SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Blad 1 (33) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Jan-Olof Andersson (m) Karin Stierna (c) Ingrid Nilsson, sekreterare Anders Andersson, kommunchef Anneli Svensson, kommunledningsförvaltningen Bo Danielsson, IFK Strömsund, 80 Lars Edlund, IFK Strömsund, 80 Jörgen Pettersson, teknik- och serviceförvaltningen, 81, 83, 96 Lars Edsvik, Strömsunds Hyresbostäder AB, 81 Ann-Helen Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 83 Staffan Magnusson, Förenade Vindbyar, 84 Eivor Frestadius, Förenade Vindbyar, 84 Leif Frestadius, Förenade Vindbyar, 84 Gunilla Lundin, Förenade Vindbyar, 84 Stig Willman, kommunledningsförvaltningen, Thord Engström, teknik- och serviceförvaltningen, 96 Gudrun Eriksson, kommunledningsförvaltningen, 102 Jan-Olof Andersson Justeringens Kommunkontoret, Strömsund, plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Nilsson Organ Ordförande... Gudrun Hansson Justerare... Jan-Olof Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslag Datum då anslag sätts upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Strömsund Underskrift... Ingrid Nilsson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förstudie om eventuellt nyttjande av Grelsgården för olika fritidsaktiviteter Kommunen och IFK Strömsund har fått in önskemål om att lokaler ska anordnas för olika fritidsaktiviteter, främst bowling. Representanter för IFK Strömsund deltar vid sammanträdet och visar hur Grelsgården skulle kunna nyttjas. Vid sammanträdet diskuteras en förstudie för att utreda om Grelsgården är en lämplig lokal m.m. En förstudie skulle kosta ca kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunen är positiv till att en förstudie görs. Dessutom beslutar arbetsutskottet följande: Kommunchefen får i uppdrag att inför kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj komplettera ärendet med på vilket sätt kommunens finansiering kan ske. Beslutsexpediering IFK Strömsund Kommunchefen

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Rutiner för ansvarsfördelning och felanmälan för kommunens fastigheter Chefen för teknik- och serviceförvaltningen och VDn för Strömsunds Hyresbostäder AB informerar om det arbete som pågår för att förbättra rutinerna när det gäller samarbetet mellan teknik- och serviceförvaltningen och bolaget. Arbetsutskottets beslut Chefen för teknik- och serviceförvaltningen, VDn för Strömsunds Hyresbostäder AB och kommunchefen får i uppdrag att ta fram rutiner för ansvarsfördelning och felanmälan för kommunens fastigheter. Beslutsexpediering Chefen för teknik- och serviceförvaltningen VDn för Strömsunds Hyresbostäder AB Kommunchefen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Internkontrollplan Kommunen har behov av att utöka internkontrollen. Olika kontroller görs redan i dag men det finns ingen plan upprättad för detta. Förutom kommunstyrelsen ska även övriga nämnder ha planer för internkontroll. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får i uppdrag att göra en översyn av vilka kontroller som görs i dag och sedan föreslå ett antal områden som kommunen ska titta närmare på. Beslutsexpediering Kommunchefen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Extra driftbidrag till samlingslokaler Nya normer för driftbidrag för tillhandahållande av samlingslokaler antogs av kommunfullmäktige den 22 september 2010, 61. Kommunstyrelsen beslutade den 1 februari 2011, 54, bl.a. att ansökningar från nya föreningar samt ansökningar om extra bidrag ska beslutas av kommunstyrelsen. Vid sammanträdet redovisar koordinator Ann-Helen Engström, teknikoch serviceförvaltningen, de ansökningar som kommit in från nya föreningar samt ansökningar om extra bidrag. Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas av arbetsutskottet den 10 maj och av kommunstyrelsen den 24 maj.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Diskussion om återbäring för vindkraften Representanter för Förenade Vindbyar deltar för diskussion om de vindkraftparker som är på gång och olika frågor med anledning av detta. Föreningens önskemål är att kommunen och föreningen gemensamt ska verka för att en återbäring på 0,5 % av bruttointäkterna ska gå till de bygder som berörs. Kommunen ska nu försöka att på nytt aktivera det rådslag som tidigare fanns med representanter för Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning 2010 för Jämtlands Räddningstjänstförbund Årsredovisning 2010 har upprättats för förbundet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisningen godkänns.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Upptagande av långfristiga lån Regionförbundet Jämtlands län Regionförbundet Jämtlands län ska från landstinget överta inventarier (framför allt jordbruksmaskiner) vid verksamheterna inom Jämtlands läns institut för Landsbygdsutveckling. Dessutom ska förbundet överta aktier i ALMI Företagspartner Mitt AB, MidSweden Science Park AB och Vattenbrukscentrum Norr AB från landstinget. Förbundet har för närvarande inte något eget kapital. Totalt behöver förbundet ta upp långfristiga lån för kronor. Förbundsstyrelsen anhåller därför om medgivande från samtliga medlemmar om att få ta upp långfristigt lån för detta ändamål. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Strömsunds kommun medger att Regionförbundet Jämtlands län får ta upp ett långfristigt lån på kronor.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 18 februari 2011 om kommunens prioriteringar och yttrande över inkomna ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel. Yrkanden * Gudrun Hansson (s) yrkar bifall till upprättat förslag. * Karin Stierna (c) yrkar beträffande Strömsfonderna följande ändringar: - Bidrag till Strömsunds Folketshusförening för upprustning av kök i Folkets Hus avslås ( kronor föreslaget). - Bidrag beviljas med kronor till Strömsunds Ridklubb för utbyggnad av läktare ( kronor föreslaget). * Jan-Olof Andersson (m) yrkar följande ändringar: - Bidrag till Strömsunds Folketshusförening för upprustning av kök i Folkets Hus avslås ( kronor föreslaget). - Bidrag beviljas med kronor till Eventure 0670 för anskaffande av ljud- och ljusutrustning m.m. ( föreslaget) - Bidrag beviljas med kronor till Strömsunds Ridklubb för utbyggnad av läktare ( kronor föreslaget). Proposition 1 Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Anderssons yrkande och finner att detta avslås. Proposition 2 Ordföranden ställer proposition på Karin Stiernas yrkande och eget yrkande i berörda punkter och finner bifall till eget yrkande. Förslaget om kronor till Strömsunds Folketshusförening och kronor till Strömsunds Ridklubb kvarstår därmed.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Proposition 3 Ordföranden ställer därefter proposition på förslagen beträffande övriga ansökningar och finner bifall till dessa. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Ansökningar tillstyrks och avstyrks enligt bilaga. 2 För samtliga ansökningar som avstyrks är motiveringen att det är brist på medel. Reservationer Karin Stierna (c) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

11 FROSTVIKENFONDERNA Nr Sökande/ändamål 1 2 Belopp Arbetsutskottets förslag Maud och Olof Erikssons Tunnbrödsbageri Eft, Viken Upprustning av bagerilokal samt anskaffande av maskiner Strömsunds kommun Turistfiskebefrämjande åtgärder i Frostviken Kommunstyrelsens beslut Föreningen Frostvikens Byastuga Upprustning av Frostvikens byastuga (ytterligare bidrag), borrning av brunn för vatten Gäddede Camping och Stugby AB Upprustning av Gäddede camping (ytterligare bidrag), Värmepump pool luftvärmepumpar m.m. Jormbygdens Utvecklingsekonomiska Förening Upprustning av bakstugan och bakugnen Fågelbergets Fiskevårdsområdesförening Undersökning av smoltvandring i arbetet med att återskapa öringvandringen i Bågede fisktrappa (ytterligare bidrag) Blåsjöns Samfällighetsförening Anskaffande av tvättmaskin och torktumlare till gemensam tvättstuga i Stora Blåsjön Forum Frostviken ek. förening Färdigställande av planetarium (ytterligare bidrag) Forum Frostviken ek. förening Färdigställande av Frostvikens Fjällpark Skyltar etapp 1 Frostvikens Fotbollsförening Uppförande av förrådsbyggnad vid gräsplanen 1 (3)

12 FROSTVIKENFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag Byggnadsföreningen Jormstugan Upprustning av Jormstugan (ytterligare bidrag), energibesparande åtgärder Frostvikens Skoterklubb Upprustning av skoterleder och grillkåta samt anskaffande av snöskoter och skoterkälke Kommunstyrelsens beslut Frostvikens Turistförening Frostviksfjäll Produktutveckling och marknadsföring av Frostviksfjällen (ytterligare bidrag) Strömsunds kommun, Strömsund Turism Kostnader för rättighetsupplåtelse samt digital filmbearbetning Blåsjöns Framtid ek. förening Upprustning av anläggningen i Stora Blåsjön (ytterligare Färdigst sportbod, bidrag) målning, belysn Blåsjöns slalomklubb Anskaffande av skidor och inredning Fågelbergets Fiskevårdsområdesförening Marknadsföring, utformning av informationsbroschyrer m.m. Stora Blåsjöns samfällighetsförening Byggande av damm i Mesvattnet-Mesbäcken, anordnande av vägbelysning m.m. Strömsunds kommun Anskaffande av bokbuss (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) (3)

13 FROSTVIKENFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag 20 Skoteralliansen i Strömsunds kommun Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledsystem (ytterligare bidrag) (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Strömsfonderna) Kommunstyrelsens beslut Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Övriga bygdemedel Summa (3)

14 FJÄLLSJÖFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag 1 Tåsjö Östra Bys vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen (ytterligare bidrag) Kommunstyrelsens beslut 2 Silsjönäs Byalag och Byutvecklingsgrupp Upprustning av Silsjönäs bygdegård (ytterligare bidrag) 3 Strömsunds kommun Turistfiskebefrämjande åtgärder i Hoting Tåsjöns fiskevårdsområdesförening Etablering av romkläckningsanläggning i Tåsjöområdet Vängels Idrotts- och byförening Upprustning av bastu, anskaffande av toalettstolar och ytterdörr samt upprustning av badplatsen 6 Kommunala musikskolan i Hoting/Backeområdet Anskaffande av musikinstrument (ytterligare bidrag) 7 Rossöns Fiskevårdsområdesförening Anskaffande av båtmotorer och flytbrygga 8 Bellvik-Rörströms Fiskevårdsområdesförening Utsättning av fisk för put and take i Rojkatjärn 9 Jansjö Byförening Upprustning av köket i Bystugan, Jansjö 10 Lövviks Folketshusförening Upprustning av föreningens fastighet Strömsund Lövvik 1:80 1 (5)

15 FJÄLLSJÖFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag 11 Rörströms Hembygdsförening Upprustning av flottarbrygga Kommunstyrelsens beslut 12 Tåsjödalens IK Anskaffande av bensindrivet elverk och ljudanläggning 13 Tåsjödalens IK Anskaffande av sand till beachvolleyanläggningen 14 Tåsjödalens IK Uppförande av klubbstuga vid beachvolleyanläggningen 15 Tåsjödalens IK Anskaffande av träningsredskap för styrketräning 16 IFK Kyrktåsjö Införskaffande av röjsåg med skyddsutrustning 17 IFK Kyrktåsjö Byggande av läktare vid Tåvallen 18 IFK Kyrktåsjö Anläggande av brunn med sommarvatten in till klubbstugan (ytterligare bidrag) 19 IFK Kyrktåsjö Anordnande av utedass vid Tåvallen 20 Tåsjö Hembygdsförening Upprustning av byggnader inom hembygdsgården (ytterligare bidrag) 2 (5)

16 FJÄLLSJÖFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp 21 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Rossön Upprustning av Folkets Hus samt anskaffande av stolar, bord och kameralins (ytterligare bidrag) 22 Rossöns Golfklubb Förbättring av golfanläggningen (ytterligare bidrag), anskaffande av luftvärmepumpar och garageport Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens beslut 23 Tåsjö IF Anskaffande av snöskoter 24 Äldrekooperativet Ingelsgården ek. förening, Lövvik Upprustning av altaner, entréer och ingångar 25 Västra Ångermanlands Travsällskap Uppförande av stall vid Hotings travbana (ytterligare bidrag) 26 Backe IF Installation av vattenburen värme, borrning efter bergvärme och installation av bergvärmepump 27 Nya Närvården NNV AB, Hoting Anskaffande av apparatur för 24-timmars blodtrycksmätning 28 Fjällsjö Alpina skidklubb Förbättring av anläggningen i Landsomberget, (ytterligare bidrag), sjövärme 3 (5)

17 FJÄLLSJÖFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp 29 Rörströmsälvens Jakt & Fiske Upplevelser AB Förbättring av anläggningen i Lersjön (ytterligare bidrag), kök och toaletter 30 Sjougdas Jakt & Fiskecamp, Christer Berg, Inviken Byggande av jakt- och fiskecamp (ytterligare bidrag), allaktivitetshus och rensning av diken 31 Brevikuddens förening för vatten och avlopp Upprustning av vatten- och avloppsnätet i Jansjö 32 Holmens Vägförening, Rörström Upprustning av enskild vägdel av gamla landsvägen Hoting-Dorotea 33 SPHK Nedre Norra, Kyrktåsjö Anskaffande av start- och tidtagningssystem Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens beslut 34 Tåsjöbergets Fritidsanläggningar Ek. Förening Anskaffande av konferensutrustning till lokalerna i Fjällsikten samt anskaffande av sängar, möbler m.m. till stugorna på Tåsjöberget 35 Rossöns IF Varmboning av carport samt anskaffande av sladd 36 Bergvalls Maskin Teknik, Backe Renovering av yttertak på verkstadslokalen 4 (5)

18 FJÄLLSJÖFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp 37 Hoting Turist AB Anskaffande av sittbänkar/rastplatsmöbler vid camingens naturbadplats, anskaffande av båtar m.m. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsens beslut 38 Anders Westin, Lidtjärnberget, Backe Uppförande av uthyrningsstugor inom fastigheten Strömsund Backe 4: Rossöns Samhälls & Företagarförening Upprustning av föreningens fastigheter (ytterligare bidrag) 40 Vängels Idrotts- och byförening Upprustning av bastu, Vängels samlingslokal samt badplatsen 41 Strömsunds kommun Anskaffande av bokbuss (Ansökan även upptagen under Frostviken- och Strömsfonderna) 42 Skoteralliansen i Strömsunds kommun Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledsystem (ytterligare bidrag) (Ansökan även upptagen under Frostviken- och Strömsfonderna) Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Övriga bygdemedel Summa (5)

19 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp 1 Ingvar Sundkvist, Västvik Förbättring av infiltrationen i den egna fastigheten Strömsund Havsnäs 2:128 2 Musikskolan i Strömsund Anskaffande av musikinstrument (ytterligare bidrag) 3 Ringvattnets bygdegårdsförening Färdigställande av bakstuga i Ringvattnet (ytterligare bidrag) 4 Hallvikens Byalag Borrning av hål för bergvärme till Hallvikens skola (ytterligare bidrag) Arbetsutskottets förslag Kommunstyrlsens beslut 5 Gubbhögens samfällighetsförening Upprustning av enskilda vägen Eventure 0670, Strömsund Anskaffande av ljud- och ljusutrustning m.m. 7 Lillvikens Bygdegårdsförening Upprustning av bygdegården (ytterligare bidrag) samt anskaffande av köksutrustning 8 Alanäsets Bysamfällighet Grusning av byväg i Alanäset 9 Vågdalens Hembygdsförening Upprustning av Vågdalens hembygdsgård (ytterligare bidrag) 1 (6)

20 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp 10 Öjarns vägsamfällighet Dikesrensning längs Holmenvägen Arbetsutskottets förslag Kommunstyrlsens beslut 11 Östra Havsnäs Byförening Upprustning av skolan i Östra Havsnäs (ytterligare bidrag), om- och tillbyggnad av toalett och köksdel 12 Östra Havsnäs Byförening Upprustning av skolan i Östra Havsnäs (ytterligare bidrag), dörrar, fönster, luftvärmepump 13 Strömsunds Konstforum Reparering av yttertak på fastigheten Strömsund Katten Ströms Hembygdsförening Anordnande av ny gärdesgård, anskaffande av bord Handikappåtg och värmepump samt färdigställande av handikapp- Värmepump åtgärder inom området Lövberga Bygdegårdsförening Installation av nytt värmesystem i bygdegården PRO Strömsund Ombyggnad av fastigheten Strömsund Trasten 5 17 Högbynäs Vatten- och Avloppsföretag Ek. Förening Förbättring av vattenledningsnätet i Gubbhögen 2 (6)

21 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål 18 Belopp Arbetsutskottets förslag Strömsunds Ridklubb Utbyggnad av läktardelen med utrymme för undervisning, cafeteria m.m. (ytterligare bidrag) Kommunstyrlsens beslut 19 Faxebygdens Byalag Upprustning av byalagets föreningshus (ytterligare bidrag), utbyggnad av samlingslokal 20 Faxebygdens Byalag Upprustning av byalagets föreningshus (ytterligare bidrag), byte av fönster Faxebygdens Byalag Anskaffande av maskiner och redskap till gymmet Sandvikens vägsamfällighet Upprustning av enskilda vägen till Sandviken Strömsunds Motorklubb Anskaffande av traktor, ombyggnad av sekretariatet m.m. (ytterligare bidrag) Sekretariat, sjukvårdsavd, belysning 24 Lidsjöbergs bygdegårdsförening Anskaffande av luftvärmepump Värmepump 25 Flåsjöns Fiskevårdsområdesförening Åtgärder för att bevara storrödingbeståndet i Flåsjön Hallvikens VA-anläggningar ek förening Anläggande av avloppsreningsanläggning nr 2 och 3 3 (6)

22 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål 27 Belopp Arbetsutskottets förslag Tullingsås Byförening Upprustning av skolan i Tullingsås Kommunstyrlsens beslut 28 Lillvikens Kvarn- och sågförening Upprustning av bastun vid kvarn- och sågplatsen i Lillviken Tjärnnäsets Vägsamfällighet, Öhn, Strömsund Upprustning av enskilda vägen och vändplan Svaninge samfällighetsförening Upprustning av vattenanläggning och vattenledningar i Svaningen Hemnäsets vägsamfällighet, Öhn, Strömsund Upprustning av Hemnäsets samfällighetsväg IFK Strömsund Anskaffande av ny hiss till Dunderhallen IFK Strömsund Anskaffande av skridskostöd, projektor, stobildsfilmduk och målburar IFK Strömsund Anskaffande av transportband och skovel till ismaskin i Dunderhallen Cruising Strömsund Anskaffande av tält, fällstolar och bord 4 (6)

23 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag Strömsunds Golfklubb Förbättring av golfanläggningen (ytterligare bidrag), rotorklippare och singelgreenklippare EFS Missionsförening, Strömsund Upprustning av EFS Missionshus (ytterligare bidrag) Kommunstyrlsens beslut Vattudalens båtklubb Upprustning av gamla flottningskajen i Strömsund Vattudalens båtklubb Införskaffande av begagnad servicebåt Vattudalens båtklubb Handikappanpassning av båthamnen vid brofästet i Strömsund (ytterligare bidrag) 41 Ulriksfors Idrotts- och Byförening Upprustning av Ulriksfors bystuga (ytterligare bidrag) Utrustning stolar, bord, projektor, högtalare m.m. 42 Strömsunds Folketshusförening Upprustning av Folkets Hus för att leva upp till livsmedels- Upprustning hanteringens normer av kök Lidsjöbergs bygdegårdsförening Ombyggnad av rörsystem samt anskaffande av varmvattenberedare till bygdegården 5 (6)

24 STRÖMSFONDERNA Nr Sökande/ändamål Belopp Arbetsutskottets förslag 44 Strömsunds Brukshundklubb Uppsättning av stängsel, uppförande av kurar samt Stängsel m.m. anskaffande av gräsklippare 45 Hillsands VA ek. förening Förbättring av vattenanläggningen i Hillsand Kommunstyrlsens beslut 46 Strömsunds kommun Anskaffande av bokbuss (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) Skoteralliansen i Strömsunds kommun Investeringar för att upprätthålla och förbättra kommunens skoterledsystem (ytterligare bidrag) (Ansökan även upptagen under Fjällsjö- och Frostvikenfonderna) Medel att fördela Näringslivsfonden (NLF) Övriga bygdemedel Summa (6)

25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Yttrande över betänkande SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg Utbildningsdepartementet har skickat rubricerade betänkande på remiss till bland annat Strömsunds kommun för yttrande senast den 9 maj Barn- och utbildningsförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen har upprättat ett gemensamt förslag till yttrande. Ärendet kommer att behandlas av barn-, kultur- och utbildningsnämnden den 14 april Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande avges i enlighet med förslag från barn- och utbildningsförvaltningen och framtids- och utvecklingsförvaltningen.

26 1 (4) Riktiga betyg är bättre än höga betyg Förslag till omprövning av betyg. Betänkande av Betygsprövningsutredningen. SOU 2010:96. Bakgrund Strömsunds kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet, särskilt vad gäller kostnadsberäkningar och uppskattningen av antalet betyg som kan komma att bli omprövade. Utredningen konstaterar att betygssättning är en form av myndighetsutövning där läraren ska sätta betyg på elevernas kunskaper i förhållande till kurs- och ämnesplanernas kunskapskrav. Betygen kan få en avgörande betydelse för elevens framtid. Det gäller särskilt när eleven ska söka sig till en utbildning i gymnasieskolan eller till högre utbildning. Betygen är vikiga för den enskilde eleven och ska därför vara så rättvisa och likvärdiga som möjligt. I den nya skollagen finns förändringar som syftar till att stärka rättvisan och likvärdigheten i betygssättningen i skolan. Rektors ansvar för betygssättningen har förtydligats. Rektor har det övergripande ansvaret för skolans pedagogiska verksamhet, vilket innefattar att bedömning och betygssättning ska ske i enlighet med de bestämmelser som finns. En bestämmelse har förts in i skollagen om elevens rätt till information om på vilka grunder betyget i en kurs eller ett ämne sätts. Det gäller i alla skolformer. Enligt kurs- och ämnesplanerna i Sverige är det enbart elevernas ämneskunskaper som ska ligga till grund för betygen. Det innebär att betygen ska vara ett objektivt mått på kunskap. Betygen ska också vara likvärdiga mellan lärare, skolor och över tid. Forskning visar att lärares betygssättningspraktik är en sammansatt praktik där en mängd olika faktorer kan spela in, t.ex. elevernas ickekognitiva förmågor. Utredningen menar att regeringens initiativ till nya kursplaner för grundskolan, nya ämnesplaner för gymnasieskolan och en ny skollag syftar bl.a. till att stärka kunskapsutvecklingen i skolan. Tydligare mål och kunskapskrav och tydligare regler om betygssättning bör enligt utredningen bidra till att betygen blir riktiga från början. I den nya skollagen finns också bestämmelser om att det ska ske systematiskt kvalitetsarbete på såväl huvudmanna- som skolnivå. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen ska nås.

27 2 (4) Utredningen har som utgångspunkt att betyg inte ska behöva omprövas men i realiteten kommer det att behövas menar utredningen. De totala kostnadsökningarna bedöms ligga mellan 200 och 300 miljoner kronor sannolikt närmare den högre nivån än den lägre. Utredningens förslag Utredningen ska enligt direktiven föreslå hur en rätt för elever att få sina betyg omprövade kan införas inom skolväsendet. Utredningen tolkar uppdraget som att den omprövning som utredningen ska föreslå ska göras av någon annan än den betygssättande läraren. Utredningen menar att det primära syftet med en möjlighet till omprövning av någon annan än den betygssättande läraren är att öka elevens rättssäkerhet. Syftet med omprövningen är att konstatera om betygssättningen är riktig, inte ett sätt att höja betyg. Utredningens förslag sammanfattas i nedanstående punkter. I skollagen finns en bestämmelse om att den lärare som har satt ett betyg ska ändra betyget om det är uppenbart oriktigt och om det kan ske snabbt och enkelt. Ändringen får inte leda till att betyget sänks. Det som i skollagen benämns ändring föreslås istället benämnas omprövning av lärare. En elev som har begärt omprövning av betyg ska kunna få det omprövat av rektorn om läraren inte ändrat betyget. Den granskning som rektorn kan göra av lärarens betygssättning ska benämnas omprövning av rektor. Om rektorn bedömer att betyget är oriktigt ska ett nytt betyg sättas av denne. I annat fall kvarstår det ursprungliga betyget. Ett nytt betyg kan dock inte bli lägre än det satta betyget. Rektorn ska kunna ompröva samtliga betyg i samtliga skolformer, utom terminsbetyg i grundskolan, särskolan och specialskolan. Betygsstegen B-F ska kunna omprövas av rektorn. Rektorn ska också kunna ompröva en lärares beslut att inte sätta betyg och ett betyg som satts efter särskild prövning. Kraven på lärarens dokumentation förtydligas. Ett tillägg i skollagen med en bestämmelse om lärares skyldighet att dokumentera elevernas kunskaper föreslås. Betygsunderlaget ska sparas i minst sex månader från den dag betyget sattes.

28 3 (4) Omprövning av ett betyg ska begäras av den elev betyget gäller. Även en minderårig elev ska ha rätt att begära omprövning av ett betyg. Elevens vårdnadshavare kan begära omprövning av ett betyg om eleven ger sitt samtycke. Begäran om omprövning av ett betyg ska ske senast tre veckor efter det att betyget sattes. Rektorn får besluta att en begäran om omprövning som kommit in senare ska behandlas om det finns synnerliga skäl. Elevens begäran om omprövning ska vara skriftlig och ange vilken ändring som begärs och skälen för begäran. Om det finns särskilda skäl ska begäran kunna göras muntligt. Lärare och rektorer ska handlägga omprövningar skyndsamt. Läraren ska motivera sitt beslut skriftligt om eleven begär det. Rektor ska motivera samtliga omprövningsbeslut skriftligt. De nu gällande reglerna för prövning innebär att en elev kan få sina kunskaper betygssatta genom att visa upp dem vid ett särskilt tillfälle. Det kan t.ex. vara elever som saknar betyg i ett ämne eller kurs eller vill försöka höja ett betyg. Utredningen föreslår att denna form av prövning ska finnas kvar och benämnas särskild prövning. En farhåga med omprövning som framförts till utredningen är att lärare i högre utsträckning kommer att bedöma det som är lätt mätbart, t.ex. resultat på prov med flervalsfrågor. Skälet anses bl.a. vara att läraren ska kunna bevisa att betygssättningen är riktig. Det finns, menar utredningen, inga belägg för att så kommer att ske, men risken kan finnas. Å andra sidan finns, menar utredningen, faktiska krav på undervisningen och betygssättningen i bl.a. skollagen och kurs- och ämnesplaner. Dessa ska läraren följa. Barn- och utbildningsförvaltningens samt framtids- och utvecklingsförvaltningens synpunkter Strömsunds kommun menar att möjligheten till omprövning av betyg är en viktig rättssäkerhetsfråga och är därför i grunden positiv till Betygsprövningsutredningens betänkande. Betygssättning är en myndighetsutövning och myndighetsbeslut ska kunna omprövas. Vi ser dock ett antal konsekvenser och svårigheter som bör beaktas i det fortsatta arbetet:

29 4 (4) Kostnadsökningar Utredningen uppskattar att varje omprövning motsvarar två timmars arbete för en lärare och en kvarts timmes arbete för en rektor vilket ger en uppskattad kostnad på ca 600 kronor per prövning. Vår uppfattning är att den uppskattade tidsåtgången för varje prövning bör vara en timmes arbete för rektor och två timmars arbete för en lärare. Det skulle betyda att varje prövning ger en uppskattad kostnad på 900 kronor. 2. Antal omprövade betyg Två alternativa scenarier för omprövningens omfattning presenteras i utredningen. Ett utgår från att ca en procent av alla betyg omprövas oavsett skolform och det andra bygger på det mönster som prövningar gjorda av elever som slutat gymnasieskolan visar. Vår bedömning är att det senare alternativet är det mest realistiska. 3. Organisation av omprövning Elevernas slutbetyg lämnas i juni. Begäran om omprövning av ett betyg ska ske tre veckor efter det att betyget sattes. Lärare och rektorer ska handlägga omprövningar skyndsamt vilket medför att skolan måste ha en beredskap så att det, med anledning av omprövningar, finns tillgång till ämneskunniga lärare under ferietid. Vår bedömning är det kan vara problematiskt för rektor att ha tillgång till erfarna och ämneskunniga lärare under ferietid. Det leder också till kostnadsökningar som inte är beaktade i utredningens betänkande.

30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag till livsmedelsbutiker för hemsändning av dagligvaror Kommunen lämnar bidrag till lanthandeln om de ombesörjer hemsändning till de kunder som har svårigheter att ta sig till butiken. Ett enkelt regelsystem är kopplat till möjligheterna att få bidrag: - Kunden ska bo minst 2 km från butiken - Kunden ska vara fast boende och enskild konsument - Bidrag ges för högst två försändelser per vecka Nuvarande bidragsbelopp, statsbidrag Sedan den 1 januari 2007 betalar kommunen 100 kronor per försändelse som bidrag för hemsändningen. Statsbidrag kan utgå för ett högsta bidragsbelopp om 120 kronor. Ekonomi, utveckling Kommunen hade för år 2010 budgeterat en kostnad, statsbidrag avräknat, om kronor. Utfallet blev ca kronor lägre. Detta beskriver också kortfattat utvecklingen för denna service i glesbygd. Den kundkrets i glesbygd som behöver och beställer hemsändning av dagligvaror blir överlag allt mindre. De större butikerna i kommunen tillhandahåller inte längre denna service. De anser att bidraget inte täcker deras särkostnader i form av att efter beställning plocka ihop och paketera de beställda varorna. Förslag om höjt bidragsbelopp Mot bakgrund av att nuvarande bidragsbelopp varit oförändrat 100 kronor under fyra år föreslår utredningschefen att beloppet höjs till 120 kronor gällande från den 1 augusti Sannolikt kan höjningen rymmas inom nuvarande budgetram.

31 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Beloppet för hemsändning av dagligvaror höjs till 120 kronor gällande från den 1 augusti 2011.

32 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Trafikbeställning 2012 Förändrat trafikår Årligen ska kommunen till Länstrafiken AB lämna sin trafikbeställning för kommande trafikår. En nyhet från i år och framöver är att trafikåret nu gäller från ca 10 december och ett år framåt. Tidigare omfattade trafikåret tiden från ca 15 juni och ett år framåt. Tidtabellerna fastställs för trafikåret. Anledningen till förändrat trafikår är en anpassning till järnvägstrafikens trafikår och tidtabeller. Vad ingår i de årliga trafikbeställningarna Kommunens trafikskyldighet regleras i länets konsortialavtal för kollektivtrafik. Kommunen har ett nettokostnadsansvar för reguljär busstrafik och anropsstyrd trafik som går inom kommunens gränser. Kostnadsansvaret inkluderar också viss annan trafik inom länet. Utredningschefen har i en skrivelse den 29 mars 2011 redogjort för reguljär busstrafik och anropsstyrd trafik, budget och bokslut 2010 m.m. Sammanfattning Kostnaden 2012 för nuvarande trafikutbud, inkluderande väntsalarna, beräknas öka med ca kronor, mer än vad som är budgeterat för år 2011, kronor. En utökning av utbudet enligt i skrivelsen redovisade önskemål kan kräva en budgetförstärkning med ytterligare kronor. För att klara 2011 års budgetram finns inget utrymme för ett utökat trafikutbud. Dessutom måste nuvarande utbud reduceras med ca kronor. Det kan med ett mindre bra exempel bli möjligt genom att säga upp hela utbudet av anropstrafik.

33 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Utredningschefens förslag till beslut Strömsunds kommun beställer nuvarande trafikutbud, reguljär busstrafik och anropsstyrd trafik, för trafikåret Budgeten för länstrafik förstärks 2012 med kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Strömsunds kommun beställer nuvarande trafikutbud, reguljär busstrafik och anropsstyrd trafik, för trafikåret Förslaget om att budgeten för länstrafik förstärks 2012 med kronor överlämnas till budgetberedningen.

34 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förbundsordning för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Ny förbundsordning har upprättats för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Upprättat förslag till förbundsordning antas.

35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Årsredovisning 2010 för direktionen i Partnerskap Inland Akademi Norr Årsredovisningen 2010 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr fastställdes av direktionen den 25 februari Eftersom Partnerskap Inland Akademi Norr är ett kommunalförbund med direktion så ska frågan om ansvarsfrihet prövas i varje medlemskommuns fullmäktige. Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Årsredovisningen godkänns.

36 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Budget år 2012 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr Direktionen har upprättat ett budgetförslag för år Förslaget innebär att kommunernas medlemsavgift för kommande år reduceras med 50 % i jämförelse med den tidigare avgiften. För Strömsunds kommun innebär det att avgiften för år 2012 blir kronor. Kommunerna har möjlighet att yttra sig angående den föreslagna budgeten. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1 Strömsunds kommun har ingen erinran mot föreslagen budget. 2 Medel finns avsatta i budgeten för framtids- och utvecklingsförvaltningen.

37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Antagande av gemensam folkhälsopolicy för Jämtlands län Styrelsen för Regionförbundet Jämtlands län har den 24 februari 2011 antagit den länsgemensamma folkhälsopolicyn och skickar den till länets kommuner för antagande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Upprättat förslag till policy antas.

38 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag till marknadsföring av Dundermarknaden IFK Strömsund anhåller i en skrivelse inkommen den 14 mars 2011 om bidrag med kronor för marknadsföring av Dundermarknaden. Arbetsutskottets beslut Ansökan om bidrag avslås med hänvisning till antagna riktlinjer för stöd, marknadsföring och sponsring. Beslutsexpediering IFK Strömsund

39 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Försäljning av mark - fastställande av priser Kommunfullmäktige beslutade den 10 juni 2009 att till teknik- och serviceförvaltningen delegera beslutanderätten om försäljning av tomter/fastigheter till fastställda priser. För att delegeringen ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt begär teknikoch serviceförvaltningen hos kommunstyrelsen om fastställande av priser på tomtmarker inom kommunen. För närvarande finns det inte några aktuella fastställda priser vid försäljning av tomter utan dessa har beslutats av kommunstyrelsen från fall till fall. Teknik- och serviceförvaltningen anhöll därför om att markpriser skulle fastställas. Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2010, 122, att återremittera ärendet med uppdrag till teknik- och serviceförvaltningen att komma med förslag till markpriser där hänsyn tas till attraktionskraft, strandnära läge och taxeringsvärde samt att undersöka vilka riktlinjer andra jämförbara kommuner tillämpar. Teknik- och serviceförvaltningen har den 28 mars 2011 återkommit med ett förslag till markpriser. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Markpriser fastställs enligt bilaga.

40 Försäljning av mark Försäljning av mark skall baseras utifrån fastighetens yta, läge samt ort, enligt följande riktpriser. Försäljning av s.k. tomtmark (avstyckad) inom detaljplanelagt område fastställs enligt följande och gäller inklusive kostnad för fastighetsbildning. Strömsund Övriga orter 20 kr/kvm 15 kr/kvm Försäljning av avstyckad mark utom detaljplanelagt område fastställs enligt följande och gäller inklusive kostnad för fastighetsbildning. Samtliga orter 8 kr/kvm Försäljning av ej avstyckad mark utom/inom detaljplanelagt område fastställs enligt följande och gäller exklusive kostnad för fastighetsbildning. Samtliga orter 4 kr/kvm Lagfartskostnaden bekostas av köparen vid samtliga förvärv. Priserna avser mark som ligger inom ett markområde som inte avviker från normal tomtmark dvs. inte har något större skogligt värde eller läge som inte kan anses marknadsmässigt värderas högre. Försäljning av mark som avviker från normal tomtmark samt marker som belastas av servitut, nyttjanderätter eller som har ett läge som bedöms påverka nyttjande av fastigheten skall anses som avvikelser från riktpriser och skall beslutas av kommunstyrelsen. Priser vid försäljning av mark för handels- och industriändamål fastställs i respektive ärende och beslutas av kommunstyrelsen. Priserna justeras enligt konsumentprisindex (totalindex) 305,57 för oktober Basmånad är oktober Index regleras en gång per år med början den 31 december 2012.

41 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Bidrag till Städa Sverige-kampanjen Kommunen har fått en förfrågan om att stödja Städa Sverige, som innebär ett aktivt engagemang för ett renare och tryggare Sverige. Stödet går främst till att få det renare längs våra vägar. Kostnaden för ett paket är kronor. Till detta kommer kostnader för osorterat avfall enligt följande taxa: kronor/ton exkl. moms kronor/ton inkl. moms 925 kronor/m3 inkl. moms Yttranden har kommit in från Strömsund Turism, miljö- och byggavdelningen, teknik- och serviceförvaltningen samt AVA-enheten. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun deltar ej i kampanjen. Beslutsexpediering Städa Sverige-kampanjen

42 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Tillämpning av konkurrensprogram Bakgrund Kommunen har ett konkurrensprogram som är antaget av kommunfullmäktige den 27 april 2005, 24. Till detta finns det Handlingsplan och tillämpningsanvisningar för kommunens konkurrensprogram som är antaget av kommunstyrelsen den 7 januari 2007, 15. I konkurrensprogrammet anges även att: Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för konkurrensfrågor i kommunen och skall svara för tillämpningsanvisningar och tolkningar av programmet. Styrelsen svarar också för att genomförande av programmet samordnas ur ekonomisk och personalpolitisk synvinkel. Ärendet Sedan ett antal år bedrivs särskilt boende i Hoting av annan utförare än kommunen. Avtalet löper ut vid den 31 december 2011 och kan ej förlängas. Då konkurrensprogrammet inte innehåller några skrivningar kring hantering av återtagande eller då avtal löper ut bör således kommunstyrelsen utifrån sitt övergripande ansvar svara för tillämpningsanvisningar och tolkningar av programmet. Ett av de främsta motiven till kommunal drift som redovisats är de ökande möjligheterna att skapa heltidstjänster genom att personal flexibelt kan nyttjas i såväl boende som i hemtjänst. Yrkanden * Karin Stierna (c) yrkar att socialnämnden får i uppdrag att fortsätta konkurrensutsätta verksamheten på särskilt boende i Hoting. * Gudrun Hansson (s) yrkar att kommunstyrelsen överlåter åt socialnämnden att välja driftsform för särskilt boende i Hotingsområdet.

43 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner bifall till eget yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen överlåter åt socialnämnden att välja driftsform för särskilt boende i Hotingsområdet. Reservationer Karin Stierna (c) och Jan-Olof Andersson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stiernas yrkande.

44 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Förvärv av fastigheten Strömsund Hammerdal 4:52 Lillkiosken Bakgrund Företaget gick i konkurs för några år sedan och fastigheten bedöms nu utgöra en stor fara för allmänheten eftersom rasrisk föreligger. Trots läget nära väg E 45 anses detta inte vara en fråga för trafikverket. Ej heller räddningstjänsten har något ansvar för situationen i dagsläget. Miljö- och byggnämnden har den 29 juli 2010 lämnat förelägganden om upprustning men konkursboet har uppgett att man inte har möjligheter att utföra detta. Den bedömning som gjorts om fastigheten är att den med hänsyn till sitt skick bör rivas. Det finns för övrigt ingen brist på affärslokaler i Hammerdal. Om kommunen tar över fastigheten i syfte att riva densamma är det viktigt att peka på att detta är ett exceptionellt fall eftersom fastigheten ligger mycket nära gång- och cykelbanan och därigenom nära väg E 45. Därför är detta att anse som ett undantagsfall i hur kommunen avser hantera fastigheter som det kan finnas synpunkter på. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2010 att arbetsutskottet får delegation att fatta beslut i ärendet när erforderligt beslutsunderlag finns. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 november 2010, 241, att ge kommunchefen i uppdrag att föra en dialog med fordringsägarna om avskrivning av skulder innan ett eventuellt övertagande av fastigheten. Kommunchefen har därefter utrett ärendet. Fortsatt arbete Kontakt har tagits med kreditgivarna som medger frisläppande av pant dvs. att de fordringar som finns i dag med fastigheten som säkerhet förs över på de som står som ägare av handelsbolaget.

45 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Konkursen är avslutad. Möte med fastighetsägaren har skett och han är villig att sälja till kommunen. Medel har reserverats för rivning. Köpebrev har upprättats. Arbetsutskottets beslut 1 Strömsunds kommun köper fastigheten Strömsund Hammerdal 4:52 för 1 krona. 2 Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att riva fastigheten.

46 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Projektidé Åter till arbete Den bärande idén med projektet är att sysselsättning, arbete, föräldraledighet eller utbildning utifrån var och ens förmåga är den normala aktiviteten för alla vuxna i Strömsunds kommun. Bakgrund Inom en snar framtid ökar behovet av arbetskraft med hänsyn till kommande pensionsavgångar. Prognoserna pekar på att antalet nyutexaminerade från gymnasiet och högskolan inte räcker till för att fylla alla behov. Det finns också grupper som av olika skäl i dag har en begränsad arbetsförmåga. Dessa kan finnas inom kommunens arbetsmarknadsenhet (Flata Fix), omsorgen eller Samhall. En del kan finnas i Arbetsförmedlingens eller Försäkringskassans system. En del kan dessutom stå helt utanför olika system. Kommunchefen redovisar vid sammanträdet förslag på mål, organisation, aktiviteter och verksamheter för projektet Åter till arbete. Arbetsutskottets beslut Kommunchefen får fortsatt uppdrag att utreda ärendet vidare. Beslutsexpediering Kommunchefen

47 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Nominering av ledamot till styrelsen för föreningen BioFuel Region och BFR AB Strömsunds kommun har erbjudits att komma in med nomineringar till styrelsen för föreningen BioFuel Region och BFR AB. Arbetsutskottets beslut Strömsunds kommun nominerar Daniel Perfect, VD i Strömsunds Utveclingsbolag AB. Beslutsexpediering Daniel Perfect Föreningen BioFuel Region

48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Budgetuppföljning per den 31 mars 2011 Kommunledningsförvaltningen /ekonomi redovisar resultatet av verksamheternas budgetuppföljning per den 31 mars Bilaga

49 BOKSLUTSPROGNOS 2, 2011 Boksluts- Bokslutsprognos 2 prognos 1 (mars 2011) (febr 2011) Revision 0 0 Kommunstyrelse Kommunstyrelse, kommunfullmäktige 0 0 Teknik- och serviceförvaltning 0 0 (exkl fastighetsförvaltning och affärsverksamhet) Fastighetsförvaltning 0 0 Affärsverksamhet AVA; Avfall Vatten och avlopp Strömsund Turism 0 0 Kommunledningsförvaltning 0 0 Framtids- och utvecklingsförvaltning Miljö- och byggnämnd 1 48 Barn, kultur- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsförvaltning Kultur och fritid Socialnämnd Socialnämnd Vård- och socialförvaltning varav utbetalda försörjningsstöd och ek.bistånd Närvårdsnämnd (avser 100 %) Överförmyndaren 0 0 Nettounderskott verksamheterna KF:s pott för balanskrav Totalt nettounderskott verksamheterna

50 Kommunstyrelsens arbetsutskott Delgivningar Dnr ) Lägesrapport från Gaaltije, Östersund, över projektet Frostviken - samebyarnas utveckling, turism och lokal förvaltning. Dnr ) Region Västerbotten har den 22 mars 2011 beslutat att avslå Strömsunds kommuns ansökan om projektmedel med kronor till projektet Blåsjövägen. Dnr ) Inbjudan till the City of Irkutsk att besöka Strömsunds kommun under tiden april Dnr ) Beslut den 28 februari 2011 över ledamöter som utsetts i Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Mellersta Norrland. Dnr ) Bergsstaten, Luleå, har den 22 februari 2011 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Bellviksberg nr 1001 t.o.m. den 23 september Dnr ) Bergsstaten, Luleå, har den 7 mars 2011 beslutat att bevilja Boliden Mineral AB förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Tåsjö nr 1002 t.o.m. den 8 september 2011.

51 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Dnr ) Skrivelse mars 2011 från miljöminister Andreas Carlgren med anledning av att det i år är FN:s internationella skogsår. Dnr ) Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna, har den 14 mars 2011 beslutat att meddela E.ON Elnät Sverige AB nätkoncession för linje med rätt att bygga och använda en 130 kv luftledning mellan Hoting och Strömsund. Dnr ) Studentkåsan, Östersund, har i en skrivelse inkommen den 15 februari 2011 anhållit om bidrag med kronor till studentavslutningen vid Rådhustrappan den 1 juni Framtids- och utvecklingsförvaltningen har den 6 mars 2011 meddelat Studentkåsan att man inte har möjlighet att lämna något bidrag. Dnr ) Kommunals rapport Alla andra hämtar tidigt en undersökning av öppettider och tider för lämning och hämtning på förskolor. Dnr ) Marcus Strand, Strömsund, har begärt laglighetsprövning av att Strömsunds kommun överlåtit skoltransporter och verksamhetstransporter till Länstrafiken i Jämtland AB. Förvaltningsrätten i Härnösand har den 1 mars 2011 beslutat att avvisa överklagandet eftersom det inte finns något överklagningsbart beslut. Dnr ) Skrivelse den 17 mars 2011 från Mitt-Skandinaviska Regionprojektet angående förslag till anpassad struktur för Samverkan inom projektets område vad avser korttidsplatser.

52 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. Dnr ) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 21 mars 2011 beslutat att följande skoterleder inom Frostvikens regleringsområde under våren 2011 ska vara öppna för trafik fram t.o.m. den 2 maj: 1 Yttre Långvattnet Flyberg sjön Stor-Jougdan 2 Flyberg Hovde Stor-Sjouten Härbergsdalen Sielkentjakkstugan Friningen Saljaren Ullersjön Ankarede Dnr ) Länsstyrelsen Jämtlands län har den 25 mars 2011 beslutat att tillåta körning med snöskoter längs en färdled som går från ledterminalen vid östra änden av sjön Dunnervattnet och västerut via Munsvattnet med anslutning till befintlig skoterled vid Lillvattnet ca 10 km norr om Munsvattnet. Färdleden är tillåten för trafik t.o.m. den 10 april Om leden medför störning på renskötseln kan Länsstyrelsen komma att stänga leden före detta datum. 15) Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting: 2011:08 Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område överenskommelse för 2011 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2011:10 Sotningsindex :11 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 13 om en arbetsledare genom vissa uttalanden och en teckning utsatt två arbetstagare för dels diskriminering i form av etniska trakasserier, trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier, dels repressalier 16) Sveriges Kommuners och Landstings rapport Samhällsbyggande för klimatet kommuner och landsting visar vägen

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare Kommunstyrelsen 2011-05-03 Blad 1 (29) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-14.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 24 augusti 2010, klockan 08.00, i sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund. Kl. 08.00-09.00 Kl. 09.00-09.30 Kl. 09.30-10.00 VD, ordförande

Läs mer

Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till omprövning av betyg

Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till omprövning av betyg UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-02-24 Handläggare: Christina Lenander Telefon: 08-508 33 001 Till Utbildningsnämnden 2011-03-17 Riktiga betyg är bättre än höga betyg förslag till

Läs mer

Ansökningarna skickas på remiss till föreningar, partier m.fl. Förslag på prioriteringar har kommit in.

Ansökningarna skickas på remiss till föreningar, partier m.fl. Förslag på prioriteringar har kommit in. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-19 23 113 2015.160 048 Bidrag av bygdeavgiftsmedel Länsstyrelsen Jämtlands län anhåller i en skrivelse den 8 april

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 2 september V 37 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 14 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 14 september,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-09-19 Blad 1 (15) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, kl. 11.00-15.00 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Karin Stierna (c) Lars Andreasson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering

Bilaga 1 (Sid 9-10) 1 Upprop. 2 Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid och plats för protokollets justering 2 Plats och tid för sammanträde Onsdagen den 16 juni 2010, klockan 13.00, i Virveln på Folkets Hus, Strömsund OBS! Sammanträdet kommer att kunna följas på webb-tv via kommunens hemsida www.stromsund.se.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-04-11 81 (92) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 11 april 2011, kl 14.00 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 26 januari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar till Sammanträde Kommunstyrelsen Februari 2 Tisdag 2010 Se nästa sida! Utdelningsadress Postnummer Ortsnamn ontorsadress

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-21 Blad 1 (19)

Sammanträdesdatum 2015-01-21 Blad 1 (19) Barn-, kultur- och utbildningsnämnden 2015-01-21 Blad 1 (19) Plats och tid Folkets Hus Strömsund, sammanträdesrum Grelsgård kl 8.30-14.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Maud Fortuna

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-06-01 1 (20) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 8.15-14.30 Beslutande Lennart Oscarsson (s), ordförande Anette Bergqvist (s) Britt-Inger Roos

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22

s Sammanträdesdatum Stig Willman, sekreterare Margareta Grundström, del av 22 Lars Rönnestrand, del av 22 s Barn- och utbildningsnämnden 2006-04-25 Blad 1 (23) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum 1, kl 10.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Annie-Gerd Nyholm (s) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2010-11-30 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 Beslutande Bengt Bergqvist (s), ordförande Bernt Söderman (c) Susanne Hansson (s), tjg ersättare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010

Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Antal 85 Utsändningdag Tisdagen den 23 februari 2010 Kallelse/Underrättelse Handlingar Mars 2 till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 2010 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 2 mars 2010,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (9) Kerstin sjöberg (v), ej tjg ersättare Barbro Blom, närvårdschef Stig Willman, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Sammanträdesdatum Blad 1 (9) 2011-11-17 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl. 10.00-15.00 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande, 34-38 Bengt

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-04-29 Blad 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.00-17.15 Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare

Sammanträdesdatum. Emma-Britt Nilsson (PRO) tjänstg ersättare - Kommunala pensionärsrådet 2010-09-07 Blad 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Almen kl 10.00-12.00 Beslutande Lars Edin (fp) ordförande Yngve Johansson (s) Inga-Brith Nilsson (c) Anna-Lisa Palmqvist (PRO)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

REMISSVAR. Kultur & Utbildning. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet - RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG SOU 2010:96.

REMISSVAR. Kultur & Utbildning. Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet - RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG SOU 2010:96. Kultur & Utbildning Bilaga 25/11 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lisbeth Åhlund 2011-04-26 KN-KUS11-147 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet REMISSVAR - RIKTIGA BETYG ÄR BÄTTRE ÄN HÖGA BETYG

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP)

PROTOKOLL. Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson (S) Kristoffer Hansson (MP) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-08:40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Sören Görgård (C) Harald Noréus (L) Markus Evensson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (6) Anders Heimdahl, närvårdschef Anders Andersson, kommunchef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (6) 2010-01-22 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-12.15 ande Övriga närvarande Bengt Bergqvist (s), ordförande Jan-Olof Andersson (m) Gun-Marie Axelsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tillgänglighetsrådet 2014-05-19 Blad 1 (8) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, kl. 09.00 11.35 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Björn Bloom (s) Jan-Olof Olofsson (m) Inez Krånglin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 63 Utsändningsdag: Torsdag den 31 oktober 2013 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 13 November Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 13 november

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-04-10

Sammanträdesdatum 2006-04-10 Gemensam nämnd för SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-04-10 Blad 1 (11) Plats och tid Forsgården, Gäddede, kl 10.00-14.45 Beslutande Ardis Lindman (s), ordförande Gunnar Geijer (c) Bojan Edfors (s) Mikael Stedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-05-02 Blad 1 (35) Plats och tid Almen, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-14.35 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta Guldbrandsson

Läs mer