Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övervakningskommittén 1(22) för landsbygdsprogrammet"

Transkript

1 1(22) Övervakningskommittén 1(22) 5 oktober 2012 Lägesrapport per den 30 juni 2012 Highlights Totalt utbetalt mnkr sedan programstart mnkr utbetalt januari-juni procent beviljat av totala budgeten Ersättningsformen extra djuromsorg för suggor går långt över förväntan 582 mnkr beviljat stöd till bredband t.o.m Jordbruksverket Vallgatan Jönköping

2 Övervakningskommittén (22) 2(22) I denna rapport ges en kortfattad information om läget i genomförandet av landsbygdsprogrammet per den 30 juni De siffror som redovisas i denna rapport baseras på programändring nr 9. I rapporten har vi, förutom den sedvanliga statistiken, även lagt in mer detaljrik information om bredband (bilaga 3) och axel 2 (bilaga 4) Fortsatt positiv utbetalningstakt Under perioden januari-juni 2012 har Jordbruksverket betalat ut mnkr. Detta innebär en ökning med 9 procent i förhållande till samma period förra året då mnkr betalades ut. För ett detaljerat diagram över utbetalningsläget för samtliga åtgärder se bilaga 1. Diagrammet nedan visar utvecklingen för utbetalt stödbelopp per kvartal (utbetalt), totalt utbetalt belopp per kvartal (totalt) samt estimerat målvärde 1 för totalt utbetalt belopp för perioden Q2. 1 Uträkningsformel för estimerat målvärde för totalt utbetalt belopp; (Programbudget för åtgärd 212/214 * (år x/7 år)) + (Programbudget för LB-stöd inkl TA * (år x/9 år)). Estimerat målvärde för , x = år 5,5) = ( mnkr x (år 5,5/7 år)) + ( mnkr x (år 5,25/9 år)) = mnkr.

3 Övervakningskommittén (22) 3(22) Programbudget, beviljat och utbetalt stöd I detta avsnitt redovisas en översikt för beviljat och utbetalt belopp i relation till programbudgeten i respektive axel samt en summering av programbudgeten för perioden Q2 i procent och i miljoner kr, ackumulerat till och med 30 juni I bilaga 2 finns motsvarande diagram uppdelat per åtgärd. Tabell 1. AXEL 1 AXEL 2 AXEL 3 AXEL 4 TA Totalt Programbudget Beviljat Utbetalt Utveckling i axel 1,3 och 4 Det estimerade målvärdet för beviljat stöd är t.o.m Q2 ca 78 procent. 2 Enligt diagram 3 var 77 procent av programbudgeten beviljad vid årets slut, vilket motsvarar mnkr av programbudgeten. Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet har en utnyttjandegrad (beviljade medel i relation till budget) på över 80% och i vissa fall över 100 procent, se tabellen nedan. 2 5,5 år/7 år = ca 78

4 Övervakningskommittén (22) 4(22) Tabell. 2 Åtgärder över 80 procent utnyttjandegrad t.o.m. juni 2012 Beviljat Informationsinsatser Leader 108% Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet 104% Förnyelse och utveckling av byar 103% Samarbete om nya produkter mm. 96% Diversifiering och livskvalitet 91% Yrkesutbildning o information, jord o skog 91% Främjande av turismverksamhet 88% Utbildning och information 88% Modernisering av jordbruksföretag 87% Stöd för jordbruk i mindre gynnade områden 87 % Drift och genomförande 80 % Etablering av mikroföretag 80 % Under första halvan av 2012 betalades 521 mnkr ut i axel 1 och 283 mnkr ut i axel 3. De största utbetalningarna i axel 1, i förhållande till budgeten i varje åtgärd, gjordes i modernisering av jordbruksföretag, högre värde i jord- och skogsbruksproduktion och samarbete om nya produkter m.m. Totalt svarade dessa åtgärder för 376 mnkr av 521 mnkr utbetalade i axel 1. I axel 3 var det framför allt åtgärderna enligt nedanstående tabell (tabell 4) som hade störst andel av respektive budget utbetald under halvåret, totalt 146 av 283 mnkr. Tabell 3. Axel 1 Utbetalt i % av budget janjuni Modernisering av jordbruksföretag 11 % Högre värde i jord- och skogsbruksprod. 10 % Samarbete om nya produkter m.m. 9 % Tabell 4. Axel 3 Utbetalt i % av budget janjuni Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet 11 % Etablering av mikroföretag 9 % Främjande av turismverksamhet 8 % Förnyelse och utveckling av byar 8 %

5 Övervakningskommittén (22) 5(22) Utbetalningarna i axel 4 fortsätter att visa en positiv trend om man ser till utbetalda pengar per kvartal. Medan 72 mnkr i genomsnitt betalades ut per kvartal under 2011 är motsvarande siffra för första halvan av det här året 85 mnkr mnkr/4 kvartal = 72 mnkr, 170 mnkr/2 kvartal = 85 mnkr

6 Övervakningskommittén (22) 6(22) Ansökningsläget för vissa ersättningsformer i mindre gynnande områden (212) och för miljövänligt jordbruk (214) inom axel 2. Diagrammet nedan visar ansökningsläget för perioden samt prognos för 2012 i förhållande till uppsatta mål. Siffrorna baseras på ett uttag i september 2012 och har en högre säkerhet än i maj 2012 eftersom handläggningen kommit längre. Ersättningsformerna kompensationsbidrag och extensiv vallodling har sedan programstarten visat en god anslutning i förhållande till uppsatta mål. Däremot kan en något negativ utveckling identiferas för dessa två ansökningsformer vad gäller prognos om utfall för Utvecklingen kan bero på justeringar i handläggningsprocessen. Miljöskyddsåtgärder har stängs för nyanslutningar fr.o.m vilket förklarar den lågra siffran för prognos om utfall för Ersättningsformen natur och kulturmiljöer visar en fortsatt minskad anslutning vilket delvis beror på blockinventeringen. Betesmarker och slåtterängar har en god anslutning till målvärdet men trenden visar en fallande utveckling de senaste åren.

7 Övervakningskommittén (22) 7(22) Bilaga 1

8 Övervakningskommittén (22) 8(22) Bilaga 2

9 Övervakningskommittén (22) 9(22) Bilaga 3. Bredband Stöd till bredband I denna bilaga redovisas beslut om stöd till bredband, dels de projekt som finansieras via Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) dels de projekt som får stöd från övriga delar av åtgärd 321. I underlaget ingår alla typer av stöd till bredband, det kan exempelvis handla om förstudier, samordning och koordinering av insatser. Jordbruksverket har exempelvis beviljat stöd till projekt för att hitta en gemensam modell för bredbandsutbyggnad i glesbygd samt ett projekt som tog fram en vägledning om hur man kan gå tillväga för att genomföra investeringsprojekt. Inom EERP finns endast investeringsprojekt. Det görs också en redovisning av ansökningsläget samt beslutade avslag. Den redovisningen är inte fördelad på de olika budgetarna inom åtgärd 321 och kan också innehålla ansökningar om stöd till andra projekt än bredband. Med beviljat stöd avses stöd inklusive annan offentlig medfinansiering t.o.m Resultat hittills Fram till och med september 2012 har resultat för 54 avslutade bredbandsprojekt registrerats. Av dessa finns 22 avslutade projekt inom ramen för återhämtningsplanen (EERP) och 32 avslutade projekt inom ordinarie åtgärd 321. Totala redovisade kostnader (exklusive ideellt arbete) för dessa 54 projekt är 48 mnkr och totalt offentligt stöd uppgår till 31 mnkr. Stödet har resulterat i att cirka 2100 hushåll med ungefär 5000 personer har fått tillgång till bredband. Det beviljade stödet per hushåll är för dessa avslutade projekt knappt kr per hushåll. Dessa siffror kan komma att ändras varefter antalet avslutade projekt ökar. Projekt som beviljades stöd under 2012 är betydligt större än de som beviljades stöd under tidigare år. Som framgår av redovisningen nedan har det beviljats stöd till 333 projekt och andelen avslutade projekt uppgår därmed endast till 16 procent av beviljade projekt Redovisning av besluts och ansökningsläget I nedanstående avsnitt redovisas den regionala fördelningen av beviljade stöd.

10 Övervakningskommittén (22) 10(22) Tabell 1. Åtgärd 321, bredbandsstöd via Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) Myndighet Budget, tkr Beviljat stöd, tkr Kvar av budget, tkr Beslutat av budget % Antal beviljade stöd Blekinge län % 1 Dalarnas län % 5 Gotlands län % 3 Gävleborgs län % 4 Hallands län % 5 Jämtlands län % 10 Jönköpings län % 2 Kalmar län % 4 Kronobergs län % 15 Norrbottens län % 2 Sametinget % 1 Skåne län % 2 Stockholms län % 0 Södermanlands län % 2 Uppsala län % 1 Värmlands län % 3 Västerbottens län % 6 Västernorrlands län % 3 Västmanlands län % 2 Västra Götalands län % 3 Örebro län % 36 Östergötlands län % 6 Totalsumma % 116 Diagram 1. Beviljat stöd till bredband via återhämtningsplanen (EERP)

11 Övervakningskommittén (22) 11(22) I tabell 1 och diagram 1 redovisas det särskilda bredbandsstöd som infördes i landsbygdsprogrammet Stödet finansieras till 75 procent av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen (EERP) samt 25 procent via annan offentligt medfinansiering än de anslag som Jordbruksverket förfogar över. I huvudsak är det PTS som står för denna medfinansiering. Budgeten är 253 mnkr (omräknad från euro till en kurs om 9 kr). Hälften av pengarna fördelades till länsstyrelserna enligt samma fördelningsprincip som gällde för hela Axel 3 och den andra halvan hanterades via ett avropssystem. Detta medförde att Örebro län fick en betydande andel av budgeten vilket tydligt framgår av tabell och diagram. Hittills beviljat stöd uppgår till 215 mnkr. Återstår att besluta om 38 mnkr. Flertalet av länsstyrelserna har högt utnyttjande och endast mindre belopp kvar av sin budget. Dessa medel kan inte kombineras med pengar ur den ordinarie budgeten varför en omfördelning torde behöva göras för att inte låsa fast små budgetposter. Hittills har det beviljats stöd till 116 projekt vilket är ungefär hälften av det antal som bedömdes när stödet infördes. Detta beror på att projekten blivit större och att andelen eget arbete ser ut att bli lägre än vad som antogs 2009 när målberäkningarna gjordes inför programändringen. Stödet beräknades då bli cirka 1 mnkr/projekt vilket utgick från antagandet att föreningarnas egna ideella arbete skulle stå för en stor del. Beviljade projekt under pekar mot närmare 2 mnkr/projekt. Det kan dock vara så att det egna arbete, som åtminstone en del byalag/bredbandsföreningar utför, inte framgår av de redovisningar som görs i stödsystemet. Förekomsten av eget arbete kommer emellertid att följas upp i de slutrapporter som kommer in när projekten avslutas.

12 Övervakningskommittén (22) 12(22) Tabell 2. Åtgärd 321, stöd till bredband samt andra projekt, exklusive EERP Budget 321, inkl omfördelningar och tillförda pengar 2011, tkr Andel av budget Kvar av beviljat till budget, tkr* bredband Andel av budget beviljat till annat än bredband Antal beviljade stöd till bredband Beviljat till annat Totalt budgetutnyttjande Beviljat totalt 321 än bredband inom Beviljat Myndighet exkl EERP, tkr 321, tkr bredband, tkr åtgärd 321 Blekinge län % 5% 84% 10 Dalarnas län % 64% 67% 1 Gotlands län % 3% 16% 6 Gävleborgs län % 12% 119% 30 Hallands län % 13% 27% 4 Jämtlands län % 4% 12% 6 Jönköpings län % 14% 68% 7 Kalmar län % 42% 43% 2 Kronobergs län % 9% 117% 22 Norrbottens län % 19% 22% 2 Sametinget % 0% 20% 1 Skåne län % 11% 63% 20 Stockholms län % 4% 44% 3 Södermanlands län % 0% 57% 8 Uppsala län % 31% 42% 3 Värmlands län % 19% 87% 17 Västerbottens län % 24% 40% 3 Västernorrlands län % 37% 134% 6 Västmanlands län % 19% 28% 2 Västra Götalands län % 22% 108% 42 Örebro län % 6% 36% 6 Östergötlands län % 8% 136% 12 Summa Lst och SAT % 17% 70% 215 Jordbruksverket % 61% 70% 2 Totalsumma % 18% 70% 217 */Budgetöverskridande beror på att vissa län har fått mer medfinansiering från PTS än länets andel av den fördelade budgeten inom landsbygdsprogrammet. Detta kommer att justeras under kommande år i den tilldelning som görs av PTS.

13 Övervakningskommittén (22) 13(22) Diagram 2. Beviljat stöd till bredband, exklusive EERP Tabell 2 och diagram 2 visar övriga delar av åtgärd 321, dvs. exklusive EERP. Åtgärdens budget var vid programstarten 189 mnkr. Efterfrågan på stöd till bredband blev betydligt högre än vad som kunde beviljas inom EERP-budgeten. Jordbruksverket förstärkte därför under våren 2011 budgeten med 40 mnkr från budgetreserven för axel 3. Länsstyrelserna har också omfördelat betydande belopp från andra åtgärder inom axel 3. Budgeten utökades med ytterligare 375 mnkr genom programändringen hösten 2011 och riksdagens beslut om budgetpropositionen för När dessa pengar fördelades mellan myndigheterna gjordes vissa justeringar i fördelningsnycklarna, bl.a. togs hänsyn till bredbandstatistik från PTS samt ansökningsläget på länen. Fördelningen gjordes i samråd med företrädare för länsstyrelserna och PTS. Budgeten för denna del av åtgärden uppgår nu till nästan 703 mnkr. Inom åtgärden kan det beslutas om stöd till andra projekt än bredband, 125 mnkr (18 %) av budgeten har gått till andra projekt än bredband. Det handlar till stor del om service såsom drivmedel på landsbygden, lanthandel och liknande men det förekommer också projekt för färskvattenförsörjning.

14 Övervakningskommittén (22) 14(22) Beviljat stöd till bredband uppgår till 368 mnkr (52 %) tillgänglig budget. Som framgår av kolumnen Kvar av budget, tkr är det några län som överskridit sina budgetar. Detta beror på att dessa län har fått en större tilldelning från PTS än deras del av fördelningen. Detta medförde att PTS budget för medfinansiering tog slut under våren PTS gjorde, med bistånd från Jordbruksverket under våren en översyn av hanteringen vilket bl.a. kommer att innebära att länens budgetfördelningar kommer att balanseras under kommande år. Tabell 3. Beviljat stöd till bredband, fördelat per myndighet och delåtgärd Myndighet Bredband, EERP, tkr Åtgärd 321 exkl EERP, tkr Summa, tkr Antal beviljade projekt Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Sametinget Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Summa Lst och Sametinget Jordbruksverket Totalsumma

15 Övervakningskommittén (22) 15(22) Diagram 3. Beviljat stöd till bredband, per myndighet och delåtgärd Tabell 3 visar hur det totala stödet till bredband fördelas per myndighet. Det kan konstateras att några län har varit särskilt aktiva när det gäller bredbandsinvesteringar. Västra Götaland står ensamt om cirka 18 procent av beviljat stöd om man ser till beviljat belopp. Några län tycks ha haft särskilt svårt att komma igång med bredbandsinvesteringar vilket kan bero på att byalagsmodellen kanske inte fungerar i alla delar av landet. Det är emellertid inget absolut krav att stöden ska gå via byalag. Kommuner och kommunala bolag och även länsstyrelserna själva finns bland de som beviljats stöd. Tabell 4. Beviljat stöd till bredband fördelat på delåtgärderna inom åtgärd 321 Beviljat stöd till Beviljat stöd till annat än Antal Kvar av budget, beviljade Budget, tkr bredband, tkr bredband, tkr tkr stöd Bredband, EERP Övriga SUMMA åtgärd Tabell 4 visar på en sammanfattande nivå hur den totala budgeten för åtgärd 321 har använts. Budgeten uppgår totalt till 955 mnkr varav 586 mnkr har gått till bredband. 125 mnkr till andra projekt och 244 mnkr återstår.

16 Övervakningskommittén (22) 16(22) Tabell 5. Ärenden under handläggning, hela åtgärd 321 Ansökningar klara för Ansökningar är handlagda och kontroller Alla uppgifter i ansökan Ankomstregistrerade Totalt antal ärenden under beslut genomförda är registrerade ansökningar Vilande ansökningar handläggning Myndighet Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Belopp, tkr Antal Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jordbruksverket Jämtlands län Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län Sametinget Skåne län Stockholms län Södermanlands län Uppsala län Värmlands län Västerbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län Totalsumma Tabell 5 visar ansökningsläget i hela åtgärden per 1 september 2012 fördelat på olika ärendestatusar, dvs hur långt man kommit i handläggningen. Här kan det ingå även ansökningar om stöd till andra projekt än bredband. Inneliggande ansökningar uppgår totalt till 609 mnkr. Västra Götaland står för nästan 40 procent av detta belopp. Länet har merparten av ansökningarna i ärendestatus Vilande som är tänkt att användas i avvaktan på beslut.

17 Övervakningskommittén (22) 17(22) Tabell 6. Beslutade avslag på ansökningar Myndighet Belopp, tkr Antal Blekinge län - - Dalarnas län - - Gotlands län - - Gävleborgs län Hallands län - - Jordbruksverket Jämtlands län 35 1 Jönköpings län Kalmar län Kronobergs län Norrbottens län 44 1 Sametinget - - Skåne län - 5 Stockholms län 30 1 Södermanlands län - 2 Uppsala län - - Värmlands län - - Västerbottens län Västernorrlands län - - Västmanlands län - - Västra Götalands län Örebro län Östergötlands län - - Totalsumma Slutligen redovisas i tabell 6 de ansökningar som fått avslag. Även här kan det finnas avslag till projektansökningar som avser annat än bredband. Noteras att Kronobergs län står för merparten av avslagen.

18 Övervakningskommittén (22) 18(22) Bilaga 4. Axel 2 Förlängningar inom Axel 2 Tabellen nedan visar antalet förlängningar av åtaganden i axel 2 enligt senaste statistikuttag från september Tabell. 1 förlängningar JA NEJ Ej svarat Totalsumma September 2012 Betesmarker och slåtterängar Ekologiska produktionsformer Natur och kulturvärden Minskat kväveläckage Extensiv vallodling För blockbundna åtaganden minskar antal ärenden som kan förlängas. Det beror på att jordbrukare gör utökningar som leder till att åtagandeperioden förlängs med fem år eller tar över andra jordbrukares åtaganden. Att många jordbrukare tackar nej till förlängningen behöver inte nödvändigtvis innebära att marken försvinner ur miljöersättningarna. En lantbrukare kan överlåta all sin mark till en annan jordbrukare, som redan har ersättningsformen eller söker den på nytt. Diagram 1: Förlängningar i procent, axel2

19 Övervakningskommittén (22) 19(22) Generellt har arealerna i miljöersättningarna inte minskat mellan 2011 och 2012 i någon större utsträckning trots att många inför 2012 tackade nej till förlängning. Jordbruksverket har dock inte gjort någon studie på brukar- och blocknivå. Ny mark kan ha tillkommit. Ersättning för extra djuromsorg för suggor (215) Lantbrukare kan från och med 2012 söka ersättning för extra djuromsorg för suggor. Syftet med ersättningen är att förstärka arbetet med en god djurhälsa och öka djurens välbefinnande. Ersättning kan sökas av brukare som har suggor och betäckta gyltor. Diagrammet nedan visar att 520 stycken brukare har sökt ersättningsformen och att vi därmed överstiger målvärdet.

20 Övervakningskommittén (22) 20(22) Diagram 3: Antal brukare som sökt ersättningsformen Diagrammet nedan visar att brukare sökt ersättning för suggor, betydligt högre än målsättningen som var suggor. Diagram 4: Sökt ersättning för antal suggor

21 Övervakningskommittén (22) 21(22) Ersättningsformen är nu godkänd av EU och införd i landsbygdsförordningen. Även Jordbruksverket har beslutat om föreskriften. Delutbetalning för ersättningen betalas ut i oktober och de första slututbetalningarna kommer i december. Förfarandet följer med andra ord miljöersättningarna. Det går inte att söka ersättningen vid denna tid, eftersom ansökningstiden för 2012 har gått ut. Lantbrukare som har sökt ska ha uppfyllt villkoren från och med den 1 januari Certifierad ekologisk produktion (214) Diagram 5: Areal som ligger till grund för utbetalning av miljöersättning för certifierad ekologisk produktion Arealen har under perioden ökat med drygt hektar. Förklaringen till detta får sökas i att certifierad areal ersätts med dubbel ersättningsnivå jämfört med areal som endast är kretsloppsinriktad. Incitamentet för att certifiera sin areal är därför starkt. Följden har därför blivit att åtaganden från den förra programperioden ( ) allteftersom de löpt ut ersatts med åtaganden för certifierad produktion. Trots den positiva trenden för certifierad produktion är vi fortfarande en bra bit ifrån målvärdet.

22 Övervakningskommittén (22) 22(22) Diagram 6: Antal djurenheter som legat till grund för utbetalning av miljöersättning för certifierad ekologisk produktion. Antalet djurenheter har under perioden ökat med djurenheter vilket är nästan en fördubbling av antalet djurenheter. Förklaringen till detta får sökas i att certifierad djurhållning ersätts med dubbel ersättningsnivå jämfört med djurhållning som endast är kretsloppsinriktad. Incitamentet för att certifiera sin djurhållning är därför starkt. Följden har därför blivit att åtaganden från den förra programperioden ( ), allteftersom de löpt ut, ersatts med åtaganden för certifierad produktion. Målet att djurenheter ska omfattas av certifierad djurhållning har därmed sedan flera år överskridits.

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 1(9) Övervakningskommittén 1(9) för landsbygdsprogrammet 29-30 maj 2013 Lägesrapport per den 31 mars 2013 Highlights Totalt utbetalt 28 378 mnkr sedan programstart 654 mnkr utbetalt 2013 Q1 86 procent

Läs mer

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet

Lägesrapport för landsbygdsprogrammet Lägesrapport för landsbygdsprogrammet per den 2 maj 2016 Ansökningar om stöd Statistiken bygger på ansökningar som har kommit in till den 2 maj 2016. Drygt 6 100 ansökningar kommit in, totalt ansökt belopp

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm

Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm Finansieringsgruppen Möte inom Bredbandsforum Stockholm 211 1 11 21-12-9; patrik.sandgren@pts.se Bredbandsforum - statusuppdatering IT-ministern formellt tagit ordförandeskapet Nästa möte med styrgruppen

Läs mer

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet

Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet Övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet 2016-05-25 ÖK-sekretariatet Lägesrapport om genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 Bakgrund Jordbruksverket har tagit fram en lägesrapport för genomförandet

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten?

Övertagande. Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande SAM-ansökan. Vem behöver blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2014 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in den i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten?

Vem behöver blanketten? Vad kan du överta med den här blanketten? Anvisning till blanketten Övertagande av SAM-ansökan och åtagande 2015 Följ anvisningen så att du fyller i ansökan rätt. Kom ihåg att lämna in ansökan i rätt tid! Observera att länsstyrelserna har särskilda

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Miljöersättning för bruna bönor på Öland

Miljöersättning för bruna bönor på Öland Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(13) Texten är från 2010-08-10 JS6003 Version 2 Miljöersättning för bruna

Läs mer

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning

Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsstöd och PTS bredbandskartläggning Bredbandsbåten 2011 Camilla Nyroos Pamela Davidsson Disposition Bredbandsstöd PTS medfinansiering PTS Bredbandskartläggning Frågor 2 PTS har sedan 2010 medel

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala kompletterande insatser Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala kompletterande insatser som du kan söka i ditt län. På länsstyrelsens

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö regionala markklasser inom miljö ersättningen för betesmarker och slåtterängar Ingår i landsbygdsprogrammet 1. Läs om de regionala markklasser som är

Läs mer

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst

Ny webbplats med ny prenumerationstjänst EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-15 1 (1) Ny webbplats med ny prenumerationstjänst Den 22 oktober byter Energimyndigheten webbplats. Adressen kommer fortfarande att vara www.energimyndigheten.se.

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

SJVFS 2014:37. Bilaga 1

SJVFS 2014:37. Bilaga 1 Bilaga 1 Blanketter för ansökan om gårdsstöd, stöd för kvalitetscertifiering, kompensationsbidrag, nationellt stöd, stöd till mervärden i jordbruket, tilldelning ur den nationella reserven, överföring

Läs mer

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja

Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med Ja Ja Ja För dig som har åtaganden för miljöersättningar som gäller till och med 2013 Ja Ja Ja Foto: Shutterstock Foto: Urban Wigert Foto: Smålandsbilder.se Förläng dina åtaganden senast 3 oktober! Du ska skicka

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP)

Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-06-21 Dnr: 12-5055 1(6) Fortsatt användning av PTS medel för medfinansiering av bredbandsstöd (N2012/2308/ITP) 1.1 Inledning PTS har fått i uppdrag av regeringen

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Promemoria 29 maj 2013

Promemoria 29 maj 2013 Promemoria 29 maj 2013 Landsbygdsdepartementet Förslag till ändring av Sveriges landsbygdsprogram för perioden 2007-2013 Medlemsstat: Sverige Programändring nr. 11 2 1. Godkänt program: Landsbygdsprogram

Läs mer

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15

Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 FEMSJÖ FÄRGARYDS FIBERFÖRENING Problemställning och förbättringsförslag 2014-05-15 Mikael Nykvist, Johnny Andersson, Ulrik Bertilsson Nuvarande status Femsjö Färgaryds Fiberförening Ekonomisk förening

Läs mer

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017

ÖVERTAGANDE av SAM-ansökan och åtagande 2017 Observera att ansökan om utbetalning sker i SAM-ansökan 07! Gäller övertagandet ett helt jordbruksföretag överlåtaren har lämnat in SAM-ansökan ska blanketten komma in till länsstyrelsen i övertagarens

Läs mer

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten

A Allmänt. KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06. Stödkommunikationsenheten KONSEKVENS- Dnr 3.4.16-9306/13 UTREDNING 2013-11-06 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd

Läs mer

Miljöersättning för våtmarker

Miljöersättning för våtmarker Texten är kopierad från www.jordbruksverket.se Har du frågor om stöd, SAM-ansökan och SAM Internet? Kontakta din länsstyrelse! 1(22) Texten är från 2010-03-12 Artikelnummer JS6001 Version 2 Miljöersättning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Gotlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Gotlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Gotland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben

SAM-ansökan 2015. så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben SAM-ansökan 2015 så här gör du! SAM Internet ditt stöd på webben Information 2 Innehåll Innehåll Nyheter i SAM Internet... 5 Vi gör färre små ändringar på blocken efter att SAM Internet öppnat... 5 Vi

Läs mer

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet Landsbygdsprogrammet 2014-2020 1 Varför dessa stöd? Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till att nå målen i Europa 2020-strategin genom att främja: Miljö och klimat Jordbrukets konkurrenskraft inklusive

Läs mer

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015

Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2. Ensamkommande barn. 25 november 2015 Ärende nr 10 Bilaga VON 2015/102/2 Ensamkommande barn 25 november 2015 Kommun Anvisningar 2015 (t.o.m. okt.) - Västmanland Totalt anvisade Varav steg 1 Varav steg 2 Varav steg 3 Varav steg 4 Fördelningstal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om stöd till kommuner för etablering av telenät m.m. på orter och i områden där telenätet är eftersatt; SFS 2004:619 Utkom från trycket den 28 juni 2004 utfärdad den

Läs mer

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet

SÅ FÖRVALTAS KRONVILTET IDAG. Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet Göran Bergqvist Nationellt klövviltansvarig Svenska Jägareförbundet KRONHJORTEN EN ART SOM ÖKAR! Skattad avskjutning kronhjort (st) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer