd inom ramen för regeringsuppdraget Tillgänglig Bio. Sökanden bereds möjlighet att lämna in projektförslag för att utveckla en teknisk helhetslösning som omfattar paketering, utsändning, överföring, mottagning och avlyssning av ljudspår som innehåller syntolkning 1 och uppläst textremsa 2 på digitala biografer samt att ta fram en affärsmodell för denna tekniska lösning. 1.1 Läsanvisningar För att få så bra inblick som möjligt i denna utlysning finns följande dokument att läsa: 1. Information och Regler fakta avseende stödet, handlingar, tidsramar och instruktioner 2. Kravspecifikation sammanställning av de krav som gäller för att kunna ta del av stödet 3. Bilaga 2. Nulägesanalysen bakgrundsbeskrivning samt beskrivning av filmbranschens och målgruppernas behov och förutsättningar Samtliga dokument finns att ladda ner från 1.2 Bakgrund I juni 2011 gav regeringen Svenska Filminstitutet (Filminstitutet) och Post och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra ett projekt som syftar till att utveckla ett system för syntolkning av film på digitala biografer för att öka tillgängligheten till film för synskadade. Möjligheten att använda tekniken för andra grupper med särskilda behov, t ex dyslektiker ska också beaktas 3. Filminstitutet och PTS har utrett på vilket sätt denna utveckling ska ske och kommit fram till att göra en utlysning av stöd enligt de minimis 4. För en utförligare bakgrundsbeskrivning, se även Nulägesanalys, bilaga 2. 1 En syntolkare går igenom filmen och bestämmer vilka händelser som behöver beskrivas och skriver ett manus. Filmens pauser, alltså när det inte förekommer dialog, används. När manuset är klart ska det läsas in och bilda ett nytt ljudspår. I första hand är det svenska filmer som syntolkas. Främsta anledningen är att det kan vara svårt för publiken att följa en utländsk dialog och samtidigt lyssna på en svensk berättarröst. Källa: Syntolkning.nu 2 Uppläst textremsa avser utländsk, svensktextad film. Texten läses in neutralt utan dramatisering och underlättar för personer med läs- och skrivsvårigheter som har svårt att hinna med att läsa texten. 3 RegeringsuppdragKu2011/977/MFI 4 Insatser till enskilda företag som de minimis får beviljas för är mjuka investeringar, till exempel kontantstöd som beviljas med stöd av en författning (förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse). 4

5 2 Vad söker vi? Denna utlysning av stöd syftar till att utveckla en teknisk helhetslösning för den digitala biografen, som är accepterad av filmbranschens berörda parter och slutanvändarna; personer med synnedsättning 5 och/eller läs- och skrivsvårigheter 6. Sökanden i denna utlysning ska utveckla en teknisk helhetslösning för paketering, utsändning, överföring, mottagning och avlyssning av ljudspår med syntolkning och uppläst textremsa samt ta fram en affärsmodell för denna tekniska lösning. Läs mer i Kravspecifikation kapitel 3 och 4 och Bilaga 2 Nulägesanalysen, kapitel 4. Producent Regissör Produktions Postproduktion Distributörer Biografer - bolag Filmbranschens parter 2.1 Vem får söka? Alla är välkomna att lämna projektförslag, men en grundförutsättning är att sökanden har F-skattsedel. I utlysningen välkomnas innovatörer och leverantörer av tekniska lösningar även utanför filmbranschen, dvs det kan vara ett redan etablerat varumärke i andra branscher. Dock måste en medsökande vara en, för biografbranschen känd och accepterad teknikleverantör för att i det senare implementeringsskedet kunna vara godtagbar av biografägarna. Innovatören måste således vara införstådd med att det krävs samverkan med en etablerad leverantör. I biografernas maskinrum är 5 Personer med synnedsättningar har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med starkt begränsat synfält. Andra har svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken. SRF beräknar antalet till över Omkring finns inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker. Källa: Synskadades Riksförbund 6 Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Personer med dyslexi utgör en undergrupp som särskilt definieras med avseende på svårigheternas orsaker och yttringar. 25 % av den vuxna svenska befolkningen, 20<, läser inte så bra som man förväntas göra när man lämnar grundskolan. Man kan exempelvis inte med god behållning tillgodogöra sig innehållet i en vanlig dagstidning eller läsa instruktionerna för receptbelagda läkemedel. Källa: Svenska Dyslexiföreningen och Centrum för lättläst 5

6 det av yttersta vikt att den tekniska lösningen är kompatibel med befintlig utrustning och att service och underhåll följer gängse rutiner. Exempel på leverantörer av digital utrustning till biografer finns på under fliken Våra stöd/ Biografstöd/ Digitalisering av biograf. Dessa är endast förslag på leverantörer som är kända och accepterade bland svenska biografägare. 2.2 Regler gällande de minimis - stöd av mindre betydelse De sökande som erhåller ekonomiskt stöd gör det genom ett så kallat de minimis - stöd av mindre betydelse. Läs mer nedan under avsnitt 4.2 Finansiering. De sökande som inom ramen för andra stöd, redan mottagit maxbeloppet avseende stöd av mindre betydelse under en treårsperiod, har inte möjlighet att få finansiering genom denna utlysning. Om något företag i samma koncern, oavsett det är en äkta eller en så kallat oäkta koncern, har erhållit maxbeloppet av sådant stöd under tidsperioden så kan ytterligare stöd till samma företag inte ges varför finansiering genom denna tävling inte kan ske. En oäkta koncern föreligger om en fysisk person har det bestämmande inflytandet över två eller flera juridiska personer utan att företagen ingår i ett formellt koncernförhållande. SFI kan vid osäkerhet begära att få se på den sökandes aktiebok. EU-kommissionen har också i ett domslut fastslagit att om det finns en risk att stödet går till en annan part som redan mottagit maxbeloppet kan inga pengar utdelas till sökanden. Dessutom så får det inte finnas en risk att de immateriella rättigheterna hamnar hos en tidigare mottagare (som mottagit maxbelopp) av stöd av mindre betydelse. Vid eventuella funderingar angående detta så kontakta Filminstitutet. Projektförslag kan lämnas även av person som inte kan göra anspråk på ekonomiskt stöd. I ansökan ska då redogöras för att maxbelopp tidigare erhållits enligt stöd av mindre betydelse. 2.3 Kreditbedömning Filminstitutet kommer att göra en kreditbedömning av sökandes ekonomiska ställning med stöd av Soliditets (AAA Soliditet AB) ratingmodell. Sökanden i tävlingen ska ha rating B eller högre. Observera att kravet på ekonomisk ställning gäller under hela avtalsperioden. Nystartade företag som ännu inte lämnat sin första årsredovisning och som har rating AN ska styrka sin ekonomiska och finansiella ställning genom att på begäran av Filminstitutet komma in med förklaring/intyg som visar att sökanden har ekonomisk stabilitet motsvarande ovan ställda krav. Sådan förklaring/intyg kan vara exempelvis balans- och/eller resultatrapport från bokföringssystemet eller intyg från revisor. Om en sökande inte uppfyller kravet på rating enligt ovan, eller har rating AN men inte lämnat tillfredsställande förklaring/intyg, ska sökandens ekonomiska ställning garanteras av annan. Detta ska, på begäran av Filminstitutet verifieras av garanten, genom en fullgörandegaranti. Se Bilaga 1 för mer information om kreditbedömning. 6

7 3 Hur går utlysningen till? 3.1 Kort beskrivning av utlysningens olika etapper Etapp 1. I denna etapp ska projektförslaget beskrivas som idé utan krav på teknisk funktionsbeskrivning. Etapp 2. I denna etapp ska förstudien arbetas fram. Denna ska innehålla en beskrivning av den tekniska lösningens alla delar. Etapp 3. Sökanden ska lämna in den tekniska helhetslösningen som fysiska produkter redo för provdrift i Filminstitutets biograf och för testvisningar med målgrupperna på digitala biografer. Etapp 4. Sökanden ska lämna en slutrapport. Under ansökningstiden kommer Filminstitutet att svara på eventuella frågor som de sökande har. Frågor skickas till Filminstitutet med e-post, till adressen Filminstitutet kommer löpande under ansökningstiden att publicera förtydliganden, frågor och svar av allmän karaktär och annan relevant information på Filminstitutets webbplats; Sökanden uppmanas därför att regelbundet kontrollera webbplatsen för ny information. Sökanden får inte på egen hand söka information hos film- och biografbransch eftersom de under hela 2012 är strängt upptagna av den digitala omvandlingen. Om sökanden trots denna uppmaning inte kontaktar Filminstitutet för frågor utan tar direkta kontakter i branschen kommer detta att inverka på bedömningen av den tekniska helhetslösningen. Viktiga tidpunkter: 31 maj Utlysning av stöd. Etapp 1 startar. 13 augusti Etapp 1 klar. Inlämning av projektförslag. 14 september Beslut om vilka som går vidare och får göra förstudie, etapp 2. Avtal mellan Filminstitutet och sökanden skrivs. Etapp 2 startar. 26 oktober Etapp 2 klar. Inlämning av förstudie. 5 november Beslut om fortsättning att utveckla fysiska produkter, etapp 3. Avtal mellan Filminstitutet och sökanden skrivs. Etapp 3 startar. 11 januari Etapp 3 klar. Inlämning av teknisk lösning i form av fysiska produkter. 15 februari Analysresultat klara. Etapp 4 startar. 28 februari Etapp 4 klar. Slutrapport lämnas. 7

8 3.2 Inlämning av projektförslag, etapp 1 Ansökan ska göras i särskilt ansökningsdokument, se Filminstitutet vill ha ansökan både som papperskopia och digitalt via e-post. Papperskopian av ansökan inklusive sanningsförsäkran ska vara undertecknade av behörig firmatecknare när den inkommer till Filminstitutet. Med pappersversionen ska dessutom bifogas registreringsbevis från Bolagsverket, detta ska inte vara äldre än tre månader. Om sökanden är en enskild firma så ska F-skattsedel bifogas istället för registreringsbevis. Om sökanden dessutom bedriver ekonomisk verksamhet ska sökanden vara momsregistrerad. Den 13 augusti klockan 16.00: Elektronisk kopia av ansökan (som PDF-fil) Den 16 augusti: Pappersversion av ansökan och Sanningsförsäkran (med underskrift) Registreringsbevis från bolagsverket alternativt F-skattsedel OBS! Samtliga frågor i ansökningsdokumentet ska vara besvarade eller ha en motivering till varför frågan inte är relevant för projektet. Ansökan ska skickas till (elektronisk version behöver inte vara undertecknad): Svenska Filminstitutet Att: Tillgänglig bio Box Stockholm E-post: 3.3 Kriterier för utvärdering Ansökningar kommer att bedömas ur ett helhetsperspektiv enligt följande aspekter: (se mer utförliga krav i Kravspecifikationen och kravtabellen i det dokumentet). - hur förslaget lever upp till funktionella krav - hur förslaget lever upp till tekniska krav - hur förslaget lever upp till ekonomiska krav - hur förslaget lever upp till säkerhetsmässiga krav - hur förslaget lever upp till krav på leverans och drift - projektet adresserar tydligt behovet hos personer med funktionsnedsättningar 8

9 - slutresultatet har affärsmöjligheter Sökanden ska uppvisa en tydlig plan för produktion/inköp där upphovsrättsfrågor är klarlagda och försäljningsorganisationen är beskriven. - budget för kostnader att ta fram den tekniska helhetslösningen och dess affärsmodell. Under utvärderingsperioden kommer några av de sökande att presentera sina förslag för Filminstitutet och Filminstitutets expertråd. Det är viktigt att sökanden är väl förberedd och kan svara på de frågor som ställs samt har med sig eventuella samarbetspartner som kan svara på sina respektive insatser i projektet. Filminstitutets expertråd består av personer med kompetens på relevanta områden i film- och biografbransch samt användare och bistår Filminstitutet i bedömningen av ansökningarna. 3.4 Förstudie, etapp 2 Filminstitutet bedömer vilka projektförslag som får genomföra en förstudie, etapp 2. I denna etapp ska förstudien arbetas fram. Denna ska innehålla en beskrivning av den tekniska lösningens alla delar från DCPn till den enhet med vilken biobesökaren kan lyssna på ljudspåret/en. Sökanden ska även presentera en plan för hur alla delarna ska produceras och/eller köpas in för att kunna utgöra den tekniska helhetslösning som efterfrågas i denna utlysning. Sökanden kan redan i etapp 2 påbörja arbetet med framtagning av fysiska produkter. Vid beslut att genomföra en förstudie ingår den sökande ett avtal med Filminstitutet. Filminstitutet finansierar förstudien med kr. Dokumentet för förstudien skickas ut till de företag som har gått vidare till etapp 2. Filminstitutet vill ha förstudien både som papperskopia och digitalt via e-post. Den 26 oktober klockan 16.00: Elektronisk kopia av förstudien (som PDF-fil) Den 29 oktober: Pappersversion av förstudien Förstudien ska skickas till : Svenska Filminstitutet Att: Tillgänglig bio Box Stockholm E-post: 3.5 Teknisk helhetslösning, etapp 3 Efter att förstudierna skickats till Filminstitutet granskas förslagen på nytt. Sökandens förslag erbjuds att fullfölja utlysningen i etapp 3 om kvalitetskraven motsvaras. Etapp 3 syftar till färdig helhetslösning som ska kunna köras i 9

10 provdrift och testas av personer i målgrupperna. Sökanden ska även lämna en rapport med plan för produktion i serie samt hur och till vilket pris produkten ska säljas. Vid beslut att fullfölja utlysningen ingår den sökande ett avtal med Filminstitutet. Filminstitutet finansierar etapp 3 med 75% av kostnaderna som har redovisats i budgeten, dock max kr. Sökanden ska lämna in den tekniska helhetslösningen som fysiska produkter redo för provdrift i Filminstitutets biograf och för testvisningar med målgrupperna på digitala biografer. Provdriften sker i Filminstitutets biograf tillsammans med husets maskinist för att säkerställa att den tekniska helhetslösningen fungerar enligt de krav som ställts upp i kravspecifikationens tabell. Efter provdriften får sökanden ett protokoll upprättat av Filminstitutets maskinist med provdriftens resultat som även kan innehålla påpekanden om korrigeringar. Sökanden bör då åtgärda dessa inom en vecka för att få möjlighet att utföra ytterligare en provdrift i Filminstitutets biograf innan testvisningarna ska ske. Testvisningar sker med ca 20 personer som har synnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter, på två biografer; den ena i Nyköping (Svenska Bio) och den andra i Stockholm (SF). Biograferna är bokade för en halv dags visningar där var och en av de inlämnade tekniska lösningarna testas. Testningen innebär att den sökande presenteras sin helhetslösning för biografens maskinister och besökande. Lösningen testas med en ca 15 min lång sekvens av en film. Efter varje sådan visning intervjuas besökarna och biografens personal enligt ett frågeformulär. Resultat från visningen får sökanden en vecka efter testvisningen. Utrustning i form av särskilda applikationer och erforderlig utrustning tillhandahålls i första hand av sökanden. För att produkterna ska kunna användas av SFIs och biografernas maskinister ska en utförlig instruktion för hantering finnas med. I denna etapp ska även uppgifter om hur produktion och/eller inköp ska ske lämnas tillsammans med en beskrivning av garantier, service, skötsel, underhåll och support. Sökanden ska även presentera beräknat pris för ingående moduler i den tekniska kedjan, från maskinrum till besökare. Efter visningarna får sökande tillbaka sin helhetslösning. 3.6 Avtal Sökanden som erhåller stöd kommer att teckna avtal med SFI för genomförande av etapp 2 och etapp 3. Avtalen för förstudien, etapp 2 och avtalen för framtagande av helhetslösning, etapp 3 finns tillgängliga på I avtalet för etapp 3 framgår att rättigheterna till resultaten inte tillhör Filminstitutet. Filminstitutet förbehåller sig dock rätten att informera om resultaten när Filminstitutet finner det lämpligt. I avtalet framgår också att Filminstitutet har rätt att utföra revision. Filminstitutet har rätt att när som helst under projektets löptid samt inom skälig tid (max 6 månader) efter avslutning av projektet, genomföra en revision av projektet. Revisionen syftar till att verifiera projektets uppnådda resultat samt den ekonomiska redovisningen. 10

11 I avtalet framgår också andra viktiga förutsättningar. När avtalet för etapp 3 är påskrivet av båda parter kan första delen av finansieringen 75 % av budgeten överföras till sökanden och etapp 3 kan starta. 3.7 Slutrapport, etapp 4 Sökanden ska lämna en slutrapport som beskriver utvecklingen till den färdiga lösningen tillsammans med testresultat samt affärsmodellen för produktion/inköp och hur försäljningsorganisationen ser ut. Till slutrapporten ska även en ekonomisk redovisning hur stödet har utnyttjats lämnas. Den ekonomiska redovisningen ska vara undertecknad av projektansvarig. Efter godkänd slutrapportering och ekonomisk redovisning avslutas utlysningen och resterande 25% av budgeten utbetalas. 4 Genomförande av utlysning 4.1 Filminstitutets roll Filminstitutet ställer krav på att genomförandet och redovisning sker på överenskommet sätt. De utsedda projekten ska genomföra och rapportera resultatet av sitt projekt efter respektive etapp. Filminstitutet kräver också att sökanden redovisar hur pengarna har disponerats för varje etapp. 4.2 Finansiering Förslag inom ramen för denna utlysning kan erhålla ett ekonomiskt stöd som motsvaras av den budget sökanden lämnar in, maximalt kr. Finansieringen sker enligt förordning (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 avseende stöd av mindre betydelse. Dessa regler begränsar det totala stödet av mindre betydelse som ett företag kan få under en period av tre beskattningsår. Det statliga stödet får inte överstiga euro. Stöd som faller in under andra stödordningar som godkänts av kommissionen ska inte räknas med. Storleken på finansieringen påverkas därför av om sökanden eller något annat företag i samma koncern (oavsett det är en äkta eller en så kallad oäkta koncern) har fått statligt stöd av mindre betydelse tidigare. Har den sökande eller något annat företag i samma äkta eller s.k. oäkta koncern redan erhållit, eller beviljats, statligt stöd av mindre betydelse som motsvarar euro under de tre senaste beskattningsåren (det innevarande beskattningsåret inkluderat) kan inga medel tilldelas. I Sverige avses med beskattningsår det räkenskapsår som sökanden tillämpar. Om den sökande eller något annat företag i samma äkta eller s.k. oäkta koncern har erhållit, eller beviljats, en lägre summa sker en avräkning upp till den övre gränsen. Det är viktigt att man i ansökan noterar eventuella samarbetspartners och/eller underleverantörer eftersom tröskeln för stöd av mindre betydelse iakttas för var och en av dessa. EU-kommissionen har kommit till slutsatsen att det inte får finnas en risk att ett stöd riktat till en stödmottagare faktiskt tillkommer en annan som redan mottagit maxtak. 11

12 Det är den sökandes ansvar att lämna en fullständig redogörelse för allt annat stöd av mindre betydelse om sökanden har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret. Denna information anges i ansökan. Stödet betalas i svenska kronor. Finansiering av sökandens projekt kommer att ske i efterskott baserat på den angivna etappindelningen. Filminstitutet beviljar efter godkännande av föregående etapp finansiering enligt den fastställda planen. Utbetalning av stöd sker genom rekvisition av medel från Filminstitutet. Utbetalning sker 2-4 veckor efter godkännandet av föregående etapp. Stöd av mindre betydelse är ett statligt stöd och därför inte momspliktigt. 5 Sekretess Uppge gärna om ni anser att ansökan innehåller affärsmässigt känsliga uppgifter. Detta kan göras under övriga uppgifter i ansökan. Alla handlingar som inkommer till Filminstitutet är allmänna handlingar. Filminstitutet kan sekretessbelägga inkomna uppgifter som Filminstitutet bedömer vara affärsmässigt känsliga, se 30 kap. 23 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). En sådan sekretessprövning gör Filminstitutet om någon begär ut en allmän handling från myndigheten. Ett beslut att sekretessbelägga kan dock överprövas av Kammarrätten i Stockholm. I beslutet om beviljande av medel kommer Filminstitutet att beskriva vad projektet handlar om och vad det syftar till. Denna information kan inte sekretessbeläggas. I pressmeddelanden och liknande kommer Filminstitutet att informera om sökandes namn och kort beskrivning av projektets förslag. 12

13 Bilagor Bilaga 1 - Definitioner Kreditbedömning Definitioner Trippel-A ratingen baseras på en ekonomisk analys av ett företags kreditvärdighet. Ratingen förutser sannolikheten för att ett företag går i konkurs inom 36 månader. En kombination av s.k. delomdömen fastställer den slutgiltiga totala ratingklassificeringen för sökanden. Eftersom den tillgängliga informationsmängden varierar kan delomdömena skilja sig åt mellan olika företagsformer. Delomdömena kan vara en vägledning för att förklara varför företaget har fått en viss ratingklassificering. De fyra delomdömena är: Ålder/Verksamhet Ägare/Ledning Ekonomi Betalningsförmåga Ratingklasser AAA Högsta kreditvärdighet Denna rating ges endast till aktiebolag. Bolaget ska dessutom omsätta mer än 2 miljoner, ha ett eget kapital på minst kr samt funnits i minst 10 år. Nyckeltalen ska dessutom vara över branschens genomsnitt. AA God kreditvärdighet Är den högsta rating ett handels-, kommanditbolag och enskild firma kan få. För aktiebolag krävs bl. a att omsättningen är över 1 miljon kronor och att nyckeltalen ligger över branschens genomsnitt. A Kreditvärdigt Ett genomsnittsbetyg. Företaget kan ha betalningsanmärkningar, men dessa uppvägs av ekonomisk stabilitet. AN Nystartat bolag Ges till nystartade företag där ingen negativ information finns. B Kredit mot säkerhet Företagets nyckeltal ligger under branschens snitt och/eller negativ information finns. C - Kredit avrådes Utmärker företag som har stora betalningsproblem, förbrukat aktiekapital, allvarliga revisionsanmärkningar, konkursengagemang och som har nyckeltal långt under branschgenomsnittet. Ej fastställd rating I de fall tillräckligt med information saknas eller då den är bristfällig fastställs ingen rating på företaget. Exempel på fall är när företaget inte bedriver någon verksamhet eller har inlämnat ett felsummerat bokslut. 13

14 Bilaga 2 - Nulägesanalys Sammanfattning Denna nulägesanalys har genomförts av Svenska Filminstitutet (Filminstitutet) i samarbete med Post & telestyrelsen (PTS) inom ramen för regeringsuppdraget Tillgänglig Bio som syftar till att göra film på bio mer tillgänglig för synskadade och för personer med läs- och skrivsvårigheter. Det finns idag inte någon fungerande teknisk helhetslösning för syntolkning och uppläst textremsa på digitala biografer i Sverige. Filminstitutet söker därför aktörer som kan ansvara för utvecklingen och sammanställningen av de enheter som kan komma att utgöra en teknisk helhetslösning på landets digitala biografer. Teknikproducenter bör bjudas in brett för att uppmuntra innovativa helhetslösningar. För att kartlägga alla förutsättningar och för att nå en bred acceptans bland filmbranschens aktörer och hos tänkta användare, rekommenderas en projektgrupp med representanter från regissörer, produktionsbolag, distributörer, biografägare samt personer med synnedsättningar och personer med läs och skrivsvårigheter. De krav som ställs i gruppen ställer utgör basen i utlysningens kravspecifikation. Det är lämpligt att utlysningen sker i olika etapper för att säkerställa hög kvalitet på lösningar och få kännedom om leverantörernas förmåga att garantera säker drift, underhåll och service. Utlysning bör ske senast den 31 maj Inledning 1.1 Bakgrund Trots många olika sätt att konsumera film, är film på bio fortfarande en viktig arena för publik att ta del av filmskaparens utryck och berättelse. Statistiken visar att antalet biobesökare hållit sig på en relativt konstant nivå de senaste 15 åren med ca 15 miljoner biobesök/år. Det finns dock grupper som har små möjligheter att ta del av film på bio med god behållning. Några är de ca personer i Sverige som har olika grad av synnedsättning samt personer med läs- och skrivsvårigheter, ca personer. De senaste åren har omkring 70 syntolkade filmvisningar per år genomförts över hela landet med totalt ca 1000 synskadade biobesökare som utnyttjat syntolkarnas tjänster och 4 8 svenska dvd-utgåvor per år har försetts med ett syntolkat ljudspår. Filmvisningar på bio som är syntolkade innebär att en person som genomgått en syntolkutbildning, sitter i salongen och berättar med en mikrofon och enkel sändar-/mottagarutrustning till de synskadade vad som händer visuellt i filmen. Eftersom dessa visningar sker på analoga biografer med en person som måste vara på plats och tolka live, så blir visningarna relativt kostsamma. Visningarna kräver även ett stort mått av framförhållning och planering av både arrangörer och de som ska besöka visningarna, vilket är en begränsande faktor. 14

15 Utbudet av filmer och möjligheterna till visningar är idag alltså för små för att man ska kunna anse att film på bio är tillgänglig för personer med synnedsättningar. Att film på bio inte är tillgänglig gäller även för personer med läs- och skrivsvårigheter, som i dag har betydande svårigheter att ta del av utländska filmer med svensk text p.g.a. svårigheter att hinna läsa översättningen. (I de fall kunskaperna i aktuellt språk inte är tillräckliga för att ta del av dialogen.) I takt med att biograferna nu byter från analog till digital visningsteknik förbättras möjligheterna för personer med synnedsättningar och personer med läs- och skrivsvårigheter att ta del av film på bio eftersom den planerade sändnings- och mottagningsutrustning som är nödvändig därmed lättare kan kopplas till den utrustning som biograferna installerar i sina maskinrum. Den digitala visningstekniken ger helt andra möjligheter att tillgängliggöra svensk och utländsk film eftersom digitala filmkopior kan innehålla både en otextad version, en svensktextad version, ett syntolkat ljudspår och en uppläst textremsa. Detta gör att filmen är potentiellt tillgänglig för döva, hörselskadade, synskadade och långsamläsande från premiär och framåt, oavsett var och när den visas. För att kunna utnyttja möjligheterna med den digitala visningstekniken efterlyses nu en teknisk helhetslösning för paketering, utsändning, överföring och mottagning av syntolkade ljudspår och uppläst textremsa. I juni 2011 gav regeringen Filminstitutet och Post och Telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra ett projekt som syftar till att utveckla ett system för syntolkning av film på digitala biografer för att öka tillgängligheten till film för synskadade. Möjligheten att använda tekniken för andra grupper med särskilda behov, t ex dyslektiker ska också beaktas. Filminstitutet och PTS har utrett på vilket sätt denna utveckling ska ske och kommit fram till att göra en utlysning av stöd enligt de minimis. 2 Omvärldsanalys 2.1 Beskrivning av filmproduktionsprocessen Produktionen av en film kan delas in i fem huvud stadier: 1. Utveckling 2. Förproduktion/förberedelser 3. Inspelning 4. Efterbearbetning/Postproduktion 5. Distribution I Sverige tar hela cykeln ungefär två år. En fullskalig Hollywood-produktion tar cirka tre år. Den första tredjedelen av tiden går åt att utveckla idén. Den andra tredjedelen åt förberedelser och inspelning. Den sista tredjedelen åt efterbearbetning (inklusive musikläggning) och distribution. 15

16 Utveckling Här utvecklas en idé till ett filmmanus i flera steg: från de första nerskrivna tankarna till en s.k. step outline, till ett manus, och slutligen ett antal bearbetningar. Under arbetet har manusförfattaren mycket kontakt med tänkbara produktionsbolag för att se om det finns någon marknad för manuset. Sedan presenteras manuset för producenter och regissörer för att säkerställa filmens finansiering. Förproduktion Under förproduktionen får filmen sitt utseende och arbetet planeras, med budget och inspelningsschema. De poster som behövs under inspelningen tillsätts. Inspelning Varje tagning numreras i en klappa för att hjälpa redigeraren hålla reda på tagningarna vid klippningen. Klappan anger scenens nummer, tagningens nummer, regissör, producent, datum och filmens namn. Klappan används också för att synkronisera ljud och bild, eftersom ljudet spelas in separat. Vanligen skickas dagens tagningar i traditionell film (analog) till framkallning över natten (de kallas dagstagningar, på engelska dailies ) och granskas av regissören och vissa ur teamet så snabbt som möjligt. För digitalfilm visas filmen på liknande sätt. Efterproduktion/Postproduktion Här ställs filmen samman till en helhet. Filmen sätts ihop ( klipps ), och de visuella effekterna görs och fogas in i filmen. För- och eftertexter, samt alla skyltar i filmen, läggs in. Det ljud som tas upp under inspelningen är ofta endast dialogen, allt annat ljud undviks till så stor utsträckning som möjligt. Allt annat ljud läggs istället på i efterhand, vilket är två procedurer, fotsteg och ljudeffektläggning. I många länders filmer brukar dock mycket av dialogen spelas in i studio efteråt; en procedur kallad eftersynkning, där man till rörliga bilder, till exempel film, spelar in nytt talspår till en bild som redan har tal, där talet ska stämmas överens med bilden, bland annat synkroniseringen av munrörelser. Eftersynkmetoden är dyr eftersom skådespelarna måste få lön under en längre tid, men ger ofta ett ljudkvalitetsmässigt högre resultat både i talet och i ljudsammanställningen. Ibland görs samma film också i olika språkversioner direkt som dubbning i vissa länder. Viss dialog spelas in på nytt, ljudet synkroniseras, och ljudeffekter (inklusive tramp och eftersynkning) läggs på. Musiken komponeras och läggs på. Den slutliga ljudmixen sker i en biografliknande miljö. Därefter är filmen låst, och filmen sägs ha nått final cut. En klipplista produceras och masternegativet skapas. Den kopieras till ett positiv, varpå den resulterade kopian blir master för de filmer som ska distribueras. (Anledningen till att man inte kopierar direkt från masternegativet är att man inte vill riskera att stå utan masternegativ.) Filmbolaget gör (ibland i Sverige, alltid i USA) en testvisning inför publik. Den feedback som kommer in avgör bland annat om vissa scener ska tas om. 16

17 Distribution Det här är det sista stadiet, där filmen går upp på biografer eller säljs till Tvkanaler och/eller dvd. Vanligtvis sker detta genom en distributör, ibland med egna biografer. Filmen kopieras i tillräckligt många exemplar utifrån beräkningar om en kommande publik. Pressmaterial, affischer, och annat reklammaterial publiceras. Filmens trailer börjar visas. Filmens reklamkampanj startar ofta med presskonferenser, intervjuer, pressvisningar och visningar på filmfestivaler. Det är också vanligt att skapa en egen hemsida och att finnas i sociala medier som t ex Facebook. Filmen går upp på ett visst antal biografer, och ges oftast först senare ut på dvd Företag i värdekedjan aktörerna i en filmproduktion Producent Regissör Produktions Postproduktion Distributörer Biografer - bolag Regissören Är ansvarig för filmens konstnärliga uttryck. Regissören bestämmer vilka skådespelare som besätter rollerna, i samråd med producenten. I Europa har regissören mer makt över en filmproduktion och den slutgiltiga filmen än en regissör i Hollywood. I Hollywood, där film är mer en industri än en konstform, så spelar pengar och reklamsponsring en sådan viktig roll och därför är producentens roll viktigare i USA än i Europa. Producenter En filmproducent är en person som ansvarar för en filmproduktion. Filmproducenten har det högsta ansvaret för att filmen genomförs, både ekonomiskt och kreativt. Exekutiv producent även kallad verkställande producent, är en sorts överordnad producent inom nöjes-, media- och kulturindustrin. Den exekutive producenten ägnar sig mer åt det övergripande ansvaret, till exempel finansiella frågor, medan en vanlig producent, särskilt inom musikinspelningar, arbetar närmare inspelningsprocessen, till exempel med att ge instruktioner i studion. En filmproducent ger inte instruktioner till skådespelarna. En producent har ansvar för pengar, sponsorer, dagsscheman osv. Man ordnar auditions (provfilmning) och castings. Verkar inom ett Produktionsbolag. Postproduktionsbolag efterbearbetning, efterarbete; engelska Post Production, innefattar det arbete som sker efter det att råmaterialet till en film är inspelat, till exempel klippning och ljudeffekter. Inom film finns det olika typer av ljudeffekter: Ljudeffekter som dörrstängningar, gevärskott eller trafikljud läggs på i efterhand av en ljudeffektläggare. Atmosfärsljud eller 17

18 bakgrundsljud behöver inte synka (men kan också göra det) med det som händer i filmen och ger en atmosfär i miljön. Atmosfärsljud ger ofta mycket känsla och trovärdighet till filmen. Tramp eller foley kallas den typ av ljudeffekter som är vardagliga ljud, vanligen fotsteg, rörelseljud och andra ljud som kommer från vardagliga saker. Dessa är unikt inspelade för filmen i en ljudstudio avsett för detta ändamål. Distributörer En förmedlande part i film/biografbranschen. Antingen går filmen upp på bio (vilket är ett krav om filmen fått produktionsstöd från Filminstitutet) eller säljs till TV-kanaler alternativt direkt till dvd-marknaden. Filmen kopieras i tillräckligt många exemplar utifrån ett beräknat antal besökare. Pressmaterial, affischer, och annat reklammaterial publiceras. Filmens trailer börjar visas. Filmens reklamkampanj startar ofta med ett presskonferenser, intervjuer, pressvisningar och visningar på filmfestivaler. Numera är det också vanligt att skapa en egen hemsida för filmen. Filmen går upp på ett visst antal biografer, och ges oftast först senare ut på dvd. Biljettintäkterna från filmens biografvisningar delas mellan biografägare, distributör och produktionsbolag. Biografägare Det sista ledet i biograffönstret. Biografen hyr filmen av distributörerna och betalar filmhyra som baseras på biljettintäkterna, ca %. I Sverige är ägarstrukturen relativt varierad, från helt ideella till vinstdrivande, internationella bolag. Vid årsskiftet 2011/2012 fanns 830 st salonger i 478 stycken aktiva biografer. I landets 290 kommuner finns biografer i 262 kommuner. (Se bilaga) År har det totalt premiärsatts 1251 långfilmer på biografer varav 187 stycken som räknas som svenska produktioner. Publiksnittet de senaste fem åren är stycken besökare/år. Källa: Filminstitutet 2.2 Besökare med särskilda behov personer med synnedsättningar Synskadad är den som har svårt att läsa eller som har svårt att orientera sig med hjälp av synen. De flesta kan svagt skönja färger och föremål eller ser med starkt begränsat synfält. Andra har svårigheter när det är mörkt eller när det är skarpt solsken. Lässvårigheter kan vara mer eller mindre grava. En majoritet - uppskattningsvis 85 procent - är äldre och har användbara synrester. De kan läsa tryckta texter om texten är tillräckligt stor. God kontrast och logisk layout ökar läsbarheten. Resterande 15 procent har så pass nedsatt syn att de behöver använda omvägar av något slag. Läsa punktskrift, lyssna på band eller syntetiskt tal på dator, låta någon läsa upp texten åt sig. Många sådana omvägar har organiserats i samhället. De fungerar mer eller mindre bra. Gränsen mellan grava och lindriga synskador är flytande. Många kan läsa korta tryckta meddelanden men använder andra medier för långa texter. Exakt hur många som är synskadade är oklart men man beräknar antalet till över Tiotusen prenumererar på daglig taltidning personer har cdspelare som bidragsberättigat hjälpmedel. Omkring finns inskrivna vid någon av landets syncentraler och har rätt att låna talböcker. Det finns ungefär barn med synskador. Över hälften har förutom synskadan ytterligare funktionsnedsättningar. Källa SRF 18

19 2.3 Besökare med särskilda behov - personer med läs- och skrivsvårigheter Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Möjliga orsaker kan vara syn- eller hörselnedsättning, språkstörning, bristfälliga språkkunskaper, understimulans, bristfällig undervisning eller begåvningshandikapp. Termen specifika läs- och skrivsvårigheter används ibland med likartad innebörd som dyslexi. Tidigare var det vanligt att använda ordblindhet med samma betydelse. Många med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till exempel adhd/add och Aspergers syndrom har också läs- och skrivsvårigheter. Målgruppen består totalt av ca personer (Centrum för lättläst). 2.4 Inventering av nuvarande stöd Stöd till syntolkning och textning av film Filminstitutet På regeringens uppdrag fördelar Filminstitutet sedan 2000 stöd till film och video för syntolkning och textning på svenskt språk. Stödet till film och video för syntolkning och textning på svenskt språk är viktigt för att hörselskadade och synskadade ska få möjlighet att ta del av svensk film på bio och dvd. Stöd fördelas för textning på svenskt språk av svensk film för biografkopior och dvd, syntolkning på svenskt språk av svensk film för dvd, biografvisning av svensk film, textad eller syntolkad på svenskt språk och utvecklings- och försöksprojekt som främjar stödets syfte. Ett normalt år används ca 50 % av stödmedlen (totalt kr) till textning av svenska filmer och resterande del till syntolkade DVD-filmer och regionala syntolkningsprojekt med syntolkning live i salongen. I dagsläget finns inget uppdrag till Filminstitutet att främja tillgänglighet till film för långsamläsare. Handläggare: Tomas Johansson, , E-post: Biografstöd - Filminstitutet För närvarande hanterar Filminstitutet två olika stöd för att främja biografernas digitala utveckling. Det ena stödet ligger inom ramen för Filmavtalet och kallas för Teknisk upprustning. Syftet är att ge biografer en teknisk standard som bidrar till att biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter bevaras och förstärks samt till en likvärdig teknisk biografstandard över hela landet. Stöd fördelas till inköp och installation eller upprustning av projektor med kringutrustning, ljudutrustning och filmduk, samt till eventuella kringkostnader. Stödområdets totala pott varierar år från år men de sista åren har ca kr fördelats. Lokal medfinansiering krävs med minst hälften av projektets totala kostnad. Inom ramen för detta stöd finns även möjlighet att söka en del till anskaffning av digital projektionsutrustning. Varje biograf kan söka max kr/salong. Det andra stödet är ett särskilt, av regeringen anslaget stöd, som är avsett enbart för digitalisering av landets biografer kallat Stöd till digitalisering av biograf de minimis. Detta stöd är tänkt att under fördela 15 milj., 19

20 kr/år. Varje biograf kan söka max kr/salong. Lokal medfinansiering krävs med hälften av kostnaden för grundutrustningen. Syftet är att genom stöd till biografer för inköp av digital biografutrustning öka tillgången till ett brett utbud av film i hela landet. Stöd kan sökas av biografägare som är registrerade hos Filmägarnas Kontrollbyrå (FKB). Stöd kan sökas för salong som ingår i biograf med högst tre salonger och med i genomsnitt mindre än två miljoner kronor i bruttobiljettintäkter per salong och år. Stöd ges för investering i digital biografutrustning avsedd för filmföreställning för allmänheten. Handläggare: Ramon Reissmüller, , 2.5 Inventering av angränsande projekt Uppläsning av textremsor med talsyntes DART utvecklar ett verktyg där datorn kan läsa upp textremsor från filmer och tv-serier. Verktyget hämtar information från undertextfiler som laddas hem från Internet eller hämtas från en dvd, och läser texten högt via en talsyntes. Målgruppen är personer som har svårigheter att läsa textremsor, till exempel på grund av synnedsättning eller dyslexi. Kontaktperson: Maria Olsson, Utredning avseende TV-tillgänglighet - Myndigheten för radio och tv Myndigheten för radio och tv har fått i uppgift att besluta om i vilken omfattning leverantörer av medietjänster ska vara skyldiga att utforma sina tjänster så att de också blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Skyldigheten omfattar endast tekniska hjälpmedel som textning, tolkning, uppläst text eller liknande och inte innehållsrelaterade tjänster. Regeringen har i uppgift att fatta motsvarande beslut för public service-företagen. Utredningens syfte är att kartlägga de behov personer med funktionsnedsättning har av tillgänglighetstjänster, vilka tekniska hjälpmedel som finns idag för att tillgängliggöra leverantörernas linjära TV-tjänster, vilka tekniker som utnyttjas i praktiken samt undersöka utvecklingen av tekniska hjälpmedel. Vidare ligger det i uppdraget att redovisa en uppskattning av kostnader för att producera de olika tjänsterna och vilken kapacitet som krävs för att sända ut dem. En internationell utblick ska också inkluderas. Leds av A-focus, , Talande textremsa i mobilen Dyslexiförbundet FMLS utvecklar en applikation till smart-telefoner som plockar upp ett ljudspår som sänds ut via ett wifi-nät. Ljudspåret innehåller en synkkod som behövs för att tal och bild ska fungera ihop synkroniserat. Applikationen och synkkoden kommunicerar med varandra via wifi-nätet och applikationen läser sedan upp textremsan för slutanvändaren. Målgrupperna är personer med dyslexi, koncentrationssvårigheter eller personer med utvecklingsstörning. Kontaktperson: Eva Hedberg, , 20

Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Ku2011/977/MFI 2012 05 24 Ver. 24 Information och Regler Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer S v e n s k a F i l m i n s

Läs mer

- regeringsuppdraget för ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

- regeringsuppdraget för ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Ku2011/977/MFI Till: Kulturdepartementet Stockholm 2012-05-31 Delrapport Tillgänglig bio - regeringsuppdraget för ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Delrapportering 120531 Innehållsförteckning

Läs mer

Nulägesanalys Tillgänglig Bio En introduktion till regeringsuppdraget om ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

Nulägesanalys Tillgänglig Bio En introduktion till regeringsuppdraget om ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Bilaga Ku2011/977/MFI Nulägesanalys Tillgänglig Bio En introduktion till regeringsuppdraget om ökad tillgänglighet till film på digitala biografer S v e n s k a F i l m i n s t i t u t e t Innehållsförteckning

Läs mer

PTS Innovationstävling Begriplighet och interaktion - kommunikationslösningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Begriplighet och interaktion - kommunikationslösningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2012-05-04 Vår referens Dnr: 12-2647 Sida 1(14) PTS Innovationstävling Begriplighet och interaktion - kommunikationslösningar för personer med kognitiv funktionsnedsättning 1.

Läs mer

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning

Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PROGRAMINFORMATION Datum Vår referens Sida 2010-03-26 Dnr: 10-2324-4 1(5) Innovationstävling smarta lösningar för arbete och utbildning PTS innovationstävling Kommunikationsmyndigheten PTS efterlyser nya

Läs mer

Kravspecifikation Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer

Kravspecifikation Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer Ku2011/977/MFI Kravspecifikation Tillgänglig Bio för utlysningen av stöd inom regeringsuppdraget ökad tillgänglighet till film på digitala biografer S v e n s k a F i l m i n s t i t u t e t Innehållsförteckning

Läs mer

PTS Innovationstävling Handel och betalning för alla

PTS Innovationstävling Handel och betalning för alla Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2011-08-22 Dnr: 11-6971 1(14) PTS Innovationstävling Handel och betalning för alla 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 2.2.

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

PTS Innovationstävling - Aktiv fritid

PTS Innovationstävling - Aktiv fritid Tävlingsinformation Datum 2015-11-03 Vår referens Sida Dnr: 15-10227 1(17) PTS Innovationstävling - Aktiv fritid 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Nya. sätt att visa och se. film

Nya. sätt att visa och se. film Nya sätt att visa och se film Idag kan vi se film via en mängd visningsfönster: tv, datorer, mobiltelefoner, mediaspelare mm. Trots det ligger antalet biobesök stabilt på ca 15 miljoner per år. Publikundersökningar*

Läs mer

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Information om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Denna information beskriver vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

PTS Innovationstävling - Förenkla föräldrars vardag

PTS Innovationstävling - Förenkla föräldrars vardag Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-11-04 Dnr: 14-10717 1(16) PTS Innovationstävling - Förenkla föräldrars vardag 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3.

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial

Stöd till oberoende producenter. Bilagor: Intyg om leverans av säkerhetsmaterial Bestämmelser för produktionsstöd Fastställda av Svenska Filminstitutets styrelse den 29 januari 2006 Reviderad 21 mars 2007 Reviderad 15 juni 2007 Reviderad 17 december 2008 Dessa bestämmelser innehåller

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio

Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering av biograftekniken på Sollentuna Bio SOLLENTUNA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-11 Sidan 13 av 18 75/2011 Ansökan från Videvox Biografservice AB om bidrag till digitalisering

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI

_?^^_?l!^a^^j!llx_ Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI LXi % S F i - k. CM Å - % %:b -3 ANKOM Ä 2013-03- 0 1 Regeringsbeslut _?^^_?l!^a^^j!llx_ 2013-02-28 Ku2013/452/MFI Ku2012/1428/MFI Kulturdepartementet Sveriges Biografägareförbund Box 23021 104 35 Stockholm

Läs mer

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013

Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Statistikrapport 2013-01 Januari 2013 Framtagen av: Johan Fröberg Enhetschef Omvärldsanalys & statistik 2013-03-08 1 (6) Nya perioder för att få bättre jämförelser Tidigare har vi redovisat biografstatistiken

Läs mer

INTYG OM LEVERANS AV SÄKERHETSMATERIAL Nedanstående regler gäller för produktioner med stöd beslutade efter 2012-09-18

INTYG OM LEVERANS AV SÄKERHETSMATERIAL Nedanstående regler gäller för produktioner med stöd beslutade efter 2012-09-18 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se INTYG OM LEVERANS AV SÄKERHETSMATERIAL Nedanstående regler gäller för

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE

FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE 2001-02-21 Dnr 01-6718 Aktbil. 7 FÖRSLAG TILL INFORMATION FÖR SÖKANDE OBSERVERA ATT DETTA ÄNNU INTE ÄR EN INBJUDAN TILL ANSÖKAN! Ansökan Inlämnande av ansökan Ansökningar skall ges in till PTS senast den

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145)

Ansökan om statligt stöd för innovativt byggande av bostäder för unga (SFS 2013:145) Läs informationsbroschyren om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket tillhanda senast den 1 augusti

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till film; SFS 2016:989 Utkom från trycket den 22 november 2016 utfärdad den 10 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Tillämpningsområde 1

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012

Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 UTLYSNING Kooperativ utveckling Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens år 2012 Sista ansökningsdag den 22 november 2011 Inbjudan att ansöka om medel för aktiveter under Kooperationens

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet.

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet. Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 Utbildnings- och spelfilmer tillgängliga för dig att strömma direkt i klassrummet. Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! välkommen

Läs mer

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel

SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION MEDSÖKANDE, GRUPPER, FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER. PROGRAMBESKRIVNING Programmets titel Sida 1 (7) ANSÖKAN Kulturstöd SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för bygdemedel KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa KS17-484 003 Riktlinjer för bygdemedel Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2017-09-13 Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-26 50 Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan

Instruktion för fylla i en ansökan inom Forska&Väx. vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan 1 Dokumentet visar på: sidan 1 sid 2-11 Sid 12 vilka krav som måste vara uppfyllda för att kunna söka inom Forska&Väx, se checklista nedan steg för steg för de uppgifter som ska fyllas i intressentportalen

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet.

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet. Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! 2 000 utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet. Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! AB Svensk Filmindustri AB Svensk

Läs mer

Projektredovisning till Innovativ Kultur

Projektredovisning till Innovativ Kultur Projektredovisning till Innovativ Kultur Senast 2 månader efter att projektet är avslutat ska redovisning lämnas till Innovativ Kultur. Redovisningen ska innehålla följande: 1) En skriftlig projektrapport

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård

Vårdval i Östergötland. Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård Vårdval i Östergötland Ansökan om auktorisation för öppen specialiserad hudsjukvård UPPGIFTER OM SÖKANDE FÖRETAGS-/FIRMANAMN Företagets/personens fullständiga namn Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress

Läs mer

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan!

Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! en del av Swedish Film Unik helhetslösning för dig som vill visa film i skolan! Aktuella utbildnings- och spelfilmer att strömma direkt i klassrummet Prova Utbildningsfilm i en månad utan kostnad! en del

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Tillgänglig Bio: Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film. Tillgänglig Bio. Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film

Tillgänglig Bio: Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film. Tillgänglig Bio. Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film Tillgänglig Bio: Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film Tillgänglig Bio Regeringsuppdrag för ökad tillgänglighet till film Innehåll 1. Begrepp och definitioner... 5 2. Inledning... 7 3. Bakgrund,

Läs mer

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet?

Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Arrangerar du filmvisningar i din verksamhet? Information kring filmaktiviteter i offentliga och institutionella miljöer. Här är några exempel på platser där Swedish Film Licens är relevant vid filmvisning:

Läs mer

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion

Bild- och videoteknik. Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Bild- och videoteknik Adi & Mak Omanovic Föreläsning 1 - Förproduktion Förproduktion Idé Synopsis Treatment Manus Storyboard Budget Casting Team Teknik Idé Jag har en grym filmidé! Filmidé Story, scen,

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Branschstandard Tillgänglig Bio

Branschstandard Tillgänglig Bio Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se Branschstandard Tillgänglig Bio 2015-03-25 Filmbranschens helhetslösning

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk.

Kort går IG ut på att staten, via t ex Svenska Filminstitutet (eller annan myndighet), garanterar investeringar i filmverk. Penguin Films J. Pingo Lindström www.penguinfilms.com info@penguinfilms.com FALUN 2015-07-31 REMISSVAR FRAMTIDENS FILMPOLITIK, DS 2015:31 BAKGRUND Mitt namn är Jesper Pingo Lindström och jag är filmproducent,

Läs mer

>venska Filminstitutet

>venska Filminstitutet B l " g* REGERINGEN Regeringsbeslut 1:53 2014-12-22 Ku2014/1241/MFI Ku2014/2121/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm >venska Filminstitutet inkom

Läs mer

Krav och riktlinjer för applikationsutveckling

Krav och riktlinjer för applikationsutveckling Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se BILAGA till Branschstandard Tillgänglig Bio 2015-03-25 Krav och riktlinjer

Läs mer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer

Plusgiro/bankgiro eller kontonummer SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson Mobil kontaktperson

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Statistikrapport 2009

Statistikrapport 2009 tatistikrapport 2009 Ackumulerat S Besök 2009 Besök 2008 Besök 2007 Diff. 09/08 09/08 i % Diff. 09/07 09/07 i % 4 681 185 3 821 610 4 469 700 859 575 22,5% 211 485 4,7% Intäkter 2009 Intäkter 2008 Intäkter

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010

Handlingsplan. för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Handlingsplan för insatser inom biograf- och distributionsområdet 2008-2010 Innehåll Inledning Utgångspunkter Förändringar på kort sikt, inför 2008 1. Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 2.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND 1/9 BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/01349 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning

Inledning. Teckenspråk. Översättning och material. Informationsproduktion på teckenspråk. Video kriterier och lösningar. Beställning och rådgivning INNEHÅLL Inledning Teckenspråk Översättning och material Informationsproduktion på teckenspråk Video kriterier och lösningar Beställning och rådgivning Inledning Handbokens syfte är att fungera som vägledning

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer