Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport. Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4"

Transkript

1 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 2 Allt-i-ett basgrammatik steg 3 4

2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn Illustrationer av Ingrid Fröhlich s. 41, 59 av Graham Kennedy Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallat BONUSavtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtalet över huvud taget inte kopieras för undervisnings ändamål. Till eleven To the student Grammar Passport 2 är det andra av två häften, som tillsammans täcker all den engelska grammatik du behöver under grundskoletiden. Häftet behandlar 31 grammatiska moment. Varje moment förklaras, på svenska och engelska och följs av en eller fler övningar. Facit till varje övning finns i högermarginalen på nästa sida. När du har gjort övningen färdig viker du högerkanten bakåt/under för att se facit och kolla dina svar. Fyra självtest Test Yourself finns i häftet med lämpliga mellanrum. Läraren har även Grammar Passport 2 Tests and Games, med bl.a. diagnos, slutlig Passport Test och ett antal grammar games som ska göra grammatikstudierna liite roligare. Lycka till! Peter Watcyn-Jones P.S. Glöm inte att logga ditt arbete på baksidan av häftet! D.S. Välkommen till Grammar Passport 2! Hela häftet är på 80 sidor (se innehållet, s. 3). I detta smakprov finns några av de 38 uppslagen samt loggsidan, s. 80. Obs! att facit till resp. avsnitt finns i högerspalten på följande sida högerfliken viks undan för att visa aktuellt facit. I lärarmaterialet Grammar Passport Test and Games 2 finns diagnos, etapprov och sluttest, förutom ett antal Grammar Games. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillåtelse av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Denna trycksak är miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess. Art.nr ISBN Författaren och Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Printed by Pozkal, Poland 2008 Grammar Passport 1 is the second of two booklets that together contain all the grammar you need for grundskolan. There are 31 sections. Each starts with an explanation, in Swedish and English, followed by one or more exercises. The key for each exercise is in the right-hand margin of the next page. So when you have done the exercise, fold the edge back under to see the key and check your answers. There are four tests to do yourself, at various stages. The teacher has the companion booklet Grammar Passport 2 Tests and Games with further tests, including an opening diagnostic test and a final Passport test, plus Grammar Games to make learning grammar more fun. Good luck! Peter Watcyn-Jones P.S. Don t forget to log your work on the back page of the booklet. 2

3 Innehåll Contents 1 Hur mycket kan du redan? How much do you already know? 4 2 The eller ( )? 1 The or ( )? The eller ( )? 2 The or ( ) A, an, the eller ( )? A, an, the or? 10 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns 12 6 How much eller How many? How much or How many? 14 7 Some eller Any? Some or Any? 16 8 Ordningstal Ordinal numbers 18 Test Yourself A Sections Adjektiv eller adverb? Adjective or Adverb? Sättsadverb Adverbs of manner Tidsadverb Adverbs of frequency Enkel eller pågående presens? Present simple or present continuous? Frågor i presens Present tenses: Asking questions 30 Test Yourself B Sections Imperfekt, regelbundna verb Past simple, regular verbs Imperfekt, oregelbundna verb Past simple, irregular verbs Pågående imperfekt Past continuous Imperfekt eller pågående imperfekt? Past simple or past continuous? Frågor i förfluten tid Past tenses: Asking questions Perfekt 1 former Perfect 1 forms For, since, ago For, since, ago Perfekt 2 användning Perfect 2 Use Frågor i perfekt Perfect Asking questions 52 Test Yourself C Sections Futurum med going to Future: Be going to Futurum med will och shall Future: Will and Shall Will och won t Will and Won t? Frågor i futurum Future: Asking questions Modala hjälpverb 1 Modal verbs Modala hjälpverb 2 Modal verbs Ja/Nej -frågor och korta svar Yes/No questions and short answers Rumsprepositioner Prepositions of place Tidsprepositioner Prepositions of time 74 Test Yourself D Sections Oregelbundna verb Checkista Irregular verbs Checklist 78

4 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns Vissa substantiv kan räknas en buss, flera bussar; andra inte en mjölk, flera mjölk. Some nouns can be counted one bus, several buses; some can t one milk, several milks. Räknebara i både svenskan och engelskan Countable both in Swedish and English a soldier, twenty soldiers en soldat, tjugo soldater an island, a group of islands en ö, en grupp öar one person, three people en person, tre personer one kilometer, ten kilometres en kilometer, tio kilometer Oräknebara i både svenskan och engelskan Uncountable both in Swedish and English butter smör some butter lite smör cotton bomull made of cotton gjort av bomull electricity el(ekricitet) use a lot of electricity drar mycket el/ström ice is some ice? lite is? meat kött too much meat för mycket kött petrol bensin not enough petrol för lite bensin rain regn more rain than sunshine mer regn än solsken water vatten drink lots of water dricka mycket vatten Räknebara i svenskan men inte i engelskan Countable in Swedish but not in English news nyhet ( ) good news en bra nyhet weather väder ( ) terrible weather ett fruktansvärt väder progress framsteg ( ) great progress stora framsteg råd ett gott råd ( ) good advice goda råd furniture möbel, möbler our new furniture våra nya möbler homework läxa, läxor too much homework för många läxor information upplysningar look for information söka upplysningar luggage bagage how many pieces of luggage? hur många bagage? money pengar where is my money? var är mina pengar? bread bröd some bread/a loaf of bread ett bröd Ibland räknebara, ibland inte Sometimes countable, sometimes not u n c o u n ta b l e c o u n ta b l e a kilo of coffee ett kilo kaffe Two coffees, please. Två kaffe, tack. a packet of tea ett paket te A tea and two coffees, please. En te och två kaffe, tack. Några uttryck att använda med oräknebara Some phrases to use with uncountables a glass of beer, a bottle of milk, a bucket of water, a can of cola, a cup of tea, a loaf of bread, a jar of marmalade, a spoonful of sugar, a piece of advice, a piece of furniture, a piece of luggage, a slice of cheese 412

5 Vik fliken bakåt! A Skriv C (räknebart) eller U (oräknebart) framför varje substantiv. Put C (countable) or U (uncountable) before each noun. advice doctor money sugar apple furniture news table bread holiday office tea car homework park television cigarette hour petrol toast cheese house rain water coffee information salt wood (ved) cup milk skirt yoghurt B Sätt in a/an vid räknabara substantiv i singular och some vid oräknebara. Put a/an with singular countable nouns and some with uncountables. 1 Would you like some milk? No, thank you. I d prefer a glass of water. 2 Good morning. I d like information about trains to Birmingham. 3 I need money to buy new mp3 player. 4 I had egg and yoghurt for breakfast today. 5 My sister has apartment in New York near subway station. Key to page 11 1 the 2 an 3 a the 4 the the 5 the 6 a 7 the the ( AmE) 8 an 9 a the 12 the a 13 a the 14 an the an 17 the 18 The the 19 The the the 20 the a 6 Put wood on the fire, please. 7 We need furniture for the bedroom. We only have bed at the moment. 8 I ve just heard good news. My daughter has had baby, so now I m grandmother! 9 Put salt on the potatoes. 10 Our teacher gave us homework tonight. It was very hard and took me hour to do it. Your daughter is making excellent progress. That is good news! 13 5

6 6 How much eller How Many? How much or How many? Använd How much och how many om kvantitet resp. antal. Use How much and How many about numbers and quantity. How much + oräknebara substantiv How much + English uncountable nouns. How much money have you got? Hur mycket pengar har du? How much homework did you get last night? Hur mycket/hur många läxor fick ni igår? How much petrol have we got? Hur mycket bensin har vi? How much sugar do you take in your tea? Hur mycket socker tar du i teet? How many + räknebara substantiv i plural How many + English countable nouns in the plural. How many people were there at the match? Hur mycket folk var där på matchen? How many goals did England score? Hur många mål gjorde England? How many pence are there in a pound? Hur många pence är det i ett pund? How many moons has Jupiter? Mur många månar har Jupiter? How much luggage have you got, sir? Well, how many suitcases can I take? 14 6

7 Vik fliken bakåt! Komplettera med much eller many. Fill in much or many. 1 A: How many people were at Emma s party? B: About thirty. 2 A: How films do you usually watch every month? B: I m not sure. About two or three. 3 A: How money have you got? B: Not. Only about 3. 4 A: How sugar do you take? B: One spoonful with tea and two with coffee. 5 A: How cats has Helen got? B: Five, I think. 6 A: How luggage have you got? B: Just one suitcase. 7 A: How children has Cathy got? B: Three. Two boys and a girl. 8 A: How pence are there in a pound? B: A hundred. 9 A: Have we got any petrol left? B: No, not 10 A: Do you have free tables at the restaurant for tonight? B: No, not 11 A: How homework have we got tonight? B: Oh, too! 12 A: How cigarettes does he smoke? B: About five a day. 13 A: How times did you phone your parents last weekend? B: Not. Twice, I think. 14 A: How toast do you want? B: Just one piece, please. 15 A: How books do you read a year? B: About ten. 16 A: How cheese have we got left? B: Not. Key to page 13 A U advice C apple U bread C car C cigarette U cheese U/C coffee C cup C doctor U furniture C holiday U homework C hour C house U information U milk U money U news C office C park U petrol U rain U salt C skirt U sugar C table U/C tea C television U toast U water U wood U yoghurt B 1 some a 2 some 3 some a 4 an some 5 an a 6 some 7 some a 8 some a a 9 some 10 some an 15 7

8 13 Frågor i presens (Is...? Are...? Do...? Does...?) Present tenses: Asking questions Verbet be The verb to be s i n g u l a r p l u r a l Am I ready? Är jag klar? Are we ready? Är vi klara? Are you ready? Är du klar Are you ready? Är ni klara? Is he/she/it ready? Är han/hon/den klar? Are they ready? Är de klara? Enkel presens The Present Simple s i n g u l a r p l u r a l Do I know? Vet jag? Do we know? Vet vi? Do you know? Vet du? Do you know? Vet ni? Does he/she/it know? Vet han/hon/den? Do they know? Vet de? Pågående presens (-ingform) The Present Continuous s i n g u l a r p l u r a l Am I dreaming? Drömmer jag? Are we dreaming? Drömmer vi? Are you dreaming? Drömmer du? Are you dreaming? Drömmer ni? Is he/she/it dreaming? Drömmer han/hon/den? Are they dreaming? Drömmer de? Is it still snowing? I don t know. Your turn to go out and see. your turn din tur 30 8

9 Vik fliken bakåt! Fyll i am, is, are, do eller does. Fill in am, is, are, do or does. 1 Is Simon still learning Spanish? 2 your parents very old? 3 it snow a lot in Scotland? 4 you like pop music? 5 Mary still go out with Brian? 6 it the 15th today? 7 it still snowing? 8 we late? 9 Danish people celebrate (fira) Midsummer? 10 Tom and Brian coming to the party? 11 your parents come from Iraq? 12 Peter know you re meeting the gang tonight? Key to page 29 1 c 2 a 3 c 4 b 5 b 6 c 7 a 8 d 9 a 10 c 11 b 12 c 13 b 14 a 15 d 16 b 17 d 13 Diana still living London? 14 there any high mountains in the north of Sweden? 15 Edinburgh the capital of Scotland? 16 it getting colder now? 17 you know Tom s address? 18 England still winning 2-1? 19 Jackie come from Ireland? 20 the phone ringing? 21 I early? 22 your mother know where you are? 23 you still want to play tennis tomorrow afternoon? 24 your English teacher give you a lot of homework? 25 I disturbing you? 31 9

10 20 For, since, ago For, since, ago Använd perfekt + for eller since om en tidsperiod från det förflutna till nu. Use the Perfect with for or since about a period of time from the past until now. I have lived here for three years. Jag har bott här i tre år. I haven t seen Tom since Tuesday. Jag har inte sett Tom sedan i tisdags. For om en viss tidsperiod For a given period of time for two days i/på två dagar for ten years i/på tio år for three weeks i/på tre veckor for a long time på länge for six months i/på sex månader for ages i/på åratal, på jättelänge Since hänvisar tillbaka till en bestämd tidpunkt Since refers back to a point in time since Monday sedan i måndags since the weekend sedan i helgen since last week sedan förra veckan since I left school sedan jag slutade skolan since the summer sedan i somras since my brother s wedding sedan min brors bröllop since breakfast sedan frukost since yesterday morning sedan igår morse Ago används inte med perfektformen, endast med imperfekt. Ago is not used with the Perfect, only with with the Past. I started work three years ago. We got married two months ago. Jag började arbete för tre år sedan. Vi gifte oss för två månader sedan. OBS! Använd inte for och ago i samma uttryck. NB Do not use for and ago in the same phrase. We met in Spain 3 weeks ago. We were together for five wonderful days. But she hasn t called me since I got home

11 Vik fliken bakåt! A Skriv en fras med for, since eller ago efter varje. Några kan få både for och ago. Write a phrases with for, since or ago after each one. Some can be used with either ago or for. 1 10th Dec. since 10th december since a long time for a long time; a long time ago 4 a week 5 ages ( åratal ) 6 breakfast 7 Easter (Påsk) 8 ever and ever 9 four months 10 July 11 last weekend 12 my birthday 13 nearly a year 14 six days 15 thirty years 16 Thursday 17 today at two minutes 19 three hours 20 we left school Key to page 47 1 c 2 i 3 l 4 n 5 j 6 d 7 f 8 a 9 m 10 k 11 g 12 o 13 b 14 e 15 h B Fyll i for, since eller ago. Fill in for, since or ago. 1 I last met Margaret a year and a half. 2 Christmas, we ve had lots of snow. 3 My boyfriend stopped smoking two weeks. 4 Two years I was in New Zealand six months. 5 Julie and Brian haven t spoken to each other they quarrelled two weeks. 6 How s your sister? I haven t seen her a long time. 7 I haven t eaten nearly four hours breakfast, in fact. 8 The weather s been really bad January the worst weather years

12 24 Futurum: Will och shall Future: Will and shall Använd futurum med will Use the future with will Om faktauppgifter i framtiden och om det man tror eller hoppas About future facts and things you think or hope will happen Simon will be fifty next week. One day people will live on the moon. I hope she will like her present. I think they will be here at about seven o clock. Will Sweden ever win the World Cup? Will you be thirty this year or next year? Simon fyller femtio nästa vecka. En dag kommer människor att bo på månen. Jag hoppas hon tycker om sin present. Jag tror de är här vid sjutiden. Kommer Sverige någonsin att vinna VM? Fyller du trettio i år eller nästa år? Om det man bestämmer i den stund man säger det (inte något planerat) When you make a decision to do something at the time of speaking. (Not something planned.) (The telephone rings) I ll answer it! Jag tar det! Does anyone want to go to the cinema tonight? Yes, I ll come. Ja, jag kommer (gärna). What would you like to drink? I ll have a cola, please. Jag tar (gärna) en cola, tack. Använd Shall I?, I ll Use Shall I? or I ll För att erbjuda någon hjälp To offer to do things for other people Shall I make you a nice cup of tea? Ska jag laga dig en god kopp te? Those bags must be heavy! Shall I help you carry them? Ska jag hjälpa till att bära dem? You look hungry. I ll make you something to eat. Jag lagar dig något att äta. För att föreslå To make suggestions Shall we go to the handball match on Sunday? Shall we catch a taxi to the station? Ska vi gå på hanbollsmatchen på söndag? Ska vi ta en taxi till stationen? Nurse: Congratulations, Mr Brown. What do you think? Proud father: I ll have the middle one, please. 6012

13 Vik fliken bakåt! A Fyll först i will or ll samt ett verb från rutan. Para sedan ihop 1 12 med a l. First fill in will or ll plus a verb from the box. Then match up 1 12 with a l. answer carry do drink go help meet post see send switch on take 1 What a lot of dirty plates! l a) Thank you. I you a postcard. 2 The phone s ringing! b) My brother it for you. 3 It s very cold in here. c) That s all right. David likes tea. He it. 4 Have a nice weekend! d) OK. We you at the station. 5 Have a nice holiday in e) Yes, it is. I Greece! on the heating. 6 My train arrives at f) I m good at Maths. I you. 7 I d like to see the g) No problem. We manager. a taxi. 8 This homework is hard. h) I it. 9 What about this letter? i) Wait here, please. I and get her. 10 The car s being repaired. j) Thanks. I you on Monday. 11 I don t want this tea. k) I it on my way home. 12 My suitcase is so heavy! l) Don t worry. Paul and I will do the washing-up. Key to page 59 1 She s going to have a baby. 2 He s going to drop it. 3 It s going to die. 4 They re going to get married. 5 It s going to bite him. 6 It s going to melt. 7 He s going to score a goal. 8 She s going to win. 9 It s going to freeze. 10 She s going to fall. B Bilda erbjudanden eller förslag med shall. Make offers or suggestions with shall. 1? (we/go/chinese meal/tonight?) 2? (I/help/you/homework?) 3? (I/make/you/something/eat?) 4? (we/majorca/holidays/this year?) 5? (we/drive/station/or/catch/bus?) 6? (I/get/my father/tie/or/shirt/birthday?) 61 13

14 30 Rumsprepositioner (in, on, at) Prepositions of place Prepositioner kan inte översättas direkt. Engelska och svenska prepositioner stämmer ofta överens, men inte alltid. Prepositions cannot be translated directly. English and Swedish prepositions often correspond, but not always. In Om avgränsade utrymmen, t. ex. byggnader, rum och behållare With enclosed spaces e.g. buildings, rooms and containers My sister s in the bathroom washing her hair. Where s Tom? He s still in bed. She left her house keys in her car. How much money have you got in your wallet? James works in a hospital. He s a doctor. My father s in hospital. i badrummet i sängen i bilen i din plånbok på ett sjukhus på sjukhus (som patient) Om kontinenter, länder, städer och parker With continents, countries towns and parks New Guinea is in Asia, isn t it? Jenny and her boyfriend have a flat in Portugal. My parents live in Brighton. The children were playing in the park. i Asien i Portugal i Brighton i parken On Om ytor, t.ex. väggar, hyllor, golv Use on with surfaces e.g. walls, shelves, floors Please don t walk on the grass. på gräset He has a flat on the fourth floor. på femte våningen* There were some photographs hanging on the wall. på väggen Where s the teapot? It s on the top shelf. på överste hyllan Om linjer, t.ex. stig, kuster, Ekvatorn About lines e.g. paths, coasts, the Equator Equador lies on the Equator. My parents live on the south coast. på ekvatorn vid sydkusten At Om platser och byggnader när man inte har tänker inne i About places or a buildings when focus is not on the interior We waited for ages at the bus stop. Jill and Ken spent the evening at home. Paul is at university in Spain. Let s meet at the library. He met his wife at a party. There were lots people at the conference. Does this bus stop at the railway station? vid busshållplatsen hemma (studerar) på/vid universitet på/vid biblioteket på en fest på konferensen vid järnvägsstationen * I Storbritannien kallas 1:a vån ground floor, 2:a vån blir 1 st floor osv

15 Vik fliken bakåt! Matcha ihop 1 16 med rätt fortsättning a p och fyll i den preposition som saknas. Match up 1 16 with the correct endings a p and fill in the missing prepositions. 1 I spend about eight hours a day l a) a restaurant. 2 Steve s parents b) bed. 3 It was so sunny that we had tea c) was the thirtyseventh floor. 4 I don t want to go out, d) a student university. 5 Trafalgar Square and e) the Buckingham Palace are conference. 6 She put the money f) so I ll stay home tonight. 7 Our hotel room g) the grass. 8 He met his wife when he was h) live Coventry. 9 Waiter! There s a fly i) the south coast of England. 10 My cousin s a waiter. He works j) stops Swindon. 11 We caught the bus k) her purse. 12 Brighton lies l) at work. 13 She s not awake. She s still m) my soup. 14 The train from London to Cardiff n) the garden. 15 The sign said: Don t walk o) London. 16 She gave a very interesting talk p) the bus stop. Yes on the west coast Now? in hospital! Key to page 71 1 Is Yes, it is. 2 Are No, there aren t. 3 Did Yes, he did. 4 Can No, they can t. 5 Was Yes, he was. 6 Does No, he doesn t. (Robin.) 7 Does Yes, it does. 8 Is Yes, it is. 9 Do No, they don t. (New Zealand.) 10 Were Yes, they were. 11 Was No, it wasn t. (2006) 12 Did No, they didn t. (Liverpool.) 13 Can/Does Yes, she can./yes, she does. (She was from Brazil.) 14 Is No, it isn t. (Belfast) 15 Do Yes, they do. (And Flemish.) 16 Are Yes, there are. 17 Were No, they weren t. 18 Are No, there aren t. (There are only 30 days.) 19 Was No he wasn t. (Russian) 20 Have/Has Yes, they have/it has. (June 1992.) 21 Must Yes, you must. 22 Has Yes, it has. (Last was Wilhelm II ( ).) 73 15

16 Pricka av här! Logga ditt arbete Log your work 1 Hur mycket kan du redan? How much do you already know? 2 The eller ( )? 1 The or ( )? 1 3 The eller ( )? 2 The or ( ) 2 4 A, an, the eller ( )? A, an, the or? 5 Räknebara/oräknebara substantiv Countable/uncountable nouns 6 How much eller How many? How much or How many? 7 Some eller any? Some or any? 8 Ordningstal Ordinal numbers Test Yourself A* Datum: Poäng: 9 Adjektiv eller adverb? Adjective or adverb? 10 Sättsadverb Adverbs of manner 11 Frekvensadverb Adverbs of frequency 12 Enkel eller pågående presens? Present simple or present continuous? 13 Frågor i presens Present tenses: Asking questions Test Yourself B* Datum: Poäng 14 Imperfekt, regelbundna verb Past simple, regular verbs 15 Imperfekt, oregelbundna verb Past simple, irregular verbs 16 Pågående imperfekt Past continuous 17 Imperfekt eller pågående imperfekt? Past simple or past continuous? 18 Frågor i förfluten tid Past tenses: Asking questions 19 Perfekt 1 former Perfect 1 forms 20 For, since, ago For, since, ago 21 Perfekt 2 användning Perfect 2 use 22 Frågor i perfekt Perfect: Asking questions Test Yourself C* Datum: Poäng 23 Futurum: Going to Future: Be going to 24 Futurum: Will och shall Future: Will and shall 25 Will och won t Will and won t 26 Frågor i futurum Future: Asking questions 27 Modala hjälpverb 1 Modal verbs 1 28 Modala hjälpverb 2 Modal verbs 2 29 Ja/Nej -frågor och korta svar Yes/No questions and short answers 30 Rumsprepositioner Prepositions of place 31 Tidsprepositioner Prepositions of time * Tips testa dig flera gånger! Test Yourself D* Datum: Poäng: Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box Lund Art. nr Avser 10-pack

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR

ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR ENGELSKA VERB - 12 LÄXFÖRHÖR Det här är en sammanställning av 12 olika läxförhör utav engelska oregelbundna verb. Vi brukar ge 5 verb i läxa från årskurs 5 eller 6 och uppåt. Efter varje verbläxa ser förhören

Läs mer

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började?

1. Hur svårt trodde du det skulle bli att läsa engelska i skolan innan du började? 5. ENGELSKA ÅK 5 5.1. Lektion 1 5.1.1. Delprov 1A Här kommer först några frågor om vad du tycker om att lära dig engelska och hur det går till. Först vill vi att du försöker komma ihåg hur det var innan

Läs mer

Tummen upp! Engelska åk 3

Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! Engelska åk 3 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. PROVLEKTION: Att läsa och förstå enkla samtal och dialoger. Att kunna föra

Läs mer

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg

BONNIERS. Jan-Åke Persson Göran Friberg ONNIRS Jan-Åke Persson Göran Friberg onnier Utbildning Postadress: ox 3159, 103 63 Stockholm esöksadress: Sveavägen 56, Stockholm -post: info@bonnierutbildning.se Hemsida: www.bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

The i-coin Project Project part-financed by the European Union

The i-coin Project Project part-financed by the European Union The i-coin Project Project part-financed by the European Union Hello everyone! Here comes the Invitation to the final meeting in Svenljunga, Sweden the 27-29 th of November 2007. I have tried to gather

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 1 Verbs and Word Order. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 1 Verbs and Word Order Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Anna: Anna: Hej! Är du Johanna? Nej, jag* heter Anna. Jag kommer från Tyskland. Åh, på så vis. José**. Trevligt

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Vinn 10 000 kr till klasskassan!

Vinn 10 000 kr till klasskassan! Vinn 10 000 kr till klasskassan! Dramatisk engelska! Det är inte bara på roliga timmen som man kan spela teater och rollspel. Genom att delta i vår tävling What s up? DRAMA kan du kombinera en varierad,

Läs mer

Några skillnader mellan svenska och engelska

Några skillnader mellan svenska och engelska UPPSALA UNIVERSITET Grammatik för språkteknologer Institutionen för lingvistik och filologi Föreläsningsanteckningar Mats Dahllöf December 2011 Några skillnader mellan svenska och engelska 1 Inledning

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av:

Focus on English 7. PROVLEKTION: Starta läsåret! Följande provlektion är ett utdrag ur Focus on English 7 Textbook. Lektionen består av: Focus on English 7 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Grundtanken är att goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. Fokus vilar på strategier,

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Magic! 5. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM

Magic! 5. Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Magic! 5 Lärarmaterial EVA HEDENCRONA KARIN SMED-GERDIN PETER WATCYN-JONES YLVA RINGSTRÖM Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Telefon 046-31 20 00

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM

RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM RICA HOTEL STOCKHOLM - I HJÄRTAT AV STOCKHOLM Nya Rica Hotel Stockholm är en central mötesplats för människor på väg mot nya mål. Det spelar ingen roll om mötet består av två, fem eller 200 personer här

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Skriftlig kommunikation - analyser

Skriftlig kommunikation - analyser BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Skriftlig kommunikation - analyser Bedömda elevsamtal Nedan är de fyra texterna bedömda och kommenterade utifrån den beskrivning av skriftlig kommunikativ förmåga som

Läs mer

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben

Hitta dina IAEA vänner genom vår facebook-grupp Svenska IAEA-klubben Newsletter Mars 2014 Kära medlemmar: Ytterligare ett år har lagts till handlingarna och vår internationella organisation IAEA fortsätter utvecklas. Vi har nu kört programmen genom vårt egna företag Agriventure

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international

Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Nordisk Patrull 5-kamp 2009 Checkpoint international Uppdaterad 2009-05-27(JW/RA), inför tävling 2009-05-30 Idé & kontroll beskrivning: HOW FAST CAN YOU GET 20 TRAVELSTAMPS IN YOUR PASSPORT! Varje patrull

Läs mer

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning

SPICE. inkl. cd-romskiva. Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield. Liber. lärarhandledning SPICE lärarhandledning inkl. cd-romskiva A Andy Coombs Örjan Hanson Sarah Schofield Liber,, Innehåll Välkommen till Spice A! s. 5 Hur hjälper läromedelsserien Spice eleverna att nå Skolverkets kursmål?

Läs mer

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop

The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop The 3rd CAVE-Programming Workshop, 27.-29.8.2003, Espoo/Tampere, Finland - Page 1/6 Getting to/from Otaniemi/Helsinki/Workshop 1. The Big picture The buses between Otaniemi and Helsinki City go either

Läs mer

Life is passing by. We hurrying and rarely stay up and evaluate and reevaluate our lives. How do we live? What is important for us? Too many people think through their life when they get a disease vengeance.

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent!

Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! Supplementary data Questionnaire (in English) Serial number:... Interviewer: 1. Introduction Please fill in the answers to questions 1.1 and 1.2 after having called up the respondent! 1.1 Gender 1.2 Postal

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912

Suomen Bridgeliitto. Finlands Bridgeförbund. Bridge League of Finland. Helsinki, 20080912 Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund Bridge League of Finland Helsinki, 20080912 Nordiskt mästerskap 05...07 juni 2009 i Finland Nordic Championships 05...07 June, 2009 in Finland Hej alla bridgevänner

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet

Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Social Engineering ett av de största hoten mot din verksamhet Hans Danielsson Engagement Manager Combitech Social Engineering Security Awareness 2015-05-27 Hans Danielsson Engagement Manager Cyber Security

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska.

?St riv meningarna så mängagånger att du kan dem utantill. \)Trana på övningarna på länken.?översäff texten ti1l bra svenska. Name: Homework week 11 Thursday O (5R 8 Welcome to New Zealand, Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och forstå texten F Kunna fuäga och svara med hjälp av väderstreck på F Kunna skriva de understrukna

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 3 Adjec'ves. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ EPISODE 3 Adjec'ves Misi.se 2011 1 Dialogue Swedish Kallt... Hmm? Det är* kallt. Fryser du? Ja. Ahh... Det är varmt i Spanien...** Har du ingen varm jacka? Nej, den är gul.

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Exempel 1 Bedömning A

Exempel 1 Bedömning A Exempel 1 Bedömning A A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don t feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important,

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2

Peter Watcyn-Jones. Grammar Passport 1. Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Peter Watcyn-Jones Grammar Passport 1 Allt-i-ett-grammatik motsvarande grundskolans steg 1 2 Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 LUND Besöksadress: Åkergränden 1 Tfn 046-31 20 00

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI

I SKANE VILDA NYHETER VILDA VIKINGAR KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VAD TYCKER DU ÄR DET BÄSTA MED SCOUTING? ONSDAG 6 AUGUSTI VILDA NYHETER KOLLA IN VILDA FILMER FRÅN VÄSSARÖ VILDA VIKINGAR I SKANE På en ö, i en park mitt i stan och på ansvariga på Vilda vikingar. en helt vanlig lägeräng Vildaläger Nu används platsen inte längre

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR

ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Kommunal kursplan i engelska - Sävsjö kommun ÄMNETS UPPBYGGNAD OCH KARAKTÄR Genom att engelska språket har en dominerande ställning vid internationella kontakter är det önskvärt att alla svenskar kan engelska

Läs mer

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad

Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Hur kan en förskola/skola bli bättre genom att samverka med forskningen? Learning Study som exempel Docent Mona Holmqvist Högskolan Kristianstad Lärandets pedagogik Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet

Läs mer

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter,

Esbo, 25.8.2010. Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Esbo, 25.8.2010 Hej alla NSK medlemmar och suppleanter, Vårt NSK möte närmar sig. Bifogad en uppdaterat föredragningslista/dagordning (uppdateringarna är märkta med röd färg), lista över deltagare och

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE

WHAT S TEACHER S GUIDE BONNIERS GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE WHAT S? GUSTAFSSON ÖSTERBERG COWLE BONNIERS TEACHER S GUIDE 7 Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari

barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari barnhemmet i muang mai måndag 12 januari - tisdag 10 februari Många kära besök, en massa glada överraskningar, ett bröllop och besked om att två av våra flickor nu är flygfärdiga. Ja det har hänt en del

Läs mer

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet Människor och icke-människor: översättare och transformatörer av urbana rum (Humans and non-humans: translating and transforming urban space) Joakim Forsemalm Radar Arkitektur & Planering Göteborgs Universitet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management

Class 8A Newsletter. http://www.esn.se. News from the Management Class 8A Newsletter Engelska Skolan Norr Weeks Teacher s name: Mr. Olsson, Mrs. Meerits To Parents and students in 7a Please read the weekly news from Mr. Jesinkey and Mr. Tull on the school s website

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film

Någon-filmer IofC. Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film Någon-filmer IofC Tips om hur man ska spela in sin egen NÅGON film 1 Börja så här... 1. Tänk ut en sak som du irriterar dig över som någon borde göra något åt. 2. Kom på en lösning på problemet som blir

Läs mer

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans;

I år ger vi tre sommarkurser som löper under hela sommaren, varav en går på distans; FOG179 Fotografiskt projektarbete SOMMARGUIDE Innehåll: Välkommen till Akademin Valand Tacka JA till kursen Att vara i huset Schema Bra att veta inför kursen Verkstäder och utlåning Utställning Sommar

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT)

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange report 2014/15 Person 46 Basic Information 1. Name Adam Rosberg 2. E-mail address: adam.rosberg@gmail.com 3. Exchange university University of Sussex 4. City

Läs mer

Förmåga att läsa och förstå: Kommentarer till elevuppgifter

Förmåga att läsa och förstå: Kommentarer till elevuppgifter BEDÖMARTRÄNING - ENGELSKA ÅRSKURS 6 Förmåga att läsa och förstå: Kommentarer till elevuppgifter I detta dokument finns rätta svar och kommentarer till elevuppgifterna i förmåga att läsa och förstå. Dokumentet

Läs mer

Kursutvärdering - Sammanfattning

Kursutvärdering - Sammanfattning Institutionen för humaniora Engelska Datum: Kursutvärdering - Sammanfattning Kursens namn: Kurskod: Magisterprogram i översättning EN4304 Termin: Vårtermin Hösttermin 2008 Jag läser kursen som fristående

Läs mer

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda

Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Booking and managing business trips at KTH Meeting agenda Travel request/order in KTH-RES Ticket booking, option 1 - Order directly at Ticket Affärsresor Ticket booking, option 2 - Online booking by KTH-RES

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär

Bruksamhälle. Museum i spinneri. Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär RYDALS MUSEUM Bruksamhälle Rydal är beläget vid Viskans strand strax norr om Kinna. Med dess välbevarade brukssamhälleskaraktär är Rydal av riksintresse. Fabriken är tillsammans med flera andra byggnader

Läs mer

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58)

Fniclag. ?St rlv meningarna så många gånger att du kan dem utantill. Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Name: Homeworkweek 11 @, @ (58) Fniclag 8 Welcome to New Zealand Målen för denna läxa är att: F Kunna läsa och florstå texten F Kunna fräga och svara med frjälp av väderstreck på F Kunna skriva de un,cerstrukna

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer