KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE"

Transkript

1 KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E, AP, STE). Sedan januari 2007 anordnas Braheskolans folkhögskolekurs i Aix-en-Provence av IS Aix-en- Provence. Detta dokument innehåller viktig information. Spara därför detta dokument. KURSENS MALSÄTTNING Kursen har tre olika mål : språkligt, sociokulturellt samt personligt Det språkliga målet Det språkliga målet utgör också det huvudsakliga målet i planeringen av programmet, det språkliga innehållet samt inlärningsmålen. Vi arbetar med Europarådets nivåskala och detta referensverk garanterar att undervisningen samt inlärningen fokuserar på elevernas praktiska behov och strävar mot deras självständighet i de olika delarna av kommunikation i det vardagliga livet. Detta baseras på följande nivåer : A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 Nybörjare Lägre Övre grundnivå Lägre Övre mellannivå Avancerad Övre avancerad grundnivå mellannivå Det språkliga målet strävar att förbättra de 4 språkliga färdigheterna : Muntlig förståelse : lyssna och förstå Muntligt uttryck : säga och tala Skriftlig förståelse : läsa och förstå Skriftligt uttryck : skriva och förmedla De exakta språkliga målen defineras beroende på gruppernas nivå och meddelas i början av kursen. Vi hjälper studenterna att utveckla sina färdigheter vad gäller förståelse samt uttryck. Eftersom vi utgår ifrån Europeiska nivåskalan, sätter vi upp tydliga mål som täcker alla språkliga färdigheter som meddelas i början på kursen. Vi prioriterar självklart den muntliga aspekten främst för att eleverna skall kunna bli självständiga så snabbt som möjligt i det vardagliga livet. Framstegen utvärderas regelbundet för att effektivisera inlärningen. Vår pedagogik bygger på olika och ständigt förnyade underlag. Däremot anser vi framförallt att «mänskligt material», är det viktigaste. Att tala i en grupp är att lära känna sig själv, utbyta erfarenheter, tala om sig själv och om andra, om sina smaker och tycken, om sitt arbete och sina projekt. För oss är en trevlig stämning den största pedagogiska stimulansen. Ett levande språk är först och främst ett språk som talas. Den som lär sig ett främmande språk vill i första hand kunna utbyta idéer med människor som har detta språk som sitt modersmål, kunna utrycka åsikter och känslor : med ett ord : kommunicera! Dessa teoretiska principer kan bara förverkligas om alla elever aktivt deltar och skapar en dynamisk gemenskap. Det sociokulturella målet Att bättre lära känna Frankrike och fransmännen, det franska samhället och dess kultur idag. Detta mål når vi genom kompletterande tillfällen som genomförs av lärarna, oftast pa onsdagar. Dessa tillfällen koncentrerar vi oss på (denna lista är inte fullständig och är endast exempel) : Franska institutioner Fransk sång och viskonst idag och igår,

2 Mat och gastronomi, Film, Geografi. Personligt mål Varje elev bjuds in till att reflektera över och sätta upp ett mål på det personliga planet, som han eller hon försöker uppnå under kursens gång. Kursen ger även eleverna en social och kulturell upplevelse som är berikande. Kursen ger även eleverna utrymme för egen tid och möjligheter till att uttrycka sina önskemål och tankar, på samma gång som man alltid måste anpassa sig till gruppen och andras önskemål. PROJEKTSTUDIER Projektstudierna är en del av kursen. De är obligatoriska och är föremål för en muntlig/skriftlig rapport. Projektstudier : o 1 studieresa med franskalärarna o 1 temavecka, ledd av franskalärarna upptäck Marseille, Aix och Provence NIVA Kursen är öppen för alla nivåer : nybörjare till avancerad (A0 till C1) enligt Europarådets nivåskala (se ovan). Notera att tillvalet STE (praktik) erbjuds enbart för elever med A2 nivå eller högre. KURSLÄNGD Kurs om 18 veckor och ett snitt på ca 22,5 timmar per vecka. Språklektionerna är 45 minuter med diplomerade och specialiserade lärare. Oftast en lektionsfri dag per vecka för tid till självstudier, läxor och vissa tillval men utöver språklektionerna ingår även tid till informationstillfällen, utvärderingar, frivilliga tillfällen om det franska samhället, kultur, geografi, kulturella skillnader, skriva CV etc. 2 utflykter ingår i kursen. Dessa kan förläggas under helg men har ändå obligatorsk närvaro. GRUPPSTORLEK Minimum 9 deltagare per grupp. Grupper delas in efter franskakunskaper efter språktest första dagen. PRISER VT veckor : FRANSKA KURSEN ENBART BOENDE A/C 18 veckor BOENDE halvpension 18 veckor BOENDE halv-pension fyra första veckorna ,61 / vecka 194,00 / vecka 246 / vecka Undervisningen är avgiftsfri. Priset för enbart franska inkluderar: kursmaterial (ca 90, inkluderar pärm, dokument, kopior, rättigheter), 3 utflykter (ca 80 ), skolförsäkring från Braheskolan, intyg, utväderingar och bedömningar, projekt Aix/Marseille/Provence (ca 50 ), projekt studieresa till Lyon (ca 225 ), kostnader för de aktiviteter inom kursen (eventuella föreställningar, provsmakningar, studiebesök eller museinträden ca 20 ). Fördelningen av dessa kostnader kan förändras beroende på antalet deltagare och är en uppskattning. Tillkommer: din resa till och från Aix, obligatorisk reseförsäkring, aktiviteter utanför kursprogrammet såsom tillval. TILLVAL Om du vill ha en aktivitet på några eftermiddagar per vecka erbjuder skolan flera olika tillval utöver franska kursen (F). Alla tillval (utom STE) är tillgängliga för alla franska nivåer. Dessa tillval är frivilliga och medför extra kostnader. Tillvalen pågar inte under alla kursveckor utan endast under vissa veckor. Innehållet av tillvalen kan komma att ändras eller ställas in beroende på antalet deltagare. Mer information om tillvalen finns i ett separate document. BEDÖMNINGAR Flera bedömningar (i anknutning till målen) planeras under kursens gång. Vi föreslår tre individuella och språkliga bedömningar :

3 Skriftlig och muntlig utvädering första dagen för att kunna placera eleverna i en grupp som motsvarar deras franskakunskaper. Skriftlig och muntlig utvädering i mitten av kursen. Ett samtal som utväderar följande punkter : gjorda framsteg, aktivt deltagande, vad eleven bör fördjupa sina kunskaper i samt förankra Skriftlig och muntlig utvädering i slutet av kursen inför certifikatet. Utvärdering av de sociokulturella målen görs i samband med en informell utvärdering i slutet av varje vecka. Läraren tar upp de punkter som behandlats under veckan och presenterar nästa veckas program, tillsammans med studenterna. Utvärdering av de personliga målen utförs i samband med de individuella samtal med lärarna som görs tre gånger under kursen. UTVÄRDERINGAR Vi föreslår, utöver de informella utvärderingarna i slutet av varje vecka, en skriftlig utvärdering av kursen i mitten av kursen, för att kunna ta del av elevernas intryck. Ytterligare en skriftlig utvärdering delas ut i slutet av kursen. CERTIFIKAT I slutet av kursen får varje elev som har tillräcklig närvaro ett certifikat där följande information anges : Kursens totala längd : antal veckor och lektioner Frånvaro Franskanivå enligt europarådets nivåskala Kursens huvudpunkter Om eleven haft ett tillval anges de olika aktiviteterna i tillvalet På baksidan av certifikatet kan eleven se de olika färdigheter enligt Europarådets nivåskala samt färdigheterna inom den aktuella nivån. Ett informationsblad med råd delas även ut så att de elever som så önskar kan få tips om hur de kan optimera eller fortsätta sina franskastudier. HANTERING AV FRANVARO Braheskolans elever tillåts ha en maximal frånvaro av 10% under hela kursen. Frånvaron noteras varje dag av läraren i varje grupps klasspärm. Lärarna kontrollerar regelbundet den totala frånvaron och stämmer av med de studenter som har stor frånvaro. Tveka inte att kontrollera din frånvaro med din lärare om du är osäker. De elever som överskrider den maximala frånvarogränsen, får inte något certifikat. Vi informerar även Braheskolan, som i sin tur informerar CSN. I händelse av oplanerad frånvaro pga personliga skäl (sjukdom i familj, begravning etc), så skall eleven informera kursansvarig i förväg så att denna kan försöka hitta en lösning och ordna med extraarbeten. Sen ankomst 10 minuter efter lektionsstart räknas som frånvaro under hela lektionen. DISCIPLINÄRA ATGÄRDER All form av fysiskt eller verbalt våld och all typ av uppförande som stör genomförandet av kursen eller skolans arbete, dess samarbetpartners eller värdfamiljer kommer sanktioneras enligt följande skala : 1. Muntlig varning 2. Skriftlig varning 3. Temporär avskiljning under 3 arbetsdagar 4. Definitiv avskiljning från skolan Braheskolan informeras redan från den första muntliga varningen. STUDENTER MED FUNKTIONSHINDER ELLER SVARIGHETER IS Aix-en-Provence ligger i en äldre byggnad från 1800-talet och är tyvärr inte anpassad till personer med fysiska funktionshinder. För att komma in i skolans byggnad måste studenterna gå upp ca 5 trappsteg. På entréeplanet finns det WC samt reception och internetrum samt klassrum dit lektioner kan förläggas vid behov. Staden Aix är inte heller anpassad till personer med olika rörelsehinder och det kan vara svårt att ta sig fram i Aix (smala, ibland inga trottoarer, kullerstenar, parkeringshinder etc). Bussar är I regel inte handikappsanpassade. Personalen hjälper självklart till om det skulle behövas för att komma in och ut i skolan, eftesom det inte finns någon ramp för rullstol.

4 Kursansvarig kan hjälpa till med visst pedagogiskt stöd samt viss avgiftsfri stödundervisning vid behov, men personalen har ingen formell utbildning i att arbeta med dyslektiker och andra hinder som kan försvåra inlärningen. För elever med bristande kunskaper i svenska kan svensktalande personal på skolan hjälpa till i viss utsräckning, men de har heller ingen formell utbildning. Kontakta gärna personalen direkt på skolan vad gäller råd och anpassningsmöjligheter. Vi försöker ordna med speciallösningar så långt det går. STUDERANDEINFLYTANDE Redan från kursens start, väljer eleverna i varje grupp en representant samt en suppleant. Klassrepresentanten kommer att vara gruppens talesman gentemot kursansvarig samt IS ledning. Dessa klassrepresentanter kan genomföra elevråd närhelst de önskar och genomför senare en redovisning inför sina grupper på eget initiativ. Två elevråd med kursansvarig planeras och genomförs i mitten samt i slutet av kursen. Eleverna har möjlighet att föreslå aktiviteter inom kursen. Om den är ekonomiskt genomförbar och om den motsvarar ett konkret pedagogiskt mål, försöker vi se till att aktiviten genomförs. Ett kursråd genomförs i slutet av kursen med kursansvarig. KONTAKT MED IS Aix-en-Provence Är du missnöjd med din studerandesituation ber vi dig snarast tala med oss på skolan. Vad gäller pedagogiska frågor, skall eleverna vända sig i första hand till sin huvudlärare och i andra hand till kursansvarig och i sista hand till studierektorn. Vad gäller frågor om den generella organisationen av kursen, skall eleverna vända sig till kursansvarig. Vad gäller frågor om boende i familj kan eleverna vända sig till personen som ansvarar för boende på skolan. För möten med studierektorn och rektorn, ber vi eleverna boka tid för möte vad gäller konflikthantering samt överklagan. Vi hänvisar även till den praktiska informationen angående skolans personal samt deras arbetstider. DROGPOLICY, INTERNETANVÄNDING OCH ÖVRIGA VILLKOR Målet med denna politik är att försäkra sig om att vi har en hälsosam arbetsmiljö för elever samt för personal. All personal på IS Aix-en-Provence samt dess elever skall samarbeta för att skapa en bra miljö. Det är strikt förbjudet att vistas i skolans lokaler under påverkan av olagliga substanser. Skolan kan komma att erbjuda provsmakning av alkohol i samband med en kursavslutning, eller under en kurs om det motsvarar ett pedagogiskt mål. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Vi ber de studenter som behandlas medicinsk av receptbelagd medecin som kan påverka uppförande, att informera oss om detta. Det är strikt förbjudet att olagligt ladda ned filer (musik, film, etc) med hjälp av skolans datorer samt även personliga datorer (även telefoner och surfplattor). Studenter som använder sig av skolans internetuppkoppling måste också respektera dessa regler. Det är strikt förbjudet att besöka hemsidor med olagligt eller chockerande innehåll (pornografi), inom skolans lokaler. Att inte respektera dessa regler kan medföra sanktioner, såsom varning, avstänging samt avskiljande. STUDIEMATERIAL SAMT UTRUSTNING ATT TA MED Du får en pärm där du kan spara allt kursmaterial som delas ut under terminens gång. Vi använder oss av många olika typer av underlag för kursen. Däremot får du själv tänka på att ta med lexikon och grammatikbok om du anser dig behöva det samt anteckningsblock och pennor. På det stora biblioteket i Aix kan du låna böcker. Bibliotekskortet kostar ca 20 euro. På skolan har du tillgång till Centre de Ressources Multimedia (CRM) samt flera datorer med internet under hela din vistelse. Förtur ges till skolarbete men du får naturligtvis använda datorerna för privat bruk när de är lediga. Du kan även ta med din bärbara dator och vi rekommenderar att du tar med den eftersom vi erbjuder gratis trådlös uppkoppling i våra lokaler. Tänk på att du behöver varma kläder i slutet av kursen. I Provence kan man frysa enormt när det blåser Mistral och det är ofta betydligt kallare inomhus här än i Sverige. I slutet av vistelsen kommer du att behöva sommarkläder. Vad gäller övrig utrustning, bör du naturligtvis ta med det du behöver för den sport du önskar utöva. Ta inte med lakan eller handdukar, det håller värdfamiljen med, likaså strykjärn. Däremot måste du ha egna badlakan för stranden och simbassängen. FÖRSÄKRING

5 Braheskolan innehar alla nödvändiga försäkringar som täcker studenter under kursens gång vad gäller civilt ansvar, även under tillvalen. Ta med försäkringskassans speciella internationella plastkort. Det bevisar att du är försäkrad i Sverige och berättigad till akut sjukvård i alla EU-länder. Du måste dessutom ha en personlig utlandsförsäkring som täcker hela din vistelse. Vi samlar in försäkringsbevis eller kopia av kvitto på inbetalning första veckan. BOENDE Skolan kan ordna med boende i familj och erbjuder två olika typer av boende i familj, men du kan även ordna ditt boende själv. Se sista sidan för råd och regler vad gäller boende i familj. Boende för hela kursen 18 veckor: A) Rum med tillgång till kök : A/C. Pris : 2549 för 18 veckor Denna boendeform ger lite möjlighet till utbyte på franska med familjen. Det är ingen lägenhet utan du hyr ett rum i familjens lägenhet/hus och har möjlighet att använda dig av kök (tillgång till plats i kyl, frys, använding av spis etc.) B) Rum och frukost varje dag samt middag 5 dagar i veckan (söndag-torsdag): halv-pension. Pris : 3492 för 18 veckor Denna boendeform ger mest utbyte med familjen och du förväntas inta middag med familjen för att kunna tala franska. Boende enbart de fyra första veckorna (om du vill ordna med eget boende på plats): Rum och frukost varje dag samt middag 7 dagar i veckan: halv-pension. Pris: 984 för 4 veckor. Vi rekommenderar att du väljer en av dessa typer av boende för att få tillfälle att tala så mycket franska som möjligt utanför skolan. Vi finns tillgängliga här på skolan för att ge råd om val och möjligheter vi erbjuder. Om du bokar boende i familj, bokar du minst två månaders boende, fram till 03/03/12. Uppsägningstiden är fyra veckor som du måste betala. Vi kan ibland även ha små privatägda lägenheter att förmedla. Vi skickar ut information om ditt boende 3-4 veckor innan kursstart per på franska. Det är svårt för oss att ordna med boende som passar alla olika önskemål och sistaminutenförfrågningar behandlar vi så gott vi kan, utan att kunna garantera något boende. ATT BO I VÄRDFAMILJ VARFÖR BO I FAMILJ Vi rekomenderar boende i familj eftersom det ger dig möjlighet att praktiskt använda de kunskaper du lärt dig samt knyta nya kontakter som ger dig insyn i den franska kulturen och samhället. Familjerna är utvalda eftersom de har en önskan om att välkomna studenter och göra studentens vistelse så trevlig som möjlig. Men familjen förväntar sig i sin tur att du också tillbringar tid med familjen och delar deras vardag (enbart vad gäller halv-pension). En bra kommunikation från börjar låter både student och familj leva tillsammans och respektera varandra under samma tak. Man får inte glömma bort att bo i familj inte är detsamma som att bo på hotell, utan det är ett ekonomiskt alternativ där man inte kan förvänta sig samma service som på ett hotell.

6 STÄDNING AV RUMMET Handdukar byts varje vecka och lakan varannan vecka. Handduken skall enbart användas till dusch/bad och inte tas med till stranden eller utomhusbad. Rummet städas en gång i veckan. Tänk på att plocka undan dina saker så att det kan städas. BADRUM Tala med din familj om när det är lämpligast att använda badrummet. Du kan ta en dusch per dygn, men tänk på att inte duscha efter kl 22h00 för att inte störa familj och grannar. MÅLTIDER I halvpension ingår det frukost samt middag 5 dagar i veckan. Frukosten intas vid tider som familjen angett. I frukosten ingår vanligtvis en varm dryck, bröd, smör, sylt/marmelad eller flingor/müsli. Fransmännen har inte för vana att äta en stor frukost utan äter frukt, ost, youghurt och skinka vid lunch eller middag. Middagen intas vid matbordet med familjen (om du inte har andra åtaganden). Den måste vara välbalanserad: kött eller fisk eller ägg, grönsaker, ost eller youghurt och frukt. TVÄTT Din värdfamilj kan tvätta en tvättmaskin åt dig i veckan. Om du behöver ytterligare tvätthjälp, kan familjen be om ett bidrag. Kläder som kräver speciell tvätt (kemtvätt eler handtvätt) tvättas inte av värfamiljen. Familjen kan tillhandahålla ett strykjärn. TELEFON Studenterna ombeds att inte använda familjens telefon utan tillstånd. Om värdfamiljen tillåter användning, måste studenten betala sina telefonkostnader. Studenten kan ta emot samtal men utan att störa familjens egen telefonkommunikation. Fråga värdfamiljen vid vilken tidpunkt du kan ta emot telefonsamtal. NYCKLAR Du får en kopia på husnyckeln av värdfamiljen som du ansvarar för. Skulle du tappa bort nyckeln, måste du stå för kostnaden som detta medför (ny kopia, byte av lås etc.) SJUKDOM Om du är sjuk måste du omgående informera skolan samt eventuellt din praktikplats. FÖRSÄKRING Om materiella skador orsakas av studenten, så måste din försäkring täcka dessa skador och de kostnader som skadorna medför. IS Aix-en-Provence frånsäger sig allt ansvar. REGLER & RÅD FÖR BOENDE I VÄRDFAMILJ I FRANKRIKE Ta inte mer än en dusch per dygn Hjälp till med hushållsarbete som att diska, duka etc. Släck lampan när du går ut ur ett rum Väck inte värdfamiljen om du kommer hem sent. Enbart slänga toapapper i toaletten Bjud inte hem andra personer utan värdfamiljens tillstånd Lämna badrummet rent efter varje besök Ge inte ut värdfamiljens telefonnummer utan tillstånd Håll ditt rum rent och bädda din säng varje dag INFORMATION Viktiga telefonnummer såsom läkare, tandläkare, apotek, sjukhus, polis, giftcentral etc, samt kontaktinformation för övrig personal på skolan finns i den praktiska informationen som du får i början på kursen. Möjlighet till stipendium : Du får gärna kontakta oss här nere på skolan i Aix om du har frågor om vardagslivet, livet i Aix, detaljfrågor om tillval eller boende, om du vill ha råd eller hjälp i några frågor. ANMÄLAN OCH ANTAGNING Anmälan, antagning samt betalning sker direkt till Braheskolan på Visingsö, där personal också finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till med val. Du som blir utvald att gå denna kurs, måste vara medveten om att du har fått en plats på en kurs som många sökande ville gå. Denna kurs är till största del betald av svenska skattemedel och vi vill dra din uppmärksamhet på att som student har du rättigheter, men även skyldigheter. Läs därför kursbeskrivningen ordentligt. Vi kräver att alla våra deltagare inte bara närvarar på undervisningstillfällena, men även aktivt deltar i kursens arbete, pedagogiska mål samt den demokratiska processen.du kommer på plats få skriva under att du emottagit denna information.

7 RAPPORTERINGSSYSTEM TILL CSN Braheskolan sköter all rapportering till CSN. Du kan söka studielån hos CSN om du har fyllt 20, se : Studenter får låna först höstterminen det år de fyller 20. Under 20 får studenter enbart det studiebidrag de hade på gymnasiet plus inackorderingstillägg. Blanketten ska vara för studier i Sverige trots att kursen är förlagd utomlands. VÄLKOMMEN TILL AIX! André Ferlazzo Naïma Chetioui Kursföreståndare Huvudärare Mail : Talar: franska, engelska Tel : +33(0) Tel : +33(0) Tel : +33(0) Talar: franska, engelska, italienska Anna Diaz Christophe Courteau Léa Roch-Duvernay Rektor Studierektor Ansvarig för boende Mail: Mail : Mail : Tel :+33(0) Tel :+33(0) Tel :+33(0) Tel : +33(0) Talar: franska, engelska (boka möte) Talar: franska, engelska (boka möte) Talar: svenska, franska, engelska Braheskolan (för frågor angående fakturor, betalning, CSN): Web : Mail : Telefon : +46(0) / 46(0) Folkbildningsrådet för frågor angående folkbildning, statsunderstödda kurser etc : Web :

En termin hos Euromed Management i Marseille

En termin hos Euromed Management i Marseille En termin hos Euromed Management i Marseille VT11 kunde jag äntligen påbörja min utbytestermin i Frankrike, det här var något som jag hade arbetat för och förberett mig inför sedan jag började mina studier

Läs mer

Fornbys studeranderättsliga standard 2013

Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Fornbys studeranderättsliga standard 2013 Vår studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR 2010 12 08 Innehåll 1. Riktlinjer för medlemsuppdraget FSR 2. Instruktion för FSR 3. Checklista för skolornas studeranderättsliga standard 4. Överenskommelse

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö.

Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. Dina rättigheter och skyldigheter som studerande på Glokala Folkhögskolan i Malmö. 2013-06-19 Glokala Folkhögskolan arbetar efter Statens syfte med Folkbildningen. Statens stöd till folkbildningen skall

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD

STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD STUDERANDE RÄTT JUNE FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTTSLIGA STANDARD Studeranderätt JUNE FOLKHÖGSKOLA June folkhögskola är en del av vuxenutbildningen och folkbildningen i Sverige. Samtidigt är folkhögskolan

Läs mer

Reseberättelse Polen

Reseberättelse Polen Reseberättelse Polen Utgången från centralstationen Introduktion Jag åkte på utbytesstudier till Polen och studerade vid Warsaw University of Technology höstterminen 2013/2014. Jag valde Polen för min

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN!

VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! BARN OCH UTBILDNIGSFÖRVALTNINGEN BJÖRKTJÄRA FÖRSKOLA 2015-2016 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN! Det här med att börja i förskolan är naturligtvis en stor förändring i ert liv både för barn och vårdnadshavare.

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund

Reserapport 2012. University of Saskatchewan. (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Reserapport 2012 University of Saskatchewan (Edwards School of Business) Belinda Fagerlund Företagsekonomi FE-10 2013 INNEHÅLL / CONTENTS 1 Före resan... 3 2 Ankomst till Kanada... 3 3 University of saskatchewan...

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

Sundsvalls Fallskärmsklubb

Sundsvalls Fallskärmsklubb Sundsvalls Fallskärmsklubb Målsmans intyg gällande fallskärmshoppare mellan 15 och 18 år Härmed intygas att min son/dotter har mitt samtycke att genomgå kurs i fallskärmshoppning, samt att utföra fallskärmshopp

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Målinriktade arbetsplaner

Målinriktade arbetsplaner Målinriktade arbetsplaner Rubrik: Målinriktad arbetsplan Personnummer: Namn: Klarar: Behov: Hjälpmedel: Datum: 2008-11-10 Kontaktperson: Klarar sin hygien med påminnelser. Värma sin mat i mikron. Behöver

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2015. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2015 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2015 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 7 10 augusti. Viktigt att

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com

Bockholmengruppen AB 08-518 01 288, anna-karin@dalaroskans.com www.dalaroskans.com Offert Bröllop 2015 Kund: Kontakt: Datum: Tid: 17.00 01.00 Antal: minimum 90 personer Kontakt: Anna-Karin Haglund, anna-karin@dalaroskans.com, 072 512 64 68 Bröllop kan se ut på många olika sätt och här

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen

FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen. Tänndalen, Härjedalen FJÄLLVECKA 6-13 mars 2011 Hotell Tänndalen Tänndalen, Härjedalen Välkommen till Frisksportarnas fjällvecka! Den 6 13 mars 2011 (söndag - söndag) åker vi till Hotell Tänndalen i Härjedalen. Hotellet har

Läs mer

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga

Granbacken. Information till den enskilde och anhöriga Granbacken särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Granbacken I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Välkommen till vår förskola!

Välkommen till vår förskola! 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Björkbackens förskola Björktjära förskola 2015-2016. Välkommen till vår förskola! Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM.

VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VARBERGS BORDTENNISKLUBB hälsar Er hjärtligt välkomna till Varberg och årets upplaga av Ungdoms-SM. VBTK grundades 1962. Föreningen har genom åren haft många framgångar både på herr- och damsidan. Damlaget

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan

Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Praktisk information för dig som studerar på Polstjärnegatan Post - och Besöksadress Telefon E-mail Polstjärnegatan 4 D 031-10 65 80 vux.gbg@folkuniversitetet.se 417 56 Göteborg Vart vänder jag mig? Har

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen?

Välkommen till Förskolan Äventyret! Inskolning vad är det? Vad gör barnen? Välkommen till Förskolan Äventyret! Snart är det dags för ditt barn att börja på Förskolan Äventyret. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska trivas. I den här texten vill vi ge information till

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard

Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Önnestads folkhögskolas studeranderättsliga standard Skolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna,

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga

Älvgården. Information till den enskilde och anhöriga Älvgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Älvgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga. Tveka

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Information. Vilka är vi?

Information. Vilka är vi? Information Monterytor Utställningsytan för Er monter är ca 8 m 2. Om Ni önskar ytterligare yta eller har speciella önskemål, var vänlig kontakta oss (se kontaktinformation sista sidan). Tillgång till

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Välkommen till Balanced View Center i Skåne

Välkommen till Balanced View Center i Skåne Välkommen till Balanced View Center i Skåne Balanced View Center ägs och drivs som en ideell förening, dedikerad till visionen om klarhet till gagn för alla. Ändamålet är att erbjuda en plats för alla

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN

VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 1 (8) Åsliden - juni 2009/bi VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN 090603\t:\soc\birgitta\båstad-ö.karup\välkomen till åsliden, 090602.doc\b 2 (8) VÄLKOMMEN TILL ÅSLIDEN Vi som arbetar på Åsliden vill hälsa dig varmt

Läs mer

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB

Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB Välkommen till vår förskola! Introduktion för Dig som arbetar hos oss på LEKA Barnens Förskola AB För att Du ska veta hur vi arbetar och för att vi vill att Du ska ha möjlighet att känna Dig säker på hur

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium

Viktig information till elever och föräldrar på. Magelungens gymnasium. Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Viktig information till elever och föräldrar på Magelungens gymnasium Information till föräldrar och elever på Magelungens gymnasium Vi tycker det är mycket roligt att få välkomna dig till vår skola. Vi

Läs mer

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT

GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Dnr: 10119-5 GÖTEBORGS FOLKHÖGSKOLAS STUDERANDERÄTT Gäller från och med 2012-01-01 Uppdaterad 2015-08-17 Godkänd av styrelsen 2010-12-16 Göteborgs folkhögskolas studeranderätt... 2 1. Inför att du söker

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

- 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE - 1 - STUDIEGUIDE FÖR UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE Innehåll Välkommen till Vetlanda Lärcentrum och utbildning i svenska för invandrare... 3 Öppettider Vetlanda Lärcentrum... 4 Utbildning i svenska

Läs mer

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard

Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Sidan 1 av 5 Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du rätt till nedanstående. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan ärendet

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Camp Connect 2014. Ledar- och deltagarinfo

Camp Connect 2014. Ledar- och deltagarinfo Camp Connect 2014 Ledar- och deltagarinfo VARMT VÄLKOMNA TILL CAMP CONNECT 2014 Denna information riktar sig till ledare och deltagare inför årets Camp Connect som arrangeras 8 11 augusti. Viktigt att

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Introduktion. Förberedelser inför resan

Introduktion. Förberedelser inför resan Introduktion I samband med min femte termin på Halmstad Högskola hade vi som läste Arbetsvetenskap chansen att studera utomlands under en termin. Ett avtal med Ritsumeikan Asia Pacific University (APU)

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008

Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Reserapport Polen av Göran Malm Krakow och Warszawa läsåret 2007/2008 Förberedelser inför utbytesstudierna Jag gick Samhällsbyggnad och hade valt inriktningen Naturresursteknik. Tanken på att plugga utomlands

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad

Läger Sommar 2014. Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad Läger Sommar 2014 Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad & Tomelilla, Simrishamn, Skurup, Sjöbo och Ystads kommun Arrangerar läger för ungdomar med högfungerande Autism/AS 23 juni-28 juni 2014

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt.

Obs! Vi är mycket noga med att alla barn har en medföljande ansvarig förälder med sig till badet. En olycka händer så lätt. Välkomna till läger U12:1 Lindvallen 22-25 november Nu börjar det dra ihop sig till årets första efterlängtade läger i Lindvallen. I år kommer vi inte ha några skidmöten utan istället lämnas det mer tid

Läs mer

Förskollärarprogrammet LGFOD

Förskollärarprogrammet LGFOD Förskollärarprogrammet LGFOD Lärarutbildningen Förskollärare Grundlärare Fritidshem Förskoleklass och årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Ämneslärare Årskurs 7-9 (startade ej 2013) Gymnasieskola Yrkeslärare Kompletterande

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING

INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING STUDERANDE RÄTT Här kan du hitta information som kan vara bra att veta i samband med studier på Mo Gård folkhögskola. INDIVIDUELLT ANPASSAD UTBILDNING OCH SKOLANS INRIKTNING Mo Gård folkhögskola erbjuder

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före.

Man jobbar oftast i smågrupper så att man både kan stödja de som ligger efter och stimulera de som ligger långt före. BOLOGNA 22 25 september 2007 Första besöket var på en kommunal förskola med barn mellan 3-5 år som inrymdes i en skola för barn mellan 3-11 år. I den delen som hade förskola fanns 2 klasser med 25 barn

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende

Välkommen till. Vikadamms särskilda boende Välkommen till Vikadamms särskilda boende Vikadamms särskilda boende Vikadamm är ett särskilt boende i Älvängen som sammanlagt har 26 lägenheter för personer med ett omfattande omvårdnadsbehov. Lägenheterna

Läs mer