IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG. Puff. använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y"

Transkript

1 Puff använd eller klicka bort. Exempel: 7 av 10 tycker x eller y STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 IT-KLUSTRET I UPPSALA EN MÖJLIGHET FÖR NYA TILLVÄXTFÖRETAG

2

3 Möjligheter och hot IT är en av Uppsalas strategiska klustersatsningar. Styrkorna är kunskapsmiljön i Uppsala med universitetens kraft och innovationssystemet där samarbetet mellan universitet, näringsliv och samhälle hjälper små innovativa företag att växa. IT är möjliggörare i många samhällssektorer och de etablerade företagen bidrar starkt till ekosystemet och skapar lönsam tillväxt med bred kundbas. Det finns en, givet en relativt ung bransch, lång historik av växande företag inom IT som är framgångsrika lokalt, regionalt och globalt. Det finns logiska faktorer som gör Uppsala till en perfekt bas för dessa företag. Kunskapsmiljön, Uppsalas attraktivitet samt enkelheten att resa internationellt från staden. Resurser som UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) och Birdie (Sveriges största dataspelsfestival som drivits sedan 1993) är också exempel på positiva faktorer som stärker klustret. Det finns också logiska faktorer som gör att dessa företag i många fall överväger eller fattar beslut att flytta från Uppsala. Bostadsbristen, framförallt mindre lägenheter och hyresrätter som man snabbt kan få tag på när man flyttar till Uppsala. Betänker man att en verklighet med arbetstider i praktiken när många andra sover så ställs också andra krav. Det begränsade urvalet av nöjesutbud för de ofta relativt unga anställda i företagen, nattis för barnen och nattöppna butiker till exempel. Problem med pendlandet i regionen, speciellt kväll och natt, är också avgörande. När företagen växer så ökar också behoven av ännu tydligare klustersynergier, bl.a. för att hitta rätt kompetens. När marknaden för växande företag inom IT i större grad blir global så måste tillgången på tillgängliga direktlinjer med flyg till andra noder, till exempelvis USA:s västkust bli fler. Tillgången av riskvilligt kapital är också en faktor som är viktig att bejaka. Det går bra för Uppsala. Det är strategiskt viktigt att utveckla näringslivsförutsättningarna och öka attraktiviteten för befintliga och nyetablerade företag så att det, i den globala konkurrensen går ännu bättre. Göran Brocknäs Regionchef Handelskammaren i Uppsala län 5

4 Sverige har ett försprång Modern informationsteknik, IT, har på kort tid blivit en central del av vår tillvaro. Så sent som i mitten av 1990-talet hade bara en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Sverige tillgång till datorer. Enbart två procent utnyttjade Internet. Sedan dess har tekniken både spridit sig och förbättrats i snabb takt. I dag använder den breda allmänheten datorer, Internet och annan form av avancerad kommunikationsteknik till arbete, studier och nöje. 1 Ibland används IKT (informations- och kommunikationsteknik) i stället för IT, begreppen avser samma sak. I många andra delar av världen har en liknande utveckling skett. IT representerar därför en global marknad med omfattande möjligheter för export av såväl tjänster som produkter. Ericsson uppskattar som exempel att hela en miljard smarta mobiltelefoner såldes under Den stora merparten av de vuxna i Sverige, med undantag från framförallt en del äldre personer, använder regelbundet datorer och Internet. Två tredjedelar av svenskarna utnyttjar smarta mobiltelefoner medan en tredjedel utnyttjar surfplattor. Även bland barn i åldrarna nio till elva år är det sju av tio som dagligen på olika sätt använder Internet. Källa: Findahl (2013). 2 Ericsson (2014). 6

5 Enbart marknaden för digitala spel har vuxit till att globalt omsätta motsvarande nära 600 miljarder kronor årligen. De lösningarna sprider sig dessutom i snabb takt till nya delar av världen. Mellan åren 2010 och 2013 ökade andelen afrikaner som hade tillgång till mobilt bredband från två till elva procent. 3 De lösningarna sprider sig dessutom i snabb takt till nya delar av världen. Sverige har lyckats utmärka sig som ett av de länder som är mest framstående inom IT-branschen. Den internationella kartläggningen Measuring the Information Society utgår från en rad olika mått för att ta fram ett utvecklingsindex inom IT. Senaste utgåvan av indexet visar att Sverige, näst efter Sydkorea, har den högsta nivån av utveckling i världen. Bland annat visar det att andelen som utnyttjar bredband i Sverige är högst i Europa och att företag liksom privatpersoner har tillgång till snabba uppkopplingar. 4 Försprånget kan ge Sverige omfattande fördelar, men ska inte tas för givet. Den snabba utvecklingen leder till att andra länder snabbt kan komma ikapp eller rentav gå om Sverige. En internationell jämförelse av OOKLA det globala hastighetstestet för servrar visar exempelvis att Litauen, trots att landet knappt har hälften av Sveriges välståndsnivå, har nästan lika snabb bredbandskoppling som i Sverige. 5 För att svenska företag ska klara den omfattande internationella konkurrensen är det viktigt att fortsätta vässa konkurrenskraften. Eftersom IT-sektorn tenderar att växa fram i specialiserade kluster finns goda skäl att rikta fokus mot de kluster av innovativa företag som bland annat finns i Uppsala och Stockholm. En förklaring till Sveriges framsteg är att grunden för dagens kunskapssamhälle lades tidigt. Redan 1972 beslöt man exempelvis att införa en utbildning i datateknik i Uppsala. Till en början omfattade utbildningen enbart 32 platser och var en kombination av informationsbehandling, datateknik och optimeringslära. 6 I dag erbjuder Uppsala universitet en imponerande bredd av kurser som på olika sätt relaterar till IT. Studenter kan fördjupa sig inom alltifrån datorintensiv statistik och informationsutvinning till avancerad datorarkitektur och tillämpad speldesign. Som diskuteras i denna analys är IT inte bara en intressant tillväxtbransch i sig. Dessutom kan det sägas utgöra en slags infrastruktur för annan form av innovativt företagande. Både Uppsala och Stockholm omfattar kluster av innovativa företag som utgår ifrån IT-lösningar för att ta fram nytänkande tjänster och produkter. En rad åtgärder kan stärka förutsättningarna för nya och existerande verksamheter i dessa städer. Inte minst finns möjligheten att stimulera de två städerna att utvecklas till ett gemensamt kluster. Innovativa företag som verkar inom eller förlitar sig på IT gynnas av närhet till varandra, till den kompetensförsörjning och forskning som sker i lokala högskolor samt 3 Reuters (2013) och egna beräkningar. 4 Ibid. 5 OOKLA. 6 Utbildningsutskottet (1972). 7

6 till inkubatorer, riskkapital och annan form av stöd för innovativt företagande. Alla dessa fördelar kan stärkas om snabbare och smidigare restider mellan Uppsala och Stockholm möjliggör för de två städerna att fungera som en gemensam region. Det är också viktigt att reformera de skatter som primärt påverkar entreprenöriella företag samt förbättra den lokala attraktionskraften för globala talanger. IT SKÄR HORISONTELLT ÖVER HELA SAMHÄLLET Det är svårt att uppskatta betydelsen av IT i samhällsekonomin, eftersom många om inte de flesta verksamheter i olika grad förlitar sig på den nya tekniken och tillhörande tjänster. Vinnova har i en kartläggning studerat hur många företag som har informationsteknik som sin huvudverksamhet, inte är rena säljbolag, och har minst fem anställda. Trots den kraftiga avgränsningen finner myndigheten att cirka personer var verksamma i branschen år Sysselsättningen inom IT ökade med 13 procent mellan 2007 och Det är en imponerande utveckling givet att perioden karaktäriseras av en djup global kris. 7 Studien når slutsatsen: IKT-sektorn i Sverige är således i sig en snabbt växande sektor inom svenskt näringsliv men dessutom utgör IKT en viktig komponent och en drivande kraft i utvecklingen av många andra branscher och offentliga verksamheter. 8 IT-näringen har vuxit fram som mix av avancerad tillverkning och kunskapsintensiv tjänstesektor. Andra nyskapande verksamheter förlitar sig ofta på de tekniker och tjänster som företagen som verkar med kommunikation och information erbjuder. Därmed kan IT sägas utgöra en viktig infrastruktur för andra nyskapande verksamheter. Pär Nygårds, näringspolitisk expert för IT&Telekomföretagen, säger att IT skär horisontellt genom hela samhället. Oavsett om man är verksam inom offentlig sektor, industrin eller tjänstenäringarna är beroendet av elektronisk kommunikation och informationsteknik i det närmaste totalt. Goda förutsättningar för IT-sektorn ökar därför möjligheten att utveckla nya produkter och tjänster också i andra delar av ekonomin. Den nya tekniken bygger på smart och smidig hantering av information. Därför kan den bidra till stärkt innovationskraft i samhällsekonomin via flera olika mekanismer. En effekt är snabbare diffusion av kunskaper inom och mellan akademin och näringslivet. Genom att underlätta jämförelser av pris och kvalitet kan IT bidra till framväxten av smartare marknader där hushåll och företag kan ta mer välinformerade beslut. Tekniken kan dessutom underlätta globala transaktioner, vilket bidrar till marknads- 7 Giertz m.fl. (2013). Statistiken anges för OOKLA. Jämförelsen gjordes Då hade Sverige den sjunde snabbaste uppkopplingen i världen, jämfört med Litauen som hade den åttonde snabbaste. Skillnaden mätt i Mbit/s var enbart två procent mellan länderna. 8

7 förstoring och därmed större skalfördelar. Till sist kan IT på olika vis utnyttjas för att direkt främja produktiviteten inom arbetsplatser, vilket bidrar till minskade produktionskostnader. 9 Denna moderna näring spelar en viktig roll för samhällsekonomin som stort, och framförallt så i en kunskapsintensiv stad som Uppsala. SPELFÖRETAGENS BETYDELSE FÖR UPPSALA Uppsala är en anrik universitetsstad som än i dag utmärker sig med världsledande utbildning och forskning. Den internationella kartläggningen The World University Rankings nådde i sin senaste upplaga slutsatsen att Uppsala universitet är Europas 39:e bästa universitet. 10 Bland de nystartade företagen kan Night Node nämnas. Det lilla spelföretaget startades upp i slutet av 2013 och tecknade snart ett avtal om strategiskt samarbete med Google. Avtalet innebär att Google kommer att hjälpa spelbolaget att få genomslag för sina spel på global nivå. Företaget har också nyligen listats av engelska Develop 100 som en av Europas 100 mest spännande start-ups inom spelutveckling. 11 Ett ytterligare exempel är spelstudion Machine Games i Uppsala, som för närvarande håller på att utveckla en av de 50 största kommande speltitlarna i världen. 12 LIVSVETENSKAP I UTVECKLING Vid sidan av IT är också Uppsala ett globalt ledande kluster inom livsvetenskap, en samlingsterm för olika vetenskapligt baserade lösningar som bidrar till bättre hälsa. Uppsalas livsvetenskapssektor, inom exempelvis bioteknik, samverkar aktivt med andra delar av Sverige och omvärlden. Forskarna Enrico Baraldi och Torkel Ströms- 9 Se exempelvis Vu (2011) samt Ceccobelli, Gitto och Mancuso (2012). 10 The World University Rankings (2014). 11 Uppsala Innovation Centre (2014). 12 Bedömning av vilka de 50 största speltitlarna är har genomförts av Level (2013). 9

8 ten har exempelvis lyft fram att nätverk av bioteknikaktörer samverkar mellan Uppsala, Stockholm och det världsledande innovationsklustret kring Stanford i USA. Samarbetet omfattar såväl högskolor som företag och investerare. 13 Som en rapport av Entreprenörskapsforum belyst bidrar ca 250 företag inom livsvetenskapssektorn tillsammans med Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och en rad myndigheter inom livsvetenskap ett omfattande kluster i Uppsala. Stadens livsvetenskapsnäring befinner sig i utveckling. Mellan 2003 och 2010 ökade antalet anställda med 12 procent till ca Samtidigt ökade omsättningen med hela 55 procent. 14 SYNERGIER MELLAN BRANSCHER Redan 2002 kunde en kartläggning visa att flertal företag i Uppsala län antingen verkade inom gränslandet mellan IT och livsvetenskap, eller var IT-företag specialiserade på att erbjuda stöd till livsvetenskapsföretag. 15 I dag finns många exempel på nära samverkan mellan dessa fält. Ett exempel är Biacore, som under senare tid har köpts upp av GE Healthcare. Det Uppsalabaserade företaget specialiserar sig på att mäta protein proteininteraktioner. Tekniken bygger på en form av molekylära chip som kombinerar bioteknik med informationsteknik. Ett annat exempel är Scandidos, som grundades 2002 och tio år senare nådde upp till en omsättning av nära 36 miljoner kronor. Företaget arbetar med kvalitetssäkring inom strålbehandling av cancer. Den lösning som erbjuds är avancerad mätteknik, som säkerställer att strålbehandling faktiskt ger rätt dos av strålning i rätt del av kroppen för att bekämpa cancer. Enligt Scandidos kan deras lösning markant minska den effektiva tiden för cancerbehandling, vilket frigör värdefull utrustningen liksom vårdpersonalens tid så att de kan utföra fler behandlingar. Innovationen kan sägas utgöra gränsland mellan modern mätteknik, läkemedelsteknik och IT. 16 C-Rad är ett företag i Uppsala inom strålbehandling. Lösningarna företaget erbjuder möjliggör positionering av strålbehandlingsutrustning, identifiering av tumörer och strålbehandling till 2012 växte företagets omsättning med nära procent till knappt 26 miljoner kronor. 17 Vid sidan av livsvetenskap har Uppsala län också kluster av företag inom energiteknik och verkstadsteknik. Även den senare gruppen av företag kan dra nytta av samverkan med framstående IT-verksamheter, exempelvis när det kommer till informationsbaserade lösningar som kan optimera olika tekniska rutiner. Gemensamt för de innovativa företagen i Uppsala är att de ofta arbetar direkt eller indirekt med IT, och dessutom är utsatta för omfattande global konkurrens. Därför finns goda skäl att fråga sig hur förutsättningarna för framgångsföretagande i staden 13 Baraldi, E. och T. Strömsten (2009). 14 Sölvell, Lindqvist och Williams (2012). 15 CMA Research (2002). 16 Deloitte (2013). 17 Ibid. 10

9 kan stärkas. TALANGER LOCKAS TILL KLUSTER Företag inom innovativa näringar tenderar att växa fram inom ramarna för kluster. I den alltmer specialiserade globala ekonomin finns nämligen omfattande skalfördelar med att företag inom samma näring samlas i geografiskt begränsade miljöer, där de kan dra nytta av närhet till varandra och till högskolor där utbildningar och forskning riktas mot det egna fältet. En anledning är att talanger med rätt specialiserade färdigheter tenderar att lockas till dessa kluster. En annan är att innovationer i stor utsträckning inte sker isolerat i enskilda verksamheter, utan i komplexa miljöer där akademi och olika företag samverkar för att skapa utveckling. 18 SÄTE FÖR AKADEMISK FORSKNING I dag har Stockholmsregionen utvecklat omfattande kluster inom IT, elektroniska spel samt IT-relaterade näringar som livsvetenskap. Uppsala är liksom Stockholm säte för omfattande akademisk forskning och utbildning med relevans för dessa fält. Uppsala har redan i dag framstående verksamheter inom livsvetenskap samt i viss mån även inom elektroniska spel och IT. I båda städerna finns också olika former av något som man skulle kunna likna vid en infrastruktur som syftar till att stimulera innovativt företagande, i form av inkubatorer, innovationskontor och liknande satsningar. Pär Nygårds vid IT&Telekomföretagen menar att det finns skäl att rikta större fokus för hur förutsättningarna för IT-kluster i städer som Uppsala och Stockholm kan stärkas. Det finns ingen riktig 'sense of urgency' i Sverige, säger Pär och fortsätter politiker verkar överlag inte fullt medvetna om hur hård den internationella konkurrensen är, och hur snabbt ekonomin kan svänga. Se bara på Nokia. För några år sen var företaget globalt ledande, men föll snabbt efter i konkurrensen när en ny generation mobiltelefoner lanserades. Så fungerar IT-branschen, och det torde gälla även för regioner. Den som inte är konkurrenskraftig klarar sig inte länge. 18 Se till exempel Bouwman De Vos och Haaker (2008). 11

10 ETT GEMENSAMT KLUSTER FÖR BÅDA STÄDERNA Ifall Uppsala bättre kan integreras med Stockholm uppstår möjligheten att växa samman till ett gemensamt kluster. Då kan existerande och nya verksamheter i båda regionerna dra fördel av närhet till fler högskolor, företag och inkubatorer. Ett traditionellt perspektiv är att näringar som IT, eftersom de är så pass beroende av just elektroniska kommunikationer, inte skulle påverkas av geografisk närhet. Varför kan inte utvecklarna lika gärna sitta på en strand i Gotland och hålla kontakten med sina samarbetspartners i Kista, snarare än att fysiskt befinna sig på plats i Kista? Erfarenheten pekar dock på att personliga möten är avgörande komplement till elektroniska kommunikationer. Utvecklingen inom IT sker i hög grad i storstäder, som har tillräcklig koncentration av företag, högskolor och talanger för att kunna vara konkurrenskraftiga inom denna specialiserade bransch. 19 PERSONLIGA MÖTEN NÖDVÄNDIGA Möjligheten att samverka påverkas samtidigt inte i första hand av avstånd, utan av den tid som det tar att resa mellan närliggande orter. Ju smidigare och snabbare det går att färdas inom en ort eller mellan närliggande orter, desto större blir de regioner där kunskapsintensiva verksamheter kan frodas Se bland annat Brita (2007). 20 Vilket berörs i exempelvis Iimi (2005) samt Stockholms Handelskammare (2008). 12

11 Som exempel tenderar närhet till flygplatser gynna innovativa företag som verkar inom en global marknad. 21 Förbättringar av de fysiska kommunikationerna mellan Stockholm och Uppsala kan leda till att de två regionerna i större utsträckning kan bilda gemensamma kluster. Detta kan påverka möjligheten att hävda sig i den skarpa internationella konkurrensen inom IT överlag, elektroniska spel samt livsvetenskap. Självklart kan bättre kommunikationer även gynna andra former av kluster i de båda regionerna. Per Strömbäck är talesperson för Dataspelsbranschen. Han menar att en av de frågor som medlemmarna i Dataspelsbranschen ofta lyfter fram är bostadssituationen i Uppsala och Stockholm. Det är svårt att locka dit unga talanger när det är så svårt för dem att hitta boende. En annan fråga är att pendlingen mellan städerna tar lång tid och är för opålitlig, förklarar Per. Jag känner en chef för ett spelföretag som till slut gav upp idén att jobba från Uppsala, eftersom tåget till Stockholm så ofta blev försenat och ledde till att han missade sina möten. FEM HÖGSKOLOR MED VÄRLDSLEDANDE FORSKNING Redan i dag finns omfattande samverkan inom livsvetenskap mellan Uppsala och Stockholm. Om de två städerna räknas som ett gemensamt kluster omfattar de fem högskolor med världsledande forskning, universitetssjukhus som erbjuder högkvalitativ vård samt innovativa företag inom fält som bioteknik och läkemedelsutveckling. 22 Enligt Uppsala Bio står Stockholm Uppsalaregionen för 60 procent av Sveriges samlade sysselsättning inom livsvetenskap. Sammanlagt fanns år 2010 nära 600 företag med över anställda inom Stockholm, Uppsala och Södermanland som verkar i denna näring. 23 Investeringar i fysisk infrastruktur som bättre kan länka samman städerna kan förbättra näringsdynamiken. Det är också relevant att öka möjligheterna för resenärer att vara uppkopplade och arbeta under restiden. Exempelvis kan det ske genom att tågen som färdas mellan städerna och de resecentrum som finns erbjuder goda möjligheter att koppla upp sig mot Internet och använda datorer och annan IT-utrustning. 21 Conventz och Thierstein (2011). 22 Stockholm-Uppsala Lifescience (2013). 23 Uppsala Bio (2010). 13

12 MÅNGA SATSNINGAR MISSLYCKAS Även andra former av reformer kan vara viktiga för att stimulera utvecklingen inom dessa innovativa näringar. Den tidigare nämnda kartläggning som Vinnova genomfört av IT-sektorn når slutsatsen: IKT-sektorn i sin helhet kännetecknas av kraftig strukturomvandling, branschglidningar och stor dynamik. Det tar sig bland annat uttryck i att företag blir uppköpta av utländska koncerner. Under perioden har antalet anställda i utlandsägda bolag ökat från drygt till knappt Dynamiken yttrar sig även i att en förhållandevis stor andel av företagen gör förluster under ett enskilt år. 24 Innovativa näringar som informationsteknik, utveckling av elektroniska spel samt livsvetenskap präglas av omfattande uppsida för de verksamheter som fungerar väl, men också omfattande risker. Branscherna är beroende av att många entreprenörer, investerare och högkvalificerade medarbetare engagerar sig i entreprenöriella satsningar. De flesta satsningar tenderar att misslyckas. Belöningen för de fåtal företag som lyckas måste därför vara tillräckligt hög för att också stimulera de många satsningar som inte når hela vägen fram. 25 Merparten av den avkastning som entreprenörer i liknande branscher får kommer från kapitalvinster Giertz m.fl. (2013). Statistiken anges för Henrekson och Sanandaji (2012). 26 Vilket noterades av MIT professorn James Poterba redan Källa: Poterba (1989). 14

13 De relativt sett höga kapitalvinsterna kan förklara varför många av de framgångsrika företagen inom branscher som IT flyttar sitt ägande utomlands. FRAMGÅNGSFÖRETAGEN SKYPE, SPOTIFY OCH DICE Exempel på svenska framgångsföretag inom IT som flyttat ut sitt ägande till andra länder är Skype, Spotify och Dice. Om liknande företag i framtiden i större utsträckning ska stanna i Sverige bör de svenska skatterna bli mer förmånliga för framgångsrika entreprenörer och de investerare som står bakom dem. På samma sätt finns goda skäl att öka Sveriges attraktionskraft för talangfulla medarbetare, genom att införa konkurrenskraftiga skatter på arbete och i det specifika fallet med tidiga nyckelmedarbetare i entreprenöriella företag införa mer förmånlig beskattning av optioner. Nicklas Dunham har tidigare arbetat som spelutvecklare och bland annat varit vd för det svenska spelbolaget Starbreeze. I dag jobbar han med Dunham Entertainment Agency, ett konsultföretag som hjälper spelutvecklare i olika länder att samverka med investerare, utgivare och andra spelbolag. DÄRFÖR FLYTTAR FÖRETAGEN Nicklas menar att många intressanta nya företag utvecklar spel i Uppsala, men att många senare flyttar bort från staden. Jag tror att det delvis beror på att spelutvecklare ofta är höginkomsttagare som uppskattar stort utbud av nattliv, restauranger och liknande, säger han. Uppsala har stort potential. Men för att de unga talangerna ska stanna kvar krävs att staden får en mer uttalad prägel. Ett eget kulturliv som man kan vara stolt över. Det är självklart svårt att från politiskt håll planera fram ett aktivt kulturliv. Däremot kan lokala politiska beslut kring stadsplanering indirekt påverka hur attraktivt staden upplevs också från kulturellt perspektiv. Det illustrerar betydelsen av ett brett perspektiv inom politiken. Ingen enskild förändring räcker för att stärka Uppsalas möjligheter inom IT och IT-relaterade verksamheter. Som i många andra fall krävs ett helhetsperspektiv och viljan att kontinuerligt verka för ett bättre klimat för innovationer och företagande. 15

14 REFERENSER Baraldi, E. och T. Strömsten (2009). Controlling and combining resources in networks from Uppsala to Stanford, and back again: The case of a biotech innovation, Industrial Marketing Management, 38;5: Brita, H. (2007). The urbanization and suburbanization of the service economy: producer services and specilization in Stockholm, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 89: Bouwman, H., H. De Vos och T. Haaker (2008). Mobile Service Innovation and Business Models, Springer. Ceccobelli, M., S. Gitto och P. Mancuso (2012). ICT capital and labour productivity growth: A non-parametric analysis of 14 OECD countries, Telecommunications Policy, 36;4: CMA Research (2002). Kartläggning av IT-klustret i Uppsala län. Conventz, S. och A. Thierstein (2011). The knowledge economy, hub airports and accessibility. A location based perspective, ERSA conference paper, Louvain-la-Neuve. Deloitte (2013). Powerful connections Sweden Technology Fast Ericsson (2014). Ericsson Mobility Report On the Pulse of the Networked Society, februari. Findahl, O. (2013). Svenskarna och internet, internetstatistik. Giertz, E., P. Levén, R. Sörensson och M. Lougui (2013). Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige , Vinnova. Henrekson, M. och T. Sanandaji (2012). Optioner, beskattning och entreprenöriellt företagande, IFN Policy Paper nr 54. International Telecommunication Union (2013). Measuring the Information Society. Iimi, A. (2005). Urbanization and Development of Infrastructure in the East Asian Region, JBICI Review, 10: Level (2013). Nr 88. OOKLA. Jämförelsen genomfördes på den interaktiva hemsida som finns på Poterba, J. (1989). Capital Gains Tax Policy towards Entrepreneurship. National Tax Journal, 42: Reuters (2013). FACTBOX - A look at the $66 billion video-games industry, Hämtad från: Stockholm-Uppsala Lifescience (2013). Digital Health programs in Stockholm-Uppsala: Focus on ICT solutions in health care, publicerad tillsammans med Stockholm The Capital of Scandinavia. Stockholms Handelskammare (2008). Satsa på storstäderna en bra affär för hela Sverige. Sölvell, Ö., G. Lindqvist och M. Williams (2012). Innovationskraft, regioner och kluster vägen till en framgångsrik innovationspolitik, Entreprenörskapsforum. 16

15 The World University Rankings (2014). Hämtad från: Uppsala Bio (2010). Unik kartläggning: Stockholm-Uppsalaregionen står för 60 procent av landets samlade sysselsättning inom life science, nyhet publicerad Hämtad från: media=pressrelease Uppsala Innovation Centre (2014). Google tecknar avtal med nystartade spelbolaget Night Node, pressmeddelande Utbildningsutskottet (1972). Utbildningsutskottets betänkande nr 37 år 1972, UbU 1972:37. Hämtad från: file:///c:/users/nima%20sanandaji/downloads/bet_1972_ubu_37.pdf Vu, K.M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the period, Telecommunications Policy, 35; 4:

16 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Box Stockholm Telefon: ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström 18

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER

FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER FÖRENINGEN Svenskt Flyg Nr 1 2012 Svenskt Flyg FLYGET MÖJLIGGÖR FÖR NYA MÖTEN OCH KONGRESSER Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Dataspelsbranschens rapporter 1-07

Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Dataspelsbranschens rapporter 1-07 Spelutvecklarindex 2005 Battlefield 2142 (EA DICE) Championship Manager Online (Jadestone) Dawnspire (Silent Grove) Häst och Ponny: Min första ponny (Upside Studios)

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga

~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ~SALA 1 ~ KOMMUN Dl aga ::s 2015/29/1 1 (1) 2015-04-14 JENNY NOLHAGE DIREKT: 0224-74 70 10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Partnerskapet Stockholm Business Alliance 2016-2020 Hösten 2014 fattades beslutet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft

Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Johan Harvard. Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Svenskt miljöteknikföretagande: Policy och konkurrenskraft Entreprenörskapsforum, 2014-06-18 Innehåll Vad har Miljöteknikstrategin bidragit med? Hur stark är Sveriges

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG

25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Pressmeddelande 25 ÅR EFTER MURENS FALL: ÖSTTYSKLAND FORTFARANDE OUTFORSKAT LAND FÖR MÅNGA SVENSKA FÖRETAG Även 25 år efter murens fall är få svenska företag etablerade i området som utgjorde det gamla

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats

Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 september 2007 Arlanda-resenärer får påverka framtidens flygplats Stockholm-Arlanda Airport ska utrustas med levande laboratorier för att flygplatsens närmare 18 miljoner

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA)

Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Lars Ingeberg 2015-05-11 KSN-2015-0662 Kommunstyrelsen Avtal om fortsatt Näringslivspolitiskt samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) Förslag

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Högskolan i Halmstad Det innovationsdrivande lärosätet Drivkrafter för utveckling Vad kan vi lära av tillväxt i stora städer för att få utveckling i landsbygden? Tillväxtdrivande verksamheter utifrån två

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland

Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Strategi för Smart Specialisering i Östergötland Business Region Platform Sustainable regional growth Regional development management Regional leadership ESBR process and project management Growth- and

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Fokus på Sveriges ekonomi

Fokus på Sveriges ekonomi Vi står för fakta. Åsikterna får du stå för själv. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Näringslivets Ekonomifakta AB ägs av Svenskt Näringsliv och ska inspirera till

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer