Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2"

Transkript

1 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn Illustrationer av Ingrid Fröhlich Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr ISBN 10: ISBN 13: Författaren och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed in XXXXXX 2

3 Innehåll Contents 1 Grammatiska termer Grammar words 5 2 A eller An? A or An? 6 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plurals 1 (regular) 8 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plurals 2 10 (regular and irregular) 5 Genitiv-s (Peter s Book) The Genitive with s 12 Test Yourself A Sections Verbet Be: am, are, is The verb to be 16 7 Verbet Be: Frågor The verb to be: Asking questions 20 8 Verbet Have/Have got The verb Have/Have got 22 9 Frågor med Have got/has got Questions with Have got/has got Komparation: stor, större, störst Comparing adjectives: 26 big, bigger, biggest 11 Grundtal Cardinal numbers 30 Test Yourself B Sections Presens: Play eller plays? The Present: Play or plays? Presens: Frågor med do/does The Present: Questions with do/does Presens: Do/don t, does/doesn t The Present: Do/don t, does/doesn t Presens: -ingform The Present Continuous Presens: Frågor i -ingform The Present Continuous: Questions Korta svar på frågor i -ingform The Present Continuous: Short answers Personliga pronomen: I/me, she/her etc Personal pronouns Possessiva pronomen: my, your, his, etc. Possessives 48 Test Yourself C Sections Frågeord 1: What? Where? etc. Wh- questions Frågeord 2: How long? What time? etc. Wh- questions Verbet Be: Imperfekt (Was, Were, Wasn t, Weren t) Be: Past simple Verbet Be: Frågor i imperfekt (Was? Were?) Be: Questions in 58 the past simple 24 Imperfekt: Regelbundna verb Past Simple: Regular verbs Imperfekt: Oregelbundna verb Past Simple: Irregular verbs Imperfekt: Nekande med Didn t Past simple: Negatives with Didn t Imperfekt: Frågor med Did? Past Simple: Questions with Did? There is, There are There is/are, It is 72 Test Yourself D Sections 20 29s 74

4 Välkommen till Grammar Passport! Hela häftet är på 80 sidor (se innehållet, s. 3). I detta smakprov finns s samt s. 80. Obs! att facit till resp. avsnitt finns i högerspalten på följande sida. I lärarmaterialet Grammar Passport Test and Games finns diagnos, etapprov och sluttest, förutom ett antal Grammar Games.

5 Vik fliken bakåt! 1 Grammatiska termer Grammar words Facit till respektive övning finns på Gör den här övningen när du börjar bli bra på de grammatiska termerna! denna plats på näst Stryk under rätt ord, som i exemplet. följande högersida. Do this exercise when you are getting good at grammar words. Underline the För att se svaren, correct words, as in the example. vik den här fliken bakåt! The lesson starts at 9 o clock. (verb presens verb present tense) 1 Give me a pen, please. (obestämd artikel indefinite article) 2 She is a doctor. (substantiv i singular singular noun) 3 Tom has two brothers and three sisters. (2 st substantiv i plural 2 plural nouns) 4 This is Brian's sister. (genitiv-s the gentitive s) 5 Where are the children? (verb - att vara verb to be ) 6 My sister is a good dancer. (adjektiv adjective) 7 We've got three dogs. (grundtal cardinal number) 8 Peter lives in Wales. (verb presens verb present tense) 9 Samantha is washing her hair. (verb presens -ing-form verb present continuous) 10 She is from Poland. Do you know her? (personliga pronomen personal pronouns 2 st) 11 Have you got my new address? (förenade possesiv pronomen possessive adjective) 12 Where do you live? (question word frågeord) 13 Beethoven was German. (verb att vara i imperfekt past tense of verb to be ) 14 James and Paul cycled to school. (regelbundet verb i imperfekt past tense of regular verb) 15 Harry met his girlfriend at a party. (oregelbundet verb i imperfekt past tense of irregular verb)

6 2 A eller An? A or An? Valet av a eller an beror på vilken bokstav som nästa ord börjar på. The choice of a or an depends on which letter the next word starts with. A Nästa ord börjar på en konsonant, t.ex. b, d, k, t The next word starts with a consonant. a dog a box a table a good book a bad apple An Nästa ord börjar på ett vokalljud, t.ex. a, e, i, o, u The next word starts with a vowel sound. an arm an egg an igloo an old car an ugly building (ett fult bygge) A juggler or an acrobat? Remember! a juggler or an acrobat? I denna ruta hittar du ibland tips om det som kan vara särskilt värt att tänka på. Men här finns även plats för dina egna exempel och komihågtankar. In this box you will find some suggestions of things to remember or think about. But there is also room for your own ways to remember.

7 Vik fliken bakåt! Skriv a eller an framför orden. Write a or an in front of the following words. a pen an elephant 1 umbrella (paraply) 13 earring (örhänge) 2 house 14 window 3 ice-cream 15 open window 4 sports car 16 apple 5 jacket 17 insect 6 orange 18 pig (gris) 7 airport 19 uncle (farbror, morbror) 8 DVD player 20 fried egg 9 book 21 exciting (spännande) film 10 horse 22 vanilla ice-cream 11 old man 23 aeroplane Key to page 5 1 a 2 doctor 3 brothers sisters 4 Brian s 5 are 6 good 7 three 8 lives 9 is washing 10 She her 11 my 12 Where 13 was 14 cycled 15 met 12 Italian restaurant 24 envelope (kuvert)

8 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plurals 1 (regular) De flesta ord bildar plural med s, -es eller ies. Most words form the plural with s, -es or ies. -s För att bilda pluralform, lägg till ett s. To form the plural, add s. Singular a film a flat a plane a day Plural two films three flats four planes five days -os, -oes Några vanliga ord som slutar på o får pluraländelsen -oes. Some common words ending in o have the plural ending -oes. -s -es videos potatoes kangaroos tomatoes kilos mosquitoes (myggor) -es Om ordet redan slutar på s, -x eller sje - ljud, lägg till es, uttalat iz. If the word already ends in s, -x or a similar sound, add es, pronounced -iz. Singular kiss match bus box Plural kisses (kyssar) matches (tändstickor) buses boxes (lådor) -ies Slutar ordet på konsonant + y, ändra -y till ies. If the word ends in a consonant + y change the -y to -ies. Singular baby party family story Plural babies parties families stories Remember! Skriv dina egna regler eller komihågtankar här. Boys love toys. Babies love stories. Mosquitoes like tomatoes and potatoes. Slutar ordet på vokal + -y, lägg till bara -s: If the word ends in a vowel + -y, just add an -s. boy boys key keys toy toys (leksaker)

9 Vik fliken bakåt! Sätt in pluralformen av ordet i vänsterspalten. Put in the plural form of the word on the left. pen I have two pens a blue one and a red one. 1 potato I love eating. 2 girl There are fourteen in this class. 3 cup There are four on the table. 4 friend My two best are Sam and Benjamin. 5 bus Which go past the station? Number 11 and chimpanzee The TV programme was about a group of. 7 church There are lots of in Rome. 8 tomato Don't forget to buy some! 9 box I d like three of chocolates, please. 10 cat My aunty has five. 11 radio Japanese are usually very good. 12 watch Rolex are always very expensive. 13 student The have an exam (tenta) next week. Key to page 7 1 an 2 a 3 an 4 a 5 a 6 an 7 an 8 a 9 a 10 a 11 an 12 an 13 an 14 a 15 an 16 an 17 an 18 a 19 an 20 a 21 an 22 a 23 an 24 an 14 dress Jenny bought (köpte) three in the sale (rea). 15 eye Everyone in our family has brown. 16 glass I only wear for reading. 17 apple I love all fruit especially. 18 lady This club is for only. 19 rose She gave her boyfriend six red. 20 boy The are playing football in the park.

10 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plurals 2 (regular and irregular) A Några ord byter vokal Some words change a vowel. Singular Plural mouse (mus) mice goose (gås) geese foot feet tooth (tand) teeth C Några ändrar sig inte. Some do not change. sheep (får) sheep salmon (lax) salmon crayfish (kräfta) crayfish B Några ändrar f till ves. Some change f to ves. life lives wife wives scarf (halsduk) scarves knife knives wolf (varg) wolves D Några ord har en särskild pluralform Some words have a special plural form. child children woman women man men Our wives love knives. Do you like our scarves? Remember! Want to sleep? Count sheep! (räkna får) Women and children first! Then men! 10

11 Vik fliken bakåt! Skriv pluralformerna i tabellen och hitta den gömda meningen. Nummer 1 är redan klart. Write plurals in the table and find the hidden sentence. Number 1 is already done. 1 mouse M I C E 2 lorry (lastbil) 3 piano 4 leaf 5 country 6 sheep (får) 7 baby 8 orange 9 tooth (tand) 10 knife 11 city 12 horse Key to page 9 1 potatoes 2 girls 3 cups 4 friends 5 buses 6 chimpanzees 7 churches 8 tomatoes 9 boxes 10 cats 11 radios 12 watches 13 students 14 dresses 15 eyes 16 glasses 17 apples 18 ladies 19 roses 20 boys 13 wife 14 man 15 child 16 foot 17 monkey 18 woman 19 family 20 party 21 key Den gömda meningen är: The hidden sentence is: 11

12 5 Genitiv-s (Peter s book) The Genitive with s För att visa att någon äger eller har något läggs ett s efter ordet, liksom i svenskan. Men i engelskan sätts även en apostrof ( ) före s-et. (Gäller ord i singular) To show that someone owns or has something, add an s to the word, as in Swedish. But in English you also put an apostrophe ( ) before the s. (Words in the singular.) s Julie s earrings my mother s computer the car s headlights Julies örhängen min mors dator bilens strålkastare Julie, mother och car står i singular. Julie, mother and car are in the singular. Julie s earrings Remember! 12

13 Vik fliken bakåt! Lägg till s till ett lämpligt ord från listan för att komplettera varje mening. Nummer 1 är redan klart. Add s to a suitable word from the list to complete each sentences. Number 1 is already done. bird car grandfather referee boy company group ship bride computer horse singer brother country 3 plane team butterfly (fjäril) dentist (tandläkare) Prime Minister Van Gogh 1 The country s flag was red, white and blue. 2 The manager (tränare) was from Poland. 3 The hard disk was really big 360 Gb. 4 The British address is 10, Downing Street. 5 The leg was broken (brutet), so they had to shoot it. 6 The feathers (fjäder) were full of oil. 7 My wife is called Maria. 8 The waiting-room (väntsal) was on the second floor. 9 The captain stood on the bridge (styrhytten). Key to page 11 1 mice 2 lorries 3 pianos 4 leaves 5 countries 6 sheep 7 babies 8 oranges 9 teeth 10 knives 11 cities 12 horses 13 wives 14 men 15 children 16 feet 17 monkeys 18 women 19 families 20 parties 21 keys The hidden sentence is: COPENHAGEN IS IN DENMARK 10 My hair is completely white. Well, he is nearly 90! 11 You can see paintings in Amsterdam. 12 The parents were both teachers. 13 The engine was made at the Ford factory in Swansea. 14 The pilot was French. 15 The voice wasn t very good. 16 The wedding dress was beautiful. 17 The head office (huvudkontor) was in Japan. 18 The whistle (visselpipa) was very loud (högljudd). 19 The lead singer is Irish. 20 The wings were red and black. 13

14 A Test Yourself A Sections 1 5 A Choose the answer Välj rätt svar (a, b eller c). Choose the correct answers (a, b or c). 1 Tom gave her an apple. What sort of a a) a verb b) a pronoun c) an adjective word is her? 2 They left at What verb tense a) Past Simple b) Auxiliary c) Present is left? 3 Keith is a doctor. What sort of a word a) a pronoun b) an adjective c) a noun is doctor? 4 Lend me, please. a) umbrella b) an umbrella c) a umbrella 5 We took to the airport. a) a taxi b) an taxi c) taxi 6 Both Joe and his wife have brown. a) ice b) eyes c) eye 7 My sister has three. a) children b) child c) childs 8 The coach was from Scotland. a) teams b) teams c) team s B Fill in the missing plurals Fyll i de substantiv som saknas genom att översätta de svenska orden. Alla är i plural. Fill in the missing nouns by translating the Swedish words in brackets. They are all plurals. 1 I need two and. (knivar, gafflar) 2 Susan has really nice. (tänder) 3 Give me three and a kilo of, please. (apelsiner, potatisar) 4 This toilet is for only. (damer) 5 usually live longer than. (kvinnor, män) 6 The hills (kullar) were full of. (får) 7 The party is for members and their or husbands. (fruar) 8 I can t dance. I have two left! (fötter) 9 When I get married, I hope to have at least three. (barn) 10 My two favourite are Paris and Amsterdam. (städer) 14

15 Vik fliken bakåt! C Find the mistakes Det är fel i sju av meningarna. Hitta dem och rätta dem. There are mistakes in seven of these sentences. Find them and correct them. 1 My sister is frightened of mouse. 2 These cars come from Japan. 3 Queen Elizabeth is Prince Andrews mother. 4 Can you buy me computer? 5 Paul has big blue eye. 6 The three main cities of Sweden are Stockholm, Gothenburg and Malmö. 7 Peter s sister is a actress (skådespelerska). 8 Pam never wears an earrings. Key to page 13 1 country s 2 team s 3 computer s 4 Prime Minister s 5 horse s 6 bird s 7 brother s 8 dentist s 9 ship s 10 grandfather s 11 Van Gogh s 12 boy s 13 car s 14 plane s 15 singer s 16 bride s 17 company s 18 referee s 19 group s 20 butterfly s 9 Remember: woman and children first! 10 The ship s captain is from Poland. 15

16 Pricka av här! Logga ditt arbete Log your work 1 Grammatiska termer Grammar words 2 A eller An? A or An? 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plural 1 (regular) 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plural 2 (regular and irregular) 5 Genitiv-s The Genitive with s Test Yourself A* Datum: Poäng: 6 Verbet Be: am, are, is The verb to be 7 Verbet Be: Frågor The verb to be: Asking questions 8 Verbet Have/Have got The verb Have/Have got 9 Frågor med Have got/has got Questions with Have got/has got 10 Komparation: stor, större, störst Comparing adjectives: big, bigger, biggest 11 Grundtal Cardinal numbers Test Yourself B* Datum: Poäng: 12 Presens: Play eller plays? The Present: Play or plays? 13 Presens: Frågor med do/does The Present: Questions with do/does 14 Presens: Do/don t, does/doesn t The Present: Do/don t, does/doesn t 15 Presens: -ingform The Present Continuous 16 Frågor i -ingform The Present Continuous: Questions 17 Korta svar på frågor i -ingform The Present Continuous: Short answers 18 Personliga pronomen: I/me, she/her etc Personal pronouns 19 Possessiva pronomen: my, your, his, etc. Possessives Test Yourself C* Datum: Poäng: 20 Frågeord 1: What? Where? etc. Wh- questions 1 21 Frågeord 2: How long? What time? etc. Wh questions 2 22 Verbet Be: Imperfekt (Was, Were, Wasn t, Weren t) Be: Past simple 23 Verbet Be: Frågor i imperfekt (Was? Were?) Be: Questions in the past simple 24 Imperfekt: Regelbundna verb Past simple: Regular verbs 25 Imperfekt: Oregelbundna verb Past Simple: Irregular verbs 26 Imperfekt: Nekande med Didn t Past simple: Negatives with Didn t 27 Imperfekt: Frågor med Did? Past Simple: questions with Did? 28 There is, There are 29 There is/are, It is Test Yourself D* Datum: Poäng: * Tips testa dig flera gånger! Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Tel Art.nr Streckkod

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 2 Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE WHAT S? GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE BONNIERS TEACHER S GUIDE 7 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass.

Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass. Grammatik (Grammar) Ordklasser (Parts of Speech) Alla ord i ett språk tillhör olika ordklasser. Här får du en kort förklaring om respektive ordklass. Substantiv (Noun) är namn på personer, platser eller

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

oktoberbrev för skolår 4-6

oktoberbrev för skolår 4-6 oktoberbrev för skolår 4-6 Hej! I veckan har vi haft vår första måndag med elevens val på schemat. Temat för den här gången var svenska och kommande ämnen för elevens val är matematik och idrott. Istället

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS

DRIVERS PG 2-9 DRIVERS DRIVERS PG 2-9 Glasögonen i vårt Drivers sortiment har Blue blocker linser som passar bra för bilkörning. Linsen har ett gul-orange filter som förhöjer kontrasterna. Baksidan av linsen har en blå spegel-yta

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Jag lär mig svenska med YFU

Jag lär mig svenska med YFU Jag lär mig svenska med YFU 1 Dear students, Being an exchange student for one year in Sweden doesn t just mean that you are going to live in a Swedish family and go to a Swedish school, it is also a great

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning SPICE lärarhandledning inkl. cd-romskiva A Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield Liber,, Innehåll Välkommen till Spice A! s. 5 Hur hjälper läromedelsserien Spice eleverna att nå Skolverkets kursmål?

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Mål och betygskriterier i Engelska

Mål och betygskriterier i Engelska Mål och betygskriterier i Engelska Mål för år 7 För att uppnå nivån godkänd i engelska krävs förutom att eleven behärskar nedanstående moment att han/hon deltar aktivt i lektionsarbetet muntligt såväl

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Broskolans röda tråd i Engelska

Broskolans röda tråd i Engelska Broskolans röda tråd i Engelska Regering och riksdag har faställt vilka mål som svenska skolor ska arbeta mot. Dessa mål uttrycks i Läroplanen Lpo 94 och i kursplaner och betygskriterier från Skolverket.

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov

Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Att anpassa undervisningen efter elevernas behov Britta Larsson Lindberg Lärare i svenska, engelska och franska Specialpedagog på Ängkärrskolan Resursskola för elever med dyslexi Britta Larsson Lindberg

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback

Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Vad elever lär sig om skrivande i engelska genom att ge feedback Lärarnas forskningskonferens 2014 Jessica Berggren, engelska institutionen, SU Bakgrund Många lärare är osäkra på hur de ska implementera

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Magic! 5. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM

Magic! 5. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Magic! 5 Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Världens bästa Lindgren!

Världens bästa Lindgren! 1 af 8 07-05-2010 00:06 Världens bästa Lindgren! Introduction En av världens mest kända svenskar heter Astrid Lindgren (hon är i gott sällskap med Alfred Nobel, Ingvar Kamprad, Svennis, Björn & Benny m.fl.

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

GoodStu TEXTBOOK YEAR 3. Ulrika Wendéus Johanna MacDonald

GoodStu TEXTBOOK YEAR 3. Ulrika Wendéus Johanna MacDonald GoodStu TEXTBOOK 3 YEAR 3 Ulrika Wendéus Johanna MacDonald Du lär dig vanliga skol- och klassrumsord vanliga klassrumsfraser Contents Unit 1 s. 4 5 Listen, everybody! Första dagen i skolan! På engelska!

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF

Get Instant Access to ebook Ikea Sverige PDF at Our Huge Library IKEA SVERIGE PDF. ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF ==> Download: IKEA SVERIGE PDF IKEA SVERIGE PDF - Are you searching for Ikea Sverige Books? Now, you will be happy that at this time Ikea Sverige PDF is available at our online library.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

WORKBOOK WHAT S JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS

WORKBOOK WHAT S JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS 7 WHAT S WORKBOOK? JÖRGEN GUSTAFSSON EVA ÖSTERBERG ANDY COWLE BONNIERS Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Vinn 10 000 kr till klasskassan! Vinn 10 000 kr till klasskassan! Dramatisk engelska! Det är inte bara på roliga timmen som man kan spela teater och rollspel. Genom att delta i vår tävling What s up? DRAMA kan du kombinera en varierad,

Läs mer

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed

Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Number of students passed Department of Information Technology, template version: 0.1 Page 1(2) Course Information Technology and Users / IT-system och människor i samspel Term Year Code 1TS230 Spring Number of registered students

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer