KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 FRANSKA I AIX EN PROVENCE"

Transkript

1 KURSBESKRIVNING BRAHESKOLANS VÅTERMINSKURS 2012 VÅRTTERMINEN 2012, 18 veckor: 9 januari tom 11 maj 2012 En kurs i franska språket (olika nivåer) kombinerat med ett antal tillvalsmöjligheter (CG, D, E, AP, STE). Sedan januari 2007 anordnas Braheskolans folkhögskolekurs i Aix-en-Provence av IS Aix-en- Provence. Detta dokument innehåller viktig information. Spara därför detta dokument. KURSENS MALSÄTTNING Kursen har tre olika mål : språkligt, sociokulturellt samt personligt Det språkliga målet Det språkliga målet utgör också det huvudsakliga målet i planeringen av programmet, det språkliga innehållet samt inlärningsmålen. Vi arbetar med Europarådets nivåskala och detta referensverk garanterar att undervisningen samt inlärningen fokuserar på elevernas praktiska behov och strävar mot deras självständighet i de olika delarna av kommunikation i det vardagliga livet. Detta baseras på följande nivåer : A0 A1 A2 B1 B2 C1 C2 Nybörjare Lägre Övre grundnivå Lägre Övre mellannivå Avancerad Övre avancerad grundnivå mellannivå Det språkliga målet strävar att förbättra de 4 språkliga färdigheterna : Muntlig förståelse : lyssna och förstå Muntligt uttryck : säga och tala Skriftlig förståelse : läsa och förstå Skriftligt uttryck : skriva och förmedla De exakta språkliga målen defineras beroende på gruppernas nivå och meddelas i början av kursen. Vi hjälper studenterna att utveckla sina färdigheter vad gäller förståelse samt uttryck. Eftersom vi utgår ifrån Europeiska nivåskalan, sätter vi upp tydliga mål som täcker alla språkliga färdigheter som meddelas i början på kursen. Vi prioriterar självklart den muntliga aspekten främst för att eleverna skall kunna bli självständiga så snabbt som möjligt i det vardagliga livet. Framstegen utvärderas regelbundet för att effektivisera inlärningen. Vår pedagogik bygger på olika och ständigt förnyade underlag. Däremot anser vi framförallt att «mänskligt material», är det viktigaste. Att tala i en grupp är att lära känna sig själv, utbyta erfarenheter, tala om sig själv och om andra, om sina smaker och tycken, om sitt arbete och sina projekt. För oss är en trevlig stämning den största pedagogiska stimulansen. Ett levande språk är först och främst ett språk som talas. Den som lär sig ett främmande språk vill i första hand kunna utbyta idéer med människor som har detta språk som sitt modersmål, kunna utrycka åsikter och känslor : med ett ord : kommunicera! Dessa teoretiska principer kan bara förverkligas om alla elever aktivt deltar och skapar en dynamisk gemenskap. Det sociokulturella målet Att bättre lära känna Frankrike och fransmännen, det franska samhället och dess kultur idag. Detta mål når vi genom kompletterande tillfällen som genomförs av lärarna, oftast pa onsdagar. Dessa tillfällen koncentrerar vi oss på (denna lista är inte fullständig och är endast exempel) : Franska institutioner Fransk sång och viskonst idag och igår,

2 Mat och gastronomi, Film, Geografi. Personligt mål Varje elev bjuds in till att reflektera över och sätta upp ett mål på det personliga planet, som han eller hon försöker uppnå under kursens gång. Kursen ger även eleverna en social och kulturell upplevelse som är berikande. Kursen ger även eleverna utrymme för egen tid och möjligheter till att uttrycka sina önskemål och tankar, på samma gång som man alltid måste anpassa sig till gruppen och andras önskemål. PROJEKTSTUDIER Projektstudierna är en del av kursen. De är obligatoriska och är föremål för en muntlig/skriftlig rapport. Projektstudier : o 1 studieresa med franskalärarna o 1 temavecka, ledd av franskalärarna upptäck Marseille, Aix och Provence NIVA Kursen är öppen för alla nivåer : nybörjare till avancerad (A0 till C1) enligt Europarådets nivåskala (se ovan). Notera att tillvalet STE (praktik) erbjuds enbart för elever med A2 nivå eller högre. KURSLÄNGD Kurs om 18 veckor och ett snitt på ca 22,5 timmar per vecka. Språklektionerna är 45 minuter med diplomerade och specialiserade lärare. Oftast en lektionsfri dag per vecka för tid till självstudier, läxor och vissa tillval men utöver språklektionerna ingår även tid till informationstillfällen, utvärderingar, frivilliga tillfällen om det franska samhället, kultur, geografi, kulturella skillnader, skriva CV etc. 2 utflykter ingår i kursen. Dessa kan förläggas under helg men har ändå obligatorsk närvaro. GRUPPSTORLEK Minimum 9 deltagare per grupp. Grupper delas in efter franskakunskaper efter språktest första dagen. PRISER VT veckor : FRANSKA KURSEN ENBART BOENDE A/C 18 veckor BOENDE halvpension 18 veckor BOENDE halv-pension fyra första veckorna ,61 / vecka 194,00 / vecka 246 / vecka Undervisningen är avgiftsfri. Priset för enbart franska inkluderar: kursmaterial (ca 90, inkluderar pärm, dokument, kopior, rättigheter), 3 utflykter (ca 80 ), skolförsäkring från Braheskolan, intyg, utväderingar och bedömningar, projekt Aix/Marseille/Provence (ca 50 ), projekt studieresa till Lyon (ca 225 ), kostnader för de aktiviteter inom kursen (eventuella föreställningar, provsmakningar, studiebesök eller museinträden ca 20 ). Fördelningen av dessa kostnader kan förändras beroende på antalet deltagare och är en uppskattning. Tillkommer: din resa till och från Aix, obligatorisk reseförsäkring, aktiviteter utanför kursprogrammet såsom tillval. TILLVAL Om du vill ha en aktivitet på några eftermiddagar per vecka erbjuder skolan flera olika tillval utöver franska kursen (F). Alla tillval (utom STE) är tillgängliga för alla franska nivåer. Dessa tillval är frivilliga och medför extra kostnader. Tillvalen pågar inte under alla kursveckor utan endast under vissa veckor. Innehållet av tillvalen kan komma att ändras eller ställas in beroende på antalet deltagare. Mer information om tillvalen finns i ett separate document. BEDÖMNINGAR Flera bedömningar (i anknutning till målen) planeras under kursens gång. Vi föreslår tre individuella och språkliga bedömningar :

3 Skriftlig och muntlig utvädering första dagen för att kunna placera eleverna i en grupp som motsvarar deras franskakunskaper. Skriftlig och muntlig utvädering i mitten av kursen. Ett samtal som utväderar följande punkter : gjorda framsteg, aktivt deltagande, vad eleven bör fördjupa sina kunskaper i samt förankra Skriftlig och muntlig utvädering i slutet av kursen inför certifikatet. Utvärdering av de sociokulturella målen görs i samband med en informell utvärdering i slutet av varje vecka. Läraren tar upp de punkter som behandlats under veckan och presenterar nästa veckas program, tillsammans med studenterna. Utvärdering av de personliga målen utförs i samband med de individuella samtal med lärarna som görs tre gånger under kursen. UTVÄRDERINGAR Vi föreslår, utöver de informella utvärderingarna i slutet av varje vecka, en skriftlig utvärdering av kursen i mitten av kursen, för att kunna ta del av elevernas intryck. Ytterligare en skriftlig utvärdering delas ut i slutet av kursen. CERTIFIKAT I slutet av kursen får varje elev som har tillräcklig närvaro ett certifikat där följande information anges : Kursens totala längd : antal veckor och lektioner Frånvaro Franskanivå enligt europarådets nivåskala Kursens huvudpunkter Om eleven haft ett tillval anges de olika aktiviteterna i tillvalet På baksidan av certifikatet kan eleven se de olika färdigheter enligt Europarådets nivåskala samt färdigheterna inom den aktuella nivån. Ett informationsblad med råd delas även ut så att de elever som så önskar kan få tips om hur de kan optimera eller fortsätta sina franskastudier. HANTERING AV FRANVARO Braheskolans elever tillåts ha en maximal frånvaro av 10% under hela kursen. Frånvaron noteras varje dag av läraren i varje grupps klasspärm. Lärarna kontrollerar regelbundet den totala frånvaron och stämmer av med de studenter som har stor frånvaro. Tveka inte att kontrollera din frånvaro med din lärare om du är osäker. De elever som överskrider den maximala frånvarogränsen, får inte något certifikat. Vi informerar även Braheskolan, som i sin tur informerar CSN. I händelse av oplanerad frånvaro pga personliga skäl (sjukdom i familj, begravning etc), så skall eleven informera kursansvarig i förväg så att denna kan försöka hitta en lösning och ordna med extraarbeten. Sen ankomst 10 minuter efter lektionsstart räknas som frånvaro under hela lektionen. DISCIPLINÄRA ATGÄRDER All form av fysiskt eller verbalt våld och all typ av uppförande som stör genomförandet av kursen eller skolans arbete, dess samarbetpartners eller värdfamiljer kommer sanktioneras enligt följande skala : 1. Muntlig varning 2. Skriftlig varning 3. Temporär avskiljning under 3 arbetsdagar 4. Definitiv avskiljning från skolan Braheskolan informeras redan från den första muntliga varningen. STUDENTER MED FUNKTIONSHINDER ELLER SVARIGHETER IS Aix-en-Provence ligger i en äldre byggnad från 1800-talet och är tyvärr inte anpassad till personer med fysiska funktionshinder. För att komma in i skolans byggnad måste studenterna gå upp ca 5 trappsteg. På entréeplanet finns det WC samt reception och internetrum samt klassrum dit lektioner kan förläggas vid behov. Staden Aix är inte heller anpassad till personer med olika rörelsehinder och det kan vara svårt att ta sig fram i Aix (smala, ibland inga trottoarer, kullerstenar, parkeringshinder etc). Bussar är I regel inte handikappsanpassade. Personalen hjälper självklart till om det skulle behövas för att komma in och ut i skolan, eftesom det inte finns någon ramp för rullstol.

4 Kursansvarig kan hjälpa till med visst pedagogiskt stöd samt viss avgiftsfri stödundervisning vid behov, men personalen har ingen formell utbildning i att arbeta med dyslektiker och andra hinder som kan försvåra inlärningen. För elever med bristande kunskaper i svenska kan svensktalande personal på skolan hjälpa till i viss utsräckning, men de har heller ingen formell utbildning. Kontakta gärna personalen direkt på skolan vad gäller råd och anpassningsmöjligheter. Vi försöker ordna med speciallösningar så långt det går. STUDERANDEINFLYTANDE Redan från kursens start, väljer eleverna i varje grupp en representant samt en suppleant. Klassrepresentanten kommer att vara gruppens talesman gentemot kursansvarig samt IS ledning. Dessa klassrepresentanter kan genomföra elevråd närhelst de önskar och genomför senare en redovisning inför sina grupper på eget initiativ. Två elevråd med kursansvarig planeras och genomförs i mitten samt i slutet av kursen. Eleverna har möjlighet att föreslå aktiviteter inom kursen. Om den är ekonomiskt genomförbar och om den motsvarar ett konkret pedagogiskt mål, försöker vi se till att aktiviten genomförs. Ett kursråd genomförs i slutet av kursen med kursansvarig. KONTAKT MED IS Aix-en-Provence Är du missnöjd med din studerandesituation ber vi dig snarast tala med oss på skolan. Vad gäller pedagogiska frågor, skall eleverna vända sig i första hand till sin huvudlärare och i andra hand till kursansvarig och i sista hand till studierektorn. Vad gäller frågor om den generella organisationen av kursen, skall eleverna vända sig till kursansvarig. Vad gäller frågor om boende i familj kan eleverna vända sig till personen som ansvarar för boende på skolan. För möten med studierektorn och rektorn, ber vi eleverna boka tid för möte vad gäller konflikthantering samt överklagan. Vi hänvisar även till den praktiska informationen angående skolans personal samt deras arbetstider. DROGPOLICY, INTERNETANVÄNDING OCH ÖVRIGA VILLKOR Målet med denna politik är att försäkra sig om att vi har en hälsosam arbetsmiljö för elever samt för personal. All personal på IS Aix-en-Provence samt dess elever skall samarbeta för att skapa en bra miljö. Det är strikt förbjudet att vistas i skolans lokaler under påverkan av olagliga substanser. Skolan kan komma att erbjuda provsmakning av alkohol i samband med en kursavslutning, eller under en kurs om det motsvarar ett pedagogiskt mål. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Vi ber de studenter som behandlas medicinsk av receptbelagd medecin som kan påverka uppförande, att informera oss om detta. Det är strikt förbjudet att olagligt ladda ned filer (musik, film, etc) med hjälp av skolans datorer samt även personliga datorer (även telefoner och surfplattor). Studenter som använder sig av skolans internetuppkoppling måste också respektera dessa regler. Det är strikt förbjudet att besöka hemsidor med olagligt eller chockerande innehåll (pornografi), inom skolans lokaler. Att inte respektera dessa regler kan medföra sanktioner, såsom varning, avstänging samt avskiljande. STUDIEMATERIAL SAMT UTRUSTNING ATT TA MED Du får en pärm där du kan spara allt kursmaterial som delas ut under terminens gång. Vi använder oss av många olika typer av underlag för kursen. Däremot får du själv tänka på att ta med lexikon och grammatikbok om du anser dig behöva det samt anteckningsblock och pennor. På det stora biblioteket i Aix kan du låna böcker. Bibliotekskortet kostar ca 20 euro. På skolan har du tillgång till Centre de Ressources Multimedia (CRM) samt flera datorer med internet under hela din vistelse. Förtur ges till skolarbete men du får naturligtvis använda datorerna för privat bruk när de är lediga. Du kan även ta med din bärbara dator och vi rekommenderar att du tar med den eftersom vi erbjuder gratis trådlös uppkoppling i våra lokaler. Tänk på att du behöver varma kläder i slutet av kursen. I Provence kan man frysa enormt när det blåser Mistral och det är ofta betydligt kallare inomhus här än i Sverige. I slutet av vistelsen kommer du att behöva sommarkläder. Vad gäller övrig utrustning, bör du naturligtvis ta med det du behöver för den sport du önskar utöva. Ta inte med lakan eller handdukar, det håller värdfamiljen med, likaså strykjärn. Däremot måste du ha egna badlakan för stranden och simbassängen. FÖRSÄKRING

5 Braheskolan innehar alla nödvändiga försäkringar som täcker studenter under kursens gång vad gäller civilt ansvar, även under tillvalen. Ta med försäkringskassans speciella internationella plastkort. Det bevisar att du är försäkrad i Sverige och berättigad till akut sjukvård i alla EU-länder. Du måste dessutom ha en personlig utlandsförsäkring som täcker hela din vistelse. Vi samlar in försäkringsbevis eller kopia av kvitto på inbetalning första veckan. BOENDE Skolan kan ordna med boende i familj och erbjuder två olika typer av boende i familj, men du kan även ordna ditt boende själv. Se sista sidan för råd och regler vad gäller boende i familj. Boende för hela kursen 18 veckor: A) Rum med tillgång till kök : A/C. Pris : 2549 för 18 veckor Denna boendeform ger lite möjlighet till utbyte på franska med familjen. Det är ingen lägenhet utan du hyr ett rum i familjens lägenhet/hus och har möjlighet att använda dig av kök (tillgång till plats i kyl, frys, använding av spis etc.) B) Rum och frukost varje dag samt middag 5 dagar i veckan (söndag-torsdag): halv-pension. Pris : 3492 för 18 veckor Denna boendeform ger mest utbyte med familjen och du förväntas inta middag med familjen för att kunna tala franska. Boende enbart de fyra första veckorna (om du vill ordna med eget boende på plats): Rum och frukost varje dag samt middag 7 dagar i veckan: halv-pension. Pris: 984 för 4 veckor. Vi rekommenderar att du väljer en av dessa typer av boende för att få tillfälle att tala så mycket franska som möjligt utanför skolan. Vi finns tillgängliga här på skolan för att ge råd om val och möjligheter vi erbjuder. Om du bokar boende i familj, bokar du minst två månaders boende, fram till 03/03/12. Uppsägningstiden är fyra veckor som du måste betala. Vi kan ibland även ha små privatägda lägenheter att förmedla. Vi skickar ut information om ditt boende 3-4 veckor innan kursstart per på franska. Det är svårt för oss att ordna med boende som passar alla olika önskemål och sistaminutenförfrågningar behandlar vi så gott vi kan, utan att kunna garantera något boende. ATT BO I VÄRDFAMILJ VARFÖR BO I FAMILJ Vi rekomenderar boende i familj eftersom det ger dig möjlighet att praktiskt använda de kunskaper du lärt dig samt knyta nya kontakter som ger dig insyn i den franska kulturen och samhället. Familjerna är utvalda eftersom de har en önskan om att välkomna studenter och göra studentens vistelse så trevlig som möjlig. Men familjen förväntar sig i sin tur att du också tillbringar tid med familjen och delar deras vardag (enbart vad gäller halv-pension). En bra kommunikation från börjar låter både student och familj leva tillsammans och respektera varandra under samma tak. Man får inte glömma bort att bo i familj inte är detsamma som att bo på hotell, utan det är ett ekonomiskt alternativ där man inte kan förvänta sig samma service som på ett hotell.

6 STÄDNING AV RUMMET Handdukar byts varje vecka och lakan varannan vecka. Handduken skall enbart användas till dusch/bad och inte tas med till stranden eller utomhusbad. Rummet städas en gång i veckan. Tänk på att plocka undan dina saker så att det kan städas. BADRUM Tala med din familj om när det är lämpligast att använda badrummet. Du kan ta en dusch per dygn, men tänk på att inte duscha efter kl 22h00 för att inte störa familj och grannar. MÅLTIDER I halvpension ingår det frukost samt middag 5 dagar i veckan. Frukosten intas vid tider som familjen angett. I frukosten ingår vanligtvis en varm dryck, bröd, smör, sylt/marmelad eller flingor/müsli. Fransmännen har inte för vana att äta en stor frukost utan äter frukt, ost, youghurt och skinka vid lunch eller middag. Middagen intas vid matbordet med familjen (om du inte har andra åtaganden). Den måste vara välbalanserad: kött eller fisk eller ägg, grönsaker, ost eller youghurt och frukt. TVÄTT Din värdfamilj kan tvätta en tvättmaskin åt dig i veckan. Om du behöver ytterligare tvätthjälp, kan familjen be om ett bidrag. Kläder som kräver speciell tvätt (kemtvätt eler handtvätt) tvättas inte av värfamiljen. Familjen kan tillhandahålla ett strykjärn. TELEFON Studenterna ombeds att inte använda familjens telefon utan tillstånd. Om värdfamiljen tillåter användning, måste studenten betala sina telefonkostnader. Studenten kan ta emot samtal men utan att störa familjens egen telefonkommunikation. Fråga värdfamiljen vid vilken tidpunkt du kan ta emot telefonsamtal. NYCKLAR Du får en kopia på husnyckeln av värdfamiljen som du ansvarar för. Skulle du tappa bort nyckeln, måste du stå för kostnaden som detta medför (ny kopia, byte av lås etc.) SJUKDOM Om du är sjuk måste du omgående informera skolan samt eventuellt din praktikplats. FÖRSÄKRING Om materiella skador orsakas av studenten, så måste din försäkring täcka dessa skador och de kostnader som skadorna medför. IS Aix-en-Provence frånsäger sig allt ansvar. REGLER & RÅD FÖR BOENDE I VÄRDFAMILJ I FRANKRIKE Ta inte mer än en dusch per dygn Hjälp till med hushållsarbete som att diska, duka etc. Släck lampan när du går ut ur ett rum Väck inte värdfamiljen om du kommer hem sent. Enbart slänga toapapper i toaletten Bjud inte hem andra personer utan värdfamiljens tillstånd Lämna badrummet rent efter varje besök Ge inte ut värdfamiljens telefonnummer utan tillstånd Håll ditt rum rent och bädda din säng varje dag INFORMATION Viktiga telefonnummer såsom läkare, tandläkare, apotek, sjukhus, polis, giftcentral etc, samt kontaktinformation för övrig personal på skolan finns i den praktiska informationen som du får i början på kursen. Möjlighet till stipendium : Du får gärna kontakta oss här nere på skolan i Aix om du har frågor om vardagslivet, livet i Aix, detaljfrågor om tillval eller boende, om du vill ha råd eller hjälp i några frågor. ANMÄLAN OCH ANTAGNING Anmälan, antagning samt betalning sker direkt till Braheskolan på Visingsö, där personal också finns tillhands för att svara på frågor och hjälpa till med val. Du som blir utvald att gå denna kurs, måste vara medveten om att du har fått en plats på en kurs som många sökande ville gå. Denna kurs är till största del betald av svenska skattemedel och vi vill dra din uppmärksamhet på att som student har du rättigheter, men även skyldigheter. Läs därför kursbeskrivningen ordentligt. Vi kräver att alla våra deltagare inte bara närvarar på undervisningstillfällena, men även aktivt deltar i kursens arbete, pedagogiska mål samt den demokratiska processen.du kommer på plats få skriva under att du emottagit denna information.

7 RAPPORTERINGSSYSTEM TILL CSN Braheskolan sköter all rapportering till CSN. Du kan söka studielån hos CSN om du har fyllt 20, se : Studenter får låna först höstterminen det år de fyller 20. Under 20 får studenter enbart det studiebidrag de hade på gymnasiet plus inackorderingstillägg. Blanketten ska vara för studier i Sverige trots att kursen är förlagd utomlands. VÄLKOMMEN TILL AIX! André Ferlazzo Naïma Chetioui Kursföreståndare Huvudärare Mail : Talar: franska, engelska Tel : +33(0) Tel : +33(0) Tel : +33(0) Talar: franska, engelska, italienska Anna Diaz Christophe Courteau Léa Roch-Duvernay Rektor Studierektor Ansvarig för boende Mail: Mail : Mail : Tel :+33(0) Tel :+33(0) Tel :+33(0) Tel : +33(0) Talar: franska, engelska (boka möte) Talar: franska, engelska (boka möte) Talar: svenska, franska, engelska Braheskolan (för frågor angående fakturor, betalning, CSN): Web : Mail : Telefon : +46(0) / 46(0) Folkbildningsrådet för frågor angående folkbildning, statsunderstödda kurser etc : Web :

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större.

go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. 2013/14 go gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större. www.liljeholmen.nu Musiklinje Tycker du det låter spännande

Läs mer

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar)

ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN. 1.2 Huvudmannens profil (under Folkhögskola/Om oss/vision och värderingar) ALL INFORMATION SKA FINNAS TILLGÄNGLIG FÖR STUDERANDE VIA HEMSIDAN Studeranderätt 1. Information innan den studerande är antagen 1.1 Mål med kursen (under Folkhögskola/kurser och utbildningar) På vår hemsida

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT!

Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Upptäck världen - BLI UTBYTESSTUDENT! Varför ska jag åka iväg som utbytesstudent? LÄR DIG SPANSKA I ECUADOR, spela musik i Ungern, teckna manga i Japan, spela amerikansk fotboll i USA eller varför inte

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med utvecklingsstörning Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med utvecklingsstörning Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT

Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT Kommunikation och relation mellan lärare elev via IKT En kvalitativ studie av elevers erfarenhet i gymnasiet Växjö, 2012-08-05 15hp Pedagogik/2UV06L Handledare: Mattias Lundin, Linnéuniversitetet Institutionen

Läs mer

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg?

Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Hur vill äldre invandrare ha sin äldreomsorg? Mirnesa Beganovic Arbetsrapport 17:2014 FoU Centrum för Vård, Omsorg och Socialt arbete Kommunerna i Linköping, Kinda, Mjölby, Motala, Ydre och Åtvidaberg

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR

ABC BOK HAND SPRÅKRESOR ABC HAND BOK Vi på STS Språkresor hälsar dig välkommen till sommarens kurser. Vi hoppas att du har siktet inställt på en rolig och lärorik sommar! Den här boken har vi sammanställt för att du skall få

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer