Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4"

Transkript

1 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 2 Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4

2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn Illustrationer av Ingrid Fröhlich s. 41, 59 av Graham Kennedy Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUSavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisnings ändamål. Till eleven To the student Grammar Passport 2 är det andra av två häften, som tillsammans täcker all den engelska grammatik du behöver under grundskoletiden. Häftet behandlar 31 grammatiska moment. Varje moment förklaras, på svenska och engelska och följs av en eller fler övningar. Facit till varje övning finns i högermarginalen på nästa sida. När du har gjort övningen färdig viker du högerkanten bakåt/under för att se facit och kolla dina svar. Fyra självtest Test Yourself finns i häftet med lämpliga mellanrum. Läraren har även Grammar Passport 2 Tests and Games, med bl.a. diagnos, slutlig Passport Test och ett antal grammar games som ska göra grammatikstudierna liite roligare. Lycka till! Peter Watcyn-Jones P.S. Glöm inte att logga ditt arbete på baksidan av häftet! D.S. Välkommen till Grammar Passport 2! Hela häftet är på 80 sidor (se innehållet, s. 3). I detta smakprov finns några av de 38 uppslagen samt loggsidan, s. 80. Obs! att facit till resp. avsnitt finns i högerspalten på följande sida högerfliken viks undan för att visa aktuellt facit. I lärarmaterialet Grammar Passport Test and Games 2 finns diagnos, etapprov och sluttest, förutom ett antal Grammar Games. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr ISBN Författaren och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed by Pozkal, Poland 2008 Grammar Passport 1 is the second of two booklets that together contain all the grammar you need for grundskolan. There are 31 sections. Each starts with an explanation, in Swedish and English, followed by one or more exercises. The key for each exercise is in the right-hand margin of the next page. So when you have done the exercise, fold the edge back under to see the key and check your answers. There are four tests to do yourself, at various stages. The teacher has the companion booklet Grammar Passport 2 Tests and Games with further tests, including an opening diagnostic test and a final Passport test, plus Grammar Games to make learning grammar more fun. Good luck! Peter Watcyn-Jones P.S. Don t forget to log your work on the back page of the booklet. 2

3 Innehåll Contents 1 Hur mycket kan du redan? How much do you already know? 4 2 The eller ( )? 1 The or ( )? The eller ( )? 2 The or ( ) A, an, the eller ( )? A, an, the or? 10 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns 12 6 How much eller How many? How much or How many? 14 7 Some eller Any? Some or Any? 16 8 Ordningstal Ordinal numbers 18 Test Yourself A Sections Adjektiv eller adverb? Adjective or Adverb? Sättsadverb Adverbs of manner Tidsadverb Adverbs of frequency Enkel eller pågående presens? Present simple or present continuous? Frågor i presens Present tenses: Asking questions 30 Test Yourself B Sections Imperfekt, regelbundna verb Past simple, regular verbs Imperfekt, oregelbundna verb Past simple, irregular verbs Pågående imperfekt Past continuous Imperfekt eller pågående imperfekt? Past simple or past continuous? Frågor i förfluten tid Past tenses: Asking questions Perfekt 1 former Perfect 1 forms For, since, ago For, since, ago Perfekt 2 användning Perfect 2 Use Frågor i perfekt Perfect Asking questions 52 Test Yourself C Sections Futurum med going to Future: Be going to Futurum med will och shall Future: Will and Shall Will och won t Will and Won t? Frågor i futurum Future: Asking questions Modala hjälpverb 1 Modal verbs Modala hjälpverb 2 Modal verbs Ja/Nej -frågor och korta svar Yes/No questions and short answers Rumsprepositioner Prepositions of place Tidsprepositioner Prepositions of time 74 Test Yourself D Sections Oregelbundna verb Checkista Irregular verbs Checklist 78

4 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns Vissa substantiv kan räknas en buss, flera bussar; andra inte en mjölk, flera mjölk. Some nouns can be counted one bus, several buses; some can t one milk, several milks. Räknebara i både svenskan och engelskan Countable both in Swedish and English a soldier, twenty soldiers en soldat, tjugo soldater an island, a group of islands en ö, en grupp öar one person, three people en person, tre personer one kilometer, ten kilometres en kilometer, tio kilometer Oräknebara i både svenskan och engelskan Uncountable both in Swedish and English butter smör some butter lite smör cotton bomull made of cotton gjort av bomull electricity el(ekricitet) use a lot of electricity drar mycket el/ström ice is some ice? lite is? meat kött too much meat för mycket kött petrol bensin not enough petrol för lite bensin rain regn more rain than sunshine mer regn än solsken water vatten drink lots of water dricka mycket vatten Räknebara i svenskan men inte i engelskan Countable in Swedish but not in English news nyhet ( ) good news en bra nyhet weather väder ( ) terrible weather ett fruktansvärt väder progress framsteg ( ) great progress stora framsteg råd ett gott råd ( ) good advice goda råd furniture möbel, möbler our new furniture våra nya möbler homework läxa, läxor too much homework för många läxor information upplysningar look for information söka upplysningar luggage bagage how many pieces of luggage? hur många bagage? money pengar where is my money? var är mina pengar? bread bröd some bread/a loaf of bread ett bröd Ibland räknebara, ibland inte Sometimes countable, sometimes not u n c o u n ta b l e c o u n ta b l e a kilo of coffee ett kilo kaffe Two coffees, please. Två kaffe, tack. a packet of tea ett paket te A tea and two coffees, please. En te och två kaffe, tack. Några uttryck att använda med oräknebara Some phrases to use with uncountables a glass of beer, a bottle of milk, a bucket of water, a can of cola, a cup of tea, a loaf of bread, a jar of marmalade, a spoonful of sugar, a piece of advice, a piece of furniture, a piece of luggage, a slice of cheese 412

5 Vik fliken bakåt! A Skriv C (räknebart) eller U (oräknebart) framför varje substantiv. Put C (countable) or U (uncountable) before each noun. advice doctor money sugar apple furniture news table bread holiday office tea car homework park television cigarette hour petrol toast cheese house rain water coffee information salt wood (ved) cup milk skirt yoghurt B Sätt in a/an vid räknabara substantiv i singular och some vid oräknebara. Put a/an with singular countable nouns and some with uncountables. 1 Would you like some milk? No, thank you. I d prefer a glass of water. 2 Good morning. I d like information about trains to Birmingham. 3 I need money to buy new mp3 player. 4 I had egg and yoghurt for breakfast today. 5 My sister has apartment in New York near subway station. Key to page 11 1 the 2 an 3 a the 4 the the 5 the 6 a 7 the the ( AmE) 8 an 9 a the 12 the a 13 a the 14 an the an 17 the 18 The the 19 The the the 20 the a 6 Put wood on the fire, please. 7 We need furniture for the bedroom. We only have bed at the moment. 8 I ve just heard good news. My daughter has had baby, so now I m grandmother! 9 Put salt on the potatoes. 10 Our teacher gave us homework tonight. It was very hard and took me hour to do it. Your daughter is making excellent progress. That is good news! 13 5

6 6 How much eller How Many? How much or How many? Använd How much och how many om kvantitet resp. antal. Use How much and How many about numbers and quantity. How much + oräknebara substantiv How much + English uncountable nouns. How much money have you got? Hur mycket pengar har du? How much homework did you get last night? Hur mycket/hur många läxor fick ni igår? How much petrol have we got? Hur mycket bensin har vi? How much sugar do you take in your tea? Hur mycket socker tar du i teet? How many + räknebara substantiv i plural How many + English countable nouns in the plural. How many people were there at the match? Hur mycket folk var där på matchen? How many goals did England score? Hur många mål gjorde England? How many pence are there in a pound? Hur många pence är det i ett pund? How many moons has Jupiter? Mur många månar har Jupiter? How much luggage have you got, sir? Well, how many suitcases can I take? 14 6

7 Vik fliken bakåt! Komplettera med much eller many. Fill in much or many. 1 A: How many people were at Emma s party? B: About thirty. 2 A: How films do you usually watch every month? B: I m not sure. About two or three. 3 A: How money have you got? B: Not. Only about 3. 4 A: How sugar do you take? B: One spoonful with tea and two with coffee. 5 A: How cats has Helen got? B: Five, I think. 6 A: How luggage have you got? B: Just one suitcase. 7 A: How children has Cathy got? B: Three. Two boys and a girl. 8 A: How pence are there in a pound? B: A hundred. 9 A: Have we got any petrol left? B: No, not 10 A: Do you have free tables at the restaurant for tonight? B: No, not 11 A: How homework have we got tonight? B: Oh, too! 12 A: How cigarettes does he smoke? B: About five a day. 13 A: How times did you phone your parents last weekend? B: Not. Twice, I think. 14 A: How toast do you want? B: Just one piece, please. 15 A: How books do you read a year? B: About ten. 16 A: How cheese have we got left? B: Not. Key to page 13 A U advice C apple U bread C car C cigarette U cheese U/C coffee C cup C doctor U furniture C holiday U homework C hour C house U information U milk U money U news C office C park U petrol U rain U salt C skirt U sugar C table U/C tea C television U toast U water U wood U yoghurt B 1 some a 2 some 3 some a 4 an some 5 an a 6 some 7 some a 8 some a a 9 some 10 some an 15 7

8 13 Frågor i presens (Is...? Are...? Do...? Does...?) Present tenses: Asking questions Verbet be The verb to be s i n g u l a r p l u r a l Am I ready? Är jag klar? Are we ready? Är vi klara? Are you ready? Är du klar Are you ready? Är ni klara? Is he/she/it ready? Är han/hon/den klar? Are they ready? Är de klara? Enkel presens The Present Simple s i n g u l a r p l u r a l Do I know? Vet jag? Do we know? Vet vi? Do you know? Vet du? Do you know? Vet ni? Does he/she/it know? Vet han/hon/den? Do they know? Vet de? Pågående presens (-ingform) The Present Continuous s i n g u l a r p l u r a l Am I dreaming? Drömmer jag? Are we dreaming? Drömmer vi? Are you dreaming? Drömmer du? Are you dreaming? Drömmer ni? Is he/she/it dreaming? Drömmer han/hon/den? Are they dreaming? Drömmer de? Is it still snowing? I don t know. Your turn to go out and see. your turn din tur 30 8

9 Vik fliken bakåt! Fyll i am, is, are, do eller does. Fill in am, is, are, do or does. 1 Is Simon still learning Spanish? 2 your parents very old? 3 it snow a lot in Scotland? 4 you like pop music? 5 Mary still go out with Brian? 6 it the 15th today? 7 it still snowing? 8 we late? 9 Danish people celebrate (fira) Midsummer? 10 Tom and Brian coming to the party? 11 your parents come from Iraq? 12 Peter know you re meeting the gang tonight? Key to page 29 1 c 2 a 3 c 4 b 5 b 6 c 7 a 8 d 9 a 10 c 11 b 12 c 13 b 14 a 15 d 16 b 17 d 13 Diana still living London? 14 there any high mountains in the north of Sweden? 15 Edinburgh the capital of Scotland? 16 it getting colder now? 17 you know Tom s address? 18 England still winning 2-1? 19 Jackie come from Ireland? 20 the phone ringing? 21 I early? 22 your mother know where you are? 23 you still want to play tennis tomorrow afternoon? 24 your English teacher give you a lot of homework? 25 I disturbing you? 31 9

10 20 For, since, ago For, since, ago Använd perfekt + for eller since om en tidsperiod från det förflutna till nu. Use the Perfect with for or since about a period of time from the past until now. I have lived here for three years. Jag har bott här i tre år. I haven t seen Tom since Tuesday. Jag har inte sett Tom sedan i tisdags. For om en viss tidsperiod For a given period of time for two days i/på två dagar for ten years i/på tio år for three weeks i/på tre veckor for a long time på länge for six months i/på sex månader for ages i/på åratal, på jättelänge Since hänvisar tillbaka till en bestämd tidpunkt Since refers back to a point in time since Monday sedan i måndags since the weekend sedan i helgen since last week sedan förra veckan since I left school sedan jag slutade skolan since the summer sedan i somras since my brother s wedding sedan min brors bröllop since breakfast sedan frukost since yesterday morning sedan igår morse Ago används inte med perfektformen, endast med imperfekt. Ago is not used with the Perfect, only with with the Past. I started work three years ago. We got married two months ago. Jag började arbete för tre år sedan. Vi gifte oss för två månader sedan. OBS! Använd inte for och ago i samma uttryck. NB Do not use for and ago in the same phrase. We met in Spain 3 weeks ago. We were together for five wonderful days. But she hasn t called me since I got home

11 Vik fliken bakåt! A Skriv en fras med for, since eller ago efter varje. Några kan få både for och ago. Write a phrases with for, since or ago after each one. Some can be used with either ago or for. 1 10th Dec. since 10th december since a long time for a long time; a long time ago 4 a week 5 ages ( åratal ) 6 breakfast 7 Easter (Påsk) 8 ever and ever 9 four months 10 July 11 last weekend 12 my birthday 13 nearly a year 14 six days 15 thirty years 16 Thursday 17 today at two minutes 19 three hours 20 we left school Key to page 47 1 c 2 i 3 l 4 n 5 j 6 d 7 f 8 a 9 m 10 k 11 g 12 o 13 b 14 e 15 h B Fyll i for, since eller ago. Fill in for, since or ago. 1 I last met Margaret a year and a half. 2 Christmas, we ve had lots of snow. 3 My boyfriend stopped smoking two weeks. 4 Two years I was in New Zealand six months. 5 Julie and Brian haven t spoken to each other they quarrelled two weeks. 6 How s your sister? I haven t seen her a long time. 7 I haven t eaten nearly four hours breakfast, in fact. 8 The weather s been really bad January the worst weather years

12 24 Futurum: Will och shall Future: Will and shall Använd futurum med will Use the future with will Om faktauppgifter i framtiden och om det man tror eller hoppas About future facts and things you think or hope will happen Simon will be fifty next week. One day people will live on the moon. I hope she will like her present. I think they will be here at about seven o clock. Will Sweden ever win the World Cup? Will you be thirty this year or next year? Simon fyller femtio nästa vecka. En dag kommer människor att bo på månen. Jag hoppas hon tycker om sin present. Jag tror de är här vid sjutiden. Kommer Sverige någonsin att vinna VM? Fyller du trettio i år eller nästa år? Om det man bestämmer i den stund man säger det (inte något planerat) When you make a decision to do something at the time of speaking. (Not something planned.) (The telephone rings) I ll answer it! Jag tar det! Does anyone want to go to the cinema tonight? Yes, I ll come. Ja, jag kommer (gärna). What would you like to drink? I ll have a cola, please. Jag tar (gärna) en cola, tack. Använd Shall I?, I ll Use Shall I? or I ll För att erbjuda någon hjälp To offer to do things for other people Shall I make you a nice cup of tea? Ska jag laga dig en god kopp te? Those bags must be heavy! Shall I help you carry them? Ska jag hjälpa till att bära dem? You look hungry. I ll make you something to eat. Jag lagar dig något att äta. För att föreslå To make suggestions Shall we go to the handball match on Sunday? Shall we catch a taxi to the station? Ska vi gå på hanbollsmatchen på söndag? Ska vi ta en taxi till stationen? Nurse: Congratulations, Mr Brown. What do you think? Proud father: I ll have the middle one, please. 6012

13 Vik fliken bakåt! A Fyll först i will or ll samt ett verb från rutan. Para sedan ihop 1 12 med a l. First fill in will or ll plus a verb from the box. Then match up 1 12 with a l. answer carry do drink go help meet post see send switch on take 1 What a lot of dirty plates! l a) Thank you. I you a postcard. 2 The phone s ringing! b) My brother it for you. 3 It s very cold in here. c) That s all right. David likes tea. He it. 4 Have a nice weekend! d) OK. We you at the station. 5 Have a nice holiday in e) Yes, it is. I Greece! on the heating. 6 My train arrives at f) I m good at Maths. I you. 7 I d like to see the g) No problem. We manager. a taxi. 8 This homework is hard. h) I it. 9 What about this letter? i) Wait here, please. I and get her. 10 The car s being repaired. j) Thanks. I you on Monday. 11 I don t want this tea. k) I it on my way home. 12 My suitcase is so heavy! l) Don t worry. Paul and I will do the washing-up. Key to page 59 1 She s going to have a baby. 2 He s going to drop it. 3 It s going to die. 4 They re going to get married. 5 It s going to bite him. 6 It s going to melt. 7 He s going to score a goal. 8 She s going to win. 9 It s going to freeze. 10 She s going to fall. B Bilda erbjudanden eller förslag med shall. Make offers or suggestions with shall. 1? (we/go/chinese meal/tonight?) 2? (I/help/you/homework?) 3? (I/make/you/something/eat?) 4? (we/majorca/holidays/this year?) 5? (we/drive/station/or/catch/bus?) 6? (I/get/my father/tie/or/shirt/birthday?) 61 13

14 30 Rumsprepositioner (in, on, at) Prepositions of place Prepositioner kan inte översättas direkt. Engelska och svenska prepositioner stämmer ofta överens, men inte alltid. Prepositions cannot be translated directly. English and Swedish prepositions often correspond, but not always. In Om avgränsade utrymmen, t. ex. byggnader, rum och behållare With enclosed spaces e.g. buildings, rooms and containers My sister s in the bathroom washing her hair. Where s Tom? He s still in bed. She left her house keys in her car. How much money have you got in your wallet? James works in a hospital. He s a doctor. My father s in hospital. i badrummet i sängen i bilen i din plånbok på ett sjukhus på sjukhus (som patient) Om kontinenter, länder, städer och parker With continents, countries towns and parks New Guinea is in Asia, isn t it? Jenny and her boyfriend have a flat in Portugal. My parents live in Brighton. The children were playing in the park. i Asien i Portugal i Brighton i parken On Om ytor, t.ex. väggar, hyllor, golv Use on with surfaces e.g. walls, shelves, floors Please don t walk on the grass. på gräset He has a flat on the fourth floor. på femte våningen* There were some photographs hanging on the wall. på väggen Where s the teapot? It s on the top shelf. på överste hyllan Om linjer, t.ex. stig, kuster, Ekvatorn About lines e.g. paths, coasts, the Equator Equador lies on the Equator. My parents live on the south coast. på ekvatorn vid sydkusten At Om platser och byggnader när man inte har tänker inne i About places or a buildings when focus is not on the interior We waited for ages at the bus stop. Jill and Ken spent the evening at home. Paul is at university in Spain. Let s meet at the library. He met his wife at a party. There were lots people at the conference. Does this bus stop at the railway station? vid busshållplatsen hemma (studerar) på/vid universitet på/vid biblioteket på en fest på konferensen vid järnvägsstationen * I Storbritannien kallas 1:a vån ground floor, 2:a vån blir 1 st floor osv

15 Vik fliken bakåt! Matcha ihop 1 16 med rätt fortsättning a p och fyll i den preposition som saknas. Match up 1 16 with the correct endings a p and fill in the missing prepositions. 1 I spend about eight hours a day l a) a restaurant. 2 Steve s parents b) bed. 3 It was so sunny that we had tea c) was the thirtyseventh floor. 4 I don t want to go out, d) a student university. 5 Trafalgar Square and e) the Buckingham Palace are conference. 6 She put the money f) so I ll stay home tonight. 7 Our hotel room g) the grass. 8 He met his wife when he was h) live Coventry. 9 Waiter! There s a fly i) the south coast of England. 10 My cousin s a waiter. He works j) stops Swindon. 11 We caught the bus k) her purse. 12 Brighton lies l) at work. 13 She s not awake. She s still m) my soup. 14 The train from London to Cardiff n) the garden. 15 The sign said: Don t walk o) London. 16 She gave a very interesting talk p) the bus stop. Yes on the west coast Now? in hospital! Key to page 71 1 Is Yes, it is. 2 Are No, there aren t. 3 Did Yes, he did. 4 Can No, they can t. 5 Was Yes, he was. 6 Does No, he doesn t. (Robin.) 7 Does Yes, it does. 8 Is Yes, it is. 9 Do No, they don t. (New Zealand.) 10 Were Yes, they were. 11 Was No, it wasn t. (2006) 12 Did No, they didn t. (Liverpool.) 13 Can/Does Yes, she can./yes, she does. (She was from Brazil.) 14 Is No, it isn t. (Belfast) 15 Do Yes, they do. (And Flemish.) 16 Are Yes, there are. 17 Were No, they weren t. 18 Are No, there aren t. (There are only 30 days.) 19 Was No he wasn t. (Russian) 20 Have/Has Yes, they have/it has. (June 1992.) 21 Must Yes, you must. 22 Has Yes, it has. (Last was Wilhelm II ( ).) 73 15

16 Pricka av här! Logga ditt arbete Log your work 1 Hur mycket kan du redan? How much do you already know? 2 The eller ( )? 1 The or ( )? 1 3 The eller ( )? 2 The or ( ) 2 4 A, an, the eller ( )? A, an, the or? 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns 6 How much eller How many? How much or How many? 7 Some eller any? Some or any? 8 Ordningstal Ordinal numbers Test Yourself A* Datum: Poäng: 9 Adjektiv eller adverb? Adjective or adverb? 10 Sättsadverb Adverbs of manner 11 Frekvensadverb Adverbs of frequency 12 Enkel eller pågående presens? Present simple or present continuous? 13 Frågor i presens Present tenses: Asking questions Test Yourself B* Datum: Poäng 14 Imperfekt, regelbundna verb Past simple, regular verbs 15 Imperfekt, oregelbundna verb Past simple, irregular verbs 16 Pågående imperfekt Past continuous 17 Imperfekt eller pågående imperfekt? Past simple or past continuous? 18 Frågor i förfluten tid Past tenses: Asking questions 19 Perfekt 1 former Perfect 1 forms 20 For, since, ago For, since, ago 21 Perfekt 2 användning Perfect 2 use 22 Frågor i perfekt Perfect: Asking questions Test Yourself C* Datum: Poäng 23 Futurum: Going to Future: Be going to 24 Futurum: Will och shall Future: Will and shall 25 Will och won t Will and won t 26 Frågor i futurum Future: Asking questions 27 Modala hjälpverb 1 Modal verbs 1 28 Modala hjälpverb 2 Modal verbs 2 29 Ja/Nej -frågor och korta svar Yes/No questions and short answers 30 Rumsprepositioner Prepositions of place 31 Tidsprepositioner Prepositions of time * Tips testa dig flera gånger! Test Yourself D* Datum: Poäng: Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box Lund Art. nr Avser 10-pack

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord:

Engelska. Inför provet v. 48. Grammatik. Substantiv uncountables s.124. När man översätter meningar där orden ingår ska man använda följande ord: Engelska Inför provet v. 48 Grammatik Substantiv uncountables s.124 Vissa substantiv kallas uncountables. Det innebär att man inte kan använda a/an framför dem. Det finns två slags uncountables - de som

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2

Grammar exercises in workbook (grammatikövningar i workbook): WB p 121 ex 1-3 WB p 122 ex 1 WB p 123 ex 2 Chapter: SPORTS Kunskapskrav: Texts to work with in your textbook (texter vi jobbar med i textboken): Nr 1. Let s talk Sports p 18-19 Nr 2. The race of my life p 20-23 Workbook exercises (övningar i workbook):

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden:

Haparanda ht 2003. Engelska år 1 5. Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Haparanda ht 2003 Engelska år 1 5 Under åren 1 5 arbetar eleverna med bland annat följande områden: Hälsningsfraser/ presentationer, personbeskrivningar, klassrumsord, klockan, veckodagar, datum, månader,

Läs mer

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre.

Lesson 1. Lektion 1. Facebook: Svenska för Nyanlända https://www.facebook.com/groups/757665031005225/ Hello, my name is Hussein. I live in Åre. Lektion 1 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i Järpen.

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Grammatiken är språkets grund & byggstenar!

Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Grammatiken är språkets grund & byggstenar! Utan grammatik har vi inget språk......förutom kroppsspråket, förstås. Ibland kan man behöva se bildligt, hur man använder grammatiken. En bra jämförelse är

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar

Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Elevsvar Innehållsförteckning Exempel 1: How to get to Hastings - fråga 1 och 5 Exempel 2: Crocodile in jail - fråga 1, 2, 4 och 7 Exempel

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PRELIMINARY LSPSWEP/0Y09 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH PELIMINAY LSPSWEP/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7

Good Stuff GOLD C. Provlektion: Friendly Advice. Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Good Stuff GOLD C Provlektion: Friendly Advice Good Stuff Gold C Textbook (4710429-1) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 / 7 Friendly Advice Beroende på hur lång tid du vill ge eleverna till dramatiseringsövningen

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas

Hej! Det var allt för denna gång. Ha en trevlig helg! Med vänlig hälsning. Thomas Hej! Denna vecka har jag ägnat en del tid till att lära mig namnen på alla elever i årskurs 4. Det har gått bra, men känner mig inte helt klar. Jag är under inlärning just nu och jag repeterar för fullt.

Läs mer

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål

Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål Week/vecka Monday/måndag Tuesday/tisdag Goal/mål 34 Five minute Activity ice breaker Back from the summer holidays Continue with Five minute Activity(practice with sentences) Training speaking and writing

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen.

Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Read and draw Syfte Eleverna får läsa enkla texter och visa sin förståelse genom att rita lösningen. Läraren reflekterar En enkel, rolig och självrättande uppgift som går att utveckla i det oändliga, t

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does.

Prov engelska. Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord. Do/does. She does. Prov engelska Det här testar vi: do, does (don t, doesn t) did (didn t) verb i nutid verb i dåtid frågeord vanliga ord Do/does I do You do He does We do You do They do She does It does Do not/does not

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. ENGELSKA ÅR 1 6 Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret. Eleven skall: förstå tydligt och enkelt tal och själv kunna delta i enkla samtal kunna läsa och förstå enkla berättelser

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

Jan-Åke Persson Göran Friberg

Jan-Åke Persson Göran Friberg ON N I RS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten.

Hemlig påse 1. (åk f-3) Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta en pinne som är längre än din tumme. Hämta en tung sten. Hämta sedan en lättare sten. Hemlig påse 1 (åk f-3) Hämta ett jämnt antal tallbarr. Hoppa 15 hopp baklänges. Hämta fler än två tallkottar. Hämta två pinnar. Sätt den ena bakom höger öra. Håll den andra i vänster hand. pinne som är

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions. Misi.se

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions. Misi.se Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 9 Tag ques*ons and Asking for opinions Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Hej och välkomna 0ll Gårda Småprat*. Idag har vi två gäster i studion: José och Anna. José, du

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones

Magic! 4. by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Magic! 4 by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4. Här visar vi 4 kapitel ur Classbook och motsvarande sidor ur Workbook. En översikt

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola

Fenomenologi och hermeneu5k. Hermeneu5k. Förståelse Feb- 15. Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Fenomenologi och hermeneu5k Erika Sigvardsdo=er PhD, Röda Korsets Högskola Hermeneu5k Tolkningskonst, eller läran om förståelse Ursprungligen från analys av ex bibeltext, an5ka texter vad menar hen med

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones

Magic! 4 Workbook. Eva Hedencrona. Karin Smed-Gerdin. Peter Watcyn-Jones Magic! 4 Workbook by Eva Hedencrona Karin Smed-Gerdin Peter Watcyn-Jones Välkommen att bläddra i förhandsmaterialet till Magic! 4 Workbook, som är på totalt 96 sidor. Här visas övningarna till kapitel

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2

Lokal arbetsplan i engelska. Lokal planering i engelska år 2 Lokal arbetsplan i engelska Lokal planering i engelska år 2 Moment Mål att sträva mot - Tala - Utvecklar sin förmåga att använda engelska för att i tal och skrift. - Utvecklar sin förmåga att aktivt i

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap

Min kärlekshandbok. Bröllop och äktenskap Kärlekshandbok Innehållsförteckning Min kärlekshandbok.. s.2 Bröllop och äktenskap.. s. 2 Min drömkille. s. 3 Mina tankar om svartsjuka s.4 Arbetsfördelningen. s. 5 Hur framställs könsroller i filmer.

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18

F18-förbundets årsmöte 2016-01-18 F18-förbundets årsmöte Lars Linder 1 Agenda 1.Val av justeringsman att justera årets protokoll 2.Val av två rösträknare 3.Fråga ang. mötets behöriga utlysande 4.Val av mötets ordförande och sekreterare

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

En introduktion till det engelska språket

En introduktion till det engelska språket En introduktion till det engelska språket Lars Nordlinder Kristina Olsson Leitner 1 De 26 programmen till Kids English Zone kan du betälla via SLI (www.sli.se) och din AV-Mediacentral eller UR Kundtjänst.

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Good Stuff 3 Textbook

Good Stuff 3 Textbook Good Stuff 3 Textbook PROVLEKTION Good Stuff GOLD 3 (47-10485-7) Provlektion Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Lärarinstruktion Syfte: Kunna fråga och svara på hur gammal någon är. Kunna räkna till

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Report of first quarter of 2013

Report of first quarter of 2013 Report of first quarter of 2013 Dear friends We send you warm greetings form Bethesda House of Grace We wish you are having a blessed time. Different things has been going on the last three month in our

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish

GOOD STUFF GOLD 2. PROVLEKTION: A pink jellyfish GOOD STUFF GOLD Lek och glädje helt enkelt! Good Stuff GOLD är just guld för dina elever. Med massor av uppmuntrande övningar, glada sånger och ramsor vågar alla testa sina vingar på det nya språket. Den

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

YOUR ENGLISH HOMEWORK

YOUR ENGLISH HOMEWORK YOUR ENGLISH HOMEWORK In year 5 I klass 4 byggde eleverna, genom boken Small Steps, upp ett stort förråd av engelska ord inom flera olika vardagliga teman. I klass 5 övergår läxorna i större grad till

Läs mer