Retriever businessmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retriever businessmanual"

Transkript

1 Retriever businessmanual I tjänsten Business kan ni söka bland Sveriges samtliga ca 1,4 miljoner företag och dess olika bolagsformer. I Retrievers databas registreras varje vecka ca förändringar på svenska bolag. Retrievers Businesstjänst är enkel att hantera, självinstruerande och intuitiv. Tjänsten har tydliga ikoner för de olika funktionerna. I denna manual finner ni beskrivningar av sökfälten och en del tips på hur man på bästa sätt söker i Bolagsinfo. För att få access till tjänsten krävs det användarnamn och lösenord för inloggning på I menyraden finner ni tjänsten Business.

2 2 Innehållsförteckning Källor och informationshantering 3 Utgivningsbevis 3 Sök och resultat 4 Bokslut och nyckeltal 7 Befattningshavare 8 Revisorer 8 Sökresultat 8 Bokslutssidan 9 Vänstermenyn 11 Bolagsverket - Näringslivsregistret 12 Exportera information 12 Status aktivt eller inaktivt bolag 12 Wizard designa din Excel-export 14 Exportera adresser 14 Exportera via komplett 14 Exkludera bolag ur en sökning 15 Importera information 15 Konkurrentanalys 16 Revisorsanalysen 16 Kreditupplysningar UC 16 Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning 17 Beskrivning av sökspråket för sökfunktion 17

3 3 Källor och informationshantering Alla aktiebolag i Sverige måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket för registrering och inskanning. Retriever tar del av originalboksluten och de utgör sedan grundstommen i Retrievers businesstjänst. Vi kombinerar och förädlar företagsinformationen med information från bl.a. SCB, Skatteverket och UC. Bolagsinformationen finns lagrad i databasen Business. Man kan söka i databasen via ett stort antal fält och parametrar samt läsa och exportera informationen till olika typer av PDF:er och Excel-dokument. Bokslutshistoriken på respektive bolag sträcker sig 10 år bakåt i tiden. Årsredovisningarna i PDF går tillbaka till år 1999/2000. Tjänsten är kopplad till UC med åtkomst till fyra typer av deras kreditupplysningar. För mer detaljer läs avsnittet Kreditupplysningar UC. Det finns även möjlighet att få access till Bolagsverkets dokument, registreringsbevis och bolagsordning. Läs mer vid Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning som finns under ovan avsnitt. Utgivningsbevis I tjänsten Retriever Business tillhandahålls information från en databas för vilken Retriever har utgivningsbevis. Detta innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och ges ett motsvarande skydd som gäller för radio, tv och tidningar. Det betyder bl.a. att en utsedd utgivare ansvarar för innehållet samt att personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare för Retriever Business är Mikael Andersson. Genom tjänsten Retriever Business kan användaren även få tillgång till information direkt från Retrievers samarbetspartners och andra externa källor. Sådan information, såsom handlingar från Bolagsverket och kreditupplysningar från UC, omfattas inte av Retrievers grundlagsskydd och därmed inte heller av Retrievers utgivaransvar.

4 4 Sök och resultat Det finns två sätt att söka i Business. Du kan använda det enkla sökfältet och skriva in dina sökord i Sökning. Du kan kombinera de två fälten, VAD och VAR, t.ex. bolagsnamn och ort. Via detta sökfönster ger tjänsten även stöd för viss felstavning (s.k. fuzzy logic). T.ex. en sökning på vovlo ger en träff på volvo. Detta fönster fungerar även med en viss typ av flödessökning. D.v.s. du får inte alltid enbart träff på ett bolagsnamn utan du t.ex. få en träff på en koncernmoder, ett arbetsställe, styrelseledamot eller kanske i bolagsordningen. Ett sätt att googla databasen. För bättre precision och prospektering med en sökning finns Utökad sök. Här finns ej stöd för felstavning på t.ex. bolagsnamn och personnamn. Det går att kombinera bland sökfälten i princip helt obegränsat. För formel och uträkning av bokslut- och nyckeltal hänvisar vi till dokumentet Formler och nyckeltal. Om bolaget, (bild på nästa sida) Bolagsnamn eller organisationsnummer: Riktnr: Telefonnummer: Reg. Datum: Omsättning (Från/Till): Antal anställda (Från/Till): Ink. arbetsställen: Ink. inaktiva bolag: Konkurs inledd/ Konkurs avslutat Ange det juridiska namnet eller början på det, med små eller stora bokstäver. Bolagets riktnummer till deras abonnentnummer. Bolagets abonnentnummer, oftast till ett huvudsäte eller en växel. Ange före eller efter ett datum som ett bolag skall vara registrerat. Man kan även välja ett exakt datum eller ett intervall. Använd gärna kalenderguiden i tjänsten. Är en intervallskala, framtagen av SCB, som beräknar omsättning baserat på skatteverkets registrering av momsinbetalning. Ett sätt att få ett storleksmått även på icke aktiebolag. Även detta är en intervallskala framtagen av SCB. För ett exakt värde går det att klicka på länken Exakt. Sök på t.ex. orten Stockholm och få träff på bolag vars huvudsäte inte finns i Stockholm men har ett arbetsställe där. Söker fram även inaktiva bolag med upp till 10 års historik. Söker på olika statusar kopplat till konkurs.

5 5 Bolagsform Anger om du vill söka på en specifik bolagsform. Det finns Aktiebolag (AB), Bostadsförening (BF & BRF), Enskilda firma, Enkla bolag, Ekonomiska föreningar (Ek.för.), Handels- & kommanditbolag (HB & KB), Ideella föreningar, Samfälligheter, Statliga och kommunala, Filialer med utl. ägande, Värdepappersfonder, Övriga bolagsformer. Använd genvägen Avmarkera alla om du vill söka på en bolagsform. Börslista Sök fram en eller flera typer av börslistor. Ett tips på funktion; Efter en sökning på ett antal bolag så kan du tvätta bort alla börsnoterade bolag genom att välja Alla, söka fram dem och därefter klicka på Ta bort alla XXX. Lista uppdateras kvartalsvis.

6 6 Arbetsplats CFAR id Antal arb.ställen Anställda per arb.ställe CFAR-nr är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s Företagsregister. För att söka på fler, separera med mellanslag. Går även att importera som textfil via extra funktioner. Se Importera information längre ner i manualen. Ange om företaget skall ha flera arbetsställen, t.ex. >5. Ange ett mini- och/eller maxvärde på antalet anställda per arbetsställe. Geografiskt Postnr Postort Kommun A-region Län Ange ett exakt värde eller med intervall. För att generera ett intervall måste dubbelpunkt användas. T.ex Ange ett eller flera postorter. T.ex. Stockholm OR Malmö OR Göteborg. Ange en eller flera kommuner enligt ovan. 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Ange den siffra som är aktuell från Bokstavssorterade. Bocka i den eller de checkboxar du önskar söka på. Använd genvägen Avmarkera alla och boka in önskat län om/när du vill söka på ett län. Verksamhet Branschlista SNI-kod Bolagsordning En egenutvecklad branschindelning av Retriever/UC Allabolag. Skall fungera som ett komplement till SCB s SNI-koder. Vissa bolag behöver branschtillhörighet då en del bolag t.ex. anger branschning Huvudkontor eller helt saknar SNI-kod. Fungerar även som förenkling då vissa bolag har många olika SNI-koder. Kan kombineras i sin sökning med SNI-koder för att vässa en branschsökning. Klicka på den blå länken Branschlista och välj en eller flera branscher via checkboxarna. Bransch återfinnas även inne på respektive bolags bokslutssida, längst ner på startsidan eller via länken Verksamhet i vänstermenyn. Det finns 30 huvudgrupper. Fungerar som branschavgränsare. SNI betyder Svensk näringsgrenstilhörighet som används vid beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige. Indelningen bygger på EU:s standard NACE (Classification of Economic Activities in the European Community). Klicka på den blå länken SNI kodlista och välj en eller flera koder via checkboxarna. Återfinns även via Verksamhet enligt ovan. Det finns 99 huvudgrupper. Bolagets egna ord om vad de avser att bedriva näringsverksamhet inom. Ofta kortfattade stycken men ibland beskriver företagen lite utförligare. Sök på en eller flera nyckelord. För att söka på flera ord använd boolesk sökning. T.ex. Konsult and it.

7 7 Bokslut- och nyckeltal Radioknapparna ger dig möjlighet att avgränsa din sökning på bolagens eget bokslut eller att söka direkt på koncernbokslutet. Samtliga nedan värden kan sökas på exakta värden, större än (>), mindre än (<) eller enligt intervallsökning (-). Alla fält är tkr om inget annat anges. Omsättning Rörelseresultat S:a eget kapital Lönekostnad/anställd Rörelsemarginal (%) Utdelning Löner till styrelse & VD Bokslutsår Omsättningsförändring (%) Efter finansiella poster Totala tillgångar Kassalikviditet (%) Vinstmarginal (%) Kassa och bank Löner till övr. anställda Omsättning/anställd Resultat Avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Lönekostnader per anställd. Anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Anger om bolaget gett ägarna aktieutdelning. Den fasta ersättningen inklusive eventuella bonusar och tantiem till styrelsen & VD. Söker alltid på det senaste bokslutet och söker på specifik bokslutsmånad. T.ex ger bolag som har september som sin bokslutsmånad i år Hur mycket omsättningen har förändrats sedan förra bokslutet. Resultat efter finansiella poster. Avser vanligtvis ränteintäkter och räntekostnader. T.ex. resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag, övriga värdepapper, fordringar etc. Sammanslagning av poster som t.ex. kortfristiga fodringar, varulager, immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Är ett mått som visar ett företags finansiella utrymme på halvlång sikt. Anger företagets vinst före räntekostnader i förhållande till omsättning. Anger bolagets likvida tillgångar. Summan av löner, kontantförmåner och andra skatte- och avgiftspliktiga förmåner. Omsättning per anställd. Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

8 8 Aktiekapital Soliditet (%) Avkastning totalt kapital (%) S:a kortfristiga skulder Det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. Är även ett mått på ett företagets långsiktiga betalningsförmåga. Ett nyckeltal som anger resultatet efter finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen. Skulder med kort löptid, mindre än ett år. Vanligtvis leverantörsskulder, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Befattningshavare Personnr. eller ID: Födelseår Personnamn: Kön Befattning: Ange värdet i form av ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Sök på ett specifikt årtal eller t.ex. sök på personer födde 1955 eller äldre med <1955. Sök på ett intervall med dubbla punkter enligt; Ange både för- och efternamn. För bäst precision använd samtliga namn. Alternativt sök fram ett bolag personen sitter i styrelsen för och därefter klicka på namnet. Möjlighet att sortera respektive befattningshavare på kön. Fungerar endast på dem med svenskt personnummer. Sök på de olika typer av befattningar som respektive bolag har angett och meddelat Bolagsverket. Revisorer Revisorns namn Revisorsbolag Revisorsplikt Revisorsberättelse Söker enbart på befattningen revisor. För bäst precision använd samtliga namn. Sök fram en eller flera revisorsbolag. För att göra en branschanalys kan man efter ett val av revisorsfirma klicka på länken Revisorsanalys för att få fram marknadsfördelning respektive branschfördelning av klienter. Man kan t.ex. även söka på en kommun och därefter på samma länk för att se vilket revisorsbolag som har högst/bäst närvaro. Använd en checkbox i taget för att söka fram bolag som uppfyller respektive kriterie. Sök på olika typer av anmärkningar och nedslag från revisorsberättelsen. Sökresultat Sökresultatet sorteras automatiskt efter omsättningsstorlek, högst omsättning först. I vänstermenyn Avgränsa ditt sök kan ni avgränsa ytterligare utifrån de parametrar som finns, t.ex. bolagsform, län, omsättningsklasser eller antal anställda. Om det finns fler än tre värden att välja bland klickar du på texten + Visa fler träffar.

9 9 Bokslutssidan Nedan bild visar den övre delen av en översikt av hur en bokslutssida ser ut. Denna information återfinns efter att du klickat på bolagets namn i en träfflista. Om bolaget är en koncernmoder så finns det möjlighet att byta bokslut via den grå listen Översikt.

10 Nedan bild visar den nedre halvan av en bokslutssida. Alla blå text är klickbar och kan skapa en ny sökning baserat på t.ex. bransch eller revisionsbolag. Företagsinteckningar kan skapas som ett eget PDF-dokument via vänstermenyn 10

11 11 Vänstermenyn på bokslutssidan I den vänstra kolumnen kan man välja utökad information som bokslut, befattningshavare, koncernträd, arbetsställen, verksamhet & händelser. Siffran via länken Händelser aviserar om det finns någon avisering inom de tre senaste månaderna. Under menyn Exportera rapporter finns tilläggsinformation att få om bolaget Via länken Bolagsverket återfinns länkning till dokument och information som hämtas direkt via Bolagsverket som öppnas i ett eget fönster. Via länken Näringslivsregistret återfinns en undermeny som kan skapa direktrapporter från Bolagsverket. Se nedan rubrik Näringslivsregistret för mer information. Välj fritt bland de originalbokslut som finns tillgängliga, årsredovisningar. För att kunna läsa dem behöver du Adobe Acrobat som du kan ladda ner dem via: step2.html. Det kan finnas tillgång till fyra typer av kreditupplysningar från UC. För detaljer se rubrik Kreditupplysningar UC Om ni klickar på Excel ikonen kan ni ladda ner samtliga bokslutsvärden för bolaget eller koncernen med upp till 10 års historik. Via ikonen Bolagsrapport finner ni en länk som heter Komplett. Det är en sammanfattning av bolagets sex senaste årsredovisningar i ett eget utskriftsvänligt format som öppnas som en PDF. Det går även att skapa en designad rapport gällande ett bolags företagsinteckningar.

12 12 Näringslivsregistret Retriever har en direktkoppling till Bolagsverkets Näringslivsregister. Ett antal rapporter går att ta ut en för sig eller alla på en gång. Dessas genereras per omgående och förses med en bl.a. tidsstämpel uppe i högra hörnet. De skapas i PDF-format och är anpassade för att skrivas ut eller sparas ner. Exportera information För att exportera ut information om ett eller flera bolag som måste de väljas. Antigen en och en via respektive checkbox eller genom att ta en hel träfflista genom att klicka på länken Välj alla xxx. För att få fram exportmöjligheter klickar på länken Utvalda bolag (xxx). Se nedan skrämbild. Varje exporttyp indikeras av en ikon som anger vilket program som kommer att öppnas. Väljer du Jämför bolag så tankas samtliga tillgängliga bokslut och nyckeltal ut och ställs i kolumner bredvid varandra med grundinfo om bolaget, koncernen och bolagets bokslut. Under Exportera finns tre typer av exporter där du går via en s.k. Wizard där tillgängliga parametrar kan väljas till exporten, minst ett värde måste väljas. Se nedan bild. Väljer du Kundanalys så skapas en rapport i PowerPoint som kan inkludera alla typer av bolagsformer. Innehållet i rapporten kommer från sökfältet Om bolaget. Status aktivt eller inaktivt bolag Bedömingen om ett bolag är aktivt respektive inaktivt baseras enligt följande punkter. 1) Nystartade enskilda firmor är aktiva i 6 månader, har de inte F-skatt och/eller moms efter det blir de inaktiva 2) Bolag som SCB anser vara aktiva är aktiva hos oss 3) Bolag som inlett konkurs eller likvidation är aktiva 4) Bolag som avslutat konkurs eller likvidation är inaktiva 5) Enskilda firmor som inte är nystartade och som inte har F-skatt eller momsreg blir inaktiva 6. AB, HB & KB står som aktiva så länge Bolagsverket säger att de finns även om de saknar skattesla

13 13 Export vy: Exportera information Har du tillgång till upplysningar från UC via Retriever kan du här ta ut en upplysning för hela det utvalda klustret av bolag, klicka då på valfritt kreditupplysningsnamn. Vill du ha bolagen uppställda med samtliga instansade värden i kolumner väljer du länken Jämför. Den har en maxgräns om 500 bolag. Önskar du en sammanställning av samtliga bolags årsredovisningar väljer du länken Senaste årsredovisningarna. Bolagsrapporter skapar ett PDF-dokument enligt Retrievers egen rapportdesign. Det finns en rapport som öppnas i PowerPoint, Kundanalys. Den sammanställer alla utvalda bolag baserat på information oberoende bolagsform. De sidor som skapas visar koncernkoppling, antal arbetsställen, omsättningsstorlek enligt SCB intervaller, antal anställda enligt SCB intervaller, branschfördelning, och en geografisk karta baserat på län.

14 14 Wizard designa din Excel-export Välj enligt ovan länkar, Adresser, Bokslut, eller Komplett. Dubbelklicka på det som ska exportera i fält väljaren och välj sedan hur du vill spara/exportera informationen. Vill du få fram ett företags arbetsställe, CFAR id, väljer du Adresser, klickar för de poster du önskar samt bockar i checkboxen Ink. arbetsställe. Se nedan bild. Exportera Adresser Exportera via Komplett Vill du ha bolagets siffror, i de fall vissa av bolagen är koncernmoder, så bockar du i checkboxen Visa enbart bokslutssiffror för bolaget. Se nedan bild. Vill du ha historik väljer du radioknappen Flera år. Bocka ur/i de årtal du önskar exportera. Tips. Väljer du många fält och många årtal så kan du välja funktionen Använd ett ark per år. Då delas exporten upp i ett fliksystem med årtal i Excel-filen med respektive bokslutsår som siffrorna tillhör. Vill du ha de äldsta siffrorna först så väljer radioknappen Sortera äldsta först.

15 15 Exkludera bolag ur en sökning För att välja bort bolag i sökningen måste man först göra en sökning och välja alla xxx. Rensa sökformuläret och ange de parametrar som inte ska vara med i sökningen, t.ex. ett antal postnummer, en bransch eller en viss typ av bokslutsvärde. Klicka sedan på sök igen och klicka sedan på texten Ta bort alla xxx för att tvätta bort dessa. Det går även att exkludera ett antal bolag som man har i en orgnummerfil, se nedan importera information. För att tömma formuläret på företag för att göra en ny sökning måste du klicka på Utvalda bolag xxx och därefter på Ta bort alla. Importera information Det går att lägga till eller exkludera bolag från andra system i Retriever Business. För att importera bolag till tjänsten behövs bolagens organisationsnummer i en textfil, dvs. en fil med filändelsen (.txt). Dessa kan vara komma-, eller semikollon separerade, eller uppställde i en kolumn. Textfiler kan skapas på flera sätt. Ett sätt är att öppna aktuell Excel-fil som innehåller de orgnummer man vill använda. Öppna upp programmet Anteckningar som återfinns i Windows funktion Tillbehör. Kopiera listan med orgnummer från Excel och klistra in organisationsnumren i Anteckningar där och sedan spara filen.

16 16 Stegvis beskrivning: 1. Skapa en textfil med organisationsnummer. 2. Gå till bolagsinfo och klicka på "importera bolag". 3. Klicka i det tomma fältet som öppnas och leta fram din textfil, klicka OK. 4. Filerna blir inlästa och läggs till i "Utvalda bolag" 5. För exkludering av bolagen från textfil, bocka i checkboxen uteslut. Bolagens organisationsnummer finns nu i träfflistan och kan användas för vidare analys eller för att exportera färska företagsuppgifter om bolagen som sedan kan importeras i andra system. Konkurrentanalys Konkurrentanalysen skapar en rapport som går att exportera till PDF/Excel. Den klarar av maximalt 20 st. aktiebolag per gång. Bolagen måste ha minst ett inlämnat bokslut för att kunna analyseras. Gör ditt urval av bolag och se till att de blir utvalda. Klicka därefter på länken Konkurrentanalys. Du hamnar då under fliken Analysis. Därefter kan du välja mellan tillgängliga bokslut du önskar jämföra, därefter väljer du referensbolag. Under uppdatera knappen väljer du format på rapporten. Revisorsanalys För att generera en revisionsanalys måste ett antal bolag vara utvalda. Antingen via en sökning på t.ex. Västerås eller via någon av fälten via funktionen Revisorer som är en egen grå list i tjänsten. Du kan där söka på revisor och/eller revisionsfirma. Därefter klickar du på länken i högermenyn som heter Revisorsanalys. Du hamnar då under fliken Analysis. Du väljer mellan tre radioknappar, Marknadsfördelning, antal klienter, Branschfördelning, klienter eller Visa alla diagram. Du kan färgsätta efter eget önskemål samt exportera till PDF-format. Diagrammet som visas är klickbart och kan justeras med färgkoderna till höger. Kreditupplysningar UC Retriever är en samarbetspartner till UC och återförsäljare av deras kreditfrågor. Man kan ställa kreditfrågor på alla bolagsformer utom Enskilda firmor. Kreditfrågorna genererar inga omfrågandekopior. De kreditfrågorna man kan ställa heter Standard, Mini, Risk samt Mikro. För att se exempel finner du info via eller inloggad via Annars kan du klicka dig in på: https://web.retriever-info.com/documents/info_about_credit_check.pdf Standard En fullständig upplysning med all information som UC har om det berörda företaget. En kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. Uppgifter om namn, adress, telefonnummer, fullständig information rörande anmärkningar, ansökningar samt aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten m.m. Tidigare skuldsaldo med informationstext och upp till 24 månaders historik. Registreringsår, momsregistreringsnummer, huvud- och binäring enligt SCB, fullständig styrelse- eller delägarinformation, styrelseledamöters företagsengagemang, omfattande bokslutsinformation inklusive samtliga nyckeltal, eventuella koncernrelationer, besöksadresser för arbetsställen. Mellan Mellannivån på en företagsupplysning innebär uppgifter om namn, adress och telefonnummer samt andra basfakta såsom aktuell styrelse, bokslut och betalningsanmärkningar. En kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit.

17 17 Risk Företagsupplysning Mikro Den lägsta nivån innebär uppgifter om namn, adress och telefonnummer, en kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. En företagsupplysning Mikro är den enklaste varianten och innehåller Namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, ansökningar, samt eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten & konkursförvaltare. Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning Retriever är återförsäljare av Bolagsverkets dokument registreringsbevis samt bolagsordning. Dessa går att ladda upp via vänstermenyn när man är inne på ett företags översiktssida. På ett registreringsbevis står bland annat företagets namn, verksamhet, firmatecknare, adress och styrelse. En bolagsordning innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Vissa uppgifter står alltid i ett aktiebolags bolagsordning, exempelvis; företagsnamn, styrelsens säte, räkenskapsår, aktiekapital & verksamhet. Beskrivning av sökspråk för sökfunktion I fliken Sökning kan man även använda fritextsökning med hjälp av operatorer. Ordet eller orden som du vill söka efter skrivs in i fritextfältet. Alla orden i fältet ska förekomma i för att ge träff. Sökfälten Bolagsnamn eller organisationsnummer samt Bolagsordning ger också stöd för sökning med operander. Operatorer AND OR ANDNOT Citationstecken Intervallsökning Retriever använder boolesk sökteknik i sökfunktionen. Med hjälp av operatorer skapas bättre och mer relevanta träffar. De operatorer som kan användas är AND, OR och ANDNOT. Dessa kan också skrivas med små bokstäver, men ett tips är att använda stora bokstäver för att få en tydligare överblick. Båda eller alla orden skall förekomma i sökningen Exempel: konsult AND data konsult data Operatorn AND läggs automatiskt mellan orden Sökträffar som innehåller minst ett av orden. Exempel: konsult OR data Ordet till vänster ska förekomma i artikeln, men inte ordet till höger. Exempel: konsult ANDNOT data Används för att binda samman ord som ska stå efter varandra i den ordningsföljd de är skrivna. Exempel: management konsult En sökning utan citationstecken ger även träff när orden, management eller konsult, förekommer var för sig och kan därför ge irrelevanta träffar. Astrid Lindgren AND Pippi Långstrump Båda ordkombinationerna måste förekomma för att få träff. Om du vill söka på ett intervall och inte ett exakt värde kan du använda dig av olika tecken. > (lika med eller större än detta värde) och det

18 18 omvända tecknet < (lika med eller mindre än detta värde). Vill du söka mellan ett antal värden använder du - eller... T.ex. i värdet omsättning kan du ange som värde. Det innebär att du vill ha träff på bolag som omsätter mellan en miljon och 25 miljoner kronor i nettoomsättning. Obs: På värdet Postnummer måste du ha.. (två punkter) som tecken om du vill söka på ett intervall; Det går även att söka med > & <.

Sökmanual för Retriever Business

Sökmanual för Retriever Business Sökmanual för Retriever Business Sökmanual för Retriever Business 2 Innehållsförteckning Allmänt...3 Om våra källor och informationshantering...3 Sök och resultat...3 Hur söker man...3 Utökat sök...4 Sökresultat...6

Läs mer

Sökmanual för Retriever Business

Sökmanual för Retriever Business Sökmanual för Retriever Business Sökmanual för Retriever Business 1 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Om våra källor och informationshantering... 2 Sök och resultat... 2 Hur söker man... 2 Utökat sök...

Läs mer

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet.

Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Standard kan beställas för samtliga associationsformer, inklusive aktiebolag, handels- /kommanditbolag och enskild näringsverksamhet. Företagsupplysningen Standard är en fullständig upplysning med all

Läs mer

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15

INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 INFOTORG WEBB INFOTORG FÖRETAG 2014-10-15 1 EXEMPEL PÅ INNEHÅLL Klicka på länk nedan Hur kan jag söka? Flera sökmöjligheter Sök med fritext? Söktips Hur kan jag filtrera min träfflista? Filtrera träfflista

Läs mer

Sökmanual för Retriever

Sökmanual för Retriever Sökmanual för Retriever Sök i fritextfältet 2 Operatorer 2 Citationstecken 3 Paranteser 3 Trunkering 3 Avgränsning tidsperiod 4 Avgränsning källor 5 Utökad sökning och inställningar 6 Speciella sökningar

Läs mer

Översikt - Miniupplysning

Översikt - Miniupplysning Nya Uddevallas Möbelsnickeri AB Org.nummer: 556750-2371 Adress: Ruddammsgatan 11, 257 33 Rydebäck Telefon: 042-149320 Översikt - Miniupplysning Ekonomi (1101-1112) Händelser Nettoomsättning 497399 tkr

Läs mer

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard

Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING. Standard Så här tolkar du UC:s FÖRETAGSUPPLYSNING Standard Kreditupplysningen är ett utmärkt verktyg för att bedöma betalningsvilja. Den kan kompletteras med andra UC-produkter och med den information som finns

Läs mer

Manual Kreditupplysning

Manual Kreditupplysning 1 Välkommen till Solsidan din affärsportal! På www.soliditet.se hittar du alla tjänster du behöver i affärsprocessen: Kreditupplysningar Hämta dagsaktuell information om företag och privatpersoner i Norden.

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 0 ForReg Manual Innehållsförteckning Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5 Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 Fördjupning av företag utan e-post sid. 8 Fördjupning av utsökning sid. 9 12 Fördjupning

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag

Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Lathund för webbansökan om utbetalning av beviljat regionalt bidrag till företagsutveckling - investeringsbidrag Du är nu på väg att ansöka om utbetalning av beviljat investeringsbidrag via webbansökan

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se

Postbeskrivning. Sök arbetsställen samtliga uppgifter. www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivning 3 Sök arbetsställen samtliga uppgifter www.naringslivetregionalt.scb.se Postbeskrivningen gäller nedladdning av målgruppens framsökta arbetsställen via valet Sök arbetsställen i meny Sök

Läs mer

Nordic Business Key. Produktmanual

Nordic Business Key. Produktmanual Nordic Business Key Produktmanual 1 Inledning Nordic Business Key är prospekterings och målgruppsök produkt för att finna nya kunder och prospekt. Det finns tre versioner Small, Medium och Large. Det finns

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Telefon: 08-7828700 Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1201-1212) Händelser Nettoomsättning 2005652

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Näringslivsfakta Ljungby Kommun

Näringslivsfakta Ljungby Kommun Näringslivsfakta Ljungby Kommun 2012 Framtagen av Auktoriserad agentur för UC AB Innehållsförteckning Sida 1 Försättsblad Sida 2 Nystartade arbetsställen Sida 3 - Branschfördelning Nystartade arbetsställen

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013

NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 NäringslivsFakta Uppvidinge kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Charlotte Johansson, Improvera AB, Växjö, auktoriserad agentur för UC AB Uppvidinge kommun

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

utbildning Översikt av funktioner i #fakta

utbildning Översikt av funktioner i #fakta utbildning Översikt av funktioner i #fakta innehåll 1. Säljstödet #fakta 2. Logga in 3. Projekt 4. Vyer 5. Rapportvyn 6. Frågeställningar 7. Diagram 8. Svarsalternativ 9. Interaktiv HTML 10. Aktionsknappar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Skanskas Leverantörsportal

Skanskas Leverantörsportal Skanskas Leverantörsportal Användarmanual för extern åtkomst Version 1.2 Innehåll Skanskas leverantörsportal... 1 Tillgång till leverantörsportalen... 2 Logga in... 2 Leverantörsportalens uppbyggnad...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se

STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 http://www.stävrullen.se STÄVRULLEN FINANS AB (PUBL) 1 Delårsrapport för perioden 2015 01 01 till 2015 06 30 Försäljning och resultat Ur värdepappersportföljen har under perioden försäljningar skett motsvarande en omsättning på

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Översikt - Standardupplysning

Översikt - Standardupplysning Jm Entreprenad AB Org.nummer: 556060-8837 Adress:,, 169 82 Stockholm Besöksadress: Strandbergsgatan 57 Översikt - Standardupplysning Ekonomi (1001-1012) Händelser Nettoomsättning 1495780 tkr Ansökningar

Läs mer

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21

Lathund. Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 Lathund Föreningen Nordens medlemsregister KomMed Uppdaterad: 2015-09-21 1 2 Dessa lathundar är utformade för att underlätta för Föreningen Nordens medlemmar att administrera i det nya medlemssystemet

Läs mer

Föra över ett befintligt register via importfil

Föra över ett befintligt register via importfil Föra över ett befintligt register via importfil Har ni ett befintligt medlemsregister, som ni kan få ut i Microsoft Excel-format, kan du enkelt föra över hela detta register till IdrottOnline via en importfil.

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Datum Sida 2015-09-01 1 (24) ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL Databas Par Konsument / B2C 2 (24) PAR Urval v 2.0 2015-08-25 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR PAR URVAL V2.0 Databas: PAR Konsument ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013

Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Näringslivsfakta Kalmar kommun 2013 Statistik och diagram om näringslivet i kommunen Information framtagen av Improvera AB, agentur för UC Marknadsinformation AB Kalmar kommun 2013 Information om 5 853

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014

Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Statistiska centralbyrån Betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Anvisning: Utländska direktinvesteringar i Sverige 2014 Syfte: Syftet med

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Dokumentation 2010-12-14

Dokumentation 2010-12-14 Dokumentation 2010-12-14 Innehåll 1. Kom igång 4 1.1 Växla språk 4 1.2 Logga in 4 1.3 Registrera ny användare 4 1.4 Verifikation 4 1.5 Glömt lösenord 5 1.6 Börja använda IQ Mail 5 1.7 Logga ut 5 2. Mottagare

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps

Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Manual för Ekonomirapporter på Företagsplatsen Gå in på Valvet Förvaltnings www.valvetab.se klicka på Kundportalen. Du kommer då till en sida där du välja att olika internetbaserade tjänster här väljer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Flex - Manual. Innehåll

Flex - Manual. Innehåll Flex Manual Innehåll Introduktion... 3 På- och avloggning... 4 Startsida... 5 Specificera & ladda upp indatafil... 6 Välj information... 7 Namnge & godkänn beställning... 8 Hämta beställning... 9 Välj

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer