Retriever businessmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Retriever businessmanual"

Transkript

1 Retriever businessmanual I tjänsten Business kan ni söka bland Sveriges samtliga ca 1,4 miljoner företag och dess olika bolagsformer. I Retrievers databas registreras varje vecka ca förändringar på svenska bolag. Retrievers Businesstjänst är enkel att hantera, självinstruerande och intuitiv. Tjänsten har tydliga ikoner för de olika funktionerna. I denna manual finner ni beskrivningar av sökfälten och en del tips på hur man på bästa sätt söker i Bolagsinfo. För att få access till tjänsten krävs det användarnamn och lösenord för inloggning på I menyraden finner ni tjänsten Business.

2 2 Innehållsförteckning Källor och informationshantering 3 Utgivningsbevis 3 Sök och resultat 4 Bokslut och nyckeltal 7 Befattningshavare 8 Revisorer 8 Sökresultat 8 Bokslutssidan 9 Vänstermenyn 11 Bolagsverket - Näringslivsregistret 12 Exportera information 12 Status aktivt eller inaktivt bolag 12 Wizard designa din Excel-export 14 Exportera adresser 14 Exportera via komplett 14 Exkludera bolag ur en sökning 15 Importera information 15 Konkurrentanalys 16 Revisorsanalysen 16 Kreditupplysningar UC 16 Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning 17 Beskrivning av sökspråket för sökfunktion 17

3 3 Källor och informationshantering Alla aktiebolag i Sverige måste skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket för registrering och inskanning. Retriever tar del av originalboksluten och de utgör sedan grundstommen i Retrievers businesstjänst. Vi kombinerar och förädlar företagsinformationen med information från bl.a. SCB, Skatteverket och UC. Bolagsinformationen finns lagrad i databasen Business. Man kan söka i databasen via ett stort antal fält och parametrar samt läsa och exportera informationen till olika typer av PDF:er och Excel-dokument. Bokslutshistoriken på respektive bolag sträcker sig 10 år bakåt i tiden. Årsredovisningarna i PDF går tillbaka till år 1999/2000. Tjänsten är kopplad till UC med åtkomst till fyra typer av deras kreditupplysningar. För mer detaljer läs avsnittet Kreditupplysningar UC. Det finns även möjlighet att få access till Bolagsverkets dokument, registreringsbevis och bolagsordning. Läs mer vid Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning som finns under ovan avsnitt. Utgivningsbevis I tjänsten Retriever Business tillhandahålls information från en databas för vilken Retriever har utgivningsbevis. Detta innebär att databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och ges ett motsvarande skydd som gäller för radio, tv och tidningar. Det betyder bl.a. att en utsedd utgivare ansvarar för innehållet samt att personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller om tillämpningen av lagen strider mot yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare för Retriever Business är Mikael Andersson. Genom tjänsten Retriever Business kan användaren även få tillgång till information direkt från Retrievers samarbetspartners och andra externa källor. Sådan information, såsom handlingar från Bolagsverket och kreditupplysningar från UC, omfattas inte av Retrievers grundlagsskydd och därmed inte heller av Retrievers utgivaransvar.

4 4 Sök och resultat Det finns två sätt att söka i Business. Du kan använda det enkla sökfältet och skriva in dina sökord i Sökning. Du kan kombinera de två fälten, VAD och VAR, t.ex. bolagsnamn och ort. Via detta sökfönster ger tjänsten även stöd för viss felstavning (s.k. fuzzy logic). T.ex. en sökning på vovlo ger en träff på volvo. Detta fönster fungerar även med en viss typ av flödessökning. D.v.s. du får inte alltid enbart träff på ett bolagsnamn utan du t.ex. få en träff på en koncernmoder, ett arbetsställe, styrelseledamot eller kanske i bolagsordningen. Ett sätt att googla databasen. För bättre precision och prospektering med en sökning finns Utökad sök. Här finns ej stöd för felstavning på t.ex. bolagsnamn och personnamn. Det går att kombinera bland sökfälten i princip helt obegränsat. För formel och uträkning av bokslut- och nyckeltal hänvisar vi till dokumentet Formler och nyckeltal. Om bolaget, (bild på nästa sida) Bolagsnamn eller organisationsnummer: Riktnr: Telefonnummer: Reg. Datum: Omsättning (Från/Till): Antal anställda (Från/Till): Ink. arbetsställen: Ink. inaktiva bolag: Konkurs inledd/ Konkurs avslutat Ange det juridiska namnet eller början på det, med små eller stora bokstäver. Bolagets riktnummer till deras abonnentnummer. Bolagets abonnentnummer, oftast till ett huvudsäte eller en växel. Ange före eller efter ett datum som ett bolag skall vara registrerat. Man kan även välja ett exakt datum eller ett intervall. Använd gärna kalenderguiden i tjänsten. Är en intervallskala, framtagen av SCB, som beräknar omsättning baserat på skatteverkets registrering av momsinbetalning. Ett sätt att få ett storleksmått även på icke aktiebolag. Även detta är en intervallskala framtagen av SCB. För ett exakt värde går det att klicka på länken Exakt. Sök på t.ex. orten Stockholm och få träff på bolag vars huvudsäte inte finns i Stockholm men har ett arbetsställe där. Söker fram även inaktiva bolag med upp till 10 års historik. Söker på olika statusar kopplat till konkurs.

5 5 Bolagsform Anger om du vill söka på en specifik bolagsform. Det finns Aktiebolag (AB), Bostadsförening (BF & BRF), Enskilda firma, Enkla bolag, Ekonomiska föreningar (Ek.för.), Handels- & kommanditbolag (HB & KB), Ideella föreningar, Samfälligheter, Statliga och kommunala, Filialer med utl. ägande, Värdepappersfonder, Övriga bolagsformer. Använd genvägen Avmarkera alla om du vill söka på en bolagsform. Börslista Sök fram en eller flera typer av börslistor. Ett tips på funktion; Efter en sökning på ett antal bolag så kan du tvätta bort alla börsnoterade bolag genom att välja Alla, söka fram dem och därefter klicka på Ta bort alla XXX. Lista uppdateras kvartalsvis.

6 6 Arbetsplats CFAR id Antal arb.ställen Anställda per arb.ställe CFAR-nr är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas av SCB:s Företagsregister. För att söka på fler, separera med mellanslag. Går även att importera som textfil via extra funktioner. Se Importera information längre ner i manualen. Ange om företaget skall ha flera arbetsställen, t.ex. >5. Ange ett mini- och/eller maxvärde på antalet anställda per arbetsställe. Geografiskt Postnr Postort Kommun A-region Län Ange ett exakt värde eller med intervall. För att generera ett intervall måste dubbelpunkt användas. T.ex Ange ett eller flera postorter. T.ex. Stockholm OR Malmö OR Göteborg. Ange en eller flera kommuner enligt ovan. 70 A-regionerna gjordes på 1960-talet och regionerna utgjorde då näringsgeografiskt sammanhängande områden omfattande en eller flera arbetsmarknader. Ange den siffra som är aktuell från Bokstavssorterade. Bocka i den eller de checkboxar du önskar söka på. Använd genvägen Avmarkera alla och boka in önskat län om/när du vill söka på ett län. Verksamhet Branschlista SNI-kod Bolagsordning En egenutvecklad branschindelning av Retriever/UC Allabolag. Skall fungera som ett komplement till SCB s SNI-koder. Vissa bolag behöver branschtillhörighet då en del bolag t.ex. anger branschning Huvudkontor eller helt saknar SNI-kod. Fungerar även som förenkling då vissa bolag har många olika SNI-koder. Kan kombineras i sin sökning med SNI-koder för att vässa en branschsökning. Klicka på den blå länken Branschlista och välj en eller flera branscher via checkboxarna. Bransch återfinnas även inne på respektive bolags bokslutssida, längst ner på startsidan eller via länken Verksamhet i vänstermenyn. Det finns 30 huvudgrupper. Fungerar som branschavgränsare. SNI betyder Svensk näringsgrenstilhörighet som används vid beräkning av nationalräkenskaperna i Sverige. Indelningen bygger på EU:s standard NACE (Classification of Economic Activities in the European Community). Klicka på den blå länken SNI kodlista och välj en eller flera koder via checkboxarna. Återfinns även via Verksamhet enligt ovan. Det finns 99 huvudgrupper. Bolagets egna ord om vad de avser att bedriva näringsverksamhet inom. Ofta kortfattade stycken men ibland beskriver företagen lite utförligare. Sök på en eller flera nyckelord. För att söka på flera ord använd boolesk sökning. T.ex. Konsult and it.

7 7 Bokslut- och nyckeltal Radioknapparna ger dig möjlighet att avgränsa din sökning på bolagens eget bokslut eller att söka direkt på koncernbokslutet. Samtliga nedan värden kan sökas på exakta värden, större än (>), mindre än (<) eller enligt intervallsökning (-). Alla fält är tkr om inget annat anges. Omsättning Rörelseresultat S:a eget kapital Lönekostnad/anställd Rörelsemarginal (%) Utdelning Löner till styrelse & VD Bokslutsår Omsättningsförändring (%) Efter finansiella poster Totala tillgångar Kassalikviditet (%) Vinstmarginal (%) Kassa och bank Löner till övr. anställda Omsättning/anställd Resultat Avses ett företags eller en organisations totala försäljning (såväl kontant som fakturerad) under en viss period, vanligtvis per år. Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning och är differensen mellan rörelsens intäkter och rörelsekostnaderna. Skillnaden mellan en organisations tillgångar och skulder. Lönekostnader per anställd. Anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Anger om bolaget gett ägarna aktieutdelning. Den fasta ersättningen inklusive eventuella bonusar och tantiem till styrelsen & VD. Söker alltid på det senaste bokslutet och söker på specifik bokslutsmånad. T.ex ger bolag som har september som sin bokslutsmånad i år Hur mycket omsättningen har förändrats sedan förra bokslutet. Resultat efter finansiella poster. Avser vanligtvis ränteintäkter och räntekostnader. T.ex. resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag, övriga värdepapper, fordringar etc. Sammanslagning av poster som t.ex. kortfristiga fodringar, varulager, immateriella-, materiella- och finansiella anläggningstillgångar. Är ett mått som visar ett företags finansiella utrymme på halvlång sikt. Anger företagets vinst före räntekostnader i förhållande till omsättning. Anger bolagets likvida tillgångar. Summan av löner, kontantförmåner och andra skatte- och avgiftspliktiga förmåner. Omsättning per anställd. Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

8 8 Aktiekapital Soliditet (%) Avkastning totalt kapital (%) S:a kortfristiga skulder Det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. Är även ett mått på ett företagets långsiktiga betalningsförmåga. Ett nyckeltal som anger resultatet efter finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen. Skulder med kort löptid, mindre än ett år. Vanligtvis leverantörsskulder, det vill säga skuld som uppstått vid inköp av varor och tjänster. Befattningshavare Personnr. eller ID: Födelseår Personnamn: Kön Befattning: Ange värdet i form av ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Sök på ett specifikt årtal eller t.ex. sök på personer födde 1955 eller äldre med <1955. Sök på ett intervall med dubbla punkter enligt; Ange både för- och efternamn. För bäst precision använd samtliga namn. Alternativt sök fram ett bolag personen sitter i styrelsen för och därefter klicka på namnet. Möjlighet att sortera respektive befattningshavare på kön. Fungerar endast på dem med svenskt personnummer. Sök på de olika typer av befattningar som respektive bolag har angett och meddelat Bolagsverket. Revisorer Revisorns namn Revisorsbolag Revisorsplikt Revisorsberättelse Söker enbart på befattningen revisor. För bäst precision använd samtliga namn. Sök fram en eller flera revisorsbolag. För att göra en branschanalys kan man efter ett val av revisorsfirma klicka på länken Revisorsanalys för att få fram marknadsfördelning respektive branschfördelning av klienter. Man kan t.ex. även söka på en kommun och därefter på samma länk för att se vilket revisorsbolag som har högst/bäst närvaro. Använd en checkbox i taget för att söka fram bolag som uppfyller respektive kriterie. Sök på olika typer av anmärkningar och nedslag från revisorsberättelsen. Sökresultat Sökresultatet sorteras automatiskt efter omsättningsstorlek, högst omsättning först. I vänstermenyn Avgränsa ditt sök kan ni avgränsa ytterligare utifrån de parametrar som finns, t.ex. bolagsform, län, omsättningsklasser eller antal anställda. Om det finns fler än tre värden att välja bland klickar du på texten + Visa fler träffar.

9 9 Bokslutssidan Nedan bild visar den övre delen av en översikt av hur en bokslutssida ser ut. Denna information återfinns efter att du klickat på bolagets namn i en träfflista. Om bolaget är en koncernmoder så finns det möjlighet att byta bokslut via den grå listen Översikt.

10 Nedan bild visar den nedre halvan av en bokslutssida. Alla blå text är klickbar och kan skapa en ny sökning baserat på t.ex. bransch eller revisionsbolag. Företagsinteckningar kan skapas som ett eget PDF-dokument via vänstermenyn 10

11 11 Vänstermenyn på bokslutssidan I den vänstra kolumnen kan man välja utökad information som bokslut, befattningshavare, koncernträd, arbetsställen, verksamhet & händelser. Siffran via länken Händelser aviserar om det finns någon avisering inom de tre senaste månaderna. Under menyn Exportera rapporter finns tilläggsinformation att få om bolaget Via länken Bolagsverket återfinns länkning till dokument och information som hämtas direkt via Bolagsverket som öppnas i ett eget fönster. Via länken Näringslivsregistret återfinns en undermeny som kan skapa direktrapporter från Bolagsverket. Se nedan rubrik Näringslivsregistret för mer information. Välj fritt bland de originalbokslut som finns tillgängliga, årsredovisningar. För att kunna läsa dem behöver du Adobe Acrobat som du kan ladda ner dem via: step2.html. Det kan finnas tillgång till fyra typer av kreditupplysningar från UC. För detaljer se rubrik Kreditupplysningar UC Om ni klickar på Excel ikonen kan ni ladda ner samtliga bokslutsvärden för bolaget eller koncernen med upp till 10 års historik. Via ikonen Bolagsrapport finner ni en länk som heter Komplett. Det är en sammanfattning av bolagets sex senaste årsredovisningar i ett eget utskriftsvänligt format som öppnas som en PDF. Det går även att skapa en designad rapport gällande ett bolags företagsinteckningar.

12 12 Näringslivsregistret Retriever har en direktkoppling till Bolagsverkets Näringslivsregister. Ett antal rapporter går att ta ut en för sig eller alla på en gång. Dessas genereras per omgående och förses med en bl.a. tidsstämpel uppe i högra hörnet. De skapas i PDF-format och är anpassade för att skrivas ut eller sparas ner. Exportera information För att exportera ut information om ett eller flera bolag som måste de väljas. Antigen en och en via respektive checkbox eller genom att ta en hel träfflista genom att klicka på länken Välj alla xxx. För att få fram exportmöjligheter klickar på länken Utvalda bolag (xxx). Se nedan skrämbild. Varje exporttyp indikeras av en ikon som anger vilket program som kommer att öppnas. Väljer du Jämför bolag så tankas samtliga tillgängliga bokslut och nyckeltal ut och ställs i kolumner bredvid varandra med grundinfo om bolaget, koncernen och bolagets bokslut. Under Exportera finns tre typer av exporter där du går via en s.k. Wizard där tillgängliga parametrar kan väljas till exporten, minst ett värde måste väljas. Se nedan bild. Väljer du Kundanalys så skapas en rapport i PowerPoint som kan inkludera alla typer av bolagsformer. Innehållet i rapporten kommer från sökfältet Om bolaget. Status aktivt eller inaktivt bolag Bedömingen om ett bolag är aktivt respektive inaktivt baseras enligt följande punkter. 1) Nystartade enskilda firmor är aktiva i 6 månader, har de inte F-skatt och/eller moms efter det blir de inaktiva 2) Bolag som SCB anser vara aktiva är aktiva hos oss 3) Bolag som inlett konkurs eller likvidation är aktiva 4) Bolag som avslutat konkurs eller likvidation är inaktiva 5) Enskilda firmor som inte är nystartade och som inte har F-skatt eller momsreg blir inaktiva 6. AB, HB & KB står som aktiva så länge Bolagsverket säger att de finns även om de saknar skattesla

13 13 Export vy: Exportera information Har du tillgång till upplysningar från UC via Retriever kan du här ta ut en upplysning för hela det utvalda klustret av bolag, klicka då på valfritt kreditupplysningsnamn. Vill du ha bolagen uppställda med samtliga instansade värden i kolumner väljer du länken Jämför. Den har en maxgräns om 500 bolag. Önskar du en sammanställning av samtliga bolags årsredovisningar väljer du länken Senaste årsredovisningarna. Bolagsrapporter skapar ett PDF-dokument enligt Retrievers egen rapportdesign. Det finns en rapport som öppnas i PowerPoint, Kundanalys. Den sammanställer alla utvalda bolag baserat på information oberoende bolagsform. De sidor som skapas visar koncernkoppling, antal arbetsställen, omsättningsstorlek enligt SCB intervaller, antal anställda enligt SCB intervaller, branschfördelning, och en geografisk karta baserat på län.

14 14 Wizard designa din Excel-export Välj enligt ovan länkar, Adresser, Bokslut, eller Komplett. Dubbelklicka på det som ska exportera i fält väljaren och välj sedan hur du vill spara/exportera informationen. Vill du få fram ett företags arbetsställe, CFAR id, väljer du Adresser, klickar för de poster du önskar samt bockar i checkboxen Ink. arbetsställe. Se nedan bild. Exportera Adresser Exportera via Komplett Vill du ha bolagets siffror, i de fall vissa av bolagen är koncernmoder, så bockar du i checkboxen Visa enbart bokslutssiffror för bolaget. Se nedan bild. Vill du ha historik väljer du radioknappen Flera år. Bocka ur/i de årtal du önskar exportera. Tips. Väljer du många fält och många årtal så kan du välja funktionen Använd ett ark per år. Då delas exporten upp i ett fliksystem med årtal i Excel-filen med respektive bokslutsår som siffrorna tillhör. Vill du ha de äldsta siffrorna först så väljer radioknappen Sortera äldsta först.

15 15 Exkludera bolag ur en sökning För att välja bort bolag i sökningen måste man först göra en sökning och välja alla xxx. Rensa sökformuläret och ange de parametrar som inte ska vara med i sökningen, t.ex. ett antal postnummer, en bransch eller en viss typ av bokslutsvärde. Klicka sedan på sök igen och klicka sedan på texten Ta bort alla xxx för att tvätta bort dessa. Det går även att exkludera ett antal bolag som man har i en orgnummerfil, se nedan importera information. För att tömma formuläret på företag för att göra en ny sökning måste du klicka på Utvalda bolag xxx och därefter på Ta bort alla. Importera information Det går att lägga till eller exkludera bolag från andra system i Retriever Business. För att importera bolag till tjänsten behövs bolagens organisationsnummer i en textfil, dvs. en fil med filändelsen (.txt). Dessa kan vara komma-, eller semikollon separerade, eller uppställde i en kolumn. Textfiler kan skapas på flera sätt. Ett sätt är att öppna aktuell Excel-fil som innehåller de orgnummer man vill använda. Öppna upp programmet Anteckningar som återfinns i Windows funktion Tillbehör. Kopiera listan med orgnummer från Excel och klistra in organisationsnumren i Anteckningar där och sedan spara filen.

16 16 Stegvis beskrivning: 1. Skapa en textfil med organisationsnummer. 2. Gå till bolagsinfo och klicka på "importera bolag". 3. Klicka i det tomma fältet som öppnas och leta fram din textfil, klicka OK. 4. Filerna blir inlästa och läggs till i "Utvalda bolag" 5. För exkludering av bolagen från textfil, bocka i checkboxen uteslut. Bolagens organisationsnummer finns nu i träfflistan och kan användas för vidare analys eller för att exportera färska företagsuppgifter om bolagen som sedan kan importeras i andra system. Konkurrentanalys Konkurrentanalysen skapar en rapport som går att exportera till PDF/Excel. Den klarar av maximalt 20 st. aktiebolag per gång. Bolagen måste ha minst ett inlämnat bokslut för att kunna analyseras. Gör ditt urval av bolag och se till att de blir utvalda. Klicka därefter på länken Konkurrentanalys. Du hamnar då under fliken Analysis. Därefter kan du välja mellan tillgängliga bokslut du önskar jämföra, därefter väljer du referensbolag. Under uppdatera knappen väljer du format på rapporten. Revisorsanalys För att generera en revisionsanalys måste ett antal bolag vara utvalda. Antingen via en sökning på t.ex. Västerås eller via någon av fälten via funktionen Revisorer som är en egen grå list i tjänsten. Du kan där söka på revisor och/eller revisionsfirma. Därefter klickar du på länken i högermenyn som heter Revisorsanalys. Du hamnar då under fliken Analysis. Du väljer mellan tre radioknappar, Marknadsfördelning, antal klienter, Branschfördelning, klienter eller Visa alla diagram. Du kan färgsätta efter eget önskemål samt exportera till PDF-format. Diagrammet som visas är klickbart och kan justeras med färgkoderna till höger. Kreditupplysningar UC Retriever är en samarbetspartner till UC och återförsäljare av deras kreditfrågor. Man kan ställa kreditfrågor på alla bolagsformer utom Enskilda firmor. Kreditfrågorna genererar inga omfrågandekopior. De kreditfrågorna man kan ställa heter Standard, Mini, Risk samt Mikro. För att se exempel finner du info via eller inloggad via Annars kan du klicka dig in på: https://web.retriever-info.com/documents/info_about_credit_check.pdf Standard En fullständig upplysning med all information som UC har om det berörda företaget. En kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. Uppgifter om namn, adress, telefonnummer, fullständig information rörande anmärkningar, ansökningar samt aktuellt skuldsaldo hos kronofogdemyndigheten m.m. Tidigare skuldsaldo med informationstext och upp till 24 månaders historik. Registreringsår, momsregistreringsnummer, huvud- och binäring enligt SCB, fullständig styrelse- eller delägarinformation, styrelseledamöters företagsengagemang, omfattande bokslutsinformation inklusive samtliga nyckeltal, eventuella koncernrelationer, besöksadresser för arbetsställen. Mellan Mellannivån på en företagsupplysning innebär uppgifter om namn, adress och telefonnummer samt andra basfakta såsom aktuell styrelse, bokslut och betalningsanmärkningar. En kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit.

17 17 Risk Företagsupplysning Mikro Den lägsta nivån innebär uppgifter om namn, adress och telefonnummer, en kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. En företagsupplysning Mikro är den enklaste varianten och innehåller Namn, adress, telefonnummer, organisationsnummer, ansökningar, samt eventuella betalningsanmärkningar, skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten & konkursförvaltare. Bolagsverket Registreringsbevis & bolagsordning Retriever är återförsäljare av Bolagsverkets dokument registreringsbevis samt bolagsordning. Dessa går att ladda upp via vänstermenyn när man är inne på ett företags översiktssida. På ett registreringsbevis står bland annat företagets namn, verksamhet, firmatecknare, adress och styrelse. En bolagsordning innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Vissa uppgifter står alltid i ett aktiebolags bolagsordning, exempelvis; företagsnamn, styrelsens säte, räkenskapsår, aktiekapital & verksamhet. Beskrivning av sökspråk för sökfunktion I fliken Sökning kan man även använda fritextsökning med hjälp av operatorer. Ordet eller orden som du vill söka efter skrivs in i fritextfältet. Alla orden i fältet ska förekomma i för att ge träff. Sökfälten Bolagsnamn eller organisationsnummer samt Bolagsordning ger också stöd för sökning med operander. Operatorer AND OR ANDNOT Citationstecken Intervallsökning Retriever använder boolesk sökteknik i sökfunktionen. Med hjälp av operatorer skapas bättre och mer relevanta träffar. De operatorer som kan användas är AND, OR och ANDNOT. Dessa kan också skrivas med små bokstäver, men ett tips är att använda stora bokstäver för att få en tydligare överblick. Båda eller alla orden skall förekomma i sökningen Exempel: konsult AND data konsult data Operatorn AND läggs automatiskt mellan orden Sökträffar som innehåller minst ett av orden. Exempel: konsult OR data Ordet till vänster ska förekomma i artikeln, men inte ordet till höger. Exempel: konsult ANDNOT data Används för att binda samman ord som ska stå efter varandra i den ordningsföljd de är skrivna. Exempel: management konsult En sökning utan citationstecken ger även träff när orden, management eller konsult, förekommer var för sig och kan därför ge irrelevanta träffar. Astrid Lindgren AND Pippi Långstrump Båda ordkombinationerna måste förekomma för att få träff. Om du vill söka på ett intervall och inte ett exakt värde kan du använda dig av olika tecken. > (lika med eller större än detta värde) och det

18 18 omvända tecknet < (lika med eller mindre än detta värde). Vill du söka mellan ett antal värden använder du - eller... T.ex. i värdet omsättning kan du ange som värde. Det innebär att du vill ha träff på bolag som omsätter mellan en miljon och 25 miljoner kronor i nettoomsättning. Obs: På värdet Postnummer måste du ha.. (två punkter) som tecken om du vill söka på ett intervall; Det går även att söka med > & <.

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer