Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2"

Transkript

1 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn Illustrationer av Ingrid Fröhlich Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUS-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr ISBN 10: ISBN 13: Författaren och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed in XXXXXX 2

3 Innehåll Contents 1 Grammatiska termer Grammar words 5 2 A eller An? A or An? 6 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plurals 1 (regular) 8 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plurals 2 10 (regular and irregular) 5 Genitiv-s (Peter s Book) The Genitive with s 12 Test Yourself A Sections Verbet Be: am, are, is The verb to be 16 7 Verbet Be: Frågor The verb to be: Asking questions 20 8 Verbet Have/Have got The verb Have/Have got 22 9 Frågor med Have got/has got Questions with Have got/has got Komparation: stor, större, störst Comparing adjectives: 26 big, bigger, biggest 11 Grundtal Cardinal numbers 30 Test Yourself B Sections Presens: Play eller plays? The Present: Play or plays? Presens: Frågor med do/does The Present: Questions with do/does Presens: Do/don t, does/doesn t The Present: Do/don t, does/doesn t Presens: -ingform The Present Continuous Presens: Frågor i -ingform The Present Continuous: Questions Korta svar på frågor i -ingform The Present Continuous: Short answers Personliga pronomen: I/me, she/her etc Personal pronouns Possessiva pronomen: my, your, his, etc. Possessives 48 Test Yourself C Sections Frågeord 1: What? Where? etc. Wh- questions Frågeord 2: How long? What time? etc. Wh- questions Verbet Be: Imperfekt (Was, Were, Wasn t, Weren t) Be: Past simple Verbet Be: Frågor i imperfekt (Was? Were?) Be: Questions in 58 the past simple 24 Imperfekt: Regelbundna verb Past Simple: Regular verbs Imperfekt: Oregelbundna verb Past Simple: Irregular verbs Imperfekt: Nekande med Didn t Past simple: Negatives with Didn t Imperfekt: Frågor med Did? Past Simple: Questions with Did? There is, There are There is/are, It is 72 Test Yourself D Sections 20 29s 74

4 Välkommen till Grammar Passport! Hela häftet är på 80 sidor (se innehållet, s. 3). I detta smakprov finns s samt s. 80. Obs! att facit till resp. avsnitt finns i högerspalten på följande sida. I lärarmaterialet Grammar Passport Test and Games finns diagnos, etapprov och sluttest, förutom ett antal Grammar Games.

5 Vik fliken bakåt! 1 Grammatiska termer Grammar words Facit till respektive övning finns på Gör den här övningen när du börjar bli bra på de grammatiska termerna! denna plats på näst Stryk under rätt ord, som i exemplet. följande högersida. Do this exercise when you are getting good at grammar words. Underline the För att se svaren, correct words, as in the example. vik den här fliken bakåt! The lesson starts at 9 o clock. (verb presens verb present tense) 1 Give me a pen, please. (obestämd artikel indefinite article) 2 She is a doctor. (substantiv i singular singular noun) 3 Tom has two brothers and three sisters. (2 st substantiv i plural 2 plural nouns) 4 This is Brian's sister. (genitiv-s the gentitive s) 5 Where are the children? (verb - att vara verb to be ) 6 My sister is a good dancer. (adjektiv adjective) 7 We've got three dogs. (grundtal cardinal number) 8 Peter lives in Wales. (verb presens verb present tense) 9 Samantha is washing her hair. (verb presens -ing-form verb present continuous) 10 She is from Poland. Do you know her? (personliga pronomen personal pronouns 2 st) 11 Have you got my new address? (förenade possesiv pronomen possessive adjective) 12 Where do you live? (question word frågeord) 13 Beethoven was German. (verb att vara i imperfekt past tense of verb to be ) 14 James and Paul cycled to school. (regelbundet verb i imperfekt past tense of regular verb) 15 Harry met his girlfriend at a party. (oregelbundet verb i imperfekt past tense of irregular verb)

6 2 A eller An? A or An? Valet av a eller an beror på vilken bokstav som nästa ord börjar på. The choice of a or an depends on which letter the next word starts with. A Nästa ord börjar på en konsonant, t.ex. b, d, k, t The next word starts with a consonant. a dog a box a table a good book a bad apple An Nästa ord börjar på ett vokalljud, t.ex. a, e, i, o, u The next word starts with a vowel sound. an arm an egg an igloo an old car an ugly building (ett fult bygge) A juggler or an acrobat? Remember! a juggler or an acrobat? I denna ruta hittar du ibland tips om det som kan vara särskilt värt att tänka på. Men här finns även plats för dina egna exempel och komihågtankar. In this box you will find some suggestions of things to remember or think about. But there is also room for your own ways to remember.

7 Vik fliken bakåt! Skriv a eller an framför orden. Write a or an in front of the following words. a pen an elephant 1 umbrella (paraply) 13 earring (örhänge) 2 house 14 window 3 ice-cream 15 open window 4 sports car 16 apple 5 jacket 17 insect 6 orange 18 pig (gris) 7 airport 19 uncle (farbror, morbror) 8 DVD player 20 fried egg 9 book 21 exciting (spännande) film 10 horse 22 vanilla ice-cream 11 old man 23 aeroplane Key to page 5 1 a 2 doctor 3 brothers sisters 4 Brian s 5 are 6 good 7 three 8 lives 9 is washing 10 She her 11 my 12 Where 13 was 14 cycled 15 met 12 Italian restaurant 24 envelope (kuvert)

8 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plurals 1 (regular) De flesta ord bildar plural med s, -es eller ies. Most words form the plural with s, -es or ies. -s För att bilda pluralform, lägg till ett s. To form the plural, add s. Singular a film a flat a plane a day Plural two films three flats four planes five days -os, -oes Några vanliga ord som slutar på o får pluraländelsen -oes. Some common words ending in o have the plural ending -oes. -s -es videos potatoes kangaroos tomatoes kilos mosquitoes (myggor) -es Om ordet redan slutar på s, -x eller sje - ljud, lägg till es, uttalat iz. If the word already ends in s, -x or a similar sound, add es, pronounced -iz. Singular kiss match bus box Plural kisses (kyssar) matches (tändstickor) buses boxes (lådor) -ies Slutar ordet på konsonant + y, ändra -y till ies. If the word ends in a consonant + y change the -y to -ies. Singular baby party family story Plural babies parties families stories Remember! Skriv dina egna regler eller komihågtankar här. Boys love toys. Babies love stories. Mosquitoes like tomatoes and potatoes. Slutar ordet på vokal + -y, lägg till bara -s: If the word ends in a vowel + -y, just add an -s. boy boys key keys toy toys (leksaker)

9 Vik fliken bakåt! Sätt in pluralformen av ordet i vänsterspalten. Put in the plural form of the word on the left. pen I have two pens a blue one and a red one. 1 potato I love eating. 2 girl There are fourteen in this class. 3 cup There are four on the table. 4 friend My two best are Sam and Benjamin. 5 bus Which go past the station? Number 11 and chimpanzee The TV programme was about a group of. 7 church There are lots of in Rome. 8 tomato Don't forget to buy some! 9 box I d like three of chocolates, please. 10 cat My aunty has five. 11 radio Japanese are usually very good. 12 watch Rolex are always very expensive. 13 student The have an exam (tenta) next week. Key to page 7 1 an 2 a 3 an 4 a 5 a 6 an 7 an 8 a 9 a 10 a 11 an 12 an 13 an 14 a 15 an 16 an 17 an 18 a 19 an 20 a 21 an 22 a 23 an 24 an 14 dress Jenny bought (köpte) three in the sale (rea). 15 eye Everyone in our family has brown. 16 glass I only wear for reading. 17 apple I love all fruit especially. 18 lady This club is for only. 19 rose She gave her boyfriend six red. 20 boy The are playing football in the park.

10 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plurals 2 (regular and irregular) A Några ord byter vokal Some words change a vowel. Singular Plural mouse (mus) mice goose (gås) geese foot feet tooth (tand) teeth C Några ändrar sig inte. Some do not change. sheep (får) sheep salmon (lax) salmon crayfish (kräfta) crayfish B Några ändrar f till ves. Some change f to ves. life lives wife wives scarf (halsduk) scarves knife knives wolf (varg) wolves D Några ord har en särskild pluralform Some words have a special plural form. child children woman women man men Our wives love knives. Do you like our scarves? Remember! Want to sleep? Count sheep! (räkna får) Women and children first! Then men! 10

11 Vik fliken bakåt! Skriv pluralformerna i tabellen och hitta den gömda meningen. Nummer 1 är redan klart. Write plurals in the table and find the hidden sentence. Number 1 is already done. 1 mouse M I C E 2 lorry (lastbil) 3 piano 4 leaf 5 country 6 sheep (får) 7 baby 8 orange 9 tooth (tand) 10 knife 11 city 12 horse Key to page 9 1 potatoes 2 girls 3 cups 4 friends 5 buses 6 chimpanzees 7 churches 8 tomatoes 9 boxes 10 cats 11 radios 12 watches 13 students 14 dresses 15 eyes 16 glasses 17 apples 18 ladies 19 roses 20 boys 13 wife 14 man 15 child 16 foot 17 monkey 18 woman 19 family 20 party 21 key Den gömda meningen är: The hidden sentence is: 11

12 5 Genitiv-s (Peter s book) The Genitive with s För att visa att någon äger eller har något läggs ett s efter ordet, liksom i svenskan. Men i engelskan sätts även en apostrof ( ) före s-et. (Gäller ord i singular) To show that someone owns or has something, add an s to the word, as in Swedish. But in English you also put an apostrophe ( ) before the s. (Words in the singular.) s Julie s earrings my mother s computer the car s headlights Julies örhängen min mors dator bilens strålkastare Julie, mother och car står i singular. Julie, mother and car are in the singular. Julie s earrings Remember! 12

13 Vik fliken bakåt! Lägg till s till ett lämpligt ord från listan för att komplettera varje mening. Nummer 1 är redan klart. Add s to a suitable word from the list to complete each sentences. Number 1 is already done. bird car grandfather referee boy company group ship bride computer horse singer brother country 3 plane team butterfly (fjäril) dentist (tandläkare) Prime Minister Van Gogh 1 The country s flag was red, white and blue. 2 The manager (tränare) was from Poland. 3 The hard disk was really big 360 Gb. 4 The British address is 10, Downing Street. 5 The leg was broken (brutet), so they had to shoot it. 6 The feathers (fjäder) were full of oil. 7 My wife is called Maria. 8 The waiting-room (väntsal) was on the second floor. 9 The captain stood on the bridge (styrhytten). Key to page 11 1 mice 2 lorries 3 pianos 4 leaves 5 countries 6 sheep 7 babies 8 oranges 9 teeth 10 knives 11 cities 12 horses 13 wives 14 men 15 children 16 feet 17 monkeys 18 women 19 families 20 parties 21 keys The hidden sentence is: COPENHAGEN IS IN DENMARK 10 My hair is completely white. Well, he is nearly 90! 11 You can see paintings in Amsterdam. 12 The parents were both teachers. 13 The engine was made at the Ford factory in Swansea. 14 The pilot was French. 15 The voice wasn t very good. 16 The wedding dress was beautiful. 17 The head office (huvudkontor) was in Japan. 18 The whistle (visselpipa) was very loud (högljudd). 19 The lead singer is Irish. 20 The wings were red and black. 13

14 A Test Yourself A Sections 1 5 A Choose the answer Välj rätt svar (a, b eller c). Choose the correct answers (a, b or c). 1 Tom gave her an apple. What sort of a a) a verb b) a pronoun c) an adjective word is her? 2 They left at What verb tense a) Past Simple b) Auxiliary c) Present is left? 3 Keith is a doctor. What sort of a word a) a pronoun b) an adjective c) a noun is doctor? 4 Lend me, please. a) umbrella b) an umbrella c) a umbrella 5 We took to the airport. a) a taxi b) an taxi c) taxi 6 Both Joe and his wife have brown. a) ice b) eyes c) eye 7 My sister has three. a) children b) child c) childs 8 The coach was from Scotland. a) teams b) teams c) team s B Fill in the missing plurals Fyll i de substantiv som saknas genom att översätta de svenska orden. Alla är i plural. Fill in the missing nouns by translating the Swedish words in brackets. They are all plurals. 1 I need two and. (knivar, gafflar) 2 Susan has really nice. (tänder) 3 Give me three and a kilo of, please. (apelsiner, potatisar) 4 This toilet is for only. (damer) 5 usually live longer than. (kvinnor, män) 6 The hills (kullar) were full of. (får) 7 The party is for members and their or husbands. (fruar) 8 I can t dance. I have two left! (fötter) 9 When I get married, I hope to have at least three. (barn) 10 My two favourite are Paris and Amsterdam. (städer) 14

15 Vik fliken bakåt! C Find the mistakes Det är fel i sju av meningarna. Hitta dem och rätta dem. There are mistakes in seven of these sentences. Find them and correct them. 1 My sister is frightened of mouse. 2 These cars come from Japan. 3 Queen Elizabeth is Prince Andrews mother. 4 Can you buy me computer? 5 Paul has big blue eye. 6 The three main cities of Sweden are Stockholm, Gothenburg and Malmö. 7 Peter s sister is a actress (skådespelerska). 8 Pam never wears an earrings. Key to page 13 1 country s 2 team s 3 computer s 4 Prime Minister s 5 horse s 6 bird s 7 brother s 8 dentist s 9 ship s 10 grandfather s 11 Van Gogh s 12 boy s 13 car s 14 plane s 15 singer s 16 bride s 17 company s 18 referee s 19 group s 20 butterfly s 9 Remember: woman and children first! 10 The ship s captain is from Poland. 15

16 Pricka av här! Logga ditt arbete Log your work 1 Grammatiska termer Grammar words 2 A eller An? A or An? 3 Pluralformer 1 (regelbundna) Plural 1 (regular) 4 Pluralformer 2 (regelbundna och oregelbundna) Plural 2 (regular and irregular) 5 Genitiv-s The Genitive with s Test Yourself A* Datum: Poäng: 6 Verbet Be: am, are, is The verb to be 7 Verbet Be: Frågor The verb to be: Asking questions 8 Verbet Have/Have got The verb Have/Have got 9 Frågor med Have got/has got Questions with Have got/has got 10 Komparation: stor, större, störst Comparing adjectives: big, bigger, biggest 11 Grundtal Cardinal numbers Test Yourself B* Datum: Poäng: 12 Presens: Play eller plays? The Present: Play or plays? 13 Presens: Frågor med do/does The Present: Questions with do/does 14 Presens: Do/don t, does/doesn t The Present: Do/don t, does/doesn t 15 Presens: -ingform The Present Continuous 16 Frågor i -ingform The Present Continuous: Questions 17 Korta svar på frågor i -ingform The Present Continuous: Short answers 18 Personliga pronomen: I/me, she/her etc Personal pronouns 19 Possessiva pronomen: my, your, his, etc. Possessives Test Yourself C* Datum: Poäng: 20 Frågeord 1: What? Where? etc. Wh- questions 1 21 Frågeord 2: How long? What time? etc. Wh questions 2 22 Verbet Be: Imperfekt (Was, Were, Wasn t, Weren t) Be: Past simple 23 Verbet Be: Frågor i imperfekt (Was? Were?) Be: Questions in the past simple 24 Imperfekt: Regelbundna verb Past simple: Regular verbs 25 Imperfekt: Oregelbundna verb Past Simple: Irregular verbs 26 Imperfekt: Nekande med Didn t Past simple: Negatives with Didn t 27 Imperfekt: Frågor med Did? Past Simple: questions with Did? 28 There is, There are 29 There is/are, It is Test Yourself D* Datum: Poäng: * Tips testa dig flera gånger! Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box Lund Besöksadress: Åkergränden 1 Tel Art.nr Streckkod

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing

Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Välkommen till VätterHems Studentbostäder Welcome to VätterHem s Student Housing Innehåll - Contents Välkommen till VätterHem - Welcome to VätterHem Sidan/page no Studentreceptionen/ The Student Reception

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947

Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 1 2 Gert Nylander & Anders Perlinge Raoul Wallenberg in Documents, 1927-1947 Banking & Enterprise No. 3 Stockholm 2000 3 Stiftelsen för Ekonomisk Historisk Forskning

Läs mer

Online reträtt vägledning - Vecka 25

Online reträtt vägledning - Vecka 25 Online reträtt vägledning - Vecka 25 Jesus såsom vatten, ljus, och livet självt Vägledning: Vem är Jesus för oss Den här veckan fortsätter vår vandring med Jesus att växa på djupet. Eftersom vår önskan

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000

Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 Hopp & Motstånd Nyårsläger 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING WORKSHOP ON CONSENSUS AS A METHOD OF DECISION-MAKING... 4 THE LOESJE-WORKSHOP... 5 JUBILEE-2000 CAMPAIGN... 7 PRAGMATIC SOLUTIONS OR ABSOLUTE PRINCIPLES...

Läs mer

Svenska profiler: Vem är de?

Svenska profiler: Vem är de? Fönster mot svenskan och Skandinavien Modul 2, v. 1 Svenskaprofiler:Vemärde? Foto:Mudforce Han är en svensk politiker. Sedan 6 oktober 2006 är han också Sveriges statsminister och leder Sveriges regering.

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre utbildning Application for Evaluation of Foreign Higher Education Wallingatan 2 Box 45093 SE-104 30 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 10 470 03 00 Fax: +46 10 470

Läs mer

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44

It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 It s in the Attic Planning for 8A & 8B week 42-44 Syfte: Genom att arbeta med detta arbetsområde på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att läsa- och förstå en längre text av skönlitterär karaktär,

Läs mer

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE

SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE SWEDISH PUBLIC TV IN THE SERVICE OF THE WHITE HOUSE Swedish legislation protects children from toy advertising, and the entire population from alcohol and tobacco advertising. But when it comes to stealthy

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Skriftpraktiker hos barn och unga

Skriftpraktiker hos barn och unga Hurdan betydelse har läroboken för lektionens agenda? Vilka möjligheter till skriftspråksutveckling uppstår då barn är aktiva på Facebook, bloggar och då de spelar dataspel? Kan litteraturundervisningen

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande

Läs mer

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson

Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Ekonomi Life's hard. It's even harder when you're stupid Max Eriksson Böcker: Tradingguiden - Jonas Bernhardsson The intelligent investor - Warren Buffett, skriven av världens rikaste man Ljudbok: http://www.youtube.com/watch?v=bw5tpujaiaq&list=pl8ba32226150e7beb

Läs mer

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate

5. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 7. Level of studies at the exchange university Postgraduate Person 21 Basic Information 1. Name isabella dursun 2. Exchange university seoul national university 3. City seoul 4. Country republic of korea 5. First semester of your exchange Swedish autumn semester

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning

Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Ansökan om bedömning av utländsk högre yrkesutbildning Application for evaluation of foreign higher vocational education Läs medföljande hjälptext innan du fyller i blanketten. Du får vänta längre om blanketten

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm

UTFLYKTSVÄGEN. www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm UTFLYKTSVÄGEN på Gröna Kusten Excursions on the Green Coast 2010 www.utflyktsvagen.se Söder om Stockholm 92 4 2 3 Avståndstabell Södertälje Norrköping...144 km Södertälje Järna...10 km Södertälje Nykvarn...

Läs mer

våld i nära relationer ett temanummer om

våld i nära relationer ett temanummer om en tematidning från Den första gången jag minns var jag sex år och min mor stängde in mig på mitt rum för att jag inte skulle se. Men jag visste att det var fel, för jag hörde skrik och tårar och såg blod

Läs mer

Att bo på hotell. Staying at a hotel

Att bo på hotell. Staying at a hotel Att bo på hotell Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på hotell. Den här skriften ger dig svar på de viktigaste frågorna. // Staying at a hotel We would like

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Och ge oss en lång dags färd mot natt!

Och ge oss en lång dags färd mot natt! Södertörns högskola Litteraturvetenskap Inriktning geuns och drama, pk Och ge oss en lång dags färd mot natt! En biografisk jämförelse mellan Lars Noréns Och ge oss skuggorna och Eugene O Neills Lång dags

Läs mer