Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004."

Transkript

1 FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag, 9 fondförsäkringsbolag, 82 skadeförsäkringsbolag samt 34 större lokala bolag för skadeförsäkring. This report contains statistics for Swedish companies working on a nation-wide scale (a total of 122 companies, divided into 40 life companies and 82 non-life companies) as well as 34 major local companies for nonlife. Tabellerna 1-10 bygger på de årsredogörelser som bolagen skickar in till Finansinspektionen senast den 15 maj varje år. Uppgifterna inhämtas med stöd av försäkringsrörelselagen och föreskrifter om svenska liv- och skadeförsäkringsbolags skyldighet att lämna redogörelse över balansräkning, resultatredovisning m.m. (FFFS 2002:24 och FFFS 2001:3). Tabell 11 bygger på kvartalsvisa uppgifter om placeringstillgångar (FFFS 1998:8). Livförsäkringsbolagen Det fanns 31 traditionella livförsäkringsbolag och 9 fondförsäkringsbolag år Premieinkomsten för egen räkning (f.e.r.) var 114 miljarder där fondförsäkringsbolagens stod för 29 miljarder. Balansomslutningen ökade till miljarder från att ha legat på miljarder år Traditionell livförsäkring Den totala premieinkomsten f.e.r uppgick år 2004 till 94 miljarder kronor vilket var 9 miljarder mer än året innan. Den enskilt största försäkringsgrenen återfinns inom gruppförsäkring: Tjänstepensionsförsäkring, med en premieinkomst på 51 miljarder kronor. Den största grenen inom individuell försäkring var Livförsäkring med premieinkomsten 17 miljarder. Nio bolag bedriver även fondförsäkringsverksamhet med en premieinkomst på 14 miljarder kronor. Den totala balansomslutningen för de traditionella livförsäkringsbolagen ökade från miljarder kronor 2003 till miljarder kronor Owe Hoffmann, tfn Fax E-post: Statistiken har producerats av Finansinspektionen, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie FM Finansmarknad. Utkom den 31 augusti Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 Finansinspektionen och SCB 2 FM 12 SM 0504 Fondförsäkring Fondförsäkringsbolagens totala premieinkomst f.e.r. uppgick till 21 miljarder kronor Skadeförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen (riksbolagen) var 82 st år Premieintäkten f.e.r. var 70 miljarder (65 miljarder år 2003) och det tekniska resultatet var 868 miljoner. De större lokala bolagen (balansomslutning om minst 1000 basbelopp) var 34 till antalet och hade en premieintäkt f.e.r. på 13 miljarder, en ökning med drygt 30 procent från år 2003, delvis beroende på premier från grenen Trafikföräkring som tidigare redovisats av LF Sak. Riksbolag för skadeförsäkring Sjuk och olycksfallsförsäkring Grenen sjuk- och olycksfallsförsäkring bedrevs av 17 skadeförsäkringsbolag år 2004 med en sammanlagd premieintäkt f.e.r. av 13 miljarder. Grenen är den enskilt största inom direkt försäkring. Det dominerande bolaget är AFA-S (tidigare AMF-S) som stod för 76 procent av premierna. Försäkringsersättningar f.e.r. var 21 miljarder. Det tekniska resultatet var minus 6 miljarder. Dessutom bedrev 10 livförsäkringsbolag denna verksamhetsgren (premieinkomst f.e.r på 827 miljoner). Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Denna försäkringsgren bedrivs av endast tre bolag, där AFA-T är det helt dominerande bolaget. Premieintäkten f.e.r. uppgick till 675 miljoner och det tekniska resultatet var minus 1,7 miljarder. Hem- och villaförsäkring Försäkringsgrenen Hem- och villaförsäkring är den fjärde största enskilda försäkringsgrenen inom skadeförsäkring, särskilt tydlig för de ömsesidiga bolagen (inräknat de större lokala bolagen). Premieintäkten f.e.r. var, för riksbolagen, 5,9 miljarder. Det tekniska resultatet låg på drygt 1 miljard kr (696 miljoner år 2003). Företags- och fastighetsförsäkring Premieintäkten f.e.r. i denna gren ligger på 5,6 miljarder år 2004 och det tekniska resultatet var på 1,5 miljarder (540 miljoner år 2003). Motorfordonsförsäkring Även Motorfordonsförsäkring tillhör de största skadeförsäkringsgrenarna med premieintäkt f.e.r. på 7,3 miljarder. Försäkringsersättningarna låg på 5,1 miljarder och det tekniska resultatet var på 1,4 miljarder (797 miljoner år 2003). Trafikförsäkring Försäkringsgrenen Trafikförsäkring hade en premieintäkt f.e.r. på 6,6 miljarder. Lägger man till 1,7 miljarder, som nu redovisas av länsförsäkringsbolagen, kommer man upp i ungefär samma tal som år Grenen uppvisar ett positivt resultat på 431 miljoner. Fartygsförsäkring Verksamhet bedrivs av 7 bolag med en premieintakt f.e.r. på 121 miljoner. Assuransföreningen är klart dominerande med premieintäkter på 61 miljoner. Det tekniska resultatet år 2004 var 25 miljoner.

3 Finansinspektionen och SCB 3 FM 12 SM 0504 Luftfartsförsäkring Detta är den minsta försäkringsgrenen med premieintäkter f.e.r. på 0,9 miljoner. Transportförsäkring Transportförsäkring bedrivs av nio bolag och har en premieintäkt f.e.r. på 410 miljoner och ett tekniskt resultat på 36 miljoner. Kredit- och borgensföräkring Verksamheten bedrivs av ett 20-tal bolag. Premieintäkten f.e.r. var på 573 miljoner. Försäkringsersättningarna var på 79 miljoner. Det tekniska resultatet var 108 miljoner. Avgångsbidragsförsäkring Endast ett fåtal bolag erbjuder denna typ av försäkring med en sammanlagd premieintäkt på 95 miljoner. SACOSalusAnsvar har en premieintäkt f.e.r. på 76 miljoner och är det klart dominerande bolaget. Försäkringsersättningarna var totalt 99 miljoner. Husdjursförsäkring Fyra bolag bedriver verksamhet och Agria är störst med 64 procent av marknaden. Premieintäkten f.e.r. var 1,2 miljarder och försäkringsersättningarna 811 miljoner. Direkt försäkring av utländska risker Posten är inte uppdelad på försäkringsgrenar. Premieintäkten f.e.r. uppgick till 16 miljarder kr och försäkringsersättningarna var 11 miljarder. Mottagen återförsäkring Premieintäkten f.e.r. låg på 10 miljarder och försäkringsersättningarna på knappt 5 miljarder. Större lokala bolag för skadeförsäkring De större lokala bolagen har en sammanlagd premieintäkt f.e.r. på 13 miljarder. De sju största bolagen står för drygt 50 procent av premierna. De största enskilda försäkringsgrenarna är Hem- och villaförsäkring, Motorfordonsförsäkring och Företags- och fastighetsförsäkring som ligger på 23, 24 respektive 27 procent av totala premieintäkten f.e.r. Försäkringsersättningarna f.e.r ligger på drygt 9 miljarder. Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat ligger på 1,5 miljarder.

4 Finansinspektionen och SCB 4 FM 12 SM 0504 Innehåll Traditionell livförsäkring 1 Fondförsäkring 2 Sjuk och olycksfallsförsäkring 2 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 2 Hem- och villaförsäkring 2 Företags- och fastighetsförsäkring 2 Motorfordonsförsäkring 2 Trafikförsäkring 2 Fartygsförsäkring 2 Luftfartsförsäkring 3 Transportförsäkring 3 Kredit- och borgensföräkring 3 Avgångsbidragsförsäkring 3 Husdjursförsäkring 3 Tabeller 6 Teckenförklaring 6 1. Svenska riksbolag för livförsäkring. Resultatredovisning Balansräkning Belopp i kkr 7 2:1. Resultatanalys Svenska riksbolag för livförsäkring. Belopp i kkr 9 2:2. Resultatanalys Svenska riksbolag för livförsäkring. Belopp i kkr Svenska fondbolag för livförsäkring. Resultatredovisning Balansräkning Belopp i kkr Resultatanalys Svenska fondbolag för livförsäkring. Belopp i kkr Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Resultatredovisningg Balansräkning Belopp i kkr 15 6:1. Resultatanalys Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 17 6:2. Resultatanalys Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring. Resultaträkning Balansräkning Belopp i kkr Resultatanalys Större lokala bolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 22 9:1. Resultatanalys (kassaflöde) Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 23 9:2. Resultatanalys Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr Resultatanalys Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 26 Fakta om statistiken 27 Detta omfattar statistiken 27 Förteckning över svenska livförsäkringsbolag

5 Finansinspektionen och SCB 5 FM 12 SM 0504 Förteckning över svenska fondförsäkringsbolag Förteckning över svenska riksbolag för skadeförsäkring Förteckning över större lokala bolag Bra att veta 31 In English 32 Summary 32 List of tables 32

6 Finansinspektionen och SCB 6 FM 12 SM 0504 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable * Preliminär uppgift Provisional figure

7 Finansinspektionen och SCB 7 FM 12 SM Svenska riksbolag för livförsäkring. Resultatredovisning Balansräkning Belopp i kkr 1. Swedish nation-wide companies. Life. Profit and loss account Balance sheet December 31, Amounts in ksek Summa Total Resultatredovisning Profit and loss account Försäkringsrörelsen Insurance operations 1 Premieinkomst f.e.r Net premiums written 2 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Unrealized gains on investments 3a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka 3a Unrealized gains on investments where the livförsäkringstagarna bär placeringsrisken the risk is borne by the policyholder 3b Värdeökning på övriga placeringstillgångar b Unrealized gains on other investments 4 Övriga tekniska intäkter f.e.r Other technical income, net of re 5 Försäkringsersättningar f.e.r Claims incurred, net of re 6 Förändring i andra försäkringstekniska 6 Change in other technical provisions, avsättningar f.e.r net of re 7 Återbäring och rabatter f.e.r Bonuses and rebates, net of re 8 Driftskostnader Net operating expenses 9 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar Unrealized losses on investments 11 Värdeminskning av placeringstillgångar för 11 Unrealized losses on investments where the vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken - the risk is borne by the policyholder 12 Övriga tekniska kostnader f.e.r Other technical charges, net of re 13 Kapitalavkastning överförd till 13 Allocated investment return transfered to finansrörelsen (till rad 16) non-technical account 14 Försäkringsrörelsens tekniska resultat Subtotal for life assurance business Icke-teknisk redovisning Non-Technical account 15 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 16 Orealiserade vinster på placeringstillgångar Unrealized gains on investments 17 Kapitalavkastning överförd från - 17 Allocated investment return transferred from försäkringsrörelsen (från rad 13 teknisk redovisning) the technical account 18 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 19 Orealiserade förluster - 19 Unrealized losses on investments 20 Övriga intäkter Other income 21 Övriga kostnader Other charges 22 Bankrörelsens resultat - 22 Profit(loss) of the banking business 23 Extraordinära intäkter - 23 Extraordinary income 24 Extraordinära kostnader Extraordinary charges 25 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Result before appropiations and tax 26 Bokslutsdispositioner Appropiations 27 Resultat före skatt Result before taxes 28 Skatt på årets resultat Tax on profit for the financial year 29 Övriga skatter Other taxes 30 Minoritetens andel av årets resultat - 30 The Minoritys part of Profit (loss) 31 Årets resultat Profit (loss) for the financial year Balansräkning Balance sheet Tillgångar Assets A. Tecknat ej inbetalt kapital - A. Subscribed capital unpaid B. Immateriella tillgångar B. Intangible assets 1 Goodwill Goodwill 2 Andra immateriella tillgångar Other intangible assets C. Placeringstillgångar C. Investments D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkrings- - D. Investments for the benefit of lifeassurance tagaren bär placeringsrisken policyholders who bear the investment risk E. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska - E. Reinsurers share of technical provisions avsättningar - 1 Avsättning för ej intjänade premier och 1 Provision for unearned premiums and kvardröjande risker unexpired risks 2 Livförsäkringsavsättningar Life arrurance provisions 3 Avsättning för oreglerade skador Claims outstanding 4 Avsättning för återbäring och rabatter - 4 Provision for bonuses and rebates

8 Finansinspektionen och SCB 8 FM 12 SM (forts.) Summa Total Balansräkning (forts.) Balance sheet (continued) 5 Övriga försäkringstekniska avsättningar - 5 Other technical provisons 6 Avsättning för livförsäkringar för vilka 6 Technical provisions for life-assurance policies where försäkringstagaren bär placeringsrisken - the investment risk is borne by the policyholder Ea.Tillgångar i bankrörelsen F. Fordringar F. Deptors 1 Fordringar avseende direkt försäkring Deptors arising out of direct op 2 Fordringar avseende återförsäkring Deptors arising out of re op 3 Övriga fordringar Other deptors G. Andra tillgångar G. Other assets 1 Materiella tillgångar och varulager Tanglible assets and stocks 2 Kassa och bank Cash at bank and in hand 4 Övriga tillgångar Other assets H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter H. Prepayments and accrured incomer 1 Upplupna ränte- och hyresintäkter Accrued interest and rent 2 Förutbetalda anskaffningskostnader Deferred acquisition costs 3 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other prepayments and accrued income Summa tillgångar Total Skulder Liabilities AA. Eget kapital AA. Capital and reserves 1 Garantikapital eller aktiekapital Subscribed capital or equivalent funds 2 Överkursfond Share premium account 3 Uppskrivningsfond - 3 Revaluation reserve 4 Konsolideringsfond Collective reserve 5 Andra fonder Other reserves 6 Balanserad vinst eller förlust Profit or loss brought forward 7 Årets resultat Profit (loss) for the financial year -varav Vinstutdelning From Profit distribution AAa. Minoritetsintressen - AAa. Minority interests BB. Obeskattade reserver BB. Untaxed reserves CC. Efterställda skulder CC. Subordinated liabilities DD. Försäkringstekniska avsättningar DD. Technical provisionns (gross amount) 1 Ej intjänade premier och kvardröjande risker Unexpired risks 2 Livförsäkringsavsättning Life assurance provision 3 Oreglerade skador Claims outstanding 4 Återbäring och rabatter Provision for bonuses and rebates 5 Utjämningsavsättning - 5 Equalisation provision 6 Övriga försäkringstekniska avsättningar Other technical provisions EE. Försäkringstekniska avsättningar för livförsäk- EE. Technical provisions for life-assurance policies ringar för vilka försäkringstagaren bär risk where the investment risk is borne by the policyholder EEa. Skulder i bankrörelsen - EEa. Liabilities of the banking business FF. Avsättningar för andra risker och kostnader FF. Provisions for other risks and charges GG. Depåer från återförsäkrare GG. Deposits received from reinsurers HH. Skulder HH. Creditors II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter II. Accruals and deferred income Summa eget kapital, avsättningar och skulder Total

9 Finansinspektionen och SCB 9 FM 12 SM :1. Resultatanalys Svenska riksbolag för livförsäkring. Belopp i kkr 2:1. Performance analysis Swedish nation-wide companies. Non-life. Amounts in ksek Bolag Companies (English translation, see Table 1) Totalt Grand total (kol 3+4+5) Direkt försäkring av svenska risker Direct business of Swedish risks Direkt försäkring av utländka risker Direct business of foreign risks Mottagen återförsäkring Totalt Total Härav från utländska bolag From foreign insurers Summa 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på kapitalplaceringar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på kapitalplaceringar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat

10 Finansinspektionen och SCB 10 FM 12 SM :2. Resultatanalys Svenska riksbolag för livförsäkring. Belopp i kkr 2:2. Performance analysis Swedish nation-wide companies. Non-life. Amounts in ksek Bolag Companies (English translation, see Table 1) Sjuk- och olycksfallsförsäkring Insurance for acidents and sickness Avgångsbidragsförsäkring Discharge Individuell försäkring Individual Livförsäkring Life Fondlivförsäkring Unit linked life Oupps sjukoch o-fallsförsäkr inkl premiebefrielseförsäkr Perm health and acc incl. Waiver of prem. Summa 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat

11 Finansinspektionen och SCB 11 FM 12 SM :2. (forts.) Bolag Gruppförsäkring Group Companies (English translation, see Table 1) Gruppensionsförsäkring Group pension Tjänstepensionsförsäkr m grunder Occupational pensions with premium bases Grupplivförsäkring Group life Tjänstegrupplivförsäkring Occupanional group life Fondlivförsäkring Unit linked life Oupps sjuk- och o-fallsförsäkr inkl premiebefrielseförsäkr Perm health and acc incl. Waiver of prem. Summa direkt försäkring av svenska risker All direct of Swedish risks Summa 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat

12 Finansinspektionen och SCB 12 FM 12 SM Svenska fondbolag för livförsäkring. Resultatredovisning Balansräkning Belopp i kkr 3. Swedish unit-liked companies. Life. Profit and loss account Balance sheet December 31, Amounts in ksek Summa Resultatredovisning Profit and loss account Försäkringsrörelsen Insurance operations 1 Premieinkomst f.e.r Net premiums written 2 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar - 3 Unrealized gains on investments 3a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka 3a Unrealized gains on investments where the livförsäkringstagarna bär placeringsrisken the risk is borne by the policyholder 3b Värdeökning på övriga placeringstillgångar - 4 Övriga tekniska intäkter f.e.r Other technical income, net of re 5 Försäkringsersättningar f.e.r Claims incurred, net of re 6 Förändring i andra försäkringstekniska 6 Change in other technical provisions, avsättningar f.e.r net of re 7 Återbäring och rabatter f.e.r - 7 Bonuses and rebates, net of re 8 Driftskostnader Net operating expenses 9 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 10 Orealiserade förluster på placeringstillgångar - 10 Unrealized losses on investments 11 Värdeminskning av placeringstillgångar för 11 Unrealized losses on investments where the vilka livförsäkringstagarna bär placeringsrisken - the risk is borne by the policyholder 12 Övriga tekniska kostnader f.e.r Other technical charges, net of re 13 Kapitalavkastning överförd till 13 Allocated investment return transfered to finansrörelsen (till rad 16) non-technical account 14 Försäkringsrörelsens tekniska resultat Subtotal for life assurance business Icke-teknisk redovisning Non-Technical account 15 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 16 Orealiserade vinster på placeringstillångar Unrealized gains on investments 17 Kapitalavkastning överförd från 17 Allocated investment return transferred from försäkringsrörelsen (från rad 13 teknisk redovisning) the technical account 18 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 19 Orealiserade förluster Unrealized losses on investments 20 Övriga intäkter Other income 21 Övriga kostnader Other charges 22 Bankrörelsens resultat - 22 Prifit (loss) of the banking business 23 Extraordinära intäkter - 23 Extraordinary income 24 Extraordinära kostnader - 24 Extraordinary charges 25 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Result before appropiations and tax 26 Bokslutsdispositioner Appropiations 27 Resultat före skatt Result before taxes 28 Skatt på årets resultat Tax on profit for the financial year 29 Övriga skatter Other taxes 30 Minoritetens andel av årets resultat - 30 The minority part of profit (loss) 31 Årets resultat Profit (loss) for the financial year Balansräkning Balance sheet Tillgångar Assets A. Tecknat ej inbetalt kapital - A. Subscribed capital unpaid B. Immateriella tillgångar B. Intangible assets 1 Goodwill - 1 Goodwill 2 Andra immateriella tillgångar - 2 Other intangible assets C. Placeringstillgångar C. Investments D. Placeringstillgångar för vilka livförsäkrings- - D. Investments for the benefit of lifeassurance tagaren bär placeringsrisken policyholders who bear the investment risk E. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska E. Reinsurers share of technical provisions avsättningar 1 Avsättning för ej intjänade premier och 1 Provision for unearned premiums and kvardröjande risker - unexpired risks 2 Livförsäkringsavsättningar - 2 Life arrurance provisions 3 Avsättning för oreglerade skador Claims outstanding 4 Avsättning för återbäring och rabatter - 4 Provision for bonuses and rebates

13 Finansinspektionen och SCB 13 FM 12 SM (forts.) Summa Balansräkning (forts.) Balance sheet (continued) 5 Övriga försäkringstekniska avsättningar - 5 Other technical provisons 6 Avsättning för livförsäkringar för vilka 6 Technical provisions for life-assurance policies where försäkringstagaren bär placeringsrisken - the investment risk is borne by the policyholder Ea.Tillgångar i bankrörelsen - F. Fordringar F. Deptors 1 Fordringar avseende direkt försäkring Deptors arising out of direct op 2 Fordringar avseende återförsäkring Deptors arising out of re op 3 Övriga fordringar Other deptors G. Andra tillgångar G. Other assets 1 Materiella tillgångar och varulager 23 1 Tanglible assets and stocks 2 Kassa och bank Cash at bank and in hand 4 Övriga tillgångar Other assets H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter H. Prepayments and accrured incomer 1 Upplupna ränte- och hyresintäkter Accrued interest and rent 2 Förutbetalda anskaffningskostnader Deferred acquisition costs 3 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other prepayments and accrued income Summa tillgångar Total Skulder Liabilities AA. Eget kapital AA. Capital and reserves I Garantikapital eller aktiekapital I Subscribed capital or equivalent funds II Överkursfond II Share premium account III Uppskrivningsfond - III Revaluation reserve IV Konsolideringsfond - IV Unrealized gains fund V Andra fonder V Other reserves VI Balanserad vinst eller förlust VI Profit or loss brought forward VII Årets resultat VII Profit (loss) for the financial year - varav Vinstutdelning - From profit distribution AAa. Minoritetsintressen - AAa. Minority interests BB. Obeskattade reserver BB. Untaxed reserves CC. Efterställda skulder - CC. Subordinated liabilities DD. Försäkringstekniska avsättningar DD. Technical provisionns (gross amount) 1 Ej intjänade premier och kvardröjande risker - 1 unexpired risks 2 Livförsäkringsavsättning Life assurance provision 3 Oreglerade skador Claims outstanding 4 Återbäring och rabatter - 4 Provision for bonuses and rebates 5 Utjämningsavsättning - 5 Equalisation provision 6 Övriga försäkringstekniska avsättningar Other technical provisions EE. Försäkringstekniska avsättningar för livförsäk- EE. Technical provisions for life-assurance policies ringar för vilka försäkringstagaren bär risk where the investment risk is borne by the policyholder FF. Avsättningar för andra risker och kostnader FF. Provisions for other risks and charges GG. Depåer från återförsäkrare GG. Deposit received from reinsurers HH. Skulder HH. Creditors II. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter II. Accruals and deferred income Summa eget kapital, avsättningar och skulder Total

14 Finansinspektionen och SCB 14 FM 12 SM Resultatanalys Svenska fondbolag för livförsäkring. Belopp i kkr 4. Performance analysis Swedish unit-linked companies. Non-life. Amounts in ksek Individuell försäkring Individual Gruppförsäkring Group Bolag Companies (English translation, see table 3) Direkt försäkring av svenska risker Direct business of Swedish risks Livförsäkring Life Fondlivförsäkring Unit linked life Ouppsägbar sjuk- o olyckfallsförsäkring inkl. premiebefrielse. Perm health and acc incl. Waiver of prem. Tjänstepensionsförsäkr m grunder Occupational pensions with premium bases Grupplivförsäkring Group life Fondlivförsäkring Unit linked life 10 Summa 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieinkomst f.e.r Kapitalavkastning, intäkter Orealiserade vinster på placeringstillgångar a Värdeökning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk b Värdeökning på övriga placeringstillgångar Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Kapitalavkastning, kostnader Orealiserade förluster på placeringstillgångar Värdeminskning av placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisk Övriga tekniska kostnader f.e.r Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen Försäkringsrörelsens tekniska resultat

15 Finansinspektionen och SCB 15 FM 12 SM Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Resultatredovisningg Balansräkning Belopp i kkr 5. Swedish nation-wide companies. Non-life. Profit and loss account Balance sheet December 31, Amounts in ksek Summa Resultatredovisning Profit and loss account Försäkringsrörelsen Insurance operations 1 Premieintäkt f.e.r Earned premiums, net of re 2 Kapitalavkastning överförd från den icke- - 2 Allocated investment return transferred from tekniska redovisningen (från rad 15) the non-technical account (row 15) 3 Övriga tekniska intäkter f.e.r Other tecnical income, net of re 4 Försäkringsersättningar f.e.r Claims incurred, net of re 5 Förändring i övriga försäkringstekniska 5 Change in other technical provisions, avsättningar f.e.r net of re 6 Återbäring och rabatter f.e.r Bonuses and rebates, net of re 7 Driftskostnader Net operating expenses 8 Övriga tekniska kostnader f.e.r Other technical charges, net of re 9 Förändring i utjämningsavsättning Change inequalization provision 10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Subtotal Icke-teknisk redovisning Non-Technical account 11 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 12 Orealiserade vinster Unrealized gains on investments 13 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 14 Orealiserade förluster Unrealized losses on investments 15 Kapitalavkastning överförd till 15 Allocated investment return transferred from skadeförsäkringsrörelsen (till rad 2) the non-life technical account (row 2) 16 Övriga intäkter Other income 17 Övriga kostnader Other charges 18 Extraordinära intäkter - 18 Extraordinary income 19 Extraordinära kostnader - 19 Extraordinary charges 20 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Result before appropiations and tax 21 Bokslutsdispositioner Appropiations 22 Resultat före skatt Result before taxes 23 Skatt på årets resultat Tax on profit for the financial year 24 Övriga skatter Other taxes 25 Årets resultat Profit (loss) for the financial year Balansräkning Balance sheet Tillgångar Assets A. Tecknat ej inbetalt kapital - A. Subscribed capital unpaid B. Immateriella tillgångar B. Intangible assets 1 Goodwill Goodwill 2 Andra immateriella tillgångar Other intangible assets C. Placeringstillgångar C. Investments E. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska E. Reinsurers share of technical provisions avsättningar 1 Avsättning för ej intjänade premier och 1 Provision for unearned premiums and kvardröjande risker unexpired risks 2 Avsättning för oreglerade skador Claims outstanding 3 Avsättning för återbäring och rabatter Provision for bonuses and rebates 4 Övriga försäkringstekniska avsättningar Other technical provisons F. Fordringar F. Deptors 1 Fordringar avseende direkt försäkring Deptors arising out of direct op 2 Fordringar avseende återförsäkring Deptors arising out of re op 3 Övriga fordringar Other debtors G. Andra tillgångar G. Other assets 1 Materiella tillgångar och varulager Tanglible assets and stocks 2 Kassa och bank Cash at bank and in hand 3 Egna aktier Own shares 4 Övriga tillgångar Other assets H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter H. Prepayments and accured income 1 Upplupna ränte- och hyresintäkter Accrued interest and rent 2 Förutbetalda anskaffningskostnader Deferred acquisition costs 3 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other prepayments and accrued income Summa tillgångar Total

16 Finansinspektionen och SCB 16 FM 12 SM (forts.) Summa Balansräkning (forts.) Balance sheet (continued) AA. Eget kapital AA. Capital and reserves 1 Garantikapital eller aktiekapital Subscibed capital or equivalent funds 2 Överkursfond Share premium account 3 Uppskrivningsfond - 3 Revaluation reserve 4 Reservfond Reservfond 5 Fond för orealiserade vinster Fond för orealiserade vinster 6 Övriga fonder Other reserves 7 Balanserad vinst eller förlust Profit or loss brought forward 8 Årets resultat Profit (loss) for the financial year BB. Obeskattade reserver BB. Untaxed reserves 1 Säkerhetsreserv Safety reserve 2 Periodiseringsfond Tax allocation fund 3 Utjämningsfond Fluctuation reserve 4 Övriga obeskattade reserver Other untaxed reserves CC. Efterställda skulder CC. Efterställda skulder 1 Eviga förlagslån - 1 Perpetual subordinated loans 2 Tidsbundna förlagslån Other subordinated loans 3 Övriga efterställda skulder - 3 Other subordinated liabilities - EE. Försäkringstekniska avsättningar - EE. Technical provisionns (gross amount) 1 Avsättning för ej intjänade premier och - 1 Provision for unearned premiums and kvardröjande risker unexpired risks 2 Avsättning för oreglerade skador Claims outstanding 3 Avsättning för återbäring och rabatter Provision for bonuses and rebates 4 Utjämningsavsättning Equalization provision 5 Övriga försäkringstekniska avsättningar Other technical provisions GG. Avsättningar för andra risker och kostnader GG. Provisions for other risks and charges HH. Depåer från återförsäkrare HH. Deposit received from reinsurers II. Skulder II. Creditors JJ. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter JJ. Accruals and deferred income Summa eget kapital, avsättningar och skulder Total Konsolideringskapital Net asset value Premieinkomst (f.e.r.) Net premiums written därav inbetalda eller tillgodoförda premier Premiums paid or credited därav portföljpremier Portfolio withdrawals därav premier för avgiven återförsäkring Outward re premiums

17 Finansinspektionen och SCB 17 FM 12 SM :1. Resultatanalys Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 6:1. Performance analysis Swedish nation-wide companies. Non-life. Amounts in ksek Bolag Companies (English translation see table 5) Totalt Grand total (3+4+5) Direkt försäkring av svenska risker Direct business of Swedish risks Direkt försäkring av utländska risker Direct business of foreign risks Mottagen återförsäkring Re received Totalt Total Härav från utl bolag Foreign insurers 83 Summa 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

18 Finansinspektionen och SCB 18 FM 12 SM :2. Resultatanalys Svenska riksbolag för skadeförsäkring. Belopp i kkr 6:2. Performance analysis Swedish nation-wide companies. Non-life. Amounts in ksek Bolag Direkt försäkring av svenska risker Direct of Swedish risks Companies (English translation, see table 5) Sjuk- och olycksfallsförsäkring Health and accident Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Employers' no-fault Hem- och villaförsäkring Householder's and homeowner's Företagsoch fastighetsförsäkring Business and houseowner's Motorfordonsförsäkring Motor vehicle Trafikförsäkring Motor third party 83 Summa 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

19 Finansinspektionen och SCB 19 FM 12 SM :2 (forts.) Bolag Direkt försäkring av svenska risker Direct of Swedish risks Companies (English translation, see table 5) Fartygsförsäkring Marine Luftfartsförsäkring Aviation Transportförsäkring Transport Kreditoch borgensförsäkring Credit Avgångsbidragsförsäkring Discharge Husdjursförsäkring Animal Summa (kol 2 till 13) Total 83 Summa 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Relativa tal 1 Premieintäkt f.e.r Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter f.e.r Försäkringsersättningar f.e.r Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar f.e.r Återbäring och rabatter f.e.r Driftskostnader Övriga tekniska kostnader f.e.r Förändring i utjämningsavsättning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

20 Finansinspektionen och SCB 20 FM 12 SM Svenska större lokala bolag för skadeförsäkring. Resultaträkning Balansräkning Belopp i kkr 7. Swedish major local companies. Non-life. Profit and loss account Balance sheet December 31, Amounts in ksek Summa Total Resultatredovisning Profit and loss account Teknisk redovisning Technical account for non-life business 1 Premieintäkt f.e.r Earned premiums, net of re 2 Kapitalavkastning överförd från 2 Allocated investment return transferred from finansrörelsen (från rad 15) the non-technical account 3 Övriga tekniska intäkter f.e.r Other tecnical income, net of re 4 Försäkringsersättningar f.e.r Claims incurred, net of re 5 Förändring i övriga försäkringstekniska 5 Change in other technical provisions, avsättningar f.e.r 45 net of re 6 Återbäring och rabatter f.e.r Bonuses and rebates, net of re 7 Driftskostnader Net operating expenses 8 Övriga tekniska kostnader f.e.r Other technical charges, net of re 9 Förändring i utjämningsavsättning - 9 Change in equalization provision 10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Subtotal Icke-teknisk redovisning Non-Technical account 11 Kapitalavkastning, intäkter Investment income 12 Orealiserade vinster Unrealized gains on investments 13 Kapitalavkastning, kostnader Investment charges 14 Orealiserade förluster Unrealized losses on investments 15 Kapitalavkastning överförd till 15 Allocated investment return transferred from skadeförsäkringsrörelsen (till rad 2) the non-life technical account 16 Övriga intäkter Other income 17 Övriga kostnader Other charges 18 Extraordinära intäkter Extraordinary income 19 Extraordinära kostnader Extraordinary charges 20 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Result before appropriations and tax 21 Bokslutsdispositioner Appropriations 22 Resultat före skatt Result before taxes 23 Skatt på årets resultat Tax on profit for the financial year 24 Övriga skatter Other taxes 25 Årets resultat Profit (loss) for the financial year Balansräkning Balance sheet Tillgångar Assets A. Tecknat ej inbetalt kapital - A. Subscribed capital unpaid B. Immateriella tillgångar B. Intangible assets 1 Goodwill - 1 Goodwill 2 Andra immateriella tillgångar - 2 Other intangible assets C. Placeringstillgångar C. Investments E. Återförsäkrares andel av försäkringstekniska E. Reinsurers share of technical provisions avsättningar 1 Avsättning för ej intjänade premier och 1 Provision for unearned premiums and kvardröjande risker unexpired risks 2 Avsättning för oreglerade skador Claims outstanding 3 Avsättning för återbäring och rabatter - 3 Provision for bonuses and rebates 4 Övriga försäkringstekniska avsättningar - 4 Other technical provisons F. Fordringar F. Debtors 1 Fordringar avseende direkt försäkring Debtors arising out of direct operations 2 Fordringar avseende återförsäkring Debtors arising out of re operations 3 Övriga fordringar Other debtors G. Andra tillgångar G. Other assets 1 Materiella tillgångar och varulager Tanglible assets and stocks 2 Kassa och bank Cash at bank and in hand 3 Egna aktier - 3 Own shares 4 Övriga tillgångar Other assets H. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter H. Prepayments and accrued income 1 Upplupna ränte- och hyresintäkter Accrued interest and rent 2 Förutbetalda anskaffningskostnader Deferred acquisition costs 3 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Other prepayments and accrued income Summa tillgångar Total

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2003 FM 12 SM Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2003 FM 12 SM Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen FM 12 SM 0404 Försäkringsbolagen under 2003 Preliminära uppgifter Swedish companies 2003. Preliminary data I korta drag Tabellerna 110 bygger på de årsredogörelser som bolagen skickar in till Finansinspektionen

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2008. Preliminära uppgifter FM 12 SM 0903 FM 12 SM 93 Försäkringsbolagen under 28 Preliminära uppgifter Swedish companies 28. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2005 FM 12 SM 0604. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Skadeförsäkringsbolagen

Försäkringsbolagen under 2005 FM 12 SM 0604. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Skadeförsäkringsbolagen FM 12 SM 0604 Försäkringsbolagen under 2005 Preliminära uppgifter Swedish companies 2005. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 126 svenska riksbolag, varav 42 är livförsäkringsbolag och 84

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen FM 12 SM 84 Försäkringsbolagen under 27 Preliminära uppgifter Swedish companies 27. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under Preliminära uppgifter FM 12 SM 1703

I korta drag. Försäkringsföretagen under Preliminära uppgifter FM 12 SM 1703 FM 12 SM 173 Försäkringsföretagen under 216 Preliminära uppgifter Swedish companies 216. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för livförsäkring (inkl. fondförsäkring) och

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:22) om svenska livförsäkringsbolags

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Svensk Försäkrings årsstatistik 2015

Svensk Försäkrings årsstatistik 2015 Svensk Försäkring Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 Fax 08-522 785 15 www.svenskforsakring.se Svensk Försäkrings årsstatistik 2015 Innehållsförteckning Sid 3 Tabell 1a. Balansräkning.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-03-22 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag; SFS 2004:1177 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Svensk Försäkrings årsstatistik 2014

Svensk Försäkrings årsstatistik 2014 Svensk Försäkring Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 Fax 08-522 785 15 www.svenskforsakring.se Svensk Försäkrings årsstatistik 2014 Innehållsförteckning Sid 3 Tabell 1a. Balansräkning.

Läs mer

Kommungaranti Resumé 2009 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab

Kommungaranti Resumé 2009 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab Kommungaranti Resumé 2009 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB VD har ordet Innehåll/Contents VD har ordet 3-5 Statement of the CEO 7-9 Femårsöversikt / Five year summary and key ratios 10-11 Resultaträkning

Läs mer

Svensk Försäkrings årsstatistik 2013

Svensk Försäkrings årsstatistik 2013 Svensk Försäkring Box 24043, 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 Fax 08-522 785 15 www.svenskforsakring.se Svensk Försäkrings årsstatistik 2013 Innehållsförteckning Sid 3 Tabell 1a. Balansräkning.

Läs mer

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data

Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012. Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data FM 12 SM 1204 Försäkringsbolagen under andra kvartalet 2012 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the second quarter of 2012. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr

Femårsöversikt och nyckeltal, tkr Femårsöversikt och nyckeltal, tkr RESULTAT 2009 2008 2007 2006 2005*) Premieinkomst för egen räkning 120 886 110 776 132 063 119 576 1 167 482 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 143 158 184

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Kommungaranti Resumé 2012 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab

Kommungaranti Resumé 2012 KommungaRanti SKandinavien FöRSäKRingS ab Kommungaranti Resumé 2012 Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB VD har ordet Särskilt boende för äldre Special housing for elderly Foto: MATTON/Maskot Innehåll/Contents VD har ordet 3-5 Statement of

Läs mer

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar

Kommunernas och landstingens resultat 2012. Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar OE 24 SM 1301 Kommunernas och landstingens resultat 2012 Preliminära uppgifter från kommunernas och landstingens resultatoch balansräkningar Statement of accounts for the municipalities and county councils

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr.

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Msek 2015 2014 2013 2012 2011 Intäkter från investeringsavtal 2,4 2,0 1,6 1,3 1,1 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 11,0 36,0 24,2 12,8-8,8 Driftskostnader 7,8 7,4 9,7 5,7 5,2 Livförsäkringsrörelsens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under tredje kvartalet Swedish insurance companies during the third quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under tredje kvartalet 2014 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2014. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30. KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 KPA Pensionsförsäkring AB(publ) org nr 516401-6544 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring AB

Läs mer

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data Försäkringsföretagen under fjärde kvartalet 2016 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2016. Preliminary data I korta drag Försäkringsföretagens placeringstillgångar

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2005:21) om svenska livförsäkringsbolags

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

10 EndValue i CA (P Max (0; w i Min ([30]%; 1))) InitialValue i i=1 The following tables summarise SEB's income statements and balance sheets and provide certain key ratios as at and for each

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Kvartalsrapport Q1 2016 Kvartalsrapport 2016 1 januari till 31 mars 2016 Official report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience purposes only. Exchange rate used as

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2013 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 NYCKELTAL... 5 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 6 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 6 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ)

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ) Årsredovisning 2001 Sverige AB (publ) Nordea Livförsäkring I 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sverige AB (publ) (Nordea Liv II), under året namnändrat från Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) tisdagen den 20 augusti 2013

Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) tisdagen den 20 augusti 2013 STOCKHOLMS UNIVERSITET MT7015 MATEMATISKA INSTITUTIONEN TENTAMEN Avdelningen för matematisk statistik 20 augusti 2013 Tentamen i Försäkringsredovisning (Fredo) 09.00 14.00 tisdagen den 20 augusti 2013

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2009 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2009 FM0502 ES/BFM 2010-08-2 1() Försäkringsbolagens årsredogörelser 200 FM002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 1999 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 4/99 3e kvartalet 999 INNEHÅLL R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Finansmarknad Financial market

Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market Finansmarknad Financial market 452 48 Finansmarknad Financial market 453 482 Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, milj.

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012

SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 SenseAir delårsrapport Jan-Mars 2012 1 (13) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari juni 2012 Sex månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 61821 ksek varav 61034

Läs mer

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2013 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2013 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET Kommungaranti VD HAR ORDET RESUMÉ 2013 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET 1 SÄRSKILT VD HAR ORDET BOENDE FÖR ÄLDRE SPECIAL HOUSING FOR ELDERLY FOTO: MASKOT INNEHÅLL/CONTENTS VD har

Läs mer

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2014 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2014 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET Kommungaranti VD HAR ORDET RESUMÉ 2014 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET 1 VD HAR ORDET INNEHÅLL/CONTENTS VD har ordet 3 5 Statement of the CEO 7 9 Femårsöversikt / Five year summary

Läs mer

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag Försäkringsredovisning VT16 Tentamen 26 maj 2016 Lösningsförslag Uppgift 2 (max 20 poäng) Livförsäkring (AD) Bokför följande affärshändelser för ett svensk livförsäkringsföretag med hjälp av den lagstadgade

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad

Läs mer

SenseAir Delårsrapport januari september 2012

SenseAir Delårsrapport januari september 2012 SenseAir delårsrapport januari-september 2012 1 (1) Sensors for Life SenseAir Delårsrapport januari september 2012 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir-koncernen uppgick till 90 519 ksek

Läs mer

Punkt 18 Finansinspektionen

Punkt 18 Finansinspektionen 1 Tjänsteutlåtande 2017-10-24 Diarienummer: 0017/17 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Punkt 18 Finansinspektionen Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 1a halvåret 1998 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/98 a halvåret 998 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande -månader Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015

Kvartalsrapport Q och bokslutskommuniké 2015 Kvartalsrapport Q4 2015 och bokslutskommuniké 2015 1 oktober till 31 december 2015 Official Q4 report is the English and in Euro. This is a partly translated version to Swedish and SEK, for convenience

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag

STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. Matematisk statistik, GA 12 december Lösningsförslag STOCKHOLMS UNIVERSITET MT8003 MATEMATISKA INSTITUTIONEN LÖSNINGAR Avd. Matematisk statistik, GA 12 december 2013 Lösningsförslag Tentamen i Livförsäkringsmatematik II, 12 december 2013 Uppgift 1 Enligt

Läs mer

Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn. a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring

Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn. a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring FÖRFATTNINGSKOMMENTARER Datum 2011-05-12 Författningskommentarer till FI:s föreskrifter och allmänn a råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkring s- företag som har dispens (ersätter FFFS

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Instruktioner Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har den betydelse som anges i lagen (1995:1560)

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2015 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET

VD HAR ORDET. Kommungaranti RESUMÉ 2015 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET Kommungaranti VD HAR ORDET RESUMÉ 2015 KOMMUNGARANTI SKANDINAVIEN FÖRSÄKRINGS AB VD HAR ORDET 1 VD HAR ORDET INNEHÅLL/CONTENTS VD har ordet 3 5 Statement of the CEO 7 9 Femårsöversikt / Five year summary

Läs mer