JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05"

Transkript

1 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr /01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial av den 9 december 2002 (96/02) Stadganden om bemyndigande Lagen om husdjursavel (794/1993) 7 2 mom Motsvarande EG-rättsakter Rådets direktiv 77/504/EEG, Komissionens beslut 89/503/EEG, 89/506/EEG, 90/258/EEG och 2005/379/EG Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för husdjursavelsmaterial I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 2 moment lagen den 20 augusti 1993 om husdjursavel (794/1993): 1 Tillämpningsområde Detta beslut gäller härstamningsbevis av renrasiga avelsnötkreatur, avelsfår, avelsgetter samt renrasiga och hybridavelssvin och deras embryon och könsceller (avelsmaterial). Med härstamningsbevis avses ett av stambok- eller registerföraren utfärdat intyg över avelsmaterialets härstamning, avelsvärde och identifiering. Nötkreaturs härstamningsbevis för sperma kan även utfärdas av tjurstationer eller spermalagringstationer som godkänts enligt direktiv 88/407/EEG och härstamningsbevis för embryon kan även utfärdas av embryosamlingsgrupper som godkänts enligt direktiv 89/556/EEG, på grund av de uppgifter som lämnas av avelsorganisationen i enlighet med 3 2 moment och 5 2 moment. Postadress Besöksadress Telefon Telefax

2 PB 30 Regeringsgatan 3 A Växel (09) (09) STATSRÅDET 2 Nötkreatur Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för renrasiga avelsnötkreatur: 1) följande rubrik: "Härstamningsbevis utfärdat i enlighet med komissionens beslut 2005/379/EG för handel inom gemenskapen; 2) namn på utfärdande avelsorganisation, officiellt godkänd enligt beslut 84/247/EEG; 3) stambokens namn; 4) ras; 5) kön; 6) införingsnummer i stamboken; 7) utfärdandedatum för beviset; 8) identifieringsmetod; 9) identifieringsnummer enligt förordning (EG) nr 1760/2000; 10) födelsedatum; 11) uppfödarens namn och adress; 12) ägarens namn och adress; 13) stamtavla: far farfar farmor stamboksnummer stamboksnummer stamboksnummer mor morfar mormor stamboksnummer stamboksnummer stamboksnummer 14) alla tillgängliga resultat från individprövning och aktuella resultat från avelsvärderingen, inklusive genetiska egenskaper och defekter hos djuret, dess föräldrar samt far- och morföräldrar enligt kraven i avelsprogrammet för den kategori och det djur som avses. Om resultaten av avelsvärderingen är allmänt tillgängliga på internet är det tillräckligt att hänvisa till den webbplats som innehåller denna information; 15) för dräktiga hondjur, datum för inseminering eller betäckning och identifiering av den tjur som använts för befruktningen; 16) namn och titel på den som undertecknar beviset, datum och plats för utställande samt namnteckning av den person som godkänts av den utfärdande avelsorganisationen. De i 1 moment nämnda uppgifter kan dock lämnas i andra handlingar som åtföljer djuret, förutsatt att den stamboksförande avelsorganisationen attesterar dessa med följande fras: "Härmed intygas att bifogande dokument innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 2 i komissionens beslut 2005/379/EG:..."och bifogar en fullständig förteckning över relevanta bilagor.

3 3 Sperma från nötkreatur Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för sperma från renrasiga avelsnötkreatur: 1) alla uppgifter de i 2 som rör den tjur som levererat sperman samt tjurens blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen; 2) uppgifter som möjliggör identifiering av sperman, samlingsdatum för sperman samt tjurstationens eller spermalagringsstationens och mottagarens namn och adresser; 3) för sperma avsedd för officiell prövning av renrasiga tjurar: namn och adress på godkänd organisation eller förening som är ansvarig för att utföra prövningen i enlighet med direktiv 87/328/EEG och 4) namn och titel på den som undertecknar beviset, datum och plats för utställande samt namnteckning av den person som godkänts av den utfärdande avelsorganisationen. De i 1 moment nämnda uppgifter kan dock lämnas i andra handlingar som åtföljer sperman förutsatt att den stamboksförande avelsorganisationen attesterar dessa med följande fras: "Härmed intygas att bifogande dokument innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 3 i komissionens beslut 2005/379/EG:..."och bifogar en fullständig förteckning över relevanta bilagor. 4 Äggceller från nötkreatur Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för äggceller från renrasiga avelsnötkreatur: 1) alla uppgifter de i 2 som rör det donatordjur som äggen kommer från, samt donatordjurets blodgrupp eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen; 2) uppgifter som möjliggör identifiering av äggen, samlingsdatum för äggen samt samlingsgruppens och mottagarens namn och adresser; 3) om det finns mer än ett ägg i ett strå skall antalet tydligt anges och alla ägg måste då ha samma härstamning och 4) namn och titel på den som undertecknar beviset, datum och plats för utställande samt namnteckning av den person som godkänts av den utfärdande avelsorganisationen. De i 1 moment nämnda uppgifter kan dock lämnas i andra handlingar som åtföljer äggen förutsatt att den stamboksförande avelsorganisationen attesterar dessa med följande fras: "Härmed intygas att bifogande dokument innehåller de uppgifter som

4 krävs enligt artikel 4 i komissionens beslut 2005/379/EG:..."och bifogar en fullständig förteckning över relevanta bilagor. 5 Embryon från nötkreatur Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för embryon från renrasiga avelsnötkreatur: 1) alla uppgifter de i 2 som rör det donatordjur som lämnat embryot och den tjur som använts för befruktningen samt deras blodgrupper eller provresultat som ger motsvarande vetenskapliga bevis för härstamningen; 2) uppgifter som möjliggör identifiering av embryot, samlingsdatum för embryot och samlingsgruppens och mottagarens namn och adresser; 3) om det finns mer än ett embryo i ett strå skall antalet tydligt anges och alla embryon måste då ha samma härstamning och 4) namn och titel på den som undertecknar beviset, datum och plats för utställande samt namnteckning av den person som godkänts av den utfärdande avelsorganisationen. De i 1 moment nämnda uppgifter kan dock lämnas i andra handlingar som åtföljer embryot förutsatt att den stamboksförande avelsorganisationen attesterar dessa med följande fras: "Härmed intygas att bifogande dokument innehåller de uppgifter som krävs enligt artikel 5 i komissionens beslut 2005/379/EG:..."och bifogar en fullständig förteckning över relevanta bilagor. 6 Får och getter Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för renrasiga avelsfår och avelsgetter: 1) det organ som har utfärdat beviset, 2) stambokens namn och djurets stamboksnummer, 3) datum då beviset utfärdats, 4) märkningssystemet och djurets identifikation, 5) djurets födelsedatum, ras och kön, 6) förädlarens namn och adress, 7) ägarens namn och adress, samt och 8) härstamningen, varvid faderns, farfaderns och farmoderns samt moderns, morfaderns och mormoderns stamboksnummer anges. Av beviset skall dessutom framgå resultaten från individprövningar eller avkastningsuppgifter samt resultat från avelsvärdering som gäller djuret, dess föräldrar, morföräldrar och farföräldrar. Vem som utfört värderingen skall nämnas i beviset. Resultaten kan också anges i bilagor till beviset.

5 De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 1. Uppgifterna kan också anges i dokument som medföljer fåren eller getterna, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 7 Sperma från får och getter Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för sperma från renrasiga avelsfår och avelsgetter: 1) de i 6 nämnda uppgifterna om den bagge eller bock från vilken sperma samlats, och i fråga om mjölkraser uppgifter om blodgruppen eller resultat från något motsvarande test och 2) märkningssystemet för sperma, samlingsdatum, seminstationens samt mottagarens namn och adress. De i 1 mom. nämnda uppgifterna kan emellertid anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 2. Uppgifterna kan också anges i dokument som medföljer sperman. Den behöriga myndigheten skall härvid genom ett intyg försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 mom. 8 Äggceller från får och getter Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för äggceller från renrasiga avelsfår och avelsgetter: 1) de i 6 nämnda uppgifterna om donortackan eller donorgeten och 2) märkningssystemet för äggceller, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress. Om ett strå innehåller flera äggceller än en skall därom särskilt nämnas. Alla äggceller i ett och samma strå skall ha samma förälder. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 3 eller ett dokument som medföljer äggcellerna, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 9 Embryon från får och getter Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för embryon från renrasiga avelsfår och avelsgetter:

6 1) de i 6 nämnda uppgifterna om donortackan eller donorgeten och de i 7 1 mom. nämnda uppgifterna om den bagge eller bock vars sperma har använts och 2) märkningssystemet för embryon, seminerings- eller befruktningsdatum, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress. Om ett strå innehåller flera embryon än ett skall därom särskilt nämnas. Alla embryon i ett och samma strå skall ha samma föräldrar. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 4 eller ett dokument som medföljer embryona, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 10 Renrasiga svin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för renrasiga avelssvin: 1) det organ som har utfärdat beviset, 2) stambokens namn och djurets stamboksnummer, 3) datum då beviset har utfärdats, 4) märkningssystemet och djurets identifikation, 5) djurets födelsedatum, ras och kön, 6) förädlarens namn och adress, 7) ägarens namn och adress och 8) härstamning, varvid faderns, farfaderns och farmoderns samt moderns, morfaderns och mormoderns stamboksnummer anges. Av beviset skall dessutom framgå resultaten från individprövning eller avkastningsuppgifter och resultaten från avelsvärdering som gäller djuret, dess föräldrar, morföräldrar och farföräldrar. Vem som utfört värderingen skall nämnas i beviset. Resultaten kan också anges i bilagor till beviset. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 5. Uppgifterna kan också anges i dokument som medföljer svinet, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 11 Sperma från renrasiga svin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för sperma från renrasiga avelssvin: 1) de i 10 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna om den galt från vilken sperma samlats och

7 2) märkningssystemet för sperma, samlingsdatum samt seminstationens och mottagarens namn och adress. De i 1 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 6 eller dokument som medföljer sperman, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 mom. 12 Äggceller från renrasiga svin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för äggceller från renrasiga avelssvin: 1) de i 10 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna om donorsuggan och 2) märkningssystemet för äggceller, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress. Om ett strå innehåller flera äggceller än en skall därom särskilt nämnas. Alla äggceller i ett och samma strå skall ha samma härstamning. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 7 eller dokument som medföljer äggcellerna, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 13 Embryon från renrasiga svin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för embryon från renrasiga avelssvin: 1) de i 10 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna om donorsuggan och den galt vars sperma har använts och 2) märkningssystemet för embryon, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress. Om ett strå innehåller flera embryon än ett skall därom särskilt nämnas. Alla embryon i ett och samma strå skall ha samma härstamning. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 8 eller dokument som medföljer embryona, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 14

8 Hybridsvin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för hybridavelssvin : 1) det organ som har utfärdat beviset, 2) registernummer, 3) datum då beviset utfärdats, 4) märkningssystemet och djurets identifikation, 5) djurets födelsedatum, genetiska typ, linje och kön, 6) förädlarens namn och adress, samt 7) ägarens namn och adress. De i 1 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 9 eller dokument som medföljer svinet, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 mom. Uppgifter om hybridavelssvin av samma härkomst som har samma ursprung och samma bestämmelseort kan anges i ett gemensamt bevis eller dokument som medföljer djurförsändelsen. Beviset enligt bilaga 9 modifieras på motsvarande sätt. 15 Sperma från hybridsvin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för sperma från hybridavelssvin: 1) de i 14 1 mom. nämnda uppgifterna om den galt från vilken sperma samlats och 2) märkningssystemet för sperma, samlingsdatum samt seminstationens och mottagarens namn och adress. De i 1 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 10 eller dokument som medföljer sperman från hybridavelssvin, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 mom. 16 Äggceller från hybridsvin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för äggceller från hybridavelssvin: 1) de i 14 1 mom. nämnda uppgifterna om donorsuggan och 2) märkningssystemet för äggceller, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress.

9 Om ett strå innehåller flera äggceller än en skall därom särskilt nämnas. Alla äggceller i ett och samma strå skall ha samma härstamning. De i 1 och 2 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 11 eller dokument som medföljer äggcellerna, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 17 Embryon från hybridsvin Följande uppgifter skall framgå av härstamningsbevis för embryon från hybridavelssvin: 1) de i 14 1 mom. nämnda uppgifterna om donorsuggan och den galt vars sperma har använts och 2) märkningssystemet för embryon, seminerings- eller befruktningsdatum, uttagningsdatum samt embryostationens och mottagarens namn och adress. Om ett strå innehåller flera embryon än ett skall därom särskilt nämnas. Alla embryon i ett och samma strå skall ha samma härstamning. De i 1 mom. nämnda uppgifterna kan anges genom ett bevis som uppgjorts enligt bilaga 12 eller dokument som medföljer embryona, varvid den behöriga myndigheten genom ett intyg skall försäkra att dokumenten innehåller de uppgifter som nämns i 1 och 2 mom. 18 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den 1 januari Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning (96/2002) av den 9 december Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

10 Överinspektör Tauno Junttila

11 BILAGA 1 FÖREBILD TILL HÄRSTAMNINGSBEVIS för renrasiga avelsfår och avelsgetter 1. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (t.ex. öronmärke, tatuering, öronklipp): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Kön: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Resultat från individprövningen och aktuella resultat, med angivande av källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och far- och morföräldrar (1) : (1) Resultaten skall ha erhållits enligt bestämmelserna i beslut 90/256/EEG.

12 FÖREBILD TILL HÄRSTAMNINGSBEVIS BILAGA 2 för handel inom gemenskapen med sperma från baggar och bockar som är renrasiga avelsfår eller avelsgetter A. Uppgifter om donorbagge eller donorbock: 1. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (t.ex. öronmärke, tatuering, öronklipp): Blodgrupp eller likvärdigt test (1) : Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Resultat från individprövningen och aktuella resultat, med angivande av källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och far- och morföräldrar (2) : (1) För mjölkdjur. (2) Resultaten skall ha erhållits enligt bestämmelserna i beslut 90/256/EEG.

13 B. Uppgifter om sperma: Identifieringsmetod för sperma (färg, nummer): I. Antal doser Datum för samling Identifiering av donorbagge/ donorbock Ras 2. Spermans ursprung: Seminstation, namn och adress: Spermans bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

14 BILAGA 3 FÖREBILD TILL HÄRSTAMNINGSBEVIS för ägg från renrasiga avelsfår eller avelsgetter A. Uppgifter om donortacka eller donorget: 1. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (t.ex. öronmärke, tatuering, öronklipp): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr stambok nr 2. Resultat från individprövningen och aktuella resultat, med angivande av källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och far- och morföräldrar (1) : (1) Resultaten skall ha erhållits enligt bestämmelserna i beslut 90/256/EEG.

15 B. Uppgifter om ägg: Identifieringsmetod för ägg (färg, nummer): Antal ägg per strå: I. Antal ägg Datum för uttagning Identifiering av tacka eller get Ras II. Äggens ursprung: Central för uttagning av ägg, namn och adress: Äggens bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

16 BILAGA 4 FÖREBILD TILL HÄRSTAMNINGSBEVIS för embryon från renrasiga avelsfår eller avelsgetter A. Uppgifter om donorbagge eller donorbock: 1. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (t.ex. öronmärke, tatuering, öronklipp): Djurets namn (frivilligt) Blodgrupp eller likvärdigt test (1) : Födelsedatum: Ras: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Resultat från individprövningen och aktuella resultat, med angivande av källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och far- och morföräldrar (2) :

17 B. Uppgifter om donortacka eller donorget: I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (t.ex. öronmärke, tatuering, öronklipp): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr (1) För mjölkdjur. (2) Resultaten skall ha erhållits enligt bestämmelserna i beslut 90/256/EEG. II. Resultat från individprövningen och aktuella resultat, med angivande av källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och far- och morföräldrar (1) :

18 C. Uppgifter om embryon: Identifieringsmetod för embryon (färg, nummer): Antal embryon per strå: I. Antal embryon Datum för seminering eller betäckning Datum för uttagning Identifiering av donortacka eller donorget samt donorbagge eller donorbock Ras II. Embryon, ursprung: Station för insamling av embryon, namn och adress: Embryon, bestämmelseort: Mottagare, namn och adress: (1) Resultaten skall ha erhållits enligt bestämmelserna i beslut 90/256/EEG.

19 BILAGA 5 FÖREBILD TILL INTYG för renrasiga avelssvin I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Kön: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr II. Resultat från individprövning och aktuella resultat, med uppgift om källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och faroch morföräldrar:

20 FÖREBILD TILL INTYG för handel med sperma från renrasiga avelsgaltar inom gemenskapen BILAGA 6 A. Uppgifter om donorgalt: I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr II. Resultat från individprövning och aktuella resultat, med uppgift om källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och faroch morföräldrar:

21 B. Uppgifter om sperma: Identifieringsmetod för sperma (färg, nummer): I. Antal doser Datum för uppsamling Donorgaltens identitet Ras II. Spermans ursprung: Seminstation(er), namn och adress: Sperma, bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

22 BILAGA 7 FÖREBILD TILL INTYG för ägg från renrasiga avelssvin A. Uppgifter om donorsugga: I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr II. Resultat från individprövning och aktuella resultat, med uppgift om källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och faroch morföräldrar:

23 B. Uppgifter om ägg: Identifieringsmetod för ägg (färg, nummer): I. Antal ägg per strå Antal ägg Datum för uttagning Donorsuggans Identitet Ras II. Äggens ursprung: Station(er) för insamling av ägg, adress: Äggens bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

24 BILAGA 8 FÖREBILD TILL INTYG för embryon från renrasiga avelssvin A. Uppgifter om donorgalt: I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Härstamning: Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr II. Resultat från individprövning och aktuella resultat, med uppgift om källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och faroch morföräldrar:

25 B. Uppgifter om donorsugga: I. Utfärdande organisation: Stambokens namn: Registreringsnummer i stamboken: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt) Födelsedatum: Ras: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: Härstamning: Far Farfar Farmor Stambok nr Stambok nr Stambok nr Mor Morfar Mormor Stambok nr Stambok nr Stambok nr II. Resultat från individprövning och aktuella resultat, med uppgift om källa, från beräkningen av avelsvärdet hos djuret självt, dess föräldrar och faroch morföräldrar:

26 C. Uppgifter om embryon: Identifieringsmetod för embryon (nummer, färg ): Antal embryon per strå: I. Antal embryon Datum för uttagning Donorsuggans och donorgaltens identitet Ras II. Embryon, ursprung: Station(er) för insamling av embryon, adress: Embryon, bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

27

28 BILAGA 9 FÖREBILD TILL INTYG för hybridavelssvin Utfärdande organisation: Registreringsnummer: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Kön: Ras, linje: Mottagare, namn och adress (1) : Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress: (1) Om intyget åtföljer en sändning djur enligt artikel 2.2 i beslut 89//506/EEG.

29 BILAGA 10 FÖREBILD TILL INTYG för sperma från hybridavelssvin A. Uppgifter om donorgalt: Utfärdande organisation: Registreringsnummer: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras och linje: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress:

30 B. Uppgifter om sperma: Identifieringsmetod för sperma (färg, nummer) I. Antal doser Datum för uppsamling Donorgaltens identitet Ras, linje II. Spermans ursprung: Seminstation(er), namn och adress: Spermans bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

31 BILAGA 11 FÖREBILD TILL INTYG för ägg från hybridavelssvin A. Uppgifter om donorsugga: Utfärdande organisation: Registreringsnummer: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras och linje: Uppfödare, namn och adress: Ägare, namn och adress:

32 B. Uppgifter om ägg: Identifieringsmetod för ägg (färg, nummer): Antal ägg per strå: I. Antal ägg Datum för uttagning Donorsuggans identitet Ras, linje II. Äggets/äggens ursprung: Station(er) för insamling av ägg, adress: Äggens bestämmelseort: Mottagare, namn och adress:

33 FÖREBILD TILL INTYG för embryon från hybridavelssvin BILAGA 12 A. Uppgifter om donatorgalt: Utfärdande organisation: Registreringsnummer: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras, linje: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress: B. Uppgifter om donatorsugga: Utfärdande organisation: Registreringsnummer: Identifieringsmetod (öronmärke, tatuering, brännmärke, öronklipp, skiss av djuret): Djurets namn (frivilligt): Födelsedatum: Ras, linje: Ägare, namn och adress: Uppfödare, namn och adress:

34 C. Uppgifter om embryon: Identifieringsmetod för embryon (nummer, färg): Antal ägg per strå: I. Antal embryon Datum för seminering eller betäckning Datum för uttagning Donorsuggans och donorgaltens identitet Ras, linje II. Embryon, ursprung: Station(er) för insamling av embryon, adress: Embryon, bestämmelseort: Mottagare, namn och adress: (Namnförteckning)

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om nötkreatur

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204). 1.1 Beslut och överklagande 1.1.1 Beslut om stambokföring och registrering Beslut om stambokföring och registrering fattas av fälthuvudman. Beslutet lämnas skriftligt i form av stamboks- eller härstamningsbevis

Läs mer

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande

Upphäver / Ändrar. Bemyndigande JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 13/VLA/2004 Datum Dnr 30.12.2004 5550/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2005 - tills vidare Upphäver / Ändrar - Bemyndigande 5, 8 och 12 i lagen

Läs mer

1 Bevisets utskriftsdatum.

1 Bevisets utskriftsdatum. Ver.2 070215 TOLKNINGSGUIDE FÖR KAPs HÄRSTAMNINGSBEVIS 1 Bevisets utskriftsdatum. 2 BESTÄLLANDE BES., NAMN & ADRESS Beställande bes: om beställningen av beviset har gjorts med typ av beställning = Bruksid.

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om åtgärder i anslutning till TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 7/VLA/2009 Datum Dnr 13.5.2009 2781/01/2008 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.6.2009 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental

Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental Svensk Mjölks bestämmelser angående Stamboksregler för NAB, omfattar raserna Aberdeen Angus, Blonde d Aquitaine, Charolais, Hereford, Highland Cattle, Limousin och Simmental 1. Organisation 1.1 Beslut

Läs mer

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav:

Jag, undertecknad, intygar (2) att det ovan beskrivna djuret uppfyller följande hälsokrav: 3134 HÄLSOINTYG (1) BILAGA A Detta intyg skall utfärdas på en blankett, som innehåller texten minst på ett av de officiella språken i den stat från vilken de avsänts och den stat till vilken de är destinerade.

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 28/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2484/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna

2 Uppdaterad: Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur Identifiering av varorna 1 Bilaga IV [8429] DEL 1 2 1.25 Varorna intygas vara avsedda som/för: Sällskapsdjur 1.28 Identifiering av varorna Arter Kön Färg Ras Identifierings- ldentifie- Födelse- (Vetenskapligt nummer ringssystem

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas bokföring över medicinsk behandling JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 8/VLA/2008 Datum Dnr 16.12.2008 2843/01/2008 Ikraftträdande 1.1.2009 Bemyndigande Lag om medicinsk behandling av djur (617/1997) 44 Läkemedelslag (395/1987,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av elakartad lungsjuka hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 21/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2299/21/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 tillsvidare Ändrar/Upphäver Bemyndigande 20 3 mom., 22 3 mom., 23 4 mom.,

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 7 mars 1995 23. 5. 95 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 116/47 KOMMISSIONENS BESLUT av den 7 mars 1995 om särskilda villkor för import av ledande tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial Landsbygdsdepartementet 2014-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2014) 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin

Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin Plan och riktlinjer för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet som registerförande förening för gotlandskanin 1 Beslutad av Föreningen Gotlandskaninens styrelse 24 maj 2009 INNEHÅLL 1. Verksamhet 2. Organisation

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärers läkemedelsjournal JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING 22/14 Datum Dnr 17.11.2014 2164/14/2014 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.12.2014 - tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinärernas

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om får

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på tjursperma för att bekämpa djursjukdomar JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 1/VLA/2012 Dnr 27.01.2012 1333/14/2011 Ikraftträdelse- och giltighetstid 01.03.2012 - tills vidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest

Jord och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av afrikansk svinpest JORD OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 12/16 Datum Dnr 8.9.2016 1078/01.04/2016 Ikraftträdelse och giltighetstid 26.9.2016 tills vidare Ändrar Jord och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 577/2013 av den 28 juni 2013 om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter

Läs mer

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga

de åtföljs av ett intyg/dokument som fastställs i bilaga 13. 8. 96 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUT av den 22 juli 1996 om fastställande av djurhälsovillkor och intyg eller officiell deklaration för import av

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 19/16 Datum Dnr 9.12.2016 1842/01.04/2016 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2017 - tills vidare Ändrar Bilaga 4 till jord- och skogsbruksministeriets förordning

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2013 1. Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 juni 2014 460/2014 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006. I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 26/VLA/2006 Datum Dnr 31.5.2006 2482/01/2006 Ikraftträdelse- och giltighetstid 15.6.2006 - tills vidare Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04. Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 23/04 Datum Dnr 31.3.2004 1608/01/2004 Ikraftträdelse- och giltighetstid 14.4.2004 - tillsvidare Stadganden om bemyndigande 9 och 26 foderlagen (396/1998)

Läs mer

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM

Kommunikationsverket 1C/2003 M. Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM 1 (10) Föreskrift OM SÄKERSTÄLLANDET AV RADIOANLÄGGNINGARS ÖVERENSSTÄMMELSE MED VÄSENTLIGA KRAV OCH OM MÄRKNINGEN AV DEM Meddelad i Helsingfors den 3 juli 2003 Kommunikationsverket har med stöd av 20 1

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 49/02 Dnr 1885/521/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 49/02 Dnr 1885/521/2002 5.6.2002 Giltighetstid 12.6.2002 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska (1100/1994); 13 lagen om förfarandet

Läs mer

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid

FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/ / Giltighetstid Betalningstid FORESKRIFT Nr 32/16 Ärendenr 920/03.03.00/2016 30.05.2016 Giltighetstid 31.5-14.10.2016 Betalningstid 3.6.-14.10.2016 Bemyndigande: Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 19 2 mom. Motsvarande

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 15/09

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 15/09 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 15/09 Datum Dnr 16.6.2009 1517/14/2009 Ikraftträdelsetid 1.7.2009 Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets förordning (10/08) bilaga 1 Bemyndigande 6 foderlagen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om verksamhet med ägg och embryon

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 6/VLA/2007 Dnr 1.6.2007 959/01/2007 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2007 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

Märkning och registrering av djur 2015

Märkning och registrering av djur 2015 Märkning och registrering av djur 2015 NEUVO 2020 3.12 Seinäjoki, 5.12 Vasa, 10.12 Träskända. 1 Varför märkning och registrering? Om en djursjukdom bryter ut måste man veta var vart och ett djur har vistats

Läs mer

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning

KOMMISSIONEN. Europeiska unionens officiella tidning 8.10.2003 L 254/21 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUT av den 29 september 2003 om fastställande av ett formulär för redovisning av resultaten av avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade högre växter

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 80/00 Datum Dnr 11.8.2000 1971/00/2000 Ikraftträdelse och giltighetstid 1.9.2000 - tills vidare Stadganden om bemyndigande: Lagen om verkställighet av Europeiska

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D D D D D Till Justitieministeriet ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 07 01 34 D 10 07 01 35 D 10 07 01 36 D 10 07 01 37 D 10 07 01 38 Helsingfors/Mariehamn 20.7.2007 Nr 22/07 Hänvisning Ålands lagtings skrivelser 23.5.2007, nris 134-137/2007.

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 136/00 Dnr 4590/522/2000 22.12.2000 Giltighetstid 2.1.2001- tills vidare Bemyndigande Lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994)

Läs mer

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder

Motivering. Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1. Bakgrund. 2. Förslag till åtgärder PROMEMORIA 2008-XX-XX Landskapsförordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Motivering 1. Bakgrund Europaparlamentets och rådet har antagit direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 34/03 Datum Dnr 16.4.2003 1693/01/2003 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.7.2003 tills vidare Bemyndigande 4 1 mom. lagen om handel med utsäde (728/2000)

Läs mer

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering för tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 maj 2011 498/2011 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1035/2013 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning

Läs mer

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION

PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION 1 PLAN OCH RIKTLINJER FÖR SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS STIFTELSE FÖR AVEL VERKSAMHET SOM AVELS OCH STAMBOK FÖRANDE ORGANISATION Antagna av Svenska Islandshästförbundets Stiftelse för Avel 2012-12-21.

Läs mer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer

Giltig till: 9 Beskrivning av kulturföremålet eller kulturföremålen 10 KN-nummer EUROPEISKA UNIONEN 1 1 Sökande (namn och adress) 2 Exportlicens Nr KULTURFÖREMÅL Giltig till: 3 Mottagare (mottagaradress och -land) 4 DEFINITIV TILLFÄLLIG Tidsfrist för återimport ANSÖKAN 6 Sökandens

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 95/00 Jordbruksavdelningen 15.9.2000 Dnr 3080/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 26 september 2001 Nr 802 806 INNEHÅLL Nr Sidan 802 Inrikesministeriets förordning om rengöring av ventilationskanaler och ventilationsanordningar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 12 juni 2002 Nr 465 471 INNEHÅLL Nr Sidan 465 Inrikesministeriets förordning om förbud mot trafik och vistelse inom vissa områden... 3055 466

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djuravelsverksamhet och till lagar om ändring av djurskyddslagen och hästhushållningslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

BILAGA. till förslaget. till Europaparlamentets och rådets förordning

BILAGA. till förslaget. till Europaparlamentets och rådets förordning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.6.2016 COM(2016) 434 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka

Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av Newcastlesjuka JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/14 Datum Dnr 10.12.2014 1238/14/2013 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2015- tillsvidare Upphäver / Ändrar Jord- och skogsbruksministeriets veterinär-

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Nationella luftfartygs bemanning

Nationella luftfartygs bemanning utkast Luftfartsföreskrift 1 (8) Utfärdad: 11.4.2013 Träder i kraft: 12.4.2013 Rättsgrund: 60 i luftfartslagen (1194/2009) Giltighetstid: Tills vidare Ändringsinformation: Genom denna föreskrift upphävs

Läs mer

Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran;

Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; Transportstyrelsens föreskrifter om EG-kontroll och EG-försäkran; beslutade den 6 september 2016. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 2 kap. 5 och 10 järnvägsförordningen (2004:526).

Läs mer

Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur

Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur Promemoria om ändring i lagen om tävling med hästdjur Sammanfattning I promemorian föreslås att det i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet

ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET. Ifylls endast av det nationella organet Europeiska Unionen Gemenskapens växtsortsmyndighet ANSÖKAN OM GEMENSKAPENS VÄXTFÖRÄDLARRÄTT TILL GEMENSKAPENS VÄXTSORTSMYNDIGHET Via det nationella organet: Diarienummer: Ifylls endast av det nationella

Läs mer

Jag ansöker om Jag ansöker om ersättning Jag har skyldighet att redovisa moms. Förnamn Efternamn Personnummer 10 siffror

Jag ansöker om Jag ansöker om ersättning Jag har skyldighet att redovisa moms. Förnamn Efternamn Personnummer 10 siffror Sid 1 (5) SKADEANMÄLAN VID LIVSKADA Försäkringsnummer (obligatoriskt) Skadenummer försäkringsbolagets notering Anmälan avser Jag ansöker om Jag ansöker om ersättning Jag har skyldighet att redovisa moms

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av automatiska vågar Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:9 Tillämpningsområde

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter

UTKAST Jord- och skogsbruksministeriets förordning. om bekämpning av TSE hos får och getter UTKAST 30.5.2016 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar

Läs mer

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna

Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna utkast 8.12.2016 Statsrädets förordning om ändring av statsrädets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven pä god jordbrukshävd

Läs mer

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen

Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen 1 (8) Föreskrift om säkerställandet av radioanläggningars överensstämmelse med väsentliga krav och om märkningen av dem Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av

Läs mer

Giltig till: Tidsfrist för återimport

Giltig till: Tidsfrist för återimport EUROPEISKA GEMENSKAPEN KULTURFÖREMÅL DISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor their up-dating

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2008:46. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:23 (M) Föreskrifter Erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016

Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Anvisning till blanketten ANSÖKAN hotade husdjursraser 2016 Innan du fyller i din blankett ska du ta reda på vilka villkor som gäller för den eller de miljöersättningar som du tänker söka. Läs mer på www.jordbruksverket.se/

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014, av minimikrav

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-6-30 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Ändring i lagen om tävling med hästdjur

Ändring i lagen om tävling med hästdjur Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU3 Ändring i lagen om tävling med hästdjur Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:27 Ändring i lagen om tävling

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis;

Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och behörighetsbevis; Transportstyrelsens föreskrifter om kompletterande bestämmelser för certifikat, auktorisationer och ; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 förordningen (1994:1808)

Läs mer